Vykazování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vykazování sociálních služeb"

Transkript

1 OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, Praha 4, IČ Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny Úvodní verze Oprava: kap : Činnost: kontakt se spol.: orientace ve vztazích nahrazena zprostředkování kontaktu se spol. prostř. Obsah 1 Úvodem Číselníky Identifikace sociální služby Informace o personálním zajištění služby Základní informace o zaměstnanci na Kartě zaměstnance Seznam pracovních pozic zaměstnance Seznam absolvovaného vzdělávání Informace o počtu let pracovního poměru v sociální službě Informace o ekonomickém zajištění Vykazování poskytnutých činností sociálních služeb Karty uživatelů Informace o uživateli na kartě uživatele Vykazování činností na kartě uživatele Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby... 8 Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 1

2 Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče Azylové domy Domy na půl cesty Služby následné péče Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Vykazování fakultativních činností na kartách uživatelů Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům Vykazování základních činností Odborné sociální poradenství Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Kontaktní centra Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP Terénní programy Sociální rehabilitace Intervenční centra Vykazování fakultativních činností Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 2

3 1 Úvodem Dokument rozpracovává a upřesňuje vykazování některých informací o poskytnutých sociálních službách, které je uvedeno v metodickém pokynu č. 6/2010 pro vykazování dat o poskytnutých sociálních službách. Dokument byl zpracován na základě podkladů MPSV. 2 Číselníky Číselníky jsou uvedeny v souboru Číselníky výkazů_v1.xls. Soubor obsahuje tyto číselníky: 1. Sociální služby 2. Dosažené vzdělání 3. Pohlaví 4. Pracovní pozice 5. Typy pracovního poměru 6. Vzdělávání 7. Prac. pozice a vzdělávání (Povolené druhy vzdělávání pro jednotlivé pracovní pozice) 8. Účtová třída 5 - Náklady 9. Účtová třída 6 Výnosy 10. Formy poskytování 11. Sociální služby a formy poskytování (Povolené formy poskytování pro jednotlivé druhy sociálních služeb) 12. Cílové skupiny 13. Stupeň závislosti 14. Okresy 15. Fakultativní činnosti 16. Soc. služby a fakult. činnosti (Povolené fakultativní činnosti pro jednotlivé druhy sociálních služeb) 3 Identifikace sociální služby Sociální služba je identifikována tzv. identifikátorem, který je uveden na rozhodnutí o registraci sociální služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do registru. Identifikátor sociální služby je unikátní v celém systému sociálních služeb. Při importu dat z jiného software bude spolu s identifikátorem použit jako kontrolní údaj kód služby, který určuje druh sociální služby viz číselník: Sociální služby. 4 Informace o personálním zajištění služby Informace o personálním zajištění sociální služby se vykazují za každou sociální službu poskytovatele. (Výjimkou jsou informace o vzdělávání zaměstnanců, které se vykazuje za zaměstnance bez rozlišení sociální služby viz dále.) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 3

