VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)"

Transkript

1 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) Praha, červen 2013

2

3 MPSV ČR, Praha 2013 ISBN

4 OBSAH strana Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat 6 9 Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností v letech Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů domácností v letech podle šetření Příjmy a životní podmínky domácností (EU - SILC) 33 Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech podle krajů Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Tabulka č. 7 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Tabulka č. 8 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) 42 Tabulka č. 9 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech Tabulka č. 10 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na fyzické osoby) v letech Tabulka č. 11 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech v NH ČR podle odvětví - sekce CZ-NACE Tabulka č. 12 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech podle krajů 51 Tabulka č. 13 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech podle velikosti zpravodajské jednotky 52 Tabulka č. 14 Nominální a reálný starobní důchod v letech Tabulka č. 15 Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě (na přepočtené počty) v NH ČR v letech Tabulka č. 16 Nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů domácností v letech (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti)

5 OBSAH strana Tabulka č. 17 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů jednotlivých typů domácností v letech Tabulka č. 18 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech (v % proti předch. roku) 65 Tabulka č. 19 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) v průběhu let za domácnosti celkem Tabulka č. 20 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech podle účelu užití Tabulka č. 21 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v letech Tabulka č. 22 Průměrná roční míra změny harmonizovaného indexu spotřebitelských cen /HICP/ v letech ) v ČR a v Evropské unii (%) 76 Tabulka č. 23 Vývoj celkových vkladů domácností v ČR v letech Tabulka č. 24 Vývoj korunových vkladů domácností v letech Tabulka č. 25 Vývoj úvěrů (půjček) domácností v ČR v letech Tabulka č. 26 Vývoj částek životního minima v letech Tabulka č. 27 Částky životního a existenčního minima v letech (v Kč za měsíc) 82 Tabulka č. 28 Vývoj minimální mzdy v letech Tabulka č. 29 Populace žijící pod hranicí chudoby v Evropské unii v letech (%) 84 5

6 Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat Publikace formou tabulkových přehledů ukazuje na základních datech vývoj vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za dobu trvání samostatné České republiky, tj. od roku K propočtům byly využity dostupné vybrané údaje datové základny Českého statistického úřadu, České národní banky, Ministerstva práce a sociálních věcí a vlastní zdroje odboru analýz a statistik. Vývoj nominálních příjmů a výdajů domácností je (kromě souhrnných makroekonomických údajů) dokumentován zejména daty statistiky rodinných účtů, sledovanými ČSÚ v netto vyjádření. Statistika rodinných účtů je uceleným (a nenahraditelným) zdrojem dat, která průběžně charakterizují oblast hospodaření soukromých domácností, které je možno členit dle rozličných hledisek. I přesto, že je SRÚ prioritně zaměřena na sledování vydání a spotřeby domácností, podává i (aktuální) základní informace o jejich příjmech, což má svůj význam zejména v období, kdy ještě nejsou k dispozici výsledky jiných rozsáhlejších zjišťování, zejména šetření Životní podmínky, realizovaného jako národní modul šetření EU-SILC. SRÚ v omezené míře umožňuje provádět potřebná kvantitativní a kvalitativní srovnání a podává tak základní informace využitelné k analytické činnosti v oblasti životní úrovně obyvatelstva. Z tohoto důvodu jsou přehledy v některých oblastech doplněny o další údaje. Zpravodajský soubor domácností SRÚ je vybírán záměrným kvótním výběrem a v celém sledovaném období počítá s cca 3 tisíci domácnostmi, které svým složením odpovídají struktuře domácností v ČR podle postavení osoby v čele, počtu dětí a výše čistého peněžního příjmu na osobu. Oporou pro stanovení kvót byla různá statistická zjišťování (zejména Mikrocenzus), přičemž od roku 2005 je hlavní oporou výběru zmíněné šetření Životní podmínky. Do roku 2010 existoval ještě tzv. doplňkový soubor, který byl tvořen cca 400 rodin s dětmi žijících mírně nad úrovní životního minima; tento soubor zajišťoval reprezentativní údaje za rodiny s dětmi a s nízkými příjmy. Složení souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálněji postihlo posun charakteristik domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.) tyto změny se mohly do určité míry projevit v relativních ukazatelích, na základní (dlouhodobější) vývojové tendence nemají podstatný vliv. Čisté peněžní příjmy jsou v SRÚ definovány jako hrubé peněžní příjmy snížené o daň z příjmů a povinné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, nezahrnují přijaté půjčky a úvěry ani vybrané úspory. Struktura čistých peněžních příjmů je vyjádřena v rozdělení do 3 základních skupin příjmy pracovní, sociální a ostatní. 6

