Operační program Životní prostředí Verze 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9"

Transkript

1 Operační program Životní prostředí Verze 9

2 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Strategický rámec OP ŽP Analýza problémů a identifikace příčin a potřeb v oblasti životního prostředí v ČR Odůvodnění přidělení finančních prostředků POPIS PRIORITNÍCH OS OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 1: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů: investicemi do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1300/2013, čl. 4 odst. c) písm. ii)) Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 1: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof (Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. b) písm. ii) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Specifický cíl 4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

3 Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Specifický cíl 4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů Výkonnostní rámec Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce Kategorie zásahů PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů přijímáním opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields)(včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podporou opatření ke snížení hluku (Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. c) písm. iv)) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Specifický cíl 2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Specifický cíl 3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Specifický cíl 2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Specifický cíl 3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů Výkonnostní rámec Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce Kategorie zásahů PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie

4 2.3.3 INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 3: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. c) písm. i)) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 1: Prevence vzniku odpadů Specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Specifický cíl 3: Rekultivovat staré skládky Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 1: Prevence vzniku odpadů Specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Specifický cíl 3: Rekultivovat staré skládky Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 3: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. b) písm. ii)) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů INVESTIČNÍ PRIORITA 3 prioritní osy 3: Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 čl. 5 odst. 5 písm. b)) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů

5 Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů Výkonnostní rámec Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce Kategorie zásahů PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 4: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, čl. 5 odst. 6 písm. d)) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území Specifický cíl 2: Posílit biodiverzitu Specifický cíl 3: Posílit přirozené funkce krajiny Specifický cíl 4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou: Specifický cíl 2: Posílit biodiverzitu Specifický cíl 3: Posílit přirozené funkce krajiny Specifický cíl 4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů Výkonnostní rámec Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce Kategorie zásahů PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond Fond kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 5: Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. a) písm. iii)) Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

6 Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 5: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 čl. 5 odst. 4) písm. c)) Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky Specifický cíl 2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců Specifický cíl 2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Hlavní zásady pro výběr operací Plánované využití finančních nástrojů Plánované využití velkých projektů Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů Výkonnostní rámec Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce Kategorie zásahů PRIORITNÍ OSA 6: Technická pomoc Odůvodnění stanovení prioritní osy, jež zahrnuje více než jednu kategorii regionů Fond a kategorie regionů Specifické cíle a očekávané výsledky Specifický cíl 1: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci Specifický cíl 2: Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu Ukazatele výsledků Opatření, která mají být podpořena, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům Popis opatření, která mají být podpořena, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům Ukazatele výstupů, které by podle očekávání měly přispět k dosažení výsledků Kategorie zásahů Plán financování Finanční podpora z každého fondu a částky týkající se výkonnostní rezervy Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování (v EUR)

7 3.3 Rozdělení plánu financování podle prioritní osy, fondu, kategorie regionů a tematického cíle Integrovaný přístup k územnímu rozvoji Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst Integrované územní investice (ITI) Ujednání pro meziregionální a nadnárodní opatření v rámci operačního programu s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státu Přínos plánovaných opatření programu k realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti v závislosti na potřebách programové oblasti určených příslušným členským státům Koordinace s makroregionální strategií Strategie EU pro Podunají Specifické potřeby zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení Specifické potřeby zeměpisných oblastí, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a úloha příslušných partnerů Příslušné orgány a subjekty Zapojení příslušných partnerů Opatření přijatá k zapojení příslušných partnerů do přípravy operačního programu a úlohy partnerů při provádění, monitorování a hodnocení operačního programu Zkušenosti z programového období Koordinace mezi fondy, EZFRV, ENRF a dalšími unijními a vnitrostátními finančními nástroji a s EIB Předběžné podmínky Předběžné podmínky Popis opatření ke splnění předběžných podmínek, odpovědných subjektů a harmonogramu Snížení administrativní zátěže pro příjemce Horizontální zásady Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Rovnost mezi muži a ženami Seznam zkratek Samostatné prvky Velké projekty, které mají být během programového období realizovány Výkonnostní rámec pro operační program Seznam příslušných partnerů zapojených do přípravy operačního programu

8 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 1.1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (dále OP ŽP ) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky (dále ČR ), podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů byly stanoveny následující priority: Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Priorita 5: Energetické úspory. OP ŽP je v souladu se strategickými dokumenty EU (viz tab. č. 1 Příloha 1), bere v potaz koncept zeleného růstu a mezinárodní závazky ČR, a podporuje směřování k inteligentnímu a udržitelnému růstu a ke zvýšení ekonomické, sociální a územní koheze. OP ŽP reaguje na aktuální výzvy, spojené zejména s rostoucím rizikem změny klimatu, a klade proto velký důraz na opatření v oblastech mitigace i adaptace na očekávané dopady změny klimatu. OP ŽP je koordinován s relevantními operačními programy, zejména s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), Operačním programem Doprava (OP D), Programem rozvoje venkova (PRV) a Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). OP ŽP zároveň navazuje na prioritní oblasti PO 2 Podpora udržitelnější energetiky, PO 4 Obnovení a udržení kvality vod, PO 5 Řízení rizik pro životní prostředí a PO 6 Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny, kvality ovzduší a půdy makroregionální strategie Strategie EU pro Podunají. 8

