HIL TESTOVÁNÍ MECHTRONICKÉHO SYSTÉMU V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH HIL TESTING OF THE MECHATRONIC SYSTEM IN LABORATORY CONDITIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIL TESTOVÁNÍ MECHTRONICKÉHO SYSTÉMU V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH HIL TESTING OF THE MECHATRONIC SYSTEM IN LABORATORY CONDITIONS"

Transkript

1 HIL TESTOVÁNÍ MECHTRONICKÉHO SYSTÉMU V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH HIL TESTING OF THE MECHATRONIC SYSTEM IN LABORATORY CONDITIONS Pavel Kučera 1, Václav Píštěk 2 Anotace: Tento článek se zabývá laboratorním testováním snímačů a akčních členů u mechtronického systému určeného pro automatické uzavírání diferenciálu. Jeho řídicí algoritmus je implementován na hardware pro HIL testování. Je sledována reakce sestaveného mechatronického systému na reálné snímače a v závěru jsou zobrazeny výsledky z real-time testování k ověření správné reakce akčního členů. Klíčová slova: řídicí algoritmus, diferenciál, (MIL) Model in the Loop, (HIL) Hardware in the Loop, NI VeriStand Summary: This article deals with laboratory testing of sensors and actuators in a mechatronic system designed for automatic differential lock. Its control algorithm is implemented on hardware for HIL testing. The response of the mechatronic system to the real sensors is monitored and in the end the results from the real-time testing are displayed to verify the correct response of the actuators. Key words: Control Algorithm, Differential, (MIL) Model in the Loop, (HIL) Hardware in the Loop, NI VeriStand ÚVOD Mechatronické systémy jsou nedílnou součástí každého vozidla. Jejich vývoj je neustále zrychlován a k tomu účelu je zapotřebí použití různých nástrojů pro vývoj a testování. Aby bylo možné mechatronické systémy ověřit ještě ve fázi před výrobou prvního prototypu ECU Electronic Control Unit, užívá se tzv. HIL Hardware-in-the-Loop testování. Jedná se o použití speciálního hardwaru jako náhrady ECU. V hardwaru je umístěn procesor, kam se implementuje řídicí algoritmus a hardware disponuje vstupy a výstupy pro připojení snímačů a akčních členů. Potom může probíhat paralelně vývoj řídicího algoritmu a prototypu ECU. Tento článek se zabývá užitím takového hardwaru pro testování navrhovaného mechatronického systému. Důležitým faktorem je zpracování vstupních veličin a řízení akčních členů. Proto se zde budeme zabývat laboratorním testováním snímačů a akčních členů, koncepcí vyvíjeného řídicího algoritmu, možnostmi jeho MIL Model-in-the-Loop a HIL testováním. 1 Ing. Pavel Kučera, Ph.D., Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automotive Engineering, Technická 2896/2, Brno, Tel.: , Fax: , 2 Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automotive Engineering, Technická 2896/2, Brno, Tel.: , Fax: , podmínkách 83

