Průběžná zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil správního deliktu dle ustanovení 24 odst. 7 písm. r) zákona o ochraně spotřebitele. Pro zahájení správního řízení nepotřebuje Česká obchodní inspekce součinnost podnikatele, který má možnost uplatňovat svá procesní práva (a vyvracet prováděné důkazy) až v rámci zahájeného správního řízení o správním deliktu. II. Pokud při své činnosti ČOI zjistí, že podnikatel zřejmě nesplnil svoji zákonnou povinnost informovat příslušný živnostenský úřad ke dni ukončení činnosti v provozovně, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky, má povinnost o této skutečnosti informovat dotčený živnostenský úřad ( 13 odst. 4 zákona o ČOI a 8 odst. 2 správního řádu). III. Písemně uplatněná záruční odpovědnost za vady působí vůči prodávajícímu i v případě, že písemnost, v níž je reklamace obsažena, byla adresována do sídla prodávajícího či jeho provozovny a prodávající si ji v úložní lhůtě nevyzvedl. V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 964/2011/VOP/TČN Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci postupu České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy při řešení stížností manželů P. A Obsah podnětu Dne 15. února 2011 se na ochránce obrátili manželé P. (dále jen stěžovatelé ), se žádostí o pomoc ve věci nekontaktnosti společnosti.., s. r. o. (dále jen společnost nebo prodávající ), při uplatňování reklamce a současně se stížností na postupy České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy, při vyřizování jejich stížnosti na jednání prodávajícího. Předmětného šetření jsem se na základě pověření ochránce ujala já, neboť ochránce využil své možnosti dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv delegovat na mě některé oblasti své činnosti, do níž patří i záležitost podnětu manželů P.. Z podání a přiložených příloh vyplynulo, že si stěžovatelé u společnosti zakoupili digitální tlakoměr SENCOR, který byli nuceni reklamovat (uplatnit záruční odpovědnost za vady). Zjistili však, že provozovna společnosti v Brně, kde zboží zakoupili, byla zrušena. Po vyčerpání možnosti záruční opravy v brněnském servisu

2 Sencor 1 a konzultaci stěžovatelů s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem Jihomoravským a Zlínským, uplatnili záruční odpovědnost za vady písemně do sídla společnosti uvedené na faktuře společně s vadným přístrojem a vyjádřením brněnského servisu. Zásilka se ale stěžovatelům vrátila zpět s tím, že si ji adresát v úložní době nevyzvedl. Proto se stěžovatelé obrátili na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy (dále jen ČOI nebo inspektorát ), se stížností na jednání společnosti, u které není možné uplatnit záruční odpovědnost za vady. Na podání ČOI reagovala dne sdělením, které bylo v záhlaví označeno jako vyřízení podnětu, že na základě stížnosti stěžovatelů bylo provedeno šetření v sídle společnosti s tím, že v době šetření nebyl na adrese zastižen žádný její zástupce. Proto bylo společnosti písemně uloženo opatření, ve kterém byla společnost vyzvána k podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje přijímání a vyřizování reklamací. Společnost ale ve stanovené lhůtě vysvětlení neposkytla a uložené opatření nesplnila. Závěrem ČOI stěžovatelům sdělila, že v návaznosti na zjištění bude z jejich strany provedeno opatření. Jelikož stěžovatelé nevěděli, s jakým výsledkem dopadlo šetření ČOI, obrátili se na ČOI dne se žádostí o sdělení směrodatné informace, jak mají situaci řešit. Na podání reagovala ČOI dne sdělením, 3 co v jejich věci podnikla s tím, že není možné jednoznačně potvrdit oprávněnost jejich stížnosti na nevyřízení reklamce dle ustanovení 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dále ČOI stěžovatele informovala, že společnosti uložila pokutu za nesplnění termínovaného opatření. V reakci bylo stěžovatelům dále objasněno, že ČOI nemá oprávnění zasahovat do způsobu vyřízení reklamace prodávajícím s poučením, že o oprávněnosti reklamace je oprávněn rozhodnout pouze soud. Závěrem se stěžovatelům dostalo informace o možnosti řešit svoji věc prostřednictvím mediátora (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů). Na sdělení ČOI reagovali stěžovatelé dne zopakováním, že předmětem jejich stížnosti nebyl způsob vyřízení reklamce (její zamítnutí), ale fakt, že prodávající jejich reklamaci v sídle společnosti vůbec nepřijal. Současně stěžovatelé požádali ČOI, aby v rámci zahájeného správního řízení se společností za nesplnění uloženého termínovaného opatření vyřešila jako předběžnou otázku to, zda nevyzvednutím zásilky mohlo dojít k fikci kladného vyřízení reklamce. Na podání reagovala ČOI dne shrnutím, co ve věci podnikla a uvedla, jaké jsou povinnosti prodávajícího při vyřizování reklamací dle ustanovení 19 zákona o ochraně spotřebitele a závěrem jim sdělila, že Městský soud v Praze zahájil se společností insolvenční řízení, a pokud mají vůči společnosti pohledávku (což je i záruční odpovědnost za vady) je třeba ji do řízení přihlásit. S ohledem na výše uvedené se veřejný ochránce práv rozhodl ve věci zahájit šetření dle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na činnost a postupy ČOI při vyřizování podání stěžovatelů. 1 Který jim sdělil, že zboží není opravitelné, ať zboží reklamují přímo u prodejce. 2 Č. j. P Sp. zn.: ČOI 19552/11/ Sp. zn.: ČOI/25985/11/1000/TK. 2

