S T R A T E G I E E - G O V E R N M E N T S L U Ţ E B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T R A T E G I E E - G O V E R N M E N T S L U Ţ E B"

Transkript

1 S T R A T E G I E E - G O V E R N M E N T S L U Ţ E B V M O R A V S K O S L E Z S K É M K R A J I Příloha č. 7 ţádosti o finanční podporu Datum: Verze: 4 Zpracoval: Moravskoslezský kraj Krajský úřad, odbor informatiky 28. října 117, Ostrava

2 Obsah S T R A T E G I E E - G O V E R N M E N T S L U Ţ E B V M O R A V S K O S L E Z S K É M K R A JI Úvod - Manaţerský souhrn Strategický rámec Strategie realizace Smart Administration Strategie rozvoje sluţeb pro informační společnost Strategie implementace e-government do území Strategie ICT krajského úřadu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Legislativní rámec Vazba na centrální projekty Základní registry veřejné správy CMS/KIVS Datové schránky Národní digitální archiv (NDA) Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR Cíle e-government sluţeb v kraji Strategický cíl kraje Specifikace cílů e-government sluţeb v kraji Globální cíl e-government sluţeb v kraji Specifické cíle e-government sluţeb v kraji Dopad strategie e-government sluţeb v kraji na strategii ICT krajského úřadu Projekty e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji Projekty na úrovni kraje Uţivatelské skupiny e-government sluţeb a podmínky jejich poskytování Projekty e-government sluţeb realizované v rámci výzvy č. 8 IOP Elektronická spisová sluţba Digitální mapa veřejné správy Digitalizace a ukládání dat Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datový sklad Technologické centrum kraje Další projekty kraje s vazbou na e-government sluţby Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (IBC MSK) Smart Administration (výzva 42) Vzdělávání (výzva 40) Projekty na úrovni ORP Technologické centrum ORP Elektronická spisová sluţba ORP Vnitřní integrace úřadu ORP Projekty na úrovni statutárních měst Priority, návaznost a postup realizace e-government sluţeb Priority e-government sluţeb Návaznost realizace e-government sluţeb Postup realizace e-government sluţeb Postup realizace elektronické spisové sluţby Postup realizace Technologického centra kraje Postup realizace projektů DMVS, DUD, VIÚ a DS Organizační zajištění realizace Zapojení ORP, součinnost obcí, ORP a kraje Koncepce budování infrastruktury, připojení ORP, kraje do KIVS Harmonogram realizace Finanční analýza, rozbor zdrojů, nákladů na projekty Závěr Strana 2 (celkem 145)

3 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Výchozí strategie Obrázek č. 2 Hexagon Obrázek č. 3 Schéma vazeb mezi strategickými cíli a projekty Obrázek č. 4 Schéma vnitřní integrace úřadu Obrázek č. 5 Datové sklady Obrázek č. 6 Systémová architektura řešení Obrázek č. 7 Technologické centrum součást integrálního systému e-government sluţeb Obrázek č. 8 Technické řešení TCK Obrázek č. 9 Síťové prvky TCK Obrázek č. 10 Návaznost projektů e-government sluţeb Obrázek č. 11 Koncepce e-governmentu Obrázek č. 12 Přehled nejdůleţitějších usnesení kraje k projektům výzvy č. 08 IOP Obrázek č. 13 Připojení TC a KIVS Seznam tabulek Tabulka č. 1 Vrcholy hexagonu Tabulka č. 2 Uţivatelské skupiny a e-government sluţby Tabulka č. 3 Zapojená oddělení v projektech e-governmentu Tabulka č. 4 Harmonogram realizace projektu Elektronická spisová sluţba Tabulka č. 5 Harmonogram realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Tabulka č. 6 Harmonogram realizace projektu Digitalizace a ukládání dat Tabulka č. 7 Harmonogram realizace projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Tabulka č. 8 Harmonogram realizace projektu Datové sklady Tabulka č. 9 Harmonogram realizace projektu Technologické centrum kraje Tabulka č. 10 Rozpis celkových investičních nákladů na projekty v tis. Kč včetně DPH Tabulka č. 11 Vyčíslení spoluúčasti kraje na investičních nákladech v tis. Kč Tabulka č. 12 Vyčíslení provozních nákladů v letech v tis. Kč včetně DPH Seznam příloh Příloha č. 1 Analýza E-government sluţeb V Moravskoslezském kraji Příloha č. 2 Vazba na strategické cíle KÚ v ICT Příloha č. 3 Katalog e-government sluţeb a rozpočet projektů dle výzvy IOP č Strana 3 (celkem 145)

4 Motto: e-government - vyuţívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, které provází změna procesů a osvojení nových dovedností s cílem zlepšit a zefektivnit sluţby veřejnosti, posílit demokratické procesy a podpořit veřejný zájem. Strana 4 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

5 Seznam zkratek ADSL AKČR CMS ČR ČSÚ ČÚZK DMS DMVS DNS DS DTM DUD egon emsk esps EU FTP GIS HA http HW IBC ICT IOP IP IS ISZR ISVS IZS KDR KDS KDU KIVS KŘ PČR KÚ KÚ MSK LPT MI ČR MMK MMR MSK MZe MŢP MV ČR NTP OP LZZ ORP PACS Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetrické připojení k internetu) Asociace krajů České republiky Centrální místo sluţeb Česká republika Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Document Management System (systém pro správu dokumentů) Digitální mapa veřejné správy Domain Name System (hierarchický systém doménových jmen) Datový sklad Digitální technická mapa Digitalizace a ukládání dat e-government E-Government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) Elektronická spisová sluţba Evropská unie File Transport Protocol (protokol aplikační vrstvy) Geografický informační systém High Availability (vysoká dostupnost) Hypertext Transfer Protocol (přenosový protokol) Hardware Integrované bezpečnostní centrum Informační a komunikační technologie Integrovaný operační program Internetový protokol Informační systém Informační systém základních registrů Informační systém veřejné správy Integrované záchranné sloţky Krajský digitální repozitář Krajská digitální spisovna Krajské digitální úloţiště Komunikační infrastruktura veřejné správy Krajské ředitelství policie České republiky Krajský úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje Long Term Preservation (systém pro dlouhodobé uchovávání dokumentů) Ministerstvo informatiky České republiky Magistrát města Karviná Ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezský kraj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo ţivotního prostředí Ministerstvo vnitra České republiky Network Time Protocol (sluţba přesného času) Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Obec s rozšířenou působností Picture archiving and communication systems (zpracování, archivace a distribuce Strana 5 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

6 digitální obrazové informace) PO Příspěvkové organizace PÚAP Portály územně analytických podkladů ROB Registr obyvatel ROS Registr osob RPP Registr práv a povinností RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RU Prostor v slaboproudém rozvaděči typu rack pro fyzickou instalaci zařízení, např. serveru SAN Storage Area Network (přenosová síť pro datová úloţiště) SLA Service Level Agreement (smlouva o úrovni poskytovaných sluţeb) SMO Svaz měst a obcí SMTP Simple Mail Transfer Protocol (protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty) SP Studie proveditelnosti SPS Spisová sluţba SUS Správa a údrţba silnic SW Software TC Technologické centrum TC ORP Technologické centrum na úrovni ORP TCK Technologické centrum kraje TC C Centrální technologické centrum, část CMS zajišťující společné sluţby pro TCK a TC ORP ÚAP Územně analytické podklady ÚKM Účelová katastrální mapa VIÚ Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS VS Veřejná správa Seznam zkratek odborů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje DSH EP FIN IM NF KH KON KŘ POR RRC SOC ŠMS ÚPS VŢ ZDR ŽPZ Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor evropských projektů Odbor financí Odbor investiční a majetkový Odbor informatiky Odbor kancelář hejtmana kraje Odbor kontroly a interního auditu Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu Odbor právní a organizační Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor školství, mládeţe a sportu Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Odbor vnitra a krajský ţivnostenský úřad Odbor zdravotnictví Odbor životního prostředí a zemědělství Strana 6 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

7 1 Úvod - Manaţerský souhrn Dokument zpracovává strategii a cíle rozvoje e-government sluţeb v kraji, stručně popisuje plánované i jiţ probíhajících projekty na úrovni kraje a jejich propojení jak s projekty centrálními, tak i projekty na úrovni ORP. Jako podklad pro tuto strategii slouţila Analýza e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji (příloha č. 1). Strategie byla provedena v souladu se Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta , s poţadavky vlády České republiky deklarovanými v dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné sluţby (Smart Administration). Dále pak byla aktualizována dle výzvy č. 8 z IOP pro kraje, výzvy č. 6 z IOP pro ORP a dle platné legislativy. Strategie e-government sluţeb v MSK vymezila strategický cíl kraje Efektivní správu věci veřejných jako základní směr, k jehoţ podpoře má směřovat budování e-government sluţeb v kraji. Je potřeba zajistit rovnováţný a efektivní rozvoj e-government sluţeb v území a naplnění následujících specifických cílů: Usnadnit občanům komunikaci s úřady Zefektivnit běh agend Zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů Zajistit dostupnost informací Pro realizaci sluţeb vedoucích k naplnění cílů e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji byly stanoveny následující priority projektů: 1. Technologické centrum kraje 2. Hostovaná elektronická spisová sluţba a upgrade stávající el. spisové sluţby 3. Digitalizace a ukládání dat 4. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 5. Digitální mapa veřejné správy 6. Datové sklady Projekty lze předloţit v rámci výzvy č. 8 IOP. U uvedených projektů musí být vyjasněny vazby na centrální projekty zejména informační systém základních registrů, vyuţití komunikační infrastruktury veřejné správy. Předpokladem pro úspěšnou implementaci je i zajištění vzdělávací činnosti, návaznosti na projekty OP LZZ v oblasti smart administration a spolupráce Moravskoslezského kraje a ORP, obcí II. a I. stupně. U kaţdého projektu bude zpracována studie proveditelnosti včetně vyčíslení veškerých provozních nákladů. Toto bude nezbytným podkladem k rozhodnutí o realizaci projektu. Strana 7 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

8 Rovnováţný a efektivní rozvoj e-government sluţeb v území, synergii poskytovaných sluţeb při budování technologických center kraje i ORP, je nezbytné zajistit těmito kroky: součinností všech subjektů a vytvořením prostředí pro spolupráci, poskytováním dostupných informací všem subjektům tak, aby mohly úspěšně předkládat ţádosti o dotace v IOP i OP LZZ. V případě potřeby je spolupráci mezi krajem, obcemi či jinými partnery nutno řešit formou adekvátního smluvního vztahu. Ve vztahu k obcím je v současnosti jediným uzavřeným smluvním vztahem v oblasti e- Government projektů Memorandum o spolupráci mezi krajem a ORP, které podepsaly všechny ORP, vyjma Frýdku-Místku. Účelem memoranda je zajistit potřebnou součinnost a výměnu informací. Uzavření dalších smluvních vztahů s obcemi se předpokládá v projektech Digitální mapa veřejné správy a Digitalizace a ukládání dat. Pro tyto projekty je jiţ smluvně uzavřeno partnerství s Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj a s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Technologické centrum kraje je HW a SW vstupem k podpoře všech ostatních projektů a jimi poskytovaných sluţeb. Bez potřebné technologické základny by nebylo moţné realizovat další projekty v oblasti e-government. Elektronickou spisovou sluţbu vnímá kraj jako nezbytný krok v elektronizaci veřejné správy. Kraj nebude zasahovat do zajištění elektronické spisové sluţby obcí v rámci správních obvodů ORP. ORP mohou na pořízení elektronické spisové sluţby pro sebe a obce ve svém správním obvodu vyuţít dotaci IOP. Ve vztahu k elektronickému zpracování dokumentů kraj nabídne v rámci projektu Digitalizace a ukládání dat návazné sluţby a to krajskou digitální spisovnu jako garantované úloţiště uzavřených spisů a dokumentů; Krajské digitální úloţiště, které umoţní uchování PACS z krajských zdravotnických zařízení, projektovou dokumentaci Správy a údrţby silnic a digitalizované publikace. Dalšími důleţitými výstupy tohoto projektu jsou Sluţba digitalizace a Krajská digitalizační jednotka. Projekt Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS je nezbytným krokem, který sjednotí prostředí v rámci úřadu, správu interních i externích uţivatelů a umoţní napojení na centrální projekty např. základní registry. V projektu Digitální mapa veřejné správy bude kraj klást důraz na zajištění dostupných, kvalitních informací o území, které budou zajištěny Účelovou katastrální mapou a Nástroji pro tvorbu a údrţbu územně analytických podkladů. Datové sklady zpřehlední mnoţství údajů, které úřad zpracovává a vytvoří potřebnou informační základnu pro manaţerské rozhodování. Harmonogram realizace projektů je navrţen s ohledem na podmínky výzev IOP a OP LZZ a na legislativní poţadavky. Doba realizace projektů je 2 aţ 3 roky a doba udrţitelnosti pak následně 5 let. Investiční etapa projektů e-government bude financována z dotací Evropské unie (85 %) a z rozpočtu kraje (15 %). Celková předpokládaná výše investice do investičních projektů e-government sluţeb je Strana 8 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

9 158,8 mil. Kč, z toho dotace činí 135 mil. Kč. V dokumentu je zpracován podrobný plán investic dle jednotlivých projektů. Finanční plán realizace je nastaven na období 2010 aţ Provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu kraje. U Digitalizace a ukládání dat se nepočítá s významnějšími příspěvky od jednotlivých partnerů. Realizace e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji je dlouhodobý proces. V období 2007 aţ 2013 můţe Moravskoslezský kraj pro financování svých projektových záměrů vyuţít dotace z Integrovaného operačního programu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Strana 9 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

10 2 Strategický rámec Strategický rámec e Government sluţeb v Moravskoslezském kraji respektuje relevantní strategie zpracované na úrovni státu, kraje, krajského úřadu, realizované čí připravované legislativní změny. Obrázek č. 1 Výchozí strategie Strategie realizace Smart Administration Strategie implementace e-government do území Strategie rozvoje sluţeb pro informační společnost Strategie ICT KÚ MSK Strategie rozvoje MSK Zdroj: KÚ MSK 2.1 Strategie realizace Smart Administration Vláda vytyčila základní směřování ke zkvalitňování veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné sluţby (Smart Administration). V kontextu projektu technologických center jsou zásadní stanovené strategické cíle: 1. Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, sníţit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy. 2. Přiblíţit veřejné sluţby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. Komplexní a systematický přístup vedoucí ke zefektivnění veřejné správy je znázorněn šesti vrcholy hexagonu viz obr. 2. Obrázek č. 2 Hexagon Zdroj: MV ČR Strana 10 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