9 OP ŽP se soustředí zejména na ty problémy, kdy ČR nedodržela ve stanovených termínech závazky plynoucí z právních předpisů ES/EU, nebo kde bylo riziko budoucího nedodržení závazků identifikováno: Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší, Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Doplňující informace (tabulky, obrázky a grafy, na které je v dalším textu odkazováno) jsou uvedeny v nepovinné Příloze Strategický rámec OP ŽP V širším měřítku je OP ŽP zacílen na příspěvek k dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti životního prostředí, tedy na snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, a dále k dosažení cílů její stěžejní iniciativy Evropa účinněji využívající zdroje. OP ŽP se opírá o základní principy, stanovené Smlouvou o fungování EU (článek 191), a směřuje k naplňování vybraných prioritních cílů 7. Akčního programu pro životní prostředí (Rozhodnutí 1386/2013/EU) : chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství EU, změnit EU v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje, chránit občany EU před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky, maximalizovat přínos právních předpisů EU v oblasti životního prostředí na základě jejich lepšího provádění, zlepšit znalostní a faktickou základnu pro politiku EU v oblasti životního prostředí, zajistit investice pro politiku v oblasti životního prostředí a klimatu a zabývat se environmentálními externalitami, zlepšit začlenění problematiky životního prostředí a soudržnost politik, posílit udržitelnost měst EU, zvýšit efektivnost EU při řešení mezinárodních problémů v oblasti životního prostředí a klimatu. 9

10 Základní vazby mezi prioritními osami OP ŽP a prioritními cíli definovanými v hlavních strategiích EU jsou uvedeny v tabulce č. 1 v Příloze 1. Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že investiční strategie OP ŽP alespoň částečně přispívá k řešení všech prioritních cílů stanovených hlavními strategickými dokumenty EU. Základní Strategický rámec OP ŽP na národní úrovni je dán Dohodou o partnerství. Širší strategický rámec je tvořen vládou schválenými dokumenty: Národním programem reforem ČR 2013, Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR. Podrobný strategický rámec OP ŽP je určen Státní politikou životního prostředí ČR , schválenou vládou ČR dne , která stanovuje následující priority: zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin, ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změny, snížení úrovně znečištění ovzduší, efektivní a k přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny, zachování přírodních a krajinných hodnot, zlepšení kvality prostředí v sídlech, předcházení rizik, ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými antropogenními nebo přírodními hrozbami. Pro každou z uvedených priorit jsou stanoveny cíle a pro každý ze stanovených cílů jsou navržena konkrétní opatření, včetně termínu realizace, odpovědnosti orgánů státní správy (zejména relevantních ministerstev) za implementaci a indikátorů Analýza problémů a identifikace příčin a potřeb v oblasti životního prostředí v ČR Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Aktuální stav Problémy Prioritou je dosažení cílů Směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politikya související legislativy, tedy dosažení dobrého stavu vod, popsaného ekologickým stavem (resp. ekologickým potenciálem pro silně ovlivněné vodní 10

11 útvary) a chemickým stavem. Dobrý stav vod lze dosáhnout opatřeními v rámci jednotlivých povodí, v nichž byly identifikovány významné problémy nakládání s vodami, zejména významné látkové zatížení vod, morfologické změny vodních toků a potenciální nedostatek vody. Prioritou je dále dosažení cílů Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tedy omezení rizika nepříznivých dopadů povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Z hodnocení, uvedeného v obrázcích č. 1 a 2 v Příloze 1, vyplývá, že z hlediska ekologického, a do určité míry také chemického stavu povrchových vod v ČR, nebylo dosud v řadě vodních útvarů dosaženo dobrého stavu. Významným rizikem pro kvalitu povrchových i podzemních vod jsou kromě vypouštěného znečištění z bodových zdrojů také znečištění z plošných (difuzních) zdrojů a staré ekologické zátěže (staré skládky odpadu, kontaminovaná území). V současnosti představuje počet lidí zásobovaných nezávadnou pitnou vodou 93 % obyvatelstva. V blízké budoucnosti se očekává vzhledem ke změně klimatu problém s kvalitou i kvantitou současných vodních zdrojů určených k zásobování obyvatelstva. V ČR je značný problém s vodním režimem krajiny, protože snížená retenční schopnost krajiny a urbanizace území podél vodního toku má významný vliv na vznik a průběh povodní, které se v poslední dekádě často opakují. Podle Směrnice 2007/60/ES bylo vymezeno 298 oblastí s významným povodňovým rizikem (ASPFR) (viz obr. 3 v Příloze 1). Aktuální stav Příčiny Jednou z hlavních příčin znečištění vod je vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů. V r vypršelo přechodné období pro splnění požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, tzn. vyřešení čištění a odkanalizování u všech aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel (dále EO ). V ČR bylo identifikováno 633 aglomerací, zároveň je celá ČR vyhlášena jako citlivá oblast, což vyžaduje terciární čištění odpadních vod u aglomerací nad EO. V minulých letech byla z prostředků fondů EU a národních zdrojů realizována výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV u většiny aglomerací (viz graf č. 1 v Příloze 1). Všechny aglomerace nad EO mají zajištěno terciární čištění, ne všechny však plní požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod; nejproblematičtější zůstává ústřední čistírna odpadních vod Praha. Ke konci r chyběly odpovídající ČOV u 11 aglomerací mezi 2000 a EO (Byšice Liblice, Bánov, Dolní Újezd, Hať, Týnec nad Labem, Horní Jiřetín, Zlechov, Dětmarovice, Hrádek u Sušice, Hroznová Lhota Tasov, Píšť). Náklady se odhadují na 0,5 mld. Kč. Očekává se, že do konce r budou tyto aglomerace splňovat požadavky Směrnice 91/271/EHS. Přetrvávají problémy s eutrofizací povrchových vod, způsobené zejména nadměrným množstvím nutrietů z různých zdrojů, která působí problémy s využitím vody pro lidskou potřebu výrobu pitné vody a koupání. V ČR se 50 % zdrojů pitné vody čerpá z povrchových vod. 11

