Uživatelská příručka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka."

Transkript

1 . Uživatelská příručka

2 Bezpečnostní upozornění Poznámka : Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami : (1 ) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a ( 2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenčních instalacích. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že nebude docházet k rušení v dané konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být zjištěno zapnutím a vypnutím zařízení,je na uživateli aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření :. Změňte polohu nebo orientaci přijímací antény.. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu,. než ke kterému je připojen přijímač.. Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným technikem. o pomoc.. Upozornění FCC : Pro zajištění trvalého plnění požadavků, postupujte dle přiloženého návodu k instalaci. Jakékoliv změny, nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. 1 (CZ) 2

3 Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ Tento symbol upozorňuje na nebezpečí, nebo nebezpečné postupy, který mohou způsobit uživateli závažné zranění nebo smrt. UPOZORNĚNÍ Tento symbol upozorňuje na nebezpečí, nebo nebezpečné postupy, který mohou mít za následek zranění osob, nebo poškození výrobku a škody na majetku. Upozornění, které je třeba dodržovat. Zakázané látky. VAROVÁNÍ Nepoužívejte tento přístroj v potenciálně výbušném prostředí. V případě poruchy tohoto spotřebiče nikdy neopravujte sami. Z důvodu opravy se obraťte na prodejce nebo servisního prodejce zařízení. V případě nouze, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič, nebo prostředky, kterými je systém izolovaný od proudu. UPOZORNĚNÍ Tento přístroj je určen pro způsobilé osoby, nebo vyškolené uživatele v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo uživatelům pro komerční použití. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnosti či nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze v přítomnosti osob poskytující dohled, nebo instrukce týkající se použití zařízení se znalostí bezpečného ovládání a možných rizik. Nedotýkejte se spínačů vlhkýma rukama. Neumývejte vodou. 3 (CZ)

4 Popis Kontrolní panel Kontrolní panel 1. Indikátor provozu Během provozu svítí. Bliká při poplachu. 2. Tlačítko Start / Stop Start / Stop provozu. 3. Otáčky ventilátoru Změna rychlosti ventilátoru. 4. Swing / Směr proudění vzduchu Toto tlačítko slouží k nastavení automatické změny proudu vzduchu nebo směr vzduchu na specifický směr úhlu. 5. Výběr jednotky Pokud je více než jedna vnitřní jednotka provozována jedním dálkovým ovladačem, toto tlačítko slouží k výběru jednotky při nastavování směru vzduchu. 6. Spánkový režim 7. Ventilace Pomocí tohoto tlačítka lze ovládat instalovaný ventilátor. Stisknutím tohoto tlačítka se zapne ventilátor. Při vypnutí klimatizace, ventilátor se vypne také. 8. Resetování Filtru Toto tlačítko slouží k resetování znamení filtru. Když se zobrazí, stiskněte toto tlačítko po vyčištění filtru. 9. Tlačítko nastavení časovače 10. Senzor dálkového ovládání Za normálních okolností, čidlo teploty vnitřní jednotky se používá k detekci teploty. Je také možné zjistit teplotu kolem dálkovém ovladače. 11. Volba režimu Stisknutím tohoto tlačítka zvolí provozní režim. 12. ECONAVI Toto tlačítko slouží k zapnutí / vypnutí ECONAVI funkce. 13. Tlačítko nastavení teploty Změna nastavení teploty. (CZ) 4

