Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě Hana Chalupská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská

2 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě Hana Chalupská 2011

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Dělená správa ve finanční správě zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením. Jean Baptiste Colbert

4 Obsah 1 ÚVOD VÝKLAD POJMU DĚLENÁ SPRÁVA OBECNÝ PROCES SPRÁVY PENĚŽITÝCH PLNĚNÍ PROCESNÍ DĚLENÁ SPRÁVA Charakteristika procesní dělené správy: Příklady, kdy k dělené správě nedochází Příklady procesní dělené správy Závěrečné shrnutí: KOMPETENČNÍ DĚLENÁ SPRÁVA Charakteristika kompetenční dělené správy: Příklad explicitního vyjádření uplatnění dělené správy: Příklad implicitního vyjádření kompetencí Závěrečné shrnutí: EVOLUCE DĚLENÉ SPRÁVY V PRÁVNÍCH NORMÁCH VÝVOJ USTANOVENÍ 1 ODST. 4 ZÁKONA Č. 337/1992 SB ÚPRAVA DĚLENÉ SPRÁVY NOVÝM DAŇOVÝM ŘÁDEM OBECNÝ SPRÁVCE DANĚ Územní finanční orgány v postavení obecného správce daně Celní orgány v postavení obecného správce daně DĚLENÁ SPRÁVA V PRAXI ULOŽENÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI Uložení platební povinnosti rozhodnutím podle správního řádu Uložení platební povinnosti pokutovým blokem POSTUP PŘI SPRÁVĚ PLACENÍ V DĚLENÉ SPRÁVĚ PODLE DAŇOVÉHO ŘÁDU ZÁVĚR RESUME SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A JUDIKÁTŮ CITOVANÝCH V PRÁCI... 35

5 1 1 Úvod JUDr. Jaroslav Kobík a JUDr. Alena Kohoutková ve svém komentáři k dělené správě 1 popsali uvedenou problematiku jako nepříliš významnou rozsahem úpravy, zato však se zásadními dopady do správy veřejných financí. S touto definicí nelze než souhlasit, současně si dovolím ji použít jako výchozí pro objasnění, proč právě dělená správa se stala předmětem mé bakalářské práce. Dnes a denně jsme v praktickém životě svědky toho, že dochází nejen ke krizi finanční, ale ke krizi daleko hlubší, a sice ke krizi elementárních mravních norem a hodnot. Ze společnosti se poměrně rychle vytrácí pocit sounáležitosti, odpovědnosti, smyslu pro povinnost. Slova jako společnost, stát, občan, jako by se přežila a dostávají stále více pejorativní nádech. Stále více se v hovorech objevuje slovo já, moje, můj zájem. V mysli mnoha lidí se jakákoliv povinnost vůči státu stává nechtěným přežitkem, neřkuli nepatřičným zásahem do jejich osobnostních práv. Jejich myšlení se zjednodušuje do roviny vztahu, ve kterém jako by od státu nic nepožadovali a nedostávali, a tím pádem získávají mylnou představu, že současně nemají vůči tomuto státu žádnou povinnost. Řečeno slovy klasika, o peníze pak jde až na prvním místě. Tento přístup a ve společnosti rozšířený názor, že tedy zjednodušeně řečeno, já od státu nic nedostávám a tudíž mu ani nic nedlužím, se bolestivě projevuje zejména v přístupu k plnění si peněžních povinností. Je zcela přirozený a pochopitelný antagonistický zájem na placení odvodů a poplatků z pohledu fyzické či právnické osoby a z pohledu státu. Předmětem této práce však není zkoumat nepřímou úměru mezi výší platební povinnosti stanovené státem, a ochotou dlužníků ji platit. Ani není náplní této práce zabývat se následně rovnováhou mezi fiskalitou a z ní poskytovanými veřejnými statky, i když i toto je velmi živé společenské téma. Předmětem této práce je v kontextu ukládání, vybírání a vymáhání peněžitých plnění zdokumentovat význam a roli dělené správy v dnešní složité době, popsat podrobně její procesně právní a hmotně právní ukotvení tak, aby tato práce sloužila jako návod pro aplikaci v praxi. Význam aplikace v praxi si dovolím podtrhnout, neboť jen takový způsob ukládání, vybírání a vymáhání peněžitých plnění, který je jednotný a poměrně jednoduchý jak pro občana, tak pro stát, může vést ke splnění účelu, kterým je příjem státního rozpočtu s co nejmenšími náklady na finanční správu. Obsahem dobré správy není toliko evidence, ukládání a vybírání peněžitých plnění v případě dobrovolného placení, ale současně také úspěšné vymáhání tam, kde k řádnému placení nedošlo. 1 KOBÍK, J., KOHOUTKOVÁ, A., Daňový řád s komentářem, 1. vydání, Olomouc: Nakladatelství ANAG, s

6 2 Dělená správa v tomto procesu nabývá stále většího významu. Jak bude popsáno dále, odhlédneme-li od dělené správy procesní, kdy se stále může jednat o dobrovolné a řádné plnění si povinností ze strany dlužníka, je praktická role kompetenční dělené správy v důsledku výše uvedeného stále více restriktivního charakteru, a zejména tam, kde dochází k procesu vymáhání, je nutně státními orgány stále více uplatňován vrchnostenský přístup. Zejména role kompetenční dělené správy ve finanční správě se stále více přesouvá. Předmětem dělené správy se tak stává nikoliv prosté vybírání peněžitých plnění, ale jejich vymáhání, a to až do fáze dražby. Jak bude následně v mé práci popsáno, základní právní ukotvení pro dělenou správu ve finanční správě skutečně nalezneme v ustanovení dvou norem zákona č. 280/2009 Sb., zákon daňový řád, v platném znění, její procesně právní a hmotně právní obsah však vychází z takového množství právních předpisů, že působí značně roztříštěným a složitým dojmem. Z dalšího obsahu mé práce bude patrné, že způsoby vymáhání peněžitých plnění a právní rámec tohoto vymáhání v oblasti dělené správy prochází neustálým vývojem a zejména rozsah pravomocí správních orgánů je předmětem mnoha soudních sporů. Je však nesporné, že s tím, jak bude klesat ochota k dobrovolnému peněžitému plnění na straně dlužníků, musí být finanční správa na tuto skutečnost připravena a mít v rukou dostatečné právní nástroje pro dosažení svých cílů, na druhé straně občané pak musí mít dostatečnou právní jistotu. Nakolik situaci objasní či zjednoduší nový daňový řád, však ukáže až praxe. 2