2 Vyvíjený řídicí algoritmus je určen pro automatické uzavírání diferenciálu u nákladního vozidla. Základní koncepce vychází ze systému ZF ADM (6), kde jsou sledovány především signály ze snímačů otáček a vyhodnocován skluz mezi jednotlivými koly vozidla. Dle jeho hodnot algoritmus urči, zda má zaslat akčnímu členu signál pro uzavření příslušného diferenciálu. Aby bylo možné řídicí algoritmus testovat na vozidle, je právě užíváno speciálního hardwaru pro HIL testování. Výhodou zařízení je možnost využití pro různé aplikace a jeho flexibilita. V článku je popsán základní princip funkce vyvíjeného řídicího algoritmu, který je zapotřebí v první fázi otestovat pomocí MIL testování. K tomuto účelu je použita vlastní knihovna s bloky pro sestavení výpočtového modelu vozidla a spojením s ním může být řídicí algoritmus testován. Tím se odhalí největší část chyb vzniklých při vývoji. Následně je popsáno užití HIL testování, kdy řídicí algoritmus je umístěn do speciálního hardwaru. Ten slouží jako náhrada ECU a můžeme algoritmus testovat na vozidle při paralelním vývoji prototypu řídicí jednotky. Důležité je správné zpracovávání a vyhodnocení vstupních veličin ze snímačů, aby řídicí algoritmus správně fungoval. Proto jsou v následujících kapitolách popsány kroky vývoje řídicího algoritmu pro uzavírání diferenciálu a rovněž laboratorní testování a zpracování signálů ze snímačů. 1. ŘÍDIDÍ ALGORITMUS Vývoj řídicího algoritmu probíhá v několika krocích. V první fázi byla sestavena koncepce toho, co by měl řídicí algoritmus dělat. V tomto případě se jedná o automatické řízení uzavírání diferenciálu u nákladního vozidla. Základní koncepce vychází ze systému ZF ADM (6). Ze snímačů otáček kol je vyhodnocován prokluz mezi jednotlivými koly a určuje se uzavření příslušného diferenciálu. Dále jsou použity senzory pro sledování polohy jednotlivých pedálů, natočení volantu, snímač tlaku pneumatického okruhu, spínače v pneumatických válcích a komunikace CAN. Získané signály jsou vyhodnocovány řídicím algoritmem a nastavenými limity. Základní schéma řídicího algoritmu je zobrazeno na obr. 1, kde se jedná v tomto případě o částečně nezávislé uzavírání diferenciálů. To znamená, že zde není preferovaná posloupnost zapnutí pohonu všech kol, následně uzavření zádních osových diferenciálů a uzavření předních osových diferenciálů. Na schématech je zobrazen postup aktivování pohonu všech kol, následné nezávislé uzavírání mezinápravového diferenciálu a osových diferenciálů. V rámci vývoje jsou testovány různé koncepce, zde je např. ukázána tato. Dále se schéma liší dle uspořádání hnacího traktu vozidla, jak je zobrazeno také na obr. 1. Po vyhodnocení polohy ve schématu odešle řídicí algoritmus signály pro akční členy. Jedná se o elektroventily, které ovládají přísun vzduchu do pneumatického válce. Každý diferenciál má speciálně navržené zubové spojky, které jsou ovládány konzolou z pneumatického válce. Pokud se elektroventil otevře, vzduch postupuje do pneumatického válce a působí na píst. Tento píst s konzolou se začne pohybovat a vyvodí sílu pro spojení zubových spojek v diferenciálu. Po zapadnutí zubových spojek do sebe je příslušný diferenciál uzavřen a nedochází k prokluzu mezi jednotlivými koly nápravy. V tuto chvíli je sepnut spínač v pneumatickém válci a signalizuje úspěšné uzavření diferenciálu. To slouží pro řízení a diagnostiku správné funkce senzorů a akčních členů. Pokud podmínky pro uzavření již nepřetrvávají, algoritmus pošle podmínkách 84

3 signál pro otevření příslušného diferenciálu. V případě, že jsou všechny diferenciály uzavřeny, nejsou dostupné signály pro určení, zda v tomto stavu zůstat nebo začít otevírat diferenciály. Proto je v algoritmu zakomponována testovací časová smyčka, která po stanovené době nastaví stav ve schématu algoritmu o stupeň níž a zkontroluje, zda má znovu uzavřít nebo postupně otevírat i další diferenciály. Vše se opakuje do té doby, dokud vozidlo nevyjede např. z bláta. Pro ověření základních funkcí tohoto mechatronického systému bylo zapotřebí otestovat správnou funkci snímačů a akčních členů. Proto byl řídicí algoritmus zjednodušen pro uzavírání jednoho diferenciálu, aby bylo možné sledovat signály z reálných snímačů v laboratoři. K tomu je využíván hardware pro HIL testování. Proto řídicí algoritmus musel být kompilován do souboru, který je podporován v softwaru NI VeriStand. Řídicí algoritmus je vytvořen pomocí jazyka C. Obr. 1 Schéma řídicího algoritmu pro vozidla s pohonem 4x4 až 8x8 2. MIL TESTOVÁNÍ podmínkách 85 Při vývoji řídicího algoritmu je důležité ověřovat jeho funkci. Proto je vhodné využít tzv. MIL testování. Jedná se o testování modelů ve smyčce. To znamená, že v případě tohoto mechatronického systému byl navržen řídicí algoritmus a pro jeho otestování byly sestaveny výpočtové modely vozidel. Výpočtový model vozidla napodobuje signály ze snímačů a odesílá je řídicímu algoritmu. Ten situaci vyhodnotí a odešle řídicí signál pro ovládání části výpočtového modelu diferenciálu. Pro sestavení výpočtového modelu vozidla bylo užito vlastní knihovny s bloky (3, 4, 5), které popisují chování jednotlivých části vozidla. Jedná se o bloky popisující chování motorů, spojky, převodovky, náprav, diferenciálů, dynamiky vozidla, brzd, modely pneumatik atd. Bloky jsou tvořeny v softwaru Simulink za použití literatury (1, 2). Z těchto bloků je uživatel schopen sestavit vozidlo až s pohonem 8x8 a simulovat různé jízdní manévry, analyzovat vibrace, nebo právě testovat mechatronické systémy. V tomto případě je řídicí algoritmus testován na třech výpočtových modelech pro vozidla s pohonem 4x4, 6x6 a 8x8. Ty jsou zobrazeny na obr. 2. Výpočtové modely jsou složeny z bloků motoru, spojky, převodovky, náprav, diferenciálů, bubnových brzd modelu pneumatik, modelu vozidla, modelu vozovky a ECU s řídicím algoritmem. Při simulaci je důležité vytvářet podmínky pro vznik prokluzu jednotlivých kol vozidla a na tyto situace musí řídicí algoritmus reagovat. Proto je zde použito bloku s popisem vozovky a její adhezních vlastností. Dle polohy jednotlivých kol vozidla jsou tyto adhezní vlastnosti předávány modelu pneumatiky. V případě adhezních vlastností odpovídajících např. blátu je možno simulovat prokluz kol a uvíznutí vozidla. Při simulacích se ověřuje, zda vozidlo vyjelo z oblasti s nepříznivými adhezními

