Zápis z 5. zasedání AS ČVUT konaného dne 27. dubna 2011 ve velké zasedací místnosti R ČVUT, Zikova 4, Praha 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 5. zasedání AS ČVUT konaného dne 27. dubna 2011 ve velké zasedací místnosti R ČVUT, Zikova 4, Praha 6"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání AS ČVUT konaného dne 27. dubna 2011 ve velké zasedací místnosti R ČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 5. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 3. Složení stálých komisí AS ČVUT (2/3 senátorů) 4. Schválení OŘ FSv ČVUT (3/4 senátorů) 5. Schválení OŘ FS ČVUT (3/4 senátorů) 6. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2010 (2/3 senátorů) 7. Projednání Akreditace DSP MÚVS (2/3 senátorů) 8. Volba delegátů do RVŠ studentská komora (2/3 senátorů) 9. Různé: a) Informace o počtech financovaných studentů ČVUT 2012/13 (prorektor Jettmar) b) Studentské vědecké konference (Konvalinka) c) Informace komise pro SÚZ (Kouřim) d) Autorská práva ke KOSu (Valášek) e) Zásady doktorského studia (Olšák) f) Účast na zasedáních (Konvalinka, Máca) g) Příprava zasedání výjezdní na Strahově (Konvalinka, Kouřim) h) Způsob hlasování (Dobiáš) Přítomni : Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Bc. Benešová Nela (F7), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Hajzler Ota (F6), Ing. Halaška Ivan (F8), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Hanuš Vít (F1), Mgr. Hon Zdeněk (F8), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Bc. Jex Michal (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc (F8), Ing. Jan Kolínský Jan (F2), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostelecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kunzová Barbora (F2), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr (F1), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Doc.Dr. Ing. Richter Ivan (F4), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Sysala Tomáš (F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Václavík Jan (F8), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Veronika Vymětalová (F7). Omluveni z jednání: Ing. Martin Brhel (F7), Ing. Martin Brumovský (F6), Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Ing. arch. Dalibor Hlaváček (F5), Bc. Jakub Parák (F3). 1

2 Neomluveni z jednání: Miroslav Nevlida (F5). Hosté: kvestor Gazda, prorektor Bíla, prorektor Jettmar, prorektor Moos, ředitel MÚVS Kučera, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel VIC Kalika, prof. Efmertová (F3), Ing. Igliar (TIC), doc. Váška (R), Ing. Křížková (R). 1. Schválení programu 5.zasedání AS ČVUT Předseda AS seznámil přítomné s návrhem programu 5. zasedání AS ČVUT v Praze. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 5. zasedání AS ČVUT. 2. Kontrola a schválení zápisu ze 4.zasedání AS ČVUT Předseda AS obdržel připomínky, které zapracoval. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil zápis ze 4. zasedání AS ČVUT po doplnění a zapracování připomínek. 3. Složení stálých komisí AS ČVUT O složení stálých komisí jednala LK. LK (Olšák): zápis z jednání LK byl k dispozici v sekci podkladové materiály na zasedání AS ČVUT, předseda LK citoval některé z bodů zápisu. Ze zápisu z jednání a z jednání předsednictva vychází usnesení AS ČVUT k tomuto bodu. Složení stálých komisí AS ČVUT: Legislativní komise AS ČVUT Předseda: RNDr. Petr Olšák (FEL) Ing. Jaroslava Babánková (FA) Ing. Radek Dobiáš (FIT) Ing. arch. Jaromír Hainc (FA) Ota Hajzler (FD) Mgr. Zdeněk Hon (FBMI) Bc. Jakub Jirků (FIT) Ing. Jan Kašpar (FBMI) Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (FD) MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL) Hospodářská komise AS ČVUT Předseda: prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. (FJFI) Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D. (MÚVS) 2

