OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity"

Transkript

1 OPTIKA Optika se studuje elektromagnetické vlnění v určitém intervalu vlnových délek, které můžeme vnímat zrakem, a sice jevy světelné Rozlišujeme základní pojmy: Optické prostředí prostředí, kterým se světlo šíří, Průhledné prostředí světlo propouští bez podstatného zeslabení, Neprůhledné prostředí světlo nepropouští (pohlcuje nebo odráží), Průsvitné prostředí světlo propouští, ale zároveň rozptyluje všemi směry, Izotropní prostředí má ve všech směrech stejné vlastnosti, Paprsek určuje směr šíření světla, je kolmý na vlnoplochu I Elektromagnetické kmity Elektromagnetický oscilátor oscilační obvod (kondenzátor, cívka) Konstantní veličiny: - kapacita kondenzátoru C, indukčnost cívky L Proměnné veličiny: náboj na deskách kondenzátoru Q, napětí mezi deskami kondenzátoru U, elektrický proud procházející cívkou I Na začátku je kondenzátor nabitý, proud obvodem neprochází Po spojení s cívkou obvodem začne procházet proud Napětí na deskách kondenzátoru klesá, kolem cívky se vytváří magnetické pole V okamžiku, kdy je kondenzátor vybitý, je magnetické pole kolem cívky maximální Proud prochází dále a kondenzátor se nabíjí s opačnou polaritou Když je kondenzátor maximálně nabitý, proud ustane Děj se opakuje v opačném směru Kondenzátor se střídavě nabíjí a vybíjí Pravidelně se mění také elektrická a magnetická energie Jejich součet je roven celkové elektromagnetické energii C je kapacita kondenzátoru L je indukčnost cívky

2 II Elektromagnetické vlny Vznik elektromagnetického vlnění Zdrojem elektromagnetického vlnění je elektromagnetický oscilátor LC obvod upravíme tak, že desky kondenzátoru od sebe oddálíme Vznikne elektrický dipól dva póly s opačným nábojem Protože se náboj dipólu mění, vytváří se kolem dipólu zároveň proměnné magnetické pole Obě pole vytvoří společné proměnné elektromagnetické pole Frekvence změn závisí na frekvenci zdroje napětí Prostorem se ze zdroje šíří elektromagnetická vlna Představuje periodické změny elektrického a magnetického pole Elektrické pole je většinou popsáno elektrickou intenzitou Magnetické pole je většinou popsáno magnetickou indukcí Podle frekvence zdroje napětí může dipól vysílat na různých vlnových délkách Dostaneme spektrum elektromagnetické Elektromagnetické vlny všech vlnových délek se šíří ve vakuu rychlostí 30 8 m/s V každém jiném prostředí je

3 rychlost šíření menší Elektromagnetické vlny vysílají i jednotlivé objekty Každý objekt se skládá z částic s nábojem molekul, atomů, elektronů a protonů Částice kmitají kolem rovnovážných poloh Tím kolem nich vzniká proměnné elektrické a magnetické pole Do prostoru se šíří elektromagnetické vlnění Na frekvenci kmitání částic závisí frekvence elektromagnetické vlny Elektrické pole je v daném místě a času charakterizováno vektorem elektrické intenzity a indukce E, D, magnetické pole je v tomtéž místě charakterizováno vektorem magnetické intenzity a indukce H, B Jestliže se prostorem šíří jednorozměrná elektromagnetická vlna o vlnové délce, frekvenci f a rychlosti v, pak ji můžeme popsat rovnicí E E0 sin t T x t x, B B0 sin T E, B jsou okamžité hodnoty intenzity a indukce, E, B 0 0 jsou maximální hodnoty intenzity a indukce Vektory elektrického a magnetického pole jsou na sebe v každém místě kolmé U postupné vlny mají stejnou fázi Směr šíření vlnění je určen Poyntingovým vektorem P E H Jedná se o vlnění příčné Dochází k přenosu elektromagnetické energie E elmag E D H B je permitivita prostředí, je permeabilita prostředí Změny elektromagnetického pole nejsou vázány na hmotné prostředí, mohou se šířit i vakuem Rychlost šíření elektromagnetické vln je v f V daném prostředí je konstantní V závislosti na elektrických a magnetických vlastnostech prostředí je c v n Kde 0 r 0 r 0 0 c je rychlost elektromagnetické vlny ve vakuu, po dosazení je r r 8 c ms - n je index lomu a charakterizuje optické vlastnosti prostředí Určuje, kolikrát je rychlost elektromagnetického vlnění ve vakuu větší než v hmotném prostředí c n v c n rr 0 0