5 Popis Provozní displej 1. Zobrazuje se v případě, že vybraná funkce byla při instalaci zakázána. 2. Zobrazí se, pokud je chyba při nastavení časovače. 3. Zobrazí se, pokud probíhá programování časovače. 4. Ukazuje, dnešní den v týdnu. 5. Zobrazí se, pokud je časovač vypnutý. 6. Časovač Indikace programu : Vnitřní jednotka začne provoz na naprogramovanou dobu. : Vnitřní jednotka zastaví provoz na naprogramovanou dobu. 7. Zobrazuje aktuální čas na 24-hodinovém formátu. Také zobrazuje nastavení v různých nastavení režimů. 8. Objeví se, když je časový program nastaven. 9. Označuje Počet zvolené vnitřní jednotky. 10. Objeví se během režimu (Demand), pokud je instalováno elektrické tepelné čerpadlo (EHP) v pohotovostním režimu, nebo tepelné čerpadlo (GHP). 11. Objeví se, když ventilátor vnitřní jednotky se zastaví, nebo při nízkých otáčkách ventilátoru. 12. Motorový olej je třeba vyměnit. (Pouze při použití plynového tepelného čerpadla.) 13. Objeví se, když je aktivována funkce údržby (sledování teplot senzorů). 14. Vnitřní jednotka požaduje vyčistit filter. 15. Objeví se během funkce spánku. 16. Objeví se, když je instalovaný ventilátor dostupný na trhu inainstalován a je v provozu. 17. Přepínání provozních režimů je zakázáno. (Přepnutí do automatického režimu je také zakázáno.) 18. Dálkové ovládání je omezeno centrálním ovládacím zařízením. 19. Objeví se, když je použito čidlo dálkového ovládání. 20. Zobrazí se zvolený režim ventilátoru. 21. Zobrazí se ve zkušebním provozu. 22. Označuje pozici flap. 23. Označuje nastavené teploty. 24. Objeví se během funkce nepřítomnosti. 25. Zobrazuje zvolený provozní režim. (AUTO / HEAT / DRY / COOL / FAN) 26. Objeví se, když je aktivován režim ECONAVI. 27. Pokud je požadována inspekce. 28 Objeví se během problému aktivovaného reřimu ECONAVI. 5 (CZ)

6 Základní provozní funkce Nastavení Zapněte vnitřní jednotku před aktivací provozu. Viz návod k obsluze vnitřní jednotky Start/Stop provozu/provozní režim 1. Stiskněte tlačítko [Start / Stop ] pro zahájení operace. 2. Stiskněte tlačítko režimu tlačítko Vybrat pro výběr režim mezi AUTO, HEAT, DRY, COOL a FAN. * Auto: Režim se automaticky přepne na chlazení nebo vytápění do dosažení nastavené teploty. Nastavení teploty Stisknutím tlačítka [ / ] nastavte požadovanou teplotu. Nelze nastavit v režimu ventilátoru Nastavení teploty Otáčky ventilátoru Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru pro nastavení rychlosti ventilátoru. Automaticky změní otáčky ventilátoru Nízké Střední Vysoké Otáčky ventilátoru Poloha lamel Stisknutím tlačítka změníte nastavení polohy lamely. Lamela (CZ) 6

7 POZNÁMKA V případě, že topný výkon je nedostatečný v nízkých otáčkách ventilátoru, změňte rychlost ventilátoru na střední nebo vysokou. Rozsah teploty může být odlišná v závislosti na modelu. Senzor teploty detekuje teplotu v blízkosti vstupu vzduchu do vnitřní jednotky. Zjištěná teplota se mírně liší od teploty místnosti v závislosti na instalaci jednotky. Nastavená teplota je požadovanou pokojovou teplotou. 7 (CZ)

8 Základní nastavení Nastavení aktuálního času Stiskněte a podržte tlačítko [ SET ] po dobu více než 2 sekund pro vstup do režimu nastavení času. Jakmile vstoupíte do režimu nastavení, " Nastavení" a " " ( den) a " Čas ". Nastavte " " pro dnešní den v týdnu. Stisknutím tlačítka [ ] přesuňte " " ( bliká na zobrazení) v pořadí : Ne Po Ut... Stisknutím tlačítka [ ] přesunete v pořadí : Ne So Pa... Stiskněte tlačítko [ SET] pro uložení. Stisknutím tlačítka [ / ] pro změnu aktuální " Hodina " v rozsahu 0 až 23 * 1 Nastavení aktuální hodiny a stiskněte tlačítko [SET]. " Hodina " číslice se rozsvítí a " minuta " číslice začne blikat. * 1 Pokud hodiny používá 12 hodin AM / PM nastavení, hodina se zobrazí v rozsahu AM 1 až 12 / PM 1 až 12. Stisknutím tlačítka [ / ] pro změnu aktuální " Minuta " v rozsahu od 0 do 59. Nastavte současné minuty a stiskněte tlačítko [SET]. Den a čas jsou nastaveny a jednotka dokončení režim nastavení.. POZNÁMKA V případě, že aktuální čas je neplatný, " - - : - - " je zobrazena. Pokud dojde k výpadku napájení, zkontrolujte, zda datový soubor den a čas, jsou platné. (CZ) 8