4 vlastnostmi, a tím je kontrolována správná reakce řídicího algoritmu. Různé simulace jsou popsány v (4). Při těchto simulacích je nejenom kontrolována hlavní část řídicího algoritmu, ale také části, které např. kontroluji poruchy jednotlivých snímačů nebo akčních členů. V této fázi vývoje a testování je odhaleno nejvíce chyb a tím se předchází vzniku poruch nebo nečekaným situacím při HIL testování nebo při testování s prototypem ECU na vozidle. Obr. 2 Výpočtové modely vozidel 3. HIL TESTOVÁNÍ V LABORATOŘI Pro aplikaci řídicího algoritmu na vozidle je používán hardware pro HIL testování. V tomto případě je užíván hardware od společnosti National Instruments NI 3110 RT, kde je umístěn procesor s implementovaným řídicím algoritmem. K hlavní části jsou připojeny sloty pro zásuvné moduly se vstupy a výstupy. Zde byl využit slot NI 9159 a moduly NI 9229, NI 9477 a NI Slot obsahuje FPGA - programovatelné hradlové pole, které komunikuje s moduly a předává data mezi senzory a procesorem. V laboratoři byly testovány dva snímače otáček, snímač polohy brzdového pedálu, snímač plynového pedálu, elektroventil a pneumatický válec se spínačem polohy. Testovací okruh je zobrazen na obr. 3. Pomocí zdroje elektrického napětí byly jednotlivé prvky napájeny 24 V. Obr. 3 Laboratorní testování senzorů a akčních členů Z hlediska užitých snímačů se jedná o indukční snímače otáček, které generují sinusový průběh. Proto bylo nutné naprogramovat funkci pro zpracování tohoto signálu a vyhodnotit podmínkách 86