11 Strategie e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji má dopad na všechny vrcholy Hexagonu. Tabulka č. 1 Vrchol Hexagonu Vrcholy hexagonu Zhodnocení souladu se Strategií SA Zhodnocení Klienti veřejné služby/obča n zvýšení úrovně poskytovaných sluţeb zvýšení transparentnosti výkonu zvýšení dostupnosti dat, informací a sluţeb Pozitivní vliv úspora času díky zefektivnění fungování kraje rozvoji IT infrastruktury v souvislosti s poskytováním veřejných sluţeb Úředník zlepšení pracovních podmínek pro úředníky prostřednictvím pořízení lepšího materiálně-technického vybavení Pozitivní vliv zefektivnění práce sníţení multiplicity úkonů sníţení administrativní zátěţe spojené s vyuţíváním ICT Z hlediska legislativního je to především naplnění zákonů: č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Legislativa č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých sluţbách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů; č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Neutrální vliv č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. vybudování moderní, robustní a škálovatelné ICT infrastruktury Technologie modernizace vybavení rozvoj řešení zaloţených na principech GIS Pozitivní vliv efektivnější vzájemná komunikace mezi jednotlivými koncovými prvky subjektů Strana 11 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

12 Vrchol Hexagonu Zhodnocení souladu se Strategií SA Zhodnocení vyšší úroveň bezpečného přenosu informací mezi jednotlivými subjekty jednotný servis, správa a monitoring infrastruktury. sjednocení datových základen, které budou stejné pro celou ČR umoţnění přístupu k dalším robustním ICT řešením budovaným státní správou optimální fungující vnitřní systém úřadu snazší evidence, zpracování a distribuce dat Organizace synergický efekt podpory strategií na různých úrovních správy Pozitivní vliv vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů vytvoření metadatového systému zvýšení výkonu za niţší nebo stávající náklady Finance sníţení nákladů na archivaci dokumentů vyuţití příleţitosti spolufinancovat investici do potřebné infrastruktury z prostředků EU. Pozitivní vliv navrhované řešení je ekonomicky efektivní Zdroj: MV ČR Shrnutí dopadu jednotlivých projektů na vrcholy hexagonu Projekt Technologického centra kraje vytváří základnu pro budování a propojování dalších projektů. Technologické centrum kraje je zakotveno ve vrcholu Hexagonu technologie, který v rámci strategie e-government sluţeb kraje pozitivně ovlivňuje další vrcholy hexagonu. V prvé řadě je to vrchol občan, protoţe ten bude nejdůleţitějším klientem v systému e-government. Dalším vrcholem, který zavádění strategie e-government sluţeb ovlivní, je úředník. K němu směřují mnohé aplikace plánovaných i jiţ realizovaných projektů, např. Elektronická spisová sluţba, DMVS, VIÚ. Zaváděním těchto aplikací bude zároveň zefektivněna organizace výkonu veřejné správy. Vrchol financování v současné době nabývá na významu, proto je nutno vyuţít moţností, které se nabízí ve vyuţití evropských fondů. Všechny tyto vrcholy jsou provázány s legislativou a naopak, a to mimo jiné v současnostech s nejdůleţitějšími normami, které zavádějí do oblasti e-government datové schránky a elektronickou spisovou sluţbu. 2.2 Strategie rozvoje sluţeb pro informační společnost Strategie rozvoje sluţeb pro informační společnost navazuje na analytické poznatky, rozvíjí a specifikuje cíle v oblasti podpory e-government a racionalizace vyuţívání ICT veřejnou správou. Strana 12 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

13 Z pohledu koncepce budování technologických center je zásadní stanovení cíle v oblasti infrastruktury: Vytvoření robustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje. 2.3 Strategie implementace e-government do území Dokument byl vyhotoven týmem odborníků z Ministerstva vnitra v listopadu Definuje záměry státu při implementaci e-government do území a to formou potencionální soustavy typizovaných projektů, které je moţné a důleţité realizovat, aby byly všechny základní strategické dokumenty naplněny. Projekty jsou koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem a Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost. Tím naplňují poţadavek odstranění územních disparit vývoje informatizace ČR. Technologická centra poskytnou pro následující projekty infrastrukturu na úrovní TCK, a v míře definované konkrétním realizačním projektem i na úrovních TC ORP. Strategický rámec kraje lze také rozdělit do tří oblastí: Rozhodování samosprávy Týká se politiků, kteří potřebují dostatek informací pro dlouhodobé strategické řízení kraje (instituce i regionu). Komunikace a pohybu dat a informací Druhou oblastí je komunikace a pohyb dat mezi krajským úřadem, řízenými organizacemi, místní samosprávou a dalšími subjekty. Smyslem je usnadnit a zrychlit spolupráci, zejména výměnu informací navzájem. Výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti Zde se strategie zaměřuje na zajištění lepších technických nástrojů (hardware, software) i sluţeb a informací pro uţivatele informačního systému kraje, coţ umoţní úředníkům lepší sdílení informací a zpřehlední stávající papírové procesy. Z pohledu zákazníka úřadu či zřizované organizace dojde ke zvýšení kvality sluţeb, včetně větší rychlosti řešení jeho poţadavků. Strategie ukazuje, ţe řada informačních problémů regionu můţe být efektivně řešena jen ve spolupráci Moravskoslezského kraje a ORP, obcí II. a I. stupně a dalších součástí veřejné správy regionu a ostatních partnerů. Je nutno vyřešit technické otázky typu vzájemné výměny dat a veřejného poskytování sluţeb jednotlivých informačních systémů na úrovni regionu i mezi informačními systémy regionu a centrální státní správy. Současně je nutné dlouhodobě spravovat a vyuţívat informační toky i samotné informace a znalosti jako jedny z klíčových zdrojů regionu. 2.4 Strategie ICT krajského úřadu Strategie ICT krajského úřadu byla zpracována KÚ MSK v roce 2008 a řeší informatickou podporu procesů úřadu na období 2009 aţ Strategie k vyjmenovaným cílům MSK KÚ přiřazuje dílčí cíle pro informatiku Strana 13 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

14 a projekty, kterými má být cílů dosaţeno. Provázání strategie e-government sluţeb v kraji na strategii ICT krajského úřadu je uvedeno v kapitole 5.3 a v příloze č Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta definuje rozvojovou vizi kraje a pět globálních strategických cílů. Jedním z těchto globálních strategických cílů je Efektivní správa věcí veřejných a cesta vedoucí k naplnění cíle je, v rámci platných legislativních norem, dynamicky vyuţívat nástrojů e-governmentu k zjednodušování a transparentnosti procesů veřejné správy, vzdělávání a moderní formy personálního rozvoje lidí ve veřejné správě. Toto vytváří základní rámec dlouhodobého směřování kraje v oblasti ICT. Strana 14 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

15 3 Legislativní rámec Tento rámec tvoří především: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné sluţby usnesení vlády č. 757/2007 Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration Usnesení vlády č. 927/2007 o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje sluţeb pro informační společnost Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Vyhláška MF č. 165/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro Strana 15 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

16 regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné sluţby usnesení vlády č. 757/2007 Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration Usnesení vlády č. 927/2007 o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje sluţeb pro informační společnost Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Vyhláška MF č. 165/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Strana 16 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

17 4 Vazba na centrální projekty Vybrané připravované nebo probíhající centrální projekty, se svými rozsahy a dopady dotýkají i jednotlivých typizovaných projektů, zejména s ohledem na předpokládané vyuţití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo vyuţití jejich určitých sluţeb, či jejich vzájemné propojení. Některé z nich nejsou dosud definovány tak, aby bylo moţno vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména o informační systém základních registrů (ISZR), centrální místo sluţeb (CMS) a komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS) viz dále. I přes tuto nejistotu lze konstatovat, ţe konstrukce technologických center umoţní plynulý rozvoj celého systému e-government. 4.1 Základní registry veřejné správy Současná roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází potřebných pro všechny ISVS, neumoţňuje jejich sdílení a přebírání dat. Tato skutečnost nutí správce zmíněných systémů pořizovat si potřebná data z dostupných datových zdrojů individuálně. Prostředkem pro nápravu tohoto nevyhovujícího stavu je adekvátní úprava legislativy (zákon č. 111/2009 Sb., o centrálních registrech). Registry ve své cílové podobě a funkcionalitách vytvoří jednotný, vzájemně provázaný a ucelený systém. Tento systém umoţní čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného datového zdroje, který bude spolehlivě a transparentně aktualizovaný, s patřičnou úrovní zabezpečení. V současné době není zcela zřejmá architektura základních registrů ve smyslu správy a distribuce systémů, nicméně se předpokládá provozování v zatím nespecifikovaném módu v prostředí TCK. Nejspíše bude potřebná úprava či vytvoření elektronických agendových systémů, tak aby komunikovali s rozhraním informačního systému základních registrů. 4.2 CMS/KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) je zabezpečená centrálně na bázi IP. Provozuje ji pro své potřeby stát s cílem zajištění potřebných zejména datových sluţeb pro subjekty veřejné správy. V projektu technologických center hraje podstatnou roli přenosová kapacita spojení mezi TCK a TC ORP. Podle ní lze volit různá uspořádání TC Stand Alone řešení, nebo řešení prostřednictvím metod virtualizace. Součástí projektu technologických center proto můţe být i přiměřená investice do komunikačních sítí k zajištění nezbytného připojení ke KIVS. Technologická centra ORP a kraje jsou s CMS jednotně propojena pomocí připojení ke KIVS. Centrální místo sluţeb (CMS) je v rámci KIVS jediným místem, kde dochází k výměně dat mezi centrálními informačními systémy. Zároveň je jediným centrálním místem, kde je KIVS připojen k veřejné síti Internet a k dalším sítím, jako např. neveřejné datové sítě provozované v rámci EU. Strana 17 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

18 CMS plní v konceptu egon center úlohu centrálního technologického centra (TC C). Hlavní funkcí je směrem k egon centrům, zabezpečit provoz: Generických sluţeb: Adresářové sluţby Identity management Jmenné sluţby DNS zajišťují překlad IP adres na jména v prostředí egon center Sluţba přesného času NTP zajišťuje synchronizaci přesného času jednotlivých egon center s CMS. Dalších centralizovaných sluţeb: Poštovní server poskytuje sluţby pro uţivatele, kteří nemají vlastní poštovní server. Antivir odvirovávání dat, která přicházejí do egon centra prostřednictvím CMS na úrovni protokolu HTTP, FTP, SMTP a provádí detekci virů v jazycích Java a ActiveX. Centrální dohledový systém zajišťuje kontrolu dostupnosti egon center a umoţňuje jejich správu. 4.3 Datové schránky Cílem zákona č. 300/2008 Sb. je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 19. srpna 2008 jako zákon č. 300/2008 Sb. Projekt datových schránek ovlivňuje projekt TC nepřímo svým nárokem na funkcionalitu a kapacitu aplikací, které s ním mají přímou vazbu zejména elektronická spisová sluţba a úloţiště dokumentů. 4.4 Národní digitální archiv (NDA) Primárním úkolem NDA bude zajistit dlouhodobé (déle neţ 50 let) uchování archiválií (odborně vybraných dokumentů). Dokumenty musí být čitelné a autentické. Sekundárním cílem NDA bude funkce tzv. Chráněného úloţiště, které umoţní přípravu digitálních dokumentů před výběrem (skartačním řízením), uloţení a zpřístupnění digitalizovaných archiválií (originály existují v čitelné analogové podobě) v rámci projektu ministra vnitra otevřená minulost. Projekt Národní digitální archiv ovlivňuje projekt DUD tím, ţe se předpokládá předávání spisů Krajské digitální spisovny do NDA. 4.5 Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR Centrálního datového úloţiště pod gescí ČSÚ jenţ je jedním z centrálních projektů č Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a na další základní registry veřejné Strana 18 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

19 správy, které byly schváleny usnesením vlády. Součástí systému budou metadata a znalostní báze, jako předpoklad koordinace výstavby decentralizovaných datových fondů. Projekt zajistí výstavbu a vyuţití datových zdrojů na všech úrovních veřejné správy. Projekt Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR ovlivňuje projekt DS tím, ţe Regionální statistika by se měla napojit na Regionální statistiku ČR. Strana 19 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

20 5 Cíle e-government sluţeb v kraji 5.1 Strategický cíl kraje Jedním z globálních cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta , jehoţ naplnění podporuje rozvoj e-government sluţeb, je Efektivní správa věci veřejných, coţ se stává zároveň vizí této strategie. Indikátor splnění: Spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy a veřejných sluţeb měřená sociologickým šetřením, vyuţití e-government sluţeb k optimalizaci nákladů na výkon veřejné správy v území. 5.2 Specifikace cílů e-government sluţeb v kraji Vztah vize, globálního cíle, specifických cílů a jednotlivých projektů zachycuje následující schéma. Strana 20 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

21 Obrázek č. 3 Schéma vazeb mezi strategickými cíli a projekty Zdroj: KÚ MSK Strana 21 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

