NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento výrobek je navržen tak, že automaticky zapne/vypne připojené elektrické zařízení v určených časech. Lze naprogramovat až 20 různých časů. Produkt také nabízí tři různé přednastavené módy a režim náhodného odpočítávání. Doba, den v týdnu a stav sepnutí připojeného elektrického zařízení se zobrazí na displeji LCD. Díky vestavěným akumulátorům jsou nastavení uložena, i když výrobek není v provozu. Přípravek je vhodný pro elektrická zařízení s maximálním příkonem / proudovým odběrem max W / 16 A. Tento výrobek je chráněn proti stříkající vodě ze všech stran (IP44) a je tedy vhodný pro použití venku. Napájení je přes standardní síťové zásuvky (230 V / AC). Pro Vaši bezpečnost a ochranu (CE), neopravujte a nemodifikujte tento výrobek. Používáte-li výrobek k jiným účelům, než je výše popsáno, může být výrobek poškozen. Kromě toho může nesprávné použití způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem, atd. Přečtěte si návod a uschovejte jej. Předávejte tento výrobek třetím osobám pouze v kombinaci s návodem k použití.

2 2. Obsah dodávky Časovač s vestavěnými akumulátory Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Přečtěte si návod k obsluze a zejména dodržovat bezpečnostní pokyny. Pokud si nebudete řídit bezpečnostními pokyny a informace o manipulaci v tomto návodu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné zranění nebo škodu na majetku. Takové případy se záruční podmínky / záruky. 3. Osoby / Produkt Výrobek není hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte obalové materiály ležet nedbale. Mohou být nebezpečné pro hrající si děti. Chraňte před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými nárazy, hořlavými plyny, párou a rozpouštědly. Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání. Pokud není možné provozovat produkt bezpečně, vyřaďte ho z provozu a chraňte jej proti náhodnému a nevhodnému použití. Bezpečný provoz nemůže být zaručen, pokud výrobek: - je viditelně poškozen - již nepracuje správně - je skladován delší dobu ve špatném prostředí - byl poškozen při dopravě Používejte produkt opatrně. Nárazy, dopady, nebo dokonce pád z malé výšky může způsobit poškození produktu. Také dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny jiných zařízení, která jsou připojena k produktu. Ve školách, servisních dílnách a průmyslech musí být zařízení sledováno školeným personálem Při provozu v komerčních prostorách, musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy. Akumulátory Akumulátory (v případě potřeby) by měly být měněny odborníkem. Akumulátory musí být uchováván mimo dosah dětí. Nenechávejte akumulátory volně ležet, protože existuje riziko, že by je děti nebo domácí zvířata mohli spolknout. Všechny akumulátory by měly být nahrazeny ve stejnou dobu. Kombinace starých a nových akumulátorů v produktu může vést k vytečení a poškození přístroje. Akumulátory nesmí být zkratovány nebo hozeny do ohně. Nikdy nenabíjejte nedobíjecí baterie. Hrozí nebezpečí výbuchu!

3 Různé V případě pochybností o provozu, bezpečnosti nebo připojení produktu konzultujte produkt s odborníkem. Údržbu, úpravy a opravy musí být prováděny výhradně odborníkem nebo kvalifikovanou servisní službou. Pokud máte otázky, které zůstávají nezodpovězeny v tomto návodu, kontaktujte naši technickou podporu nebo jiného technický personál. Zobrazovací prvky / displej 1 1 Zobrazení dne v týdnu 8 Režim zobrazení času 2 Ukazatel deaktivace programu 9 Indikátor pro nastavení 3 Minuty 10 Režim náhodný 4 Sekundy 11 Ukazatel dlouhé doby/intervalu 5 Zapnutí / Vypnutí 12 Hodiny 6 Indikátor pro programování 13 12/24 mód 7 Režim odpočítávání 14 Indikátor letního času 5. Provoz / nastavování Výrobek je jen pro připojení a ovládání elektrické sítě. Šipka na štítku musí směřovat nahoru Nabíjení akumulátorů Pro celkové nabití připojte týdenní časovač do standardní síťové zásuvky. Nabíjení probíhá zcela automaticky a trvá cca. 12 hodin. Stiskněte tlačítko "Stiskněte zde pro RESET" umístěné na typovém štítku na zadní straně. Na displeji se rozsvítí. Týdenní časovač může být nyní naprogramovat.