3 B Průběh šetření (skutkové okolnosti případu zjištěné šetřením) S ohledem na obsah podání stěžovatelů provedli pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce dne šetření na místě samém, přičemž z vyjádření zástupkyně ředitele ČOI a předložených dokladů vyplynulo následující. V sídle společnosti 5 byla dne provedena kontrola, na místě ale nebyl zastižen žádný její zástupce. 6 Proto ČOI dne uložila společnosti dle ustanovení 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů 7 (dále jen zákon o ČOI ), termínované opatření informovat písemně orgán dozoru o plnění povinnosti vyplývající účastníkům řízení ze zákona o ochraně spotřebitele týkající se reklamací, příp. prodeje s použitím prostředku na dálku. Přípis byl doručován dle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 8 dne Dne informovala ČOI stěžovatele o svých krocích ve věci, a tímto sdělením považovala podání stěžovatelů za vyřízené (viz jejich sdělení, v němž bylo uvedeno vyřízení podnětu ). Uložené termínované opatření společnost nesplnila, proto jí dne byla dle ustanovení 150 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 9 a ustanovení 9 odst. 1 zákona o ČOI 10 udělena pokuta. Na dotaz, zda o svých zjištěních, že podnikatel zrušil svoji provozovnu v Brně a zřejmě příslušnému živnostenskému úřadu nenahlásil tuto skutečnost dle ustanovení 31 odst. 16 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění 5 Na adrese Bubenská 1376/39, Praha 7. 6 O tom byl sepsán záznam z místního šeření, který mi byl předložen. 7 Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů (dále jen inspektoři ) jsou při kontrole oprávněni požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení. 8 Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. 9 Povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení lze uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V řízení o vydání příkazu může být jediným podkladem kontrolní protokol pořízený podle zvláštního zákona týmž správním orgánem, který je věcně a místně příslušný ke správnímu řízení navazujícímu na kontrolní zjišťování, pokud protokol pořizoval ten, kdo může být oprávněnou úřední osobou, a pokud se kontrolovaný seznámil s obsahem protokolu nebo byl k seznámení se s obsahem protokolu řádně vyzván, popřípadě pokud byly v souladu se zákonem vyřízeny námitky kontrolovaného proti obsahu protokolu, a pokud o obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného důvodu. 10 Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která: a) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu, b) nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků a jejich bezpečného používání, c) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v ustanovení 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo: d) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona, pokutu až do výše ,- Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše ,- Kč. 3