12 Vodní režim krajiny je ovlivněn technickými úpravami vodních toků, nevhodným obhospodařováním zemědělské půdy a nárůstem zastavěných ploch, kdy není řešena otázka výrazného zvýšení průtoku vody. Mnoho obcí převádí dešťové vody ze zpevněných ploch kanalizací přímo do vodoteče a urychluje tím odtok. Tyto faktory významně zhoršují retenční schopnost krajiny, která není schopna reagovat na výkyvy počasí, například přívalové deště v letním období nebo dlouhotrvající srážky (jak tomu bylo u povodní v roce 2009, 2010 a 2013). Povodně jsou navíc faktorem výrazně zvyšujícím riziko svahových nestabilit vedoucích k sesuvům půdy či skalním řícením. Nutné je soustředit se jak na preventivní opatření, tak i na realizaci přírodě blízkých opatření a technických opatření (včetně sanace svahových nestabilit) či jejich kombinaci v intravilánu obcí a měst i ve volné krajině. Ve městech ležících na významných vodních tocích jsou ve velké míře vybudovány lokální varovné systémy a řeší se lokální protipovodňová opatření. Tyto systémy však stále chybí v obcích, které jsou ohroženy přívalovými povodněmi; toto nebezpečí je vyjádřeno kritickými body (viz obr. 4 v Příloze č. 1). Hodnocení věcného přínosu OP ŽP OP ŽP byl zaměřen na zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Mezi hlavní cíle patřilo snížení znečištění vod jako naplnění přechodného období vyjednaného pro implementaci Směrnice 91/271/EHS a naplnění požadavků Směrnice 2000/60/ES. Podporovány byly projekty výstavby, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO, výstavba a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO a jejich kombinace. Stejné aktivity byly podporovány v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházely v územích vyžadujících zvláštní ochranu (např. národní parky a CHKO). Do konce října 2014 bylo vybudováno 130 čistíren odpadních vod a km kanalizačních sítí, k vyhovujícím ČOV bylo nově připojeno obyvatel. Odstraněné znečištění v parametru BSK v r činilo 5 53 tun, v parametru CHSK tun. Intervence OP ŽP představují více než 50 % celkové změny na národní úrovni a jsou proto rozhodující. Ke konci října 2014 bylo dále vybudováno 289 km vodovodních sítí a k vodovodům nově připojeno téměř obyvatel. Intervence OP ŽP představují cca 5 % celkové změny na národní úrovni. Strategický přístup Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní (dále jen PO 1 ) je formulována v souladu s Plánem na ochranu vodních zdrojů Evropy, který v rámci opatření doporučených k financování ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zahrnuje: opatření pro přirozené zadržování vody, opatření k maximalizaci opětovného využití vody a snížení úniků vody, opatření k implementaci rámcové směrnice o vodě, směrnic o standardech kvality vod, prioritních látkách, dusičnanech, o čištění městských odpadních vod a o průmyslových emisích. Na národní úrovni je PO 1 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR , která stanovuje pro oblast ochrany vod a oblasti související následující cíle: 12

13 zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod pro vyhodnocení všech opatření prováděných podle Rámcové směrnice, jako základního nástroje pro vyhodnocení jejich efektivity, dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice, snižování ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí, zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu, obnovení vodního režimu krajiny, zajištění šetrného hospodaření s vodou v sídelních útvarech, předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability, skalní řícení, eroze, silný vítr, emanace radonu a methanu). Pro každý z cílů jsou navržena konkrétní opatření včetně termínu realizace, odpovědnosti orgánů státní správy (zejména relevantních ministerstev) za implementaci a indikátorů. Strategický rámec PO 1 je upřesněn Plánem hlavních povodí ČR, přijatým vládou ČR v r. 2007, který je dlouhodobou koncepcí v oblasti vod integrující záměry a cíle ústředních vodoprávních úřadů. Navazujícími jsou plány národní části mezinárodní oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně programů opatření (období do ), respektive plány pro zvládání povodňových rizik a národními plány povodí včetně programů opatření (období od ). Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP V zájmu příspěvku OP ŽP k řešení výše specifikovaných problémů jsou v rámci PO 1 navrženy následující specifické cíle (SC): SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření. Vazby mezi identifikovanými problémy, jejich příčinami a specifickými cíli PO 1 jsou uvedeny v tabulce č. 2 v Příloze 1. Druhý plánovací cyklus je zaměřen na dořešení přetrvávajících vodohospodářských problémů. Podpora z OP ŽP bude problémy identifikované v rámci aktualizace plánů povodí respektovat a bude tedy zacílena především do problematických vodních útvarů. Stanovení prioritních opatření bude zohledňovat aktualizované plány povodí, které budou v souladu se směrnicí 2000/60/ES dokončeny a zveřejněny v průběhu trvání OP ŽP

