Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích"

Transkript

1 Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce Malešovice (dále jen zastupitelstvo obce ) v hodin a všechny přivítal. Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla informace o konání zastupitelstva obce zveřejněna také na Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomných je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva (nepřítomen omluven Dubský). Zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající přítomné požádal o projednání a schválení změny programu zasedání. Předsedající požádal o zrušení: Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Malešovice za rok 2017 Projednání a schválení účetní závěrky obce Malešovice za rok 2017 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malešovice za rok 2017 Důvodem zrušení uvedených bodů je nedodání výkazů za MŠ Malešovice Předsedající současně předložil níže uvedené znění programu zasedání schvaluje program zasedání: Program jednání: 1) Zahájení, schválení jednání 2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 3) Kontrola zápisu z ) Zpráva inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce k ) Rozpočtová opatření 6) Projednání a schválení Smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok ) Projednání a schválení Smlouvy o poskytováni služeb v oblasti ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR 8) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení z otevírání obálek na akci Protipovodňová opatření obce Malešovice Strana 1 (celkem 17)

2 9) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení z otevírání obálek na akci Pořízení štěpkovače a kompostérů obce Malešovice 10) Projednání a schválení Smlouvy o výpůjčce a darování. Předmětem smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér 11) Projednání žádosti o prodej obecních pozemků 12) Informace z došlé pošty 13) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 14) Závěr Připomínky náměty na doplnění: nebyly vzneseny. Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva na svém zasedání dne určilo na celé volební období zapisovatelkou zápisu paní Helenu Kratochvílovou, v případě její nepřítomnosti paní Irenu Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období Mgr. Michal Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a Zdeněk Ševčík. 3. Kontrola zápisu z a) K usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nového kopírovacího stroje do kanceláře OÚ Malešovice v max. hodnotě Kč Realizováno Strana 2 (celkem 17)

3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva obce Malešovice ze dne Usnesení č. 2 bylo schváleno. 4. Zpráva inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce k Předsedající požádal předsedu inventarizační komise pana Vladimíra Bechu o předložení zprávy o provedené inventarizaci majetku obce k Inventární knihy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. schvaluje inventarizaci majetku obce k Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno. 5. Rozpočtová opatření a) Rozpočtové opatření č.1/2018 Předsedající předložil RO č. 1/2018 a vyzval k rozpravě. Strana 3 (celkem 17)

4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje přípravu RO č. 1/2018. Usnesení č. 4 bylo schváleno. b) Rozpočtové opatření č.2/2018 Předsedající předložil RO č. 2/2018 a vyzval k rozpravě. Strana 4 (celkem 17)

5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje přípravu RO č. 2/2018. Usnesení č. 5 bylo schváleno. c) Rozpočtové opatření č.3/2018 Předsedající předložil RO č. 3/2018 a vyzval k rozpravě. Strana 5 (celkem 17)

6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje přípravu RO č. 3/2018. Usnesení č. 6 bylo schváleno. 6. Projednání a schválení Smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2018 Předsedající předložil návrh Smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2018 (viz příloha) a požádal o rozpravu. Strana 6 (celkem 17)

7 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok Příspěvek obce Malešovice pro rok 2018 činí K.č Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy a následným zabezpečením převodu schválené částky do na účet Města Pohořelice. Usnesení č. 7 bylo schváleno. 7. Projednání a schválení Smlouvy o poskytováni služeb v oblasti ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR Předsedající předložil návrh smlouvy o poskytováni služeb v oblasti ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR (viz příloha) a požádal o rozpravu. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Smlouvy o poskytováni služeb v oblasti ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy Usnesení č. 8 bylo schváleno. Strana 7 (celkem 17)

8 8. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení z otevírání obálek na akci Protipovodňová opatření obce Malešovice Předsedající předložil výsledek výběrového řízení na akci: Protipovodňová opatření obce Malešovice. Strana 8 (celkem 17)