7 Čistá peněžní vydání domácností jsou analogicky hrubými peněžními vydáními sníženými o daň z příjmů a částky sociálního a zdravotního pojištění, nezahrnují vklady u peněžních ústavů ani splátky půjček a úvěrů. Pro třídění tzv. spotřebních vydání je od roku 1999 používána klasifikace CZ-COICOP, tedy Klasifikace individuální spotřeby podle účelu, která vznikla jako česká verze mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Spotřební vydání domácností jsou podle této klasifikace uspořádána do 12 oddílů. Obecněji vymezená položka Ostatní zboží a služby obsahuje zejména výrobky a služby osobní péče, osobní doplňky, všechny druhy pojištění a správní a jiné poplatky. Výdaje, kterou nejsou v CZ-COICOP zařazeny (např. investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata apod.), byly vyčleněny do zvláštního oddílu Vydání neklasifikovaná jako spotřební. Výsledky šetřenístatistiky rodinných účtů jsou informativně v publikaci uvedeny zadomácnosti podle postavení osoby v čele za období od roku 1993 (příjmy) a 1999 (struktura výdajů) až Od roku 2006 ČSÚ již nejsou v SRÚ samostatně sledovány domácnosti zemědělců, data za předcházející roky jsou ale pro srovnání v publikaci ponechána, totéž platí od roku 2011 také pro rodiny s dětmi a s minimálními příjmy. Všechna data vycházející ze statistiky rodinných účtů (pokud není uvedeno jinak) jsou publikována jako průměr na 1 člena domácnosti. Tam, kde to bylo metodicky možné, jsou informativně prezentovány také údaje o nominálním a reálném vývoji od roku V případě potřeby získat průměr za celou domácnost lze využít přehledu o průměrném počtu členů na domácnost (viz tabulka na konci tohoto textu). K doplnění charakteristiky příjmů domácností na mikroúrovni jsou v tabulkách uvedeny základní údaje o jejich výši podle krajů zjištěné v Mikrocensu 2002 a v šetření Příjmy a životní podmínky domácností ČR v letech (údaje za roky 2011 a 2012 budou prezentovány o rok později). Základní informativní přehled o vývoji příjmů, výdajů a úspor sektoru domácností (na makroúrovni) podávají tabulky č. 6, 7 a 8 zdrojová data byla převzata ze statistiky národních účtů ČSÚ. Charakteristika mzdového vývoje byla zpracována na základě údajů ČSÚ. Od je hlavní důraz při publikování průměrné mzdy kladen na tzv. přepočtené počty zaměstnanců (dříve na fyzické osoby) v celém národním hospodářství (zohledněna délka pracovních úvazků zaměstnanců). Při zpracování dat jsou ČSÚ uplatněny matematicko-statistické metody odhadů nonresponse a odhadů za nešetřenou část podnikatelské sféry a neziskových organizací, při současném využití administrativních zdrojů dat (tzn. průměrná hrubá měsíční mzda za celé národní hospodářství zahrnuje údaje za všechny zaměstnance). Další důležitou metodickou změnou realizovanou ČSÚ bylo zpracování a publikování údajů o průměrných mzdách podle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve 7

8 používanou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Údaje o průměrných hrubých měsíčních mzdách zohledňující výše popsané změny v metodice zjišťování jsou k dispozici pouze od roku Data za jednotlivé regiony byla do roku 2010 získána podnikovou metodou podle sídla vykazujícího ekonomického subjektu, nemusí proto plně charakterizovat situaci na daném území. Od roku 2011 jsou data v územním třídění zpracována podle místa aktuálního pracoviště zaměstnanců (tzv. pracovištní metodou). Některé diference mezi údaji uvedenými v této publikaci a údaji vykazovanými ČSÚ vyplývají z rozdílné metodiky používané při sestavování časových řad a při vykazování za běžné období. Nominální vývoj starobních důchodů charakterizují údaje MPSV, pro propočty jejich reálné úrovně byly použity oficiální indexy životních nákladů domácností důchodců z výpočtů ČSÚ. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou sjednoceny s cenovou statistikou zemí Evropské unie. Úhrnné indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) vykázané ČSÚ za jednotlivé roky přitom zůstaly v platnosti. Vývojová řada cenového pohybu vzákladních skupinách spotřebního koše je srovnatelná. Úhrnný index životních nákladů je od roku 2009 vykazován již pouze za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti v Praze. Přehled o vývoji cenové inflace je doplněn o vývoj harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP). Porovnání se státy Evropské unie vychází ze spotřebního koše upraveného pro tyto potřeby a prezentované údaje za ČR se tudíž liší od ostatních dat charakterizujících cenovou inflaci vpřehledu. Mezinárodně srovnatelné údaje o vývoji populace žijící pod hranicí chudoby (v %) v letech jsou uvedeny vtabulce č. 29. Hranice (práh) příjmové chudoby představuje 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku. Zdrojová data byla čerpána zvýsledků šetření EU SILC 2005 až 2011, které jsou publikovány Eurostatem. Všechna data za rok 2012 je třeba považovat za předběžná. Údaje z národních účtů jsou předběžné za všechny uváděné roky. Cílem publikace je ukázat především dlouhodobější vývojové tendence, přičemž v některých případech (makroúdaje statistiky národních účtů, některé charakteristiky mzdového vývoje apod.) nebylo možné dosáhnout plné metodické a obsahové srovnatelnosti dat (tam, kde změny metodiky, resp. obsahu byly zásadního charakteru, jsou uvedeny časové řady kratší, popř. jsou rozděleny na úseky metodicky porovnatelné). Poznámka: údaje vpublikaci označené x znamenají, že data nebyla v daném roce statisticky šetřena. Publikace obsahuje data platná k 30. červnu

9 Průměrný počet členů domácností Statistiky rodinných účtů ČSÚ Zaměstnanci celkem 2,88 2,89 2,85 2,86 2,86 2,81 2,79 2,81 2,80 2,78 Zaměstnanci bez dětí 1,77 1,76 1,75 1,76 1,76 1,74 1,74 1,74 1,76 1,74 Zaměstnanci s dětmi 3,64 3,66 3,58 3,60 3,59 3,59 3,58 3,57 3,54 3,51 Zemědělci 3,21 3,20 3,19 3,15 3,15 3,11 3,11 3,06 3,08 3,05 Domácnosti OSVČ 3,28 3,25 3,27 3,17 3,22 3,17 3,19 3,14 3,16 3,15 Domácnosti důchodců (bez EA členů) 1,39 1,39 1,49 1,49 1,50 1,49 1,47 1,48 1,48 1,47 Domácnosti s dětmi s min. příjmy 4,18 3,93 3,81 3,71 3,83 3,67 3,67 3,73 3,60 3, Zaměstnanci celkem 2,78 2,75 2,59 2,60 2,60 2,57 2,56 2,56 2,56 2,56 Zaměstnanci bez dětí 1,73 1,71 1,69 1,68 1,68 1,65 1,64 1,60 1,60 1,63 Zaměstnanci s dětmi 3,55 3,52 3,50 3,52 3,53 3,50 3,48 3,50 3,47 3,47 Zemědělci 3,00 3,00 2,77 x x x x x x x Domácnosti OSVČ 3,08 3,10 2,96 2,98 2,90 2,90 2,84 2,84 2,80 2,80 Domácnosti důchodců (bez EA členů) 1,48 1,48 1,48 1,49 1,51 1,52 1,50 1,49 1,49 1,50 Domácnosti s dětmi s min. příjmy 3,51 3,41 3,37 3,23 3,33 3,34 3,35 3,33 x x 9

