Zápis z 21. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 21. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:"

Transkript

1 Zápis z 21. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2. Kontrola a schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 3. Schválení Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT (kvorum 3/4) 4. Schválení Změny Volebního a jednacího řádu AS FEL (kvorum 3/4) 5. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT (kvorum 3/4) 6. Schválení návrhu rektora na členy Disciplinární komise ČVUT v Praze (kvorum 2/3) 7. Projednání harmonogramu akademického roku 2013/2014 (kvorum 2/3) 8. Volba náhradníka do komise Fondu studentských projektů ČVUT v Praze (kvorum 2/3) 9. Volba náhradníka do Studentské komise RVŠ (kvorum 2/3) 10. Informace o počtu studentů v akademickém roce 2012/ Různé: a) Žádost o poskytnutí informací (Konvalinka) b) Informace o přípravě novely VŠ zákona (Konvalinka, Olšák) c) Informace o rozpočtu VVŠ na rok 2013 (rektor) d) Odstávka IS ČVUT (Halaška) e) Audit SÚZ (kvestor) f) Termíny zasedání As ČVUT v roce 2013 (Konvalinka) Přítomni: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Ing. Brumovský Martin (F6), doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Bc. Ota Hajzler (FD), Ing. Halaška Ivan (F8), Ing. Hanuš Vít (F1), Ing. arch Hlaváček Dalibor, Ph.D., Mgr. Hon Zdeněk (F7), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D.(F8), Ing. Jex Michal (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar, Ph.D. (F6), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostelecká Michaela (KÚ), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kunzová Barbora (F2), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Petr Mareček (F3), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Oldřich Sládek (F5), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7). 1

2 Omluveni z jednání: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Bc. Jirků Jakub (F8), Bc. Kouřim Tomáš (F4), Ing. Máca Petr (F2), Bc. Sysala Tomáš (F6), Ing. EurIng. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8). Neomluveni z jednání: Nevlida Miroslav (F5), Ing. Parák Jakub (F3), Václavík Jan (F8). Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Jettmar, prorektor Moos, ředitel SÚZ Příhoda, děkan FEL Ripka. Předseda AS ČVUT přivítal nového člena AS ČVUT z Fakulty architektury - Oldřich Sládek. 1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 21. zasedání AS ČVUT v Praze. 2. Kontrola a schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT Předseda AS neobdržel k zápisu z 20. zasedání AS ČVUT žádné připomínky. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 20. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 3. Schválení Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT Ke změnám Volebního a jednacího řádu AS ČVUT se sešla LK s rektorem. Senátor Demel předložil návrh algoritmu volby rektora. Došlo k diskusi a úpravám navrženého algoritmu. Takto upravený materiál navržen rektorovi a ten jej předložil AS ČVUT. Diskuse: Chadzitaskos, Olšák, rektor, Vítek, Demel. Demel (pozměňovací návrh): nahrazení slovního spojení stejný počet kandidátů slovním spojením stejná skupina. Hlasování: Návrh byl přijat. Chadzitaskos (protinávrh): změna v čl.4,odst.2,1.věta,doplnit z nichž minimálně 15 jsou profesoři ČVUT. Hlasování: Protinávrh nebyl přijat. 2

3 Hainc (protinávrh): změna v čl.4,odst.2,1.věta, doplnit z nichž minimálně 10 jsou profesoři ČVUT. Hlasování: Protinávrh nebyl přijat. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT po zapracování připomínek. 4. Schválení Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FEL Materiál byl projednán na minulém zasedání AS ČVUT. LK (Olšák): doporučuje předložené Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FEL schválit. Diskuse: Hanuš, Ripka, Demel. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FEL bez připomínek. 5. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT Funkční období předsednictva je jeden rok. AS ČVUT bude na dnešním zasedání volit předsedu AS ČVUT a místopředsedu AS ČVUT za akademické pracovníky. Návrh složení volební komise: předseda senátor Olšák přijímá člen senátorka Kočárková přijímá člen senátorka Kostelecká přijímá Hlasování o složení volební komise v navrženém složení: Volební komise bude pracovat v navrženém složení (Olšák, Kostelecká, Kočárková). Na funkci předsedy AS ČVUT byli navrženi: současný předseda Konvalinka přijímá Hlasování: Na funkci místopředsedy AS ČVUT byli navrženi: současná místopředsedkyně Vymětalová přijímá Hlasování: Proběhla tajná volba. 3