7 3 2 Výklad pojmu dělená správa V terminologii právních norem bychom po pojmu dělená správa do dne nabytí platnosti zákona č. 280/2009 Sb., zákon daňový řád, v platném znění (dále jen daňový řád), pátrali marně. Přesto proces dělené správy před tímto dnem existoval, byl legislativně ukotven a v praxi aplikován. Lze říct, že převzetím pojmu dělená správa do textu právních norem daňového řádu zákonodárce akceptoval do té doby v praxi užívanou terminologii a v textu příslušných ustanovení zlegalizoval pojem, který byl pro příslušný proces dlouhodobě ustáleně používán. Jednoduchým jazykovým výkladem dojdeme k závěru, že v případě dělené správy ve finanční správě se jedná o takový proces, ve kterém se na dosažení cíle ve stejné věci spolupodílí více správních orgánů či je postupováno podle více právních předpisů, tedy kdy je výkon správy peněžitých plnění v zákonem stanovených případech rozdělen věcnou a místní příslušností dotčených správních orgánů (kompetenční dělená správa), či dochází v průběhu správy peněžitých plnění ke změně aplikovaného právního předpisu (procesní dělená správa). Věcná a místní příslušnost je jednou ze základních podmínek legality a legitimity správního řízení. Místní příslušnost vyjadřuje, který z více věcně příslušných správních orgánů bude vykonávat konkrétní správu u konkrétního subjektu, který orgán určitého druhu věc projedná. Pro její stanovení je zpravidla rozhodující u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, u právnické osoby její sídlo, zapsané v obchodním rejstříku. Výjimky jsou určeny příslušnými zákony. Věcná příslušnost stanoví příslušnost orgánu podle obsahu, například správa daní je určena územním finančním orgánům, správa cla celním orgánům a podobně. Věcná příslušnost správních orgánů opět musí vycházet z příslušných kompetenčních zákonů, například zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, nebo zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. Věcná, popřípadě místní příslušnost se tak stává základním rozhraním v procesu ukládání, vybírání a eventuálně vymáhání peněžitých plnění, kdy se na tomto procesu v jednotlivém případě účastní více právních předpisů či více správních orgánů a zejména v důsledku změny věcné příslušnosti dochází k postupnému rozdělení jednotlivých kroků. Výhodou dělené správy je jednotný, poměrně jednoduchý a racionální postup pro správu placení (tedy vybírání, vymáhání i evidenci) peněžitých plnění určených do veřejných rozpočtů. K přijetí této rozhodující konstrukce pro správu peněžitých plnění 3

8 4 došlo poměrně složitým vývojem, při kterém se hledalo optimální zakotvení tohoto nejen daňového, ale i do dalších oborů veřejné správy zasahujícího řešení Obecný proces správy peněžitých plnění Pro pochopení procesu dělené správy je nezbytné zmapovat samotný vznik a proces správy peněžitých plnění. Na počátku stojí samozřejmě konkrétní právní skutečnost, ať již právem aprobovaná, či právem reprobovaná, která má za následek vznik platební povinnosti. Jestliže je tato platební povinnost uložena zákonem stanoveným způsobem, splňuje podmínku účinnosti či vykonatelnosti, stává se předmětem placení. Fáze placení je úzce spjata s dobrovolností. V případech, kdy k dobrovolnému placení nedojde, nastává fáze vymáhání, ukončená v některých případech až exekucí a následnou dražbou. Ke vzniku předpisu peněžitých dochází dvěma základními způsoby, a sice na základě individuálního právního aktu orgánu veřejné správy ex lege Individuální právní akt je výsledkem aplikace práva (normativního právního aktu), je autoritativním rozhodnutím správního orgánu, kterým jsou jeho příjemci ukládány povinnosti nebo přiznávána práva, a to v zákonem stanovené podobě, nejčastěji formou označovanou jako rozhodnutí. V případě dělené správy se jedná o prvotní rozhodnutí mnoha různých orgánů veřejné moci a tato rozhodnutí se od sebe liší svým hmotně-právním obsahem, ve všech případech však musí splňovat základní zákonem stanovené náležitosti a při jejich vydání musí být dodržen zákonem stanovený proces. V procesu dělené správy jsou typickými zejména rozhodnutí, vydávaná na základě správního řádu 3. Bývají označována různými tituly, například právě rozhodnutí, platební výměr, v neposlední řadě také pokutové bloky. Ex lege, tedy přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí, vznikají platební povinnosti zejména v oblasti nákladů řízení, pokut, úroků a penále z prodlení a úroků z posečkání. Jednoduché schéma procesu správy peněžitých plnění: uložení platební povinnosti vybrání platební povinnosti vymáhání platební povinnosti Je-li platební povinnost uložena správcem daně ve smyslu daňového řádu a postupuje-li se při jejím placení či vymáhání podle daňového řádu, nejedná se o 2 KOBÍK, J., KOHOUTKOVÁ, A., Daňový řád s komentářem, 1. vydání, Olomouc: Nakladatelství ANAG, s zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků 4

9 5 aplikaci dělené správy. Jestliže však je platební povinnost uložena podle jiného, zvláštního zákona, orgánem, který není správcem daně a při jejím vybírání či vymáhání je dále postupováno podle daňového řádu či dojde-li ve fázi vybírání nebo vymáhání ke změně orgánu veřejné moci, hovoříme dále o dělené správě a to buď procesní, nebo kompetenční. 2.2 Procesní dělená správa K dělené správě dochází, je-li rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně, vydaným při výkonu veřejné moci uložena platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jeho placení podle tohoto zákona nebo podle jeho jednotlivých ustanovení. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí. 4 Důvodová zpráva k daňovému řádu k dané problematice uvádí, že procesní dělenou správou je nutné rozumět situaci, kdy se pro správu placení (vybírání, vymáhání, evidence a s tím související úkony) určitého peněžitého plnění, které je ukládáno (event. vzniká ze zákona) podle jiného nežli daňového zákona (tj. při jeho uložení se neuplatní subsidiárně daňový řád), použijí ustanovení daňového řádu související s problematikou placení daní. Nepůjde přitom nutně pouze o příslušnou pasáž označenou placení daní. Tato peněžitá plnění v rozsahu, ve kterém se na jejich správu daňový řád použije, jsou zahrnuta do pojmu daň Charakteristika procesní dělené správy: platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu je uložena rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není ani obecným správcem daně, vydaném při výkonu veřejné moci (výjimkou jsou peněžitá plnění, uložená orgány celní správy, která je definovaným obecným správcem) při placení této povinnosti se postupuje podle daňového zákona nebo podle jeho jednotlivých ustanovení a jednotlivé uložené platební povinnosti se tak dostávají pod legislativní zkratku daň tento postup platí jak pro případ platební povinnosti uložené rozhodnutím orgánu veřejné moci, tak pro peněžitá plnění vzniklá přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí (ex lege) odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 5 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, *online+. Sněmovní tisk 685/0, část č. 2/4, Vládní návrh zákona daňový řád, cit. [ Dostupné z: < 5