14 Opatření na snížení rizika povodní budou v souladu se směrnicí 2007/60/ES zohledňovat mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, které budou dokončeny a zveřejněny v průběhu trvání OP ŽP Opatření financovaná z OP ŽP povedou k dosažení požadavků právních předpisů EU a zároveň k naplňování Plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, zejména v oblastech dosažení dobrého stavu vod, a opatření pro přirozené zadržování vody. Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Aktuální stav - Problémy Nevyhovující kvalita ovzduší je zásadním plošným problémem ČR. Dlouhodobě dochází k překračování stanovených imisních limitů, a to navzdory tomu, že regulované zdroje znečišťování dodržují v plném rozsahu emisní limity a další technické požadavky na provoz v souladu s národní i evropskou legislativou. Jde především o překračování imisních limitů pro částice PM 2,5 a PM 10 a pro benzo(a)pyren (BaP). Opakovaně dále dochází k lokálnímu překračování imisního limitu pro NO 2 a k plošnému překračování imisních limitů pro přízemní ozon. Z analýzy dat za období vyplývají následující závěry: v oblastech s nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM 10 žilo více než 5 % obyvatel na necelém 1 % území, v oblastech s nadlimitními hodnotami 24hodinových koncentrací PM 10 žilo 29 % obyvatel na více než 10 % území (viz obr. 5 v Příloze 1), v oblastech s nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM 2,5 žilo více než 10 % obyvatel na cca 2 % území, na více než 12 % území republiky byl překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci BaP (1ng/m 3 ), přičemž v těchto oblastech žilo ve sledovaném období více než 53 % obyvatel (viz obr. 6 v Příloze 1). Nejvyšší naměřené koncentrace BaP překračují imisní limit více než desetinásobně (průmyslově zatížená lokalita Ostrava-Radvanice). Plošná expozice obyvatelstva vysokým koncentracím znečišťujících látek, zejména částic PM 10 a jemných částic PM 2,5, černých uhlíkatých částic (black carbon) a BaP představuje značná zdravotní rizika. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že v ČR zemře ročně předčasně vlivem spolupůsobení suspendovaných částic přibližně osob (stav v roce 2012). Rozložení znečištění částicemi PM 10 a BaP je patrné z obrázků 5 a 6 v Příloze 1, které tak zároveň zobrazují prioritní územní oblasti intervencí. Z kampaňových měření navíc vyplývá, že k překračování limitu pro BaP dochází v podstatně větším počtu sídel, než by vyplývalo z prostorové interpretace na základě měření ve stacionární síti, uvedené na obr. 6 v Příloze 1. Dosahované koncentrace znečišťujících látek jsou srovnatelné s vysoce zatíženými průmyslovými oblastmi. Tato skutečnost je ve vymezení územních priorit zohledněna. Z hlediska kvality ovzduší jsou tedy prioritními znečišťujícími látkami částice PM 10 a PM 2,5, prekurzory sekundárních částic (oxidy síry, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (VOC)), černé uhlíkaté částice (black carbon) a BaP. 14

15 ČR dodržela k r národní emisní stropy stanovené Göteborským protokolem. Revize protokolu z r stanovuje národní závazky snížení emisí platné od r (o 45 % v případě SO 2, o 35 % v případě NO x, o 18 % v případě VOC, o 7 % v případě NH 3 a o 17 % v případě PM 2,5 oproti r. 2005), která je rovněž součástí balíčku EU k čistotě ovzduší z (nově navrhované směrnice o snižování národních emisí). Národní emisní projekce generované modelem GAINS indikují pro r vysoké riziko nedodržení nově stanovených národních závazků snížení emisí pro částice PM 2.5 a NH 3. Interpretace dat, která slouží i k plánování intervencí, je zatížena různou mírou nejistoty, v některých případech velmi vysokou, a to z důvodu relativně malého počtu měření (monitorovacích stanic), a tedy nízkému počtu vstupních dat, zejména u BaP. Vzhledem k rozložení zdrojů emisí BaP, kterými jsou zejména lokální topeniště, plošně na celém, geograficky velmi rozmanitém území ČR a omezenému počtu měřících lokalit tak neexistuje dostatečné informační zázemí pro zacílení intervencí a jejich následné vyhodnocení. Pro účinnější popis kvality ovzduší, identifikaci zdrojů znečišťování i následné vyhodnocení účinnosti přijatých opatření je nutno podpořit a rozšířit jak monitoring kvality ovzduší, a souvisejících meteorologických parametrů, tak i monitoring dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví a životní prostředí, posílit informační systémy inventarizace emisí, a dále zpřesňovat emisní bilance. Rozšíření monitoringu lze očekávat i v souvislosti s očekávanými legislativními požadavky (balíček EU k čistotě ovzduší, návrh směrnice o snižování národních emisí). Aby bylo možné reagovat na změny ve vývoji tak, aby nedošlo vlivem vnějších okolností k ohrožení plnění závazků ČR, je rovněž nezbytné významněji podpořit schopnost ČR predikovat budoucí vývoj emisí i kvality ovzduší (krátkodobé i dlouhodobé projekce). Důležitým aspektem je také dostupnost získaných údajů o stavu a vývoji imisní zátěže. Mezi příjemce těchto informací patří státní i samosprávné orgány, odborná i laická veřejnost. Naměřená data o kvalitě ovzduší (z automatických stanic) budou k dispozici online pro všechny uživatele, zajištěna bude i mezinárodní výměna dat včetně jejich prezentování v near real time módu. Akce budou připraveny tak, aby mezinárodní výměna dat o kvalitě ovzduší probíhala nad rámec minimálních požadavků, stanovených směrnicí 2008/50/ES a prováděcím rozhodnutím 2011/850/EU. Příprava opatření vedoucích ke zlepšování kvality ovzduší však nespočívá jen v identifikaci zdrojů znečišťování, které v konkrétní situaci vyvolávají zvýšené koncentrace znečišťujících látek v atmosféře. Je nutné zohledňovat také podmínky pro jejich šíření ve spodních vrstvách atmosféry i mechanizmy interakcí znečišťujících látek s atmosférou. Mezi meteorologické parametry, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek v ovzduší patří zejména monitoring proudění a teplotního zvrstvení atmosféry a dalších souvisejících charakteristik, přičemž nutnou podmínkou jejich využitelnosti je, stejně jako u imisních měření, zajištění homogenity a vysoké kvality dat. Proto je kladen velký důraz na budování a obnovu měřících systémů, jejich kalibraci, zpracování dat a jejich archivaci v koordinaci se sítí AQUILA i na rozvoj systémů pro modelování procesů v atmosféře v souladu s přístupem FAIRMODE a se zohledněním výsledků projektů LIFE a FP7. Aktuální stav - Příčiny 15

