odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_046413/2018/KUSK/2 plánování Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l.773 Jiřího nám. 20/I, Značka: OŽP/FeT

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_046413/2018/KUSK/2 plánování Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l.773 Jiřího nám. 20/I, Značka: OŽP/FeT"

Transkript

1 Praha: Městský úřad Poděbrady, Číslo jednací: /2018/KUSK odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_046413/2018/KUSK/2 plánování Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l.773 Jiřího nám. 20/I, Značka: OŽP/FeT Poděbrady Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení 47 odst. 2, s použitím ustanovení 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto S OUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ k návrhu zadání územního plánu Dymokury Územní plán se pořizuje pro správní území obce Dymokury, které tvoří katastrální území: Dymokury, Svídnice u Dymokur a Černá Hora u Dymokur. Základní koncepce rozvoje území v územním plánu bude vycházet z Územního plánu Dymokury vydaného ZO Dymokury dne 22. června Změny požadované do nového územního plánu k prověření Rozvojové lokality pro zástavbu a požadavky: Svídnice: S1 - návrh plochy pro dva rodinné domy o rozloze cca 0,2 ha, III. bonita; jedná se o část obecního pozemku parc. č. 71/1 Černá Hora: CH1 - návrh plochy pro dva rodinné domy o rozloze cca 0,2 ha, bez nároku na ZPF Dymokury: D1 - plochu pro zástavbu ponechat pouze na obecních pozemcích parc. č. 526/41 a 519 při komunikaci, další části pro sídelní zeleň - zahrady; navrácení do ZPF - zahrady cca 0,8 ha III. bonity pod melioracemi; zástavbu podmínit prověřením hlukové zátěže v navazujícím řízení; zrušit podmínku územní studie D2 - změna na sídelní zeleň - zahrady; navrácení do ZPF - zahrady cca 1,3 ha III. bonity pod melioracemi Zborovská 11, Praha 5 tel.: fax:

2 strana 2 / 7 D3 - plochu rozšířit na celou proluku mezi lesem a silnicí a oplocenými zahradami se stavebními parcelami; podmínečně zastavitelné v hranicích 50 m od lesa; nárůst plochy o cca 1,81 ha, z toho 1,64 ha ZPF IV. bonity (pozemky parc. č. 271/49, 271/58, 271/64 a 452 ) Svídnice - požadavky na úpravy funkčního využití území (bez dopadů na zábory ZPF) S-U1 Část pozemku (případně celý) parc. č. 556/3 upravit hranice zastavěného území dle skutečného stavu využívání (obecní pozemek využívaný soukromými vlastníky přilehlých nemovitostí) - případná změna funkčního využití musí respektovat navrhované objekty protipovodňové ochrany; územním plánem vymezeno jako navržený interakční prvek (nezastavěné smíšené využití) Dymokury - požadavky na úpravy funkčního využití území v zastavěném území (bez dopadů na zábory ZPF) D-U1 - Sad na pozemku parc. č. 375/31 - upravit hranice zastavěného území dle skutečného stavu využívání D-U2 - část obecního pozemku parc. č. 632/24 (dle ÚP veř. prostranství) změnit na plochu se stejným funkčním využitím jako navazující pozemky (obecní pozemek využívaný soukromými vlastníky přilehlých nemovitostí) D-U3 - část pozemku parc. č. 632/26 (dle ÚP veř. prostranství) změnit na plochu se stejným funkčním využitím jako navazující pozemky (obecní pozemek využívaný soukromými vlastníky přilehlých nemovitostí) D-U4 - soukromý pozemek parc. č. 632/44 (dle ÚP veř. prostranství) změnit na plochu se stejným funkčním využitím jako navazující pozemky (pozemek využívaný soukromými vlastníky přilehlých nemovitostí) D-U5 - obecní pozemek parc. č. 750 (dle ÚP veř. prostranství) změnit na plochu se stejným funkčním využitím jako navazující pozemky (pozemek využívaný soukromými vlastníky přilehlých nemovitostí) D-U6 - prověřit na pozemku parc. č. 116/3 (dle ÚP plochy bydlení - bytové domy) možnost výstavby rodinného domu (v zastavěném území mezi bytovým domem č.p. 307 a rodinným domem č.p. 169), typ zástavby volit s ohledem na charakter venkovské zástavby obvyklý v místě, přístup k bytovému domu musí být respektován D-U7 - prověřit plochu, na které se nachází osamocená stavba rodinného domu č.p. 176 (dle ÚP plochy smíšené obytné) změnu na funkční využití - související s využitím přilehlých pozemků Dymokury - areál bývalého cukrovaru a navazujících ploch Stávajícím územním plánem je areál zastavěné části vymezen jako plocha výroby a skladování (rozloha cca 4 ha) a zpevněné plochy (bez zástavby) jsou součásti ploch smíšených výrobních (rozloha cca 3,5 ha). Pro areál je vydán demoliční výměr. Areál nabyl nový vlastník a zvažuje se jeho intenzifikace - nová výstavba. Jedná se o lokalitu, která je určena ke změně užívání stávající zástavby, k regeneraci a revitalizaci znehodnoceného území - tzv. brownfield. Brownfield je součástí zastavěného území a bude na něj nahlíženo jako na plochu přestavby. Brownfiled bude nadále bez majetkového podílu obce Dymokury. Do územního plánu budou zapracovány podmínky intenzifikace areálu bývalého cukrovaru a souvisejících ploch a to zejména: -z územního plánu se převezmou a zpřesní podmínky funkčního využití, negativní účinky a vlivy staveb a zařízení nesmí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí

3 strana 3 / 7 (zejména pak stávajících i potenciálních staveb pro bydlení) nad přípustnou míru, danou obecně platnými předpisy; stavby a zařízení lze umisťovat až na základě prokázání budoucím investorem, v rámci navazujícího správního řízení, dodržení splnění hygienických limitů - hluk, emisních limitů látek znečišťujících ovzduší; vyhodnocení zdravotních rizik v dané lokalitě) -likvidace případných ekologických zátěží a podmínky pro vytvoření odpovídajících opatření např. pásu izolační zeleně od obytné zástavby i volné krajiny -podmínky prostorového uspořádání území volit s ohledem na krajinný ráz (nenarušení pohledových krajinných horizontů) a s ohledem na související veřejná prostranství (protilehlá obytná uliční zástavba) -podmínky respektování stávajících přírodních hodnot širšího území (např. nesmí být znečišťovány podzemní a povrchové vody (areál se nachází v ochranném pásmu 2. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Poděbrady, dříve byl u pozemku parc. č. 733/1 sledován přírodní zdroj minerálních vod VH6, areál se nachází v blízkosti OP vodního zdroje II. stupně obecního veřejného vodovodu); drobné vodní plochy, vzrostlá zeleň apod.). 1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí uplatňuje následující požadavky: Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Kristýna Orságová, l. 131) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF ) příslušný dle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) a 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF ), na základě ustanovení 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF požaduje, aby bylo v dalším stupni pořizování územně plánovací dokumentace provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: Plochy s předpokládaným záborem ZPF musí být přesně lokalizovány, popsány konkrétními údaji o výměře, kultuře, bonitovaných půdně ekologických jednotkách a třídách ochrany ve smyslu zásad ochrany ZPF uvedených v ustanovení 4 zákona o ochraně ZPF a v ustanovení 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, a odůvodněny v souladu s ustanovením 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Ing. C. Volný, Ph.D., l. 360) V předložené dokumentaci není uvedeno, zda budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesů (dále jen PUPFL ). Orgán státní správy lesů požaduje, aby byly identifikovány lokality, na nichž je plánován zábor PUPFL z důvodu posouzení souladu uvedeného záměru s ustanovením 13 odst. 1 a 2 ( 14 odst. 1) lesního zákona. Dále požadujeme identifikaci dotčených pozemků do 50 metrů od okraje lesa. K dotčení těchto pozemků je nutný souhlas orgánu státní správy lesů dle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona. Rovněž je třeba identifikovat pozemky, které je plánováno prohlásit za PUPFL v souladu s ustanovením 3 odst. 4 lesního zákona. Následné udělení jednotlivých souhlasů není nárokové a nelze předjímat výsledky jednotlivých správních řízení. Na základě doplnění výše uvedených údajů bude, popř. nebude udělen souhlas s využitím dotčených lokalit.