10 6 Charakteristickým rysem pro procesní dělenou správu je skutečnost, že nedochází ke změně v osobě orgánu veřejné moci. Ten, kdo peněžité plnění uložil, je rovněž vybírá a vymáhá, a to za použití daňového řádu. Ustanovení 1 odst. 1 daňového řádu stanovuje rozsah kompetencí tohoto právního předpisu pro postup správců daní, práv a povinností daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají pří správě daní. Předmětem správy daní pak jsou podle ustanovení 2 odst. 1 daňového řádu daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu. Veřejným rozpočtem podle ustanovení 2 odst. 2 daňového řádu se pro účely tohoto zákona rozumí a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu b) rozpočet územního samosprávného celku c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond d) rozpočet Evropské unie, nebo e) rozpočet, o němž to stanoví zákon Daní podle ustanovení 2 odst. 3 daňového řádu se pro účely tohoto zákona rozumí a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona c) peněžité plnění v rámci dělené správy Podle ustanovení 161 odst. 1 daňového řádu k procesní dělené správě dochází, je-li platební povinnost uložena rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně. Z uvedeného vyplývá, jak je konečně uvedeno v důvodové zprávě k daňovému zákonu, že peněžitá plnění, u kterých dochází k dělené správě, nevznikají podle daňového řádu. Typicky tento stav nastává pro peněžitá plnění, uložená či zjištěná na základě řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen správní řád ). Lze konstatovat, že většina rozhodnutí orgánů veřejné moci, které v rozhodné věci nejsou v postavení správců daně, ale jsou věcně příslušnými ke správnímu řízení, jsou vydávána na základě správního řádu, nebo je pro tato řízení stanovena subsidiarita správního řádu. Peněžitá plnění, která jsou předmětem procesní dělené správy, však mohou vznikat i podle jiných zákonů, například soudní poplatky, náklady řízení či pořádkové pokuty podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Peněžité plnění tedy bylo uloženo rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně, podle jiného nežli daňového zákona, a v okamžiku placení event. vymáhání, se procesním právním předpisem na základě ustanovení 161 odst. 1 6

11 7 daňového řádu stává právě tento zákon. Veškerá další evidence a správa uložených peněžitých plnění pokračuje v režimu daňového řádu, konečným příjemcem těchto plnění je veřejný rozpočet, definovaný v ustanovení 2 odst. 2 daňového řádu, a protože jsou tato plnění nadále spravována v režimu daňového řádu, stávají se daní ve smyslu legislativní zkratky daň podle ustanovení 2 odst. 3 daňového řádu. Důvodů pro tento zvolený postup je několik: Speciální právní předpisy, podle kterých je ukládáno peněžité plnění, neosahují vlastní úpravu evidence, a zejména placení a vymáhání pohledávek a ani to není v zájmu věci i přes logickou roztříštěnost hmotně-právních ustanovení se stále jedná o výkon státní správy, a je v zájmu všech zúčastněných dosáhnout při správě pohledávek co nejvyššího sjednocení procesu správy peněžitých plnění v právním řádu je tak zakotven jeden právní předpis, v současné době právě daňový řád, podle kterého postupují všechny dotčené orgány veřejné moci při výkonu dělené správy, což zajišťuje do vysoké míry jednotný postup při správě mnoha rozličných druhů uložených peněžitých plnění, ke kterým může v praxi dojít jednotně stanovený postup má významný vliv na profesionalitu, odbornost a zákonnost celého procesu Orgán veřejné moci věcně příslušný ke správě placení peněžitého plnění podle odstavce 1 je v tomto rozsahu správcem daně. Osoba povinná k placení tohoto peněžitého plnění má stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt při placení daní. 6 Jinými slovy řečeno, orgán veřejné moci, který uložil peněžité plnění, se na základě ustanovení 161 odst. 2 daňového řádu stává správcem daně ve věci konkrétního, jeho osobou uloženého peněžitého plnění a získává tak legitimní delegaci použít pro zajištění úhrady tohoto plnění ustanovení daňového řádu. Jeho funkční příslušnost se tak od původní, kdy byl například ukladatelem pokuty podle správního řádu, mění, neboť získává postavení správce daně. Současně s tím se osobě povinné k placení dostává stejných práv a povinností, jaká má daňovým řádem přiznána daňový subjekt Příklady, kdy k dělené správě nedochází Typickými příklady, kdy k dělené správě nedochází, jsou peněžitá plnění, uložená podle jednotlivých daňových zákonů: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 7

12 8 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zákon č. 261/ 2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Platební povinnost k peněžitému plnění, uložená podle těchto zákonů, je tedy uložena podle daňového zákona, je určena do veřejného rozpočtu, je uložena rozhodnutím orgánu veřejné moci, který je správcem daně, při ukládání, vybrání i vymáhání této povinnosti se postupuje podle daňového řádu a nedochází ke změně v osobě orgánu veřejné moci Příklady procesní dělené správy Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon: 320: Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, platí pro řízení před celními orgány ve věcech přestupků obecné předpisy o přestupcích, obecné předpisy o správním řízení, jde-li o řízení ve věcech celních a jiných správních deliktů. 7 K aplikaci procesní dělené správy tedy dochází v případě platebních povinností, ukládaných celními orgány v režimu správního řádu, typicky v řízeních ve věci správních deliktů, kdy v průběhu správy peněžitého plnění se podle ustanovení 106 odst. 3 správního řádu pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění uplatní postup pro správu daní. 8 Platební povinnost k peněžitému plnění není uložena podle daňového zákona, příjem z ní je určen do veřejného rozpočtu, je uložena rozhodnutím orgánu veřejné moci, který se až pro její exekuci, vybírání a evidenci stává správcem daně ve smyslu daňového řádu a při vybrání a vymáhání této povinnosti se postupuje podle daňového řádu. Přitom však nedochází ke změně v osobě orgánu veřejné moci, celní orgán je věcně příslušný k uložení peněžitého plnění za použití ustanovení správního řádu a současně se v důsledku aplikace dělené správy podle ustanovení 161 odst. 2 daňového řádu stává věcně příslušným správcem daně pro správu tohoto konkrétního peněžitého plnění, a to za použití daňového řádu. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 183: Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Podle ustanovení 183 odst. 1 a 2 tohoto zákona pokuty vybírá i vymáhá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil. Podle ustanovení 192 téhož právního odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků 8

