NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ"

Transkript

1 TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED

2 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST... 4 REŽIM ČASOVÁNÍ SPÁNKOVÝ REŽIM MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ... 7 ÚSPORNÝ REŽIM... 8 INDIKÁTOR FILTRU... 8 VOLBA KÓDU PRO SIGNÁL DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 9 PROVOZNÍ INFORMACE... 0 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD... SPECIFIKACE... BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE lpřed použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní informace a postupujte podle nich. vztahují k bezpečnému a bezproblémovému provozu klimatizační jednotky. ldalší informace týkající se obsluhy zařízení naleznete v provozním manuálu. luchovejte tento manuál pro budoucí použití. Veškeré instrukce se VÝSTRAHA Nedodržení těchto instrukcí může způsobit těžká zranění nebo smrtelný úraz. ldálkový ovladač neobsahuje části, které by mohly být opraveny uživatelem. Veškeré opravy musí provádět servisní technik. lpokud přemísťujete vaši klimatizační jednotku, kontaktujte autorizovaného servisního technika, který provede veškeré úkony související s odpojením a opětovným zapojením jednotky. lzabraňte dětem v přístupu ke klimatizační jednotce. lnesnažte se sami opravit klimatizační jednotku, mohlo by dojít k úrazu nebo špatné funkci přístroje. ljakmile začne indikátor na jednotce blikat, okamžitě jednotku vypněte. lv blízkosti jednotky nepoužívejte hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru. VAROVÁNÍ Nedodržení těchto instrukcí může způsobit zranění uživatele nebo škody na majetku. lnesnažte se demontovat přístroj. Při kontaktu s vnitřními součástkami může dojít k jejich poškození. lpři pádu ovladače může dojít k mechanickému poškození. lnedotýkejte se tlačítek ostrými předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození ovladače. lnečistěte ovladač benzínem, ředidly nebo podobnými látkami. Může dojít ke ztrátě barevnosti nebo špatné funkci ovladače. lujistìte se, že jsou další spotřebiče alespoò metr od klimatizační jednotky. lneinstalujte klimatizaèní jednotku blízko otevøeného ohnì nebo jiných tepelných zdrojù. lnepokládejte na klimatizaèní jednotku nádoby obsahující tekutiny. ldo klimatizační jednotky se nesmí dostat voda. Mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu el. proudem. lneobsluhujte přístroj mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. lplastové obaly sloužící k zabalení přístroje nejsou určeny ke hře. Uchovejte je mimo dosah dětí. lv blízkosti klimatizační jednotky nepoužívejte hořlavé plyny. Mohlo by dojít k požáru. lnepoužívejte přístroj v místnostech určených ke skladování potravin, rostlin nebo zvířat, přesné nástroje nebo umělecká díla. lneumývejte pod vodou. Mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození přístroje. lnepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou koncentrací mastného kouře, chemikálií nebo páry. Může dojít ke špatné funkci nebo poškození součástek přístroje. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Při nedodržování provozních podmínek může dojít k poškození jednotky! Pro zajištění bezporuchového provozu je nutné provádět jednou až dvakrát ročně odbornou servisní prohlídku. Uzavření servisní smlouvy je podmínkou záruky.

3 POPIS ČÁSTÍ displej ^ Displej & *! B D C E F! # g h i j ) % ) Pro účely vysvětlení jsou na displeji ovladače zobrazeny všechny údaje. Za normálních podmínek jsou pouze zobrazeny údaje o nastavovaných veličinách. # $ % b c d e f g h i j # $ % Výběr režimů MODE Úsporný režim ECONOMY Nastavení teploty SET TEMP. ( / ) Reset indikátoru filtru Spánkový režim SLEEP Ovladač ventilátoru FAN Tlačítko START/STOP Potvrzení nastavení (vertikální) SET Potvrzení nastavení (horizontální) SET Kývavý rozptyl vzduchu SWING Ovladač režimu časování TIMER MODE Nastavení časování ( / ) TIMER SET Nastavení času CLOCK ADJUST Obnovení nastavení RESET Testovací režim TEST RUN Tento režim se používá při instalaci klimatizační jednotky a neměl by být spuštěn při běžném provozu. ^ & * ( # $ % Vysílač signálu Indikátor nastavení teploty Indikátor úsporného režimu Indikátor probíhajícího režimu Indikátor spánkového režimu Indikátor přenosu signálu Rychlost ventilace Indikátor kývavého rozptylu vzduchu Indikátor režimu časování Časový údaj Některé výše uvedené funkce nejsou dostupné ve všech režimech. Pokud zmáčknete tlačítko nedostupné funkce, začne blikat indikátor TIMER.