16 Emisní inventury indikují pro období klesající trend emisí prakticky u všech hlavních sledovaných látek SO 2, NO x, VOC, NH 3, TZL, PM 10, PM 2,5. V důsledku v minulosti dosaženého úspěšného omezení emisí z energetických a průmyslových zdrojů nabývají na významu zdroje, vypouštějící emise do nižší vrstvy atmosféry ( dýchací zóny ), zejména lokální vytápění a silniční doprava. Podle údajů grafu 2 v Příloze 1 je nejvýznamnějším původcem emisí PM 10 sektor lokální vytápění domácností (37,6%). Podíl tohoto sektoru na celkových emisích primárních částic PM 10 vzrostl z 29 % v r na téměř 38 % v r a na téměř 41 % v roce Podíl sektoru lokální vytápění domácností na celkových emisích PM 2.5 činil v roce 2012 více než 59 %. Z údajů, uvedených v grafu 3 v Příloze 1 vyplývá, že sektor lokální vytápění domácností je rovněž dominantním zdrojem emisí BaP; jeho podíl na celkových emisích stoupl z 64 % v roce 2007 na 78 % v r a na téměř 90 % v roce ČR identifikovala prioritní znečišťující látky (částice PM 10 a PM 2,5, prekurzory sekundárních částic, BaP) a nejvýznamnější kategorie zdrojů, ze kterých jsou tyto látky vnášeny do ovzduší. Nejzásadnější podíl na emisích prioritních znečišťujících látek mají lokální topeniště na pevná paliva. Podle Sčítání lidí, bytů a domů (2011) je v ČR přibližně 560 tisíc jednotlivých malých spalovacích zdrojů, často starých více než 20 let, s nízkou účinností (cca 60 %), v nichž jsou navíc často spalována nevhodná pevná paliva a v některých případech dokonce domovní odpad. Více než 80 % z nich splňuje pouze 1. emisní třídu. Odhaduje se, že přibližně 50 % kotlů je odhořívacího typu, přibližně 35 % prohořívacího typu a pouze 10 % zplyňovacích kotlů na dřevo a 5 % automatických kotlů na pelety nebo uhlí. Přibližně ve 2/3 těchto spalovacích zdrojů je spalována biomasa a v 1/3 uhlí. V ČR nejsou v tomto sektoru využívány žádné dodatečné emise snižující technologie. Kromě informací z emisních inventur je nutné při řízení kvality ovzduší zohlednit některé významné zdroje znečišťování ovzduší, které nejsou v inventurách dosud zahrnuty, a rovněž příspěvky jednotlivých kategorií zdrojů k lokálnímu znečištění území. Emisní inventury nezahrnují tzv. fugitivní emise zejména prachových částic z některých technologií, z manipulace se sypkými materiály a emise z těžební činnosti. Tyto zdroje mohou v lokálním měřítku představovat, spolu s resuspenzí, zásadní příspěvek k celkovým koncentracím (až desítky procent). Sektor veřejná energetika a výroba tepla spolu se sektorem dopravy jsou nejvýznamnějším zdrojem prekurzorů sekundárních částic (dohromady generovaly v r % celkových emisí NO X a 60 % celkových emisí SO 2) a nezanedbatelným zdrojem emisí částic primárních. Tyto zdroje mají menší lokální vliv, avšak významně přispívají k národní pozaďové úrovni koncentrací jemných částic. 16