13 9 předpisu se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle ustanovení 106 odst. 3 správního řádu pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění se uplatní postup pro správu daní a tak se při správě této pokuty dostáváme do režimu daňového řádu, aniž v rámci celého tohoto procesu došlo ke změně v osobě orgánu veřejné moci Závěrečné shrnutí: V procesní dělené správě dochází ke změně procesního prostředí, ale nedochází ke změně v osobě kompetentního orgánu. Orgán ukládající peněžité plnění toto plnění: ukládá vybírá vymáhá Kompetence k výkonu dělené správy peněžité plnění je uloženo podle zvláštního zákona správa peněžitého plnění je realizována podle daňového zákona 2.3 Kompetenční dělená správa Obecná definice kompetence: Rozsah působnosti svěřené určitému orgánu, soubor oprávnění a povinností, příslušnost po odborné nebo věcné stránce; dle judikatury ÚS - konkrétní věcné vymezení otázek realizovaných v procesu výkonu pravomoci (viz. též pravomoc, příslušnost, gesce). Schopnost vykonávat určitou funkci či soubor funkcí a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. 9 Obecně v praxi rozšířenější formou dělené správy oproti procesní dělené správě je kompetenční dělená správa. Jak vyplývá z jejího označené, dochází při její realizaci k rozdělení správy peněžitých plnění na základě rozdílných kompetencí zúčastněných orgánů veřejné moci, právní terminologií řečeno proces správy peněžitých plnění je aplikován postupně a přechází v důsledku zákonem stanovené věcné působnosti jednotlivých dotčených orgánů. K dělené správě rovněž dochází, jestliže zákon stanoví, že ke správě placení peněžitého plnění je příslušný jiný správní orgán než orgán veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění uložil Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě, *online+. Institut pro místní správu Praha, cit. [ Dostupné z: < odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 9

14 Charakteristika kompetenční dělené správy: platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu je uložena rozhodnutím orgánu veřejné moci, který zpravidla není ani obecným správcem daně, (výjimkou jsou peněžitá plnění, uložená orgány celní správy, která je definovaným obecným správcem), vydaném při výkonu veřejné moci při následné správě placení této povinnosti se postupuje podle daňového zákona nebo podle jeho jednotlivých ustanovení a jednotlivé uložené platební povinnosti se tak dostávají pod legislativní zkratku daň tento postup platí jak pro případ platební povinnosti uložené rozhodnutím orgánu veřejné moci, tak pro peněžitá plnění vzniklá přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí (ex lege) Charakteristickým rysem pro kompetenční dělenou správu je skutečnost, že ve správě placení dochází v souvislosti se změnou procesního prostředí současně i ke změně v osobě orgánu veřejné moci, spravujícího příslušné plnění, a to v důsledku změny věcné (kompetenční) působnosti. Totožně s procesní dělenou správou peněžité plnění bylo uloženo rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně, (nebo vzniklo ex lege), podle jiného nežli daňového zákona, a v okamžiku placení event. vymáhání, na základě ustanovení 161 odst. 3 daňového řádu přechází správa tohoto plnění do režimu daňového řádu. Tento přechod je ale hlubší, než v případě procesní dělené správy, neboť současně se změnou procesního prostředí přechází správa placení peněžitého plnění na jiný správní orgán než orgán veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění uložil. Konečným příjemcem tohoto plnění je opět veřejný rozpočet, definovaný v ustanovení 2 odst. 2 daňového řádu, a protože jsou tato plnění nadále spravována v režimu daňového řádu, stávají se daní ve smyslu legislativní zkratky daň podle ustanovení 2 odst. 3 daňového řádu. Jak bude rozvedeno dále, tato skutečnost je významná zejména pro možnost aplikovat od tohoto okamžiku na předmětné peněžité plnění jednotlivá ustanovení daňového řádu, včetně zajištění daně, vymáhání daňovou exekucí a v neposlední řadě možnost použití přeplatku na dani pro úhradu nedoplatku, který se nyní stal daní ve smyslu legislativní zkratky. Do procesu správy peněžitých plnění vstupuje kompetenční dělená správa ve dvou fázích, a sice: Platební povinnost je uložena prvním orgánem veřejné moci, a tento orgán je současně i příjemcem v případě dobrovolného plnění. Teprve v případě, že k dobrovolnému splnění nedojde, postupuje ukladatel správu tohoto peněžitého plnění dalšímu orgánu veřejné moci, věcně příslušnému pro vymáhání v režimu daňového řádu: 10

15 11 uložení platební povinnosti vybrání platební povinnosti vymáhání platební povinnosti Platební povinnost je uložena orgánem, který není věcně příslušný ani pro vybrání, ani pro vymáhání peněžního plnění a obě tyto fáze zajišťuje další orgán veřejné moci na základě jeho věcné příslušnosti: uložení platební povinnosti vybrání platební povinnosti vymáhání platební povinnosti Základní podmínkou správy peněžitých plnění je dodržení zákonného procesu, a aby rozhodování orgánů veřejné správy bylo nesporné, musí, jak bylo nastíněno v úvodu, být zúčastněný orgán nadán místní, věcnou, časovou a funkční příslušností k této správě. Založení této pravomoci najdeme buď přímo v ustanoveních hmotných právních předpisů, na základě kterých jsou ukládána jednotlivá peněžitá plnění, a kde bývá současně řešen procesně přechod kompetence při správě peněžitého plnění na jiný správní orgán a tím do režimu kompetenční dělené správy, nebo tato pravomoc vyplývá z takzvaných obecných procesních ustanovení Příklad explicitního vyjádření uplatnění dělené správy: Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci: odst. 5: pokutu vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá celní úřad 17: nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii: 12 23: Úřad může uložit pokutu až do výše Kč, pravomocné rozhodnutí o uložení pokut Úřad zašle příslušnému celnímu úřadu. (Celní úřad, protože není stanoveno jinak, na základě obecných ustanovení pokutu vybírá i vymáhá). 24: Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Toto jsou některé případy zákonů, ve kterých je použití procesního právního předpisu (správní řád) a přechod kompetencí v rámci dělené správy vyjádřen explicitně. V ustanoveních zvláštního zákona nalezneme jak odkaz na příslušný procesní předpis (v daném případě správní řád), tak i přesné vymezení okamžiku přístupu ke kompetenční dělené správě. Jedná se zpravidla o případy, kdy speciální zákon řeší problematiku správy peněžitých plnění (přechod kompetence) jinak, než by vyplývalo z obecných právních norem, obsahujících kompetence k výkonu dělené správy, zpravidla případy, kdy dobrovolná část placení zůstává ještě na ukladateli peněžitého plnění, a teprve vymáhání přechází na základě aplikace kompetenční dělené správy do kompetence jiného orgánu veřejné moci. 11 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších změn a doplňků 12 Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších změn a doplňků 11