3 prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (FSv) Ing. Martin Brumovský (FD) Ing. Radek Dobiáš (FIT) prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (FEL) Ing. Ivan Halaška (FIT) Ing. Vít Hanuš (FSv) Ing. arch. Dalibor Hlaváček (FA) doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (FJFI) Bc. Michal Jex (FJFI) Bc. Tomáš Kouřim (FJFI) PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS) Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ) prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (FS) Ing. Karel Vítek, CSc. (FS) Mgr. Veronika Vymětalová, (FBMI) Komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT Předseda: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (FS) prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (FSv) prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. (FJFI) Ing. Ivan Halaška (FIT) Jakub Kaňka (MÚVS) Ing. Jan Kašpar (FBMI) MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL) Ing. Barbora Kunzová (FS) prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (FA) prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (FS) Bc. Jakub Parák (FEL) doc. Dr. Ing. Ivan Richter (FJFI) Ing. Karel Vítek, CSc. (FS) Komise pro SÚZ Komise pro Správu účelových zařízení (SÚZ) Předseda: Bc. Tomáš Kouřim (FJFI) Bc. Miroslava Filingerová (FEL) Bc. Michal Jex (FJFI) Ing. Jan Kolínský (FS) Ing. Barbora Kunzová (FS) Ing. Petr Máca (FSv) Bc. Jakub Parák (FEL) Tomáš Sysala (FD) Jan Václavík (FIT) 3

4 Pedagogická komise Předseda: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL) Ing. Jaroslava Babánková (FA) Bc. Nela Benešová (FBMI) Ing. Martin Brhel (FBMI) Ing. Mgr. Jan Feit (FD) Mgr. Zdeněk Hon (FBMI) doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. (FIT) Ing. Michaela Kostelecká (KÚ) Miroslav Nevlida (FA) RNDr. Petr Olšák (FEL) Tomáš Sysala (FD) Studentská komise AS ČVUT Předseda: Ing. Jan Kolínský (FS) Bc. Nela Benešová (FBMI) Ing. Martin Brhel (FBMI) Ota Hajzler (FD) Bc. Jakub Jirků (FIT) Bc. Tomáš Kouřim (FJFI) Ing. Barbora Kunzová (FS) Miroslav Nevlida (FA) Tomáš Sysala (FD) Hlasování: Usnesení: AS ČVUT vzal na vědomí složení stálých komisí AS ČVUT. Za správu evidence členů je odpovědný předseda komise. 4. Schválení OŘ FSv ČVUT Schvalování Změny OŘ FSv (zrušení jednoho z pracovišť). LK (Olšák): LK doporučuje respektovat rozhodnutí AS FSv. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil Změnu OŘ FSv ČVUT. 5. Schválení OŘ FS ČVUT Schvalování Změny OŘ FS ČVUT (zrušení jednoho pracoviště, vznik dvou nových pracovišť). LK (Olšák): LK doporučuje navrženou Změnu schválit. Hlasování:

5 Usnesení: AS ČVUT schválil Změnu OŘ FS ČVUT. 6. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2010 S materiálen seznámil AS prorektor Moos. Osnova materiálu je dána MŠMT. Diskuse: Olšák připomínky k Výroční zprávě o činnosti, Moos, Váška, Vítek, Křížková, Bittnar, Lábus, Demel, Nožička, Kolínský. Předseda AS navrhl, aby připomínky k Výroční zprávě o činnosti členové AS zaslali elektronicky nejpozději do Na připomínky po tomto datu nebude brán zřetel. Hlasování o návrhu předsedy AS: Protinávrh senátora Bittnara: Schválit Výroční zprávu o činnosti bez připomínek. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti ČVUT v Praze za rok 2010 v předloženém znění. 7. Projednání Akreditace DSP MÚVS ČVUT Bod uvedl ředitel MÚVS Kučera. K projednání předložil materiály pro akreditaci DSP Historie techniky. DSP je určen absolventům přírodovědeckých, technických a společenskovědních oborů. Uplatnění naleznou absolventi v archivech, muzeích, atd. Jde o celoškolský DSP. Je připravena dohoda, která je přílohou předkládaného materiálu. Diskuse: Valášek nesouhlasí s akreditací navrženého DSP, chybí metodologická část, Efmertová v materiálu je část metodologická dokonce dvakrát, Halaška, Andres, Kouřim, Bittnar, Lábus, Babánková, Chadzitaskos, Moos, Kolínský, Feit, Konvalinka, Kučera, Kolínský, Demel, Igliar, Nožička, Kříha, Dobiáš. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Akreditaci DSP MÚVS ČVUT v Praze Historie techniky. 8.Volba delegátů do RVŠ studentská komora Dosavadní delegát za studentskou komoru Radovan Igliar se z důvodu zaneprázdnění rozhodl ukončit svou činnost v RVŠ. AS ČVUT bude volit delegáta do RVŠ a jeho náhradníka. Proběhne tajné hlasování. Volba volební komise, navrženi byli: Demel (předseda) souhlasí Halaška Jirků Hlasování o složení volební komise: souhlasí souhlasí Volební komise bude pracovat v navrženém složení (Demel předseda, Halaška, Jirků).