4 Nastavení času 1. V režimu zobrazení času, stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro přepnutí mezi zobrazením 12/24 hodinovým režimem. V 12-hodinovém režimu se na displeji zobrazí "PM" ukazatel mezi polednem a půlnocí. Mezi půlnocí a polednem se žádný indikátor zobrazí. 2. Stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" po dobu cca. tři sekundy, dokud se "SET" neobjeví v dolní části na displeji (kromě "CLOCK"). Den v týdnu ("MO") bude blikat v horní části displeje. 3. Stiskněte tlačítko "RND" nebo "CD" k nastavení dne v týdnu (PO = pondělí, TU = úterý, WE = středa, TH = čtvrtek, FR = pátek, SA = sobota, SU = neděle). 4. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. Hodiny budou problikávat 5. Stiskněte tlačítko "RND", pro posunu hodin nahoru, nebo stiskněte tlačítko "CD" pro posun směrem dolu. Chcete-li nastavovat rychle dopředu, stiskněte a držte příslušné tlačítko. 6. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. V okamžiku, kdy hodnota začne problikávat stiskněte tlačítko "RND", pro posun minut dopředu, nebo stiskněte tlačítko "CD" pro posun dozadu. Pro rychlý posun dopředu, stiskněte a podržte příslušné tlačítko. 8. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. Vteřiny začnou problikávat. Stiskněte tlačítko "CD" pro resetování sekund na hodnotu "00", nebo stiskněte tlačítko "RND", pro nastavení hodin na další minutu. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. Týdenní časovač je nyní zpět v režimu zobrazení času. Režim sekvence Chcete-li zvolit různé režimy, stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" a opakovaně stiskněte tlačítko "RND". Chcete-li spustit pomocí režimu sekvence v obráceném pořadí, stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" a opakovaně stiskněte tlačítko "CD". Sled režimů je následující: Režim zobrazení času zapnutí programu 1 vypnutí programu 1 zapnutí programu 2 vypnutí programu 2... zapnutí programu 20 vypnutí programu 20 režimu odpočítávání Programování zapnutí / vypnutí časů Týdenní časovač nabízí 20 programů, jejichž zapnutí / vypnutí lze individuálně naprogramovat. 20 spínacích programů jsou každý rozděleny do spínací program ("ON" ukazatelem) a vypnutí programu ("OFF" ukazatel). 1. V režimu zobrazení času, stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" a dále stiskněte tlačítko "RND". Na spodní části displeje se zobrazí "PROGRAM ON" (Doba zapnutí). Pravé straně displeje se zobrazí "1" ukazuje první z 20 programů. 2. Stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" po dobu cca. tři sekundy, dokud se "SET" neobjeví ve spodní části displeje. Den v týdnu ("MO") bude blikat v horní části displeje. Pomocí tlačítek "RND" nebo "CD", nyní vyberte, zda je možné aktivovat program na určitý den v týdnu, od pondělí do pátku, od pondělí do soboty, v sobotu a