4 Podle frekvence a vlnové délky můžeme sestavit elektromagnetické vlny do vlnového spektra Část spektra, kterou můžeme registrovat zrakem, označujeme termínem světlo nm Elektromagnetické vlny z této oblasti vlnových délek registrujeme subjektivně jako barvy, kde každá barva má konkrétní vlnovou délku Rozlišujeme sedm základních barev červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová Červená barva má nejdelší vlnovou délku, fialová nejkratší vlnovou délku Světlo všech vlnových délek nazýváme světlo polychromatické (vícebarevné) Světlo jedné vlnové délky je monochromatické (jednobarevné) Elektromagnetické vlny všech vlnových délek podléhají stejným zákonům odraz, lom, ohyb, polarizace, interference, disperze Ve viditelné části spektra (světle) můžeme tyto jevy přímo pozorovat Interference vlnění V pružném prostředí se mohou současně šířit vlnění z různých zdrojů Nastává skládání kmitů příslušejících jednotlivým vlněním Vlnění se překrývají a pak se opět rozcházejí a šíří se tak, jakoby se nikdy nesetkala Každé vlnění se tak šíří nezávisle na ostatních vlněních a chová se tak, jakoby v prostoru bylo samo Tento fakt nazýváme principem nezávislosti šíření vlnění Skládání vlnění se nazývá interference Jevy, které skládáním vlnění vznikají, jsou interferenční jevy Interferenční jevy můžeme pozorovat v různých prostředích Pozorujeme je při vlnění: Mechanickém, akustickém, 3 elektromagnetickém (optika) Poznámka: K interferenci dochází například tehdy, když na klidnou vodní hladinu hodíme na dvě různá místa dva kamínky Dopad kamenů rozkmitá vodní hladinu Stane se zdrojem vlnění, ze kterého se šíří vlny v kruhových vlnoplochách Kruhové se vzájemně prostoupí, projdou jedna druhou a pokračují tak, jakoby se nesetkaly Kmity jednotlivých bodů se skládají na principu superpozice V některých místech nastane zesílení (zvětšení amplitudy) v jiných místech zeslabení (zmenšení amplitudy) Obecně jsou interferenční jevy velmi složité Důležité interferenční případy nastávají tehdy, když sledujeme interferenci koherentních vln Koherentní vlny mají stejnou frekvenci, vlnovou délku, stejný směr kmitání, šíří se stejnou rychlostí a mají konstantní fázový rozdíl

5 Amplituda výsledného kmitu je podle teorie skládání stejnosměrných kmitání x Mohou nastat významné případy: A A, A A Acos jestliže x amplitudě x k, pak se obě vlnění setkají ve fázi a nastane interferenční maximum o A A A x x k, pak se obě vlnění se setkají v opačné fázi a nastane jestliže interferenční minimum o amplitudě A A A Může nastat případ, kdy A A Pak se obě vlnění zruší Interference světla na tenké vrstvě Velice výrazně se interferenční jevy projevují na tenkých vrstvách, jako jsou mýdlové bubliny, tenké olejové vrstvy na vodě apod O tenké vrstvě mluvíme tehdy, je-li její tloušťka srovnatelná řádově s vlnovou délkou světla