9 Funkce týdenního programování Kontrola týdenního nastavení Nastavení týdenního programu přiřazení pro časovač každého dne v týdnu. Maximálně 6 programů denně a 42 programů v týdnu může být nastaveno. Vyberte den a číslo časovač, který chcete programovat. Stisknutím tlačítka [ PROGRAM ] pro vstup do režim je nutné potvrzení programu " CH" a spustit nastavení. Po zadání programu potvrďte režim dne kdy je indikován jako TIMER č. " 1". Nastavte dnešní den v týdnu. Stisknutím tlačítka [ ] přesuňte " " ( bliká na zobrazení) v pořadí : Ne Po Ut... Stisknutím tlačítka [ ] přesunete v pořadí : Ne So Pa... --:-- zobrazení v případě, že program není nastaven Stiskněte tlačítko [ SET] pro uložení dne. Výběr a číslo TIMER. Stisknutím tlačítka [ / ] pro výběr pořadí Timer od 1 do 6. Stisknutím tlačítka [ ] přesunete nahoru do 1 Stisknutím tlačítka [ ] přesunete dolů do 6 9 (CZ)

10 Funkce týdenního programování Kontrola týdenního nastavení Změna programového časovače Postupujte následovně pro nastavení týdenního programu: Zvolte program, který chcete v režimu potvrzení programu nastavit, a stiskněte SET. Tak se dostanete do režimu nastavení aktuálně zobrazeného programu. * V režimu nastavení programu blikají na displeji SETING, hodina, minuta a položka. Nastavte hodinu. (krok 1 programu) Stiskněte / a nastavte hodinu. Potvrďte hodinu a stiskněte SET. Tímto se dostanete do režimu změny programu P2 (nastavení minuty ). Nastavte minuty. (krok 2 programu) Stiskněte / a nastavte minutu. Potvrďte minutu a stiskněte SET. Jednotka se dostane do P3 (režim volby programového vzoru). (CZ) 10

11 Nastavit vzor programu. (krok 3 programu) Existují 4 programové vzory. Stisknutím / se opakují následující vzory displeje. Vzor 1 Vzor 2 Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času. Vnitřní jednotka přestane pracovat podle naprogramovaného času. Vzor 4 Vzor 3 Vnitřní jednotka změní nastavení teploty podle naprogramovaného času. Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času a změní teplotní nastavení. V kroku 3 a 4:Stiskněte / a změňte nastavení teploty. Zvolte vzor programu a stiskněte SET. Nastavení programového časovače je potvrzeno a jednotka se dostane do režimu POZNÁMKA: Pokud stisknete během nastavování, vrátíte se do režimu potvrzení programu. Pokud během nastavování neprovedete žádné nastavení po dobu 3 minut, vrátíte se do běžného režimu. V tomto případě budou všechna probíhající nastavení neplatná. 11 (CZ)

12 Funkce týdenního programování Vymazání programového časovače Postupujte následovně pro smazání nastavení programového časovače. Stiskněte a dostanete se do režimu potvrzení programu. Stiskněte / a zvolte den programu, který chcete vymazat. Stiskněte / a zvolte č. časovače (od 1 do 6). Stiskněte a zobrazí se režim nastavení programu. Stiskněte a smažete program. POZNÁMKA: Po smazání se jednotka vrátí do režimu potvrzení programu CH. Pokud stisknete (CANCEL)během nastavování, jednotka se vrátí do režimu potvrzení programu. Pokud během nastavování neprovedete žádné nastavení po dobu 10 minut, vrátíte se do běžného režimu. (CZ) 12

