ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava), z prostředků Evropské unie (EU) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Projekt je spolufinancován v rámci ROP NUTS II Střední Morava: Program: Regionální operační program Střední Morava Prioritní osa: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory: Fyzická revitalizace území Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.3.00/ Název projektu: Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Městys Tištín Sídlo: Tištín 37, IČ: Zástupce zadavatele: Telefon/mobil: Kontaktní osoba pověřená organizačním zajištěním průběhu výběrového řízení: Alena Wagnerová, starostka městyse Telefon/mobil: Sídlo: IČ: Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek Růžová 183, Lutín Strana 1

2 2. NÁZEV A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Název veřejné zakázky: Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně 2.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV: Stavební práce Chodníky a jiné zpevněné povrchy Výstavba silnic Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 2.4 Specifikace předmětu veřejné zakázky Veřejná zakázka sestává ze tří částí: Tištín centrum obce Předmětem projektu je rekonstrukce několika pozemních komunikací v centru obce. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v úseku od státní silnice III/43317 po místní komunikaci u knihovny v délce 99,30 m, účelovou komunikaci mezi sokolovnou a kostelem včetně vybudování dvou nových odstavných stání u fary. Rekonstrukce řeší i stávající chodníky. První rekonstruovaný chodník se nachází vpravo na konci úpravy místní komunikace u knihovny. Druhý rekonstruovaný chodník leží mezi víceúčelovou pojížděnou plochou u sokolovny a místní komunikací za sokolovnou. V projektu je navržen také nový 3. chodník, který je pokračováním rekonstruovaného stávajícího 2. chodníku u sokolovny směrem ke státní silnici. Poslední, 4. chodník je stávající a navazuje na chodník, který vede od obecního úřadu podél státní silnice, končí před domem s restaurací. Povrchy stávajících vjezdů, které ústí na rekonstruovanou místní komunikaci zůstanou bez úpravy, vymění se pouze obrubníky. Provede se přeložka některých uličních vpustí, případně se zřídí nové. U místní komunikace se zřídí oboustranný podélný trativod. Dále se provede výšková úprava mříží zachovaných uličních vpustí, poklopů kanalizačních šachet a šoupat. Po ukončení stavebních prací budou provedené nezbytné vegetační úpravy ploch dotčených stavebními úpravami. Tištín místní komunikace ke hřbitovu Rekonstrukce místní komunikace spočívá ve výměně konstrukčních vrstev ve stávajícím šířkovém i výškovém uspořádání. Bude provedeno sjednocení šířky, příčného sklonu a srovnání výškových nerovností vozovky v celé délce úpravy tak, aby bylo zajištěno kvalitní odvodnění povrchu a pláně vozovky. Osadí se nové silniční obrubníky a připraví se vjezdové obrubníky pro rekonstrukci stávajících vjezdů a zřízení nových kolmých odstavných stání, které jsou předmětem stavby Tištín chodník ke hřbitovu. Odvodnění povrchu vozovky je řešeno uličními vpustěmi, které se výškově upraví a vymění se u nich mříže. Zároveň s výměnou konstrukce vozovky se zřídí podélný trativod. Provede se také výměna konstrukčních vrstev a doplnění silničních obrubníků na účelových komunikacích, které se napojují na místní komunikaci na začátku úpravy po obou jejich stranách. Provede se nejnutnější výšková úprava navazujících vjezdů ke garážím a chodníkům vpravo v km cca 0,080 místní komunikace. Dále se provede výšková úprava poklopů kanalizačních šachet a šoupat. Po ukončení stavebních prací budou provedené nezbytné vegetační úpravy ploch dotčených stavebními úpravami. Strana 2