4 Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů strana 4 / 7 Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ust. 11 odst. 2 písm. a) zákona k předloženému návrhu zadání územního plánu Dymokury sděluje: Obecně by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Jakýkoli průmysl/výroba by měl být umístěn mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti. Pokud by v budoucnu do oblasti byla začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů. Pokud bude uvažováno o výstavbě stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je kompetentní rozhodovat krajský úřad. U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů je kompetentní rozhodovat místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, dle 11 odst. 3 zákona. Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace příslušný dle ust. 43 písm. e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ust. 49 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zadání územního plánu Dymokury neuplatňuje připomínky. 2. Odbor dopravy (H. Lacková, l. 139) Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů doporučuje v grafické části (v koordinačním výkresu) uvést čísla silnic II. a III. třídy a vyznačit jejich ochranná pásma v souladu s ustanovením 30 zákona o pozemních komunikacích, která limitují využití ploch. Pro určení ochranného silničního pásma není rozhodujícím vymezené zastavěné území podle stavebního zákona, ale řídí se výše citovaným paragrafem zákona o pozemních komunikacích. Dále - prověřit proveditelnost navrhované ÚPD zejména ve vztahu k vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (zejména 9, 20-24) i v návaznosti na závazné ČSN dle příslušných ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích tak, aby v dalších povolovacích řízeních, resp. v územním a stavebním řízení, byly dodrženy platné právní předpisy a normové hodnoty platných ČSN, EN a ZPK, vč. prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb., zejména 11 podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací a 12 podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím, V rámci připojení nových rozvojových lokalit musí být prověřeny parametry stávajících pozemních komunikací, které budou zajišťovat dopravní obslužnost rozvojového území, zahrnující i nákladní dopravu jak

5 strana 5 / 7 pro výrobní, skladové areály, tak pro dopravní obslužnost v rámci výstavby (šířkové uspořádání, oblouky v křižovatkách, únosnost konstrukce a vozovky, dopravní omezení, apod.) v ochranných pásmech pozemních komunikací nenavrhovat žádné, ani dočasné stavby, vyjma staveb dopravního charakteru (chodníky), popř. staveb, souvisejících s pozemními komunikacemi vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic nebo u budoucích silnic navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upozorňujeme, že v případě prokázání nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území navržených pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady majetkového správce prováděna žádná protihluková opatření. Veškerá nová obytná zástavba musí být řešena tak, aby byly splněny hlukové hygienické standardy. Pokud budou nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny, valy), musí být realizovány na náklady stavebníků obytných objektů. 3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění požadavků k předloženému návrhu zadání územního plánu Dymokury. S novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v 26 odst. 2 písm. c), 28 odst. 2 písm. c) a 29 odst. 2 písm. c) dána příslušnost správního orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení 47 odst. 2, v souladu s ust. 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto S T A N OVISKO k návrhu zadání územního plánu Dymokury Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. 20 písm. b) a 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ust. 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předloženého návrhu zadání požaduje v následujících etapách pořizování územně plánovací dokumentace zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu

6 strana 6 / 7 Dymokury na životní prostředí (tzv. SEA, dále jen vyhodnocení SEA), po obsahové stránce podle přílohy stavebního zákona. Pro zpracování vyhodnocení SEA se stanovují následující požadavky: Vyhodnotit vlivy ploch na okolí, vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví (především vlivy spojené se zvýšenou dopravní a hlukovou zátěží, znečišťováním ovzduší, záborem zemědělského půdního fondu, vlivy na odtokové poměry atd.). Vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným na ochranu veřejného zdraví a všech složek životního prostředí. Vyhodnotit možné střety zájmů ploch s různým funkčním využitím. Vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající dopravní řešení v obci, včetně vlivu dopravního řešení a zejm. hlukové zátěže na stávající i plánovanou zástavbu. Dále je třeba stanovit, za jakých podmínek jsou tyto vlivy přípustné, příp. navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat. Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zároveň příslušný úřad upozorňuje na ust. 10i odst. 3 zákona, podle kterého může být zpracovatelem vyhodnocení pouze osoba k tomu oprávněná dle 19 zákona. Obsah a rozsah vyhodnocení je rámcově stanoven v příloze stavebního zákona. Ve vyhodnocení SEA se požaduje navíc zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání ÚP. V příslušné části odůvodnění návrhu ÚP bude uvedeno, jak bylo do návrhu územního plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení SEA, případně bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení SEA zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona. Dále příslušný úřad požaduje zpracovat posouzení vlivu územního plánu Dymokury na území dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen hodnocení Natura). Příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku podle ust. 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. j /2018/KUSK ze dne nevyloučil významný vliv předloženého zadání na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v kompetenci Středočeského kraje. Dále sdělil, že se na území obce nachází nadregionální biokoridor Řepínský důl Žehuňská obora. Požadujeme vymezení všech skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) podle zásad územního rozvoje jako nezastavitelných. V územním plánu budou prvky ÚSES vymezeny a zároveň bude toto území zahrnuto do limitů využití území. Na území obce se vyskytují zvláště chráněné druhy evidované nálezovou databází Agentury ochrany přírody a krajiny. Největší koncentrace zvláště chráněných druhů je zejména na území soustavy NATURA 2000, v k.ú. Dymokury a na poli v k.ú. Svídnice u Dymokur směrem k Černé Hoře. Při stanovení funkčního využití ploch musí být respektovány podmínky zvláštní druhové ochrany dle ust. 49 a 50 zákona č. 114/1992 Sb. Na území obce se nachází evropsky významná lokalita CZ Dymokursko (předmět ochrany: smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; panonské šípákové