4 pozdějších předpisů, 11 nikoliv. informovala ČOI příslušný živnostenský úřad, sdělila, že Obecně byla na jednání řešena přiléhavost reakce ČOI na stížnost stěžovatelů ze dne (č. j. P ), z níž nebylo zřejmé (kromě nadpisu), že tímto bylo podání stěžovatelů vyřízeno, a to bez bližšího poučení o možnostech zásahu ČOI v jejich věci a poskytnutí rady, jak by případně mohli svoji situaci řešit. V tomto ohledu byla zástupkyní ředitele ČOI přislíbena náprava, že se ČOI bude snažit své reakce formulovat přiléhavěji a poskytnout spotřebiteli více informací o možnostech jejich zásahu. V dané souvislosti pověřené pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv hovořily s pracovníky ČOI o problematice týkající se množství podání, které na ČOI docházejí od jednotlivých spotřebitelů a ke způsobu jejich vyřizování. Zástupkyně ředitele ČOI uznala, že se může stát, že některá reakce nemusí být zcela přiléhavá, a to zejména s ohledem na množství dotazů, které ČOI obdrží. Všechna podání, která obdrží ČOI, analyzuje JUDr., která volí další postup ve věci: a) vypracuje obecnou reakci na dotaz se stručným objasněním kompetencí ČOI nebo b) věc předá kontrolnímu oddělení k provedení kontroly, dospěje-li k závěrům, že z podání je možné dovodit porušení zákona o ochraně spotřebitele (nekalé praktiky, nevyřízení reklamce apod.). V roce 2010 bylo Inspektorátem Středočeského kraje a Hl. města Prahy přijato a vyřízeno stížností. Toto číslo však odpovídá pouze počtu spisů, na vyjádření ČOI často přijde další reakce spotřebitele, na níž je nutné opět odpovědět. Písemností, které převážně JUDr. vytvoří, je tedy asi o 70 % více. Stížností každým rokem přibývá, což je způsobeno zejména využíváním ových podání, která jsou rychlejší a pro spotřebitele pohodlnější než klasická podání zasílaná poštou. Inspektorát Středočeského kraje a Hl. města Prahy se dále potýká s tím, že většina společností má své sídlo v Praze, tedy v jeho správním obvodu. Zástupkyně ředitele ČOI doplnila informace statistickými tabulkami. C Platná právní úprava Zákon o veřejném ochránci práv ukládá ochránci povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených ve zmíněném zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Ochránce má oprávnění prošetřovat jednání České obchodní inspekce, neboť se dle ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ČOI ), jedná o orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu, jehož posláním je kontrola právnických a fyzických osob prodávajících nebo dodávajících výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (viz 11 Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. 4

5 ustanovení 2 odst. 1 zákona o ČOI 12 ). Česká obchodní inspekce zajišťuje pro občany dle ustanovení 13 odst. 2 písm. b) zákona o ČOI 13 poradensko-informační činnost. Pokud ČOI zjistí při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům (viz ustanovení 13 odst. 4 zákona o ČOI 14 ). Současně má ČOI dle ustanovení 24b odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele 15 povinnost o zjištěném porušení povinnosti bezodkladně informovat správní orgán, který vykonává dozor nad dodržováním povinností z jiného hlediska. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ ) rozlišuje zákonnou odpovědnost za vady prodávaného zboží a odpovědnost záruční. Zákonná odpovědnost za vady při převzetí zboží kupujícím koresponduje se základní povinností prodávajícího dodat zboží bez vad, jak je vyjádřena v ustanovení 616 OZ pojmem shoda s kupní smlouvou. V ustanovení 616 odst. 4 OZ 16 je zakotvena vyvratitelná domněnka, že rozpor s kupní smlouvou, jenž se projevil do šesti měsíců od převzetí věci, existoval již při převzetí. Podstata záruční odpovědnosti za vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a vyskytnou se po převzetí věci v záruční době, je upravena v ustanovení 619 OZ. 17 Záruční doba je dle ustanovení 620 odst. 1 OZ 24 měsíců. Práva kupujícího spojená s neodstranitelností vad koupené věci stanoví ustanovení 622 odst. 2 a 3 OZ (právo na výměnu věci, práva od smlouvy odstoupit, právo na slevu z ceny). Ustanovení o prodeji zboží v obchodě (ustanovení 612 až ustanovení 627 OZ) má ve vztahu k obecné úpravě o kupní smlouvě (ustanovení 588 až ustanovení 608 OZ) povahu doplňujícího a speciálního předpisu. Jelikož v posuzovaném případě měla kupní smlouva uzavřená mezi podnikatelem na straně jedné a fyzickou osobou jako spotřebitelem na straně druhé povahu spotřebitelské smlouvy (ustanovení 52 OZ 18 ), stanoví další práva 12 Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) (dále jen kontrolované osoby ), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak. 13 Česká obchodní inspekce zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost. 14 Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům. 15 Správní delikty podle tohoto zákona projedná správní orgán, který podle ustanovení 23 vykonává dozor nad dodržováním povinnosti, jež byla spácháním správního deliktu porušena. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, správní delikt projedná ten z nich, který nejdříve zahájil správní řízení, a nebylo-li správní řízení zahájeno, tak ten, který porušení povinnosti zjistil jako první. O zjištěném porušení povinnosti správní orgán bezodkladně informuje správní orgán, který vykonává dozor nad dodržováním povinnosti z jiného hlediska nebo v rámci své působnosti v jiné oblasti. 16 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 17 (1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). (2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. (3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 18 (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 5