13 Funkce týdenního programování Zrušení platnosti programového časovače Pokud chcete odložit programový provoz na dobu delší než 1 týden, můžete zneplatnit všechna nastavení časovače. Jakmile jsou nastavení časovače zneplatněna, program nebude funkční, dokud nebude zneplatnění zrušeno. Jak zneplatnit programový časovač Stiskněte a přidržte na déle než 2 sekundy. Zobrazí se a programy budou od dalšího zneplatněny Jak zrušit zneplatnění programového časovače Stiskněte a přidržte na déle než 2 sekundy. Zobrazí se a programy budou od dalšího opět platné Pokud dojde k výpadku napájení. Pokud je napájení v krátké době obnoveno, program bude po obnově platný. Pokud je napájení obnoveno až po 1 hodině od výpadku, informace o aktuálním čase budou ztraceny. V tomto případě nebude program funkční. 13 (CZ)

14 Funkce týdenního programování Kopírování programového časovače Předvolený program můžete kopírovat po dnech. Zvolte zdroj kopírování. Pokud stisknete v režimu programové kontroly, dostanete se do režimu kopírování (Volba zdroje kopírování ) v programovém časovači. V režimu kopírování programového časovače a (den) zdroje kopírování blikají na displeji. Stiskněte / a zvolte den zdroje kopírování. Zvolte cíl kopírování. Pokud stisknete v režimu volby zdroje kopírování, dostanete se do režimu kopírování (Volba cíle kopírování ) programového časovače. Stiskněte / a zvolte den zdroje kopírování. Pak stiskněte a dokončete kopírování a vraťte se do režimu kontroly programu. POZNÁMKA: Program bude přepsán, pokud je předprogramovaný den zvolený jako zdroj kopírování. (CZ) 14

15 Funkce týdenního programování Kopírování programového časovače Než budete volat servisního technika, zkontrolujte, prosím, následující: 15 (CZ)

16 Funkce temperování Funkce temperování (CZ) 16

17 Funkce temperování Kopírování programového časovače Zrušení funkce temperování Stiskněte a přidržte po dobu delší než 2 sekundy během nastavování funkce temperování. 17 (CZ)

18 Funkce spánku Tato funkce vám umožní spokojené spaní a mění pokojovou teplotou během vašeho spánku. Můžete nastavit vypnutí časovače na každou jednu hodinu od 1 do 10 hodin Zobrazení dálkového ovladače (během nastavování času) (V případě, že přesný čas je 23:00) Zobrazení dálkového ovladače (během nastavování funkce spánku) Pokud během 3 minut neprovedete žádnou operaci, režim nastavení času bude automaticky ukončen. (CZ) 18

19 Ex. Případ 7hodinového časovače 19 (CZ)

20 (CZ) 20

21 Funkce ECONAVI Tato funkce je dostupná s čidlem ECONAVI(volitelný) Čidlo ECONAVI detekuje lidskou aktivitu a šetří energii založené na úroveň aktivity. Přehled funkce ECONAVI Vysoká aktivita Chlazení : Cílová teplota je stejná jako nastavená teplota. Topení: Cílová teplota je 1 C nižší, než je nastavená teplota. Nízká aktivita Chlazení : Cílová teplota je 1 C vyšší, než je nastavená teplota. Topení: Cílová teplota je stejná jako nastavená teplota. Bez přítomnosti osob Jestliže snímač detekuje pohyb v místnost která má být prázdná, bude se obnovený provoz shodovat s úrovní dané aktivity. Nikdo v místnosti po dobu 20 minut Chlazení : Cílová teplota je o 2 C vyšší, než je nastavená teplota. Topení: Cílová teplota je o 2 C nižší, než je nastavená teplota. Nikdo v místnosti po dobu 3 hodin Chlazení : Chlazení se zastaví a přístroj se bude pouze v režimu ventilátoru. Topení: Vytápění se zastaví a přístroj se bude pouze v režimu ventilátoru. POZNÁMKA: λ I když je cílová teplota změněna pomocí funkce ECONAVI, nastavená znázorněná teplota na dálkovém ovladači se nemění. λ I když se režim chlazení / topení změní na ventilaci pomocí funkce ECONAVI, režim uvedený v dálkovém ovladači bude stále chlazení / topení. λ Je možné si vybrat z následujících možností, změny provozní operace po uplynutí 3 hodin a detekce prázdné místnosti. Pracuje pouze v režimu ventilátoru. zastaví a obnoví provoz po zjištění lidského pohybu. zastaví a nebude pokračovat provozní operace, i poté, co je zjištěn lidský pohyb. nadále pracovat v aktuálním režimu. Pokud potřebujete, aby tak učinily, obraťte se na prodejce 21 (CZ)