4 Informace o personálním zajištění služeb vykazovaných poskytovatelem se uvádějí formou tzv. karta zaměstnance. Karta je koncipována tak, aby pro každého zaměstnance, který se podílí na více sociálních službách poskytovatele, byla zavedena pouze jedna karta. Karta zaměstnance se zadává za každého zaměstnance, který pro poskytovatele pracoval alespoň 1 den v období, za který se výkaz podává, a to na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Karta zaměstnance se skládá ze tří částí: 1) Základní informace o zaměstnanci 2) Seznam pracovních pozic zaměstnance 3) Seznam absolvovaného vzdělávání 4) Informace o počtu let pracovního poměru v sociální službě U každé pracovní pozice, kterou poskytovatel použije na kartách zaměstnanců, poskytovatel stanoví minimální vzdělání požadované poskytovatelem pro výkon této pozice. Pracovní pozice: viz číselník Pracovní pozice, požadované vzdělání: viz číselní Dosažené vzdělání. 4.1 Základní informace o zaměstnanci na Kartě zaměstnance Identifikátor zaměstnance (Unikátní identifikátor zaměstnance, při importu z jiného software povinný údaj. Je-li údaj zadán, musí být unikátní v rámci výkazu poskytovatele za všechny jeho sociální služby) Pohlaví (M muž, F žena) Rok narození Dosažené vzdělání (Nabývá hodnot dle číselníku: Dosažené vzdělání) Počet let praxe (Počet let praxe v oboru, započítává se každý započatý rok) Počet let pracovního poměru v organizaci (započítává se každý započatý rok) 4.2 Seznam pracovních pozic zaměstnance Pro každou pracovní pozici, kterou zaměstnanec vykonával alespoň jeden den v období, za které se podává výkaz, se uvede: Identifikátor služby Pracovní pozice Typ pracovního poměru Úvazek Rozsah práce Období výkonu pracovní pozice (unikátní kód uvedený na rozhodnutí o registraci sociální služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do registru) (Viz číselník Pracovní pozice) (Viz číselník Typy pracovního poměru) (Zadává se na 2 des. místa v intervalu: >0, 1, údaje se zadává jen pro pracovní poměry typu: pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti) (Zadává se jen pro typ pracovního poměru: dohoda o provedení práce. Max 150 hod. / kalendářní rok.) (Období musí alespoň jedním dnem zasahovat do období, za které se podává výkaz) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 4

5 4.3 Seznam absolvovaného vzdělávání Záznamy o absolvovaném vzdělávání se zadávají za všechny pracovní pozice zaměstnance souhrnně a bez rozlišení sociální služby. Každý záznam o vzdělávání absolvovaném v období, za které se podává výkaz, obsahuje: Vzdělávání Počet hodin (Viz číselník Vzdělávání. Použít lze pouze vzdělávání, které odpovídá některé z pracovních pozic, které zaměstnanec alespoň jedním dnem vykonával v období, za které se podává výkaz, a to v rámci kterékoli sociální služby poskytovatele) (Počet hodin vzdělávání) 4.4 Informace o počtu let pracovního poměru v sociální službě Za každou sociální službu poskytovatele, ve které zaměstnanec v období, za které se podává výkaz, vykonával výše uvedené pracovní pozice, se uvede počet let pracovního poměru. Započítává se každý započatý rok. Zadání tohoto seznamu není ve výkazu za rok 2010 povinné. Bude vyžadováno až ve výkazu za rok Za každou sociální službu, ve které zaměstnanec vykonával některou pracovní pozici, se vyplňuje: Identifikátor služby (unikátní kód uvedený na rozhodnutí o registraci sociální služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do registru) Počet let pracovního poměru v soc. službě (započítává se každý započatý rok) 5 Informace o ekonomickém zajištění Informace o ekonomickém zajištění se vykazují za každou sociální službu poskytovatele samostatně. Informace obsahují částky v Kč v třídění za tyto položky: 1. náklady číselník: Účtová třída 5 -Náklady 2. výnosy číselník: Účtová třída 6 -Výnosy Ekonomické ukazatele za rok 2011 budou rozšířeny o vykazování celkových mzdových nákladů (v případě pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti tzv. superhrubá mzda, v případě dohod o provedení práce hrubá mzda) za pracovní pozice uvedené v metodickém pokynu v kap Tyto mzdové náklady se tedy nebudou vykazovat za pracovníky, ale součtově za uvedené pracovní pozice sociální služby. V roce 2011 ve výkazech za rok 2010 se informace o nákladech na pracovní pozice ještě uvádět nebudou. 6 Vykazování poskytnutých činností sociálních služeb Informace o poskytnutých činnostech se vykazují za každou sociální službu samostatně. Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 5