5 příslušné otáčky. To bylo naprogramováno pro FPGA ve slotu NI V podstatě byla sledována perioda mezi úseky, když signál překročil nastavenou napěťovou hranici. Dále byly doprogramovány kontrolní mechanismy, aby nedocházelo ke špatnému vyhodnocení periody. Z její hodnoty byly vypočítány otáčky a předány do procesoru řídicímu algoritmu. Jelikož byly užity dva snímače otáček, bylo možné simulovat skluz roztáčením ozubeného kola u jednoho ze snímačů. Tím byly generovány otáčky jen z jednoho snímače a vyhodnocením těchto hodnot algoritmus určil, že dochází k prokluzu. Byla to simulace jednoho stojícího a jednoho prokluzujícího kola na jedné nápravě. Tyto snímače byly připojeny k modulu NI 9229, který snímá analogový signál a v FPGA byl tento signál vyhodnocen a přepočítán na otáčky. Snímače pedálů a spínač v pneumatickém válci byly připojeny k modulu NI Jedná se o modul pro digitální vstupy. Obr. 4 Výsledky testování Do modulu byl přiváděn signál 0-24V a při překročení určité hladiny napětí byl posílán signál procesoru 0 nebo 1. To znamená, že je např. daný pedál sešlápnut. V případě snímače plynového pedálu je spínaná zem proto bylo zapojení doplněno o pull-up rezistor. Po vyhodnocení vstupních veličin algoritmus odešle signál na modul NI 9477, který spíná zem elektroventilu. Ventil pustí vzduch z pneumatického okruhu do pneumatického válce a ten přesune píst. U diferenciálu by to znamenalo uzavření diferenciálu. Zároveň je sepnut spínač v pneumatickém válci a tím je signalizováno uzavření diferenciálu. Tímto zjednodušeným mechatronickým systémem byla testována funkčnost senzorů, algoritmu a kontrola poruch prvků systému v laboratorních podmínkách. Na obr. 4 je zobrazen jeden z testů, kde jsou zobrazeny grafy. První graf zobrazuje na svislé ose otáčky z obou snímačů otáček a na podélné ose je čas. Jak bylo zmíněno dříve, u jednoho snímače otáček bylo roztočeno ozubené kolo pro simulací otáček pneumatiky vozidla. Sinusový signál byl analyzován modulem NI 9229 a přepočítán na otáčky v FPGA. Tato hodnota byla zaslána řídicímu algoritmu a je zobrazena na grafu. Druhý snímač generoval po celou dobu nulové otáčky. Tím byl simulován rozjezd vozidla s prokluzem jednoho z kol. Ze vstupních dat algoritmus vyhodnotil, že má odeslat signál pro uzavření diferenciálu, to je zobrazeno v grafu vpravo s označením křivky Lock. Zde je názorně vidět i testovací časová smyčka pro případ, kdy není možné vyhodnotit, zda ještě dochází k prokluzu. V tomto případě se cyklus opakuje po 1s. Algoritmus pošle signál pro otevření diferenciálu a znovu kontroluje, zda dochází k prokluzu. Pokud podmínky již nepřetrvávají, jak je zobrazeno na konci grafů, diferenciál zůstane již otevřen. Tímto a různými podmínkách 87

6 dalšími testy byly senzory, akční členy, naprogramované FPGA a řídicí algoritmus ověřeny. Vývoj bude dále pokračovat HIL testováním na vozidle. Celkový řídicí algoritmus bude umístěn na procesor a k hardwaru budou připojeni již všechny snímače a akční členy. Obecně pro implementaci řídicího algoritmu je použit software NI VeriStand. V jeho jednotlivých částech jsou umístěny zkompilované soubory pro řídicí algoritmus a FPGA. Dále tam jsou nastavovány vstupy a výstupy hardwaru, ukládána data z testování a online zobrazována data. Pro zobrazování a řízení nastavení mechatronického systému, je možné naprogramovat Workspace, což je grafické rozhraní. V tomto případě byl naprogramován kontrolní panel pro zobrazování zpětné vazby uzavření diferenciálu (spínač v pneumatickém válci) a spínač pro nastavení automatického a manuálního řízení, které řídicí systém umožňuje. ZÁVĚR Pro urychlení vývoje mechatronických systémů je zapotřebí užívat různé nástroje. Mezi ně patří hardware pro HIL testování. Tím lze paralelně testovat a vyvíjet jednotlivé části mechatronických systémů jako je řídicí algoritmus, mechanické prvky, sensory, akční členy a prototyp ECU. Tento článek se zabýval právě využitím hardwaru pro HIL testování a vlastními nástroji pro MIL testování. V rámci vývoje je programován řídicí algoritmus pro automatické uzavírání diferenciálu. Základním principem je sledování prokluzu mezi jednotlivými koly vozidla a vyhodnocení uzavírání příslušných diferenciálů. V první fázi je algoritmus spojen s výpočtovým modelem vozidla a testován v MIL smyčce. Při této simulaci bylo sledováno správné chování algoritmu a hledány programátorské chyby. Výpočtový model vozidla byl sestaven z vlastních bloků popisující jednotlivé části vozidel. Pomocí tohoto modelu pro jednotlivá uspořádání hnacího traktu jsou simulovány různé adhezní podmínky, a tím simulován prokluz jednotlivých kol. Z výsledků simulací jsou vyhodnocovány správné reakce řídicího algoritmu a vytvářeny jeho vhodné úpravy. Paralelně probíhalo testování senzorů a akčních členů v laboratoři pomocí hardwaru pro HIL testování. Dále byly sledovány reakce řídicího algoritmu na reálné signály ze snímačů, řízen akční člen (elektroventil) a funkce naprogramované v FPGA. Postupnými úpravami a kombinací komerčních a vlastních nástrojů byl řídicí algoritmus připraven pro testování na vozidla, které bude další fází vývoje mechatronického systému pro automatické uzavírání diferenciálů nákladního vozidla. PODĚKOVÁNÍ Výsledky tohoto projektu LO1202 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory Národní program udržitelnosti I a projektu specifického výzkumu FSI VUT v Brně č. FSI-S POUŽITÁ LITERATURA podmínkách 88