22 5.2.1 Globální cíl e-government sluţeb v kraji Zajistit efektivní a rovnováţný rozvoj e-government sluţeb v území efektivní vyuţívání existujících prostředků ICT a dostupných dotačních zdrojů, optimalizace provozních nákladů, dosaţení vyváţeného rozvoje ve všech směrech IT (technologie, data, procesy, organizační a personální oblast). Rovnováţného rozvoje lze nejlépe dosáhnout vhodným provázáním aktivit a vzájemným sdílením informací mezi státem, krajem, a obcemi. Indikátor splnění: Funkční propojení ICT a sluţeb e-government mezi všemi úřady a organizacemi státní správy a samosprávy na území MSK Specifické cíle e-government sluţeb v kraji 1. Usnadnit občanům komunikaci s úřady Oblast e-government sluţeb napomáhá realizovat a optimalizovat procesy vedoucí k uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických osob. Indikátor splnění: Dostupné a kvalitní sluţby pro občany a další zákazníky veřejné správy s respektováním bezpečnostních standardů. Projekty podporující dosaţení cíle: Czech POINT, Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS. 2. Zefektivnit běh agend Oblast e-government sluţeb napomáhá k efektivnímu a rychlému výkonu státní správy a samosprávy. Indikátor splnění: Napojení agend na základní registry, integrace vnitřních systémů úřadu. Projekty podporující dosaţení cíle: Smart Administration, Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS. 3. Zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů Rozvoj e-government sluţeb zrovnoprávňuje elektronické dokumenty s papírovými. Je nutno podpořit celý ţivotní cyklus uchování elektronických dokumentů. Indikátor splnění: Funkční úloţiště elektronických dokumentů Projekty podporující dosaţení cíle: Elektronická spisová sluţba, Digitalizace a ukládání dat 4. Zajistit dostupnost informací E-Government sluţby podporují efektivní správu. Pro rozhodování jsou dostupné kvalitní informace v reálném čase a v rozsahu odpovídajícím potřebám agend. Indikátor splnění: Funkční a dostupné datové úloţiště Projekty podporující dosaţení cíle: Digitální mapa veřejné správy, Datové sklady Strana 22 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

23 Předpokladem pro naplnění všech výše uvedených cílů, úspěšnou implementaci projektů je zajištění vzdělávací činnosti a realizace projektu Technologické centrum kraje, které vytvoří potřebnou technologickou základnu. 5.3 Dopad strategie e-government sluţeb v kraji na strategii ICT krajského úřadu Strategie ICT krajského úřadu byla zpracována v roce Řeší IT podporu procesů úřadu. Stanovené cíle úřadu jsou v souladu s principy e-government. Efektivní komunikace občana s úřadem, organizace s úřadem, úřadu s úřadem Efektivní úřad Efektivní finanční hospodaření Kvalitní a efektivní příprava podkladů pro vedení kraje Efektivní projektové řízení Moderní a systematická personální politika Jednotlivé cíle jsou rozpracovány do dílčích cílů informatiky a konkrétních aktivit. V příloze č. 2 této strategie je provedena aktualizace a přiřazení konkrétních aktivit strategie ICT krajského úřadu k typizovaným projektům dle strategie e-government sluţeb v MSK. Podrobněji jsou jednotlivé plánované projekty včetně rozdělení finančních prostředků popsány v tabulce Katalog sluţeb a výstupů typizovaných projektů výzvy IOP pro krajské projekty, která tvoří přílohu č. 3. Strana 23 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

24 Elektronická spisová sluţba DMVS - Účelová katastrální mapa DMVS - Nástroje pro tvorbu a údrţbu ÚAP Digitalizace a ukládání dat Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datové sklady Technologické centrum kraje 6 Projekty e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji Pro dosaţení strategických cílů a zajištění e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji je nutno realizovat projekty kraje, projekty na území jednotlivých ORP a zabezpečit návaznost na realizaci centrálních projektů. 6.1 Projekty na úrovni kraje Uţivatelské skupiny e-government sluţeb a podmínky jejich poskytování Projekty e-government sluţeb kraje jsou zaměřeny na uţivatelské skupiny uvedené v následující tabulce. Tabulka č. 2 Uţivatelské skupiny a e-government sluţby Občané Krajský úřad Moravskoslezského kraje organizace zřizované Moravskoslezským krajem obce v Moravskoslezském kraji organizace zřizované obcemi Moravskoslezského kraje centrální orgány sloţky krizového řízení Moravskoslezského kraje podnikatelské subjekty Zdroj: KÚ MSK Vysvětlivky: - sluţby projektu jsou zaměřené na tuto uţivatelskou skupinu, - sluţby projektu nejsou zaměřené na tuto uţivatelskou skupinu Projekty jsou koncipovány tak, aby umoţnily různé přístupy uţivatelských skupin ke sluţbám. Budou sluţby, které lze poskytovat zdarma bez omezení (např. určité reporty z datového skladu, mapové výstupy apod.), sluţby s jasně danou uţivatelskou skupinou (např. hostovaná elektronická spisová sluţba), sluţby, kde se budou partneři podílet na krytí provozních nákladů. Konkrétní podmínky poskytování sluţeb musí být upřesněny v rámci studii proveditelnosti jednotlivých projektů. Strana 24 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

25 6.1.2 Projekty e-government sluţeb realizované v rámci výzvy č. 8 IOP Jedná se o následující projekty: 1. Elektronická spisová sluţba (esps) 2. Digitální mapa veřejné správy (DMVS) 3. Digitalizace a ukládání dat (DUD) 4. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS (VIÚ) 5. Datový sklad (DS) 6. Technologické centrum kraje (TCK) Elektronická spisová sluţba Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů kraje a organizací zřízených nebo zaloţených krajem. Cílem projektu je: upgrade spisové sluţby kraje, splňující poţadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pořízení hostované elektronické spisové sluţby, splňující poţadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro organizace zřízené a zaloţené krajem pořízení negarantovaného úloţiště zajištění údrţby a provozování elektronické spisové sluţby a negarantovaného úloţiště pro kraj a organizace kraje Elektronická spisová sluţba zajišťuje příjem dokumentů, přípravu a vyřízení, uloţení do negarantovaného úloţiště, odesílání a spojování do spisů v rámci správního řízení či jiných odborných procesů organizací. Odhadovaná velikost negarantovaného úloţiště je 3 TB. Jeho velikost závisí na typu spisové sluţby a počtu organizací kraje. Závěrečná fáze těchto procesů se většinou nazývá uzavření dokumentů. Uzavřený dokument se jiţ nesmí měnit a pro jeho uchování je třeba s ním zacházet předepsaným způsobem. Listinné dokumenty se předávají do listinných spisoven. Elektronické dokumenty a spisy se po uzavření v elektronické spisové sluţbě ukládají v podobě tzv. SIP balíčků do krajské digitální spisovny. Strana 25 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

26 Digitální mapa veřejné správy Účelem projektu je zajistit dostupnost informací o území. Cílem projektu je: Vytvoření a zajištění aktualizace digitálního vektorového mapového díla s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa vedena na plastové fólii. Vytvoření a zajištění provozu a údrţby Nástrojů pro tvorbu a údrţbu územně analytických podkladů. Rozhodnutí o vytvoření a nastavení principů aktualizace DMVS bylo učiněno podepsáním Memoranda o spolupráci mezi MV ČR, MŢP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO, AKČR (Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS, dále jen Memorandum). Strany se shodly na účelnosti a prospěšnosti záměru vybudovat (jako rychlé řešení nepříznivé situace v oblasti prostorových dat) digitální mapové dílo, jehoţ základem budou digitální ortofotomapy, digitální a digitalizované katastrální mapy, digitální účelové katastrální mapy a digitální technické mapy, vytvořené v rámci činnosti samosprávy, nebo správců sítí, přičemţ všechny vrstvy budou metadatově popsány. V rámci projektu DMVS je nad rámec Memoranda řešena i problematika územních analytických podkladů, a to především z hlediska zefektivnění procesu jejich tvorby a aktualizace, včetně zveřejňování výstupů způsobem umoţňujícím vzdálený přístup. Základními uţivateli DMVS budou subjekty veřejné správy, veřejnost, sloţky Integrovaného záchranného systému České republiky (IZS) a správci inţenýrských sítí. Tvorba DMVS není součástí projektu Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), RUIAN bude jedním z informačních systémů, které ji budou vyuţívat. Nad DMVS budou zobrazovány územní prvky a územně evidenční jednotky územní identifikace z RUIAN. Projekt DMVS se skládá ze dvou dílčích projektů: Účelová katastrální mapa (povinná sluţba TC), Nástroje pro tvorbu a údrţbu územně analytických podkladů (povinná sluţba TC) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Cílem projektu ÚKM je vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy (KM) pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena na plastové fólii. ÚKM je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu KM umístěného v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu kraje mimo území jiţ pokryté digitálními vektorovými katastrálními mapami vedenými katastrálními úřady. V rámci realizace projektu bude zřízen datový sklad ÚKM, nad kterým kraj zprovozní prohlíţecí stahovací sluţby. ÚKM bude zpracována ve dvou základních formátech DGN a ESRI shapefile. Hlavním partnerem Strana 26 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

27 projektu je ČÚZK, který zajistí zpracování pravidel jak pro tvorbu ÚKM, tak pro aktualizaci ÚKM. Výměna a distribuce dat bude probíhat po katastrálních územích a bude vyuţito výměnného formátu VFK (alternativně VKM). Je předpoklad, ţe i komunikace mezi krajem a obcemi bude probíhat prostřednictvím výměnného formátu VFK alternativně VKM (partneři projektu si budou muset zajistit převodníky VFK/VKM formátu do svých aplikací, pomocí kterých pracují v rámci svých informačních systémů s daty Katastru nemovitostí). Rychlé vytvoření plně vektorové katastrální mapy na území kraje spojením ÚKM a jiţ vyhotovených či postupně vznikajících digitálních vektorových katastrálních map (plánovaný termín rok 2016 pro dokončení digitalizace katastrálních map je jiţ povaţován za ohroţený) umoţní efektivní vyuţívání výhod geoinformačních technologií a zlevní náklady řady obcí kraje, které si jiţ vedou pro svá území katastrální mapy v digitálním tvaru a zajišťují si sami aktualizaci dat (většinou jen 1x ročně). Aktualizace dat ÚKM bude zajišťována krajem do doby spuštění provozu Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Po spuštění RUIAN budou data ÚKM aktualizována průběţně činností katastrálních úřadů, které budou zajišťovat distribuci těchto dat obcím kraje (spuštění RUIAN se předpokládá v roce 2011). Vyuţití ÚKM je moţné nalézt v oblastech: agendy správy majetku krajů, obcí (záměry, pořizování, prodej, směna, věcná břemena, ), evidence nemovitého majetku krajů, obcí (pozemky, budovy) včetně inventarizace, investiční záměry, zobrazování územních prvků a adres RUIAN, cenová mapa, daňové koeficienty, přípravy podkladů stavebníky k umisťování a povolování staveb, uplatňování zvláštních pravomocí stavebních úřadů, vydávání územně plánovací informace stavebními úřady a úřady územního plánování, územní plánování (vytvoření tematické mapy sloučením parcel stejného druhu a způsobu vyuţití), pouţití je moţné např. pro vymezení základních funkčních ploch, vyhodnocení dopadů územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond), pozemkových úprav, statistické sluţby (pohledy na sídelní a statistické struktury území krajů ve vazbě na základní funkční plochy), vyhledávání parcel, vlastníků podle informací uloţených na krajských geoportálech. Strana 27 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

28 Nástroje pro tvorbu a údrţbu územně analytických podkladů (portál ÚAP) Základní legislativní rámec ke zpracování územně analytických podkladů, dále ÚAP, tvoří zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Pro tvorbu územně analytických podkladů je vedle stavebního zákona východiskem vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. V rámci budování informačního systému o území je dále potřeba vycházet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, která vymezuje plochy s rozdílným způsobem vyuţití. Základní cíle projektu Nástroje pro tvorbu a údrţbu územně analytických podkladů jsou: Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území. Zaloţení systematické správy pasportů údajů o území. Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Projekt řeší tvorbu nástrojů a podporu procesů pro ukládání, správu, zpřístupnění a poskytování sledovaných jevů, údajů o území a výsledných ÚAP kraje a obcí s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje. Tyto nástroje a procesy mají následně zefektivnit zpracování ÚAP Moravskoslezského kraje a obcí s rozšířenou působností na území kraje. Výsledné ÚAP budou zveřejněny dálkovým přístupem prostřednictvím aplikace na internetových stránkách kraje, coţ podstatně zlepší přístup veřejnosti k informacím o území a o omezeních, která se v něm vyskytují. Tímto rovněţ dojde ke splnění povinnost vyplývající kraji a obcím z platných právních předpisů. Cílovými subjekty jsou zejména kraj a obce s rozšířenou působností, dále pak ostatní obce na území kraje, investoři, stavebníci a veřejnost. Výstupy z ÚAP budou mít rovněţ zpřístupněny poskytovatelé údajů o území. Jak Moravskoslezský kraj, tak i ORP jiţ zveřejnily své ÚAP na internetu, nicméně formy zpřístupnění se výrazně liší (stavební zákon formu zpřístupnění nespecifikuje), coţ značně ztěţuje jejich čitelnost a vzájemnou návaznost při jejich následném vyuţití. Tento projekt by měl situaci v této oblasti výrazně zlepšit. Samotný informační systém bude tvořen několika dílčími moduly datový sklad ÚAP, systém řízení přístupových práv, databáze pasportů údajů o území, metainformační systém, aplikace pro aktualizaci dat, prohlíţecí sluţby (prezentační modul), stahovací sluţby (modul pro výdej dat), monitoring, referenční rozhraní. Hlavní části bude datový sklad ÚAP, kde budou nahrána všechna digitální vektorová podkladová Strana 28 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