6 Informace o poskytnutých činnostech sociální služby jsou vykazovány dvěma způsoby: 1) formou tzv. karet uživatelů nebo 2) formou činnosti poskytnuté anonymním uživatelům. Formou karet uživatelů se vykazují informace o poskytnuté sociální službě, pro kterou platí zákonná povinnost uzavírat s klientem smlouvu. Informace o poskytnutí ostatních sociálních služeb se vykazují formou činnosti poskytnuté anonymním uživatelům. 6.1 Karty uživatelů Za každého uživatele a sociální službu se vyplňuje jedna Karta uživatele. Karta obsahuje informace o poskytnuté službě za celé vykazované období. Každá karta uživatele se skládá ze tří částí: 1. Informace o uživateli 2. Poskytnuté činnosti uživateli 3. Poskytnuté fakultativní činnosti uživateli Vykazovány jsou vybrané základní činnosti a případně další činnosti nebo údaje charakteristické pro poskytování dané sociální služby Informace o uživateli na kartě uživatele Identifikátor uživatele (Unikátní identifikátor klienta, při importu z jiného software povinný údaj. Údaj musí být unikátní alespoň v rámci dané sociální služby a roku výkazu) Pohlaví (M muž, F žena) Rok narození Cílová skupina (Kód dle číselníku Cílové skupiny) Stupeň závislosti (Kód dle číselníku Stupeň závislosti) Stupeň závislosti se vykazuje pouze u těchto sociálních služeb: týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Trvalé bydliště v zařízení (A/N) Okres bydliště před počátkem poskytování služby (Kód okresu viz číselník Okresy) Údaje Trvalé bydliště v zařízení a Okres bydliště před počátkem poskytování služby se vykazují pouze u těchto služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem Poskytování služby bez úhrady (A/N) Údaj se vykazuje pouze pečovatelskou službu. Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 6

7 Počet osob žijících s uživatelem Údaj se vykazuje pouze za služby: azylové domy domy na půl cesty Vykazování činností na kartě uživatele Údaje o poskytnuté činnosti se vykazují buď souhrnně za všechny činnosti, nebo každá za každou činnost zvlášť, a to za každou formu poskytování samostatně anebo za všechny dohromady. V předkládaném dokumentu je vykazování činností popsáno takto: o Za názvem vykazované činnosti nebo jiného údaje je mezi lomítky uveden seznam forem poskytování, za které se činnost / údaj eviduje a písmeno před lomítky udává, zda se eviduje za každou uvedenou formu poskytování zvlášť anebo dohromady. Použité symboly: P pobytová forma A ambulantní forma T terénní forma z zvlášť za každou z uvedených forem d dohromady za uvedené formy Příklad: z/at/ zvlášť za terénní formu a zvlášť za ambulantní d/at/ dohromady za terénní a ambulantní formu Pokud jsou vykazovány období poskytování služby uživateli, pak informace o poskytnutých činnostech se týkají za všechna období celkem. Datumy počátků a konce období se nesmí na kartě uživatele překrývat a musí alespoň jedním dnem zahrnovat období výkazu Osobní asistence Celkový počet hodin z/t/ (Souhrnně za všechny činnosti) Počet setkání z/t/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údaji Celkový počet hodin a Počet setkání se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc při úkonech péče o vlastní osobu pomoc s chodem domácnosti pomoc při hygieně pomoc při zajištění stravy výchovné, vzděl. a akt. činnosti Pečovatelská služba Celkový počet hodin z/at/ (Souhrnně za všechny činnosti) Počet setkání z/at/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údaji Celkový počet hodin a Počet setkání se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc při úkonech péče o vlastní osobu pomoc při os. hygieně nebo poskytnutí podmínek pomoc s chodem domácnosti Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 7