7 (1) DABNEY, James B. a Thomas L. HARMAN. Mastering Simulink. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, s. ISBN (2) GREPL, Robert. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics. 1. vyd. Praha: BEN, s. ISBN (3) KUČERA, P. Mechatronický přístup v dynamice vozidel. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí dizertační práce Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (4) KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Transmission Computational Model in Simulink. Perner's Contacts [online]. 2013, VIII, č. 4, s [cit ]. Dostupné z: (5) KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Virtual prototype of a heavy duty off-road truck driveline in Simulink software. In: Transport means 2014: Proceedings of 18th International Conference. Kaunas: Technologija, 2014, s ISBN (6) STELZENEDER, Franz X. a H. AITZETMÜLLER. ADM Drive-Train Management. In: FISITA 2000 World Automotive Congress. Seoul: Korea Society of Automotive Engineers, 2000, IS003 s ISBN podmínkách 89

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ UZAVÍRÁNÍ DIFERENCIÁLU NÁKLADNÍHO VOZIDLA PŘI JÍZDĚ PŘÍMÝM SMĚREM

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ UZAVÍRÁNÍ DIFERENCIÁLU NÁKLADNÍHO VOZIDLA PŘI JÍZDĚ PŘÍMÝM SMĚREM AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ UZAVÍRÁNÍ DIFERENCIÁLU NÁKLADNÍHO VOZIDLA PŘI JÍZDĚ PŘÍMÝM SMĚREM AUTOMATIC DIFFERENTIAL LOCK CONTROL OF A TRUCK WHEN DRIVING STRAIGHT Pavel Kučera 1, Václav Píštěk 2, Petr Porteš 3

Více

PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DYNAMIKA NÁKLADNÍHO VOZIDLA S POHONEM 6x6. LONGITUDINAL AND LATERAL DYNAMIC OF COMMERCIAL VEHICLE WITH 6x6 DRIVE

PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DYNAMIKA NÁKLADNÍHO VOZIDLA S POHONEM 6x6. LONGITUDINAL AND LATERAL DYNAMIC OF COMMERCIAL VEHICLE WITH 6x6 DRIVE PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DYNAMIKA NÁKLADNÍHO VOZIDLA S POHONEM 6x6 LONGITUDINAL AND LATERAL DYNAMIC OF COMMERCIAL VEHICLE WITH 6x6 DRIVE Pavel Kučera 1, Václav Píštěk 2 Anotace:článek se zabývá popisem výpočtového

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné WP017: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky - WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně - prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Pavel Kučera MECHATRONICKÝ PŘÍSTUP V DYNAMICE VOZIDEL MECHATRONIC APPROACH TO VEHICLE DYNAMICS

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku TATRA TRUCKS a.s. Ing. Radomír Smolka

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Tým

Více

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction Michal Bílek 1 Abstrakt Vysoká škola polytechnická v Jihlavě využívá pro výuku odborných předmětů mnoho modelů. Jedním z modelů používaných ve výuce je

Více

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Jiří Sehnal Humusoft spol. s r.o. sehnal@humusoft.com EVV 2008 Automobilová elektronika Brno, 17. - 18. 6. 2008 Jiří Sehnal, Humusoft spol. s

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému

Více

Modelování elektromechanického systému

Modelování elektromechanického systému Síla od akčního členu Modelování elektromechanického systému Jaroslav Jirkovský 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 15 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB,

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému

Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému Pišan Radim Elektrotechnika 20.06.2011 Identifikace systémů je proces, kdy z naměřených dat můžeme

Více

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace Příloha A: Simulace A45 Příloha A: Simulace Pro ověření výsledků z teoretické části návrhu byl využit program Matlab se simulačním prostředím Simulink. Simulink obsahuje mnoho knihoven s bloky, které dokáží