6 Návrhy na delegáta do RVŠ: senátorka Kunzová senátor Hanuš 1. volba: Volba delegáta: Kunzová 12 - Hanuš 17 - Delegát nebyl zvolen. Volba náhradníka: Kunzová 17- Náhradník nebyl zvolen. Hanuš 9-2. volba: Volba delegáta: Kunzová 14 - Hanuš 19 - Delegátem v RVŠ byl zvolen senátor Hanuš. Volba náhradníka: Kunzová Náhradníkem v RVŠ byla zvolena senátorka Kunzová. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT zvolil delegátem do rady vysokých škol studentské komory Ing. Víta Hanuše, CSc (19 kladných hlasů) a náhradníka Ing. Barboru Kunzovou (35 kladných hlasů). 9. Různé: a) Informace o počtech financovaných studentů ČVUT 2012/13 (prorektor Jettmar) Informaci podal prorektor Jettmar obdrželo ČVUT závazné limity na financované studenty. Limity: bakalářské studium studentů magisterské studium doktorandské studium Diskuse: Chadzitaskos, Fiala studentů 509 studentů b) Studentské vědecké konference (Konvalinka) 6

7 Předseda AS vyjádřil podiv nad tím, že v seznamu konferencí nalezl konference dotované částkou 700 tis Kč. Nejedná se o čistě studentské konference. Diskuse: Moos, Chadzitaskos. c) Informace komise pro SÚZ (Kouřim) Komise pro SÚZ (Kouřim): vedení SÚZ dodalo podklady o způsobu financování SÚZ, příští schůzka je plánována na d) Autorská práva ke KOSu (Valášek) Ředitel VIC Kalika konstatoval, že veškerá autorská práva ke KOSu jsou majetkem ČVUT. e) Zásady doktorského studia (Olšák) Dotaz na vedení ČVUT. Jaké jsou plány s dokumentem Zásady doktorského studia? Dokument není na webu k dispozici. f) Účast na zasedáních (Konvalinka, Máca) Byla prezentována účast senátorů na zasedáních AS ČVUT od ledna g) Příprava zasedání výjezdní na Strahově (Konvalinka, Kouřim) Senátor Kouřim navrhuje květnové zasedání AS ČVUT uskutečnit na Strahově, spolu s prohlídkou strahovských kolejí. h) Způsob hlasování (Dobiáš) Senátor Dobiáš navrhuje, aby LK prozkoumala další možné způsoby hlasování. Hlasování: Návrh nebyl přijat. 6. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne ve 13:30 hod na Strahově. Zapsala: Ing.Kamila Dušková Upravil a z audiozáznamu editoval: předseda AS ČVUT Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda AS ČVUT 7

Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola

Více

Zápis z 21. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 21. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 21. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)

Více

Zápis z 22. zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2013 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 22. zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2013 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 22. zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2013 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2.

Více

Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. března 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. března 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. března 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 4. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z

Více

Zápis z 3. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. února 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 3. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. února 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 3. zasedání AS ČVUT konaného dne 23. února 2011 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 3. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 2.

Více

Zápis z 9. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. října 2011 ve hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 9. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. října 2011 ve hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 9. zasedání AS ČVUT konaného dne 19. října 2011 ve 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2.