22 Funkce ECONAVI Zapnuto/vypnuto funkce ECONAVI(volitelný) Pomocí dálkového ovladače můžete přepínat funkci ECONAVI ON / OFF. Pro aktivaci funkce Econavi stiskněte tlačítko [ ECONAVI ] * Pokud je aktivován režim, zobrazí se funkce ECONAVI. Pro deaktivaci funkce Econavi stiskněte tlačítko [ ECONAVI ] * Pokud je deaktivován režim, symbol funkce ECONAVI zmizí. POZNÁMKA: Deaktivujte funkci ECONAVI, jestliže : - Chcete-li udržovat teplotu v místnosti nastavenou teplotu. - Chcete zachovat klimatizační zařízení v chodu, ikdyž nikdo není v místnosti. - Chyba senzoru. - Pouze malé děti, děti, nebo pouze lidé se zdravotním postižením jsou v místnosti. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte funkci ECONAVI, jestliže jsou v místnosti osoby se zdravotním postižením nebo pouze děti. Vzhledem k jejich omezenému pohybu, senzor ECONAVI může vyhodnotit, že se v místnosti nenachází žádná osoba, což způsobuje zastavení provozu vnitřní jednotky. (CZ) 22

23 Odstranění Problémů V případě, že jednotka nepracuje stiskem tlačítka start/stop Zkontrolujte následující Výpadek proudu? Po odstranění výpadku prudu stiskněte znovu tlačítko [Start / Stop]. Pokud se jednotka nespustí, vypněte jistič daného okruhu a poraďte se s prodejcem o symptomech,model jednotky. Je jistič vypnutý? Zapněte opětovně jistič a znovu stiskněte tlačítko [Start / Stop]. Pokud se jednotka nespustí, vypněte jistič daného okruhu a poraďte se s prodejcem o symptomech, model jednotky. Zobrazí se? Pokud nepřestane blikat symbol SETTING, stiskněte znovu tlačítko [Start / Stop]. Pokud se jednotka nespustí, vypněte jistič daného okruhu a poraďte se s prodejcem o symptomech, model jednotky. Zobrazí se? Pokud se zobrazí některý z následujících poplachových údajů, zastavte jednotku a restartujte cca. 1 minutu později. ( Indikace Alarmu, vypnutý provoz) [ E04 E06 P10 P20 H06 ] Pokud se indikace neobjeví, zapněte jednotku. Pokud se indikace znovu objeví nebo chybové hlášení indikuje jiný poplach než výše uvedený ( zobrazí se kombinace čísla a znaky, jako E, F, H, L a P ), zastavte provoz, vypněte jistič daného okruhu a poraďte se s prodejcem o symptomech, model jednotky. Režim není možné ukončit,nebo jednotka se zapne automaticky bez aktivace tlačítkem (Start/stop). Zkontrolujte, zda je aktivována funkce mimo domov. Zkontrolujte, zda není kontrola řízení ze strany centrálního řídicího zařízení. 23 (CZ)

24 Na displeji ovladače se zobrazí Vadný snímač nebo nesprávná instalace. Vypněte funkci ECONAVI dálkovým ovladačem a obraťte se na prodejce, nebo se poraďte s technikem o symptomech, model jednotky. Displej ovladače nezobrazuje symbol Vnitřní jednotka byla zastavena. Zapněte vnitřní jednotku. λ Přístroj je v režimu ventilátoru. ECONAVI funkce nebude pracovat v režimu ventilátoru. λ Funkce ECONAVI je nastavena na OFF. Aktivujte funkce ECONAVI pomocí dálkového ovladače. λ Vnitřní jednotka nemusí podporovat funkci ECONAVI. Pokud aktivujete ECONAVI funkci pomocí dálkového ovladače, ale nedojde k žádné změně, vnitřní jednotka nepodporuje ECONAVI funkci. Prosím, obraťte se na prodejce. Potřebujete-li kontaktovat servis, zkontrolujte zadní kryt návodu k obsluze vnitřní jednotky nebo venkovní jednotky. (CZ) 24