6 Odráží-li se světlo přicházející z opticky řidšího prostředí (n ) na rozhraní s opticky hustším prostředím (n > n ), mění se jeho fáze na opačnou Optická dráha se zvětší o Docházíli k odrazu na prostředí opticky řidším, jeho fáze se nemění Uvažujme tenkou planparalelní skleněnou desku tloušťky d ve vzduchu, na kterou dopadá monofrekvenční světlo v rovinných vlnoplochách U prvního odraženého paprsku je dráhový rozdíl Druhý paprsek projde prostředím o indexu lomu n Urazí optickou dráhu Protože se šíří tam a zpět, je dráhový rozdíl Celkový dráhový rozdíl je Pro interferenční maximum musí platit x k Pak srovnáním obou vztahů musí platit Po úpravě je podmínka pro interferenční maximum (zesílení) Podobným postupem pro interferenční minimum (zeslabení) dostaneme vztah k =,, 3, Zesílí se vždy jen barva o vlnové délce λ odpovídající podmínce pro tloušťku vrstvy d a index lomu n Oba vztahy platí pro světlo odražené Ve světle propuštěném jsou vztahy zaměněné Bude-li se tloušťka vrstvy měnit pravidelně, uvidíme na ní pravidelné interferenční obrazce Prakticky důležitými případy jsou interference světla na klínové vrstvě a na Newtonových sklech

7 Optický klín je optický hranol s velmi malým lámavým úhlem φ Jestliže klín osvětlíme monofrekvenčním světlem vlnové délky λ, pak na klínu uvidíme interferenční proužky Interferenční proužky se zhušťují s rostoucím úhlem φ a naopak Newtonova skla jsou optickou soustavou tvořenou ploskovypuklou čočkou o velkém poloměru křivosti a skleněnou planparalelní deskou) Tenkou vrstvou je zde vrstva vzduchu mezi čočkou a planparalelní deskou Uvidíme soustředné kružnice se středy na optické ose soustavy Pro poloměry těchto kružnic lze užitím Eukleidovy věty o výšce v pravoúhlém trojúhelníku psát r k R d k d k Protože, je výraz zanedbatelný, a tedy Pro interferenční maximum platí Pak po dosazení za a po úpravě je poloměr k-tého kroužku Pro interferenční minimum v odraženém světle musí být splněna podmínka nd k k Ohyb světla Ohyb světla se vyznačuje tím, že světlo dostává se i do oblastí geometrického stínu za překážkami Jev se stává výrazným, jestliže jsou rozměry překážek srovnatelné s vlnovou délkou světla Protože světlo má velmi krátké vlnové délky, jsou ohybové jevy pozorovány na úzkých štěrbinách, malých otvorech, tenkých neprůhledných vláknech apod Fraunhoferův ohyb na štěrbině Na úzkou štěrbinu o šířce a dopadá svazek rovnoběžných paprsků Každý bod štěrbiny se stane podle Huygensova principu zdrojem vlnění, ze kterého se šíří paprsky na všechny strany Ke každému

8 paprsku p A můžeme vybrat paprsek p B tak, aby dráhový rozdíl mezi oběma paprsky splňoval podmínku interferenčních maxim nebo minim Pak se na stínítku v určitých oblastech objeví osvětlená místa (maxima) s různou intenzitou Mezi nimi budou tmavá místa odpovídající minimům Nejintenzivnější maximum (nultého řádu) bude ve středu naproti štěrbině Po obou stranách budou maxima a minima vyšších řádů Maximum: Minimum: Fraunhoferův ohyb na optické mřížce Optická mřížka je soustava stejných rovnoběžných štěrbin stejně od sebe vzdálených Vzdálenost b středů sousedních štěrbin se nazývá mřížková konstanta b Mřížku často určujeme počtem štěrbin (vrypů) N m na jednotce délky Platí b Typické optické mřížky mají několik set vrypů na milimetr Nejjednodušší jsou rovinné mřížky na průchod nebo odraz Mřížky na průchod jsou ryty na skle Vrypy představují neprůhledné mezery mezi štěrbinami Mřížky na odraz jsou ryty na kovovém zrcadle, přičemž vrypy ruší pravidelný odraz N m

9 Maximum: Minimum: 3 Odraz a lom vlnění Při dopadu vlny na rozhraní dvou prostředí o indexech lomu n,n, ve kterých se paprsek šíří rychlostmi v,v, dochází k odrazu a lomu vlnění Prostředí o větší rychlosti paprsku je opticky řidší, prostředí o menší rychlosti paprsku je opticky hustší Na základě Huygensova principu byl odvozen pomocí trigonometrických vztahů zákon odrazu úhel dopadu se rovná úhlu odrazu Dopadající a odražený paprsek leží v tomtéž prostředí zákon lomu paprsek přechází z prostředí o jednom indexu lomu do prostředí druhého Problém studoval Willebrord van Royen Snell (59-66) sin sin v v n n nebo n sin n sin Mohou nastat případy: lom ke kolmici jestliže v v paprsek přechází z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího (např: ze vzduchu do skla)

