FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek."

Transkript

1 FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné ve veøejných i neveøejných plochách. Odvodòovací žlaby se svojí barvou, tvarem, volbou materiálu a technickou funkcí spolupodílejí na architektonické tvorbì ploch. Pøi vhodném výbìru se mohou žlaby podílet na tvorbì celkové koncepce ploch. Øešení Program FASERFIX Super nabízí vysoce zatìžovatelné žlaby ze sklobetonu smìsi cementu, køemitého písku a sekaných sklenìných vláken, které je možno zatìžovat až do tøídy únosnosti F (900 kn ). Žlaby FASERFIX Super armované sklenìnými vlákny umožòují v porovnání se žlaby z jiných materiálù redukci tlouš ky stìn a zároveò se zvyšuje pevnost v ohybu. Bìhem montáže není nutné dodateèné vyztužování žlabù a nadmìrná obetonávka. Žlaby jsou vyrobeny bez jakýchkoliv nerovností ve vnitøním profilu žlabu, jsou dodávány se sklonem nebo bez sklonu dna. Žlaby FASERFIX SUPER jsou opatøeny na styèných plochách tìsnící polodrážkou, která umožní v pøípadì potøeby vytmelení spoje žlabu. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. K žlabùm FASERFIX Super je dodáváno velké množství rùzných variant zakrytí v rùzných tøídách zatížení a materiálech - litinové kryty, kryty z pozinkované èi nerezové oceli. Kryty jsou ke žlabùm pøipevnìny aretaèním systémem SIDE LOCK roubíkovým systémem nebo vysokopevnostními šrouby. Kvalita, klasifikace a zkoušky žlabù FASERFIX Super odpovídají normì DIN Pravidelné materiálové zkoušky provádìné Institutem pro stavební materiály a technologie pøi Univesitì v Karlsruhe a certifikát ISO 9001 garantují vysoký standart kvality. Oblasti použití Veøejné plochy a prùmyslové provozy jako jsou pøístavy, kontejnerová pøekladištì, trhy, výstavy a veletrhy, parkovištì, èerpací stanice PHM, nádraží, silnice, letištì, elektrárny, pìší zóny, stavební dvory, skladové plochy, vojenské prostory a jiné podobné plochy. V tìlese žlabu jsou hluboko zakotveny rámy z pozinkované èi nerezové oceli.

2 FASERFIX-SUPER pro tøídy zatížení A-F dle DIN s tìsnící polodrážkou - s aretaèním systémem SIDE LOCK Odtoková vpust Odtoková vpust tvoøí pøechodový prvek pro napojení na kanalizaci. Stavební šíøka je stejná jako u žlabu, èímž nedochází k optickému pøerušení celého žlabu. Vrchní hrany a úložné plochy pro møíže jsou tvoøeny ocelovým pozinkovaným rámem chránìným proti korozi. Souèástí odtokové vpusti je koš na neèistoty z pozinkované oceli. Žlaby mohou být napojeny oboustrannì v èele odtokové vpusti. aretataèní systém SIDE-LOCK svìtlost: 150 mm šíøka: 2 mm prùtoková plocha: typ 1: 212 cm 2 typ 20: 383 cm 2 žlaby se spádem dna 0,5 % / beze spádu dna, s ocelovými pozinkovanými rámy typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo 0105* 2 255, * , , , , , , , , , , * , , , , , , , , , , , * , , Odtoková vpust typ Super 150 délka: mm šíøka: 2 mm výška: 6 mm vzdálenost støedu odtokového otvoru od horní úrovnì rámu: 460/480 mm napojení na kanalizaci: èelní: DN 100/150 mm boèní: DN 150/200 mm hmotnost: 93,0 kg objednací èíslo: 2052 Zápachový uzávìr: DN 150 mm hmotnost: 2,0 kg objednací èíslo: 960 Nátrubek z PVC, DN 150 mm hmotnost: 0,5 kg objednací èíslo: 906 Na zakázku lze dodat odtokové vpusti s rámy z nerezové oceli. * žlaby beze spádu dna - na zakázku lze dodat žlaby s rámy z nerezové oceli. 8