25 Specifikace Model Rozměry Váha Teplota Rozsah vlhkosti Napájení Hodiny Uchování času Počet připojitelných vnitřních jednotek CZ-RTC4 (H) 120 mm x (W) 120 mm x (D) mm 160 g 0 C - 40 C / 20 % - 80 % (bez kondenzace) *pouze vnitřní. DC16 V (z vnitřní jednotky) přesnost ± 30 sekund/měsíc (při teplotě 25 C) *pravidelné nastavení. 24 hodin (při plném nabití baterie) *průměrně 8 hodin požadovaných pro plné nabití. až 8 jednotek 25 (CZ)

26

Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem

Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2 NÁVOD K OBSLUZE dálkového ovladače s časovým spínačem CZ Obsah 1. Důležité bezpečnostní pokyny... CZ-1 2. Názvy a funkce... CZ-2 3. Nastavení aktuálního času...

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ 8 ON OFF SMART FEEL Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském a instalačním

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI TENTO OVLADAČ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. PO PROSTUDOVÁNÍ

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF NÁVOD K OBSLUZE FRESH Bezdrátový ovladač RG57 UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH PROVOZNÍ INFORMACE... FUNKČNÍ TLAČÍTKA... LCD DISPLEJ... 4 ZÁKLADNÍ FUNKCE... 5 ČASOVAČE... 8 POKROČILÉ FUNKCE...

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Popis dotykového displeje (Touch LCD Wall Controller) Dotykový LCD nástěnný ovladač je příslušenství adaptéru KKRP01A které

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

3x rychlejší herní klávesnice

3x rychlejší herní klávesnice 3x rychlejší herní klávesnice Uživatelská příručka Model: G800MU http://www.a4tech.cz/ Seznámení s klávesnicí A4TECH X7 G800MU 3x rychlejší herní klávesnice je produkt ušitý na míru pro hráče. Nabízí nepřekonatelný

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem

Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem YCZ-A003 Úvod Hlavní vlastnosti a funkce ovladače Centrální ovladač YCZ-A003 byl navržen především pro

Více

Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru

Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru 1. Součásti kamery Uživatelská příručka 1x YI Smart Dash Camera 1x Baterie 1x Micro USB kabel 1x 2 2. Seznamujeme se s kamerou 1 Power/Mode tlačítko 5 2 Kontrolka

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA CR170-RG70A

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA CR170-RG70A PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA Konstrukce a technické údaje mohou být bez předchozího oznámení změněny z důvodu vývoje a zvyšování kvality produktů. Pro více informací se obraťte na prodejce

Více

CM727 Příručka pro uživatele

CM727 Příručka pro uživatele CM727 Příručka pro uživatele Popis Honeywell CM727 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie,

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 2 2. Model a parametry... 3 3. Tlačítka a jejich funkce... 4 4. Indikátory a jejich funkce... 6 5. Ovládání... 7 Instalace a výměna baterií... 7 Režim Automatika (normální)...

Více

HQ-TH40. Programovatelný termostat s dotekovou obrazovkou ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Programovatelný termostat s dotekovou obrazovkou ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Programovatelný termostat s dotekovou obrazovkou MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE + ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE + ZÁRUČNÍ LIST KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TYPU SPLIT NÁVOD K OBSLUZE + ZÁRUČNÍ LIST DÁLKOVÝ OVLADAČ YR-HD PRO vnitřní JEDNOTKY: Super Match a MRV Prosíme, než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si pozorně tento manuál.

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Buďte motivováni. Buďte v pohybu. S přehledem.