16 Příklad implicitního vyjádření kompetencí Jak již bylo řečeno, většina peněžitých plnění, která jsou předmětem dělené správy, vznikají na základě správního řádu, i když v hmotných právních předpisech není pro tato řízení výslovně uvedena subsidiarita správního řádu. Pokud tedy ke stanovení peněžitého plnění došlo na základě zákona, který současně neobsahuje explicitní určení správního řádu jako procesního právního předpisu, pro určení dalšího postupu podle správního řádu je rozhodující ustanovení 1 správního řádu: Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. 13 Peněžité plnění je tedy uloženo podle zvláštního zákona, (nikoliv podle daňového zákona), a protože se jedná o řízení, ve kterém je realizována státní moc, jejímž nositelem jsou vyjmenované správní orgány, jsou naplněny podmínky, dané ustanovením 1 správního řádu a na toto řízení se vztahuje správní řád, i když tak není ve zvláštním zákoně doslova stanoveno. Příkladem je např.: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: 14 24b: Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu. (Protože dále není stanoveno jinak, pokutu vymáhá celní úřad). Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon: 15 28: Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka. Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Přestože se v uvedených zákonech výslovně nehovoří o použití správního řádu, protože předmětem jejich úpravy je postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, použije se v těchto řízeních správní řád, a to včetně ustanovení 106 správního řádu, který nás opět v odstavci 3 odkáže do postupu pro správu daní a tím do dělené správy, a ve kterém se konečně objevuje osoba obecného správce daně místně příslušného podle zvláštního zákona. Jak bude uvedeno dále, je tímto obecným správcem daně na základě ustanovení 2 písm. d) a ustanovení 5 odst. 4 písm. m) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České 13 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků 14 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplňků 15 zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků 12

17 13 republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků, 16 místně příslušný celní úřad, který nahradil místně příslušný finanční úřad. Podle ustanovení 320 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, 17 nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, platí pro řízení před celními orgány v ostatních věcech obecné předpisy o správě daní a poplatků, tedy daňový řád. Protože se v daném případě jedná o peněžité plnění, spadající pod legislativní zkratku daň ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) daňového řádu a jedná se o peněžité plnění v rámci dělené správy podle ustanovení 161 daňového řádu, dostáváme se touto poměrně složitou dedukcí zmíněných obecných ustanovení k určení kompetentního orgánu, přebírajícího dělenou správu peněžitých plnění, tedy určení obecného správce daně a aplikaci norem daňového řádu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud nenajdeme kompetenci k dělené správě přímo v hmotném právním předpisu, dojdeme aplikací uvedených obecných ustanovení k určení osoby obecného správce daně, který vybírá a vymáhá uložená peněžitá plnění za jejich ukladatele, a to za použití kompetenční dělené správy. Jakkoliv se tato cesta může zdát složitá, je pravděpodobně jediná možná, vzhledem k počtu specifických odvětví, která ve správě peněžitých plnění dříve či později dojdou do režimu dělené správy. Výhodami tohoto procesu je: Orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány, právnické a fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, vykonávají dnes činnosti vysoce sofistikované a pohybují se v poměrně roztříštěném a složitém právním prostředí. Soustředí se proto na provádění vlastních specifických činností, a správa peněžitých plnění je do značné míry mimo oblast jejich působnosti. Kompetenční dělenou správou dojde k tomu, že správa peněžitých plnění ve fázi výběru, ale zejména ve fázi vymáhání přejde do gesce orgánu, který je pro výkon této činnosti úzce specializovaný, a proto je větší předpoklad pro úspěšnost celého procesu. Aplikací daňového řádu jako jednoho a jednotného právního předpisu je dosažena vysoká profesionalizace při správě placení a vymáhání peněžitého plnění. Svěřením této činnosti do působnosti celních orgánů bylo dosaženo toho, že správa peněžitých plnění byla svěřena orgánu výkonné moci, který měl už v minulosti s aplikací správy daní a poplatků dostatečnou praxi, současně se jedná o uniformovanou složku a je vhodné přiznat, že i tato skutečnost má ve vymáhání peněžitých plnění nesporný psychologický efekt. 16 zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků 17 zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků 13

18 14 Elementární podmínkou úspěšnosti kompetenční dělené správy je však opět dodržování zákonnosti a čistoty celého procesu, zejména dodržování stanovených lhůt a obligatorních náležitostí vydaných rozhodnutí, což bývá v praxi nejčastější vada v procesu správy peněžitých plnění. Orgán, přebírající správu peněžitých plnění už totiž nemá žádnou možnost v rámci opravných prostředků napravit chyby, které by obsahovala inicializační rozhodnutí, nebo konat v případech, kdy dojde k promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky či chybnému postupu v insolvenčních či konkurzních řízeních Závěrečné shrnutí: V kompetenční dělené správě dochází nejen ke změně procesního prostředí, ale i ke změně v osobě kompetentního orgánu. Orgán ukládající peněžité plnění může toto plnění: pouze ukládat ukládat a vybírat Orgán přebírající správu peněžitého plnění, kterým je obecný správce daně, může uložené peněžité plnění: vybírat a vymáhat pouze vymáhat Kompetence k výkonu dělené správy je stanovena obecně je určena přímo specifickým právním předpisem 14