6 kupujícího (spotřebitele) a povinnosti prodávajícího zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ). Podle ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele 19 je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V této souvislosti poukazuji na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn.: 33 Odo 142/2006, v němž se soud vyjadřuje k tomu, zda kupující řádně uplatnil u prodávajícího odpovědnost za vady, pokud si podnikatel písemnost nevyzvedl na poště v úložní lhůtě a dospěl k závěru, že cituji: Právní úkon, jímž kupující uplatnil práva z odpovědnosti za vady koupené věci, působí vůči prodávajícímu i v případě, že písemnost, v níž je obsažen, byla adresovaná nikoliv do sídla, ale do provozovny prodávajícího a prodávající si ji po jejím uložení přes výzvu pošty nezvyvedl; ustanovení 70 odst. 5 zákona č. 45/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění před novelou č. 167/2004 Sb., na tento případ nedopadá. Podle ustanovení 19 odst. 3 musí být reklamace vyřízena ihned, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 20 Dle ustanovení 23 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, i ustanovení 19, který se blíže zabývá problematikou uplatňování odpovědností za vady. Pokud podnikatel poruší povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele, dopouští se tím správního deliktu (dle ustanovení 24 a násl. zákona o ochraně spotřebitele), za který mu ČOI udělí pokutu. (2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (3) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 19 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 20 Srov. např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 3228/2009 (o povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele/kupujícího do třiceti dnů o vyřízení jím uplatněné reklamace), či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn.: 30 Cdo 1711/2009 (kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná vada skutečně vadou, vyskytuje-li se u prodávané věci v době uplatnění práva z odpovědnosti za vady a má-li takovou povahu, jaká je pro uplatnění kupujícím zvoleného práva vyžadována). Posledně zmiňované rozhodnutí bylo rovněž potvrzeno usnesením Ústavního soudu ze dne , I. ÚS 3640/

7 D Hodnocení případu veřejným ochráncem práv V posuzovaném případě jsem názoru, že kroky činěné ČOI poté, co podání stěžovatelů obdržela (tj. šetření na místě samém, uložení opatření a následně uložená pokuty společnosti za nesplnění uloženého opatření), byly adekvátní a v souladu s mojí představou, jak by taková podání měla být vyřizována. Pokud ale ČOI v rámci podání stěžovatelů, příp. svého šetření zjistila a měla důvodnou pochybnost o tom, že prodávající je nekontaktní a nepřijímá v sídle společnosti řádně reklamce uplatněné spotřebiteli (tj. dopouští se porušování ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele), měla vyzvat stěžovatele k doplnění a upřesnění jejich stížnosti. Zejména měla požádat o doložení podacího lístku z pošty, z něhož by bylo prokazatelné, že stěžovatelé u prodávajícího záruční odpovědnost za vady uplatnili a kdy. Pokud by bylo doloženými podklady od stěžovatelů prokázáno, že uplatnili řádně u prodávajícího záruční odpovědnost za vady a prodávající porušil ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele tím, že ji nepřijal v sídle své společnosti, měl být za toto jednání ČOI postihnut, tj. ČOI měla s podnikatelem zahájit správní řízení, neboť se dopustil správního deliktu dle ustanovení 24 odst. 7 písm. r) zákona o ochraně spotřebitele, za který mu může ČOI udělit pokutu až do výše ,- Kč (viz ustanovení 24 odst. 10 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele 21 ). ČOI v daném případě nepotřebuje pro zahájení správního řízení za daný správní delikt součinnost podnikatele, který má možnost uplatňovat svá procesní práva (a vyvracet prováděné důkazy) v rámci zahájeného správního řízení o správním deliktu. Toto se ale nestalo a ČOI na stížnost stěžovatelů reagovala dne velmi strohým způsobem a de facto nic neříkajícím sdělením, že bylo provedeno šetření u společnosti a prodávající byl opatřením vyzván k předložení relevantních podkladů k věci. Ve své reakci ale ČOI stěžovatele neinformovala, jaké jsou její možnosti zásahu v případě, že prodávající (podnikatel) poruší některá ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zejména ustanovení 19) a nenastínila jim ani to, jak mohou případně svoji záležitost řešit (např. sdělením svého názoru na to, zda stěžovatelé řádně uplatnili záruční odpovědnost za vady a zda mohou od smlouvy odstoupit, neboť nevyřízením reklamace prodávajícím ve 30denní lhůtě má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit). Pokud by již začátkem roku 2010 byli spotřebitelé ČOI informováni, že řádně uplatnil svoji záruční odpovědnost za vady (viz zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.: 33 Odo 142/2006), která nebyla prodávajícím v zákonné lhůtě vyřízena, mohli od smlouvy odstoupit a požadovat po prodávajícím vrácení kupní ceny, neboť jimi uplatňovaná vada byla skutečně vadou (viz výše zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.: 30 Cdo 1711/2009). Z reakce ČOI ze dne není ani možné dovodit, že tímto přípisem je podání stěžovatelů považováno za vyřízené s tím, že již je nebude ČOI informovat, jak dopadlo její šetření ve věci (přestože je v záhlaví uvedeno vyřízení podnětu ). Myslím si, že tato informace měla být stěžovatelům jednoznačně sdělena 21 Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s ustanovením 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o reklamaci se stanovenými údaji. 7