4 Hlasování: Usnesení: AS ČVUT zvolil předsedou AS ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. ( ), místopředsedkyní za akademické pracovníky Mgr. Veroniku Vymětalovou (30-2-2). 6. Schválení návrhu rektora na členy Disciplinární komise ČVUT v Praze Návrh rektora předložil AS ČVUT prorektor Jettmar. Minimální počet členů komise jsou čtyři, maximální počet je osm. Polovinu složení Disciplinární komise mají tvořit studenti. Návrh složení: akademičtí pracovníci KÚ doc. Ing. Petr Bouška, CSc MÚVS Mgr. Hana Pavelková MÚVS Ing. David Vaněček, Ph.D náhradníci KÚ doc. Ing. Jana Marková, Ph.D MÚVS PhDr. Jarmila Vobořilová studenti KÚ Ing. Lucie Kratochvíle MÚVS Kristýna Polenová MÚVS Kristýna Bauerová náhradníci KÚ Ing. Milan Rydval MÚVS Soňa Říhová Návrh složení volební komise: Olšák (předseda), Kočárková (člen), Kostelecká (člen). Hlasování o navrženém složení volební komise: Volební komise bude pracovat v navrženém složení (Olšák, Kočárková, Kostelecká). Všichni navrženi kandidáti byli zvoleni. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil návrh rektora na jmenování členů Disciplinární komise ČVUT v Praze v předloženém znění. 7. Projednání Harmonogramu akademického roku 2013/2014 Materiál prezentoval prorektor Jettmar. 4

5 Začátek akademického roku 2013/ Konec akademického roku 2013/ Zimní semestr Letní semestr Zimní prázdniny Zkouškové období Zkouškové období Letní prázdniny Hlasování: Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Harmonogram akademického roku 2013/ Volba náhradníka do komise Fondu studentských projektů ČVUT v Praze Bod uvedl prorektor Jettmar. Předsedou komise FSP je prorektor pro studium. Místopředsedou předseda Studentské komise AS ČVUT. Na dnešním zasedání AS ČVUT bude zvolen náhradník z AS ČVUT. Navržen byl Ing. Michal Jex - souhlasí s kandidaturou. Proběhla veřejná volba. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT zvolil náhradníkem v komisi Fondu studentských projektů ČVUT v Praze Ing. Michala Jexe. 9. Volba náhradníka do Studentské komory RVŠ Jako náhradníka do Studentské komory RVŠ navrhuje AS ČVUT Ing. Petra Marečka. Proběhne tajná volba. Volební komise bude pracovat ve složení viz bod 6 (Olšák, Kostelecká, Kočárková). Hlasování: Usnesení: AS ČVUT zvolil náhradníkem ve Studentské komoře RVŠ Ing. Petra Marečka. 10. Informace o počtu studentů v akademickém roce 2012/2013 Informaci o fyzickém počtu studentů ČVUT k podal prorektor Jettmar. Celkem počet fyzických studentů (pokles proti roku 2011 o 5%) Celkem studenti ČR Celkem cizinci (+4% proti roku 2011) Samoplátci celkem 158 (+ 24% proti roku 2011) 5

6 11. Různé: a)žádost o poskytnutí informací (Konvalinka) Rektor obdržel žádost Bc. Jakuba Michálka o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999, Zákona o svobodném přístupu k informacím. Bc. Michálek žádá o poskytnutí následujících informací: Žádost obdržela většina VVŠ. 1. Kde zveřejňuje VŠ informace a kde zveřejňuje informace, které již poskytla žadatelům. 2. Žádá informace o rozpočtu VVŠ, který schválil AS VVŠ na roky 2011 a Kde VŠ zveřejňuje všechny materiály, které byly v elektronické podobě předloženy senátorům jako podklady pro jednání AS VVŠ, jsou-li k dispozici ve veřejném datovém úložišti, ové konferenci či jiným způsobem shromážděny bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání. 4. Kde zveřejňuje VŠ informace, které má povinný subjekt zveřejňovat ve výroční zprávě. 5. Informace o základních osobních údajích, o platech, odměnách a jiných podobných finančních plněních z veřejných prostředků v roce 2011poskytnutých vedoucím představitelům VVŠ, jako jsou rektor, prorektoři, kvestor, kancléř, vedoucí pracovníci rektorátu. Vedení ČVUT se rozhodlo požadované informace kromě bodu 5. poskytnout. b)informace o přípravě novely VŠ zákona (Konvalinka, Olšák) Předsednictvo AS ČVUT diskutovalo o přípravě novely VŠ zákona. Změny, které prosazuje MŠMT se do značné míry shodují se změnami prosazovanými minulým vedením MŠMT v loňském roce. Diskuse: Olšák, Ripka, rektor, Moos. c)informace o rozpočtu VVŠ na rok 2013 (rektor) Stručnou informaci o návrhu rozpočtu VVŠ na rok 2013 podal rektor ČVUT. d)odstávka IS ČVUT (Halaška) Senátor Halaška upozornil, že VIC opět naplánoval odstávku komponenty KOS na první týden zkouškového období. Hlasování: Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá rektora, aby zajistil změnu termínu odstávky systému KOS ČVUT tak, aby nekolidoval se zápočtovým týdnem, zkouškovým obdobím a státními závěrečnými zkouškami. 6