7 strana 7 / 7 doubravy; eurosibiřské stepní doubravy; oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; zásaditá slatiniště; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních) a ptačí oblast CZ Rožďalovické rybníky (předmět ochrany: populace motáka pochopa, jeřába popelavého a jejich biotopy). Územním plán bude prověřovat požadavky vyplývající z více koncepcí například prověření ochrany před přírodními katastrofami, nových zastavitelných ploch, umístění veřejné infrastruktury, dále podporu vzniku cyklostezek, prověření kapacity ČOV a další. Krajský úřad není na základě těchto obecných informací schopný identifikovat a posoudit všechny možné vlivy na soustavu NATURA Není znám charakter všech změn ani jejich umístění. Z tohoto důvodu nelze vyloučit vliv na soustavu NATURA Pro zpracování hodnocení vlivu územního plánu Dymokury podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. se stanovují následující požadavky: hodnocení bude zpracováno autorizovanou osobou dle ust. 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., v závěru posouzení bude uveden jasný výrok, zda dle názoru autorizované osoby ne/má projednávaný ÚP negativní vliv na území EVL; pokud bude mít ÚP mírně negativní vliv na EVL, pak bude v posouzení rovněž uveden návrh zmírňujících opatření. V případě více hodnocených variant bude uvedeno jejich porovnání a doporučení nejvhodnější varianty. V průběhu zpracování vyhodnocení SEA a hodnocení Natura doporučujeme úzkou spolupráci pořizovatele, zpracovatele ÚP, zpracovatele vyhodnocení SEA a zpracovatele hodnocení Natura, včetně využití předběžného projednání ve smyslu 15 zákona. Pro účely vydání stanoviska podle 22 písm. d) cit. zákona příslušný úřad požaduje předložit návrh územního plánu Dymokury vč. vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního zákona a hodnocení vlivu územního plánu Dymokury na území dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., jež jsou součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, po obsahové stránce zpracovaného v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. Odůvodnění: Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle ustanovení 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nevyloučil významný vliv koncepce na území Natura Dle ust. 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. je taková koncepce předmětem posouzení podle tohoto ustanovení a posuzuje se tedy dále podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na území obce se nachází evropsky významná lokalita CZ Dymokursko a ptačí oblast CZ Rožďalovické rybníky. Areál bývalého cukrovaru se nachází v oblasti, kde obec chce rozvíjet rezidenční funkci a kde se zároveň rezidenční funkce již nachází. Vzhledem k žádoucí ochraně souvisejícího veřejného prostranství i krajinného rázu bude tato plocha přestavby předmětem vyhodnocení SEA. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 cit. zákona příslušný úřad dospěl k závěru, že koncepci je nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. Zpracovala: Ing. Tereza Fenclová JUDr. Jiří Holub ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje

Smilkov Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Značka: OŽP/Vrn

Smilkov Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Značka: OŽP/Vrn Praha: 16. 10. 2017 Obecní úřad Smilkov Číslo jednací: 115488/2017/KUSK Smilkov 46 Spisová značka: SZ_115488/2017/KUSK 257 90 Smilkov Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Značka: OŽP/Vrn Krajský úřad

Více

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_008937/2018/KUSK

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_008937/2018/KUSK Praha: 12. 2. 2018 Městský úřad Beroun Číslo jednací: 008937/2018/KUSK Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_008937/2018/KUSK a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová/ l. 788 Husovo náměstí

Více

Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_146999/2018/KUSK/2. plánování Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková / l. 685

Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_146999/2018/KUSK/2. plánování Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková / l. 685 Praha: 30. 11. 2018 Městský úřad Kutná Hora Číslo jednací: 146999/2018/KUSK Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_146999/2018/KUSK/2 plánování Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková / l. 685 Havlíčkovo

Více

Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: SZ_ /2018/KUSK

Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: SZ_ /2018/KUSK Praha: 16. 5. 2018 Městský úřad Vlašim Číslo jednací: 052510/2018/KUSK Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: SZ_ 052510/2018/KUSK Jana Masaryka č.p. 302 Vyřizuje: Bc. Darina Hanusková / l.

Více

Plzeňská 28 Spisová značka: SZ_060586/2019/KUSK Chrášťany Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková / l. 685 Značka: OŽP/DH

Plzeňská 28 Spisová značka: SZ_060586/2019/KUSK Chrášťany Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková / l. 685 Značka: OŽP/DH Praha: 29. 5. 2019 Obecní úřad Chrášťany Číslo jednací: 060586/2019/KUSK Plzeňská 28 Spisová značka: SZ_060586/2019/KUSK 252 19 Chrášťany Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková / l. 685 Značka: OŽP/DH Krajský

Více

Odbor stavební a rozvoje města Spisová značka: SZ_028092/2018/KUSK. Oddělení územního plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l.

Odbor stavební a rozvoje města Spisová značka: SZ_028092/2018/KUSK. Oddělení územního plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. Praha: 15. 3. 2018 Magistrát města Mladá Boleslav Číslo jednací: 028092/2018/KUSK Odbor stavební a rozvoje města Spisová značka: SZ_028092/2018/KUSK Oddělení územního plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová

Více

Mírové náměstí 368 Spisová značka: SZ_155826/2017/KUSK Jesenice Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová/ l. 788 Značka: OŽP/Kuč

Mírové náměstí 368 Spisová značka: SZ_155826/2017/KUSK Jesenice Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová/ l. 788 Značka: OŽP/Kuč Praha: 23. 1. 2018 Obecní úřad Jesenice Číslo jednací: 155826/2017/KUSK Mírové náměstí 368 Spisová značka: SZ_155826/2017/KUSK 270 33 Jesenice Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová/ l. 788 Značka: OŽP/Kuč Krajský

Více

Obecnice 159 Spisová značka: SZ_096232/2017/KUSK Obecnice Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová / l. 685 Značka: OŽP/Kuč

Obecnice 159 Spisová značka: SZ_096232/2017/KUSK Obecnice Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová / l. 685 Značka: OŽP/Kuč Praha: 24.08.2017 Obecní úřad Obecnice Číslo jednací: 096232/2017/KUSK Obecnice 159 Spisová značka: SZ_096232/2017/KUSK 262 21 Obecnice Vyřizuje: Ing. Soňa Kučerová / l. 685 Značka: OŽP/Kuč Krajský úřad

Více

Úřad územního plánování Spisová značka: SZ_097475/2018/KUSK. Riegrova 1209 Vyřizuje: Bc. Soňa Kučerová / l Černošice Značka: OŽP/Kuč

Úřad územního plánování Spisová značka: SZ_097475/2018/KUSK. Riegrova 1209 Vyřizuje: Bc. Soňa Kučerová / l Černošice Značka: OŽP/Kuč Praha: 15. 8. 2018 Městský úřad Černošice Číslo jednací: 097475/2018/KUSK Úřad územního plánování Spisová značka: SZ_097475/2018/KUSK Riegrova 1209 Vyřizuje: Bc. Soňa Kučerová / l. 788 252 28 Černošice

Více

Pražská 255 Spisová značka: SZ_ /2018/KUSK Nehvizdy Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 Značka: OŽP/FeT