3 FASERFIX-SUPER pro tøídy zatížení A-F dle DIN s tìsnící polodrážkou - s aretaèním systémem SIDE LOCK Odtoková vpust Odtoková vpust tvoøí pøechodový prvek pro napojení na kanalizaci. Stavební šíøka je stejná jako u žlabu, èímž nedochází k optickému pøerušení celého žlabu. Vrchní hrany a úložné plochy pro møíže jsou tvoøeny ocelovým pozinkovaným rámem chránìným proti korozi. Souèástí odtokové vpusti je koš na neèistoty z pozinkované oceli. Žlaby mohou být napojeny oboustrannì v èele odtokové vpusti. aretataèní systém SIDE-LOCK DN 150/200 DN 150/ * žlaby beze spádu dna - na zakázku lze dodat žlaby s rámy z nerezové oceli svìtlost: 200 mm šíøka: 290 mm prùtoková plocha: typ 1: 362 cm 2 typ 20: 552 cm 2 žlaby se spádem dna 0,5 % / beze spádu dna, s ocelovými pozinkovanými rámy typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo 0105* , * , , , , , , , , , , * , , , , , , , , , , , * , , Odtoková vpust typ Super 200 délka: mm šíøka: 290 mm výška: 5 mm vzdálenost støedu odtokového otvoru od horní úrovnì rámu: 365 mm napojení na kanalizaci: èelní: DN 150/200 mm boèní: DN 150/200 mm hmotnost: 80,0 kg objednací èíslo: 3052 Odtoková vpust typ Super 200 dvoudílná délka: mm šíøka: 290 mm výška: 900 mm vzdálenost støedu odtokového otvoru od horní úrovnì rámu: 7 mm napojení na kanalizaci: èelní: DN 150/200 mm boèní: DN 150/200 mm hmotnost: 184,0 kg objednací èíslo: 3054 Mezikus délka: mm šíøka: 390 mm výška: 0 mm hmotnost: 82,0 kg objednací èíslo: 54 Zápachový uzávìr DN 150 mm hmotnost: 2,0 kg objednací èíslo: 960 Nátrubek z PVC, DN 150/200 mm hmotnost: 0,5/0,8 kg objednací èíslo: 906/907

4 FASERFIX-SUPER 200 VK - pro tøídy zatížení A-E dle DIN s tìsnící polodrážkou - s roubíkovým systémem hauraton FASERFIX DIN KL. E hauraton FASERFIX DIN KL. E hauraton FASERFIX DIN KL. E hauraton FASERFIX DIN KL. E obj.è Odtoková vpust Odtoková vpust tvoøí pøechodový prvek pro napojení na kanalizaci. Stavební šíøka je stejná jako u žlabu, èímž nedochází k optickému pøerušení celého žlabu. Vrchní hrany a úložné plochy pro møíže jsou tvoøeny ocelovým pozinkovaným rámem chránìným proti korozi. Souèástí odtokové vpusti je koš na neèistoty z pozinkované oceli. Žlaby mohou být napojeny oboustrannì v èele odtokové vpusti žlaby beze spádu dna typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo , , , , litinové kryty Kryty s roubíkovým systémem. typ tøída délka šíøka výška vtokový hmotnost obj. zatížení dle mm mm mm prùøez kg èíslo DIN cm 2 /m litinový kryt rozmìr štìrbin: 20 mm litinový kryt rozmìr štìrbin: 20 mm litinový kryt rozmìr štìrbin: 20 mm svìtlost: 200 mm šíøka: 290 mm prùtoková plocha: typ 01: 362 cm 2 typ 020: 552 cm 2 E , D , C , DN 150/200 DN 150/200 Odtoková vpust typ Super 200 VK délka: mm šíøka: 290 mm výška: 5 mm vzdálenost støedu odtokového otvoru od horní úrovnì rámu: 365 mm napojení na kanalizaci: èelní: DN 150/200 mm boèní: DN 150/200 mm hmotnost: 80,0 kg objednací èíslo: 9052 Zápachový uzávìr DN 150 mm hmotnost: 2,0 kg objednací èíslo: 960 Nátrubek z PVC, DN 150/200 mm hmotnost: 0,5/0,8 kg objednací èíslo: 906/907 12