7 e) Audit SÚZ (kvestor) Kvestor ČVUT informoval AS ČVUT, že byl ukončen externí audit na SÚZu. Na lednovém zasedání AS ČVUT bude auditorská firma prezentovat výsledky auditu. f)termíny zasedání AS ČVUT v roce 2013 (Konvalinka) řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne v 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4. Zapsala: Ing. Kamila Dušková Upravil a z audiozáznamu editoval: předseda AS ČVUT Prof. Ing. Petr Konvalinka,CSc. předseda AS ČVUT 7

Zápis z 5. zasedání AS ČVUT konaného dne 27. dubna 2011 ve velké zasedací místnosti R ČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 5. zasedání AS ČVUT konaného dne 27. dubna 2011 ve velké zasedací místnosti R ČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 5. zasedání AS ČVUT konaného dne 27. dubna 2011 ve velké zasedací místnosti R ČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 5. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze

Více

Zápis z 22. zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2013 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 22. zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2013 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 22. zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2013 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2.

Více

Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola

Více

Zápis z 18. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 18. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 18. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2.

Více

Zápis z 9. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. října 2011 ve hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 9. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. října 2011 ve hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 9. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. října 2011 ve 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2.

Více

Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. března 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. března 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. března 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 4. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z

Více

Zápis ze 17. zasedání AS ČVUT konaného dne 20. června 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis ze 17. zasedání AS ČVUT konaného dne 20. června 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis ze 17. zasedání AS ČVUT konaného dne 20. června 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)

Více

Zápis z 19. zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 19. zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 19. zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 19. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2.

Více

Zápis z 13. zasedání AS ČVUT konaného dne 15. února 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 13. zasedání AS ČVUT konaného dne 15. února 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 13. zasedání AS ČVUT konaného dne 15. února 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 13. zasedání AS ČVUT (2/3 2. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. února 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 3. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. února 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 3. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. února 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 3. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 2.

Více

Zápis z 6. zasedání AS ČVUT konaného dne 25. května 2011 ve školicím centru Studentské unie ČVUT, Olympijská 2, Praha 6

Zápis z 6. zasedání AS ČVUT konaného dne 25. května 2011 ve školicím centru Studentské unie ČVUT, Olympijská 2, Praha 6 Zápis z 6. zasedání AS ČVUT konaného dne 25. května 2011 ve školicím centru Studentské unie ČVUT, Olympijská 2, Praha 6 1. Přivítání a informace o činnosti Studentské unie (2/3 senátorů) 2. Schválení programu

Více

Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne 25.9.2013 Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc.

Více

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. září 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. září 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. září 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu

Více

Zápis z 1. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 1. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 1. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Volba předsedy AS ČVUT (3/4 senátorů) 2. Volba místopředsedů AS ČVUT (3/4 senátorů) 3. Volba předsedů

Více

Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. června 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. června 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. června 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 16. zasedání

Více

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. října 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. října 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. října 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu

Více

Zápis mimořádného zasedání AS ČVUT konaného dne 1. prosince 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis mimořádného zasedání AS ČVUT konaného dne 1. prosince 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis mimořádného zasedání AS ČVUT konaného dne 1. prosince 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu mimořádného zasedání AS ČVUT (2/3 2. Schválení Metodiky rozpisu

Více

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. listopadu 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. listopadu 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. listopadu 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení

Více

Zápis z 36. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2007 ve velké zasedací síni R ČVUT

Zápis z 36. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2007 ve velké zasedací síni R ČVUT Zápis z 36. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2007 ve velké zasedací síni R ČVUT 1. Schválení programu 36. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 35. zasedání AS

Více

Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. května 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. května 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. května 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání

Více

Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. dubna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. dubna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. dubna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 15. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 14. zasedání

Více

Zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. května 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. května 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. května 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 33. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 32. zasedání