29 data a také výsledné výkresy ÚAP. Data v datovém skladu ÚAP se budou aktualizovat prostřednictvím zasílání aktualizovaných dat od poskytovatelů údajů o území, kteří tak budou plně ručit za správnost svých dat. V rámci kaţdé aktualizace bude poskytovatelem těchto dat zaslán i pasport údaje o území, který bude zaevidován v aplikaci Databázi pasportů údajů o území. Přes datový sklad ÚAP se bude provádět výměna informací (dat) mezi dotčenými subjekty především krajským úřadem, obcemi s rozšířenou působností, poskytovateli údajů o území a projektanty. V systému budou evidovány metainformace ke všem datům v datovém skladu ÚAP. Pro publikování sledovaných jevů ÚAP a výsledných ÚAP bude slouţit prezentační modul, ke kterému bude neomezený přístup všech dotčených subjektů, včetně veřejnosti. Omezený přístup bude do modulu pro stahování dat, který bude poskytnut pouze pro uţivatele kraj, obec s rozšířenou působností, poskytovatel údajů o území a projektanti. Správu nad celým informačním systémem bude mít plně pod kontrolou Moravskoslezský kraj, který bude zajišťovat chod všech modulů a ručit za úplný provoz systému. Moravskoslezský kraj tedy bude jak uţivatelem, tak správcem, tohoto informačního systému Jiţ realizované projekty s vazbou na projekt DMVS Moravskoslezský kraj v roce 2009 ukončil realizaci projektu Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií. U tohoto projektu lze očekávat částečnou vazbu na projekt DMVS, a to především z hlediska vyuţitelnosti výstupů a technologického prostředí jednotlivých projektů. V rámci tohoto projektu byla pořízena rastrová zobrazení schválené územně plánovací dokumentace a zajištěna presentace obecně závazných předpisů, kterými je vyhlášena závazná část územních plánů. Jako základní podklad jsou vyuţity jednotlivé územní plány v analogové podobě uloţené u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, opatřené schvalovací doloţkou a obecně závazné vyhlášky zveřejněné na webových stránkách obcí Moravskoslezského kraje. Nezveřejněné obecně závazné vyhlášky obcí byly doplněny o stejnopisy těchto závazných předpisů. Vedle územních plánů obcí byla provedena rasterizace jejich změn, případně hlavního výkresu zachycujícího právní stav územně plánovací dokumentace ke konkrétnímu datu, který pořídil pořizovatel územně plánovací dokumentace. Vytvořené rastrové obrazy územních plánů jsou uloţeny do databáze, která je zpřístupněna prostřednictvím webových stránek Moravskoslezského kraje. Příslušné obce obdrţely výstup pro jejich správní území k vyuţití v rámci vlastního informačního systému. Pro zajištění správy projektu po jeho realizaci byl pořízen skener, s jehoţ vyuţitím jsou databáze trvale doplňovány a aktualizovány. Kromě poskytování dat příslušným obcím jsou veškeré výstupy tohoto projektu přístupny bez omezení na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Cílovým odběratelem výstupu projektu je široká veřejnost, orgány samosprávy a státní správy a všechny další subjekty, které mají zájem nebo se podílí na vyuţití území, včetně potenciálních zahraničních investorů Digitalizace a ukládání dat Účelem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů. Cílem projektu je vytvoření a údrţba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak: Strana 29 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

30 Krajská digitalizační jednotka - pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví, úředních dokumentů a další dokumentace Digitalizované a uloţené dokumenty - proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů, dokumenty budou včetně metadat ukládány v KDU. Vytvoření krajské digitální spisovny (KDS) garantované úloţiště uzavřených spisů a dokumentů z elektronické spisové sluţby kraje, obcí a jejich organizací na území kraje. Dokumenty a spisy budou uloţeny po garantovanou dobu v podobě tzv. SIP balíčků. Poté jsou skartovány nebo přesunuty do národního digitálního archívu Vytvoření krajského digitálního úloţiště (KDU) ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě aţ dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodata, záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu informačních systémů důleţité pro jejich audit, data síťového provozu apod.). V případě MSK se předpokládá ukládání projektové dokumentace SUS, snímků PACS na dobu 5 let ze zdravotnických zařízení kraje apod Ukládání digitálních dokumentů na TCK V rámci digitalizace se předpokládá návaznost na projekt TCK, které poskytne potřebný HW. S nárůstem vyuţívání moderních informačních technologií a díky stále častějšímu pouţívání elektronických forem dokumentů, vzniká tlak na efektivní a důvěryhodnou správu, ukládání a manipulaci s elektronickými dokumenty. Řada dokumentů v současné době začíná vznikat jiţ v elektronické formě u původců (důleţité evidence, zvukové a obrazové záznamy, fotografie apod.), také se provádí digitalizace stávajících fyzických dokumentů, aby se dochovalo svědectví o skutečnostech, které fyzické dokumenty obsahují, jelikoţ pouţitý materiál je citlivý a očekává se v dohledné době jeho doţití, nebo i za účelem zpřístupnění věrné podoby uloţených archiválií uţivatelské komunitě (badatelům) bez nutnosti pouţívat původní dokument a tím sníţit manipulaci s původním dokumentem. Z pohledu podpoření postupu digitalizace veřejné správy na území kraje je naprosto zásadním krokem vytvořit na technologickém centru krajskou digitální spisovnu, poskytnout její sluţby do území a zajistit její provoz. Krajské digitální úloţiště se vyuţije pro podpoření těch činnosti organizaci zřizovaných krajem, kde je potřeba střednědobé, či dlouhodobé uchování digitálních dokumentů a jejich uloţení na TCK je efektivnější, neţ u samotné organizace. Pro dlouhodobé uchování a dokumentů a dat je vhodné pouţít systém long term preservation (LTP). Přístup uţivatelů k uloţeným dokumentům v KDS a KDU bude řešen pomocí různých aplikací a portálů. Dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů vyţaduje trvalou péči, která vyţaduje určité náklady (větší neţ na pouhé uloţení). Také příprava digitálních dokumentů pro dlouhodobé uloţení představuje náklady. Strana 30 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

31 K dokumentům je třeba připojit i příslušná metadata (popisná, technická a administrativní) a dokumenty zabalit do balíčků vhodných pro archivaci. Pro některá data mohou být náklady na jejich převedení do podoby vhodné pro dlouhodobé uloţení velmi vysoké, protoţe dosud neexistují dostupné metody vhodné pro tento převod. Příkladem můţe být uloţení sloţitějších databázových aplikací, která vyţaduje kromě uloţení vlastních dat i dlouhodobé uloţení aplikačního softwaru. Na výzkumu a vývoji obecných metod pro archivaci sloţitějších a komplexnějších dat se ve světě dosud pracuje Zapojení Moravskoslezské vědecké knihovny Účelem spolupráce s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou je vybudování souboru digitalizovaných či primárně digitálních dokumentů významných pro dějiny obcí, měst i regionálních celků nacházejících se na území dnešního Moravskoslezského kraje. Cílem je záchrana obsahu ohroţených tištěných dokumentů, zpřístupnění digitální formy vzácných dokumentů po internetu či alespoň ve studovnách paměťových institucí, centralizace přístupu k digitální formě dokumentů z knihovního fondu paměťových institucí v Moravskoslezském kraji. Digitalizace fondu ohroţeného kyselostí papíru navazuje na jiţ tradiční zpracování retrospektivní regionální bibliografie. Výběr dokumentů určených k digitalizaci probíhá ve spolupráci vzdělávacích a kulturních institucí působících v MSK. Celkový rozsah tohoto fondu činí stran. V rámci projektu bude digitalizováno 22 % tohoto fondu, coţ činí stran. Z hlediska technického vybavení se v rámci rozpočtu projektu Digitalizace a ukládání dat počítá s rozšířením stávajícího SW vybavení knihovny. Nově bude pořízen manuální kniţní skener, který vhodně doplní současné vybavení Moravskoslezské vědecké knihovny, která zodpovídá za uchování a zpřístupnění regionálního kulturního dědictví. Předpokládá se zabezpečení digitalizace formou sluţby. Nevzniknou, tedy poţadavky na mzdové náklady. Moravskoslezská vědecká knihovna bude v rámci partnerství s ţadatelem spolupracovat při přebírání výsledků digitalizace, zajistí tak potřebný odborný dohled. Projekt bude řešit potřeby digitalizace Moravskoslezské vědecké knihovny. V této oblasti se na úrovni kraje v současné době prolínají minimálně dva projekty: 1. Projekt vytvoření Národní digitální knihovny 2. Projekt vybudování Technologického centra kraje Oba dva projekty mají být v souladu s širší koncepci s názvem Česká digitální knihovna, která je tvořena velkým mnoţstvím dalších digitálních dokumentů oborového, regionálního, institucionálního i jiného charakteru. Pouze některé z těchto zdrojů se kvalifikují jako nejcennější součást - jádro národního kulturního dědictví umístěné v Národní digitální knihovně. Za jeho vytvoření a uchování nese odpovědnost Národní knihovna a Ministerstvo kultury. Za shromaţďování, trvalé uchovávání (na centrálním datovém úloţišti nebo Strana 31 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

32 lokálních datových úloţištích) i zpřístupnění zdrojů mimo jádro národního kulturního dědictví nesou odpovědnost resortně příslušná ministerstva, regiony, instituce atd. Oba projekty by měly být koordinovány tak, aby se pokud moţno nepřekrývaly ani v části digitalizace ani v části uloţení (s výjimkou ţádané redundance dat pro jejich ochranu). Pro koordinaci digitalizace knihovních fondů jsou připravovány dva nástroje: registr digitalizace a souborný katalog. Paralelně je řešena problematika jednoznačných identifikátorů digitalizovaných objektů. Projekt Národní digitální knihovny je tvořen vybraným souborem publikovaných digitálních i digitalizovaných dokumentů kvalifikovaných jako základ jádro národního kulturního dědictví určený k trvalému uchování a zpřístupnění současným i budoucím uţivatelům. Problematika vlastní digitalizace je připravována a ověřována aktivitami Národní knihovny, Moravské zemské knihovny a krajských knihoven. Několik národních grantových projektů umoţnilo odstartovat projekty digitalizace v knihovnách ČR jiţ počátkem 90. let minulého století. Od samého počátku byly respektovány mezinárodní standardy a díky tomu je moţné všechny výstupy integrovat do různých národních i nadnárodních portálů. Metodika digitalizace se průběţně upravuje podle získaných zkušeností. Metodika zahrnuje jak zřízení digitalizačního pracoviště (výběr skenerů, další potřebný hardware, software pro řízení, metodika zpracování naskenovaných předloh), tak jeho provoz a procesy, které ho podporují. V současné době na úrovni regionů existují také samostatné aktivity v oblasti digitalizace zahrnující: Digitalizační zařízení pro lékařskou diagnostiku Nástroje pro 3D/4D skenování sbírkových fondů a modelování Digitalizaci a georeferencování mapových děl Digitalizaci starých tisků Digitalizaci tzv. šedé literatury Digitalizace novodobých fondů krajských knihoven a další Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Účelem projektu je zefektivnit běh agend a usnadnit občanům komunikaci s úřady. Cílem projektu je: zajištění připravenosti agendových informačních systémů na komunikaci se základními registry, rozšíření o potřebné SW nástroje, nebo upgrade stávajících, integrace SW nástrojů, zavedení DMS pro integraci nestrukturovaných informací (dokumentů), prezentace poskytovaných sluţeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS řeší problematiku integrace vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, Strana 32 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

33 které budou po zavedení e-government ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru práv a povinností Registru osob. Navazuje na analytické výstupy projektu Smart Administration (výzva 42). Obrázek č. 4 Schéma vnitřní integrace úřadu Zdroj: MV ČR Projekt má umoţnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Cílů projektu můţe být dosaţeno pořízením a konfigurací univerzální integrační platformy, na kterou by byly napojovány jednotlivé informační systémy. Obdobně pak v oblasti správy a toku dokumentů pořízením DMS a systému workflow. Tyto tři systémy měly tvořit páteř integrace jak mezi interními systémy, tak se systémy externích organizací. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. Projekt bude rovněţ podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných Strana 33 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

34 jednotlivými orgány veřejné moci. Projekt také zajistí návaznost krajského informačního systému na centrální projekty a rozšíří vlastní infrastrukturu informačního systému v oblasti integrace aplikací a workflow. Principy řešení jednotlivých výstupů projektu: Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka a integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu - v současné době kraj pouţívá Active Directory společnosti Microsoft v návaznosti na identifikace zaměstnance čipovou kartou. Přičemţ informace jsou primárně čerpány z personálního systému, ale ne plně automatizovaně. Projekt by měl pomoci dotáhnout tento systém k větší robustnosti, k novému docházkovému systému. Aktualizace karetního centra povede k menší citlivosti na zásah operátora a vyšší bezpečnosti. Celý systém by měl být napojen na centrální registry. Integrace s Portálem veřejné správy, IS integrované se základními registry a Integrace s dalšími centrálními systémy dle potřeby - pořízením univerzální integrační platformy a provázáním interních systémů s touto platformou bychom měli být připraveni na hladkou integraci s centrálními projekty. Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů - v rámci tohoto projektu plánujeme vyřešení některých problémů informačního systému kraje srovnání pouţívaných verzí kancelářského software a pořízení systému pro pasport a správu majetku včetně provázání na účetní evidenci majetku a datový sklad. V rámci projektu se předpokládá: analyzovat stav současného systému řízení úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby bylo s ohledem k velikosti úřadu dosaţeno cílového stavu, tedy zajistit optimální způsob fungování úřadu, prezentaci sluţeb vůči veřejnosti, řízení změn ve struktuře úřadu, managementu řízení a spolupráci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k egon sluţbám, integrovat všechny existující SW komponenty do TCK a zajistit jejich vzájemnou provázanost a sjednocení či propojení jednotlivých aplikací optimálně do jednoho informačního systému, provést upgrade stávajících SW komponent nebo nákup chybějících SW komponent pro optimalizaci řízení chodu úřadu a schopnost zveřejnění maximálního mnoţství informací o činnosti úřadu občanům a institucím, připravit vlastní agendové informační systémy ţadatele na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k egon sluţbám, provést integraci SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci, provést optimalizaci rolí jednotlivých uţivatelů ICT při zajištění agend vykonávaných ţadatelem, včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů, zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení tak, aby vytvářely efektivní podporu procesů probíhajících v rámci působností ţadatele, prezentovat poskytované sluţby prostřednictvím portálu. Strana 34 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

35 Datový sklad Účelem projektu je zajistit dostupnost informací. Cílem projektu je vytvoření a údrţba datových trţišť pro oblast: regionální statistiky, ekonomiky a rozpočtu kraje, controlling, školství, zdravotnictví, případně dalších oblastí dle zájmu kraje. Datové sklady představují projekt zpřístupnění relevantních strukturovaných dat na úrovni subjektu krajské veřejné správy, integraci dat z různých zdrojů, zvýšení vyuţitelnosti a výtěţnosti dat, zkvalitnění rozhodovacích procesů v krajích a procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad (DS) představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uţivatelům zabývajícím se následnou analýzou. Data jsou ukládána s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění sloţitých dotazů a jejich následnou analýzu a vizualizaci. Obrázek č. 5 Datové sklady Zdroj: KÚ MSK Předpokládá se vazba na řešení projektu Centrálního datového úloţiště pod gescí ČSÚ jenţ je jedním z centrálních projektů č Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a na další základní registry veřejné správy, které byly schváleny usnesením vlády. Strana 35 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