3 Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně Veřejné osvětlení V prostoru návsi jsou navrženy sadové stožáry o výšce 5 metrů nad zemí opatřené sadovými svítidly. Stávající uliční stožár osazený na parcele číslo 2449/3 před domem číslo popisné 56 bude demontován a stávající zemní kabel VO bude zespojkován. Stožár bude nahrazen novým uličním stožárem S osazeným před domem číslo popisné 57. Stožár S bude napojen ze stávajícího zemního kabelu VO, který bude obnažen, rozpojen, naspojkován a zasmyčkován v nově navrženém stožáru S. Ze stožáru S budou zemním kabelem CYKY-J 4x16 napojeny navržené sadové stožáry na návsi A1 až A9. Ze stožáru A5 bude zemním kabelem CYKY-J 4x16 napojen přes pojistkovou skříň SP 100 osazenou na novém sloupu JB osazeném před domem číslo popisné 30 na parcele číslo 2449/1 stávající venkovní vedení VO. Dodávka a montáž sloupů je součástí dodávky kabelových rozvodů EON. Veřejná zakázka bude realizována v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací nazvanou Tištín centrum obce a Tištín místní komunikace ke hřbitovu, zpracovanou Ing. Miroslavou Minářovou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby (ČKAIT ) a dále projektovou dokumentací nazvanou Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně Veřejné osvětlení, zpracovanou Ing. Zdeňkem Greplem, autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (ČKAIT ). Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Zhotovitel je dále povinen v souladu s metodickým pokynem PUBLICITA, rev. V 13 MP P 7.4, zajistit po dobu realizace velkoplošný reklamní panel o velikosti 1,5 x 1m, po ukončení realizace pamětní desku. Technický dozor u stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: ,- Kč bez DPH 2.6 Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky: Termín ukončení realizace musí být zhotovitelem dodržen vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace. 2.7 Místo plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka bude realizována v katastrálním území Městyse Tištín. 2.8 Záruční doba Zadavatel požaduje minimální záruční dobu na celý předmět zakázky v délce 60 měsíců. 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikaci splňuje uchazeč, který doloží: - základní kvalifikační předpoklady - profesní kvalifikační předpoklady - technické kvalifikační předpoklady Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění uchazečem a požadovaná čestná prohlášení předkládá uchazeč vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním Strana 3

4 orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky). 3.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Strana 4

5 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Splnění základního kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 3.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který disponuje a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby. - oprávnění k provádění geodetických prací v rozsahu dle 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dodavatel vykonává činnosti dle výše uvedeného bodu c) prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, předloží tento zástupce, či jiná osoba, originál čestného prohlášení dle bodu i) základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha Strana 5

6 č. 8 zadávací dokumentace), že v posledních třech letech nebyl pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. (Pokud odborně způsobilá osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč zabezpečuje, není statutárním orgánem či není v pracovně právním vztahu s uchazečem, doloží uchazeč dále doklady dle odst níže.) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu a), b) a c) prokáže dodavatel předložením dokladů v prosté kopii. Čestná prohlášení k bodu c) budou předložena v originále. Výpis z obchodního rejstříku nebude starší 90 dní k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky. 3.3 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel doloží seznam významných realizací, minimálně 3 zakázky, na plnění stejného nebo obdobného předmětu veřejné zakázky (referenční stavby musí obsahovat asfaltové plochy, dláždění žulovou kostkou a výstavby veřejného osvětlení), a to v posledních 5 letech. Hodnota každé z referenčních akcí je zadavatelem stanovena v minimální výši ,- Kč bez DPH. Splnění technického kvalifikačního předpokladu bude doloženo formou čestného prohlášení uchazeče. Čestné prohlášení bude obsahovat přehledný seznam referenčních zakázek, název zakázky, období a místo realizace, celkový finanční rozsah (náklady) referenční zakázky, kontaktní osobu objednatele (investora), u které je možné si údaje ověřit. Pro předložení seznamu referenčních zakázek formou čestného prohlášení použije uchazeč přílohu č. 6 zadávací dokumentace. 3.4 Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit v nabídce a) doklady subdodavatele prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle odst. 3.1 písm. j) této zadávací dokumentace a splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 3.2 písm. a) a b) této zadávací dokumentace a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle odst. 3.2 této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle odst. 3.2 písm. a) této zadávací dokumentace. Strana 6