5 FASERFIX-SUPER pro tøídy zatí ení A-F dle DIN s tìsnící polodrá kou - s aretaèním systémem SIDE LOCK obj.è. 61 obj.è. 68 obj.è. 69 obj.è. 75 svìtlost: 300 mm íøka: 390 mm prùtoková plocha: 1204 cm aretataèní systém SIDE-LOCK svìtlost: 300 mm íøka: 390 mm prùtoková plocha: 810 cm2 laby beze spádu dna typ délka mm íøka mm vý ka mm hmotnost kg obj. èíslo P ,0 75,0 260, Na zakázku lze dodat laby s rámy z nerezové oceli. litinové kryty/gugi-litinové pororo ty/pozinkované pororo ty Kryty se systémem SIDE-LOCK nebo s vysokopevnostními rouby. typ litinové kryty Dle zatí ení jsou kryty vyrobeny z edé nebo sférické litiny, ke labùm jsou pøipevnìny aretaèním systémem SIDELOCK nebo vysokopevnostními nerezovými rouby s krytkami z PVC. pororo ty Vysoce únosný materiál, pozinkovaná ocel, kryty jsou ke labùm pøipevnìny aretaèním systémem SIDE LOCK nebo vysokopevnostními nerezovými rouby s krytkami z PVC. " tøída zatí ení dle DIN délka mm íøka mm vý ka mm vtokový prùøez cm2/m hmotnost obj. kg èíslo , , , , ,0 69 C ,1 73 C ,2 74 C ,1 75 C ,0 76 litinový kryt F 900 rozmìr tìrbin: 20 mm litinový kryt D 0 rozmìr tìrbin: 20 mm litinový kryt C 250 rozmìr tìrbin: 20 mm GUGI - litinový pororo t èerný rozmìr ok: 20/30 mm E 600 GUGI - litinový pororo t pozink. rozmìr ok: 20/30 mm E 600 pororo t, pozinkovaný rozmìr ok: 30/30 mm pororo t, pozinkovaný rozmìr ok: 30/30 mm pororo t, pozinkovaný rozmìr ok: 30/15 mm pororo t, pozinkovaný rozmìr ok: 30/15 mm vysokopevnostní roub kryt roubu 91100

6 FASERFIX-SUPER 0 - pro tøídy zatížení A-F dle DIN s tìsnící polodrážkou - s aretaèním systémem SIDE LOCK obj.è svìtlost: 0 mm šíøka: 390 mm prùtoková plocha: 1845 cm 2 svìtlost: 0 mm šíøka: 490 mm prùtoková plocha:1465 cm 2 aretataèní systém SIDE-LOCK Èelní stìny Pro zaèátek a konec žlabu FASERFIX Super 0 je možno dodat odpovídající èelní stìny. Uzavøené èelní stìny z pozinkované oceli pro žlab typu 01 obj. è. 91 žlaby beze spádu dna typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo , P , montážní kotva , na zakázku lze dodat žlaby s rámy z nerezové oceli - na zakázku lze dodat žlaby v jiných rozmìrech dle projektové litinový kryt litinové kryty Kryty se systémem SIDE-LOCK nebo s vysokopevnostními šrouby. typ tøída délka šíøka výška vtokový hmotnost obj. zatížení dle mm mm mm prùøez kg èíslo DIN cm 2 /m litinový kryt rozmìr štìrbin: 20 mm E , litinový kryt rozmìr štìrbin: 20 mm D , vysokopevnostní šroub kryt šroubu Èelní stìny z pozinkované oceli s vodorovným nátrubkem z PVC DN 200 mm pro žlab typu 01 obj. è

7 FASERFIX-SUPER - pro tøídy zatížení A-F dle DIN s tìsnící polodrážkou - s aretaèním systémem SIDE LOCK Èelní stìny Pro zaèátek a konec žlabu FASERFIX Super je možno dodat odpovídající èelní stìny. Uzavøené èelní stìny z pozinkované oceli pro žlab typu 01 obj. è. 96 aretataèní systém SIDE-LOCK Èelní stìny z pozinkované oceli s vodorovným nátrubkem z PVC DN 200 mm pro žlab typu 01 obj. è. 95 žlaby beze spádu dna svìtlost: mm šíøka: 590 mm prùtoková plocha: 2187 cm 2 typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo ,0 21 montážní kotva , na zakázku lze dodat žlaby s rámy z nerezové oceli - na zakázku lze dodat žlaby v jiných rozmìrech dle projektové dokumentace. litinový kryt litinové kryty Kryty se systémem SIDE-LOCK nebo s vysokopevnostními šrouby. typ tøída šíøka délka výška vtokový hmotnost obj. zatížení dle mm mm mm prùøez kg èíslo DIN cm 2 /m litinový kryt rozmìr štìrbin: 20 mm E , vysokopevnostní šroub kryt šroubu