10 lom od kolmice jestliže v v paprsek přechází z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího (např: z vody do vzduchu-potápěč s baterkou) 3 úplný odraz nastává tehdy, jestliže se paprsek síří z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího Se zvětšujícím se úhlem dopadu roste zároveň i úhel lomu Při určitém mezním úhlu m je úhel lomu roven 90 a lomený paprsek se šíří po rozhraní obou prostředí Zákonů odrazu a lomu se využívá při zobrazení odrazem (zrcadla) a lomem (čočky) 4 Disperze Disperze je rozklad světla na jednotlivé barevné složky Při měření rychlosti světla v různých prostředích se zjistilo, že rychlost je v každém prostředí jiná, závisí na frekvenci (barvě) v f c c Protože index lomu je n, je zřejmé, že v důsledku disperze světla také index lomu daného v f prostředí závisí na frekvenci světla Tento jev potvrzuje jednoduchý pokus Úzký svazek bílého světla dopadá na rovnou stěnu hranolu pod úhlem Pozorováním zjistíme, že lomené světlo není bílé, ale že vzniká soustava barevných pruhů (spektrum) Říkáme, že světlo se při lomu rozložilo na barevné složky Nejvíce se láme fialové světlo, nejméně červené č

11 5 Polarizace Interference a ohyb světla dokazují, že světlo je vlnění Z těchto jevů však není možné zjistit, jestli se jedná o vlnění příčné nebo podélné Rozdíl zjišťujeme pomocí polarizace Polarizátor P vybere z vlnového svazku jen vlny v určité kmitové rovině Vzniká vlnění polarizované Analyzátor A určí, zda se jedná o vlnění příčné Jestliže je analyzátor ve stejném směru jako polarizátor vlna projde V případě, že se jedná o vlnění příčné, pak při zkříženém analyzátoru vlnění neprojde Přirozené světlo (a elektromagnetické vlnění obecně) je vlnění nepolarizované Vektor elektrické a magnetické intenzity E, H jsou sice vždy na sebe kolmé, ale mění svou velikost ve všech kmitových rovinách Světlo, ve kterém vektory polarizované E, H kmitají kolmo na sebe jen v jedné kmitové rovině, je světlo lineárně 5 Polarizace světla odrazem Na skleněnou desku P necháme dopadat světlo z přirozeného zdroje Odrazem se světlo částečně lineárně polarizuje Úplná polarizace nastává při konkrétním úhlu dopadu (je pro každý materiál jiný), který nazýváme Brewsterův polarizační úhel Pro sklo je B 57 Obecně platí tan n B n Odražený a lomený paprsek jsou na sebe kolmé 5 Polarizace světla lomem Lomený paprsek není nikdy úplně polarizovaný, i když opakovaným lomem se polarizace zvětšuje

12 53 Polarizace světla dvojlomem K dvojlomu dochází v případě, že světelný paprsek dopadá na neizotropní prostředí Při dopadu na anizotropní krystal se světelný paprsek rozloží na dva 6 Řádný ordinárius, řídí se zákony lomu, je polarizovaný v jedné kmitové rovině 7 Mimořádný extraordinálius, neřídí se zákony lomu, je polarizovaný v kolmé kmitové rovině Světlo řádného i mimořádného paprsku jsou úplně lineárně polarizované Vhodnou úpravou krystalu islandského vápence, např odstraněním jednoho z paprsků začerněním stěny, na kterou dopadá (pohltí se), dostaneme polarizátor zvaný nikol o velmi dobrých polarizačních vlastnostech 6 Fotometrie Měřením přenášené energie elektromagnetickým zářením se zabývá radiometrie a definuje radiometrické veličiny Zářivá energie Q e je záření vysílané světelným zdrojem přenáší do prostoru (jednotka- joule J) Zářivý tok je podíl zářivé energie Q e a doby t, za kterou projde plochou (jednotka W) 3 Intenzita vyzařování je zářivý tok vyzářený plochou S (jednotka Wm - ) Fotometrie je část optiky, která zkoumá světlo z hlediska jeho působení na zrakový orgán Veličiny, které určují velikost tohoto působení na lidské oko, se označují jako fotometrické veličiny Mezi fotometrické veličiny řadíme např Světelná energie je energie světelné části elektromagnetického spektra - cca 390 nm až 770 nm (jednotka J) Světelný tok vyjadřuje podíl světelné energie prošlé plochou za určitý čas t (jednotka W) 3 Svítivost I je podíl světelného toku a prostorového úhlu, do kterého zdroj energii vysílá (jednotka -kandela cd)