8 Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Poskytnutí stravy / pomoc při zajištění stravy z/at/ (A/N: Poskytnutí aspoň jednou: A, jinak N) Četnost činností: Velké nákupy z/at/ (počet) Další činnosti: Praní a žehlení prádla, drobné opravy z/at/ (kg celkem) Tísňová péče Poskytnutí činnosti/úkony (aspoň jednou): Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/t/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/t/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/t/ (A/N) Poskytování nepřetržité dist. hlas. a el. komunikace z/t/ (A/N) Zprostředkování zdrav. záchr. služby, policie aj. z/t/ (A/N) Seznam období poskytování služby uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování služby): Od data z/t/ (datum) Do data z/t/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech se vykazují souhrnně za všechna období poskytování služby uživateli Průvodcovské a předčitatelské služby Celkový počet hodin z/at/ (Souhrnně za všechny činnosti) Počet setkání z/at/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údaji Celkový počet hodin a Počet setkání se dohromady vykazují tyto činnosti/úkony: pomoc při vyřizování běžných záležitostí pomoc při komunikaci při uplatňování práv a zájmů předčítání / jiný způsob zprostředkování informace Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí Pomoc při komunikaci při uplatňování práv a zájmů Předčítání / jiný způsob zprostředkování informace z/at/ (A/N) z/at/ (A/N) z/at/ (A/N) z/at/ (A/N) Podpora samostatného bydlení Celkový počet hodin z/t/ (Souhrnně za všechny činnosti) Počet setkání z/t/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údaji Celkový počet hodin a Počet setkání se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc s chodem domácnosti výchovné, vzděl. a akt. činnosti Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 8

9 Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc s chodem domácnosti z/t/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/t/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/t/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/t/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/t/ (A/N) Seznam období poskytování služby uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování): Od data z/t/ (datum) Do data z/t/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech se vykazují souhrnně za všechna období poskytování služby uživateli Odlehčovací služby Celkový počet dní z/a/ Celkový počet hodin z/pat/ (Souhrnně za všechny činnosti) Počet setkání z/pat/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údaji Celkový počet hodin a Počet setkání se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc při úkonech péče o vlastní osobu pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek výchovné, vzděl. a akt. činnosti Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/pat/ (A/N) Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/pat/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/pat/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/pat/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/pat/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/pat/ (A/N) Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Poskytnutí stravy z/pat/ (A/N) Pomoc při zajištění stravy z/pat/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování. Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 9

10 Centra denních služeb Celkový počet dní z/a/ Celkový počet hodin z/a/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údajem Celkový počet hodin se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek výchovné, vzděl. a akt. činnosti Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/a/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/a/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/a/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/a/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/a/ (A/N) Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Poskytnutí stravy z/a/ (A/N) Denní stacionáře Celkový počet dní z/a/ Celkový počet hodin z/a/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údajem Celkový počet hodin se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc při úkonech péče o vlastní osobu pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek výchovné, vzděl. a akt. činnosti Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/a/ (A/N) Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/a/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/a/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/a/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/a/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/a/ (A/N) Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Poskytnutí stravy z/a/ (A/N) Týdenní stacionáře Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/p/ (A/N) Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/p/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/p/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/p/ (A/N) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 10

11 Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/p/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/p/ (A/N) Poskytování zdravotní péče z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/p/ (A/N) Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/p/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/p/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/p/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/p/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/p/ (A/N) Poskytování zdravotní péče z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data (datum) Do data (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Domovy pro seniory Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/p/ (A/N) Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/p/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/p/ (A/N) Aktivizační činnosti z/p/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/p/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/p/ (A/N) Poskytování zdravotní péče z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování. Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 11

12 Domovy se zvláštním režimem Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/p/ (A/N) Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/p/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/p/ (A/N) Aktivizační činnosti z/p/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/p/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/p/ (A/N) Poskytování zdravotní péče z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Chráněné bydlení Celkový počet hodin z/p/ (Souhrnně za všechny činnosti) Počet setkání z/p/ (Souhrnně za všechny činnosti) Údaji Celkový počet hodin a Počet setkání se dohromady vykazují tyto činnosti: pomoc s chodem domácnosti výchovné, vzděl. a akt. činnosti Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc s chodem domácnosti z/p/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/p/ (A/N) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti z/p/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/p/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/p/ (A/N) Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Pomoc s přípravou stravy z/p/ (A/N) Zajištění stravy z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče Poskytnutí činnosti (aspoň jednou): Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu z/p/ (A/N) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 12