8 FASERFIX Parking Požadavky Povrchová voda musí být ze všech prostor parkovacích budov a podzemních garáží rychle a spolehlivì odvedena. Zabudované odvodòovací systémy musí být dostateènì stabilní, trvanlivé a musí být výškovì nastavitelné, aby se mohly pøipùsobit konstrukèní výšce podlahy. Øešení Parkingové žlaby FASERFIX jsou vysoce zatìžovatelné žlaby z betonu plnìného sekanými sklenìnými vlákny, pozinkované èi nerezové oceli. Vrchní hrany žlabù a úložné plochy pro møíže jsou z ocelových rámù, chránìných proti korozi, které jsou pevnì zakotveny do tìlesa žlabu. Kryty jsou z litiny, pozinkované nebo nerezové oceli. Všechny druhy krytù jsou bezpeènì pøipevnìny vysokopevnostními šrouby, roubíkovým systémem nebo systémem SIDE-LOCK. Parkingové žlaby z pozinkované nebo nerezové oceli mají extrémnì nízkou stavební výšku (od 50 mm). Kvalita, klasifikace a zkoušky odpovídají normì DIN Oblasti použití Parkovací domy a podzemní garáže odvodnìní dopravních ploch pøi vjezdech a výjezdech, odvodnìní jednotlivých podlaží a sklepních prostor, rekonstrukce podlah. 24

9 FASERFIX Standard RECYFIX Požadavek Aby bylo možno dlouhodobì využívat zpevnìné plochy, je nutno zajistit jejich rychlé a spolehlivé odvodnìní. Odvodòovací žlaby pro tyto plochy musí vydržet oèekávané zatížení. Musí být dostateènì stabilní. Ale nejen to, žlaby se musí barvou krytù a jejich designem pøizpùsobit celkovému øešení veøejných i soukromých ploch. Øešení 1) Systém FASERFIX STANDARD je vyrábìn ze smìsi cementu, køemitého písku a sklenìných vláken. 2) Systém RECYFIX je vyrábìn ze tøídìného recyklovatelného polyetylénu. Žlaby obou systémù lze zatìžovat do tøídy zatížení C kn. Oblasti použití Veøejné a soukromé plochy napø. pìší zóny, parky, státní budovy a jejich okolí, koupalištì, vjezdy do garáží, terasy apod.

10 DACHFIX Požadavky Vody z teras, balkonù a plochých støech musí být rychle a spolehlivì odvedeny. Musí být zabránìno škodám, které mùže zejména v okolí dveøí a oken zpùsobit proudící nebo tlaková voda. Øešení Systém DACHFIX tvoøí kapacitní rezervu pro srážkové vody. Umožòuje horizontální i vertikální odvodnìní. Poskytuje ochranu zdí, dveøí a oken proti vodì. Odvodòovací systém DACHFIX se skládá se spodního dílu - stabilní rámové konstrukce ze všech stran otevøené, která je výškovì nastavitelná a lze ji tak pøizpùsobit každé výšce konstrukce podlah. Nezbytnou souèástí systému jsou kryty, spojovací kanálky a boèní síta. Systém DACHFIX je lehce osaditelný, zkrácením ho lze pøizpùsobit dané délce. Na zakázku lze dodat odvodòovací systém i jiné konstrukce i z jiných materiálù. Oblasti použití Veøejné, soukromé a prùmyslové plochy - napø. ploché støechy a terasy v prùmyslu, obchodì, bankách a pojišt ovnách, rodinných domech - zkrátka všude tam, kde je vyžadováno bezpeèné a spolehlivé odvodnìní ploch.