8 v samotném textu vyrozumění současně s doporučením dalšího postupu. Toto se ale nestalo. Proto jsem názoru, že ČOI poté, co provedla šetření na místě samém u prodávajícího, nevyhodnotila řádně všechny skutečnosti vyplývající se stížnosti stěžovatelů a nezahájila s prodávajícím správní řízení pro porušení ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, ačkoliv tak učinit měla. Pochybení se dopustila dále tím, že neposkytla stěžovatelům poučení o možnostech svého zásahu vůči prodávajícímu a nenastínila jim, jak by mohli ve věci dále postupovat. Výše uvedené nedostatky byly ČOI pouze částečně napraveny v únoru 2011, a to až na základě intervence stěžovatelů, kdy jim přípisem ze dne objasnila blíže kroky, které v jejich věci činila. Tímto přípisem ČOI dále informovala stěžovatele o tom, že nemá oprávnění přezkoumávat způsob vyřízení reklamce, přestože tuto záležitost nikdy stěžovatelé nenamítali. Prodávající totiž jejich písemně uplatněnou záruční odpovědnost za vady nevyzvedl v úložní lhůtě na poště. Proto jsem názoru, že ani druhá reakce ČOI ze dne na podání stěžovatelů nebyla řádně vyřízena, neboť jsou v ní obsaženy nepřesnosti a nejde vůbec o přiléhavou reakci na přípis stěžovatelů ze dne , v němž žádali sdělení směrodatné informace, jak mají svoji situaci řešit. Této informace se jim vůbec nedostalo. Meritem žádosti spotřebitelů tedy bylo, aby jim ČOI poradila, jak mají ve své věci postupovat. Rady se stěžovatelům ale dostalo až v březnu 2011 (déle jak jeden rok poté, co se na ČOI poprvé obrátili), kdy jim ČOI sdělila, že s prodávajícím bylo zahájeno Městským soudem v Praze insolvenční řízení, 22 do kterého je možné přihlásit i záruční odpovědnost za vady. Pochybení ČOI spatřuji rovněž v tom, že neupozornila příslušný živnostenský úřad, přestože v rámci své činnosti zjistila, že společnost zrušila svoji provozovnu v Brně a je možné mít pochybnost, zda splnila svoji povinnost vyplývající ze živnostenského zákona, tj. oznámit příslušnému živnostenskému úřadu ke dni ukončení činnosti v provozovně, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky (viz ustanovení 13 odst. 4 zákona o ČOI, ustanovení 8 odst. 2 správního řádu). E Závěry Po prošetření jsem názoru, že Česká obchodní inspekce, Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy pochybil, neboť nesprávně vyhodnotil podání stěžovatelů ze začátku roku 2010, nezahájil s prodávajícím správní řízení pro porušení ustanovení 19 zákona o ochraně spotřebitele a stěžovatele ani řádně neinformoval o možnostech svého zásahu, příp. jim nedoporučil, jak by mohli svoji situaci řešit. Pochybení dále spatřuji v tom, že ČOI neupozornila dotčený živnostenský úřad, že společnost zrušila svoji provozovnu v Brně. 22 Insolvenční návrh byl městskému soudu podán dne a téhož dne soud vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Dne soud rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka a současně vyzval věřitele, aby nejpozději do 30 dnů přihlásili své pohledávky. 8

9 S odkazem na ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, proto žádám ředitele České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy, aby se k mým výše uvedeným zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. Současně ho žádám o sdělení, zda byla uložená pokuta za nesplnění termínovaného opatření z dubna 2010 po podnikateli, ještě předtím, než bylo zahájeno insolvenční řízení, vymáhána a o doložení podkladů k této záležitosti. Podotýkám, že způsob vyřizování podání jednotlivých spotřebitelů Českou obchodní inspekcí bude nadále předmětem mého zájmu, neboť jsem v dané záležitosti zahájila šetření z vlastní iniciativy, o kterém byl ředitel České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy informován přípisem ze dne (sp. zn.: 3559/2011/VOP/IFH). Zprávu o šetření zasílám současně manželům P. Zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření ČOI podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele

Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Spotřebitelem pro účely reklamačního řízení se (podle ust. 2 odst. 1 písm. a) tohoto

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 60/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

1.4 Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.