4 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Instalace baterií Mírným tlakem na zadní část víčka jej odsuňte ve směru šipky. Vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu. Vraťte kryt na své místo. Nastavení aktuáního času Stisněte tlačítko CLOCK ADJUST (nastavení času). Použijte konec pera nebo předmět s hrotem. VAROVÁNÍ Dejte pozor, aby dítě nespolklo baterie z dálkového ovladače. Pokud delší dobu nepoužíváte dálkový ovladač, vyjměte z něj baterie, abyste předešli jejich možnému vytečení a zničení jednotky. Jestliže se vytečený elektrolyt dostane do kontaktu s vaší kůží, očima nebo rty, ihned potřísněné místo umyjte velkým množstvím vody a navštivte lékaře. Vybité baterie vyhoďte a vyměňte za nové. Nesnažte se baterie znovu nabíjet. Nepoužívejte baterie různých typů, nebo staré a nové současně. Baterie vydrží přibližně jeden rok při normálním používání. Jakmile se začne funkční dosah snižovat, vyměňte baterie a stiskněte tlačítko RESET (použijte konec pera nebo jiný předmět s hrotem). Pomocí tlačítek ( / ) TIMER SET nastavte správný čas. Tlačítko + : Stisknutím posunujete čas dopředu. Tlačítko - : Stisknutím posunujete čas dozadu. (Po každém stisknutí tlačítek se čas posune o jednu minutu. Pokud budete tlačítko držet stisknuté, čas se bude posunovat o deset minut.) Znovu stisněte tlačítko CLOCK ADJUST. Tím je aktuální čas nastaven. Použití dálkového ovladače Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač signálu. Funkční dosah je asi 7 metrů. Jestliže je signál z ovladače správně přijat, ozve se pípnutí. Pokud se pípnutí neozve, opakujte přenos signálu opětovný stisknutím tlačítka.

5 ČINNOST Výběr režimu Jednotka začne pracovat a svítí zelená kontrolka činnosti. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte požadovaný režim. Po každém stisknutí se režim změní v následujícím pořadí: * AUTO HEAT COOL DRY * FAN Asi po třech sekundách se celý displej obnoví. *: Režim AUTO lze zvolit pouze u hlavní jednotky. *: Režim FAN nelze zvolit u modelů s tepelným čerpadlem. Příklad: Nastavení na COOL. Nastavení termostatu Stiskněte tlačítko SET TEMP. Tlačítko + : Stisknutím zvýšíte teplotu. Tlačítko - : Stisknutím snížíte teplotu. Rozmezí nastavení termostatu: Automatický režim C Topení C Chlazení/Vysoušení C Během režimu Ventilace (FAN) nelze použít termostatu k nastavení pokojové teploty (indikace teploty zmizí z displeje dálkového ovladače). Asi po třech sekundách se celý displej obnoví. Příklad: Nastavení teploty na 6 C. Skutečná teplota se může mírně lišit od teploty nastavené na termostatu - závisí to na podmínkách v místnosti. Nastavení rychlosti ventilátoru Stiskněte tlačítko FAN. Po každém stisknutí tlačítka se rychlost změní v následujícím pořadí: AUTO HIGH MED LOW Asi po třech sekundách se celý displej obnoví. Při nastavení na AUTO: Topení: Ventilátor cirkuluje ohřátý vzduch optimální rychlostí. Pokud je teplota vzduchu nízká, ventilátor pracuje pomaleji. Chlazení: Pokud se pokojová teplota přiblíží teplotě nastavené na termostatu, rychlost ventilace se sníží. Ventilace: Ventilace se střídavě zapíná a vypíná. Pokud je zapnutá, pracuje malou rychlostí. Příklad: Nastavení na AUTO. Ventilace bude probíhat nízkou rychlostí během Udržovacího režimu a na začátku Topení. 4