7 3.5 Doklady předkládané vybraným uchazečem před podpisem smlouvy Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit na vyzvání zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat měsíčně v Kč. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou stanoveny v závazném textu návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Zadavatel ve smlouvě o dílo dále zavazuje uchazeče umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY Technické podmínky jsou specifikovány v projektové dokumentaci nazvané Tištín centrum obce, Tištín místní komunikace ke hřbitovu, zpracované Ing. Miroslavou Minářovou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby (ČKAIT ) a dále v projektové dokumentaci nazvané Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně Veřejné osvětlení, zpracované Ing. Zdeňkem Greplem, autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (ČKAIT ). Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 6. POŽADAVEK NA SUBDODAVATELE Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, v objemu nad 10 % z celkové ceny zakázky (příloha č. 7 zadávací dokumentace). Součástí nabídky bude seznam těchto subdodavatelů s jejich identifikačními údaji, přičemž u každého subdodavatele v tomto seznamu budou uvedeny konkrétní dodávky při realizaci a hodnota těchto dodávek v Kč (bez DPH). Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům), učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a současně v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Nabídková cena musí vycházet z uchazečem oceněného výkazu výměr/položkového rozpočtu, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky z výkazu výměr/slepého položkového rozpočtu, nesmí tyto položky měnit. Strana 7

8 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a ve výkazu výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace). Nabídková cena může být změněna pouze z důvodů změny zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou v položkovém rozpočtu excelovské soubory (ve formátu *.xls), jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech, nejsou považovány za zadávací podmínky veřejné zakázky. Za správnost funkcí a výpočtů nese odpovědnost uchazeč. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace a výkaz výměr obsahují informace o určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce dodržet, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality. 8. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 9. VARIANTY NABÍDEK Variantní řešení nabídek zadavatel nepřipouští. Strana 8

9 10. MÍSTO, LHŮTA a ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Lhůta pro podání nabídek: Datum: Hodina: 16:00 Adresa pro doručení nabídek: Úřad Městyse Tištín, Tištín 37, Způsob podání nabídky: Nabídka musí být podána v 1 originále a 1 kopii (na titulní straně nabídky bude označení originál nebo kopie), v písemné formě, v českém jazyce, v řádně uzavřené a zapečetěné obálce. Obálka bude opatřena názvem a adresou dodavatele, podpisem a razítkem dodavatele přes všechny přelepy. Nabídka bude včetně všech dokladů a příloh kvalitním a čitelným způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, které budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Součástí nabídky bude přehledný obsah, nabídka nebude obsahovat přepisy, korekce, které by mohly zadavatele přivést v omyl. Všechny další opravy, musí být dodavatelem parafovány. Obálka s nabídkou bude označena nápisem: NEOTVÍRAT! VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně. Při osobním doručení v úřední dny: pondělí 8:00 10:00 hod a 15:00 17:00 hod, středa 8:00 10:00 hod a 16:30 18:30 hod, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 10:00 hod. Zadavatel nedisponuje prostředky pro elektronické podání nabídek. Elektronické podání nabídky se tudíž nepřipouští. Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatelem otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě podání nabídky poštou je rozhodující datum a čas jejího doručení, nikoliv datum a čas odeslání nabídky. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace je možné podat pouze písemně na Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace, případně související dokumenty, bez zbytečného odkladu všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. 11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Zadavatel nebude organizovat hromadnou prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné. Strana 9

10 12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 16:00 hod v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce dodavatele, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti. Občanský průkaz předloží i dodavatel fyzická osoba. Pokud se otevírání obálek zúčastní za dodavatele jiná pověřená osoba, předloží mimo výše uvedených dokladů též plnou moc udělenou osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Výše uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii, a nesmějí být (kromě oficiálních průkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami v délce 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet následující den po ukončení lhůty pro podání nabídek. 14. JAZYK NABÍDKY Nabídka musí být podána v českém jazyce. 15. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předložena v následujícím členění: A) Krycí list nabídky Krycí list nabídky je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a dodavatel vyplní veškeré zadavatelem požadované údaje. Vyplněný krycí list nabídky bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V krycím listě bude uvedena celková cena díla, dle oceněného položkového rozpočtu. B) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů způsobem a v souladu s požadavky uvedenými v odst. 3 této zadávací dokumentace. (Přílohy k prokázání kvalifikačních předpokladů jsou č. 3, 6 a 8 této zadávací dokumentace.) C) Oceněný výkaz výměr Podkladem pro stanovení nabídkové ceny, kterou dodavatel uvede v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo, bude oceněný výkaz výměr/položkový rozpočet příloha č. 4 této zadávací dokumentace, který zpracuje dodavatel použitím neoceněného výkazu výměr/slepého položkového rozpočtu. Oceněný výkaz výměr bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Strana 10