36 Nástroje Business Intelligence jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umoţňují přeměnu informací obsaţených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. Jedná se především o analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. nestrukturovaných dat. Součástí systému bude metadatový systém a znalostní báze, jako předpoklad koordinace výstavby decentralizovaných datových fondů. Projekt zajistí výstavbu a vyuţití datových zdrojů na všech úrovních veřejné správy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běţícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration Technologické centrum kraje Účelem projektu je podpořit naplnění všech specifických cílů strategie e-government sluţeb v kraji a zajištění provozu dalších sluţeb poţadovaných v podmínkách výzvy IOP. Cílem projektu je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro bezpečný provoz typizovaných projektů, potřebných aplikací a sluţeb Technologické centrum kraje - obecné vlastnosti Implementace e-government vyţaduje vytvoření, provoz a údrţbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové sluţby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Technologická centra proto budou integrální součástí komplexu sluţeb e-government, propojenou infrastrukturou KIVS. TCK bude spolupracovat s TC ORP na území kraje na základě a v souladu s Memorandem o spolupráci kraje a ORP. Tam, kde to bude výhodné a efektivní, bude docházet k centralizaci dohodnutých činností (např. centrální zadavatel), čímţ lze dosáhnout niţších provozních nákladů při zachování stejné nebo vyšší efektivity, kvality a bezpečnosti poskytovaných sluţeb. Na úrovni krajů a ORP tak získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí. Technologické centrum zahrnuje vrstvu datovou a aplikační a lze jej pro různé aplikace realizovat různými metodami, od stand-alone řešení pro kaţdou aplikaci, aţ po uţití virtualizačních technik, skýtajících moţnosti efektivního provozu systému, avšak se zvýšenými nároky na komunikační infrastrukturu. TC můţe být provozováno: Na ICT prostředcích kraje nebo ORP, umístěných v prostorách kraje nebo ORP. Zajištěním sluţeb externím dodavatelem (např. pořízení aktuálních výstupů GIS od externího dodavatele). V tomto případě je nezbytné zajistit umístění pořízených výstupů z datových úloţišť a nezbytné aplikační logiky do části TC na vlastním HW kraje nebo ORP, včetně zajištění moţností náhledu na tato dat. Strana 36 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

37 Pokud je moţné vyuţít odlehčenou verzi aplikační logiky (např. v případě GISu lokálně provozovanou aplikací pro prohlíţení map), není její zálohování do TC kraje nutné. Je však nutné, provozovat systém na vlastním HW kraje nebo ORP. Externí dodavatel realizuje sluţbu vyuţitím SW a HW v prostorách TC kraje, neb ORP. Prvky technologických center mohou být umístěné tam, kde jsou nejvýhodnější podmínky z hlediska provozního zajištění servisu, bezpečnosti, spolehlivosti, provozních nákladů. Cílem je zajištění co nejlepších podmínek provozu vybraných informačních systémů pro veřejnou správu na celém území kraje, které umoţní provoz aţ sedm dní v týdnu a 24 hodin denně (7 x 24). Proto je potřeba nakupované technologie a s nimi související podporu dimenzovat tak, aby tuto podmínku splňovaly Provozní poţadavky Technologického centra kraje Minimální sluţby, které musí být zajištěny, jsou: adresní a jmenné sluţby, doménové sluţby, komunikační infrastruktura (na fyzické a logické vrstvě), . Provozní zajištění dostupnosti sluţeb bude řešeno redundancí navrţeného systému. Systémy budou rozděleny do skupin podle nároku na jejich servisní zabezpečení v závislosti na poţadované dostupnosti: garantovaná doba odezvy do 1 hodiny, garantovaná doba odezvy do 4 hodin, garantovaná doba obnovení funkce do 24 hodin, garantovaná doba obnovení funkce do 6 hodin, garantovaná doba obnovení funkce do 4 hodin. Instalované technologie budou vybaveny dohledovým systémem umoţňujícím automatizované hlášení závad, nebo i zhoršení provozních parametrů jednotlivých systémů. Realizace dohledu a servisu je moţné vlastními zaměstnanci nebo formou externích sluţeb. Na úrovni kraje je nutné zajistit dohled a servis nad provozem po dobu 24 hodin po dobu 7 dní v týdnu. Strana 37 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

38 Poţadavky Technologického centra kraje na bezpečnost Kaţdá aplikace (IS, registr) je zranitelná, bezpečnostní politika IS pouze sniţuje pravděpodobnost uplatnění hrozeb a úroveň zranitelnosti. Provozovatel je povinen při provozování aplikací (systémů) a správě dat uloţených v TCK zajišťovat ochranu a bezpečnost informací. Bezpečnost informací tvoří systém opatření, jejichţ cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost informací, s nimiţ tyto aplikace nakládají, a prosadit odpovědnost správců a uţivatelů za prováděnou činnost. Cíle bezpečnosti informací TCK musí být stanoveny v rámci studie proveditelnosti, v části popisující bezpečnostní politiku TCK ve smyslu ustanovení 5a odst. 1 a 5b zákona č 365/2000 Sb. 1 a ustanovení 10 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 529/2006 Sb. 2 Ta stanoví minimálně: identifikaci aktiv a bezpečnostních hrozeb, stanovení klasifikace ukládaných dat, popis komunikační HW architektury z pohledu bezpečnosti (popis protokolů, portů, atd.), popis umístění komponent HW architektury, včetně zajištění jejich vyuţívání a správy, popis zajištění dohledu nad celou architekturou řešení (napojení na dohledové systémy), popis správy a ověřování uţivatelských přístupů, popis metod a postupů pro vypracování bezpečnostního projektu TC. Komponenty systému musí být provozovány v prostorách splňujících následující minimální poţadavky: teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18 C do 24 C, relativní vlhkost v rozmezí 35 % - 65 %, v místnostech datových center budou instalována poţární čidla kouře a teploty, tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace, v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50 V s bezvýpadkovým zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč nebo prostor a jsou rovněţ zajištěny diesel (benzin) agregáty, vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní sluţbou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, 1 2 o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy Strana 38 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

39 jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor, prostory, v nichţ se datová centra nacházejí, leţí mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody Znalostní/personální nároky Technologického centra kraje Vybudování TCK vyvolá následující personální poţadavky na vlastní zaměstnance, nebo na zajištění provozu externím dodavatelem sluţby: poskytnutí odborníků na specializované odborné práce v oblasti IS/IT i na úrovni projektu, zajištění školení a konzultací uţivatelům komplexní správa hardware (pracovních stanic, serverů, datových úloţišť a telekomunikační infrastruktury), servis hardware (instalace aplikačního SW, OS, atd., profylaxe, zajištění obnovy provozu, výměna vadných součástek, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavateli infrastruktury), komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláţí, instalace, konfigurace a správa firewalů, návrh VPN propojení poboček, zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený dohled), správa softwarových licencí (nákupy licencí a multilicencí, upgrade licencí), optimální chod všech pouţívaných aplikací (instalace a reinstalace, zajištění upgrade na vyšší verze, sledování bezpečnosti aplikací a řešení případných bezpečnostních problémů), zajištění správy helpdesku a podpory uţivatelů Poţadavky na provozované aplikace v Technologickém centru kraje Na úrovni kraje je nutné připravit TCK tak, aby umoţnilo dohled a servis nad provozem po dobu 24 hodin po dobu 7 dní v týdnu. V rámci TCK bude infrastruktura připravena na provoz dále uvedených projektů, aplikací a sluţeb. Projekty e-government sluţeb dle výzvy č.8 IOP: o o o o o Elektronická spisová sluţba Digitální mapa veřejné správy Digitalizace a ukládání dat Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datový sklad Strana 39 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

40 Aplikace samosprávy: o o o o o o Účetnictví Rozpočet Řízení projektů Správa aktiv (majetek) Agendové systémy samospráv (včetně agend přenesené působnosti) Další společné produkty jako např. redakční systémy apod. Centrální projekty: Definice sluţeb, které musí poskytnout TCK, bude vytvořena v projektu architektura základních registrů a dalších centrálních projektů. U základních registrů přichází v úvahu zejména o o o o RUIAN ROB RPP Krizové řízení (např. geodata, se speciální vazbou na registry) Aplikace systémového charakteru: o o o o provoz schránek elektronické pošty, provoz domén, pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru, základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přenosové kanály) Poţadavky na rozhraní aplikací Aplikace implementované do systémové architektury TC, musí splňovat pravidla integrovatelnosti na úrovni uţivatelské (prostřednictvím uţivatelského rozhraní) i aplikační. Z pohledu aplikační integrace se jedná o poskytování, popř. spotřebovávání sluţeb, zaloţené na některé z následujících technologií, popř. jejich kombinacemi: webové sluţby (WS) podporující koncept architektury SOA, popř. Enterprise SOA, Strana 40 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

41 XML dokument s jasně popsanou strukturou, datový soubor s jasně popsanou strukturou Poţadavky na infrastrukturu Technologického centra kraje Následující obrázek popisuje typizovanou systémovou architekturu řešení. K návrhu lze vyuţít virtualizačních technologií na úrovni operačních systémů, datové i aplikační: Obrázek č. 6 Systémová architektura řešení Externí organizace (dodavatel služeb) Kraj Centrální backup backup Diskové pole DB Cluster Apl DB Apl1 Apl2 DB1 DB2 Zdroj: MV ČR Popis serverové části Na TCK budou minimálně dva servery pro sluţby typu aplikační server a dva pro sluţby typu DB. Pro vysokou dostupnost DB serveru je pouţit DB Cluster. Vedle těchto HW komponent HA Agent hlídá i funkčnost vlastní DB instance (vytvoření tabulky, její modifikaci, zrušení). Dostupnost aplikačních serverů je řešena na úrovni síťového připojení. Servery jsou dvěma cestami připojeny k diskovému poli. Servery datové vrstvy: musí být dostatečně výkonné a musí umoţňovat nasazení virtualizačních technologií (na HW i SW úrovni) pro optimální vyuţití výpočetního výkonu tam, kde to bude účelné vzhledem k počtu a různorodosti provozovaných projektů a aplikací, musí podporovat nejrozšířenější typy operačních systémů (UNIX, Linux, MS Windows) budou pomocí redundantní SAN (Storage Area Network) připojeny k datovým úloţištím. Strana 41 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

42 Servery aplikační vrstvy: budou konfigurovány jako HA popř. loadballancing cluster tam, kde to bude vyţadovat dostupnost aplikací (tzn. ţe, zátěţ je rozloţena na několik fyzických serverů, které jsou vzájemně zastupitelné, a případný výpadek jednoho z nich neznamená výpadek poskytovaných sluţeb) budou umoţňovat nasazení virtualizačních technologií na SW úrovni budou umoţňovat jednoduché navyšování výpočetního výkonu aplikační vrstvy (jako optimální je pro tuto vrstvu nasazení serverové infrastruktury typu blade ) Serverová část infrastruktury bude dále obsahovat servery potřebné pro provoz IT prostředí (správa a monitoring, zálohování, infrastrukturní sluţby atd.). Doporučená konfigurace: 4 CPU (s moţností rozšíření na 8) dvou jádrová s 64bitovou architekturou, frekvence 2,1 GHz 64 GB RAM s moţností rozšíření na 256 GB. Záruka po celou dobu udrţitelnosti projektu. Popis doporučených řešení pro datové úloţiště Ukládání dat řešit prostřednictvím NAS (Networked Attached Storage) popř. SAN (Storage Area Network), s implementovanou TIER architekturou a HSM (Hierarchical Storage Management) designem. Produkční data ukládat na TIER 0 na rychlé FC disky (nebo rychlejší) diskového úloţiště (např. rychlost pro 4 KB bloky alespoň 60 tis. IOPS pro RAID 6, R/W sekvenčně). TIER 1 v rámci stejného diskového pole budou ukládána data z ostatních aplikací, uţivatelských file sharů (např. na SATA disky). Data, která jsou vyuţívána pouze periodicky, budou ukládána na TIER 2 v rámci Content Addressed Storage popř. obdobném. Toto úloţiště, kromě archivních účelů, plní i úlohu tzv. důvěryhodného úloţiště. Záloha dat bude prováděna na typicky virtuální páskovou knihovnu buď pomocí zálohovacího SW anebo v rámci řízení toku dat HSM enginem. Politika ukládání dat je řízena externím zařízením HSM engine. Celé řešení je postaveno jako HA všechny klíčové komponenty jsou redundantní. Klíčové komponenty systému pro ukládání dat budou řešeny jako redundantní. Minimální konfigurace: Čistá vyuţitelná kapacita pro TIER 0: 5 TB Čistá vyuţitelná kapacita pro TIER 1: 20 TB Čistá vyuţitelná kapacita pro TIER 2: 40 TB Strana 42 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

43 Návrh architektury a technického řešení Technologického centra kraje Obrázek č. 7 Technologické centrum součást integrálního systému e-government sluţeb Zdroj: MV ČR Budované TCK se bude skládat z následujících 9 sluţeb infrastruktury: Serverová infrastruktura, Serverová virtualizace, Datová úloţiště, Garantované úloţiště, Strana 43 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

44 Disková virtualizace, Zálohování a obnova dat, Síťová infrastruktura, Systém dodávky elektrické energie, Datové centrum. Všechny HW komponenty jsou zasazeny v rack 42U. Je celkem navrţeno minimálně 12 rackových serverů a naplánováno jejich pořízení ve dvou etapách. Pro databázovou vrstvu budou implementovány servery minimálně s procesory s architekturou Nehalem. Tyto servery podporují všechny poţadované operační systémy UNIX, MS Windows nebo Linux a v případě implementace virtualizovaného prostředí lze na jednom serveru všechny tyto operační systémy provozovat současně. Podle daného velikosti řešení budou pouţity 2paticové nebo 4paticové servery. Na aplikační prezentační vrstvě budou implementovány servery osazené aktuálními čtyřjádrovými (quadcore) procesory Intel Xeon s architekturou x86_64. Podle potřeby daného řešení a aplikace budou pouţity 2paticové nebo 4paticové servery. V případě potřeby lze na všechny typy navrhovaných serverů implementovat virtulizační SW a umoţnit tak efektivnější vyuţití výpočetních zdrojů. V případě serverů na platformě Intel Xeon bude jako virtualizační nástroj slouţit VMware. Pro centrální úloţiště dat bude pouţito diskové pole kategorie mid-range zaloţené na FC modulární architektuře s plnou redundancí všech komponent a moţností kombinovat různé typy pevných disků (FC, FATA, SSD) v rámci jednoho zařízení. Garantované úloţiště je datové úloţiště určené zejména pro ukládání dokumentů. Bude pouţito diskové pole s minimální čistou kapacitou 7 TB s rozšiřitelností na 40 TB. Strana 44 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