5 v neděli nebo každý den v týdnu. 4. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. Hodinová hodnota začne problikávat. 5. Stiskněte tlačítko "RND", pro posun hodin dopředu, nebo stiskněte tlačítko "CD" pro posun dolu. Chcete-li rychle dopředu, stiskněte a držte příslušné tlačítko. 6. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. V okamžiku, kdy hodnota začne problikávat 7. Stiskněte tlačítko "RND" pro posun minut dopředu, nebo stiskněte tlačítko "CD" pro posun dozadu. Chcete-li rychle, stiskněte a držte příslušné tlačítko. 8. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. Doba zapnutí pro sepnutí programu "1" je nyní nastavena. 9. Stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" a dále stiskněte tlačítko "RND". Dole na displeji se zobrazí "PROGRAM OFF" (Doba vypnutí). 10. Nyní postupujte jak je popsáno výše, abyste nastavili vypnutí času pro přepnutí programu "1" 11. Pokud je to nutné, stejným postupem zapnete/vypnete i ostatní programy v paměti 12. Po naprogramování a úspěšném dokončení, bude týdenní časovač zapnut / vypnut v nastavených časech. Programování odpočítávání Funkce Odpočet umožňuje připojené elektrické zařízení zapnout / vypnout po dokončení odpočítávání. Maximální nastavení odpočtu času je 23 h 59 min 59 s. 1. V režimu zobrazení času, stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" stiskněte a podržte tlačítko "CD". Ve spodní části displeje se zobrazí "CD program". Týdenní časovač je nyní v režimu odpočítávání. 2. Stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" po dobu cca. tři sekundy, dokud se "SET" nezobrazí ve spodní části displeje (kromě "PROGRAM CD"). "ON" nebo "OFF" bude blikat v pravé dolní části displeje. 3. Stiskněte tlačítko "RND" nebo "CD" pro výběr "ON" nebo "OFF" ON: připojené elektrické zařízení se zapne, když se spustí odpočítávání, a OFF, když je odpočet dokončen. OFF: připojení elektrické zařízení se vypne, když se spustí odpočítávání, a obrátil se na - po dokončení odpočítávání. 4. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení.zobrazení hodin začne problikávat 5. Stiskněte tlačítko "RND", pro posun hodin dopředu, nebo stiskněte tlačítko "CD" pro posun vzad. Chcete-li rychle dopředu stiskněte a podržte příslušné tlačítko. 6. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení. Zobrazení minut začne problikávat. 7. stiskněte tlačítko "RND", která posouvá minuty dopředu, nebo stiskněte tlačítko "CD" posun vzad. Chcete-li rychle, stiskněte a podržte příslušné tlačítko. 8. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení.hodnota vteřin začne problikávat. 9. Stiskněte tlačítko "RND", pro posun sekund, nebo stiskněte tlačítko "CD" posun vzad. Chcete-li rychle, stiskněte a podržte příslušné tlačítko. 10. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" pro potvrzení.odpočítávání času je nyní naprogramováno. 11. Stiskněte tlačítko "CD" pro spuštění odpočítávání