Více

Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. listopadu 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. listopadu 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. listopadu 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 25. a 26. zasedání

Více

Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. září 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. září 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. září 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 17. zasedání

Více

Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. března 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. března 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. března 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 14. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 13. zasedání

Více

Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. ledna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. ledna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. ledna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání

Více

Zápis z 31. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. března 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 31. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. března 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 31. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. března 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 31. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 30. zasedání AS ČVUT

Více

Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 23. dubna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 23. dubna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 23. dubna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 5. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání

Více

Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 28. 1. 2015 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová

Více

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. února 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. února 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. února 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 29. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 30. 3. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Matějka Jan (F1); Bc. Mára Michal (F1); doc. Ing.

Více

Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. prosince 2008 ve hodin v Masarykově koleji, Thákurova 1

Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. prosince 2008 ve hodin v Masarykově koleji, Thákurova 1 Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. prosince 2008 ve 13.30 hodin v Masarykově koleji, Thákurova 1 1. Schválení programu 11. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu

Více

Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne 19. 2. 2014 v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Přítomni: Ing. Pavel Andres, Ph.D., Ing. PAED.IGIP (MÚVS ), doc. Ing.

Více

Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. prosince 2009 v Masarykově koleji ČVUT

Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. prosince 2009 v Masarykově koleji ČVUT Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. prosince 2009 v Masarykově koleji ČVUT Představení nových členů AS ČVUT, zvolených na FIT 1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)

Více

Zápis z 3. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 3. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 3. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne 26. 3. 2014 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová

Více

Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT konaného

Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT konaného Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT konaného 16. 10. 2013 Přítomni: Dr. Ing. Pavel Andres (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6),

Více

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. května 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. května 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. května 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 25. zasedání

Více

Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. února 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. února 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. února 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 3. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání AS

Více

Zápis z 34. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. června 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 34. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. června 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 34. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. června 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 34. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 33. zasedání

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne 11. 1. 2017 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Přítomni: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (F1); doc. Ing. Jiří

Více

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne13. prosince 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne13. prosince 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne13. prosince 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 27. zasedání AS ČVUT

Více

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. ledna 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. ledna 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. ledna 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 28. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Usnesení AS ČVUT z 18. zasedání konaného a usnesení schválené per-rollam v mezidobí mezi 18. a 19. zasedáním

Usnesení AS ČVUT z 18. zasedání konaného a usnesení schválené per-rollam v mezidobí mezi 18. a 19. zasedáním Usnesení AS ČVUT z 18. zasedání konaného 21. 2. 2018 a usnesení schválené per-rollam v mezidobí mezi 18. a 19. zasedáním 1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT 29-0-2 (pro-proti-zdržel se hlasování)

Více

Zápis z 10. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 10. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 10. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 17. 12. 2014 Přítomni: Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová Tereza (F1); Mára Michal (F1); doc. Ing.

Více

Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. června 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. června 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. června 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 7. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání

Více

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Č. j.: FZS/0055/17 PID: 0380490 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Přítomni: dle

Více

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného 5. 1. 2011 1. Volba předsedy AS ČVUT Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Hlasování : 27-9-6 ( pro-proti-zdržel se hlasování) Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

Více

Usnesení AS ČVUT z 19. zasedání konaného

Usnesení AS ČVUT z 19. zasedání konaného Usnesení AS ČVUT z 19. zasedání konaného 28. 3. 2018 1. Schválení programu 19. zasedání AS ČVUT 33-0-1 (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 19-1: Akademický senát ČVUT schvaluje předložený program

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018 Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018 Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK): 9 (viz prezenční listina)

Více

Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 27. 4. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 10/2015 2018 Datum 13. března 2017 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka Fakulta mezinárodních

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Zápis z 2. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 2. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 2. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 2. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS

Více

Zápis z 24.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. května 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 24.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. května 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 24.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. května 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 22. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. dubna 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. dubna 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. dubna 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu 24. zasedání

Více

Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 29. 6. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného 11.1.2017 1. Schválení programu Hlasování : 44-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 01-01: AS ČVUT schvaluje program 1. zasedání AS ČVUT. 2. Volba

Více

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. listopadu 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. listopadu 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. listopadu 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 10. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání

Více

Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 25. 5. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Č. j.: FZS/0129/17 PID: 388360 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Přítomni: dle prezenční

Více

Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Mára

Více

1. zasedání ze dne

1. zasedání ze dne 1. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení 01-00 AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 1. zasedání i komisí volební. Usnesení 01-01 AS ČVUT FD schválil zápis ze 22. zasedání AS ČVUT