19 15 3 Evoluce dělené správy v právních normách Jak bylo řečeno v úvodu této práce, v terminologii právních norem bychom po pojmu dělená správa do dne nabytí platnosti daňového řádu pátrali marně. Přesto proces dělené správy před tímto dnem existoval, byl legislativně ukotven a v praxi aplikován. Pouze v do té doby platném a účinném právním předpisu, kterým byl pro proces dělené správy zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném v rozhodné době, (dále jen zákon o správě daní a poplatků), 18 se neobjevoval pojem dělená správa, ani nikde v textu tohoto právního předpisu nenajdeme žádnou konkrétní právní normu, jejímž obsahem je speciálně dělená správa, jak je tomu v současné době díky ustanovení 161 a následujících daňového řádu. Daňový řád vstoupil v účinnost dnem a do tohoto dne byla dělená správa aplikována na základě ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků. Toto ustanovení ovšem také prošlo dlouhým vývojem a s postupným zpřesňováním a zvyšováním cílů dělené správy v praxi se v průběhu času měnilo a vyvíjelo tak, jak se měnila zkušenost s dělenou správou a jak se měnila očekávání, která měla dělená správa naplňovat a přinášet. Současně se změnou procesu dělené správy došlo i ke změně v osobě kompetentního orgánu v případě aplikace kompetenční dělené správy, takzvaného obecného správce daně, což je termín, který je v právním řádu České republiky opět ojedinělý a má platnost a souvztažnost právě a pouze pro výkon kompetenční dělené správy. 3.1 Vývoj ustanovení 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném v rozhodné době, se stal účinným ode dne , ustanovení 1, na základě kterého byla v budoucnosti realizována dělená správa, však do žádnou úpravu, zabývající se materií dělené správy neobsahovalo a přechodem kompetencí při výběru či vymáhání poplatků za požití daňového zákona se vůbec nezabývalo. V ustanovení 1 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků ve znění platném do byl výčet spravovaných plnění omezen na správu daní, poplatků a odvodů. Rozšíření předmětné normy o dělenou správu přineslo znění zákona o správě daní a poplatků, platné ode dne (zákonem č. 157/1993 Sb.), kdy se text ustanovení 1 rozšířil o odstavec 4, podle kterého (poprvé v daňovém zákoně), byloli zvláštním zákonem orgánu uvedenému v odstavci 3 svěřeno vybírání odvodů a poplatků sankční povahy, pokut a penále neuvedených v odstavci 1 a jsou-li tyto 18 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném v rozhodné době (dále jen zákon o správě daní a poplatků )) 15

20 16 příjmy odváděny do rozpočtu republiky, do územních rozpočtů a fondů, postupuje se při jejich placení i vymáhání podle části šesté tohoto zákona. 19 Orgánem uvedeným v odstavci 3 pak byly územní finanční orgány, které, jak bude rozvedeno dále, měly postavení obecného správce daně, který byl k výkonu dělené správy delegován svým speciálním kompetenčním zákonem. Tato delegace vyplývala z logické úvahy, že právě územní finanční orgány díky svému rozvrstvení, ale zejména s ohledem na zaměření své vlastní činnosti, kterou byla a je správa daní a poplatků, budou těmi nejlépe vhodnými pro zajištění výběru a vymáhání peněžitých plnění, uložených jinými správními orgány. Správa těchto peněžitých plnění byla identická s jejich vlastní náplní a procesní předpis, myšleno zákon o správě daní a poplatků, byl rovněž totožný. Od tohoto dne se správa peněžitých plnění v rámci dělené správy odvíjela vždy od ustanovení 1 zákona o správě daní a poplatků. Provedené novely této normy pak pouze reflektovaly celkový vývoj právního prostředí ve snaze zajistit zákonem stanovené příjmy veřejných rozpočtů. Takovým upřesněním byla změna ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě dané a poplatků, platná ode dne (zákonem č. 255/1994 Sb.), která pro správu peněžitých plnění za použití dělené správy rozšířila, s taxativním výčtem výjimek, postup podle části šesté tohoto zákona o ustanovení ostatních částí zákona, pokud jsou k uplatnění části šesté nezbytná. Dne vstoupil v platnost a účinnost zákon 500/2004 Sb., správní řád, nahrazující do té doby platný zákon č. 71/1967 o správním řízení (správní řád). V důsledku této změny se správa peněžitých plnění, uložených podle správního řádu, která se do té doby vymáhala pouze za použití občanského soudního řádu, jakoby roztříštila a do procesu správy vstoupily na základě ustanovení 106 odst. 3 správního řádu postupy platné pro správu daní. Občanský soudní řád tak mohl být pro vymáhání aplikován teprve tehdy, když k jeho kompetenci odkazovaly příslušné normy zákona o správě daní a poplatků. V souvislosti s přijetím nového správního řádu došlo ke změně celé řady zákonů, mimo jiné i ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě dané a poplatků (zákonem 501/2004 Sb.), které tak získalo rozšíření okruhu dotčených platebních povinností, na které může být aplikována dělená správa, neboť výčet platebních omezení nebyl omezen na odvody a poplatky sankční povahy, pokuty a penále, ale obecnou definicí platební povinnost zastřešil jakákoliv v úvahu přicházející peněžitá plnění, nejen sankční povahy. Tato změna reflektovala zejména skutečnost, že nový správní řád se stal vymezením své působnosti jakýmsi obecným správním předpisem a plnění, která mohla být uložena za subsidiárního použití nového správního řádu, nebyla zdaleka vždy sankčního charakteru. (Například odvody za dočasné odnětí půdy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění změn a doplňků). Ustanovení 1 odst. 4 po provedené novele také již při výčtu oprávněných orgánů neodkazovalo na znění třetího odstavce, ale zavedlo pro dotčené správní orgány speciální legislativní zkratku 19 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném ode dne

21 17 správní orgán, v jejímž výčtu se ocitly orgány moci výkonné, orgány územního samosprávného celku nebo jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). Z uvedeného výčtu bohužel zcela vypadly orgány soudní a podobné orgány, čímž se značně zkomplikovala realizace dělené správy v případě peněžitých plnění, uložených podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, či zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších změn a doplňků (například pokuty, soudní poplatky a pod.) Úplné znění 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků ve znění platném od bylo tedy následující: Je-li rozhodnutím vydaným orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku nebo jiným orgánem, právnickou nebo fyzickou osobou, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán") podle tohoto nebo jiného zákona, uložena platební povinnost do státního rozpočtu, územních rozpočtů nebo fondů, nebo vznikla-li povinnost tohoto plnění přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí (dále jen "platební povinnost"), postupuje se při jejím placení, které zahrnuje evidování a vybrání, popřípadě vymáhání, podle části šesté tohoto zákona jako při placení daní, s výjimkou ustanovení 63 odst. 2 až 6, 67 až 69, 71 a 72, a s tím, že ustanovení ostatních částí tohoto zákona se použijí, pokud jsou k uplatnění části šesté nezbytná; to platí za podmínky, že zákon, podle kterého byla platební povinnost uložena, nestanoví jinak. Správní orgán, věcně příslušný ke správě placení platební povinnosti, je považován za správce daně. 20 Z uvedeného textu je zřejmé, že se svým charakterem jedná o procesní právní normu, přičemž kompetenci k výkonu dělené správy je nutné hledat v jiných zákonech. Stejně tak je zřejmé, že ani tato takřka poslední úprava neobsahovala žádné přesné vymezení ani členění dělené správy na správu procesní a kompetenční, jak je tomu v současné době na základě ustanovení 161 daňového řádu, ani žádné upřesňující podmínky pro výkon dělené správy, jak je tomu v současné době. Poslední úprava ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků (zákonem 267/2006 Sb.) napravila stav co do výčtu oprávněných správních orgánů, neboť pod legislativní zkratku správní orgán zahrnula i soudy nebo jiné státní orgány podle tohoto nebo jiného zákona, čímž se dělená správa stala aplikovatelnou i pro rozhodnutí typu náklady soudního řízení, soudní poplatky či pokuty uložené soudem. Tato úprava zůstala platnou a účinnou až do dne, kdy vstoupil v platnost a účinnost nový daňový řád. V souvislosti se zkoumáním evoluce dělené správy stojí za povšimnutí také změna v ustanovení 73 zákona o správě daní a poplatků vymáhání daňových nedoplatků. Na vývoji tohoto ustanovení je možné zdokumentovat, jak v případě nuceného 20 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném ode dne

