Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný Ing. Jana Punčochářová Šárka Růžičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 3. Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů OSVZ 4. VZ "Ostrov, Městské koupaliště - SO 11 - Obslužný objekt sportovišť" - výběr dodavatele OI 5. Financování "Rekonstrukce zámku Ostrov" - schválení úvěrového rámce OF 6. Žádosti mateřských škol o výjimku z počtu dětí ve třídách OKSVS 7. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z fondů - OKSVS 8. Vydání Změny č. 17 Územního plánu města Ostrov - ORÚP 9. Vydání Změny č. 21 Územního plánu města Ostrov - ORÚP 10. Ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov ORÚP 11. Pronájmy - OMM a) Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2090/1 k. ú. Ostrov nad Ohří b) Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2090/2 k. ú. Ostrov nad Ohří c) Výpůjčka budovy Ostrov, Jáchymovská č. p. 224 na st. p. č. 111 a budovy bez č.p./č.e., na st. p. č k. ú. Ostrov nad Ohří d) Ukončení Výpůjční smlouvy k budově č. p. 1036, Ostrov, Lidická (Knihovna) e) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na č. p. 1348, Ostrov, ulice Lidická f) Snížení nájemného v nebytových prostorech na č. p. 983, Ostrov, Hlavní třída (restaurace Acapulko) g) Pronájem nebytového prostoru na č. p , Ostrov, Brigádnická ulice h) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na č. p. 15, Ostrov, Staré náměstí ch)ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č.16/2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova dohodou i) Umístění reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení v Ostrově 12. Prodeje - OMM a) Prodej st. p. č. 147 v k. ú. Ostrov nad Ohří b) Prodej domu čp. 308 a dvou staveb bez čp./ev.na st. p. č. 404 a části st. p. č. 404 k. ú. Ostrov nad Ohří c) Prodej p. p. č. 1338/1, 1338/4, 1338/5 a části p. p. č. 1337/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří d) Prodej objektu č. p. 197 na st. p. č. 341 včetně st. p. č. a části p. p. č. 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří bod byl stažen z programu e) Prodej domu č. p. 18 na st. p. č. 82 včetně st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří 1

2 f) Prodej st. p. č a částí p. p. č. 2550/2 a 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 13. Program 8. řádného zasedání ZM 14. Informace starosty a) Žádost Domu kultury o souhlas s přijetím finančního daru - OKSVS b) Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov na stůl c) Žádost o provozování lunaparku na Mírovém náměstí - zvláštní užívání veřejného prostranství OMM d) Veřejná zakázka Oprava mostu přes Bystřici v Ostrově - návrh na výběr zhotovitele (po odstoupení vítězného uchazeče) OSMM e) Smlouva o dílo na Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Horní Žďár, nad hotelem Subtera - OSMM 15. Zprávy z komisí Usn. RM č. 728/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 693/10 a z roku 2011 pod č. 194/11, 348/11, 407/11, 437/11, 500/11, 507/11, 567/11, 617/11, 648/11, 651/11, 652/11, 656/11, 673/11, 703/11, 705/11 až 710/11, 713/11, 714/11, 717/11, 718/11, 722/11, 725/11 až 727/11 a 791/11. Usn. RM č. 729/11 Mimořádná přidělení bytů 2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Pavlíně Fridrichové, pí. Květě Šimčíkové, pí. Emílii Duricové, p. Jánu Mikovi, sl. Barboře Balážové, sl. Terezii Šperglové, p. Milanu Pačanovi, p. Vojtěchu Pačanovi. Usn. RM č. 730/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 č. 1 na čp. 382 v ul. Nad Nádražím v Ostrově sl. Heleně Durdoňové. Usn. RM č. 731/11 2. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/14 o velikosti 1+kk pro pí. Janu Strejčkovou na dobu od do Usn. RM č. 732/11 2. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/17 o velikosti 3+kk pro manžele Petra a Kateřinu Broulíkovi na dobu od do Usn. RM č. 733/11 2. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s p. Oldřichem Duchanem k bytu v ul. Družební čp. 1324/22 v Ostrově. Přístřeší po vystěhování z tohoto bytu na dobu 3 měsíců bez možnosti prodloužení zajistí odbor SVZ. Usn. RM č. 734/11 2. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/15 o velikosti 4+kk pro manžele Zuzanu a Andreje Hejhalovi na dobu do bez usnesení. Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů 2