17 Hodnocení věcného přínosu OP ŽP Ke konci října 2014 vedly intervence OP ŽP ke snížení emisí tuhých látek ze stacionárních zdrojů o tun ročně, emisí SO 2 o téměř tun ročně a emisí NO X o cca 900 tun ročně. Strategický přístup Nastavení Prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen PO 2 ) zohledňuje, vedle nutnosti dodržet imisní limity stanovené směrnicí 2008/50/ES, také návrh balíčku k čistotě ovzduší, zejména pak návrh Programu Čisté ovzduší pro Evropu a návrh Směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, a soustřeďuje se proto na přijetí opatření k zajištění dodržování stávajících standardů kvality ovzduší, omezení negativních dopadů znečištění ovzduší v dlouhodobém horizontu a dosažení snížení národních emisí SO 2, NO X, VOC, NH 3 a PM 2.5 k r dle revize Göteborského protokolu. Na národní úrovni je PO 2 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR , která stanovuje pro oblast ochrany ovzduší následující cíle: zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržení kvality v územích, kde imisní limity nejsou překračovány, plnění národních emisních stropů platných od r a snížení celkových emisí SO 2, NO X, VOC, NH 3 a částic PM 2.5 do r ve shodě se závazky ČR, udržení emisí těžkých kovů a POP s pod úrovní r a dále je snižovat, zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k r při současném snížení emisí NO X, VOC a PM 2.5 z dopravy, zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r Pro každý z cílů jsou navržena konkrétní opatření včetně termínu realizace, odpovědnosti orgánů státní správy (zejména relevantních ministerstev) za implementaci a indikátorů. Strategické zacílení PO 2 je dále upřesněno Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, rámcovým strategickým dokumentem k řízení kvality ovzduší v ČR, který zastřešuje Národní program snižování emisí ČR a programy zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace. Národní program snižování emisí, jehož příprava je uložena zákonem o ochraně ovzduší a vyplývá rovněž z legislativy EU, analyzuje stav ovzduší, příčiny znečištění, podíly jednotlivých sektorů ekonomiky na znečišťování a dodržování závazků ČR. Program obsahuje opatření k plnění imisních limitů na celém území ČR a k plnění národních závazků snížení emisí k roku 2020 a stanovuje prioritní znečišťující látky (primární částice PM 10 a PM 2.5, BaP a prekurzory sekundárních částic), prioritní zdroje znečišťování (lokální topeniště, silniční doprava) a prioritní lokality (aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, Praha, Brno, Kladensko a část Ústeckého kraje). Program obsahuje opatření ke snižování emisí na národní úrovni, která jsou 17

18 ukládána napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, implementační nástroje (dílčí strategie a politiky, legislativa, operativní nástroje, finanční programy) a opatření podpůrná. Program zpracovaný ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady je schvalován vládou formou usnesení, které závazně ukládá úkoly vyplývající z programu relevantním resortům. Programy zlepšování kvality ovzduší, připravované pro zóny a aglomerace, kde došlo k překročení některého z imisních limitů, analyzují kvalitu ovzduší, identifikují významné zdroje znečišťování ovzduší a navrhují konkrétní opatření. Programy jsou vydávány MŽP formou opatření obecné povahy v režimu správního řádu, a mají tedy obecnou platnost a jsou závazné pro rozhodování regionálních a lokálních orgánů. Střednědobá strategie je zastřešující dokument, propojující uvedené programy do koncepčního celku. Cíle Strategie zahrnují především dodržení národních závazků snížení emisí pro SO 2, NO x, VOC, NH 3 a PM 2.5 k r a zásadní snížení podílu obyvatel exponovaných nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek (zejména suspendované částice PM 10 a PM 2,5 a BaP). Důraz je rovněž kladen na synergie s ochranou klimatu. Součástí Strategie jsou scénáře s opatřeními (WM) a s dodatečnými opatřeními (WaM) v horizontu r a s výhledem do r a jejich ekonomické vyhodnocení. Strategie bude předložena ke schválení vládě do konce r Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP V zájmu příspěvku OP ŽP k řešení výše specifikovaných problémů jsou v rámci PO 2 navrženy následující specifické cíle (SC): SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Vazby mezi identifikovanými problémy, jejich příčinami a specifickými cíli PO 2 jsou uvedeny v tabulce č. 3 v Příloze 1. Prioritní důraz je kladen na specifický cíl 1. Lokální topeniště jsou zdrojem přibližně 41 % veškerých emisí PM 10 (2012), více než 59 % emisí PM 2.5 (2012) a téměř 90 % emisí BaP (2012). Plánovanou intervencí OP ŽP bude dosaženo snížení celkových emisí PM 10 o cca 7 % a cca 13 % celkových emisí BaP, a to v tzv. respirační zóně, která je z pohledu účinků znečištění ovzduší na lidské zdraví nejzásadnější. Pro účinné zlepšení kvality ovzduší je nezbytné zohlednit územní aspekt znečištění ovzduší a kromě hlavních identifikovaných sektorů intervenovat lokálně vhodnými opatřeními na místně významných průmyslových a v nízké výšce emitujících energetických stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší. Mezi místně významné stacionární zdroje patří jak průmyslové, tak střední energetické zdroje (do 50 MW), které významně přispívají ke zhoršené kvalitě ovzduší a jsou identifikovány v rámci programů zlepšování kvality ovzduší. U těchto zdrojů 18