6 Zastavení jednotky O režimech AUTOMATICKÝ REŽIM Při prvním zapnutí Automatického režimu pracuje ventilátor asi minutu velmi malou rychlostí. Během této doby jednotka indikuje teplotu místnosti a vybírá správný režim. Když je pokojová teplota o C vyšší než nastavená teplota, klimatizační jednotka se bude přepínat mezi režimy Chlazení a Vysoušení. Pokud je rozdíl mezi pokojovou teplotou a nastavenou teplotou větší než ± C, zapne se Monitorovací režim. Když je pokojová teplota o C nižší než nastavená teplota, klimatizační jednotka se přepne do režimu Topení. Pokud klimatizační jednotka dosáhla teploty blízké nastavení na termostatu, začne probíhat Udržovací režim, při kterém je rychlost ventilace nízká. Pokud se teplota následně změní, klimatizační jednotka znovu zapne vhodný režim (Chlazení nebo Topení). Rozmezí Udržovacího režimu je ± C od nastavení termostatu. Během režimu Vysoušení se Ventilace (FAN) přepne na nízkou úroveň (LOW) a pokojový ventilátor se může občas zastavit. Pokud si přejete jiné nastavení než automatické, nastavte si své vlastní a vyberte si požadovaný režim (Chlazení, Topení, Vysoušení, Ventilace). TOPENÍ Používá se pro zvýšení pokojové teploty. Když je nastavený režim Topení, ventilátor bude pracovat -5 minut nízkou rychlostí, než se přepne na nastavenou rychlost ventilátoru. Tato časová prodleva je proto, aby se vnitřní jednotka zahřála před plným výkonem. Pokud je pokojová teplota velmi nízká, může se na venkovní jednotce tvořit námraza a výkon jednotky je snížený. Jednotka občas sama začne cyklus, který odstraňuje námrazu. Během odmrazování se rozsvítí Indikátor provozu OPERATION a režim Topení bude pozastaven. CHLAZENÍ Používá se pro snížení pokojové teploty. VYSOUŠENÍ Používá se pro mírné ochlazení pokoje, při kterém snižuje vlhkost. Během tohoto režimu nelze spustit režim Topení. Během režimu Vysoušení pracuje jednotka nízkou rychlostí, ventilátor se občas zastaví nebo pracuje nízkou rychlostí. Rychlost ventilace nelze měnit během režimu Vysoušení. VENTILACE Používá se k cirkulaci vzduchu po celém pokoji. Během režimu Topení: Nastavte teplotu na termostatu vyšší, než je aktuální pokojová teplota. Režim Topení nebude probíhat, jestliže bude nastavena nižší teplota. Během režimu Chlazení/Vysoušení: Nastavte teplotu na termostatu nižší, než je aktuální pokojová teplota. Režim Chlazení/Vysoušení nebude probíhat, jestliže bude nastavena vyšší teplota (během Chlazení bude pracovat pouze ventilátor). Během režimu Vysoušení: Nemůžete použít klimatizační jednotku k ochlazení nebo oteplení pokoje. 5