3 Usn. RM č. 735/11 VZ "Ostrov, Městské koupaliště - SO 11 - Obslužný objekt sportovišť" - výběr dodavatele 4. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku "Ostrov, Městské koupaliště - SO 11 - Obslužný objekt sportovišť" uchazeči Toužimská stavební společnost s. r. o., IČ: , se sídlem Karlovy Vary, Drahovice, Stará Kysibelská 8/1 s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba bude dokončena do Usn. RM č. 736/11 Financování "Rekonstrukce zámku Ostrov" - schválení úvěrového rámce 5. RM doporučuje ZM schválit případné krytí průběžného financování stavby Rekonstrukce zámku Ostrov úvěrem do výše 60 mil. Kč. Usn. RM č. 737/11 Žádosti mateřských škol o výjimku z počtu dětí ve třídách 6. RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary a Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2011/2012 dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 738/11 7. RM ruší usn. č. 726/11 ze dne Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z fondů Usn. RM č. 739/11 7. RM dává Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary souhlas s převodem částky ,-- Kč z rezervního fondu k posílení jejich investičního fondu. Usn. RM č. 740/11 7. RM souhlasí s čerpáním z investičního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary ve výši max ,-- Kč k posílení zdrojů určených na financování oprav majetku na úhradu nákladů za malířské a podlahářské práce v šatně školy. Usn. RM č. 741/11 Vydání Změny č. 17 Územního plánu města Ostrov 8. RM doporučuje ZM, v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat Změnu č. 17 Územního plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. Usn. RM č. 742/11 8. RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se vydání Změny č. 17 Územního plánu města Ostrov Zastupitelstvu města Ostrov. Usn. RM č. 743/11 Vydání Změny č. 21 Územního plánu města Ostrov 9. RM doporučuje ZM, v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat Změnu č. 21 Územního plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. 3

4 Usn. RM č. 744/11 9. RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se vydání Změny č. 21 Územního plánu města Ostrov Zastupitelstvu města Ostrov. Usn. RM č. 745/11 Ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov 10. RM doporučuje ZM schválit ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov týkající se zanesení limitů využití území Pronájmy Usn. RM č. 746/11 Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2090/1 k. ú. Ostrov nad Ohří 11a) RM schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozu výměníkové stanice umístěné v 1. P. P. domu č. p. 320 stojícího na st. p. č. 411 k. ú. Ostrov nad Ohří ve prospěch Ostrovské teplárenské a. s. IČ: se sídlem Mořičovská 1210, PSČ: Ostrov. Hodnota věcného břemene byla stanovena ZP č /2011 ve výši ,- Kč. Ostrovská teplárenská a. s. jako oprávněná osoba je rovněž povinna uhradit náklady spojené se zřízením věcného břemene výměníkové stanice v domě čp. 320 na st. p. č. 411 v k. ú. Ostrov nad Ohří. Usn. RM č. 747/11 11a) RM schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení teplovodu na pozemku p. č. 2090/1 (zahrada) k. ú. Ostrov nad Ohří v rozsahu dle GP. č /2011 ve prospěch Ostrovské teplárenské a. s. IČ: se sídlem Mořičovská 1210, PSČ: Ostrov, jehož hodnota byla stanovena znaleckým posudkem č /2011 ve výši ,- Kč. Ostrovská teplárenská a. s. jako oprávněná osoba je rovněž povinna uhradit náklady spojené se zřízením věcného břemene podzemního vedení teplovodu na p. p. č. 2090/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří. Usn. RM č. 748/11 Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2090/2 k. ú. Ostrov nad Ohří 11b) RM schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení teplovodu na pozemku p. č. 2090/2 (zahrada) k. ú. Ostrov nad Ohří v rozsahu dle GP č /2011 ve prospěch Ostrovské teplárenské a. s. IČ: se sídlem Mořičovská 1210, PSČ: Ostrov, jehož hodnota byla stanovena znaleckým posudkem č /2011 ve výši 5.820,- Kč. Ostrovská teplárenská a. s. jako oprávněná osoba je rovněž povinna uhradit náklady spojené se zřízením věcného břemene podzemního vedení teplovodu na p. p. č. 2090/2 k. ú. Ostrov nad Ohří. Usn. RM č. 749/11 Výpůjčka budovy Ostrov, Jáchymovská č. p. 224 na st. p. č. 111 a budovy bez č.p./č.e., na st. p. č k. ú. Ostrov nad Ohří 11c) RM schvaluje uzavření Výpůjční smlouvy k budově na č. p. 224 na st. p. č. 111 a k budově bez č.p./č.e. na st. p. č. 2079, v k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Jáchymovská, PSČ , Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrov, Jáchymovská 224, PSČ , IČ , na dobu určitou s účinností od do Usn. RM č. 750/11 Ukončení Výpůjční smlouvy k budově č. p. 1036, Ostrov, Lidická (Knihovna) 11d) RM schvaluje ukončení Výpůjční smlouvy reg. č ze dne , ve znění pozdějších Dodatků, na vypůjčení budovy na č.p v Ostrově, s Městskou knihovnou Ostrov, Lidická 1036, PSČ , příspěvkovou organizací, a to dohodou ke dni