19 budou vyžadovány přísnější požadavky na snížení emisí, než by odpovídalo právně závazným emisním limitům. Rozhodnutí o podpoře budou zohledňovat výsledky analýz nákladů a přínosů. Podpora bude vždy poskytována výhradně v souladu s pravidly veřejné podpory. Důraz je kladen na aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů. Všechna opatření k naplnění specifických cílů budou zaměřena individuálně v souladu se závěry Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace. Tyto programy také stanovují místní emisní stropy pro definované skupiny jednotlivých stacionárních zdrojů. Opatření v sektoru dopravy nejsou zahrnuta do OP ŽP a jsou součástí Operačního programu Doprava (OP D) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jejichž cíle jsou provázány se Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR. Přínosy relevantních opatření z jiných operačních programů budou hodnoceny za použití indikátoru Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic tak, aby byl zřejmý podíl finančních prostředků ESIF na plnění cílů Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR a Státní politiky životního prostředí. U relevantních opatření realizovaných v prioritní ose 2 za účelem zlepšení kvality ovzduší se budou zároveň sledovat a hodnotit i jejich přínosy ke zvýšení energetické účinnosti a k energetickým úsporám, a to prostřednictvím ENVI indikátoru Snížení konečné spotřeby, hodnoceného na úrovni projektů. V rámci horizontálního pojetí kvality ovzduší deklarují partnerské operační programy IROP, OP D a OP PIK soulad se Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR a v rámci jejich podpory budou zvýhodněny Strategií vyhodnocené prioritní projekty z hlediska zlepšení kvality ovzduší. Priorita 3: Odpady, ekologické zátěže a rizika Aktuální stav Problémy Směrnice 2008/98/ES o odpadech definuje závaznou hierarchii nakládání s odpady, která je v ČR reflektována v zákoně o odpadech a rovněž i ve schváleném Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) Strategické dokumenty EU (7. Akční program EU pro životní prostředí, iniciativa Evropa účinněji využívající zdroje, Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci, Iniciativa v oblasti surovin, Program nulového odpadu pro Evropu) požadují změnit orientaci nakládání s odpady směrem k tzv. oběhovému hospodářství, tedy využívat odpady jako zdroje surovin a podporovat inovativní řešení omezující vznik odpadů. Na skládky odpadů by mělo být ukládáno minimum odpadů. Z analýzy současného stavu nakládání s odpady v ČR vyplývají v porovnání s výše popsanou hierarchií následující problémy: 19

20 nízká úroveň recyklace ve vztahu k cíli dle čl. 11 směrnice 2008/98/ES (do r zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci), nedostatečný odklon biologických odpadů od skládkování ve vztahu k cíli dle směrnice 1999/31/ES (do r omezit množství BRKO ukládaných na skládky na 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v r. 1995), vysoký podíl skládkování komunálních odpadů, nedostatečná prevence vzniku odpadů. Popsané problémy brání plné implementaci hierarchie nakládání s odpady a naplňování cílů stanovených v právních předpisech a strategiích EU. Ke splnění závazných cílů EU přispěje nově schválený POH ČR , jehož strategické cíle zahrnují předcházení vzniku odpadů, snižování produkce odpadů, minimalizaci nepříznivých účinků vzniku odpadů, přiblížení se k evropské recyklační společnosti, maximální využití odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Strategické cíle nového POH ČR plně reagují na identifikované problémy. Dalším problémem jsou staré ekologické zátěže, které jsou rizikem ohrožení lidského zdraví nebezpečnými karcinogenními a toxickými látkami při kontaminaci širšího okolí (vodních zdrojů, ovzduší či půdy). Starou ekologickou zátěží se rozumí závažná kontaminace představující reálná rizika pro zdraví osob či stav ekosystémů v případech, kdy není znám původce kontaminace, nebo původce již neexistuje. Rizikem pro zdraví osob se rozumí především míra pravděpodobnosti vzniku toxického nebo karcinogenního účinku u osob ohrožených v důsledku existence kontaminace zejména v horninovém prostředí nebo stavebních konstrukcích budov. Sanace kontaminovaných a rizikových lokalit má tedy za úkol snížení zdravotních rizik odstraněním nejrizikovějších kontaminantů z podzemních vod a horninového prostředí, navíc má přínos pro revitalizaci krajiny jako celku, pro obnovení dobrého stavu životního prostředí a regeneraci přirozených vazeb v ekosystémech. Přestože v ČR probíhají sanační zásahy k odstranění starých zátěží na kontaminovaných lokalitách po několik desetiletí, stále je na jejím území velké množství lokalit, u nichž znečištění představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Oblast průmyslového znečištění, havárií a chemických látek znamená rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Hlavní problémy jsou spojeny s nedostatečným environmentálním povědomím mezi podniky, státní správou a veřejností, komplikovanou legislativou, nedostatečným institucionálním zázemím, nedostatkem prostředků na zavádění nových environmentálně přínosných technologií, nedostatečnou aplikací principu prevence a nedostatečnou osvětou. Aktuální stav - Příčiny Celková produkce všech odpadů v ČR mezi lety 2003 a 2012 výrazně poklesla (o 16,8 %), v posledních 3 letech má pak stagnující až mírně klesající trend, což je ovlivněno především změnami ve struktuře průmyslové výroby. (Zdroj dat MŽP) 20

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 8

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 8 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 8 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 6