7 REŽIM ČASOVÁNÍ (TIMER) Před použitím režimu Časování se ujistěte, jestli je na dálkovém ovladači nastaven správný čas. Funkce ON TIMER a OFF TIMER (pokud je klimatizační jednotka v provozu, začnete krokem ) Jednotka začne pracovat a svítí zelená kontrolka provozu. Zrušení režimu časování Stiskněte tlačítko TIMER a vyberte položku CANCEL. Klimatizační jednotka se vrátí k normálnímu provozu. Změna nastavení časování Opakujte kroky a. Stiskněte tlačítko časování TIMER MODE a vyberte funkci OFF TIMER nebo ON TIMER. Po každém stisknutí tlačítka se funkce změní v následujícím pořadí: CANCEL OFF ON PROGRAM (OFF ON, OFF ON) Indikátor režimu časování (oranžový) se rozsvítí. Pomocí tlačítek TIMER SET nastavte požadovaný čas vypnutí (OFF) nebo zapnutí (ON). Nastavte čas během doby, kdy displej bliká (blikání bude pokračovat přibližně 5 sekund). Tlačítko + : Stisknutím posunujete čas dopředu. Tlačítko - : Stisknutím posunujete čas dozadu. Asi po pěti sekundách se celý displej obnoví. Zastavení klimatizační jednotky během režimu časování Změna provozních podmínek Jestliže si přejete změnit provozní podmínky (režim, rychlost ventilace, nastavení termostatu) po nastavení časovače, počkejte několik sekund na obnovení displeje a stiskněte vhodné tlačítko a proveďte požadovanou změnu Funkce PROGRAM TIMER (pokud je klimatizační jednotka v provozu, začnete krokem ) Jednotka začne pracovat a svítí zelená kontrolka provozu. Nastavte požadovaný čas vypnutí (OFF timer) nebo zapnutí (ON timer). Viz předchozí sekce "Funkce ON TIMER a OFF TIMER". Asi po třech sekundách se celý displej obnoví. Indikátor režimu časování (oranžový) se rozsvítí. Stiskněte tlačítko časování TIMER MODE a vyberte režim PROGRAM (na displeji se zobrazí buď OFF ON, nebo OFF ON) Na displeji se bude střídavě objevovat "OFF Timer" a "ON Timer" zapnutí a vypnutí), pak se displej změní a bude ukazovat časové nastavení pro režim, který proběhne jako první. Režim PROGRAM TIMER začne pracovat. Jestliže má první proběhnout zapnutí (ON TIMER), klimatizační jednotka v této chvíli přestane pracovat. Asi po pěti sekundách se celý displej obnoví. 6 Zrušení režimu časování Stiskněte tlačítko TIMER MODE a vyberte položku CANCEL. Klimatizační jednotka se vrátí k normálnímu provozu. Změna nastavení časování. Následujte instrukce v sekci "Funkce ON TIMER a OFF TIMER" a vyberte nastavení času, které chcete změnit.. Stiskněte tlačítko TIMER a vyberte buď OFF ON, nebo OFF ON. Zastavení klimatizační jednotky během režimu časování Změna provozních podmínek Jestliže si přejete změnit provozní podmínky (režim, rychlost ventilace, nastavení termostatu) po nastavení časovače, počkejte několik sekund na obnovení displeje a stiskněte vhodné tlačítko a proveďte požadovanou změnu. O funkci PROGRAM TIMER Funkce PROGRAM TIMER umožňuje spojení vypnutí a zapnutí do jedné časové sekvence. Časová sekvence umožňuje přechod buď z ON TIMER na OFF TIMER nebo z OFF TIMER na ON TIMER během 4 hodin. Jako první se spustí nastavení, které je nejblíže aktuálnímu času. Pořadí nastavení je znázorněno šipkou: OFF ON, nebo OFF ON. Příklad užití funkce PROGRAM TIMER: Klimatizační jednotka se vypne (OFF TIMER), když jdete spát, a ráno, když vstáváte, se automaticky zapne (ON TIMER).

8 SPÁNKOVÝ REŽIM (SLEEP TIMER) Režimu SLEEP TIMER se používá k nastavení doby, po kterou klimatizační jednotka nepracuje. Použití spánkového režimu Stiskněte tlačítko SLEEP, když klimatizační jednotka pracuje nebo je vypnutá. Jak indikátor provozu (zelený), tak indikátor časování (oranžový) se rozsvítí. Změna nastavení Zrušení režimu časování Stiskněte tlačítko TIMER MODE a vyberte položku CANCEL. Klimatizační jednotka se vrátí k normálnímu provozu. Zastavení klimatizační jednotky během režimu časování Stiskněte znovu tlačítko SLEEP a nastavte čas pomocí tlačítek TIMER SET. Nastavte čas během doby, kdy displej bliká (blikání bude pokračovat přibližně 5 sekund). Tlačítko + : Stisknutím posunujete čas dopředu. Tlačítko - : Stisknutím posunujete čas dozadu. Asi po pěti sekundách se celý displej obnoví. O úsporném režimu Aby se předešlo přílišnému chlazení nebo topení během spánku, funkce spánkového režimu automaticky modifikuje nastavení termostatu. Jakmile uplyne nastavený čas, jednotka se vypne. Během režimu topení Při úsporném režimu bude nastavená teplota snížena každých 0 minut o C (celkově o 4 C). Pak teplota zůstává konstantní a jednotka při ní pracuje po celou dobu nastaveného času. Poté se jednotka vypne. Během režimu chlazení Při úsporném režimu bude nastavená teplota zvýšena každých 60 minut o C (celkem o C). Pak teplota zůstává konstantní a jednotka při ní pracuje po celou dobu nastaveného času. Poté se jednotka vypne. Nastavený čas Nastavený čas MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Ruční automatické ovládání používejte v případě ztráty dálkového ovládání nebo vybití baterií. Jak používat hlavní ovladače Stiskněte tlačítko MANUAL AUTO na ovládacím panelu jednotky. Pokud chcete tuto činnost ukončit, stiskněte toto tlačítko ještě jednou. VAROVÁNÍ Pokud je jednotka ovládána z panelu jednotky, bude pracovat jako by byl na dálkovém ovladači nastaven automatický režim. Znamená to, že rychlost ventilátoru bude nastavena na AUTO a teplota na termostatu na 4 C. U modelů typu Multi bude model s tepelným čerpadlem pracovat ve stejném režimu jako ostatní jednotky. 7