5 Usn. RM č. 751/11 Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na č. p. 1348, Ostrov, ulice Lidická 11e) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne , ve znění pozdějších Dodatků, na pronájem nebytového prostoru na č. p. 1348, Ostrov, ulice Lidická, s panem Josefem Oncirkem, bytem Ostrov, Lidická 1348, PSČ , IČ , a to dohodou k Usn. RM č. 752/11 Snížení nájemného v nebytových prostorech na č. p. 983, Ostrov, Hlavní třída (restaurace Acapulko) 11f) RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě registrační číslo ze dne , ve znění pozdějších Dodatků, s panem Romanem Pelikánem, Ostrov, Hlavní třída 734, PSČ , IČ , kterým dojde ke snížení základního nájemného v provozních prostorech na č. p. 983, Ostrov, Hlavní třída, PSČ , a to ze současných 1.440,82 Kč/m 2 /rok na 1.152,65 Kč/m 2 /rok, s platností od Usn. RM č. 753/11 Pronájem nebytového prostoru na č. p , Ostrov, Brigádnická ulice 11g) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p o výměře 39,14 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, paní Janě Hrabové, Ostrov, Masarykova 671, PSČ , za nabídnuté nájemné ve výši 1.250,-Kč/m 2 /rok za účelem provozování zverimexu s tím, že první rok trvání nájemního vztahu bude nulové nájemné na základě podmínek Programu aktivní podpory podnikání. Usn. RM č. 754/11 Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na č. p. 15, Ostrov, Staré náměstí 11h) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne , na pronájem nebytového prostoru na č. p. 15, Ostrov, Staré náměstí, s panem Zdeňkem Svatkem, bytem Ostrov, Lidická 1250, PSČ , IČ , a to dohodou k Usn. RM č. 755/11 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č.16/2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova dohodou 11ch) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č ze dne na pronájem p. p. č.16/2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova dohodou ke dni Usn. RM č. 756/11 Umístění reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení v Ostrově 11i) RM schvaluje žadateli Dům kultury Ostrov, IČ: , se sídlem Mírové náměstí 733, PSČ , zastoupený paní Věrou Čarnou, umístění 30 ks plastových reklamních poutačů o velikosti 100 cm x 70 cm na sloupech veřejného osvětlení pro akci 43. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Prodeje Usn. RM č. 757/11 Prodej st. p. č. 147 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12a) RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 147 o výměře 166 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří manželům Jaroslavu a Anně Brodcovým, bytem Dlouhá 99, Ostrov, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 758/11 Prodej domu čp. 308 a dvou staveb bez čp./ev.na st. p. č. 404 a části st. p. č. 404 k. ú. Ostrov nad Ohří 12b) RM schvaluje podmínky výběrového řízení č. 6 na prodej bytového domu čp. 308 na st. p. č. 404, části pozemku st. p. č. 404 o výměře 327 m 2 ležící pod domem a vedlejších staveb bez čp/ev. stojících na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, s minimální nabídkovou cenou ve výši 5