6 12. Stiskněte tlačítko "CD" pro přerušení odpočítávání. Nastavené odpočítávání času se bude zobrazovat opět na displeji. *Pokud je odpočítávání aktivní, ale týdenní časovač zůstává v jiném režimu, pak "CD" bliká v dolní části displeje. Pokud je aktivována funkce náhodné RND (viz následující bod), nebude možné spustit odpočítávání. Všechny nastavené spínací programy jsou vypnuty, pokud běží odpočítávání. Jakmile máte aktivováno manuální zapnuto / vypnuto běžící odpočítávání je zastaveno. Náhodné funkce Tato funkce umožňuje zapnutí nebo vypnutí elektrických zařízení v závislosti na náhodně kontrolovaných časových intervalech. Tato funkce je vhodná zejména pro bezpečnostní aplikace, např. když je bez dozoru domu. Tři různé náhodné funkce jsou k dispozici: Číslo: Popis Doba zapnutí Doba vypnutí 1 krátkou dobu v nekonečné smyčce minut minut 2 dlouhé intervaly v nekonečné smyčce minut minut 3 v krátkých časových intervalech minut minut programovatelný časový POZOR: Je-li aktivována funkce náhodného spuštění, jsou přednastavené programy včetně odpočítávání režimu dočasně deaktivovány. Takto lze aktivovat funkci náhodného 1: 1. V každém režimu (s výjimkou odpočtu režimu a přepínání programů 20), stiskněte tlačítko "RND". "RND" 1. bude blikat v dolní části displeje. 2. Elektrické zařízení bude nyní zapnuto a vypnuto v nekonečné smyčce 3. Chcete-li deaktivovat funkci náhodné (RND), stiskněte opět tlačítko "RND" Takto lze aktivovat funkci náhodného 2: 1.V režimu odpočítávání, stiskněte tlačítko "RND". "L-RND" bude blikat ve spodní části displeje 2. Elektrické zařízení bude nyní zapnuto/vypnutot v nekonečné smyčce 3.Chcete-li deaktivovat funkci náhodné (RND), stiskněte opět tlačítko "RND". Takto lze aktivovat funkci náhodného 3: 1. Vyberte Spínací program 20 a program pro který je náhodná funkce aktivovaná (např. od pondělí do soboty od 19:30 do dvacet tři hodin). 2.Po dokončení programování, stiskněte tlačítko "RND", zatímco jste ještě v přepínání program Elektrické zařízení bude zapínat a vypínat v rámci nastaveného času. -Je-li elektrický přístroj zapnutý, "RND", začne blikat v dolní části displeje. - -Je-li elektrický přístroj vypnutý, "RND", bude trvale ve spodní části displeje 4. Chcete-li deaktivovat funkci náhodné(rnd), stiskněte tlačítko "RND" znovu.

7 Letní čas Můžete přepínat týdenní časovač na letní čas, aniž byste museli nastavit hodiny zcela nově. V režimu zobrazení času, stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" a stiskněte tlačítko "O / I". Na displeji se objeví ikona (14).Doba se automaticky přenastaví o jednu hodinu. Pro přepnutí zpět na normální čas, stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" a stiskněte tlačítko "O / I". Ikona zmizí. Deaktivace přepínání programů Můžete vypnout přepínání programů buď jednotlivě nebo všechny najednou. Nastavení zůstanou beze změny a deaktivace může být opět zrušena. Takto lze deaktivovat jednotlivé přepínání programů: 1. Vyberte spínací program, který chcete mít deaktivován. 2. Stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" po dobu cca. tří sekund. Den v týdnu bude blikat v horní části displeje. 3. Nyní klikněte na tlačítko "O / I". Ikona pro program deaktivace ("X"), se objeví v horní části displeje. 4. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" dvakrát. Spínací program je nyní deaktivován. 5. Postupujte stejným způsobem pro aktivaci spínacího programu. Takto lze deaktivovat všechny přepínání programů současně: 1. Stiskněte a podržte tlačítko "SET / MODE" po dobu cca. tři sekundy, dokud se "SET" neobjeví v dolní části displeje (kromě "CLOCK"). Den v týdnu bude blikat v horní části displeje. 2. Nyní klikněte na tlačítko "O / I". Ikona pro program deaktivace ("X"), se objeví v horní části displeje. 3. Stiskněte tlačítko "SET / MODE" čtyřikrát. Všechny ovládací programy jsou nyní deaktivovány Případně postupujte stejným způsobem pro aktivaci všech spínacích programů.. Přepnutí do režimu zobrazení času V aktuálně zobrazeném režimu, stiskněte tlačítko "SET / MODE". Toto bude fungovat pouze, pokud jsou všechna nastavení v aktuálním režimu dokončena (všechny zobrazovací prvky svítí trvale). Po jedné minutě nečinnosti, se přepne týdenní časový spínač do režimu zobrazení času Zapnutí / vypnutí ručně Kromě přepínání pomocí programů, můžete zapnout / vypnout připojená elektrická zařízení také manuálně. Za tímto účelem stiskněte tlačítko "O / I", zatímco v režimu zobrazení času pro zapnutí je zapnuté nebo vypnuté. Ukazatel "ON" nebo "OFF" bliká v dolní části displeje. Jakmile bude program aktivní, elektrické zařízení opět zapne nebo vypne při přednastaveném čase. Při aktivované náhodné funkci (RND) nelze manuálně zapnout nebo vypnout zařízení.