13 4 Osvětlení E je světelný tok dopadající na plochu S osvětleného tělesa (jednotka lux lx) Závisí na svítivosti I zdroje, na vzdálenosti r od světelného zdroje a na úhlu dopadu PŘÍKLADY Rozdíl optických drah dvou paprsků, které spolu interferují je Určete fázový rozdíl světelných vln Dva koherentní světelné paprsky dospějí do určitého bodu s dráhovým rozdílem m Uvažte, zda se v tomto bodě interferencí zesílí nebo zeslabí v případech, že paprsek je a) červený (660 nm) b) žlutý (570 nm) c) fialový (400 nm) í í í í í 3 Na vrstvu oleje o tloušťce 0-7 m, která je na vodě o indexu lomu,33, dopadá kolmo bílé světlo Která barva v odraženém světle vyhasne a která bude nejvíce odražena, jestliže rychlost světla v oleji je 0 8 ms -? 4 Určete vlnovou délku světla z ohybu na štěrbině šířky 0,5 mm, jestliže difrakční obrazec pozorujeme na stínítku ve vzdálenosti 3 m od štěrbiny a prvá minima dané barvy jsou od sebe vzdálena 4,9 mm Z tabulek určete, o jakou barvu světla se jedná 5 Na štěrbinu šířky 0,5 mm dopadá kolmo rovnoběžný svazek monochromatického světla Ohybový jev pozorujeme na stínítku ve vzdálenosti 3,5 m od roviny štěrbiny Určete vlnovou délku použitého světla, je-li střed třetího minima vzdálen od středu nultého maxima,6 mm 6 Určete nejvyšší řád spektra, ve kterém je ještě možno pozorovat červenou čáru vlnové délky 700 nm pomocí optické mřížky, která má 300 vrypů na milimetr

14 7 Na difrakční mřížku dopadá kolmo svazek světla z výbojky Mřížková konstanta je m Ve spektru 3 řádu pozorujeme pod úhlem 0,7 spektrální čáru Vypočtěte její vlnovou délku a určete z tabulek, jaký plyn je ve výbojce Fotometrie Stěna je osvětlena dvěma stejnými svíčkami postavenými těsně vedle sebe ve vzdálenosti 80 cm od stěny O jakou vzdálenost je třeba přiblížit ke stěně jednu svíčku, jestliže druhá zhasne, aby stěna byla osvětlena stejně jako předtím? Ve vzdálenosti m jsou umístěny dva světelné zdroje o svítivostech 6 cd a 64 cd Určete místo mezi zdroji, které je z obou stran stejně osvětleno ší 3 Jak vysoko nad stolem umístíme žárovku o svítivosti 00 cd, aby osvětlení pod žárovkou bylo 60 lx? 4 Lampa zavěšená ve výši 6 m osvětluje staveniště Určete její svítivost, jestliže ve vzdálenosti 5 m od paty stožáru má být osvětlení 5 lx

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Interference vlnění

Interference vlnění 8 Interference vlnění Umět vysvětlit princip interference Umět vysvětlit pojmy interferenčního maxima a minima 3 Umět vysvětlit vznik stojatého vlnění 4 Znát podobnosti a rozdíly mezi postupnýma stojatým

Více

27. Vlnové vlastnosti světla

27. Vlnové vlastnosti světla 27. Vlnové vlastnosti světla Základní vlastnosti světla (rychlost světla, šíření světla v různých prostředích, barva tělesa) Jevy potvrzující vlnovou povahu světla Ohyb a polarizace světla (ohyb světla

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Interference světla Vlnovou podstatu světla prokázal až roku 1801 Thomas Young, když pozoroval jeho interferenci (tj. skládání). Youngův experiment interference světla na dvou štěrbinách (animace) http://micro.magnet.fsu.edu