9 Strana 9 (celkem 17)

10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: Protipovodňová opatření obce Malešovice. Vítězná firma: BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, Nové Město Usnesení č. 9 bylo schváleno. Předsedající předložil návrh Kupní smlouvy na akci: Protipovodňová opatření obce Malešovice a vyzval k rozpravě. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Kupní smlouvu na akci: Protipovodňová opatření obce Malešovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy. Usnesení č. 10 bylo schváleno. Strana 10 (celkem 17)

11 9. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení z otevírání obálek na akci Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obce Malešovice Předsedající předložil výsledek výběrového řízení na akci: Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obce Malešovice Výsledek hodnocení s uvedením pořadí nabídek Pořadí Identifikační údaje uchazečů Nabídková cena včetně DPH 1. TLAMKA s.r.o. TLAMKA s.r.o. Na Chmelnici2409/52, Boskovice IČ: Kč 2. HITL, s.r.o. Dobelice 54, IČ: Kč Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obce Malešovice. Vítězná firma: TLAMKA s.r.o. TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici2409/52, Boskovice 680 Usnesení č. 11 bylo schváleno. Předsedající předložil návrh Smlouvy o dílo na akci: Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obce Malešovice a vyzval k rozpravě. Strana 11 (celkem 17)

12 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Smlouvy o dílo na akci: Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obce Malešovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy. Usnesení č. 12 bylo schváleno. 10. Projednání a schválení Smlouvy o výpůjčce a darování. Předmětem smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér Předsedající předložil návrh Smlouvy o výpůjčce a darování včetně přílohy č.1 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce a darování včetně přílohy č.1 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy. pro: 0 Usnesení č. 13 bylo schváleno. Strana 12 (celkem 17)

13 11. Projednání žádosti o prodej obecních pozemků Předsedající předložil doručenou žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Malešovice a vyzval k rozpravě. Žadatel: Popp Michal, Malešovice 79 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Malešovice ve vyznačeném rozsahu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zveřejněním projednaného a schváleného záměru. pro: 0 proti: 6 Usnesení č. 14 nebylo schváleno. 1. Informace z došlé pošty a) Žádost o dar ZŠ a MŠ Pohořelice, příspěvková organizace Strana 13 (celkem 17)

14 Předsedající předložil doručenou žádost a vyzval k rozpravě. Připomínky, náměty na doplnění: Pavlík: navrhuji dar ve výši 1000 Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje dar ZŠ a MŠ Pohořelice, příspěvková organizace, ve výši 1000 Kč. Dar bude zaslán na účet žadatele. Usnesení č. 15 bylo schváleno. b) Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků Předsedající předložil návrh smlouvy smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků (viz příloha) a požádal o rozpravu. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy Usnesení č. 16 bylo schváleno. 2. Diskuse, dotazy, připomínky, různé a) Sběrná místa Malešovice (rozšíření počtu sběrných nádob v obci) Předsedající informoval o rozšíření sběrných míst v obci Strana 14 (celkem 17)

15 b) Otvírání obálek na akci Intenzifikace ČOV proběhne pravděpodobně v 16:30 hod. c) Svoz nebezpečného odpadu d) Přerušení dodávky vody od 9:00 do 12:00 Strana 15 (celkem 17)

16 e) Jarní rybářské závody f) Spádovost ZŠ a MŠ Pohořelice od školního roku 2019/20 Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu obce o jednání o vytvoření dohody o společném školském obvodu obce Malešovice s obcí Loděnice. Společný školský obvod uvedených obcí bude řešit problematiku základního školství. pro: 0 Usnesení č. 17 bylo schváleno. 3. Závěr Předsedající poděkoval za účast a zasedání v 19:30 hod. ukončil. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina Strana 16 (celkem 17)

17 Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel:..dne Helena Kratochvílová Ověřovatelé:... dne... Mgr. Michal Hubáček... dne... Vladimír Becha Starosta:... dne... Ing. Zdeněk Pavlík Razítko obce: Strana 17 (celkem 17)