10 Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Kč index v % 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 Zaměstnanci bez dětí Kč index v % 124,4 117,4 113,6 118,9 109,0 106,9 104,2 104,6 108,0 103,6 Zaměstnanci s dětmi Kč index v % 117,2 113,1 120,3 113,0 108,4 110,6 106,0 103,1 107,4 101,9 Zemědělci Kč index v % 117,9 113,3 116,4 113,0 106,9 106,7 105,1 105,1 109,1 105,1 Samostatně výdělečně činní Kč index v % x 119,0 124,3 119,7 107,4 106,9 106,4 102,5 108,2 102,7 Důchodci celkem Kč index v % 116,4 111,4 118,1 118,7 115,8 109,4 105,8 102,3 108,1 105,9 Dom. s dětmi s min. příjmy Kč index v % 113,6 107,5 112,6 112,8 112,8 111,4 103,7 104,5 105,1 105,

11 Tabulka č. 1 dokončení Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Kč index v % 105,8 104,5 106,6 110,4 108,5 108,8 103,9 102,0 98,9 103,6 Zaměstnanci bez dětí Kč index v % 104,7 104,8 104,3 110,2 107,9 107,9 105,6 101,9 98,9 103,7 Zaměstnanci s dětmi Kč index v % 106,5 104,5 101,4 111,4 108,7 109,7 103,1 103,2 98,8 102,8 Zemědělci Kč x x x x x x x index v % 101,8 107,4 108,7 x x x x x x x Samostatně výdělečně činní Kč index v % 102,2 105,5 106,2 100,5 108,1 113,3 102,3 98,5 100,0 108,1 Důchodci celkem Kč index v % 104,7 102,3 105,2 106,1 108,4 105,9 105,6 105,0 106,9 101,2 Dom. s dětmi s min. příjmy Kč x x index v % 100,7 102,0 102,8 102,5 104,1 100,3 98,1 99,8 x x 11 11

12 Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech Domácnosti zaměstnanců celkem Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 - rok 1992 = ,4 136,7 161,3 185,4 201,4 221,6 236,1 241,9 260,8 268,1 - informativně: rok 1989 = ,3 204,1 240,9 276,8 300,7 331,0 352,6 361,2 389,5 400,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 98,8 104,1 108,2 105,6 100,1 99,4 104,3 98,6 103,0 101,0 - rok 1992 = ,8 102,9 111,3 117,6 117,7 117,0 122,1 120,4 124,0 125,2 - informativně: rok 1989 = ,3 80,5 87,1 91,9 92,0 91,5 95,5 94,1 96,9 97,2 12

13 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců celkem Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 105,8 104,5 106,6 110,4 108,5 108,8 103,9 102,0 98,9 103,6 - rok 1992 = ,3 296,0 315,6 348,6 378,1 411,5 427,5 436,2 431,2 446,8 - informativně: rok 1989 = ,2 442,2 471,4 521,4 565,2 615,1 639,1 652,1 644,6 667,9 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - rok 1992 = ,5 220,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 - informativně: rok 1989 = ,7 421,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 105,7 101,7 104,6 107,7 105,5 102,4 102,9 100,5 97,0 100,3 - rok 1992 = ,1 134,2 140,5 151,4 159,7 163,5 168,2 169,1 164,0 164,5 - informativně: rok 1989 = ,3 105,0 109,8 118,5 125,0 128,0 131,6 132,3 128,4 128,

14 Domácnosti zaměstnanců bez dětí Tabulka č. 2 pokračování Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 124,4 117,4 113,6 118,9 109,0 106,9 104,2 104,6 108,0 103,6 - rok 1992 = ,4 146,1 166,0 197,4 215,3 230,1 239,8 250,8 271,1 280,9 - informativně: rok 1989 = ,8 206,4 234,5 278,9 304,1 325,1 338,8 354,4 383,0 396,8 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 103,0 106,7 104,1 109,3 100,5 96,6 102,1 100,7 103,2 101,8 - rok 1992 = ,0 110,0 114,6 125,2 125,8 121,5 124,0 124,8 128,9 131,1 - informativně: rok 1989 = ,2 81,4 84,7 92,6 93,1 89,9 91,7 92,3 95,3 96,

15 Domácnosti zaměstnanců bez dětí Tabulka č. 2 pokračování Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,7 104,8 104,4 110,2 107,9 107,9 105,6 101,9 98,9 103,7 - rok 1992 = ,7 307,8 321,2 354,0 381,8 411,9 434,8 443,1 438,4 454,4 - informativně: rok 1989 = ,4 435,3 454,3 500,7 540,0 582,6 615,0 626,7 620,0 642,7 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - rok 1992 = ,5 220,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 - informativně: rok 1989 = ,7 421,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 104,6 101,9 102,4 107,5 104,9 101,5 104,5 100,4 97,1 100,3 - rok 1992 = ,9 139,6 142,9 153,7 161,3 163,7 171,1 171,7 166,7 167,3 - informativně: rok 1989 = ,4 103,3 105,8 113,8 119,4 121,2 126,6 127,2 123,5 123,

16 Domácnosti zaměstnanců s dětmi Tabulka č. 2 pokračování Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 117,2 113,1 120,3 113,0 108,4 110,6 106,0 103,1 107,4 101,9 - rok 1992 = ,2 132,6 159,4 180,1 195,3 216,0 228,9 235,9 253,3 258,1 - informativně: rok 1989 = ,8 200,0 240,5 271,7 294,6 325,8 345,3 355,9 382,1 389,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 97,0 102,8 110,2 103,8 99,9 99,9 103,8 99,2 102,6 100,1 - rok 1992 = ,0 99,8 110,0 114,2 114,1 114,0 118,4 117,4 120,4 120,4 - informativně: rok 1989 = ,7 78,9 86,9 90,2 90,2 90,1 93,5 92,7 95,1 95,

17 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 106,5 104,5 101,3 111,4 108,7 109,7 103,1 103,2 98,8 102,8 - rok 1992 = ,8 287,2 291,0 324,1 352,4 386,7 398,9 411,7 406,9 418,3 - informativně: rok 1989 = ,7 433,4 439,0 489,1 531,7 583,5 601,9 621,3 614,1 631,2 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - rok 1992 = ,5 220,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 - informativně: rok 1989 = ,7 421,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 106,4 101,7 99,4 108,7 105,8 103,2 102,1 101,7 97,0 99,5 - rok 1992 = ,1 130,3 129,5 140,7 148,8 153,6 156,9 159,6 154,8 154,0 - informativně: rok 1989 = ,2 102,9 105,2 111,2 121,0 121,4 127,5 126,1 128,5 127,