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK,

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,

Více

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední a ta jej zase předá svému sousedovi. Částice si tedy

Více

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá. MECHANICKÉ VLNĚNÍ Dosud jsme při studiu uvažovali pouze harmonický pohyb izolované částice (hmotného bodu nebo tělesa), která konala kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy Jestliže takový objekt bude součástí

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky 1. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím

Více

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy

Více

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

Světlo x elmag. záření. základní principy

Světlo x elmag. záření. základní principy Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj 2. Vlnění 2.1 Vlnění zvláštní případ pohybu prostředí Vlnění je pohyb v soustavě velkého počtu částic navzájem vázaných, kdy částice kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Druhy vlnění: vlnění příčné

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

Optika nauka o světle

Optika nauka o světle Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení

Více

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou Úkol : 1. Proměřte intenzitu lineárně polarizovaného světla jako funkci pozice analyzátoru. 2. Proměřte napětí na fotorezistoru ozářenou intenzitou světla za analyzátorem jako funkci úhlu mezi optickou

Více

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla VLNOVÁ OPTIKA - studium jevů založených na vlnové povaze světla: - interference (jev podmíněný skládáním vlnění) - polarizace - difrakce (ohyb) - disperze (jev související se závislostí n n ) - studium

Více

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii VLNOVÁ DÉLKA A FREKVENCE SVĚTLA 1) Vypočítejte frekvenci fialového světla, je-li jeho vlnová délka 390 nm. Rychlost světla ve vakuu je 3 10 8 m s 1. = 390 nm = 390 10 9 m c = 3 10 8 m s 1 f=? (Hz) Pro

Více

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Úkol : 1. Určete mřížkovou konstantu d optické mřížky a porovnejte s hodnotou udávanou výrobcem. 2. Určete vlnovou délku λ jednotlivých

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4 O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4 N á z e v m a t e r i á l u : S v ě t l o j a k o v l n ě n í. T e m a t i c k á o b l a s t : F y z i k

Více

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie přednášející: Zdeněk Bochníček Tento text obsahuje příklady ke cvičení k předmětu F3100 Kmity, vlny, optika. Příklady jsou rozděleny

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza (1) Světelná mikroskopie (2) Elektronová mikroskopie (3) Mikroskopie skenující sondou (4) Rentgenová strukturní analýza Doporučená literatura (viz STAG): 1.

Více

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění 3..5 Odraz, lom a ohyb vlnění Předpoklady: 304 Odraz a lom vlnění na rozhranní dvou prostředí s různou rychlostí šíření http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=16.0 Rovinná vlna dopadá šikmo

Více

27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace

27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace 325 27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Do fyzikální optiky zahrnujeme ty jevy, které vznikají v souvislosti se světlem, v kterých se zjevně projevuje jeho vlnová podstata. Jde především o

Více

Lasery základy optiky

Lasery základy optiky LASERY Lasery se staly jedním ze základních nástrojů moderních strojírenských technologií. Optimální využití laserových technologií předpokládá znalosti o jejich principech a o vlastnostech laserového

Více

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým

Více

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika Semestr zimní 4/2 PS, (4 společné konzultace + 2 pracovní semináře po 4 hodinách) z, zk - 7 KB Doporučeno pro 2. rok bakalářského studia. A. Kmity a vlny 1. Volné

Více

Fyzika pro chemiky II

Fyzika pro chemiky II Fyzika pro chemiky II P. Klang, J. Novák, R. Štoudek, Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU Brno 18. února 2004 1 Optika 1. Rovinná elektromagnetická vlna o frekvenci f = 5.45 10 14 Hz polarizovaná

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0 Kmity základní popis kmitání je periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou mechanický oscilátor zařízení vykonávající kmity Základní veličiny Perioda T [s], frekvence f=1/t

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Optika Elektromagnetické záření

Optika Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření Záření, jehož energie se přenáší prostorem prostřednictvím elektromagnetického vlnění, nazýváme elektromagnetické záření. Ke svému šíření nepotřebuje látkové prostředí, může se

Více

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí r r Další předpoklad: nemagnetické prostředí B = µ 0 H izotropně. Veškerá anizotropie pochází od interakce elektrických