6 ,- Kč, za nejvyšší vysoutěženou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení, plus veškeré náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 759/11 Prodej p. p. č. 1338/1, 1338/4, 1338/5 a části p. p. č. 1337/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12c) RM navrhuje ZM schválit prodej p. p. č. 1338/1 o výměře 217 m 2, 1338/4 o výměře 119 m 2, 1338/5 o výměře 262 m 2 a části p. p. č. 1337/1 o výměře cca 152 m 2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Pavlu Čekanovi ml., bytem Hroznětínská 1321, Ostrov za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. Před prodejem bude uzavřena Smlouva nájemní a smlouva budoucí kupní, vlastní prodej bude realizován až po dokončení stavby RD. 12d) - staženo z programu Prodej objektu č. p. 197 na st. p. č. 341 včetně st. p. č. a části p. p. č. 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří Usn. RM č. 760/11 Prodej domu č. p. 18 na st. p. č. 82 včetně st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12e) RM schvaluje vítěze výběrového řízení na prodej domu č.p. 18, na st.p.č. 82 a st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří ze dne a to společnost PPIT Group s.r.o. se sídlem Teplička ev.č. 50, PSČ , IČ: za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč ,-. Usn. RM č. 761/11 12e) RM doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 18, na st.p.č. 82 a st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří vítězi výběrového řízení ze dne firmě PPIT Group s.r.o. se sídlem Teplička ev.č. 50, PSČ , IČ: za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč ,-. Kupující je povinen, v souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej domu č.p. 18, na st.p.č. 82 a st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří, v průběhu 5 let ode dne vkladu vlastnických práv k domu č.p. 18, na st.p.č. 82 a st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří na nabyvatele do katastru nemovitostí provést a uhradit na domě čp. 18 opravy v hodnotě nejméně 1 milión Kč a úhradu těchto nákladů prokázat daňovými doklady příslušnému odboru MěÚ Ostrov. Kupující je rovněž povinen uhradit veškeré náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 762/11 Prodej st. p. č a částí p. p. č. 2550/2 a 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12f) RM navrhuje ZM neschválit prodej st. p. č o výměře 66 m 2 a částí p. p. č. 2550/2 o výměře cca 55 m 2 a p. p. č. 2678/1 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Ostrov na Ohří panu Jiřímu Kolářovi, bytem Májová 903/14, Ostrov. Usn. RM č. 763/11 Program 8. řádného zasedání ZM 13. RM schvaluje program 8. řádného zasedání ZM konaného dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí 2. Rozpočtová opatření 3. Financování "Rekonstrukce zámku Ostrov" - schválení úvěrového rámce 6