18 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zemědělců Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 117,9 113,3 116,4 113,0 106,9 106,7 105,1 105,1 109,1 105,1 - rok 1992 = ,9 133,6 155,5 175,8 188,0 200,6 210,7 221,6 241,6 253,9 - informativně: rok 1989 = ,1 180,3 209,9 237,2 253,7 270,7 284,4 299,0 326,0 342,6 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 97,6 103,0 106,7 103,9 98,5 96,4 102,9 101,2 104,2 103,2 - rok 1992 = ,6 100,6 107,3 111,5 109,9 105,9 108,9 110,3 114,9 118,5 - informativně: rok 1989 = ,0 71,1 75,9 78,8 77,7 74,8 77,0 77,9 81,1 83,

19 Domácnosti zemědělců Tabulka č. 2 pokračování Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) x x x x x x x Indexy (%) - meziroční 101,8 107,4 108,1 x x x x x x x - rok 1992 = ,0 277,6 302,0 x x x x x x x - informativně: rok 1989 = ,5 374,6 407,6 x x x x x x x Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 x x x x x x x - rok 1992 = ,5 220,5 224,7 x x x x x x x - informativně: rok 1989 = ,7 421,3 429,3 x x x x x x x Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,7 104,5 106,1 x x x x x x x - rok 1992 = ,7 125,9 134,4 x x x x x x x - informativně: rok 1989 = ,3 88,9 94,9 x x x x x x x 19 19

20 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční x 119,0 124,3 119,7 107,4 106,9 106,4 102,5 108,2 102,7 - rok 1993 = 100 x 119,0 147,9 177,1 190,3 203,4 216,4 221,8 239,9 245,9 Indexy spotř. cen (%) - meziroční x 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1993 = 100 x 110,0 120,0 130,6 141,7 156,8 160,1 166,3 174,2 177,3 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční x 108,2 113,9 110,0 99,0 96,6 104,2 98,7 103,3 100,9 - rok 1993 = 100 x 108,2 123,3 135,6 134,3 129,7 135,2 133,4 137,7 138,

21 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 102,2 105,5 106,2 100,5 108,1 113,3 102,3 98,5 100,1 107,9 - rok 1993 = ,9 265,7 282,2 283,7 306,6 347,2 355,1 349,7 349,9 377,7 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - rok 1993 = ,4 182,4 185,8 190,5 195,8 208,1 210,2 213,4 217,4 224,6 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 102,1 102,6 104,2 98,1 105,1 106,5 101,2 97,0 98,2 104,5 - rok 1993 = ,0 145,7 151,9 148,9 156,6 166,8 168,9 163,9 160,9 168,

22 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti důchodců Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 116,4 111,4 118,1 118,7 115,8 109,4 105,8 102,3 108,1 105,9 - rok 1992 = ,4 129,6 153,1 181,8 210,5 230,2 243,7 249,3 269,5 285,4 - informativně: rok 1989 = ,3 203,1 239,9 284,8 329,7 360,7 381,8 390,5 422,2 447,1 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 96,4 101,3 108,2 109,1 106,7 98,8 103,6 98,5 103,2 104,0 - rok 1992 = ,4 97,6 105,7 115,3 123,0 121,5 126,0 124,1 128,2 133,2 - informativně: rok 1989 = ,1 80,1 86,7 94,6 100,9 99,7 103,4 101,7 105,1 109,2 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 119,5 111,0 110,4 109,4 109,9 113,4 102,4 104,7 106,1 102,4 - rok 1992 = ,5 132,6 146,3 160,0 175,9 199,5 204,6 214,3 227,4 232,7 - informativně: rok 1989 = ,2 251,1 277,1 303,1 333,1 377,8 386,3 405,4 429,8 440,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 97,4 100,4 107,0 108,5 105,4 96,5 103,3 97,7 101,9 103,4 - rok 1992 = ,4 97,7 104,6 113,6 119,7 115,4 119,1 116,3 118,5 122,6 - informativně: rok 1989 = ,6 80,9 86,6 94,0 99,0 95,5 98,8 96,3 98,2 101,

23 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti důchodců Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,7 102,3 105,2 106,1 108,4 105,9 105,6 105,0 106,9 101,2 - rok 1992 = ,8 305,6 321,4 341,0 370,0 392,0 414,1 434,6 464,6 470,0 - informativně: rok 1989 = ,1 478,8 503,8 534,4 579,6 613,9 648,6 680,7 727,7 736,2 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - rok 1992 = ,5 220,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 - informativně: rok 1989 = ,7 421,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 104,6 99,5 103,2 103,5 105,5 99,6 104,6 103,4 104,9 97,9 - rok 1992 = ,3 138,6 143,0 148,1 156,3 155,7 162,9 168,4 176,7 173,1 - informativně: rok 1989 = ,3 113,7 117,4 121,5 128,2 127,7 133,6 138,1 144,9 141,9 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 100,4 103,2 102,4 103,6 103,7 108,2 101,5 102,1 103,0 104,6 - rok 1992 = ,6 241,1 246,9 255,7 265,2 287,0 291,3 297,4 306,3 320,4 - informativně: rok 1989 = ,9 455,0 465,9 482,7 500,6 541,6 549,7 561,3 578,1 604,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 104,3 99,1 102,7 102,4 104,5 97,9 104,1 102,8 103,8 96,7 - rok 1992 = ,9 126,7 130,2 133,3 139,4 136,6 142,2 146,0 151,6 146,7 - informativně: rok 1989 = ,2 105,2 108,1 110,7 115,7 113,4 117,9 121,3 125,9 121,