Více

Zápis ze 17. zasedání AS ČVUT konaného dne 20. června 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis ze 17. zasedání AS ČVUT konaného dne 20. června 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis ze 17. zasedání AS ČVUT konaného dne 20. června 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)

Více

Zápis z 18. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 18. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 18. zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2.

Více

Zápis z 6. zasedání AS ČVUT konaného dne 25. května 2011 ve školicím centru Studentské unie ČVUT, Olympijská 2, Praha 6

Zápis z 6. zasedání AS ČVUT konaného dne 25. května 2011 ve školicím centru Studentské unie ČVUT, Olympijská 2, Praha 6 Zápis z 6. zasedání AS ČVUT konaného dne 25. května 2011 ve školicím centru Studentské unie ČVUT, Olympijská 2, Praha 6 1. Přivítání a informace o činnosti Studentské unie (2/3 senátorů) 2. Schválení programu

Více

Zápis z 19. zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 19. zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 19. zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 19. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 2.

Více

Zápis z 13. zasedání AS ČVUT konaného dne 15. února 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z 13. zasedání AS ČVUT konaného dne 15. února 2012 v hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: Zápis z 13. zasedání AS ČVUT konaného dne 15. února 2012 v 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 13. zasedání AS ČVUT (2/3 2. Kontrola

Více

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. září 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. září 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. září 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu

Více

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. října 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. října 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. října 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu

Více

Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne 25.9.2013 Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc.

Více

Zápis mimořádného zasedání AS ČVUT konaného dne 1. prosince 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis mimořádného zasedání AS ČVUT konaného dne 1. prosince 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis mimořádného zasedání AS ČVUT konaného dne 1. prosince 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu mimořádného zasedání AS ČVUT (2/3 2. Schválení Metodiky rozpisu

Více

Zápis z 1. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 1. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 1. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Volba předsedy AS ČVUT (3/4 senátorů) 2. Volba místopředsedů AS ČVUT (3/4 senátorů) 3. Volba předsedů

Více

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. listopadu 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. listopadu 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. listopadu 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 1. Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení

Více

Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. června 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. června 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. června 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 16. zasedání

Více

Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. května 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. května 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. května 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání

Více

Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. dubna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. dubna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. dubna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 15. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 14. zasedání

Více

Zápis z 36. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2007 ve velké zasedací síni R ČVUT

Zápis z 36. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2007 ve velké zasedací síni R ČVUT Zápis z 36. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 24. října 2007 ve velké zasedací síni R ČVUT 1. Schválení programu 36. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 35. zasedání AS

Více

Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. září 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. září 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. září 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 17. zasedání

Více

Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. ledna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. ledna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. ledna 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání

Více

Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 23. dubna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 23. dubna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 23. dubna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 5. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání

Více

Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. března 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. března 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. března 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 14. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 13. zasedání

Více

Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. prosince 2009 v Masarykově koleji ČVUT

Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. prosince 2009 v Masarykově koleji ČVUT Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 16. prosince 2009 v Masarykově koleji ČVUT Představení nových členů AS ČVUT, zvolených na FIT 1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)

Více

Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. prosince 2008 ve hodin v Masarykově koleji, Thákurova 1

Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. prosince 2008 ve hodin v Masarykově koleji, Thákurova 1 Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. prosince 2008 ve 13.30 hodin v Masarykově koleji, Thákurova 1 1. Schválení programu 11. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu

Více

Zápis z 31. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. března 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 31. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. března 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 31. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. března 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 31. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 30. zasedání AS ČVUT

Více

Zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. května 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. května 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. května 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 33. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 32. zasedání

Více

Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. června 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. června 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. června 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 7. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání

Více

Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. listopadu 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. listopadu 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 22. listopadu 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 25. a 26. zasedání

Více

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. ledna 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. ledna 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 29. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. ledna 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 28. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. února 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. února 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. února 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 3. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání AS

Více

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. dubna 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. dubna 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 21. dubna 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu 24. zasedání

Více

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. května 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. května 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. května 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 25. zasedání

Více

Zápis z 24.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. května 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 24.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. května 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 24.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 31. května 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 22. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. února 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. února 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 30. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 28. února 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 29. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne 19. 2. 2014 v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Přítomni: Ing. Pavel Andres, Ph.D., Ing. PAED.IGIP (MÚVS ), doc. Ing.