45 Obrázek č. 8 Technické řešení TCK Zdroj: C SYSTEM CZ, a.s. Pro řízení zálohování a obnovy dat bude pouţíván stávající zálohovací SW, který plně dostačuje pro snadné, spolehlivé a rychlé zálohování a obnovu velkých objemů dat. Součástí budovaných technologických center musí být i propojovací síťová infrastruktura. Všechny navrhované části systému síťové infrastruktury budou zdvojené a nastavené tak, ţe v případě výpadku některé jeho části dotčenou funkci automaticky převezme záloţní zařízení. Celý systém tedy nebude obsahovat ţádné slabé místo (SPoF). Strana 45 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

46 Obrázek č. 9 Síťové prvky TCK Zdroj: C SYSTEM CZ, a.s. Dodané síťové prvky budou tvořit nezávislý celek infrastruktury, které bude redundantně napojený na vnitřní LAN/WAN pro přístup interních uţivatelů. Pro přístup externích uţivatelů bude vytvořeno zabezpečené připojení. Virtualizací jednotlivých částí bude zajištěno oddělené prostředí pro jednotlivé produkční systémy, případně pro vývoj a testování. Síťová infrastruktura bude definovat následující funkční celky bezpečnostní zóny: Presentační vrstva Aplikační vrstva Databázová vrstva Předpokládá se nákup jednotlivých komponent ve více etapách. Podrobnější technické řešení bude popsáno ve Studii proveditelnosti Další projekty kraje s vazbou na e-government sluţby Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (IBC MSK) Účelem projektu je zajistit na celém území kraje jeden systém příjmu tísňových volání a společnou podpora pro řízení zásahů. Strana 46 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

47 Cílem projektu je vybudování Integrovaného bezpečnostního centra, ve kterém bude integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraj a současně bude vytvořeno jedno operátorské středisko společné pro všechny sloţky integrovaného záchranného systému (IZS) v kraji (tj. Hasičský záchranný sbor MSK, Policie ČR a Zdravotnická záchranná sluţba MSK), včetně Městské policie Ostrava. V IBC bude rovněţ umístěno pracoviště krizového štábu města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Realizace projektu přinese shodnou kvalitu sluţeb IZS pro celý kraj, vyšší efektivitu fungování příjmu tísňových volání a vysílání zásahu na místo události na území kraje. Současně přispěje k vyšší efektivitě koordinace řešení krizových situací. V konečném důsledku tak významně přispěje ke sníţení škod na ţivotech, zdraví a majetku občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů působících v Moravskoslezském kraji. IBC je součástí krizového řízení. Počítá se proto s propojením jak krajského úřadu, tak i s TCK a s moţným vyuţitím IBC pro uloţení části technologie TCK Smart Administration (výzva 42) Moravskoslezský kraj předloţil do výzvy č. 42 OP LZZ projekt Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality". Cílem projektu je zlepšit kvalitu řízení a managementu KÚ prostřednictvím aplikace modelu Společný hodnotící rámec (model CAF), zavedením projektového a procesního řízení a prostřednictvím strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje MSK. Realizace projektu byla zahájena v březnu 2010 a projekt bude ukončen v únoru 2013, ţadatel obdrţel dotaci ve výši ,14. Kč. Projekt byl předloţen do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve druhé polovině listopadu Vzdělávání (výzva 40) Moravskoslezský kraj předloţil v říjnu 2009 do výzvy č. 40 OP LZZ projekt Zajištění vzdělávání v egovernmentu. Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacího programu, jeţ zajistí vzdělávací potřeby vyplývající z implementace e-government sluţeb do veřejné správy při dodrţení podmínek daných závaznými vzorovými vzdělávacími programy. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím školitelů v egon centru kraje a je určeno pro osoby dotčené implementací e-government sluţeb tj. zaměstnance Moravskoslezského kraje zařazené do krajského úřadu, volené zastupitele a zaměstnance příspěvkových organizací. Realizace probíhá od , přiznaná dotace činí ,00 Kč. 6.2 Projekty na úrovni ORP V rámci přípravných prací proběhlo v červnu 2010 dotazníkové šetření, které je součástí analytické části tohoto dokumentu. Z 22ti oslovených ORP si Ţádost podalo v rámci 6. výzvy IOP 20 z nich, ţádost si nepodaly Krnov a Bílovec. Strana 47 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

48 6.2.1 Technologické centrum ORP Technologická centra souhrnně vytvářejí infrastrukturu provozu informačních systémů veřejné správy na území kraje. Rozloţení sluţeb v rámci sítě technologických center je dáno konkrétním řešením toho kterého projektu. Kaţdý typizovaný projekt musí být umístěn v síti technologických center. To se týká i jakýchkoliv jiných vzájemných datových, či aplikačních sluţeb. Technologická centra ORP budou integrální součástí systému e-government, propojenou infrastrukturou KIVS. Provozovatel technologického centra je povinen v rámci řešení typizovaných projektů nabídnout a provozovat sluţby aplikačního a datového serveru obcím ve svém správním obvodu, vč. jejich zřízených a zaloţených organizací, k realizaci následujících datových úloţišť: elektronické spisové sluţby, digitální mapy veřejné správy, strukturovaná data o území, ostatních nestrukturovaných dat Elektronická spisová sluţba ORP Elektronická spisová sluţba je prvek, který v systému e-government hraje podstatnou roli. Je nutno zajistit: zřízení nebo upgrade elektronické spisové sluţby ORP splňující poţadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řešení elektronické spisové sluţby ve správním obvodu ORP, vytvoření dostatečné kapacity na TC ORP pro negarantované úloţiště neuzavřených dokumentů a spisů souvisejících s výkonem veřejné správy ve správním obvodu ORP Vnitřní integrace úřadu ORP Tento projekt řeší problematiku kultivace vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po zavedení e-government ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči základním registrům, zejména Registru práv a povinností. Cílem je umoţnit pořízení manaţerských řídicích systémů, efektivní pořizování vstupních dat, transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Projekt připraví SW vnitřní prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Registr práv a povinností s integrací do HW řešení TC ORP. Bude rovněţ podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí. 6.3 Projekty na úrovni statutárních měst V rámci kraje je 5 statutárních měst, které připravují projekty do 9. výzvy IOP. Termín pro předkládání ţádosti je do Strana 48 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

49 Jedná se o výzvu soutěţní, která nevytváří podmínky pro spolupráci statutárních měst, či koordinaci aktivit s krajem. V rámci 9. výzvy IOP jsou podporované následující aktivity: 1. Komunikační infrastruktura 2. Portály subjektů veřejné správy 3. Spisová sluţba 4. Centrum ICT sluţeb 5. Portál občana 6. Datové sklady 7. Manaţerské informační systémy 8. Digitalizace a archivace 9. Integrace agendových systémů Strana 49 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

50 7 Priority, návaznost a postup realizace e-government sluţeb 7.1 Priority e-government sluţeb Pro realizaci uvedených sluţeb vedoucích k naplnění vize e-government sluţeb v Moravskoslezském kraji jsou stanoveny následující priority: 1. Technologické centrum kraje 2. Hostovaná elektronická spisová sluţba a upgrade stávající el. spisové sluţby 3. Digitalizace a ukládání dat 4. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 5. Digitální mapa veřejné správy 6. Datové sklady 7.2 Návaznost realizace e-government sluţeb Mezi jednotlivými projekty existují vzájemné vazby, kdy určité sluţby, či výstupy z jednoho projektu, budou vyuţívány i v jiných projektech (např. HW a sluţby TCK je vyuţitelný ve všech uvedených projektech). Z analýzy vyplynulo, ţe velikost vzájemných vazeb koresponduje i s charakterem zpracovávaných informací. Vzájemně na sebe navazují projekty, které zpracovávají nestrukturované informace (esps, DUD), či strukturované informace (DS, DMVS), jak zachycuje následující schéma. Obrázek č. 10 Návaznost projektů e-government sluţeb Vysvětlivky: TCK Technologické centrum kraje esps Elektronická spisová sluţba DUD Digitalizace a ukládání dat VIÚ Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS DMVS Digitální mapa veřejné správy DS Datový sklad Zdroj: KÚ MSK Všechny projekty budou vyuţívat HW a sluţby TCK, stejně tak integrační platformu (portál) a správu uţivatelů, které jsou řešeny ve VIÚ. Mezi esps a DUD bude vytvořeno rozhraní na předání spisů Strana 50 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

51 e-government sluţby C í l e z negarantovaného úloţiště v esps do garantovaného úloţiště v rámci DUD (krajské digitální spisovny). Mezi DMVS a DS je moţnost vyuţití metadatového systému, provázání statistických dat s geoinformacemi. Obrázek č. 11 Koncepce e-governmentu Partneři Strategický rámec Centrální projekty Základní registry veřejné správy CMS/KIVS Datové schránky Legislativní rámec Národní digitální archiv Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR Navazující projekty Zdroj: KÚ MSK 7.3 Postup realizace e-government sluţeb Projekty e-government sluţeb se připraví dle podmínek výzvy č. 8 IOP. V rámci této výzvy budou předloţeny dvě ţádosti a to: 1. Elektronická spisová sluţba 2. Integrující projekt emsk, který zahrnuje projekty DMVS, DUD, VIÚ, DS a TCK. Pro jednotlivé projekty e-government sluţeb jsou zpracovány studie proveditelnosti dle poţadované osnovy z výzvy IOP, které mimo jiné provádí analýzu investičních i provozních nákladů. Předloţení projektových ţádosti, vyhlášení veřejných zakázek schvalují příslušné orgány kraje. V maximálně moţné míře se k podpoře dosaţení cílů e-government sluţeb vyuţije i výzev OPLZZ (např. výzva č. 40, 42 a další) Postup realizace elektronické spisové sluţby Studie proveditelnosti byla nejprve vypracovávána podle podmínek výzvy č. 4 IOP, následně aktualizována dle výzvy č. 8 IOP. Projektová ţádost byla předloţena v červnu Strana 51 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

52 Vzhledem k termínům plynoucím ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nutno urychleně zajistit pořízení elektronické sluţby pro organizace zřizované krajem a definované v zákoně. Jako ideální, jak z hlediska finančního, tak i z hlediska organizačního, se jeví pořízení hostované spisové sluţby krajským úřadem. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá v květnu Toto řešení bude z důvodu urychlení nejprve provozováno na stávající technologii. Po vybudování TCK bude provedena migrace na tuto technologii. Rozvoj elektronické spisové sluţby krajského úřadu bude následně zajištěn samostatnou zakázkou na upgrade stávající elektronické spisové sluţby - Jednací řízení bez uveřejnění. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1807 ze dne /II, rozhodlo o zahájení přípravy projektu Elektronický úřad. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/303 ze dne schválilo vyčlenění projektu Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje, financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období , předpokládané náklady tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech , z projektu Elektronický úřad, jehoţ příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 21/1807 bod 2) ze dne Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 ze dne , schválilo vyčlenění projektu s názvem Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje, financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady Kč, předpokládaná doba realizace v letech , z projektu Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje, jehoţ příprava byla zahájena v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 5/303 bod 5) ze dne Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 ze dne , rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje", předkládaného do Integrovaného operačního programu, v letech ve výši Kč. Rada kraje usnesením č. 53/2925 ze dne , rozhodla o předloţení ţádosti o dotaci projektu "Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje" předkládaného do výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rada kraje usnesením č. 54/3012 ze dne schválila Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje předkládaného do výzvy č. 8 vyhlášené v rámci Integrovaného operačního programu. Dne kraj předloţil ţádost o finanční podporu k projektu elektronické spisové sluţby na pobočce pro NUTS II Moravskoslezsko Centra pro regionální rozvoj ČR, p. o. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1074 ze dne rozhodlo o zahájení realizace projektu Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje v roce Strana 52 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

53 Rada kraje usnesením č. 61/3479 ze dne rozhodla o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na sluţby, nazvané Pořízení elektronické spisové sluţby, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu. Rada kraje usnesením č. 61/3479 ze dne jmenovala v souladu s 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou "Pořízení elektronické spisové sluţby". Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1186 ze dne rozhodlo o změně názvu projektu Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje na Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) v souladu s podmínkou ve výzvě Postup realizace Technologického centra kraje Technologické centrum kraje bude technologickým zázemím pro další plánované projekty e-government sluţeb. Studie proveditelnosti byla nejprve vypracovávána podle podmínek výzvy č. 4 IOP, následně aktualizována dle výzvy č. 8 IOP a včleněna do jedné společné dokumentace pro integrující projekt e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy). Předloţení projektové ţádosti se předpokládá v listopadu V návaznosti na pořízení elektronické spisové sluţby je nutno zajistit negarantované úloţiště nevyřízených a neuzavřených spisů pro KÚ, zřízené a zaloţené organizace kraje, s moţností rozšíření sluţby i pro obce v kraji a další organizace. Toto úloţiště bude součástí Technologického centra kraje. Dále je povinnost kraje zajistit garantované úloţiště dat krajskou digitální spisovnu pro ORP a obce I. a II. stupně a jejich organizace, které by opět mělo být umístěno v Technologickém centru kraje. Ve vztahu k technologickému centru kraje přijaly orgány kraje následující usnesení. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1807 ze dne /II, rozhodlo o zahájení přípravy projektu Elektronický úřad. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/303 ze dne schválilo vyčlenění projektu Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje, financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období , předpokládané náklady tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech , z projektu Elektronický úřad, jehoţ příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 21/1807 bod 2) ze dne Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/303 ze dne rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje" předkládaného do Integrovaného operačního programu pro období , prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, podporované aktivity d) elektronizace Strana 53 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