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 6 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 6 Obsah: Obsah:... 2 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 6

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 6 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 6 Obsah: Obsah:... 2 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Prioritní výzkumné cíle

Prioritní výzkumné cíle Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl. Prioritní výzkumné cíle Č. j.: TACR/1-32/2019 Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, jak jeho návrh projektu

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3.  zelená linka: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU I. Kvalita ovzduší v ČR II. Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR náměstkyně ministra Ing. Berenika Peštová, Ph.D. I. Kvalita

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP zelená linka:

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP zelená linka: PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2007-2013 Kategorie žádosti Počet Součet z fs celkem Kompostárny a bioplynové stanice 599 2 283 755 428 Sběrné dvory

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Dočerpání OPŽP & Příležitosti obcí v novém OPŽP

Dočerpání OPŽP & Příležitosti obcí v novém OPŽP Dočerpání OPŽP 2007-2013 & Příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP a předcházení vzniku odpadů. zelená linka:

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP a předcházení vzniku odpadů.   zelená linka: PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ a předcházení vzniku odpadů www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP zelená linka:

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP zelená linka: PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2007-2013 Kategorie žádosti Počet Součet z fs celkem Kompostárny a bioplynové stanice 599 2 283 755 428 Sběrné dvory

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: MZP/2018/710/2598 V Praze dne 14. srpna 2018 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Dny malých obcí 2016 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 OPŽP byl schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 Cílem je ochrana a zajištění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Dny malých obcí 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 OPŽP byl schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 Cílem je ochrana a zajištění

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Příprava projektů měst a obcí na programové období

Příprava projektů měst a obcí na programové období Příprava projektů měst a obcí na programové období 2014 2020 Porada ředitelky KrÚ Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky OÚ obcí typu I, II a III 30.9.2014 Aktivity ČR související přípravou na

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Operační program Životní prostředí Verze 5

Operační program Životní prostředí Verze 5 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a

Více

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky Ing. Pavel Marták Suché období 2014 2017: vyhodnocení, dopady a opatření 30. května 2018 Strategické dokumenty řešící sucho Strategie přizpůsobení

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Ing. Jan Kužel, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Globální cíl l a specifické

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014-2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha Veleslavín, 21. května 2014 IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ PROGRAMOVÉ A EKONOMICKÉ NÁSTROJE Jan Kužel odbor ochrany ovzduší MŽP OBSAH

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Operační program Životní prostředí Ochrana ovzduší Prioritní osa 2 Aktuální informace a naplňování cílů PO2 OPŽP

Operační program Životní prostředí Ochrana ovzduší Prioritní osa 2 Aktuální informace a naplňování cílů PO2 OPŽP Operační program Životní prostředí 2014+ Ochrana ovzduší Prioritní osa 2 Aktuální informace a naplňování cílů PO2 OPŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah přednášky Co podporujeme

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti. Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí

Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti. Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí Životní prostředí v ČR Stav životního prostředí ČR se dlouhodobě od roku 1990 zlepšuje,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Operační program Životní prostředí zelená linka:

Operační program Životní prostředí zelená linka: Operační program Životní prostředí 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Moravská Třebová, 20.10.2016 Ing. Vladimíra Gutwirthová Projektový manažer, Odbor krajských pracovišť Čechy Dotační

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Den malých obcí. zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Den malých obcí.   zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Den malých obcí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 OPŽP byl schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 Cílem je ochrana a zajištění

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra Henelová - ENVIROS s.r.o. Východiska

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Celostátní finanční konference www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 OPŽP byl schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 Cílem je ochrana

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 2014-2020 V programovacím období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Efektivita regulací SVRS Posouzení podílu sekundárních částic v koncentracích suspendovaných částic v MSK Stanovení

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Ekologická politika ČR a EU

Ekologická politika ČR a EU Ekologická politika ČR a EU BPR_ENEK Environmentální ekonomie Ing. Dominika Tóthová d.tothova@mail.muni.cz podzim 2016 Ekologická politika ekologická politika x environmentální politika x politika životního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Možnosti čerpání prostředků z OPŽP pro územní samosprávy www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 OPŽP byl schválen Evropskou komisí

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

Podpora projektů vodohospodářské infrastruktury Operační program Životní prostředí

Podpora projektů vodohospodářské infrastruktury Operační program Životní prostředí Podpora projektů vodohospodářské infrastruktury Operační program Životní prostředí 2014-2020 VODOVODY-KANALIZACE; 24.5.2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osa 1 specifické

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 42059/ENV/15 V Praze dne 18. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020 3.6.2013 Liberec Plánovací období 2014-2020 na evropské, národní a krajské úrovni Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Více

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Seminář Ekomonitor, Praha, 21.2.2017 Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Strategie Emisní a imisní analýza Scénáře vývoje

Více

Environmentální politika v EU a ČR

Environmentální politika v EU a ČR Environmentální politika v EU a ČR Environmentální politika a udržitelný rozvoj 4.Přednáška 30.10.2014 KPŽP PF UK v Praze Doc.JUDr.Vojtěch Stejskal, Ph.D. Milníky vývoje environmentální politiky ES/EU

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 2.4 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. veřejné soutěže programu EPSILON

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. veřejné soutěže programu EPSILON Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. veřejné soutěže programu EPSILON Příjemce vybere z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více