Více

Zápis z 34. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. června 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 34. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. června 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 34. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. června 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 34. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 33. zasedání

Více

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne13. prosince 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne13. prosince 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 28. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne13. prosince 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 27. zasedání AS ČVUT

Více

Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 30. 3. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Matějka Jan (F1); Bc. Mára Michal (F1); doc. Ing.

Více

Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT konaného

Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT konaného Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT konaného 16. 10. 2013 Přítomni: Dr. Ing. Pavel Andres (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6),

Více

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného 5. 1. 2011 1. Volba předsedy AS ČVUT Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Hlasování : 27-9-6 ( pro-proti-zdržel se hlasování) Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

Více

Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 28. 1. 2015 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne 11. 1. 2017 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 Přítomni: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (F1); doc. Ing. Jiří

Více

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. listopadu 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. listopadu 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. listopadu 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 10. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 3. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 3. zasedání akademického senátu ČVUT konaného dne 26. 3. 2014 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová

Více

Zápis z 10. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 10. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 10. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 17. 12. 2014 Přítomni: Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová Tereza (F1); Mára Michal (F1); doc. Ing.

Více

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. října 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. října 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 25. října 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 25. zasedání AS ČVUT (2/3

Více

Usnesení AS ČVUT z 19. zasedání konaného

Usnesení AS ČVUT z 19. zasedání konaného Usnesení AS ČVUT z 19. zasedání konaného 28. 3. 2018 1. Schválení programu 19. zasedání AS ČVUT 33-0-1 (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 19-1: Akademický senát ČVUT schvaluje předložený program

Více

Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. ledna 2010 ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT

Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. ledna 2010 ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 20. ledna 2010 ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT Přivítání nového člena AS ČVUT, zvoleného za nefakultní součásti a hostů 1. Schválení programu 22. zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 2. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 2. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 30. ledna 2008 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 2. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS

Více

Zápis z 13. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18.února 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 13. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18.února 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 13. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18.února 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 13.zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 12.zasedání AS

Více

Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 27. 4. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Zápis z 35. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 35. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 35. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 26. září 2007 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 35. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 34. zasedání

Více

Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. února 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. února 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 17. února 2010 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu 22. zasedání

Více

1. zasedání ze dne

1. zasedání ze dne 1. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení 01-00 AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 1. zasedání i komisí volební. Usnesení 01-01 AS ČVUT FD schválil zápis ze 22. zasedání AS ČVUT

Více

Usnesení AS ČVUT z 18. zasedání konaného a usnesení schválené per-rollam v mezidobí mezi 18. a 19. zasedáním

Usnesení AS ČVUT z 18. zasedání konaného a usnesení schválené per-rollam v mezidobí mezi 18. a 19. zasedáním Usnesení AS ČVUT z 18. zasedání konaného 21. 2. 2018 a usnesení schválené per-rollam v mezidobí mezi 18. a 19. zasedáním 1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT 29-0-2 (pro-proti-zdržel se hlasování)

Více

Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18. listopadu 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT

Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18. listopadu 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 18. listopadu 2009 ve velké zasedací místnosti RČVUT 1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 19. zasedání

Více

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného

Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného 11.1.2017 1. Schválení programu Hlasování : 44-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 01-01: AS ČVUT schvaluje program 1. zasedání AS ČVUT. 2. Volba

Více

Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2017

Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2017 Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2017 Rok 2017 byl prvním rokem působení Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT) ve volebním období 2017 2019. Na 1. zasedání dne 11. 1. 2017 byl zvolen předsedou AS ČVUT doc.