54 sluţeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy, v letech ve výši tis. Kč Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/793 ze dne nahrazuje text bodu 20) usnesení č. 5/303 ze dne textem tohoto znění: rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje předkládaného do Integrovaného operačního programu pro období , prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, v letech ve výši Kč. Rada kraje usnesením č. 46/2348 ze dne rozhodlo o předloţení ţádosti o dotaci projektu "Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje" předkládaného do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, do oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, podporované aktivity d) elektronizace sluţeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. Vzhledem k rozdělení projektu na část Elektronická spisová sluţba a Technologické centrum kraje bylo následně rozhodnutí o předloţení ţádosti nahrazeno novými. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/879 ze dne rozhodlo o zahájení realizace projektu Technologické centrum Moravskoslezského kraje v roce Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 schválilo dne vyčlenění projektu s názvem Elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje, financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady Kč, předpokládaná doba realizace v letech , z projektu Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 ze dne rozhodlo o změně názvu projektu Technologické centrum a elektronická spisová sluţba Moravskoslezského kraje na Technologické centrum Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 ze dne nahradilo text bodu 13) usnesení č. 9/793 ze dne textem tohoto znění: rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Technologické centrum Moravskoslezského, kraje předkládaného do Integrovaného operačního programu pro období , prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, v letech ve výši Kč" Rada kraje usnesením č. 59/3380 ze dne schválila projekt Technologické centrum Moravskoslezského kraje k předloţení do výzvy č. 08 k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1, a týmţ usnesením rada kraje schválila navrhované Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Technologické centrum Moravskoslezského kraje" předkládaného do výzvy č. 08 k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1. Strana 54 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

55 Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1186 ze dne rozhodlo o změně názvu projektu Technologické centrum Moravskoslezského kraje na Technologické centrum Moravskoslezského kraje (VI. část výzvy) v souladu s podmínkou výzvy. Stejným usnesením zastupitelstvo kraje dále rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Technologické centrum Moravskoslezského kraje, jenţ bude předloţen do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu , prioritní osy 2, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, v letech ve výši Kč, čímţ byl navýšen rozpočet projektu. Rada kraje dne nahradila usnesení č. 63/3790 ze dne , čímţ došlo ke schválení předloţení ţádosti do výzvy č. 08 projektu "E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)" k předloţení do výzvy č. 08 k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci IOP ke a schválení navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zastupitelstvo kraje dne změnilo název projektu Elektronický úřad Moravskoslezského kaje (II. V. část výzvy) na e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) a zrušilo usnesení o zahájení realizace projektu Technologické centrum Moravskoslezského kraje (VI. část výzvy). Projekt Technologického centra kraje se stal součástí projektu s novým názvem e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) zahrnující II. VI. část výzvy (kromě krajského digitálního depozitáře a digitální technické mapy), k němuţ bude přeloţena jedna ţádost a jedna studie proveditelnosti. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení realizace tohoto nového projektu s rozpočtem Kč Postup realizace projektů DMVS, DUD, VIÚ a DS V MSK se připravoval od roku 2007 projekt Elektronický úřad, který po stránce obsahové zahrnoval projekty DUD, VIÚ a DS. Vzhledem k provázanosti s Technologickým centrem kraje byly projekty sloučeny do jednoho integrujícího s názvem E-Government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy). Předloţení projektové ţádosti se předpokládá v listopadu Ve vztahu k výše uvedeným e-government projektům přijaly orgány kraje následující usnesení. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1807 ze dne , rozhodlo o zahájení přípravy projektu Elektronický úřad. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1807 ze dne schválilo zahájení přípravy projektu Digitalizace významných regionálních publikací Moravskoslezského kraje. Předpokládané náklady celkem jsou 13,6 mil. Kč. Tento projekt byl později společně s projekty DMVS zakomponován do projektu Elektronický úřad. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 ze dne nahradilo text bodu 4) usnesení č. 25/2198 ze úřad dne textem tohoto znění: rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Elektronický připravovaného do Integrovaného operačního programu pro období , prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, v letech ve výši Kč. Strana 55 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

56 Rada kraje usnesením č. 62/3672 ze dne schválila navrhované Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Elektronický úřad předkládaného do výzvy č. 08 Na rozvoj sluţeb egovernmentu v krajích k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1, dle přílohy předloţeného materiálu. Rada kraje schválila na svém zasedání dne usnesením č. 63/3790 projekt Elektronický úřad k předloţení do výzvy č. 08 k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu , prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1. Výpis dvou výše jmenovaných usnesení rady kraje je součástí povinné přílohy ţádosti o finanční podporu k tomuto projektu. Rada kraje dne také rozhodla o uzavření dvou smluv s organizacemi, které budou partnery projektu. Rada kraje rozhodla usnesením č. 63/3801 o uzavření smlouvy o partnerství k projektu Elektronický úřad Moravskoslezského kraje (II. V. část výzvy) části Digitalizace a ukládání dat připravovaného v rámci IOP s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, p. o., se sídlem Prokešovo nám. 9, Ostrava, IČ a usnesením č. 63/3809 téhoţ dne rada kraje dále rozhodla o uzavření Dohody o spolupráci při pořizování a aktualizaci Účelové katastrální mapy Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Praskova 194/11, IČ Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne usnesením č. 13/1186 o změně názvu projektu Elektronický úřad na Elektronický úřad Moravskoslezského kraje (II. - V. část výzvy). Současně byla rozhodnutím zastupitelstva kraje zahájena realizace tohoto projektu v roce Profinancování a kofinancovánjí projektu bylo zastupitelstvem schváleno na období let ve výši Kč (tímto byl nahrazen text usnesení zastupitelstva ze dne ). Rada kraje dne nahradila usnesení č. 63/3790 ze dne , čímţ došlo ke schválení předloţení ţádosti do výzvy č. 08 projektu E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci IOP ke a schválení navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje dne změnilo název projektu Elektronický úřad Moravskoslezského kaje (II. V. část výzvy) na e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) a zrušilo usnesení o zahájení realizace projektu Technologické centrum Moravskoslezského kraje (VI. část výzvy). Tento projekt se stal součástí projektu s novým názvem e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) zahrnující II. VI. část výzvy (kromě krajského digitálního depozitáře a digitální technické mapy), k němuţ bude přeloţena jedna ţádost a jedna studie proveditelnosti. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení realizace tohoto nového projektu s rozpočtem Kč. Strana 56 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

57 Obrázek č. 12 Přehled nejdůleţitějších usnesení kraje k projektům výzvy č. 08 IOP Zahájení přípravy projektu Elektronický úřad rozhodnutí zastupitelstva o profinancování-kofinancování Kč Vyčlenění projektu Technologické centrum a Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje s rozpočtem z projektu Elektronický úřad navýšení rozpočtu projektu Technologické centrum a Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje na Kč Profinancování-kofinancování projektu Elektronický úřad ve výši Kč; z projektu Technologické centrum a Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje vyčleněn projekt Elektronická spisová služba MSK s rozpočtem Kč a projekt přejmenován na Technologické centrum Moravskoslezského kraje s rozpočtem ; schválení předložení žádosti o finanční podporu k projektu Elektronická spisová služba MSK Kč předložení žádosti o finanční podporu k projektu Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) Zdroj: KÚ MSK Změna názvu projektu na Elektronický úřad Moravskoslezského kraje (II. - V. část výzvy); zahájení realizace projektu (usnesení později nahrazeno); rozhodnutí o uzavření partnerské smlouvy s MSVK a smlouvy o spolupráci s ČÚZK schválení znění návrhu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace; schválení předložení projektu do výzvy č. 08 IOP k projektu e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) Změna názvu projektu na e-government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy), zahájení realizace tohoto projektu s rozpočtem Kč; zrušení usnesení o zahájení realizace projektu Technologické centrum Moravskoslezského kraje (VI. část výzvy) Strana 57 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

58 7.4 Organizační zajištění realizace Jednotlivé projekty připravuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. O zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, realizaci a jiných významných bodech projektů rozhodují pověřené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). V souvislosti se záměrem kraje realizovat projekty v objemu několika miliard korun, byl pro činnosti spojené s agendou získávání dotací zřízen odbor evropských projektů. Jednotlivé projektové týmy jsou v rámci struktury KÚ MSK sloţeny z několika odborů a oddělení. U e-government projektů půjde hlavně o tato oddělení: Tabulka č. 3 Odbor Zapojená oddělení v projektech e-governmentu Oddělení odboru evropských projektů odbor informatiky odbor právní a organizační odbor financí odbor vnitra a krajský ţivnostenský úřad odbor kancelář ředitelky krajského úřadu odbor kancelář hejtmana kraje odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury oddělení rozvoje regionální infrastruktury (projektový manaţer) Oddělení metodiky a financování projektů (finanční manaţer) oddělení správy sítí a výpočetní techniky (vedoucí oddělení) oddělení správy databází a aplikací (vedoucí oddělení) oddělení správy GIS a projektů (vedoucí oddělení) oddělení právní oddělení rozpočtu a financování oddělení spisové sluţby oddělení veřejných zakázek oddělení vztahů k veřejnosti oddělení územního plánování oddělení kultury a památkové péče Zdroj: KÚ MSK Projektový tým vede a řídí projektový manaţer. V případě jeho nepřítomnosti vykonává všechny jeho činnosti stanovený zástupce. Projektový tým se schází pravidelně např. jedenkrát za měsíc po celou dobu projektu, schůzky celého projektového týmu svolává projektový manaţer. Cílem schůzek je předání základních informací o vývoji projektu, upřesnění cílů projektu, harmonogramu jednotlivých činností, plnění úkolů ze strany členů projektového týmu a jejich následné kontroly. Při naplňování jednotlivých aktivit se budou operativně setkávat členové týmu podle jejich zapojení. Spolupracující osoby projektového týmu svolává osoba odpovědná za splnění příslušného úkolu. O výsledcích bude informovat odpovědná osoba projektového manaţera a na pravidelné schůzce týmu ostatní členy týmu. Strana 58 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

59 V případě, ţe nastanou nestandardní situace a projekt se bude odchylovat od plánu, budou tyto situace řešeny bezodkladně osobami, které jsou do dané aktivity zapojeny spolu s projektovým manaţerem, který bude seznámen se situací a variantami na řešení. Výměna a zprostředkování informací Informace budou předávány osobně na poradách členů týmu. Všichni členové mají zřízené ové adresy a aktivně je vyuţívají. Při řešení náhlých situací bude vyuţívána telefonická komunikace, osobní schůzky, elektronická komunikace. Další moţností je vyuţití programového prostředí Microsoft Office Project Partnerství v projektech V rámci integrujícího projektu E-Government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) budou zapojeni následující partneři: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Mimo tyto partnery budou dále zapojeny obce s rozšířenou působností. Strana 59 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

60 8 Zapojení ORP, součinnost obcí, ORP a kraje Výzva č. 6 IOP na Rozvoj e-government sluţeb v obcích byla vypsána 27. října Součástí této výzvy je dotace na zřízení TC ORP včetně zajištění povinných sluţeb, dále dotace na pořízení esps pro ORP a řešení spisové sluţby obcí ve správním obvodu ORP a dotace na vnitřní integraci úřadu ORP. ORP jako provozovatel technologického centra je povinen v rámci implementace e-government sluţeb do území, nejpozději do data plánovaného dosaţení relevantních indikátorů resp. do data ukončení projektu, nabídnout k dispozici sluţby aplikačního a datového serveru a provozovat je nejméně po dobu udrţitelnosti projektu tak, jak jsou vymezeny dokumentem Technologické centrum obce s rozšířenou působností (Koncept a východiska). Jde o tyto sluţby: Negarantované úloţiště nevyřízených a neuzavřených spisů jako výstupů dat ze systému elektronické spisové sluţby nebo document management systemu v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu ORP a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce a města ukládají neukončené a neuzavřené spisy v elektronické podobě, tedy jak vlastní, tak přijaté písemnosti spadající do reţimu evidence a archivace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (povinná sluţba). Elektronická spisová sluţba, pro vlastní ORP, jí zřízené a zaloţené organizace (povinná sluţba). Z Analýzy a z následných průzkumů vychází rozdílný přístup ORP k budování TC ORP. Z průzkumu v červnu 2010 vyplynulo, ţe 20 ORP z celkových 22 podalo ţádost na vybudování TC ORP s vyuţitím dotace z výzvy č. 06. Udrţitelnost projektu je plánovaná podle poţadavků výzvy č. 6 na dobu minimálně 5 let, výjimkou není udrţitelnost výrazně delší. Předpokládá se také pořízení elektronické spisové sluţby jednak pro samotné ORP a jejich PO, ale také pro obce I. a II. stupně a jejich PO. V oblasti zajištění elektronické spisové sluţby ORP Bílovec poskytuje, či bude poskytovat sluţby bez vyuţití dotace. ORP Krnov zatím o vybudování TC ORP a zajištění elektronické spisové sluţby pro obce neuvaţuje. Do zajištění elektronické spisové sluţby obcí a jejich PO v rámci správního obvodu ORP nebude kraj zasahovat. Ve vztahu k elektronickému zpracování dokumentů kraj nabídne návaznou sluţbu a to krajskou digitální spisovnu - garantované úloţiště v elektronické spisové sluţbě uzavřených spisů a dokumentů. Zde je nutno kaţdopádně počítat s bezpečným propojením TC ORP a TCK. Vztah k ostatním krajským projektům e-government sluţeb je na ORP různý. O projekty v oblasti DMVS je ze strany ORP zájem, v otázce vyuţití datových skladů jsou ORP skeptické. Podle většiny z nich si vůbec nedovedou představit, jakým způsobem by datové sklady umístěné na TCK jednotlivé ORP vyuţívaly, jaká data a jakým způsobem by do datových skladů ukládaly. Strana 60 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