9 ÚSPORNÝ REŽIM (ECONOMY) Před zahájením této činnosti uveďte nejprve jednotku do provozu. Použití úsporného režimu Stiskněte tlačítko ECONOMY. Na displeji se objeví nápis ECO a začne úsporný režim. Zastavení úsporného režimu Stiskněte znovu tlačítko ECONOMY. Nápis ECO na displeji zmizí a začne normální režim. O úsporném režimu Úsporný režim zapnete dálkovým ovladačem. Nastavená teplota je po určitou dobu snížena nebo zvýšena. Skutečná teplota se může mírně lišit od tepoty nastavené na dálkovém ovladači. Zobrazení na dálkovém ovladači se během úsporného režimu nemění a ukazuje teplotu nastavenou před zapnutím úsporného režimu. C Úspora Nastavená teplota chlazení Nastavená teplota topení Úspora Režim Chlazení Režim Topení 0 Start ÚSPORNÝ režim Min. INDIKÁTOR FILTRU Některé modely jsou vybaveny indikátorem filtru na displeji vnitřní jednotky, který ukazuje, kdy je třeba vyčistit filtr. Reset indikátoru filtru Stiskněte tlačítko FILTER RESET. Oranžový indikátor na vnitřní jednotce zhasne. 8

10 VOLBA KÓDU PRO SIGNÁL DÁLKOVÉHO OVLADAČE Pokud je v místnosti instalováno více klimatizačních jednotek a dálkový ovladač ovládá jiné jednotky, než si přejete, je možno změnit kód signálu tak, aby ovládal pouze požadovanou jednotku. Kontaktujte servisní organizaci, která požadované nastavení jednotky provede. Volba kódu pro signál dálkového ovladače Při nastavení kódu na dálkovém ovladači postupujte podle následujících kroků: Stiskněte tlačítko START/STOP tak, aby se na displeji ovladače zobrazil pouze čas. Stiskněte tlačítko MODE na nejméně pět sekund a zobrazí se stávající kód signálu (standardně nastavený na ) 4 Stiskem tlačítek + - měňte kód signálu v krocích. Nastavte požadovaný kód signálu. Stiskem tlačítka MODE se na displeji znovu objeví časový údaj. Kód signálu bude změněn. Pokud nestisknete žádné tlačítko během 0 sekund, systém se vrátí do původního stavu (časový údaj). V tomto případě opakujte krok. Klimatizační jednotka je standardně nastavena na A. Změnu kódu jednotky provede servisní pracovník. V případě výměny baterií se na dálkovém ovladači znovu nastaví kód A. Pokud jste používali jiný kód než A, po výměně baterií si ho znovu nastavte. Pokud kód jednotky neznáte, vyzkoušejte ten správný mezi. 9