Pražská 255 Spisová značka: SZ_ /2018/KUSK Nehvizdy Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 Značka: OŽP/FeT Praha: 11. 7. 2018 Městys Nehvizdy Číslo jednací: 075585/2018/KUSK Pražská 255 Spisová značka: SZ_ 075585/2018/KUSK 250 81 Nehvizdy Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 Značka: OŽP/FeT Krajský úřad Středočeského

Více

Komenského 254 Spisová značka: SZ_144182/2016/KUSK VELKÉ POPOVICE Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka: OŽP/Tuč

Komenského 254 Spisová značka: SZ_144182/2016/KUSK VELKÉ POPOVICE Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka: OŽP/Tuč Praha: 19. 10. 2016 Obecní úřad Velké Popovice Číslo jednací: 144182/2016/KUSK Komenského 254 Spisová značka: SZ_144182/2016/KUSK 251 69 VELKÉ POPOVICE Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka: OŽP/Tuč

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01NDB1A* Váš dopis zn.: SÚP-1481/2016 Městský úřad Kopřivnice Ze dne: 2016-05-10 Odbor stavebního

Více

Odbor územ. plán. a reg. rozvoje Spisová značka: SZ_065344/2018/KUSK. Husovo náměstí 68, Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773

Odbor územ. plán. a reg. rozvoje Spisová značka: SZ_065344/2018/KUSK. Husovo náměstí 68, Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 Praha: 18. 6. 2018 Městský úřad Beroun Číslo jednací: 065344/2018/KUSK Odbor územ. plán. a reg. rozvoje Spisová značka: SZ_065344/2018/KUSK Husovo náměstí 68, Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 266

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OFF97* Váš dopis zn.: MMFM 103130/2016 Magistrát města Frýdku-Místku Ze dne: 01.08.2016 Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: MUHO 7515/2017 ORM Městský úřad Hodonín Ze dne: 06.06.2017 Odbor rozvoje města

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01PXA31* Váš dopis zn.: ÚPSŘ75026/2016Mal Městský úřad Nový Jičín Ze dne: 04.11.2016 Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01UI45Z* Váš dopis zn.: OV-12214/2017-Piev Městský úřad Krnov Ze dne: 20.09.2017 Odbor výstavby

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

Magistrát města Přerova NÁVRHU

Magistrát města Přerova NÁVRHU Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Vyhodnocení projednání NÁVRHU 11. změny Územního plánu města Přerova srpen 2018 Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OP9XF* Váš dopis zn.: MMOP 90430/2016 / 17366/2016/HAUP Magistrát města Opavy Ze dne: 08.08.2016

Více

Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_170173/2018/KUSK. plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová, l. 860

Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_170173/2018/KUSK. plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová, l. 860 Praha: 9. 1. 2019 Městský úřad Sedlčany Číslo jednací: 170173/2018/KUSK Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_170173/2018/KUSK plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová, l. 860 Náměstí T. G. Masaryka

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Návrh Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník bylo schváleno usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Borovník na. zasedání dne Pořizovatel: Městský úřad

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

Vyhodnocení stanoviska Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Řešeným územím je vedena jednokolejná

Vyhodnocení stanoviska Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Řešeným územím je vedena jednokolejná Volná příloha č. 1: Vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a jiných subjektů k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Pstruží Dotčený orgán a obsah vyjádření příp. Vyhodnocení stanoviska Správa železniční

Více

Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí

Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí Úvod Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí je zpracováno na základě požadavku vyplývajícího ze Stanoviska

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_106167/2018/KUSK. Náměstí T. G. Masaryka 32 Značka: OŽP/Vrn

Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_106167/2018/KUSK. Náměstí T. G. Masaryka 32 Značka: OŽP/Vrn Praha: 4. 9. 2018 Městský úřad Sedlčany Číslo jednací: 106167/2018/KUSK Odbor výstavby a územního Spisová značka: SZ_106167/2018/KUSK plánování Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Náměstí T. G. Masaryka

Více

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy úprava po neschválení zastupitelstvem obce k novému projednání Zadání zpracoval: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí Úřad územního plánování

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2855/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208774/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice návrh k projednání na základě ustanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBRAVA

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBRAVA NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBRAVA sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracovaný v souladu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KAKSA* Váš dopis zn.: Mukrn/201539350/RP/VE/Pi Městský úřad Krnov Ze dne: 7.10.2015 Odbor