13 Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/p/ (A/N) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. z/p/ (A/N) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. z/p/ (A/N) Sociálně terapeutické činnosti z/p/ (A/N) Aktivizační činnosti z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Azylové domy Počet setkání do 15 min z/p/ (počet) Počet setkání do 30 min z/p/ (počet) Počet setkání do 60 min z/p/ (počet) Počet setkání do 90 min z/p/ (počet) Počet setkání do 120 min z/p/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/p/ (počet) Údaji počtu setkání jsou dohromady vykázány tyto činnosti: název Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Využití podmínek pro přípravu stravy z/p/ (A/N) Zajištění / poskytnutí stravy z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Domy na půl cesty Počet setkání do 15 min z/p/ (počet) Počet setkání do 30 min z/p/ (počet) Počet setkání do 60 min z/p/ (počet) Počet setkání do 90 min z/p/ (počet) Počet setkání do 120 min z/p/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/p/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 13

14 Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/p/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/p/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/p/ (%) =100% Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Služby následné péče Počet setkání do 15 min z/pa/ (počet) Počet setkání do 30 min z/pa/ (počet) Počet setkání do 60 min z/pa/ (počet) Počet setkání do 90 min z/pa/ (počet) Počet setkání do 120 min z/pa/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/pa/ (počet) soc. terap. č. vedoucí k abstinenci atd. Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/pa/ (%) Soc. terap. č. vedoucí k abstinenci atd. d/pa/ (%) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/pa/ (%) =100% Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Zajištění / poskytnutí stravy z/p/ (A/N) Využití podmínek pro přípravu stravy z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování Sociálně terapeutické dílny Počet dní ve službě Počet hodin ve službě (za celou službu) (za celou službu) Počet setkání do 15 min z/a/ (počet) Počet setkání do 30 min z/a/ (počet) Počet setkání do 60 min z/a/ (počet) Počet setkání do 90 min z/a/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 14

15 Počet setkání do 120 min z/a/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/a/ (počet) nácvik dovedností k soc. začleňování podpora zákl. prac. návyků a doved. Nácvik dovedností k soc. začleňování d/a/ (%) Podpora zákl. prac. návyků a doved d/a/ (%) =100 Počet činností: Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/a/ (počet) Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Pomoc při zajištění stravy d/a/ (A/N) Poskytnutí stravy d/a/ (A/N) Terapeutické komunity Počet setkání do 15 min z/p/ (počet) Počet setkání do 30 min z/p/ (počet) Počet setkání do 60 min z/p/ (počet) Počet setkání do 90 min z/p/ (počet) Počet setkání do 120 min z/p/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/p/ (počet) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/p/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/p/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/p/ (%) =100% Strava (poskytnutí činnosti alespoň jednou): Zajištění / poskytnutí stravy z/p/ (A/N) Využití podm. pro přípravu stravy / pomoc s přípravou z/p/ (A/N) Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování ubytování): Od data z/p/ (datum) Do data z/p/ (datum) Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování. Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 15

16 6.1.3 Vykazování fakultativních činností na kartách uživatelů Na všech kartách uživatelů se fakultativní činnosti poskytnuté uživateli vykazují souhrnně za všechny formy poskytování. Fakultativní činnosti poskytnuté uživateli: Seznam poskytnutých fakultativních činností Jiné fakultativní činnosti (Dle číselníku fakultativní činnosti sociálních služeb. Seznam obsahuje fakultativní činnosti povolené pro danou službu, které byly uživateli alespoň jednou ve sledovaném období poskytnuty.) (Volný text pro výčet činnosti neuvedených v číselníku) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 16

17 6.2 Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům Činnosti se vykazují za každou sociální službu samostatně. Vykazují se za všechny uživatele dohromady. Výkaz poskytnutých činností se skládá ze dvou částí: 1. Vykazování poskytnutých základních činností 2. Vykazování poskytnutých fakultativních činností uživateli Vykazování základních činností Odborné sociální poradenství Počet setkání do 15 min z/at/ (počet) Počet setkání do 30 min z/at/ (počet) Počet setkání do 60 min z/at/ (počet) Počet setkání do 90 min z/at/ (počet) Počet setkání do 120 min z/at/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/at/ (počet) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/at/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/at/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/at/ (%) =100% Poskytnutí činnosti (aspoň jednou za všechny formy) jen jestliže odborný odhad Sociálně terapeutické činnosti je > 0%: Poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech d/at/ (A/N) Poradenství v oblasti práva d/at/ (A/N) Poradenství v oblasti psychologie d/at/ (A/N) Poradenství v oblasti vzdělání d/at/ (A/N) Počet činností: Intervence v zájmu klienta Půjčování kompenzačních pomůcek z/at/ (počet) (celkový počet půjčených pomůcek za celou službu) Raná péče Počet setkání do 30 min z/at/ (počet) Počet setkání do 60 min z/at/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 17