24 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 113,6 107,5 112,6 112,8 112,8 111,4 103,7 104,5 105,1 105,1 - rok 1992 = ,6 122,1 137,5 155,0 174,9 194,8 202,0 211,0 221,8 233,0 - informativně: rok 1991 = ,9 124,5 140,2 158,1 178,4 198,7 206,0 215,2 226,2 237,7 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 - informativně: rok 1991 = ,2 147,6 161,1 175,3 190,2 210,5 214,9 223,3 233,8 238,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 94,0 97,7 103,2 103,7 104,0 100,6 101,6 100,6 100,4 103,2 - rok 1992 = ,0 91,9 94,9 98,3 102,2 102,9 104,4 105,0 105,5 108,7 - informativně: rok 1991 = ,4 84,3 87,0 90,2 93,8 94,4 95,9 96,4 96,7 99,

25 Tabulka č. 2 dokončení Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) x x Indexy (%) - meziroční 100,7 102,0 102,8 102,5 104,1 100,3 98,1 99,8 x x - rok 1992 = ,7 239,4 246,1 252,1 262,5 263,5 258,5 258,1 x x - informativně: rok 1991 = ,3 244,1 250,9 257,2 267,7 268,5 263,5 263,1 x x Indexy spotř. cen (%) - meziroční 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 x x - rok 1992 = ,5 220,5 224,7 230,3 236,9 251,9 254,6 258,2 x x - informativně: rok 1991 = ,2 244,9 249,6 255,8 263,0 279,6 282,4 286,5 x x Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 100,6 99,2 100,9 100,0 101,3 94,4 97,1 98,4 x x - rok 1992 = ,4 108,5 109,5 109,5 110,8 104,6 101,5 100,0 x x - informativně: rok 1991 = ,5 99,7 100,5 100,5 101,8 96,1 93,3 91,8 x x 25 25

26 Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností v letech (v % - měsíční průměr na 1 člena domácnosti) Domácnosti zaměstnanců celkem Propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,6 81,2 81, ,5 84,4 83,1 82,7 83,2 81,7 Sociální 12,3 12,4 11,7 10,8 11,0 10,3 10,8 11,6 11,2 12,5 Ostatní 5,1 6,4 6,5 6,2 5,5 5,3 6,1 5,7 5,6 5,8 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,4 83,1 82,1 81,1 80,3 81,2 82,1 81,7 81,4 81,3 Sociální 11,6 11,5 12,1 11,1 12,2 11,0 10,6 10,3 10,7 10,1 Ostatní 6,0 5,4 5,8 7,8 7,5 7,8 7,3 8,0 7,9 8,

27 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí Propočty z dat ČSÚ Pracovní 86,1 83,8 85,3 84,2 84,6 84,2 84,3 84,3 84,4 81,9 Sociální 10,1 9,6 9,6 9,7 10,5 11,0 10,7 11,4 11,1 12,5 Ostatní 3,8 6,6 5,1 6,1 4,9 4,8 5,0 4,3 4,5 5,6 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,3 83,2 81,7 80,8 80,4 82,0 81,9 82,2 82,1 81,2 Sociální 12,6 12,7 13,1 12,4 12,5 12,5 12,2 11,8 12,4 12,2 Ostatní 4,1 4,1 5,2 6,8 7,1 5,5 5,9 6,0 5,5 6,

28 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi Propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,6 79,7 79,9 82,3 82,9 84,6 82,4 81,8 82,5 81,6 Sociální 13,5 14,0 12,8 11,5 11,2 9,9 10,9 11,8 11,2 12,5 Ostatní 5,9 6,3 7,3 6,2 5,9 5,5 6,7 6,4 6,3 5,9 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 81,9 83,1 82,5 81,5 80,1 80,6 82,2 81,3 81,2 81,4 Sociální 11,0 10,8 11,2 10,0 11,9 9,7 9,4 9,2 9,2 8,5 Ostatní 7,1 6,1 6,3 8,5 8,0 9,7 8,4 9,5 9,6 10,

29 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zemědělců Propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,9 80,6 78,5 79,9 82,1 81,6 80,4 80,6 81,1 80,1 Sociální 14,2 13,9 13,7 13,0 12,7 13,6 14,4 15,4 14,6 15,6 Ostatní 4,9 5,5 7,8 7,1 5,2 4,8 5,2 4,0 4,3 4,3 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,6 80,5 78,8 x x x x x x x Sociální 15,4 15,3 15,0 x x x x x x x Ostatní 4,0 4,2 6,2 x x x x x x x 29 29

30 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných Propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,4 85,7 87,2 88,0 89,1 89,3 88,8 87,2 87,8 86,0 Sociální 11,9 10,2 8,5 7,7 7,2 7,3 7,6 8,9 7,9 9,0 Ostatní 5,7 4,1 4,3 4,3 3,7 3,4 3,6 3,9 4,3 5,0 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 87,4 85,9 84,0 86,3 84,7 83,1 83,6 84,3 80,9 77,5 Sociální 9,2 9,8 9,5 10,0 11,6 10,6 11,3 11,4 13,6 13,0 Ostatní 3,4 4,3 6,5 3,7 3,7 6,3 5,1 4,3 5,5 9,

31 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti důchodců Propočty z dat ČSÚ Pracovní 4,0 4,1 3,4 2,7 3,1 2,8 3,1 2,8 3,0 2,6 Sociální 92,1 92,3 92,5 93,6 93,8 94,4 94,2 94,8 93,7 94,8 Ostatní 3,9 3,6 4,1 3,7 3,1 2,8 2,7 2,4 3,3 2,6 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 3,0 2,9 2,6 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 Sociální 94,4 95,2 94,8 95,0 94,4 94,0 95,1 95,1 95,0 93,0 Ostatní 2,6 1,9 2,6 2,8 3,4 4,0 3,0 2,9 3,1 5,

32 Tabulka č. 3 dokončení Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Propočty z dat ČSÚ Pracovní 60,6 58,2 55,3 54,7 56,6 56,7 55,4 56,8 56,1 56,8 Sociální 34,5 35,8 37,6 38,7 37,4 37,0 38,0 36,9 37,5 37,5 Ostatní 4,9 6,0 7,1 6,6 6,0 6,3 6,6 6,3 6,4 5,7 Propočty z dat ČSÚ Pracovní 54,7 52,9 54,0 46,1 49,0 51,7 46,3 48,5 x x Sociální 38,8 40,6 39,4 45,0 42,8 39,7 44,8 43,1 x x Ostatní 6,5 6,5 6,6 8,9 8,2 8,6 8,9 8,4 x x 32 32