22 18 vymáhání správci daňového nedoplatku hledali nové možnosti pro výkon daňové exekuce, a tím nové, exekucí postižitelné finanční zdroje. Je pochopitelné, že poplatníci se této snaze bránili a napadali soudními žalobami rozhodnutí orgánů veřejné moci o uložení povinnosti peněžitého plnění. K soudním sporům však docházelo i mezi orgány veřejné moci navzájem. Právně významný byl v této souvislosti rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , spisová značka 2 Afs 62/ Meritem sporu mezi Českou republikou Českou správou sociálního zabezpečení na straně žalobce a Finančním ředitelstvím České Budějovice na straně žalovaného byl výklad ustanovení 34 odst. 1 a 2 k odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, kterým je upravena mlčenlivost v daňovém řízení. Této mlčenlivosti se žalobce dovolával v reakci na pokutu, udělenou správcem daně za nesplnění povinnosti vyplývající z ustanovení 34 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků, neboť odmítl správci daně sdělit, zda daňový dlužník pobírá důchod a v jaké výši, přičemž právě tento důchod měl výt postižen daňovou exekucí. Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku mimo jiné vyslovil tak, že ustanovením 34 odst. 1 a 2 zákona o správě daní a poplatků je dána obecná povinnost součinnosti se správci daně, která dopadá na všechny orgány státu a územních samospráv, současně platí povinnost správce daně vznesené požadavky zdůvodnit. Z dalších odstavců ustanovení 34 zákona o správě daní a poplatků pak vyplývají pro dotčené orgány další, obecnou součinnost rozšiřující povinnosti, kterým musí dostát vždy, bez ohledu na jejich případný názor o neoprávněnosti těchto požadavků. 21 Dotázaný orgán státu či územní samosprávy se tak nemůže dovolávat mlčenlivosti, pokud je správcem daně vyzván k součinnosti v případě, že tento provádí zjišťování postižitelného příjmu, kterým má být za použití daňové exekuce uhrazen daňová nedoplatek, kterým se stává jakékoliv peněžité plnění v rámci dělené správy. Do byla na základě ustanovení 73 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků daňová exekuce prováděna vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na: peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. prodej movitých věcí prodej nemovitostí 22 Úpravou ustanovení 73 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, platnou ode dne (zákonem č. 230/2006 Sb.) se výčet postižitelného majetku daňového dlužníka rozšířil o přikázání pohledávky na peněžní prostředky vedené u spořitelních a úvěrních družstev. V důsledku této změny začal správce daně vymáháním postihovat i peněžní prostředky uložené formou stavebního spoření daňových dlužníků, čímž se výčet osob povinných součinností rozšířil o soukromoprávní subjekty - banky a 21 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Afs 62/ , citace odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění platném do dne

23 19 spořitelní a úvěrní družstva, a což se v konečném důsledku, díky obecné oblíbenosti stavebního spoření, projevilo pro daňovou správu jako fiskálně velice zajímavé. 3.2 Úprava dělené správy novým daňovým řádem Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, takto nový daňový řád, přinesl pro oblast dělené správy několik zásadních změn, které mají beze sporu hlavní důvod ve snaze zákonodárce zajistit co největší možný příjem veřejných rozpočtů, a současně odstranit z minulosti známé případné třecí plochy ve výkonu dělené správy. Především a zásadně se v textu tohoto právního předpisu poprvé objevuje pro tuto materii speciální část, a sice v Hlavě V: Placení daní je zařazen Díl 2: Dělená správa, který v ustanovení 161: v odst. 1 jednak obecně věcně vymezuje dělenou správu v odst. 1 dále definuje procesní dělenou správu v odst. 2 deleguje nové pravomoci správce daně a přiznává práva a povinnosti daňovému subjektu v odst. 3 definuje kompetenční dělenou správu A dále v ustanovení 162 zavádí úpravu režimu dělené správy, zejména pregnantně stanovuje zákonné lhůty pro správu peněžitých plnění, což do té doby platná právní úprava zcela postrádala, (do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla platební povinnosti uložena), a přesně stanovuje formu předávaných údajů (stejnopis rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehled o předávaných rozhodnutích). V minulosti docházelo nezřídka k případům pozdního předání údajů nezbytných pro tuto správu a tím ke krácení příjmů veřejných rozpočtů. Současně je novou právní úpravou pevně ukotvena povinnost součinnosti orgánů veřejné správy účastných na dělené správě, a to nad rámec obecné součinnosti uzákoněné ustanovením 57 a následujících daňového řádu. Ustanovení 162 daňového řádu se tak stává speciálním ustanovením pro komunikaci, jejímž obsahem je dělená správa, čímž významně cizeluje do té doby platné a pro prolomení mlčenlivosti používané ustanovení 24 odst. 3 písm. d) zákona o správě daní a poplatků, podle kterého na jedné straně pracovníci správce daně mohli poskytovat souhrnné údaje o výši daňové povinnosti, stavu nedoplatků, povolených posečkáních, splátkách a prominutích, výši a včasnosti převedených částek apod. u jednotlivých daní, a současně ustanovení 23, a současně na základě ustanovení 34 zákona o správě daní a poplatků, řešícím již zmiňovanou součinnost třetích osob na straně druhé, měli právo požadovat potřebné údaje pro výkon svých činností. Povinnost vzájemné součinnosti v dělené správě je tak v daňovém řádu nově řešena pouze v rámci jedné právní normy. Stejně tak se v ustanovení 162 odst. 4 daňového řádu nově dostává samostatné speciální úpravy určení místní příslušnosti správce daně, na něhož přechází správa odst. 3 písm. d) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 19