11 D) Návrh smlouvy o dílo Závazný text návrhu smlouvy o dílo tvoří přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo doplní: - identifikační údaje do Článku 1 - cenové údaje do Článku 4 Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a rovněž bude doplněno místo a datum podpisu návrhu smlouvy o dílo. Jiná doplnění či změny není dodavatel oprávněn v návrhu smlouvy o dílo provádět. E) Seznam subdodavatelů, nebo čestné prohlášení uchazeče, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům). Požadavek na subdodavatele je uveden v odst. 6 zadávací dokumentace. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Seznam subdodavatelů bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Všechny originály v nabídce budou podepsány fyzickou osobou nebo statutárním orgánem právnické osoby, příp. osobou oprávněnou za uchazeče jednat na základě plné moci, originál plné moci musí být v tomto případě součástí nabídky. Způsob podání nabídky je dále uveden v odst. 10 této zadávací dokumentace. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 16. PRÁVA ZADAVATELE podáním nabídky dodavatelem zadavatel předpokládá, že dodavatel si vyjasnil všechny podmínky a případné nejasnosti před podáním své nabídky a že přijímá plně a bez výhrad podmínky tohoto zadávacího řízení definované v této výzvě a všech souvisejících přílohách vč. případných dodatků k těmto podmínkám; veškeré náklady se zpracování nabídky nese uchazeč, zadavatel tímto stanovuje, že dodavatel bere na vědomí, že Městys Tištín je na základě ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k její působnosti; dodavatel v případě uzavření smlouvy uděluje Městysi Tištín souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost, zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v souladu s Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období ROP Střední Morava, změnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení, případně vyžádat si jakýkoliv další doklad prokazující kvalifikaci dodavatele až do okamžiku podpisu smlouvy o dílo, v případě zjištění nepravdivých údajů nabídku vyřadit, Strana 11

12 zadavatel si vyhrazuje právo na zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez sankcí, a to v případě, že na akci nebude poskytnuta dotační podpora z ROP Střední Morava, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy, doplnit nebo provést změny ve znění smlouvy, zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou změny sazeb daně z přidané hodnoty, výběrová komise bude hodnotit pouze nabídky, které splnily veškeré podmínky zadávací dokumentace, veškeré náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nese dodavatel, podané nabídky zadavatel nevrací, stávají se součástí dokumentace o veřejné zakázce, smluvní vztah založený smlouvou o dílo se řídí právním řádem České republiky. 17. OSTATNÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava), z prostředků Evropské unie (EU) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Zadání veřejné zakázky respektuje zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení a je vedeno v souladu s podmínkami, které pro zakázky stejného charakteru stanovuje poskytovatel dotace ROP Střední Morava Metodický pokyn zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 2 Projektová dokumentace Příloha č. 3 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (vzor) Příloha č. 4 Položkový rozpočet/výkaz výměr Příloha č. 5 Závazný text smlouvy o dílo Příloha č. 6 Seznam referenčních zakázek (vzor) Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů (vzor) Příloha č. 8 Čestného prohlášení k prokázání základního kvalifikačního předpokladu bod i) (vzor) V Tištíně dne Strana 12

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 1. Název veřejné zakázky: Samostatný sjezd ke kostelu 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Farní sbor ČCE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Kanalizace a ČOV Stříbrnice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Obnova kostela sv. Havla v Ratměřicích. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:

Obnova kostela sv. Havla v Ratměřicích. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci: Příloha 1: Výzva k podání nabídek Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon), protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ( 12 odst. 6 zákona),

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zakázky: Rekonstrukce II. NP pavilonu A severního křídla Psychiatrické léčebny Červený Dvůr Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Psychiatrická léčebna

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více