Více

Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod)

Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 5. 2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) Prezenční listina: Omluveni: 11 senátorů PhDr. Petr Balek, Vojtěch Bok, Daniela Cibulková,

Více

Zápis z 35. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 35. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 35. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 35. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 34. zasedání

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 6/2015 2018 Datum 16. května 2016 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč, očeň Fakulta

Více

Zápis z 1. zasedání AS FA ČVUT, konaného v zasedací místnosti FA ČVUT č. 262

Zápis z 1. zasedání AS FA ČVUT, konaného v zasedací místnosti FA ČVUT č. 262 Zápis z 1. zasedání AS FA ČVUT, konaného 07. 12. 2016 v zasedací místnosti FA ČVUT č. 262 Přítomni (viz také presenční listina v příloze zápisu) Senát zaměstnanecká část: Plos, Jehlík, Sedlák, Vorlík,

Více

Zápis z 13. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18.února 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 13. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18.února 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 13. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18.února 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 13.zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 12.zasedání AS

Více

Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. ledna 2010 ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT

Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. ledna 2010 ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. ledna 2010 ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT Přivítání nového člena AS ČVUT, zvoleného za nefakultní součásti a hostů 1. Schválení programu 22. zasedání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Akademický senát Zápis z 11. zasedání Akademického senátu konaného 13. 2. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Jan Tomáš,

Více

Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne České vysoké učení technické v Praze Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 27. 1. 2016 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Č. j.: FZS/0027/18 PID: 406182 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Přítomni: dle

Více

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. října 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. října 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. října 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 25. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 01/18-21 Datum Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Zelenka, Král, Husák Fakulta mezinárodních vztahů (F2):

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS UJEP ZE DNE

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS UJEP ZE DNE ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS UJEP ZE DNE 20. 12. 2017 Místo konání: budova rektorátu UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem Den a hodina konání: 20. 12. 2017; 14:15 15:30 h Přítomní členové AS UJEP:

Více

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. září 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. září 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. září 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 23. a 24. zasedání AS

Více

Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219

Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219 Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219 Přítomni: Členové AS FEL ZČU: Hosté: Viz. prezenční listina; omluven byl Juraj Kudry Jiří Kotlan, Petr

Více

Zápis č. 7/2014 (104) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2014 (104) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2014 (104) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 5. 5. 2014 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., doc. Ing. Martin

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0009/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. ledna 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 26 senátorů z

Více

Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 23. 4. 2018 Přítomni: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., Ing. Milan

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne

Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 3. 8. 2010 Přítomni: Doc. J. Anděl (předseda), Dr. M. Kuřil, Mgr. K. Řeháková, Bc. J. Ceeová (místopředsedkyně), Z. Marek, L. Zedníček, T. Humhej Omluven:

Více

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Pořadové číslo zápisu: 3 Datum zasedání: 17. listopadu 1999 Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Přítomni: Botlík, Brunda, Buzrla, Čemerková, Godulová, Jahodová, Malátek, Malátková, Partskhaladze,

Více

Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 9. 4. 2018 Přítomni: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., Ing. Libor

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 2. BŘEZNA 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčik, Ing.

Více

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne 3. 6. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 20 členů; Omluven: 1 člen; Neomluveno:

Více

Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2017

Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2017 Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2017 Rok 2017 byl prvním rokem působení Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT) ve volebním období 2017 2019. Na 1. zasedání dne 11. 1. 2017 byl zvolen předsedou AS ČVUT doc.

Více

Zápis z 1. zasedání Akademického senátu

Zápis z 1. zasedání Akademického senátu Akademický senát Zápis z 1. zasedání Akademického senátu konaného 7. 2. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK Přítomni: Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Mgr.

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 4. 5. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 20.02.2013 (v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) Prezenční listina: 11 senátorů Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Ing.

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 24. zasedání AS FSv, které se konalo dne 2. 10.2019 Přítomni: Hosté: Veřejnost: dle prezenční listiny děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Pavelka, prof. Patzák,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 26. 6. 2017 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP Přítomni: Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů)

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů) ZÁPIS Č. 1N/2002 (135) Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 29. ŘÍJNA 2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. č. j.: KaRek/0039/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. května 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 27 senátorů z

Více

Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18. listopadu 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18. listopadu 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18. listopadu 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 19. zasedání

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0036/2019 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. dubna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z

Více

Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. února 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. února 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. února 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu 22. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 Přítomni: Omluveni: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU) doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU) prof. Ing. Lilia Dvořáková,

Více