8 Reset Můžete resetovat (vymazat) všechny programy a nastavení současně stisknutím tlačítka "Stiskněte zde pro RESET se nachází na štítku na zadní straně. Likvidace V zájmu zachování, ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, nevyhazujte nefunkční a staré zařízení a spotřebiče do komunálního odpadu ale, vyhoďte nepoužitelné výrobky do příslušných boxů a na určená místa, v souladu s právními předpisy. Přeškrtnutého kontejneru znamená výrobek musí být ekologicky zlikvidován. Baterie / akumulátory Uživatel je ze zákona povinen vrátit/vyhodit použité baterie a akumulátory. Likvidace použitých baterií do domovního odpadu je zakázána! Baterie / akumulátory obsahující nebezpečné látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Symbol znamená, že výrobek je zakázáno vyhazovat do běžného domovního odpadu. Chemické symboly pro jednotlivé nebezpečné látky Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Můžete vrátit použité baterie / akumulátory zdarma na všechny sběrných místech v našich prodejnách, nebo u prodejců. Dodržujte zákonné povinnosti a přispějte k ochraně životního prostředí! Technická data Provozní napětí: 230 V / AC, 50 Hz Spínací proud: Max. 16 A Vypínací schopnost: Max W Třída ochrany: IP44 Typ baterie: 2 x B40H Nejkratší okruh čas: 1 min Nejkratší interval sepnutí: 1 min Přepínání programů: 20 Náhodné programy: 3 Vytváření bloků: Po - Pá, Po - So, Po - Ne a So - Ne Rozměry (Š x H x D): 65 x 125 x 45 mm Hmotnost: 175 g vyhrazeny! BR/06/11 Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! BR/06/11

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu Návod k použití CZ Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu 4731553 - FKGE2 24 HODIN MONTÁŽ NA DIN LIŠTU NEPŘEHLÉDNĚTE Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění,

Více

Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44. Obj. č.:

Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44. Obj. č.: Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44 Obj č: 61 49 00 Obsah Strana 1 Úvod + účel použití spínacích hodin 1 2 Bezpečnostní předpisy 3 3 Zobrazení na displeji spínacích hodin 4 4 Uvedení spínacích

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR NL IT SI Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu Aktuální

Více

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod pečlivě uchovejte pro případné

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI TENTO OVLADAČ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. PO PROSTUDOVÁNÍ

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Návod k obsluze T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obj. č.: (DATA MICRO 2 +)

Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obj. č.: (DATA MICRO 2 +) Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obsah Strana 1. Úvod + účel použití spínacích hodin... 1 2. Napájení spínacích hodin a doplňující informace k jejich používání... 3 3. Bezpečnostní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

SolarVenti. Comfort. Android Bluetooth Regulátor Návod k obsluze

SolarVenti. Comfort. Android Bluetooth Regulátor Návod k obsluze SolarVenti Comfort Android Bluetooth 4.0 - Regulátor Návod k obsluze SolarVenti Comfort Android Bluetooth 4.0 - Návod k obsluze Instalace Tato aplikace je pouze pro Android řídicí systém s Bluetooth verzí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211

JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211 JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211 VLASTNOSTI: CHRONOGRAF - zobrazení kola, rozdělení a běh chronografu - měření až na 9 hodin 59 minut a 59.99 sekund - 10/20/30/60/80/100 opakovatelné kolo a rozdělení

Více

USB nabíječka. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB nabíječka. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB nabíječka Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 072 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 Děkujeme za zakoupení sportovních hodinek JUNSD JS-720, které Vám změří tepovou frekvenci přiložením dvou prstů na určené destičky. 3-úrovňová indikace s procentuálním