33 Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů domácností v letech podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU - SILC) (měsíční průměr na 1 člena domácnosti) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Domácnosti celkem Kč index v % x 104,9 108,2 108,4 107,8 102,4 101,0 102,0 Zaměstnanci celkem Kč index v % x 105,0 108,5 107,9 108,0 103,7 101,4 102,6 Samostatně výdělečně činní Kč index v % x 98,3 109,2 107,3 104,9 102,9 99,3 97,5 Důchodci celkem Kč index v % x 105,7 108,2 107,6 108,1 104,8 102,6 103,

34 Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech podle krajů (měsíční průměr v Kč na 1 člena domácnosti) Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky Čisté příjmy celkem domácností "- domácnosti celkem index 2011/2002 Hl. m. Praha ,8 Plzeňský kraj ,2 Středočeský kraj ,1 Liberecký kraj ,7 Ústecký kraj ,8 Královéhradecký kraj ,5 Karlovarský kraj ,5 Jihočeský kraj ,4 Jihomoravský kraj ,4 Zlínský kraj ,6 Kraj Vysočina ,1 Pardubický kraj ,2 Olomoucký kraj ,3 Moravskoslezský kraj ,3 ČR celkem ,

35 Tabulka č. 5 pokračování Zpracováno z publikací ČSÚ Pracovní "Příjmy a životní podmínky příjmy domácností "- domácnosti celkem index 2011/2002 Hl. m. Praha ,7 Plzeňský kraj ,6 Středočeský kraj ,1 Liberecký kraj ,7 Ústecký kraj ,5 Královéhradecký kraj ,1 Karlovarský kraj ,5 Jihočeský kraj ,1 Jihomoravský kraj ,4 Zlínský kraj ,0 Kraj Vysočina ,0 Pardubický kraj ,9 Olomoucký kraj ,1 Moravskoslezský kraj ,5 ČR celkem ,

36 Tabulka č. 5 pokračování Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky Sociální příjmy domácností "- domácnosti celkem index 2011/2002 Hl. m. Praha ,1 Plzeňský kraj ,5 Středočeský kraj ,7 Liberecký kraj ,8 Ústecký kraj ,0 Královéhradecký kraj ,8 Karlovarský kraj ,9 Jihočeský kraj ,0 Jihomoravský kraj ,8 Zlínský kraj ,0 Kraj Vysočina ,4 Pardubický kraj ,9 Olomoucký kraj ,1 Moravskoslezský kraj ,7 ČR celkem ,2 36

37 Tabulka č. 5 dokončení Zpracováno z publikací ČSÚ Ostatní "Příjmy a životní podmínky příjmy domácností "- domácnosti celkem index 2011/2002 Hl. m. Praha ,9 Plzeňský kraj ,6 Středočeský kraj ,1 Liberecký kraj ,6 Ústecký kraj ,7 Královéhradecký kraj ,7 Karlovarský kraj ,2 Jihočeský kraj ,6 Jihomoravský kraj ,4 Zlínský kraj ,0 Kraj Vysočina ,6 Pardubický kraj ,4 Olomoucký kraj ,2 Moravskoslezský kraj ,7 ČR celkem ,

38 Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Mld. Kč Zpracováno z předběžných údajů ČSÚ Běžné příjmy celkem 884, , , , , , , ,0 z toho: Náhrady zaměstnancům 478,3 565,3 631,1 734,8 804,6 845,7 870,9 926,6 z toho: mzdy a platy 365,7 428,9 482,4 562,5 614,6 643,3 660,9 700,2 Sociální dávky 138,2 154,4 173,2 203,5 231,2 255,9 280,3 304,7 Smíšený důchod 196,9 227,8 325,6 346,6 367,1 389,7 420,9 436,0 Důchody z vlastnictví 41,4 68,7 83,1 96,3 132,9 133,5 114,8 111,0 Běžné výdaje celkem 256,2 315,3 369,6 428,3 469,3 500,0 520,1 556,4 z toho: běžné daně z důchodu 45,6 58,9 73,9 84,5 91,4 98,9 97,4 105,8 přísp. na soc. a zdr. pojištění 178,7 210,4 236,1 270,7 297,9 321,4 335,8 362,0 Hrubý disponibilní důchod 628,8 737,1 893, , , , , ,6 z toho: výdaje na individuální spotřebu 597,6 677,8 776,7 901,5 997,7 1068,3 1114,8 1162,8 Hrubé úspory 31,3 60,2 121,8 119,7 135,7 122,8 122,6 145,3 Míra úspor (%) 1) 4,98 8,16 13,64 11,83 12,07 10,37 9,95 11,17 1) poměr hrubých úspor k hrubému disponibilnímu důchodu 38 38

39 Tabulka č. 6 dokončení Meziroční indexy v % Zpracováno z předběžných údajů ČSÚ 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ Běžné příjmy celkem 118,9 120,0 114,1 110,6 105,7 104,0 106,0 z toho: Náhrady zaměstnancům 118,2 111,6 116,4 109,5 105,1 103,0 106,4 z toho: mzdy a platy 117,3 112,5 116,6 109,3 104,7 102,7 105,9 Sociální dávky 111,7 112,2 117,5 113,6 110,7 109,5 108,7 Smíšený důchod 115,7 142,9 106,5 105,9 106,2 108,0 103,6 Důchody z vlastnictví 165,9 121,0 115,8 138,0 100,5 86,0 96,7 Běžné výdaje celkem 123,1 117,2 115,9 109,6 106,5 104,0 107,0 z toho: běžné daně z důchodu 129,2 125,5 114,3 108,2 108,3 98,4 108,6 přísp. na soc. a zdr. pojištění 117,7 112,2 114,7 110,0 107,9 104,5 107,8 Hrubý disponibilní důchod 117,2 121,2 113,4 111,0 105,3 104,0 105,6 z toho: výdaje na individuální spotřebu 113,4 114,6 116,1 110,7 107,1 104,4 104,3 Hrubé úspory 192,3 202,3 98,3 113,3 90,5 99,8 118,5 Míra úspor (změna v proc. bodech) 3,18 5,48-1,81 0,24-1,70-0,42 1,