1.4 Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 1. Všeobecná ustanovení 8.1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8 identifikační číslo: 03168204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 131/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

osoba, která s Advokátem uzavírá nebo uzavřela Smlouvu

osoba, která s Advokátem uzavírá nebo uzavřela Smlouvu 1. Úvodní ustanovení POUČENÍ SPOTŘEBITELE 1.1. Toto poučení (dále jen Poučení spotřebitele ) obsahuje informace, které je povinen sdělit ovi, který je Spotřebitelem ohledně jeho práva na odstoupení od

Více

Reklamační řád. Čl. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Čl. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Čl. I. Všeobecná ustanovení 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LANIT PLAST, s.r.o., se sídlem Nerudova 7, 251 01 Říčany, IČO: 25774930 (dále

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD č. 1/2016

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD č. 1/2016 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD č. 1/2016 platné od 1.2.2016 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato informace pro zákazníky, záruční podmínky a reklamační řád (dále jen Reklamační řád

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jednoty, spotřebního družstva v Milevsku, okres Písek, se sídlem v Milevsku, Gen. Svobody 606, 399 01 Milevsko, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva Obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Jana Dušková Sídlo/bydliště: Sv. Čecha 1567, 666 01 Tišnov IČ: 75666600 DIČ: CZ7158103799 Telefon: 723 326 664 Email: jana.patchwork@gmail.com Všeobecná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 34/2008-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné

Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě câliner.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 61/2005-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 3/2011-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Městském úřadě v Benešově dle 71 odst.2 živnostenského zákona od 22.06.2005

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Městském úřadě v Benešově dle 71 odst.2 živnostenského zákona od 22.06.2005 Obchodní podmínky 1. Prodávající Název: Pavla Zelíková / ipcart.cz Sídlo/bydliště: K Zájezdku 291, Bystřice 257 51 IČ: 71505598 DIČ: CZ6957244173 Telefon: +420 312312312 Telefon: +420 720367081 Email:

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jinjang.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: www.jinjang.cz Provozovatel:

Více

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ WWW.FAMILY-NABYTEK.CZ FAMILY NÁBYTEK provozuje: Prodávajícím a provozovatelem FAMILY NÁBYTEK je Josef Coubal, IČ: 44680236 se sídlem a kontaktní adresou: Kolínská

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 A 5/2000-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka JUDr.

Více

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o.

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností na internetových stránkách eshop.kayser.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.postele-matrace-rosty.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: Postele-Matrace-Rosty.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CHARISMA FASHION, SPOL. S R. O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CHARISMA FASHION, SPOL. S R. O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CHARISMA FASHION, SPOL. S R. O. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 95/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 72/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 205/2015-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 58/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 68/2013-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 7/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 99/2001-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr.

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod JELÍNEK

Obchodní podmínky pro internetový obchod JELÍNEK Obchodní podmínky pro internetový obchod JELÍNEK Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech firmy JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1. Za jaké vady zboží odpovídáme? Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Korejská pleťová maska provozovaného podnikatelem Matějem Bystroněm, se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 39/2004-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 139/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Petr Frolík Pražírna kávy Sdružení otec a syn Jiráskova 555 51724 Borohrádek E-mail: kaficko@frolikovakavacz IČO: 40168824

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stitkyvymenyoleje.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České

Více

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Obchodní podmínky Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 85/2005-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Záruka za jakost

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Záruka za jakost Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jitka Kobolková, IČ 02980541, se sídlem Pěčín čp. 61, 517 57 Pěčín, a popisuje postup,

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 80/2009-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 70/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Všeobecná ustanovení : Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Reklamační řád. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Nadace Jakuba Voráčka se sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 581, 273 01,

Více

Zuzana Čížková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.5.2016, 23:12

Zuzana Čížková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.5.2016, 23:12 OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eninka.cz. Přečtěte si prosím tyto podmínky ještě před objednáním, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více