Buďte motivováni. Buďte v pohybu. S přehledem. Buďte motivováni. Buďte v pohybu. S přehledem. DOBIJTE WAVE Je váš chytrý telefon kompatibilní? Podívejte se na www.ihealthlabs.com/support! APLIKACE Vyhledejte a stáhněte ihealth MyVitals z Apple App

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Obsah ENG 2 1 O tomto návodu...3 1.1 Platnost, uchovávání a předávání návodu 3 1.2 Symboly 3 2 Bezpečnost...4 2.1

Více

Regulace Stručný návod k obsluze Velkoprostorová větrací jednotka CGL

Regulace Stručný návod k obsluze Velkoprostorová větrací jednotka CGL Regulace Stručný návod k obsluze Velkoprostorová větrací jednotka CGL Wolf Česká republika. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 529 311. info@wolfcr.cz. www.wolfcr.cz 3062712_1209 Změny vyhrazeny CZ

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ Děkujeme, že využíváte produkty značky Hisense. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském i instalačním manuálu. Uvedené obrázky

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING

DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING DÁLKOVÝ OVLADAČ R05, RM05 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT23 VELKÝ PŘEHLEDNÝ DISPLEJ S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM vhodný pro všechny typy kotlů s ON / OFF ovládáním týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 2020550A6722 PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Specifikace jsou dle

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETKIT COZY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETKIT COZY UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETKIT COZY SPUŠTĚNÍ 1. Pelíšek umístěte na rovnou podložku 2. Připojte napájecí adaptér a ventilační jednotku 3. Stáhněte aplikaci (Android i ios) PETKIT 4. Pomocí tlačítka pelíšek

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370 980 e-mail: prodej@dzd.cz PŘED

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 614900 Tento výrobek je navržen tak, že automaticky zapne/vypne připojené elektrické zařízení v určených časech. Lze naprogramovat až 20 různých časů. Produkt také nabízí tři různé

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze. Zařízení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA Návod na obsluhu DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA typ RG52 Před zapojením zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pečlivě uschovejte. Obsah Obsluha dálkového ovladače 3 Technické údaje dálkového ovladače

Více

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky. Před použitím klimatizačního zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Zacházení

Více

KÓD TYP POPIS I IVAR.OPTIONAL Nástěnný ovladač pro IVAR.EGWW fancoily

KÓD TYP POPIS I IVAR.OPTIONAL Nástěnný ovladač pro IVAR.EGWW fancoily 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Charakteristika použití: Všechny vnitřní jednotky musejí být napájeny shodným napájecím napětím. Nikdy neinstalujte toto LCD

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6 CZ NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si

Více

NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26)

NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26) CZ NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26) Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Základní upozornění: Pečlivě čtěte tento návod, který obsahuje specifikace a veškeré informace potřebné pro správné fungování

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 TD-1 PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 1. Použití Detektor měří teplotu a může poskytovat informaci o: příliš nízké teplotě, např. ve sklenících, květinářstvích, dětských pokojích aj.; příliš

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40 Uživatelský manuál pro Fan Coil FDLD 06-40 Nastavení a ovládání jednotky Popis displeje dálkového ovládání Popis a funkce dálkového ovladače Pokyny k provozu a) ZOBRAZENÍ A NASTAVENÍ ČASU Systém obsahuje

Více

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Základní upozornění: Pečlivě čtěte tento návod, který obsahuje specifikace a veškeré informace potřebné pro správné fungování

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

Názvy a funkce dálkového ovladače

Názvy a funkce dálkového ovladače JET ČESKY Názvy a funkce dálkového ovladače Dálkový ovladač MED Defrost Humidify Model s tepelným čerpadlem 6 7 0 5 6 8 Timer Cancel Program Week Holiday Set/Clr 5 7 8 9 Model chladící jednotky 5 6 7 8

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

CZ E. Návod k použití Ovládací panel PU-27. Ver

CZ E. Návod k použití Ovládací panel PU-27. Ver CZ E Návod k použití Ovládací panel PU-27 Ver. 1.0.0.1 Obsah 1 Úvod 3 2 Záruka a odpovědnost. 3 3 Bezpečnost. 4 4 Účel 4 5 Popis ovládacího panelu 5 6 Začínáme pracovat s ovládacím panelem 5 7 Hlavní nabídka

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více