Více

D Automassagematte KH 4061 Bedienungsanleitung. Mata z masażem KH 4061 Instrukcja obsługi. Masážní podložka do auta KH 4061 Návod k obsluze

D Automassagematte KH 4061 Bedienungsanleitung. Mata z masażem KH 4061 Instrukcja obsługi. Masážní podložka do auta KH 4061 Návod k obsluze D Automassagematte KH 4061 Bedienungsanleitung Mata z masażem KH 4061 Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta KH 4061 Návod k obsluze Masážna podložka do auta KH 4061 Návod na obsluhu H KH 4061 típusú

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

SolarVenti. Comfort. Teplotní spínač Návod k obsluze

SolarVenti. Comfort. Teplotní spínač Návod k obsluze SolarVenti Comfort Teplotní spínač Návod k obsluze SolarVenti Comfort Strana 1/8 Schéma připojení 1. Varianta Strana 2/8 Teplotní spínač návod k obsluze Účel použití Přístroj se používá k zapnutí a vypnutí

Více

Radiobudík Sangean RCR-3. Obj. č.: Ovládací prvky

Radiobudík Sangean RCR-3. Obj. č.: Ovládací prvky Ovládací prvky Radiobudík Sangean RCR-3 Obj. č.: 34 37 2. Vypínač a tlačítko pro nastavení času vypnutí 2. Tlačítko pro alarm 2 3. Tlačítko pro alarm 4 4. Zhasínání 5. Tlačítko pro nastavení času 6. Tlačítko

Více

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 2 2. Model a parametry... 3 3. Tlačítka a jejich funkce... 4 4. Indikátory a jejich funkce... 6 5. Ovládání... 7 Instalace a výměna baterií... 7 Režim Automatika (normální)...

Více

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 ZÁKLADNÍ FUNKCE Programování se provádí čtyřmi tlačítky pod displayem: výběr módu programování (např. mód nastavení času) výběr měněné položky (např. hodiny, minuty )

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Boombastic. Portabler BT Speaker

Boombastic. Portabler BT Speaker 10028933 10028934 10028935 Boombastic Portabler BT Speaker Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

Uživatelská příručka.

Uživatelská příručka. . Uživatelská příručka Bezpečnostní upozornění Poznámka : Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami : (1 ) Toto zařízení nesmí způsobovat

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu

PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, blokací minimální

Více

SEIKO Quartz metronom SQ70

SEIKO Quartz metronom SQ70 SEIKO Quartz metronom SQ70 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ UPOZORNĚNÍ! Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat. Nezacházejte s metronomem, máte-li

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

Budík. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT

Budík. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT Budík Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 69380FV06XIII00GSZAMIT Vážení zákazníci, tento nový budík ve veselých barvách je vybaven velmi tichým quartzovým strojkem, takže Vaše dítě nebude při spaní

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc.

ORBIT Irrigation Products, Inc. ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití DIGITÁLNÍ BATERIOVÝ ČASOVÝ SPÍNAČ BUDDY pro připojení na zahradní kohout Model: 94162 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely mají

Více

Elektrický posilovací rotoped MC0194B. Návod k použití

Elektrický posilovací rotoped MC0194B. Návod k použití Elektrický posilovací rotoped MC0194B - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE... 3 POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 POPIS LCD DISPLEJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker

ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker 79486 černý 79487 červený 79488 modrý 1 Před prvním použitím se smatphonem 3 Režim aktivity 5 Režim spánku 6 Letový režim 7 Hovory nebo zprávy 8 Vibrace a

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

PRO CL-16 IR LCD. Verifikátor bankovek. Návod k použití

PRO CL-16 IR LCD. Verifikátor bankovek. Návod k použití Verifikátor bankovek System of Quality Assurance corresponding to EN ISO 9001.2001 Obsah Popis... 3 Klíčové vlastnosti... 3 Technické údaje... 3 Popis verifikátoru... 4 Čelní strana... 4 Zadní strana...

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více