18 Počet setkání do 90 min z/at/ (počet) Počet setkání do 120 min z/at/ (počet) Počet setkání do 150 min z/at/ (počet) Počet setkání do 180 min z/at/ (počet) Počet setkání nad 180 min z/at/ (počet) výchovné, vzděl. a akt. činnosti Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/at/ (%) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti d/at/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/at/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/at/ (%) =100% Telefonická krizová pomoc Počty hovorů: Počet hovorů do 5 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 10 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 15 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 20 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 25 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 30 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 35 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 40 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 45 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 50 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 55 min z/t/ (počet) Počet hovorů do 60 min z/t/ (počet) Počet hovorů nad 60 min z/t/ (počet) Počet činností: Intervence v zájmu klienta z/t/ (počet) Tlumočnické služby Počet setkání do 15 min z/at/ (počet) Počet setkání do 30 min z/at/ (počet) Počet setkání do 60 min z/at/ (počet) Počet setkání do 90 min z/at/ (počet) Počet setkání do 120 min z/at/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/at/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 18

19 Kontaktní centra Počet setkání do 15 min z/at/ (počet) Počet setkání do 30 min z/at/ (počet) Počet setkání do 60 min z/at/ (počet) Počet setkání do 90 min z/at/ (počet) Počet setkání do 120 min z/at/ (počet) Počet setkání do 150 min z/at/ (počet) Počet setkání do 180 min z/at/ (počet) Počet setkání nad 180 min z/at/ (počet) poskytnutí podmínek pro os. hygienu Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/at/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/at/ (%) Poskytnutí podmínek pro os. hygienu d/at/ (%) =100% Krizová pomoc Počet setkání do 15 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 30 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 60 min z/pat/ (počet) Počet setkání nad 60 min z/pat/ (počet) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/pat/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/pat/ (%) =100% Strava: Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava z/p/ (počet) Počet uživatelů, kterým byla zajištěna pomoc při zajištění stravy z/p/ (počet) Počet lůžkodnů: Počet skutečně využitých lůžkodnů z/p/ (počet) Maximální počet využitelných lůžkodnů z/p/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 19

20 Nízkoprahová denní centra Počty setkání: Počet setkání do 60 min Počet setkání nad 60 min Údaji počtu setkání se dohromady vykazuje činnost: Počet činností: Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/ta/ (počet) z/ta/ (počet) z/ta/ (počet) Strava: Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava z/ta/ (počet) Počet poskytnutých jídel z/ta/ (počet) Počet uživatelů, kterému byla zajištěna pomoc při zajištění stravy z/ta/ (počet) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Počet setkání do 15 min z/t/ (počet) Počet setkání do 30 min z/t/ (počet) Počet setkání do 60 min z/t/ (počet) Počet setkání do 90 min z/t/ (počet) Počet setkání do 120 min z/t/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/t/ (počet) Počet setkání do 60 min z/a/ (počet) Počet setkání nad 60 min z/a/ (počet) výchovné, vzděl. a akt. činnosti Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/at/ (%) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti d/at/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/at/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/at/ (%) = Noclehárny Četnost činností: Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/a/ (počet) Poskytnutí přenocování z/a/ (počet) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Počet setkání do 15 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 30 min z/ta/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 20

21 Počet setkání do 60 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 90 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 120 min z/ta/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/ta/ (počet) výchovné, vzděl. a akt. činnosti Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/ta/ (%) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti d/ta/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/ta/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/ta/ (%) = Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP Počet setkání do 15 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 30 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 60 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 90 min z/ta/ (počet) Počet setkání do 120 min z/ta/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/ta/ (počet) Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/ta/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/ta/ (%) Sociálně terapeutické činnosti d/ta/ (%) = Terénní programy Počet setkání do 15 min z/t/ (počet) Počet setkání do 30 min z/t/ (počet) Počet setkání do 60 min z/t/ (počet) Počet setkání do 90 min z/t/ (počet) Počet setkání do 120 min z/t/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/t/ (počet) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 21