61 Stejné otazníky vyplynuly i ohledně projektu digitalizace a ukládání dat. Zájem lze předpokládat u KDS, protoţe ORP mají zákonnou povinnost uchovávat vybrané digitální dokumenty. Vyuţití KDS kraje můţe být levnější a efektivnější, neţ nákup a provozování vlastního řešení. V obou projektech je ještě potřeba provést podrobnou analýzu moţností vyuţití jednotlivými obcemi (např. v rámci vypracování studie proveditelnosti). Aby bylo moţné zajistit rovnováţný a efektivní rozvoj e-government sluţeb v území, synergii poskytovaných sluţeb při budování technologických center kraje i ORP, je nezbytné, zajistit: součinnost všech subjektů a vytvořit prostředí pro spolupráci, poskytnout všem subjektům dostupné informace tak, aby mohly úspěšně předkládat ţádosti o dotace v IOP i OP LZZ. Kraj a obce nejsou v oblasti samosprávy ve vztahu podřízenosti. V případě potřeby je spolupráci nutno řešit formou adekvátního smluvního vztahu. Jediným uzavřeným smluvním vztahem v oblasti e-government v současnosti je memorandum o spolupráci mezi krajem a ORP, které do konce roku 2009 podepsaly všechny ORP, vyjma Frýdku-Místku. Účelem memoranda je zajistit potřebnou součinnost a výměnu informací. Uzavření dalších smluvních vztahů, kde bude potřeba vymezit poţadavky na součinnost mezi krajem a obcemi se předpokládá v projektech DMVS a DUD. Z hlediska poskytování informací jsou zástupci ORP tzv. implementátoři seznamováni na pravidelných schůzkách, pořádaných KÚ, s aktuálním stavem zavádění projektů e-government sluţeb v území kraje, metodikou, problémy projektových ţádostí. Na těchto setkáních jsou i diskutovány podmínky provozu sluţeb TC, implementace elektronické spisové sluţby, datových schránek a dalších projektů. Dále je vytvořen pracovní portál, který slouţí především k poskytování dostupných dokumentů < a ová distribuční skupina jejíţ součásti jsou i tajemníci ORP a která slouţí pro rychlé předání významných informací všem ORP. Vzhledem k nastavení výzvy 9, která je soutěţní, není moţno, aby MSK zasahoval a koordinoval činnosti statutárních měst v rámci této výzvy. Strana 61 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

62 9 Koncepce budování infrastruktury, připojení ORP, kraje do KIVS Součástí projektu technologických center můţe být i přiměřená investice do komunikačních sítí k zajištění nezbytného připojení ke KIVS. Ideální stav je připojení krajského úřadu, PO a jednotlivých ORP do KIVS. Podle stávajících informací z MV ČR je nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace na TC ORP připojení do KIVS. V rámci projektu TCK bude realizováno připojení TCK do KIVS 1 Gbps, PO kraje připojeny do KIVS nebudou. Provázání TCK a TC ORP se předpokládá prostřednictvím KIVS. Obrázek č. 13 Připojení TC a KIVS Zdroj: KÚ MSK Strana 62 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

63 10 Harmonogram realizace Harmonogram realizace je navrţen s ohledem na vyhlášení výzev IOP a OP LZZ a s ohledem na legislativní poţadavky. Dá se ovšem předpokládat, ţe doba realizace bude u všech projektů maximálně 3 roky a doba udrţitelnosti pak následně 5 let. Tabulka č. 4 Harmonogram realizace projektu Elektronická spisová sluţba Zdroj: KÚ MSK Tabulka č. 5 Harmonogram realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Zdroj: KÚ MSK Strana 63 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

64 Tabulka č. 6 Harmonogram realizace projektu Digitalizace a ukládání dat Zdroj: KÚ MSK Tabulka č. 7 Harmonogram realizace projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Zdroj: KÚ MSK Strana 64 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

65 Tabulka č. 8 Harmonogram realizace projektu Datové sklady Zdroj: KÚ MSK Tabulka č. 9 Harmonogram realizace projektu Technologické centrum kraje Zdroj: KÚ MSK Strana 65 (celkem 145) Strategie e-government sluţeb MSK

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Eva Kubátová Nemoforum - seminář Digitální mapa veřejné správy Seminární hotel Akademie Naháč, Chocerady 20. říjen

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje od záměru k realizaci Petr Kulda, Karlovarský kraj Roman Kratochvíl, ICZ a.s. Agenda 1. Historie projektu 2. Harmonogram projektu

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje Krajská TC a jejich vazby na TC ORP Krajský úřad Plzeňského kraje Historie Společná výzva pro kraje a ORP připravována od poloviny roku 2008 V červenci 2009 rozhodnuto o rozdělení na dvě samostatné výzvy

Více

Právní rámec digitální technické mapy

Právní rámec digitální technické mapy Právní rámec digitální technické mapy Vladimír Weis Ministerstvo vnitra Technická mapa v souvislostech DMVS Odborná akce ČSGK Praha, 15. listopadu 2010 Obsah egovernment Základní registry Digitální mapa

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Tomáš Hrabík Nemoforum seminář Digitální mapa veřejné správy 20. 10. 2009 Cíle Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Implementace GeoInfoStrategie

Implementace GeoInfoStrategie Implementace GeoInfoStrategie Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV 16. října 2015, seminář sdružení Nemoforum, Praha Obsah Úvod o Rámce GeoInfoStrategie GeoInfoStrategie o Základní informace o projektu

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŢÁDOSTI DLE VÝZVY Č. 08 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NA "ROZVOJ SLUŢEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH EGOVERNMENT

Více

Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI

Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI 10.4.2019 Strategická východiska Informační koncepce České republiky, Koncepce budování egovernmentu v ČR 2018+ https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizaceceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepcecr.aspx

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Roční zpráva o stavu Smart Administration

Roční zpráva o stavu Smart Administration Roční zpráva o stavu Smart Administration Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration 1. Vyhodnocení naplnění cílů SA Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration vychází z šetření,

Více

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal MV ČR Základní strategický rámec Smart Administration i ti V roce 2007 schválena strategie Smart Administration na období 2007-2015 Motto je : efektivní veřejná správa

Více

Digitální technická mapa ČR

Digitální technická mapa ČR Digitální technická mapa ČR Architektura ISSS 2019 Strategická východiska Informační koncepce České republiky, Koncepce budování egovernmentu v ČR 2018+ https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizaceceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepcecr.aspx

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

e-governmentu ve městech a obcích Smart Administration na regionální úrovni

e-governmentu ve městech a obcích Smart Administration na regionální úrovni Strukturální fondy pro rozvoj e-governmentu ve městech a obcích Smart Administration na regionální úrovni Obsah prezentace 1. Strategický rámec zavádění egovernment 2. Finanční nástroje pro podporu egovernment

Více

Garant karty projektového okruhu:

Garant karty projektového okruhu: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.5 Elektronizace odvětví: eeducation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Ústecký kraj Krajský úřad 400 02 Ústí nad Labem tel: 475 657 111 email: urad@kr-ustecky.cz datová schránka: t9zbsva Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických

Více

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina. Projekt digitalizace a. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina. Září 2009

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina. Projekt digitalizace a. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina. Září 2009 Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Září 2009 Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji Březen 2005 Pilotní provoz distribuovaného

Více

Liberecký kraj rozvoj egovernmentu

Liberecký kraj rozvoj egovernmentu Liberecký kraj rozvoj egovernmentu zpětná vazba, zkušenosti a podněty z rozvoje DMVS v regionu ilustrační materiál Ing. Pavel Matějka příkazník DMVS LK Kam směřuje DMVS (LK) Širší vztahy rámec DMVS v kontextu

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Seminář k digitalizaci katastrálních map Praha 2. 6. 2010 RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková Zlínský kraj Typové projekty krajů Digitální mapa veřejné

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017

Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017 Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017 Michal Souček, Plzeňský kraj Setkání pracovníků GIS Litoměřice 16. a 17. května 2017 Setkání pracovníků GIS Litoměřice 16. a 17.

Více

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Základní změny v architektuře e-governmentu ČR Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Současný stav v oblasti dat veřejné správy roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky sloužící k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

Realizace strategie Smart Administration s použitím strukturálních fondů. egovernment a ICT projekty

Realizace strategie Smart Administration s použitím strukturálních fondů. egovernment a ICT projekty Realizace strategie Smart Administration s použitím strukturálních fondů egovernment a ICT projekty Obsah prezentace Co je to Smart Administration? Rozhodnutí Rady EU ze dne 6. října 2006 o strategických

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Ministerstvo vnitra na cestě k politice státu v oblasti prostorových dat. Ministerstvo vnitra. Eva Kubátová

Ministerstvo vnitra na cestě k politice státu v oblasti prostorových dat. Ministerstvo vnitra. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra na cestě k politice státu v oblasti prostorových dat Ministerstvo vnitra Eva Kubátová 1 Obsah prezentace Soustava základních registrů -RÚIAN Digitální mapa veřejné správy INSPIRE Mapové

Více

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Konference Městský rok Informatiky Pardubice 7. 6. 2007 Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Bc.. Jiří Paulů Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha

Více

Ing. Hynek Steska předseda Komise informatiky SMO ČR Ing. Vladimír Kutý předseda Subkomise pro informatiku AKČR

Ing. Hynek Steska předseda Komise informatiky SMO ČR Ing. Vladimír Kutý předseda Subkomise pro informatiku AKČR Ing. Hynek Steska předseda Komise informatiky SMO ČR Ing. Vladimír Kutý předseda Subkomise pro informatiku AKČR Svaz měst a obcí České republiky Zájmové sdružení právnických osob, členové města a obce

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Příloha č. 2 Roční zprávy o Smart Administration

Příloha č. 2 Roční zprávy o Smart Administration Příloha č. 2 Roční zprávy o Smart Administration Vyhodnocení naplnění cílů SA Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration vychází z šetření, které realizovalo Ministerstvo vnitra na základě

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci. IOP Integrovaný operační program

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci. IOP Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu NA ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

S Směrnice IS DMVS LK

S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Liberecký kraj a aktivní partneři S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK obsahuje základní

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Témata diskuse Co je KISMO Činnost KISMO 2013 a 2014 Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+ dotazy 2

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Úvodní blok. Ing. Pavel Matějka vedoucí odborné skupiny CAGI OS26 GISTR

Úvodní blok. Ing. Pavel Matějka vedoucí odborné skupiny CAGI OS26 GISTR Úvodní blok Ing. Pavel Matějka vedoucí odborné skupiny CAGI OS26 GISTR https://www.cagi.cz/ Digitální technická mapa ČR ve výstavbě Program semináře - úvodní blok Pavel Matějka (vedoucí odborné skupiny

Více

Praha, 18. konference GIS ESRI 21. října 2009

Praha, 18. konference GIS ESRI 21. října 2009 DMVS jako nedílná součást projektu egovernment Praha, 18. konference GIS ESRI 21. října 2009 Poděkování za spolupráci při přípravě presentace (a převzetí některých slide, neb většina uvedených oblastí

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Tomáš Hrabík, ICZ a. s. Konference Internet ve státní správě a samosprávě 5.4.2016 ALDIS, Hradec Králové Motivace Stupňující se požadavky na standardizaci

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

MVČR a egovernment. Ing. Jaroslav Chýlek MBA, Náměstek ministra vnitra pro informatiku. 6. Národní konference pro kvalitu veřejné správy

MVČR a egovernment. Ing. Jaroslav Chýlek MBA, Náměstek ministra vnitra pro informatiku. 6. Národní konference pro kvalitu veřejné správy MVČR a egovernment Ing. Jaroslav Chýlek MBA, Náměstek ministra vnitra pro informatiku 6. Národní konference pro kvalitu veřejné správy 10. 2. 2010 MVČR a egovernment: Co je egovernment? Role MVČR - Zprostředkující

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Kudy k Národnímu architektonickému plánu

Kudy k Národnímu architektonickému plánu 8.12.2014 Kudy k Národnímu architektonickému plánu (současný stav na základě výstupů projektu, jehož dodavatelem je sdružení E2020) Ondřej Felix, UHA MV Základní informace o projektu cíle, výstupy Část

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU ZA I. POL. 2010 1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: SOO ÚPSÚ ktaj 1x nový zaměstnanec na podatelnu 1x nástup na MD a RD, přijat nový zaměstnanec 1x ukončení PP, přijat nový zaměstnanec PP

Více

Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Náměstek člena vlády Bc. Václav Nebeský Koncepce Digitalizací stavebního řízení a územního plánování rozumíme

Více

Řešení pro technologická centra krajů a obcí

Řešení pro technologická centra krajů a obcí Řešení pro technologická centra krajů a obcí Radek Baloun, ICZ a. s. 12.4.2010 ISSS 1 Východiska TC Technologická centra a v nich implementované služby by měly být navrženy tak, aby umožňovaly zajistit

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

egoncentrum MV Ministerstvo vnitra Odbor územní veřejné správy RNDr. Milada Vaněčková

egoncentrum MV Ministerstvo vnitra Odbor územní veřejné správy RNDr. Milada Vaněčková egoncentrum MV Ministerstvo vnitra Odbor územní veřejné správy RNDr. Milada Vaněčková egoncentrum MV vytváří technické, personální a informační podmínky, ale i finanční zajištění pro rychlé zavedení egovernmentu

Více

EGOVERNMENT STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

EGOVERNMENT STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE EGOVERNMENT STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Příloha žádosti č.7 Zpracovatel: EUNICE CONSULTING a.s. Se sídlem: Belgická 642/15, 120 00 PRAHA 2 IČ: 27073301 Zastoupen: Bc. Michalem Vrbou, předsedou představenstva

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment. Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012

Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment. Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012 Odštěpný závod České pošty, s.p. ICT SLUŽBY PRO egovernment Ing. Ivo Rosypal Ing. František Štefan Konference egovernment, Mikulov, 4. 5. 9. 2012 Obsah: Ing. Ivo Rosypal ředitel odštěpného závodu Proč

Více

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstva vnitra pro státní správu a samosprávu o přístupu k informačním systémům

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů

Dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů Dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 4.dubna 2011 Konference ISSS 2011 1 Agenda Motivace Typy dokumentů a rizika uchovávání Varianty řešení Koncept a

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

I. INFORMACE. čj. MV /OIS-2009

I. INFORMACE. čj. MV /OIS-2009 čj. MV-91061-1/OIS-2009 I. INFORMACE PRO ČLENY GRÉMIA PRO REGULAČNÍ REFORMU A EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU VE VĚCI AKTUÁLNÍHO STAVU ŘEŠENÍ OBLASTI PROSTOROVÝCH DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPA

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Aktuální stav projektu DMVS v krajích Říjen, 2012

Aktuální stav projektu DMVS v krajích Říjen, 2012 Aktuální stav projektu DMVS v krajích Říjen, 2012 Projekty IOP IOP Výzva č. 8 Elektronická spisová služba TCK Digitalizace a ukládání Vnitřní integrace úřadu Datové sklady Digitální mapa veřejné správy

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

GeoInfoStrategie. Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV

GeoInfoStrategie. Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV GeoInfoStrategie Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV 21. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS Praha, 20. října 2015 Obsah Úvod o Rámce GeoInfoStrategie GeoInfoStrategie

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

V ÚZEMÍ. (verze 1.2) ÚVOD

V ÚZEMÍ. (verze 1.2) ÚVOD ÚVOD Moderní, přátelský a efektivní úřad egon, symbol egovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci

Více