Více

EXPERIMENTÁLNÍ STAND ŘÍZENÝ REAL TIME TOOLBOXEM NA TESTOVÁNÍ MEMBRÁN

EXPERIMENTÁLNÍ STAND ŘÍZENÝ REAL TIME TOOLBOXEM NA TESTOVÁNÍ MEMBRÁN EXPERIMENTÁLNÍ STAND ŘÍZENÝ REAL TIME TOOLBOXEM NA TESTOVÁNÍ MEMBRÁN V. Andrlík, M. Jalová, M. Jalový ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů 1. Úvod V dnešní době se do popředí

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu řídícího systému - analogové systémy v řízení výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

AEBS - systém nouzového brždění (video) Advanced Emergency Braking System. Range: General

AEBS - systém nouzového brždění (video) Advanced Emergency Braking System. Range: General AEBS - systém nouzového brždění (video) Advanced Emergency Braking System RADAR ARS327 Easy Systém Easy a RADAR ARS327 CAN Line VDB PN IVECO ECU : 5801913383 Stralis Od července 2015 Eurocargo Od května

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily

Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily Jiří Sehnal Humusoft spol. s r.o. sehnal@humusoft.com EVV 2011 Automobilová elektronika Praha, 7. 6. 2011 Jiří Sehnal, Humusoft spol. s

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a WP15: Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a zlepšení vibračního pohodlí pro budoucí vozidla Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Popis obsahu balíčku Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a WP15: Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a Vedoucí konsorcia podílející se

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu řídicích systémů u výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady

Více

VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB

VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB Úvod S. Vrána, V. Plaček Abstrakt Kotel Verner A25 je automatický kotel pro spalování biomasy, alternativních pelet, dřevních

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30

ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30 [4] ExFoS 2012 - Expert Forensic Science ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30 ABSTRAKT: ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je součástí

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT (0PPR)

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT (0PPR) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze Ú12110 Ústav přístrojové a řídící techniky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze Ú12110 Ústav přístrojové a řídící techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze Ú12110 Ústav přístrojové a řídící techniky Semestrální práce Python pro vědecké výpočty Generátor pulzů pro simulaci vstupů kontroly trakce vozu Formule student Vypracoval:

Více

Stud. skupina: 3E/96 Číslo úlohy: - FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY REAL TIME CONTROL

Stud. skupina: 3E/96 Číslo úlohy: - FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY REAL TIME CONTROL Předmět: RDO ŘÍZENÉ DYNAMICKÉ SOUSTAVY Jméno: Ročník: 3 Datum: 5. 5. 2013 Stud. skupina: 3E/96 Číslo úlohy: - Ústav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Název úlohy: REAL TIME

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a WP2: Integrované řízení podvozku pro zvýšení bezpečnosti, ekologičnosti, radosti z jízdy a pohodlí Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH

POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH P. Chalupa Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav řízení procesů Abstrakt Příspěvek se zabývá problémem

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Aktivní systémy pohonu všech v kol vozidel kategorie M1 2007 Pavel Michl Cíle práce Poukázat na význam pohonu všech v kol pro aktivní bezpečnost vozidel Vymezit rozdíly mezi aktivními a pasivními systémy

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

Samořízené auto na autodráhu

Samořízené auto na autodráhu Bakalářská práce Samořízené auto na autodráhu Autor: Jan Šimon Vedoucí: Ing. Jan Koprnický, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D. Laboratoř regulačních systémů a prostředků Náev preentace řídicích systémů Umístění laboratoře: E228 Správce laboratoře: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Zaměření laboratoře Návrh a realiace měřicích a řídicích

Více

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux

Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux KONTAKT 2011 Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux Autor: Rostislav Lisový (lisovy@gmail.com) Vedoucí: Ing. Pavel Píša, Ph.D. (pisa@cmp.felk.cvut.cz) Katedra řídicí techniky

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

1. Úvod do mechatroniky

1. Úvod do mechatroniky zapis_mechatronika_uvod08/2012 MECH Aa 1 z 5 1. Úvod do mechatroniky Mechatronics - název vznikl v Japonsku v 70. letech ze slov "MECHAnical systems" a "electronics" U nás se začal používat v 80. letech