7 4. Dodatky zřizovacích listin mateřských škol a ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 5. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 9/2011, Požární řád města Ostrov 6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 10/2011, kterou se stanoví závazné podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 7. Vydání Změny č. 17 Územního plánu města Ostrov 8. Vydání Změny č. 21 Územního plánu města Ostrov 9. Ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov 10. Prodeje a) Prodej p.p.č. 948/1 k.ú. Ostrov nad Ohří b) Prodej st.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří c) Bezúplatný převod části stavby cyklotrasy Ostrov - Květnová - Vojkovice vybudované na p.p.č v k.ú. Vojkovice d) Žádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění závazku výstavby RD e) Prodej p.p.č. 147 v k.ú. Ostrov nad Ohří f) Prodej st.p.č a částí p.p.č. 2550/2 a 2678/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří g) Prodej p.p.č. 1338/1, 1338/4, 1338/5 a části p.p.č. 1337/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří h) Prodej části pozemku p. č. 393/1 k. ú. Dolní Žďár u Ostrova i) Bezúplatný převod komunikace k ú. Hluboký j) Prodej p.p.č. 10 k.ú. Hluboký k) Koupě st.p.č. 951/20 včetně stavby na něm stojící k.ú. Ostrov nad Ohří l) Prodej p.p.č. 348/3 k.ú. Ostrov nad Ohří - snížení ceny m) Prodej domu č. p. 18 na st. p. č. 82 včetně st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří 11. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Informace starosty Usn. RM č. 764/11 Žádost Domu kultury o souhlas s přijetím finančního daru 14a) RM souhlasí s přijetím věcného daru - 2 kusů skleněných šatonů na podstavci a 2 kusů figurky pierota na podstavci v celkové hodnotě ,-- Kč od společnosti Nadace Preciosa jako ceny pro vítěze 43. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana pro Dům kultury Ostrov. Usn. RM č. 765/11 Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov 14b) RM schvaluje změnu organizačního řádu takto: RM ruší odbor majetku města a odbor správy majetku města ke dni a zřizuje odbor majetkové správy ke dni Usn. RM č. 766/11 14b) RM ukládá tajemnici MěÚ provést potřebné legislativní kroky ke zrušení pracovních míst vedoucích odboru majetku města a odboru správy majetku města. Usn. RM č. 767/11 14b) RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit výběrové řízení na funkci vedoucího odboru majetkové správy. Usn. RM č. 768/11 14b) RM pověřuje vedením odboru správy majetku města do pana Karla Illeho. 7

8 Usn. RM č. 769/11 Žádost o provozování lunaparku na Mírovém náměstí - zvláštní užívání veřejného prostranství 14c) RM schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasné provozování lunaparku a jejich souvisejících atrakcí či provozoven na části Mírového náměstí p. p. č. 224/36, o rozloze 630 m 2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, v termínu od do , panu Jindřichu Schmiedovi, IČ: , se sídlem Sadov, Bor 65, dle podmínek uvedených v žádosti. Usn. RM č. 770/11 Veřejná zakázka Oprava mostu přes Bystřici v Ostrově - návrh na výběr zhotovitele (po odstoupení vítězného uchazeče) 14d) RM ruší veřejnou zakázku na stavbu Oprava mostu přes Bystřici v Ostrově a ukládá odboru správy majetku města opakovaně vyhlásit veřejnou zakázku na provedení této stavby v roce Usn. RM č. 771/11 Smlouva o dílo na Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Horní Žďár, nad hotelem Subtera 14e) RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Horní Žďár, nad hotelem Subtera s firmou Stav-elektro s. r. o., Vintířovská 1149, Chodov za cenu Kč včetně DPH. 15. bez usnesení. Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta města 8

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6 Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 Přítomni: 5 radních + tajemník Omluveni: pí. Šoustalová (od 16.45hod.) Hosté : R A D A MĚSTA NEJDEK 47. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod Různé

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Hranice č. RM 04/16, konaného dne 24.2.2016 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z jednání Rady města Hranice č. RM 04/16, konaného dne 24.2.2016 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z jednání Rady města Hranice č. RM 04/16, konaného dne 24.2.2016 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, Zdeňka Heišteinová, Martina Nová, Marcela Švecová, PhDr. Hana Levá

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 359 Rada města souhlasí s umístěním stavby Dřevěná chatka na nářadí na ppč. 559/53 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3779 v katastrálním území a

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Účast: Vedoucí OI k bodům 2 až 8 Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 Vedoucí OMS k bodům 17 až 22

Účast: Vedoucí OI k bodům 2 až 8 Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 Vedoucí OMS k bodům 17 až 22 Město Ostrov Usnesení z 27. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 28. července 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více