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

1.8. Mechanické vlnění

1.8. Mechanické vlnění 1.8. Mechanické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vlnivého pohybu.. Umět srovnat a zároveň vysvětlit rozdíl mezi periodickým kmitavým pohybem jednoho bodu s periodickým vlnivým pohybem bodové řady. 3. Znát

Více

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu. Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 017 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Těleso s hmotností

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Rovinné vlny 1 Při diskusi o řadě jevů je výhodné vycházet z rovinných vln. Vlny musí splňovat Maxwellovy rovnice

Více

Elektromagnetické kmitání

Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmity pozorujeme v paralelním LC obvodu. L C Sepneme-li spínač, kondenzátor se začne vybíjet přes cívku, která se chová jako rezistor. C L Proud roste, napětí

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D18_Z_OPAK_E_Elektromagneticke_kmitani_a_ vlneni_t Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Lukáš Teuer 8.4.2013 22.4.2013 Příprava Opravy

Více

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Vznik a šíření elektromagnetických vln Vznik a šíření elektromagnetických vln Hlavní body Rozšířený Coulombův zákon lektromagnetická vlna ve vakuu Zdroje elektromagnetických vln Přehled elektromagnetických vln Foton vlna nebo částice Fermatův

Více

Praktikum školních pokusů 2

Praktikum školních pokusů 2 Praktikum školních pokusů 2 Optika 3A Interference a difrakce světla Jana Jurmanová Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno I Interference na dvojštěrbině Odvod te vztah pro polohu interferenčních

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 1.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem

Více

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky II

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky II Typové příklady ke zkoušce z Fyziky II [1] Elektromagnetické pole. Vznik střídavého harmonického napětí. Oscilační obvod LC. Sériový rezonanční obvod RLC. Výkon střídavého proudu. 1) Oscilační obvod se

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

P5: Optické metody I

P5: Optické metody I P5: Optické metody I - V klasické optice jsou interferenční a difrakční jevy popisovány prostřednictvím ideálně koherentních, ideálně nekoherentních, později také částečně koherentních světelných svazků

Více

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce TOMÁŠ KŘIVÁNEK Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno Abstrakt V příspěvku je popsán jednoduchý experiment pro demonstraci a měření závislosti

Více

5. Elektromagnetické vlny

5. Elektromagnetické vlny 5. Elektromagnetické vlny 5.1 Úvod Optika je část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305 5.3.6 Ohy na mřížce Předpoklady: 5305 Optická mřížka = soustava rovnoěžných velmi lízkých štěrin. Realizace: Skleněná destička s rovnoěžnými vrypy, přes vryp světlo neprochází, prochází přes nepoškraaná

Více

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 Podpis: Třída: Verze testu: A Čas na vypracování: 120 min. Datum: Učitel: INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Na vypracování zkoušky máte 120 minut.

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině

5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině 5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině K demonstraci vlastností vlnění v izotropním prostředí je vhodná vodní hladina. Snadno se na ní vytvoří rozruch a jeho další šíření. Protože je voda průhledná,

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada Fázový Dopplerův analyzátor (PDA) Základy geometrické optiky Index lomu látky pro světlo o vlnové délce λ je definován jako poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v látce. cv n = [-] (1) c

Více

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ Úloha č. 7a STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ ASEROVÉHO ZÁŘENÍ ÚKO MĚŘENÍ: 1. Na stínítku vytvořte difrakční obrazec difrakční mřížky, štěrbiny a vlasu. Pro všechny studované objekty zaznamenejte pomocí souřadnicového

Více

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku Zvuk 1. základní kmitání - vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin - podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění elastického

Více

R7.1 Barva světla. K poznatku, že bílé světlo je složeno z jednoduchých barevných světel, dospěljižv17.stoletíisaacnewtonna

R7.1 Barva světla. K poznatku, že bílé světlo je složeno z jednoduchých barevných světel, dospěljižv17.stoletíisaacnewtonna Fyzika pro střední školy II 50 R7 S V Ě T L O J A K O V L N Ě N Í R7.1 Barva světla K poznatku, že bílé světlo je složeno z jednoduchých barevných světel, dospěljižv17.stoletíisaacnewtonna základě pokusů

Více