11 FASERFIX Sport Požadavky Na sportovištích a závodních drahách musí být povrchové vody rychle a dùkladnì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí vyhovovat normám DIN a a požadavkùm IAAF. Všechna sportovištì musí být navržena tak, aby nemohlo dojít k poranìní sportovcù. Rìšení Sportovní program FASERFIX nabízí výrobky, které splòují tyto požadavky - napø. odvodòovací žlaby ze sklobetonu s rùznými druhy zakrytí, žlaby k napnutí umìlých povrchù høišt, soft obrubníky s elastickou pryžovou vložkou, obrubníky k napnutí umìlého trávníku, lapaèe písku na doskoèištì a høištì, stavební díly vodních pøíkopù. Oblasti použití Sportovní zaøízení s umìlohmotnými bìžeckými drahami, s umìlým trávníkem, hokejová høištì, doskoèištì, vodní pøíkopy. Žlaby FASERFIX Sport odvodòují tribuny, dìtská a tenisová høištì, koupalištì. 42

12 FASERFIX Kanal Požadavky Technické distribuèní, zásobovací a podobné žlaby, které jsou uložené v podlahách a slouží k rozvodùm technických médií musí být lehce pøístupné a odolné vùèi oèekávanému dopravnímu zatížení. Øešení Žlaby FASERFIX KANAL jsou vysoce zatìžovatelné žlaby ze sklobetonu - smìsi cementu, køemitého písku a sekaných sklenìných vláken. Vrchní hrany a úložné plochy pro kryty jsou tvoøeny rámem chránìným proti korozi, který je do stìn žlabu zakotven 4 kotvami. Ke žlabùm jsou dodávány litinové kryty pøíp. kryty z pozinkované oceli. Litinové kryty jsou ke žlabùm s ohledem na dopravní zatížení spolehlivì pøipevnìny. Kvalita, klasifikace a zkoušky žlabù FASERFIX KANAL odpovídají požadavkùm dle normy DIN Oblasti použití Všude, kde jsou potøeba distribuèní rozvody podlahami - napø. v prùmylu, obchodu, na výstavištích, letištích, nádražích, v prodejních halách, zemìdìlství, pøi zpracování odpadù atd. 44

13 AEROFIX Požadavky Mobilní a stacionární provzdušòovací systémy Žlaby Aerofix byly vyvinuty speciálnì pro použití v kompostovacích zaøízeních, nabízejí èetné pøednosti: V kompostovacích zaøízeních se zhodnocuje organický odpad pøirozeným kolobìhem živin. Moderní technická opatøení podporují pøirozené procesy a urychlují tak kompostování. Øízeným provìtráváním se zkrátí èas na 4-2,5 týdne. Tento proces je nutno zabezpeèit rozvodem vzduchu do celého kompostovacího zaøízení. Mobilní provzdušòovací systémy musí být pøi zøizování a rušení kompostovacích zaøízení zabudovány vždy tak, aby nebyly poškozeny tìžkými pracovními vozidly. Toto øešení je pracné a finanènì nákladné. Stacionární systémy, napø žlaby AEROFIX jsou pevnì zabudované do zemì a navazují na okolní povrch, tak že je lze bez problémù pøejíždìt. l První provzdušòovací a odvodòovací žlaby s variabilním nastavením zavdušòovacích profilù, což umožòuje optimalizaci množství vzduchu v závislosti na druhu kompostu. l Stacionární systém s litinovým krytem pro obzvláš velká kolová zatížení až do tø. E 600 kn podle DIN l Možnost kombinovat s elektronickými mìøícími a provzdušòovacími agregáty. l Pro jeden druh žlabù je možno použít kryty pro provzdušòování nebo pro odvádìní vod. l Možnost øízení kompostovacího procesu pomocí poèítaèe. Øešení Aerofixprovzdušòovací žlaby pro kompostovací zaøízení l Možnost snadného utìsnìní spáry mezi krytem a žlabem. l Štìrbiny v èele žlabù umožòují vytmelení jejich spojù. l Možnost dodateèného ochranného nátìru. l Žlaby z osvìdèeného sklobetonu, spolehlivá ochrana stìn žlabù rámy z pozinkované oceli nebo ušlechtilé oceli V2A, aretace litinových krytù na žlabech, bohaté pøíslušenství. Provìtrávání však nezvyšuje jen hospodárnost kompostovacích zaøízení. Pøirozeným rozkladem napø. mikroorganismù vznikají vysoké teploty a ztráta kyslíku je velmi velká. Nedostatek kyslíku škodí kompostování a mùže vést ke špatné kvalitì komstu. Øízením provzdušòováním klesá teplota a obsah kyslíku se udržuje konstatní. Kombinace se sekundárními opatøeními, jako napø. zakrytí jámy, nabízí nejvìtší možné minimalizování zápachu dmychadlo 2. sonda na mìøení teploty 3. sonda na mìøení kyslíku 4. vpus 5. trubka na vyrovnání tlaku 6. provzdušòovací žlab Aerofix 7. poèítaè 8. ovládání 5 4 Provzdušòovací systém by mìl umožòovat použití žlabù rùzných profilù aby bylo možno množství vzduchu optimalizovat podle druhu kompostu. Také voda, která prosakuje musí být nashromáždìna a odvedena