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy Pořizovatel : MěÚ Klatovy, OVÚP, Nám. Míru 62, 339 20 Klatovy d ub e n 2 0 1 2 OBSAH a) Požadavky

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTĚVES

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTĚVES ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTĚVES za období 2013 2017 Návrh Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čistěves dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Zadání Změny č. 1 ÚP Vráto

Zadání Změny č. 1 ÚP Vráto Zadání Změny č. 1 ÚP Vráto pořizovatel: Obecní úřad Vráto Prosinec 2014 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční

lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BŘEZNICE Návrh zadání lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční lokalita 6B změna plochy stávajícího veřejného prostranství na plochu

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor stavebního úřadu a územního plánování náměstí Trčků z Lípy Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor stavebního úřadu a územního plánování náměstí Trčků z Lípy Světlá nad Sázavou KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor stavebního úřadu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.5A

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.5A ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.5A 5.02 změna využití území z plochy dopravy a občanské vybavení na plochu pro občanské vybavení v lokalitě u nádraží 5.04 změna využití území z plochy bydlení a dopravy

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Únor 2018 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Měšín

Zpráva o uplatňování Územního plánu Měšín číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2854/2015 Pavlíková / 567 167 465 12. 2. 2016 208767/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Měšín návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Předkladatel a zhotovitel Zprávy o uplatňování územního plánu Dzbel: Městský úřad Konice Odbor výstavby Na Příhonech Konice

Předkladatel a zhotovitel Zprávy o uplatňování územního plánu Dzbel: Městský úřad Konice Odbor výstavby Na Příhonech Konice ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNí ÚZEMNíHO PLÁNU DZBEL Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dzbel podle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11MW7OI+! KUCBX00LV6NH O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 162420/2016 spisový znak: KHEJ 160748/2016/kakr/3 datum: 20.12.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 6 územního plánu Hrdějovice dle 52 stavebního zákona podatel námitky 1. Správa železniční d

návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 6 územního plánu Hrdějovice dle 52 stavebního zákona podatel námitky 1. Správa železniční d návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 6 územního plánu Hrdějovice dle 52 stavebního zákona podatel námitky 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace námitka připomínka:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA KEBLOV NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Datum:

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, odůvodnění Strana 1 (celkem 18) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) B. Odůvodnění Odůvodnění Změny Z1 ÚPN SÚ je zpracováno v souladu s 53, odst.4 a 5 zákona č.183/2006

Více

Změna č.iii Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice

Změna č.iii Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice Změna č.iii Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny č. III Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice - textová část

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

Odbor územ. plán. a reg. rozvoje Spisová značka: SZ_048099/2018/KUSK/2. Husovo náměstí 68, Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773

Odbor územ. plán. a reg. rozvoje Spisová značka: SZ_048099/2018/KUSK/2. Husovo náměstí 68, Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 Praha: 4. 5. 2018 Městský úřad Beroun Číslo jednací: 048099/2018/KUSK Odbor územ. plán. a reg. rozvoje Spisová značka: SZ_048099/2018/KUSK/2 Husovo náměstí 68, Vyřizuje: Ing. Tereza Fenclová/l. 773 266

Více

Návrh Zadání změny č. 7. územního plánu sídelního útvaru. Loket

Návrh Zadání změny č. 7. územního plánu sídelního útvaru. Loket Návrh Zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Loket Němčice Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, veřejností a dalšími organizacemi Pořizovatel : Město Vlašim, zastoupené

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE ÚNOR 2017 Zastupitelstvo obce Velešovice schválilo na svém zasedání dne 19.10.2016 a 14.12.2016 rozhodnutí o pořízení Změny č. 4 územního

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVÁDĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVÁDĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha: 21. 12. 2016 Městský úřad Nymburk Číslo jednací: 176775/2016/KUSK Odbor výstavby Spisová značka: SZ_148583/2016/KUSK Náměstí Přemyslovců 163 Vyřizuje: Ing. Veronika Bukáčková/l. 830 288 28 Nymburk

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlov číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2866/2015 Pavlíková / 567 167 465 30. 3. 2016 208804/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlov návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/1977/2015 Pavlíková / 567 167 465 26. 2. 2016 146390/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více