40 Tabulka č. 7 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Mld. Kč Zpracováno z předběžných údajů ČSÚ Běžné příjmy celkem 1 971, , , , , , , , ,4 z toho: Náhrady zaměstnancům 997, , , , , , , , ,6 z toho: mzdy a platy 755,5 809,7 857,6 924,8 986, , , , ,1 Sociální dávky 319,2 340,9 354,5 367,7 386,4 421,6 470,6 494,6 535,8 Smíšený důchod 456,1 469,8 487,6 508,3 515,1 537,7 570,0 587,3 616,5 Důchody z vlastnictví 118,4 111,1 111,3 119,0 134,6 150,1 154,8 167,4 155,2 Běžné výdaje celkem 593,3 643,0 696,9 748,8 786,0 848,5 936,4 957,7 904,2 z toho: běžné daně z důchodu 109,5 118,7 130,9 141,3 143,7 144,4 160,3 146,5 141,0 přísp. na soc. a zdr. pojištění 386,7 422,0 450,4 483,3 514,6 564,1 617,5 638,3 604,5 Hrubý disponibilní důchod 1 378, , , , , , , , ,3 z toho: výdaje na individuální spotřebu 1 246, , , , , , , , ,4 Hrubé úspory 141,3 146,5 134,5 125,5 159,9 190,0 197,2 193,0 240,1 Míra úspor (%) 1) 10,25 10,20 9,04 8,00 9,65 10,73 10,43 9,53 11,45 1) poměr hrubých úspor k hrubému disponibilnímu důchodu 40 40

41 Tabulka č. 7 dokončení Meziroční indexy v % Zpracováno z předběžných údajů ČSÚ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ Běžné příjmy celkem 106,2 105,5 105,1 106,1 105,4 107,3 107,9 105,5 99,5 z toho: Náhrady zaměstnancům 107,6 107,5 106,1 107,6 106,5 107,3 108,1 105,8 97,5 z toho: mzdy a platy 107,9 107,2 105,9 107,8 106,7 107,1 107,8 106,4 98,4 Sociální dávky 104,7 106,8 104,0 103,7 105,1 109,1 111,6 105,1 108,3 Smíšený důchod 104,6 103,0 103,8 104,2 101,3 104,4 106,0 103,0 105,0 Důchody z vlastnictví 106,7 93,9 100,1 107,0 113,0 111,5 103,1 108,1 92,7 Běžné výdaje celkem 106,6 108,4 108,4 107,4 105,0 107,9 110,4 102,3 94,4 z toho: běžné daně z důchodu 103,5 108,3 110,3 107,9 101,7 100,4 111,0 91,4 96,3 přísp. na soc. a zdr. pojištění 106,8 109,1 106,7 107,3 106,5 109,6 109,5 103,4 94,7 Hrubý disponibilní důchod 106,0 104,2 103,6 105,4 105,6 106,9 106,8 107,1 103,5 z toho: výdaje na individuální spotřebu 107,2 104,4 105,1 106,8 103,8 105,9 107,2 108,0 101,0 Hrubé úspory 97,2 103,7 91,8 93,3 127,5 118,8 103,8 97,9 124,4 Míra úspor (změna v proc. bodech) -0,92-0,05-1,17-1,04 1,66 1,07-0,30-0,90 1,

42 Tabulka č. 8 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Mld. Kč Meziroční indexy v % Zpracováno z údajů ČSÚ / / /2011 Běžné příjmy celkem 3 025, , ,60 101,94 100,85 101,20 z toho: Náhrady zaměstnancům 1 589, , ,50 102,11 102,37 101,69 z toho: mzdy a platy 1 209, , ,59 101,41 102,32 101,74 Sociální dávky 541,94 552,02 567,08 101,14 101,86 102,73 Smíšený důchod 607,90 583,60 573,50 98,61 96,00 98,27 Důchody z vlastnictví 150,83 154,30 153,38 97,21 102,30 99,40 Běžné výdaje celkem 921,00 948,70 965,70 101,86 103,01 101,79 z toho: běžné daně z důchodu 137,27 147,98 151,15 97,33 107,80 102,14 příspěvek na sociální a zdravotní pojištění 621,69 638,39 649,78 102,84 102,69 101,78 Hrubý disponibilní důchod 2 104, , ,90 100,32 99,91 100,94 z toho: výdaje na individuální spotřebu 1 889, , ,18 100,79 100,98 99,56 Hrubé úspory 230,30 210,50 237,20 95,92 91,40 112,68 Míra úspor (%) 1) 10,94 10,01 11,18-0,57-0,93 1,17 1) poměr hrubých úspor k hrubému disponibilnímu důchodu 42 42

43 Tabulka č. 9 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech a) v národním hospodářství ČR Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy x , , , , , ,6 - spotřebitelských cen x 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 - reálné mzdy x 103,9 106,1 105,7 103,4 103,0 104,0 Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy 107,2 107,8 103,3 102,2 102,5 102,7 - spotřebitelských cen 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - reálné mzdy 104,3 101,4 102,3 100,7 100,6 99,

44 Tabulka č. 9 pokračování b) v podnikatelské sféře Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy x , , , , , ,8 - spotřebitelských cen x 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 - reálné mzdy x 103,7 105,6 104,9 103,6 102,8 104,2 Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy 107,4 108,6 103,0 102,7 103,0 102,8 - spotřebitelských cen 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - reálné mzdy 104,5 102,2 102,0 101,2 101,1 99,5 Pozn.: Od roku 2012 došlo ke změně metodiky pro zařazení subjektů do podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Zpřesnění zařazení bylo provedeno na základě tzv. 50% kritéria (vychází se z podílu zdrojů na krytí provozních nákladů). Od roku 2010 je časová řada hodnot průměrných mezd metodicky srovnatelná

45 Tabulka č. 9 dokončení c) v nepodnikatelské sféře Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy x , , , , , ,5 - spotřebitelských cen x 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 - reálné mzdy x 104,6 108,0 109,1 102,9 104,2 102,9 Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy , , , , , ,2 - spotřebitelských cen 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - reálné mzdy 103,8 98,0 103,6 98,7 98,3 98,9 Pozn.: Od roku 2012 došlo ke změně metodiky pro zařazení subjektů do podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Zpřesnění zařazení bylo provedeno na základě tzv. 50% kritéria (vychází se z podílu zdrojů na krytí provozních nákladů). Od roku 2010 je časová řada hodnot průměrných mezd metodicky srovnatelná