22 Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/t/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/t/ (%) = Sociální rehabilitace Počet setkání do 15 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 30 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 60 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 90 min z/p/ (počet) Počet setkání do 120 min z/p/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/p/ (počet) Počet setkání nad 60 min z/at/ (počet) výchovné, vzděl. a akt. činnosti nácvik dovedností k soc. začleňování Zprostředkování kontaktu se spol. prostř. d/pat/ (%) Výchovné, vzděl. a akt. činnosti d/pat/ (%) Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/pat/ (%) Nácvik dovedností k soc. začleňování d/pat/ (%) =100% Četnost činností: Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek z/p/ (počet) Strava: Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava z/p/ (počet) Počet lůžkodnů: Počet skutečně využitých lůžkodnů z/p/ (počet) Maximální počet využitelných lůžkodnů z/p/ (počet) Intervenční centra Počet setkání do 15 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 30 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 60 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 90 min z/pat/ (počet) Počet setkání do 120 min z/pat/ (počet) Počet setkání nad 120 min z/pat/ (počet) soc. terap. č.: kriz. intervence a další Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 22

23 Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. d/pat/ (%) Soc. terap. č.: kriz. intervence a další d/pat/ (%) =100% Strava: Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava z/p/ (počet) Počet uživatelů, kterému byla zajištěna pomoc při zajištění stravy z/p/ (počet) Počet lůžkodnů: Počet skutečně využitých lůžkodnů z/p/ (počet) Maximální počet využitelných lůžkodnů z/p/ (počet) Vykazování fakultativních činností Na všech kartách uživatelů se fakultativní činnosti vykazují souhrnně za všechny formy poskytování. Fakultativní činnosti poskytnuté uživateli: Seznam poskytnutých fakultativních činností Jiné fakultativní činnosti (Dle číselníku fakultativní činnosti sociálních služeb. Seznam obsahuje fakultativní činnosti povolené pro danou službu, které byly uživateli alespoň jednou ve sledovaném období poskytnuty.) (Volný text pro výčet činnosti neuvedených v číselníku) Copyright 2011 OKsystem s.r.o. Verze 1.1 Strana 23

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Příloha č.2 - vyhodnocení mimořádného termínu JID: Dodatek č... k Pověření Ústeckého kraje č... k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

VYKAZOVÁNÍ DAT V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VYKAZOVÁNÍ DAT V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYKAZOVÁNÍ DAT V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vykazování sociální práce Zpracoval: Mgr. Jaroslav Vejmola 1. Co vykazujeme? 2. Komu vykazujeme? 3. Jak vykazujeme? Co vykazujeme: Sociální práce: Sociální

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505 Částka 164/2006 Platnost od 29.11.2006 Účinnost od 01.01.2007

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006 505 Částka 164/2006 Platnost od 29.11.2006 Účinnost od 01.01.2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 387/2017 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.2) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 18.4.2011 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 20.12.2011 do částky 143/2011 Sb. a 56/2011 Sb.m.s. - RA204 Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb.

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. www.rr-strednimorava.cz 1 jsou partnery

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Lenkou Kadlecovou, náměstkyní hejtmana se sídlem:

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 2/2011 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Jméno, Příjmení, hejtmanem na základě plné moci Jméno, Příjmení, člen rady kraje se sídlem: U Jezu 642/2a,

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Metodický pokyn č. 6/2010. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Metodický pokyn č. 6/2010. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 6/2010 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - oblast sociální

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Název poskytovatele. Adresa poskytovatele DIČ. Statutární orgán / zástupce (dále jen Poskytovatel )

Název poskytovatele. Adresa poskytovatele DIČ. Statutární orgán / zástupce (dále jen Poskytovatel ) Pověření Ústeckého kraje č... k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 2018 (dále jen Pověření ) s účinností ode dne.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více