24 20 placení peněžitého plnění, a to podle sídla orgánu veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění poprvé uložil. Nesporně významnou změnou je nové vymezení pojmu daň pro účely daňového zákona, a to v ustanovení 2 odst. 3 daňového řádu, které nahradilo do té doby používanou legislativní zkratku daň, definovanou v ustanovení 1 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. Protože se novou úpravou v ustanovení 2 odst. 3 daňového řádu daní mimo jiné rozumí peněžité plnění v rámci dělené správy, mělo by toto řešení do budoucna odstranit spory, které se vedly zejména ve věci převádění přeplatků na úhradu daňových nedoplatků. Peněžité plnění v rámci dělené správy se tak stává, stejně jako peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, plnohodnotnou daní pro účely celého daňového zákona. V minulosti skutečnost, že legislativní zkratka daň byla definována v ustanovení 1 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků (správa daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně), zatímco peněžitá plnění, spravovaná v režimu dělené správy, zejména pokuty, spadala pod ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, byla mnohými soudy, ale především Nejvyšším správním soudem v rozsudku spisová značka 9 Afs 60/ ze dne judikována nemožnost převádět a uhrazovat tak vzájemně nedoplatky a přeplatky daňového a nedaňového charakteru, neboť právě Nejvyšší správní soud ve svém citovaném rozsudku spisová značka 9 Afs 60/ ze dne došel právním výkladem k závěru, že pokuta, spadající pod ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, tedy pokuta která není daní ani jejím příslušenstvím a kterou neuložil finanční úřad, nemůže v případě neuhrazení představovat daňový nedoplatek, o jehož úhradu by mohl celní úřad jako obecný správce daně v režimu ustanovení 64 zákona o správě daní a poplatků požádat. Dále cituji: Z ustanovení 64 zákona o správě daní a poplatků nevyplývá oprávnění obecného správce daně požádat finanční úřad o převedení daňového přeplatku na úhradu platební povinnosti, jejíž uložení a často i výběr je v působnosti zcela jiného správního orgánu. Takové oprávnění však nevyplývá ani z ustanovení 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků. Obecný správce daně je oprávněn nedoplatek na platebních povinnostech nedaňového charakteru pouze evidovat, vybrat, případně vymáhat Za situace, kdy právní úprava nestanoví oprávnění finančního úřadu převádět daňové přeplatky na úhradu nedoplatků nedaňového charakteru, ani nevymezuje žádné bližší podmínky či oprávnění pro obecného správce daně v rámci 1 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, je nevrácení finančních prostředků patřících daňovému subjektu a jejich započtení na nedoplatky nedaňového charakteru postupem, který zákon neumožňuje. 24 Tento stav, kdy orgány veřejné moci nemohly k úhradě zákonem stanovených nedoplatků použít veškeré prostředky, které měly k dispozici, byl velice nešťastný a 24 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 9 Afs 60/ , citace 20

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst.

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst. VI. Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb 112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb (platí od 1. 12. 2016 s výjimkou) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1978 Sbírka zákonů č. 112 / 2016 112 ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 7/2011-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 25. listopadu 2013 Sp. zn.: 9/2013/SZD/MP Vaše sp.zn.: Pl. ÚS 44/13 Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: Skupina senátorů Senátu Parlamentu

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTI PO NOVELE EXEKUČNÍHO ŘÁDU Distraint by sale of property after the amendment to the Code of Distraint Procedure

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek Schváleno (vydáno) Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou Kdy 9. října 2014 Číslo usnesení ZM/ /2014 Účinnost 1. listopadu 2014 Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne Ruší 8. dubna 2010 (účinnou od

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 52/2010-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. 6. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. 6. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 325/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění A. OBECNÁ ČÁST 1. Důvod předložení Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o finančním zajištění,

Více

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: Čl. I.

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: Čl. I. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění Listina základních práv a svobod ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., a Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Ústí nad Labem (dále jen město ) Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2012, Statut Statutárního

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 ve znění usnesení vlády č. 773/1995 ZÁSADY DALŠÍHO POSTUPU PŘI PRIVATIZACI podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 171/1991 Sb. ve znění pozdějších

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 55/2013-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů)

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) N á v r h ZÁKON ze dne. 2008 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

396/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2001. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

396/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2001. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů 396/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů Změna: 397/2002 Sb. Změna: 59/2004 Sb. Změna: 145/2006 Sb. Změna: 98/2007

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavili Vladimír Kůrka Karel Svoboda 3 Vzor citace:

Více

ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ

ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ V2_00 NÁZEV PROJEKTU: Efektivní řízení a výkon služeb

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008

USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku 5. volební období 2008 USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008 k návrhu poslanců D. Kafky, K. Jacques a L. Hovorky

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

Více

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 Použité zkratky: ŽÚ živnostenský úřad ŽZ živnostenský zákon OZ odpovědný zástupce ŽR živnostenský rejstřík CP CzechPoint

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 66/2011-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 ČÁST I. Obecná ustanovení

526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 ČÁST I. Obecná ustanovení 526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 o cenách Změna: 135/1994 Sb. Změna: 151/1997 Sb. Změna: 29/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 276/2002 Sb. Změna: 124/2003 Sb. (část) Změna: 354/2003 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY Stanovisko Ústavu práva a právní vědy PK/upav/2007/09 Právní nález ve věci K otázce právního postavení dražebníka a vztahu výkonu jeho činnosti k zákonu č. 82/1998 Sb. I. Úvod V aplikační praxi vygenerovala

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Strana 1871 185 ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 262/2006

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek.................................................. IX Úvod.................................................................... XI Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Postupy ve veřejné správě Olga Pouperová

Postupy ve veřejné správě Olga Pouperová Postupy ve veřejné správě Olga Pouperová Osnova: pojem správní právo procesní pojmy: postupy ve VS X správní řízení prameny správního práva procesního historie vývoje (právní) úpravy SPP působnost správního

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY 241 9. funkční období 241 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Územní řízení Karel Švercl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Územní řízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Zdravotně sociální fakulta VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK

Zdravotně sociální fakulta VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA Metodická příručka JUDr. Martin ŠIMÁK 2 0 0 6 Obor: Sociální práce ve veřejné správě Forma

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

Diplomová práce Zajišťovací prostředky správního řízení

Diplomová práce Zajišťovací prostředky správního řízení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Zajišťovací prostředky správního řízení Zpracovala: Petra Gajdošová Plzeň, 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 93/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy)

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy) Novela živnostenského zákona Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpis, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 A 173/2002-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 27/2008-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více