11 PROVOZNÍ INFORMACE Části vztahující se k topení se týkají pouze modelu "Topení + Chlazení". Úèinnost topení* " Tato klimatizaèní jednotka pracuje na principu tepelného èerpadla, které absorbuje teplo z venkovního vzduchu a pøenáší ho do místnosti. V dùledku toho existuje omezení úèinnosti topení pøi poklesu venkovní teploty. Pokud se vám zdá, že jednotka nedostateènì topí, doporuèujeme kombinovat tento zpùsob vytápìní s jiným druhem topení. " Tepelné èerpadlo zahøívá celou místnost cirkulací vzduchu. Po prvním zapnutí je nutná nìjaká doba, než se celá místnost vytopí. " Pokud je během režimu Topení venkovní a vnitřní teplota vysoká, ventilátor vnitřní jednotky se může zastavit. Rychlost ventilace* - AUTO " Topení: Ventilátor pracuje velmi pomalu, pokud je teplota vzduchu vycházející z vnitřní jednotky nízká. " Chlazení: Pokud se pokojová teplota pøiblíží teplotì nastavené na termostatu, rychlost ventilace se sníží. " Ventilace: Ventilace se støídavì zapíná a vypíná. Pokud je zapnutá, pracuje malou rychlostí. Automatický režim - model Chlazení " Když je pokojová teplota o C vyšší než nastavená teplota, klimatizaèní jednotka se bude pøepínat mezi režimy Chlazení a Vysoušení. " Bìhem režimu Vysoušení se Ventilace pøepne na nízkou úroveò (LOW) a pokojový ventilátor se mùže obèas zastavit. Automatický režim - model Topení + Chlazení " Pøi Automatickém režimu si klimatizaèní jednotka vybírá vhodný režim (Chlazení nebo Topení) podle pokojové teploty. " Pøi prvním zapnutí Automatického režimu pracuje ventilátor asi minutu velmi malou rychlostí. Bìhem této doby jednotka indikuje teplotu místnosti a vybírá správný režim. " Když je pokojová teplota o C vyšší než nastavená teplota, klimatizační jednotka se bude přepínat mezi režimy Chlazení a Vysoušení. " Pokud je rozdíl mezi pokojovou teplotou a nastavenou teplotou větší než ± C, zapne se Monitorovací režim. " Když je pokojová teplota o C nižší než nastavená teplota, klimatizační jednotka se přepne do režimu Topení. " Pokud klimatizaèní jednotka dosáhla teploty blízké nastavení na termostatu, zaène probíhat Udržovací režim, pøi kterém je rychlost ventilace nízká. Pokud se teplota následnì zmìní, klimatizaèní jednotka znovu zapne vhodný režim (Chlazení nebo Topení). Rozmezí Udržovacího režimu je ± C od nastavení termostatu. Automatické spuštìní (AUTO RESTART) Automatické odmrazování* " Pøi nízkých venkovních teplotách a vysoké vlhkosti mùže dojít k namrzání venkovní jednotky, což snižuje výkon. " Jednotka je vybavena mikropoèítaèem, který se automaticky pøepne do odmrazovacího režimu. Bìhem tohoto režimu vnitøní ventilátor pøeruší èinnost a na dálkovém ovladaèi bude svítit zelený indikátor odmrazování. " Odmrazovací režim trvá 4 až 5 minut. Nedostatečné chlazení* " Pokud venkovní teplota klesne, může se ventilátor venkovní jednotky přepnout na nižší rychlost, nebo úplně zastavit činnost. Teplý start* " Vìtrák vnitøní jednotky nepracuje, dokud tepelný výmìnník nedosáhne nastavené teploty, aby se pøedešlo pøípadným tepelným šokùm, než se spustí režim Topení. O režimech TOPENÍ " Používá se pro zvýšení pokojové teploty. " Když je nastavený režim Topení, ventilátor bude pracovat -5 minut nízkou rychlostí, než se přepne na nastavenou rychlost ventilátoru. Tato časová prodleva je proto, aby se vnitřní jednotka zahřála před plným výkonem. " Pokud je pokojová teplota velmi nízká, může se na venkovní jednotce tvořit námraza a výkon jednotky je snížený. Jednotka občas sama začne cyklus, který odstraňuje námrazu. Během odmrazování bude režim Topení pozastaven. CHLAZENÍ " Používá se pro snížení pokojové teploty. VYSOUŠENÍ " Používá se pro mírné ochlazení pokoje, při kterém snižuje vlhkost. " Během tohoto režimu nelze spustit režim Topení. " Během režimu Vysoušení pracuje jednotka nízkou rychlostí, ventilátor se občas zastaví nebo pracuje nízkou rychlostí. " Rychlost ventilace nelze měnit během režimu Vysoušení. VENTILACE " Používá se k cirkulaci vzduchu po celém pokoji. Během režimu Topení: Nastavte teplotu na termostatu vyšší, než je aktuální pokojová teplota. Režim Topení nebude probíhat, jestliže bude nastavena nižší teplota. Během režimu Chlazení/Vysoušení: Nastavte teplotu na termostatu nižší, než je aktuální pokojová teplota. Režim Chlazení/Vysoušení nebude probíhat, jestliže bude nastavena vyšší teplota (během Chlazení bude pracovat pouze ventilátor). Během režimu Vysoušení: Nemůžete použít klimatizační jednotku k ochlazení nebo oteplení pokoje. " Pokud byla pøerušena dodávka el. proudu, pak jednotka po zapnutí pracuje v režimu, ve kterém byla pøed pøerušením. " Pokud byla pøerušena dodávka el. proudu během režimu časování, bude režim restartován a jednotka pracovat pod novým nastavením. V tomto případě začne oranžová kontrolka režimu časování blikat. " Použití elektrických spotøebièù (jako holící strojek, rádio, vysílaèka apod.) v tìsné blízkosti jednotky mùže zpùsobit nesprávnou èinnost. Pokud se tak stane, vypnìte jednotku a znovu zapnìte - na dálkovém ovladaèi nastavte požadované hodnoty. 0