Více

Sbírka úloh a vzorové příklady pro předmět Odborný výcvik 3. a 4.ročník oboru ME

Sbírka úloh a vzorové příklady pro předmět Odborný výcvik 3. a 4.ročník oboru ME Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Produkt č.5 Sbírka úloh a vzorové příklady pro předmět Odborný výcvik 3. a 4.ročník oboru ME Kolektiv autorů 2014 Obsah

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

Logické řízení výšky hladiny v nádržích Popis úlohy: Spojené nádrže tvoří dohromady regulovanou soustavu. Přívod vody do nádrží je zajišťován čerpady P1a, P1b a P3 ovládaných pomocí veličin u 1a, u 1b a u 3, snímání výšky hladiny je prováděno

Více

WP09V011: Software pro rozšířené vyhodnocení obrazového záznamu průběhu výstřiku paliva - Evalin 2.0

WP09V011: Software pro rozšířené vyhodnocení obrazového záznamu průběhu výstřiku paliva - Evalin 2.0 Název software v originále WP09V011: Software pro rozšířené vyhodnocení obrazového záznamu průběhu výstřiku paliva - Evalin 2.0 Název software anglicky WP09V011: Software for the extended evaluation of

Více

PneuTel manuál 2016 AURIS CZ

PneuTel manuál 2016 AURIS CZ PneuTel manuál 2 PneuTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 3 3 Přihlášení... do aplikace 4 II Popis aplikace 5 1 Přehled... 5 Zobrazení problém... ů 6 Zobrazení tlaku...

Více

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET 7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET Jan Rücker VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav Elektroenergetiky 1. Úvod Pro ústav Elektroenegetiky

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 10 Název úlohy: Autonomní dopravní prostředek Anotace: Úkolem

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

Vstřikovací systém Common Rail

Vstřikovací systém Common Rail Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření

Více

Programování LEGO MINDSTORMS s použitím nástroje MATLAB a Simulink

Programování LEGO MINDSTORMS s použitím nástroje MATLAB a Simulink 26.1.2018 Praha Programování LEGO MINDSTORMS s použitím nástroje MATLAB a Simulink Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com Co je MATLAB a Simulink 2

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Laboratorní model obráběcího stroje TRIJOINT

Laboratorní model obráběcího stroje TRIJOINT Laboratorní model obráběcího stroje TRIJOINT Bc. Lukáš Řápek Vedoucí práce: Ing. Jan Zavřel, Ph.D. Abstrakt Podle skutečného obráběcího centra TRIJOINT 900H byl zkonstruován laboratorní model, který je

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku

Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 23.10.2012 Název zpracovaného celku: Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku Elektronické systémy aktivně zasahují řidiči do řízení

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE SAMONASÁVACÍ ČERPADLO SELF-PRIMING PUMP DIPLOMOVÁ

Více

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

Mechatronika ve strojírenství

Mechatronika ve strojírenství Mechatronika ve strojírenství Zpracoval: Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Pracoviště: katedra vozidel a motorů (TUL) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU

SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU Š.Ožana,M.Pieš Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Abstract Tento příspěvek má rešeršní charakter

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Přestavba elektromechanického servořízení na systém Steer by Wire

Přestavba elektromechanického servořízení na systém Steer by Wire Ondřej Apoštol TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 řízení a měření, který je spolufinancován

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Fyzikální laboratoř Kamil Mudruňka Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1/8 O projektu Cílem projektu bylo vytvořit

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k uspořádání řídícím systémům i řízení manipulátorů a robotů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k

Více

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 1. ÚVOD Ing. Psota Boleslav, Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 602

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Vypracovat přehled způsobů řízení paralelních kinematických struktur s nadbytečnými pohony

Vypracovat přehled způsobů řízení paralelních kinematických struktur s nadbytečnými pohony Autor DP: Vedoucí práce: Bc. Tomáš Kozák Ing. Jan Zavřel, Ph.D. Vypracovat přehled způsobů řízení paralelních kinematických struktur s nadbytečnými pohony Vytvořit model jednoduchého redundantního mechanismu

Více

Obsah přednášky. Úvod. Úvod

Obsah přednášky. Úvod. Úvod Obsah přednášky Diagnostika a HiL testování elektronických systémů automobilů Ing. Michal Kubík 2. 5. 200 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ..07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Mrázek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů, Technická 4, 166 07 Praha 6, Jiri.Mrazek@fs.cvut.cz Neustálé zvyšování

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 12 120 - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE Úprava vnitřního mechanismu řazení pro následnou automatizaci Autor

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více