46 Tabulka č. 10 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na fyzické osoby) v letech a) v národním hospodářství ČR Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy x , , , , , ,5 - spotřebitelských cen x 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 - reálné mzdy x 103,5 105,9 105,9 103,5 102,9 103,9 Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy 107,2 107,9 103,3 102,2 102,3 102,7 - spotřebitelských cen 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - reálné mzdy 104,3 101,5 102,3 100,7 100,4 99,

47 Tabulka č. 10 pokračování b) v podnikatelské sféře Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy x , , , , , ,7 - spotřebitelských cen x 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 - reálné mzdy x 103,3 105,4 105,1 103,7 102,8 104,1 Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy 107,4 108,7 102,9 102,8 102,8 102,9 - spotřebitelských cen 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 - reálné mzdy 104,5 102,3 101,9 101,3 100,9 99,6 Pozn.: Od roku 2012 došlo ke změně metodiky pro zařazení subjektů do podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Zpřesnění zařazení bylo provedeno na základě tzv. 50% kritéria (vychází se z podílu zdrojů na krytí provozních nákladů). Od roku 2010 je časová řada hodnot průměrných mezd metodicky srovnatelná

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2016 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2016 Zpracoval

Více

Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat

Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat Publikace formou tabulkových přehledů ukazuje na základních datech vývoj vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za dobu trvání

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Zpracoval Odbor rozpočtu a účetnictví (62) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Zpracoval Odbor rozpočtu a účetnictví (62) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2017 Zpracoval Odbor rozpočtu a účetnictví (62) MPSV ČR Praha, červenec 2018 MPSV ČR, Praha 2018 ISBN 978-80-7421-154-6 O B S A

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 9-2008 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor OBSAH Č TVRTLETNĚ SLEDOVANÉ

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 2-2008 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor únor 2008 Obsah Č TVRTLETNĚ

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. 3. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y K a n c e l á ř P o s l a n e c k é s n ě m o v n y P a r l a m e n t n í i n s t i t u t O d d ě l e n í p r o v š e o b e c n é s t u d i e M O N I T O R

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED 5. 9. 2019 Miroslav MATEJ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů a jejich

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 2/2013 OBSAH Č TVRTLETNĚ SLEDOVANÉ UKAZATELE 4. Č TVRTLETÍ 2012 3 Č tvrtletní odhad hrubého domácího produktu 3 Nezaměstnanost v Č R 4 Průměrné

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED. Karla RUCKÁ

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED. Karla RUCKÁ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED Karla RUCKÁ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec 2019). 3

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA 9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA Zdrojem údajů v této kapitole jsou výsledky ze sociálních šetření prováděných u domácností. Připojeny jsou rovněž výsledky statistiky spotřeby potravin, průmyslového

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 7/2011 OBSAH Č TVRTLETNĚ SLEDOVANÉ UKAZATELE 2. Č TVRTLETÍ 2011 3 Č tvrtletní odhad hrubého domácího produktu 3 Nezaměstnanost v Č R 4 Průměrné

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1. října 2015 David Šátek Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření obcí v roce 2015 Predikce hospodaření obcí v roce 2016 Vývoj zadluženosti Návrh

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností...5 1. 1 Základní charakteristika...5

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

CENOVÝ VÝVOJ, VÝVOJ PŘÍJMŮ A SPOTŘEBNÍCH VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000 AŽ 2008

CENOVÝ VÝVOJ, VÝVOJ PŘÍJMŮ A SPOTŘEBNÍCH VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000 AŽ 2008 CENOVÝ VÝVOJ, VÝVOJ PŘÍJMŮ A SPOTŘEBNÍCH VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000 AŽ 2008 Úvod a metodická východiska Již počtvrté se vrátila skupina autorů k problematice životní úrovně obyvatelstva a vypracovala

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 8-2009 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor OBSAH Č TVRTLETNĚ SLEDOVANÉ

Více

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Management A Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ekonomická situace v ČR a její vývoj HDP Nezaměstnanost Inflace Podnikatelské subjekty

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 - Otrokovice Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 16. 10. 2015 s využitím dat ČSÚ a MF pro srpen 2015 (publikovaných ke dni 16. 10. 2015) OBSAH Čtvrtletně

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 4/2014 O B S A H Č T V R T L E T N Ě S L E D O V A N É U K A Z A T E L E 1. Č T V R T L E T Í 2 0 1 4 3 Čtvrtletní odhad hrubého domácího

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2011 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Miroslav MATEJ ředitel odboru Financování územních rozpočtů březen 2019 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 2/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 2/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 2/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 17. 4. 2015 s využitím dat ČSÚ pro únor 2015 (publikovaných ke dni 17. 4. 2015) O B S A H Č T V R

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2015 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Miroslav MATEJ ředitel Odbor financování územních rozpočtů Ministerstvo financí květen 2018 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 15. října 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2018-2020 Miroslav MATEJ ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstvo financí listopad 2018 1 Obsah prezentace

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Miroslav MATEJ ředitel odboru Financování územních rozpočtů únor 2019 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek

I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek Tisková zpráva ze dne 17. dubna 2009 I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek V roce 2008 meziročně pokleslo průměrné procento pracovní neschopnosti z 5,62 % na 5,18 %, což je nejnižší výsledek v historii

Více

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 2014 Index y/y V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 V02 Výnosy za senátorský mandát 4 129 650 1 567 500 2,63 V03 Výnosy za krajské mandáty 2 764 500 2 434 375 1,14 V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.)

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Ministerstvo financí únor 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 únor 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2015 Statistická informace je sestavena

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další období (textová část) 2 Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v čtvrtletí (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 18. 20. 6. 2014 - Hustopeče JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA MEZD A PLATŮ HOMOGENNÍ? PROF. ING. JIŘÍ KRAFT, CSC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, EF, KEK DOC.

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2016 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy 1. Příjmy domácností... 1 1. 1 Základní charakteristika... 1 1. 2

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více