12 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Části vztahující se k topení se týkají pouze modelu "Topení + Chlazení". VAROVÁNÍ Pokud se objeví nějaké problémy (např. kouř, zápach), neprodleně vypněte jednotku. Vždy vypněte hlavní vypínač a odpojte jednotku ze sítě. Před kontaktováním servisního technika zkontrolujte následující: NORMÁLNÍ FUNKCE Příznak Nepracuje ihned Problém Pokud jednotka zastaví a je bezprostředně poté zapnuta, kompresor asi minuty nepracuje, aby nedošlo k přetížení a vyhození pojistek. Kdykoliv je jednotka odpojena z el. sítě, a pak opět zapojena, ochranný okruh chrání jednotku asi minuty před přetížením. Zvuky Během provozu a ihned po zastavení jednotky může být v klimatizační jednotce slyšet zvuk tekoucí vody. Zvuk také můžete slyšet - minuty po zapnutí daného režimu (hluk chladícího média). Během provozu může být slyšet tichý pískot. Ten je způsoben minutovým stažením a roztažením předního panelu v důsledku tepelných změn. Během topení se může objevit syčivý zvuk, který je důsledkem automatického odmrazování. Zápach Z jednotky může být cítit zápach. Je to pokojový pach (nábytek, tabák...), který byl nabrán do klimatizační jednotky. Přístroj vypouští páru Během režimu chlazení nebo vysoušení může být z jednotky vypouštěna pára. Ta je výsledkem náhlého ochlazení pokojového vzduchu a následné kondenzace. Během topení se ventilátor vnější jednotky může zastavit a z jednotky může stoupat pára v důsledku automatického odmrazování. Proud vzduchu je slabý nebo se úplně zastaví Jakmile se zahájí režim topení, rychlost ventilátoru se výrazně sníží, aby se ohřály vnitřní části jednotky. Pokud během režimu topení stoupne teplota místnosti nad nastavenou úroveň, vnější jednotka se zastaví a ventilátor vnitřní jednotky bude pracovat nízkou rychlostí. Pokud si přejete více topit, je nutno nastavit na termostatu vyšší teplotu. Ve vnější jednotce kondenzuje voda Během režimu topení se jednotka může náhle zastavit (na 7-5 min), protože probíhá režim automatického odmrazování. Zelený indikátor činnosti bliká. Během režimu vysoušení může ventilátor běžet velmi pomalu, protože je ve fázi udržování teploty. Totéž platí při automatickém režimu. U jednotek typu Multi, pokud jednotlivé jednotky pracují v různých režimech (Topení a Chlazení nebo Vysoušení, Topení a Ventilace), jednotka spuštěná jako druhá v pořadí se zastaví a zelený indikátor provozu bliká. Během režimu topení vzniká voda při automatickém odmrazování jednotky.