Více

Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 29. 6. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 25. 5. 2016 Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 24. zasedání AS FSv, které se konalo dne 2. 10.2019 Přítomni: Hosté: Veřejnost: dle prezenční listiny děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Pavelka, prof. Patzák,

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne České vysoké učení technické v Praze Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT konaného dne 27. 1. 2016 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka

Více

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období )

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období ) Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 29. 6. 2011 (volební období 2011 2013) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,

Více

Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období )

Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období ) Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 9.4.2014 (volební období 2014-2016) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. A. Dvořáčková, Ing. J. Hospodka, Ph.D., Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. Jana Kaliková,

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0009/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. ledna 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 26 senátorů z

Více

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Č. j.: FZS/0055/17 PID: 0380490 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Přítomni: dle

Více

Zápis z 38. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2007 v zasedací místnosti Masarykovy koleje

Zápis z 38. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2007 v zasedací místnosti Masarykovy koleje Zápis z 38. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 19. prosince 2007 v zasedací místnosti Masarykovy koleje 1. Schválení programu 38. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu z 37.

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 01/18-21 Datum Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Zelenka, Král, Husák Fakulta mezinárodních vztahů (F2):

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne

Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Mára

Více

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Č. j.: FZS/0027/18 PID: 406182 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Přítomni: dle

Více

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 Přítomni: Omluveni: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU) doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU) prof. Ing. Lilia Dvořáková,

Více

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů)

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů) ZÁPIS Č. 1N/2002 (135) Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 29. ŘÍJNA 2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina

Více

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. září 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. září 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 25. řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 27. září 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 23. a 24. zasedání AS

Více

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 čj. DFF/184/16 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Omluven: Bc. Tomáš Tázlar Hosté:

Více

Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2018

Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2018 Zpráva o činnosti AS ČVUT v roce 2018 Rok 2018 byl druhým rokem činnosti Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT) ve volebním období 2017 2019. Na 16. zasedání AS ČVUT dne 10. 1. 2018 byl zvolen předsedou AS

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Č. j.: FZS/0129/17 PID: 388360 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Přítomni: dle prezenční

Více

z 1. zasedání AS ČVUT konaného dne 12. ledna 2005 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

z 1. zasedání AS ČVUT konaného dne 12. ledna 2005 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 1. zasedání AS ČVUT konaného dne 12. ledna 2005 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Volby předsednictva AS ČVUT a volby zástupců ČVUT v dalších orgánech 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS UJEP ZE DNE

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS UJEP ZE DNE ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS UJEP ZE DNE 20. 12. 2017 Místo konání: budova rektorátu UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem Den a hodina konání: 20. 12. 2017; 14:15 15:30 h Přítomní členové AS UJEP:

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 6/2015 2018 Datum 16. května 2016 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč, očeň Fakulta

Více

Zápis z 1. zasedání AS FA ČVUT, konaného v zasedací místnosti FA ČVUT č. 262

Zápis z 1. zasedání AS FA ČVUT, konaného v zasedací místnosti FA ČVUT č. 262 Zápis z 1. zasedání AS FA ČVUT, konaného 07. 12. 2016 v zasedací místnosti FA ČVUT č. 262 Přítomni (viz také presenční listina v příloze zápisu) Senát zaměstnanecká část: Plos, Jehlík, Sedlák, Vorlík,

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 čj. DFF/36/15 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Nepřítomni: L. Kloučková, Bc. M.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 2. BŘEZNA 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčik, Ing.

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. č. j.: KaRek/0039/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. května 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 27 senátorů z

Více

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 Přítomni: dle prezenční listiny Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity Program: 1. Projednání záměrů vzniku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 23. 5. 2018 PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RVH doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. doc. prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. doc. Ing. Marie

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 11. června 2015 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 4. 5. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Pořadové číslo zápisu: 3 Datum zasedání: 17. listopadu 1999 Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Přítomni: Botlík, Brunda, Buzrla, Čemerková, Godulová, Jahodová, Malátek, Malátková, Partskhaladze,

Více

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Akademický senát Zápis z 11. zasedání Akademického senátu konaného 13. 2. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Jan Tomáš,

Více

Zápis z 21.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 29. března 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT

Zápis z 21.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 29. března 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT Zápis z 21.řádného zasedání AS ČVUT konaného dne 29. března 2006 ve velké zasedací místnosti R ČVUT 1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 2. Kontrola zápisu z 19. a 20. zasedání AS

Více

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne 3. 6. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 20 členů; Omluven: 1 člen; Neomluveno:

Více