13 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD ZNOVU PŘEKON- TROLUJTE Příznak Vůbec nepracuje Málo chladí nebo topí Jednotka pracuje odlišně od nastavení na dálkovém ovládání Signál není přenesen ani po výměně baterií Problém Není závada v přívodu elektrické energie? Nejsou vyhozené pojistky nebo není přerušen el. okruh? Nepracuje časovač? Není spuštění režim časovače? Není zanesený vzduchový filtr? Nejsou otvory pro přívod a odvod ucpány? Je správně nastavená pokojová teplota na termostatu? Není otevřené okno nebo dveře? Nedopadá v režimu chlazení příliš mnoho slunečního světla oknem do místnosti? (Zatáhněte záclony). Není v místnosti při režimu chlazení příliš mnoho lidí nebo pracující zdroj tepla? Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité? Jsou baterie vloženy správně? Nepoužíváte jednotku v jiném než signálním kódu A? Pokud problémy přetrvávají i po provedení doporučené kontroly, spojte se servisní organizací. SPECIFIKACE MODEL UTY-LNH NAPÁJENÍ DC V ROZMĚRY A HMOTNOST VÝŠKA ŠÍŘKA HLOUBKA HMOTNOST 70 mm 56 mm 9 mm 85 g (bez baterií)

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače:

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače: Refrigerant R410A NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR Kompatibilní dálkové ovladače: AR-RAH2E (IR bezdrátový) UTB-RNNYM (po drátě, nástěnný) UTB-RSNYM (jednoduchý nástěnný)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S bezfreónové ekologické chladivo AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER ASF 7UiF-LA ASF 9UiF-LA ASF 12UiF-LA ASF 14Ui3F ASF 18Ui3F Uchovávejte tuto příručku pro další použití 1. Preventivní

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e bezfreónové ekologické chladivo NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití Bezdrátové sluchátko Český SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Dálkové ovládání indikace 1 2 6 7 9 11

Více

RAC (Room Air Conditioners)

RAC (Room Air Conditioners) Návod k obsluze RAC (Room Air Conditioners) Děkujeme Vám, že jste si vybral(a) a zakoupil(a) komfortní klimatizační zařízení od firmy Mitsubishi Electric. Pro správné a bezpečné využívání této jednotky

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH LG LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 MANUÁL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY HITACHI MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 VNITŘNÍ JEDNOTKA Váš dodavatel: MULTI KLIMA s.r.o. Tel.: 257 960 934 Zbuzany 148 Fax: 257 960 934 252 25 Praha západ E-mail:

Více

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7 STRUČNÝ POPIS BRCEC BRCEC BRCEC BRCEC Obsah Strana Provoz Všeobecná bezpečnostní opatření Vlastnosti a funkce Názvy a funkce spínačů Názvy a funkce ikon Popis provozních režimů Základní provozní metoda

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Návod k obsluze. Podstropně-nástěnná klimatizační jednotka. AWF 14Ui A AWF 18Ui A. Uchovávejte tuto příručku pro další použití

Návod k obsluze. Podstropně-nástěnná klimatizační jednotka. AWF 14Ui A AWF 18Ui A. Uchovávejte tuto příručku pro další použití Návod k obsluze Podstropně-nástěnná klimatizační jednotka AWF 14Ui A AWF 18Ui A Uchovávejte tuto příručku pro další použití OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 2. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A FUNKCE 4 3. ČÁSTI

Více

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-12 AN APD-12 ANT Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF NÁVOD K OBSLUZE FRESH Bezdrátový ovladač RG57 UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH PROVOZNÍ INFORMACE... FUNKČNÍ TLAČÍTKA... LCD DISPLEJ... 4 ZÁKLADNÍ FUNKCE... 5 ČASOVAČE... 8 POKROČILÉ FUNKCE...

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač Odvlhčovač kontroluje vzdušnou vlhkost a odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vodu. Toto zajišťuje ochranu proti tvorbě plísní, vlhkých skvrn a

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

Návod k obsluze dálkového ovladače

Návod k obsluze dálkového ovladače Návod k obsluze dálkového ovladače APD-9CR s chlazením APD 12CR s chlazením APD-12 HR s chlazením i topením Ovládání ovladače Umístění dálkového ovladače - Užívejte ovladač ve vzdálenosti nejvíce 8 metrů

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

Real time tlakový snímač

Real time tlakový snímač Uživatelský návod k obsluze ZADI RTS BIKE Real time tlakový snímač Upozornění: Instalace tohoto přístroje je určena pro KVALIFIKOVANOU dílnu a měl by jí provádět zaškolený mechanik, který má s instalací

Více

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více