14 AEROFIX Standard 1 Kryt žlabu pevnì zabetonován nebo zaasfaltován do okolní plochy upávky k regulaci provzdušòování tìsnící drážka krytu 2. Zaruèena optimální ochrana proti korozi: ocelové rámy se nedostanou do styku s kompostem 3. Vysoká stabilita a možnost zatížení až do tøídy E 600 kn 4. Èištìní systému proplachováním ochranné krytky pøed zabudováním zatlaèit 5. Rychlá a snadná montáž krytù na žlaby díky aretaènímu systému SIDE-LOCK tìsnící drážka žlabu 6. Kdykoliv k dodání do stávajících kompostáren Pøíslušenství pro Aerofix-Standard a Aerofix-Super Tìsnící tmel HCR 11, obsah ml Primer HCR 11, obsah ml AEROFIX Standard 150 s aretaèním systémem SIDE-LOCK typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo žlab AEROFIX Standard 150 s pozinkovaným rámem , kryt AEROFIX Standard 150 litina, tøídy zatížení do E kn , vpust AEROFIX Standard 150 se systémem na vyrovnání tlaku, s pozinkovanýn rámem ,0 55 nátrubek z PVC DN ,5 906 èelní stìna uzavøená, typ 010, pozinkovaná , èelní stìna s vodorovným vývodem z PVC typ 010, pozinkovaná , ucpávky provzdušòovacích otvorù, plné ucpávky provzdušòovacích otvorù, dìrované Pracovní souprava skládající se z montážní pistole, míchadla, stojanu na míchání a stìrky 10000

15 AEROFIX - Super 1 Kryty je možno kdykoliv ze žlabu sejmout. 2. Pøímí pøístup ke žlabu. 3. Jednoduchá montáž a demontáž. krytky k regulaci provzdušòování utìsnìné krytky utìsnìní spár 4. Rám z nerezové oceli. 5. Kdykoliv k dodání do stávajících kompostáren tìsnící drážka žlabu AEROFIX Super 150 typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo žlab AEROFIX Super 150 typ 010 s nerezovým rámem V2A , kryt AEROFIX Super 150 litina, tøídy zatížení do E kn , vpust AEROFIX Super 150 se systémem na vyrovnání tlaku, s nerezovým rámem V2A , nátrubek z PVC DN ,5 906 èelní stìna uzavøená, typ 010, z nerezové oceli V2A , èelní stìna s vodorovným vývodem z PVC DN , ucpávky provzdušòovacích otvorù, plné ucpávky provzdušòovacích otvorù, dìrované dodateèné natøení speciálním nátìrem proti pùsobení agresivních vod - na zakázku Stavební pøíklady viz. str

16 FASERFIX-KANAL - pro tøídy zatížení A-E dle DIN s tìsnící polodrážkou - s aretaèním systémem SIDE LOCK aretataèní systém SIDE-LOCK FASERFIX distribuèní žlaby, beze spádu dna typ délka šíøka výška hmotnost objednací mm mm mm kg èíslo FASERFIX-Kanal 100 KS svìtlost 100 mm K 100 KS, typ K 100 KS, typ 05 K 100 KS, typ 010 K 100 KS, typ 020 FASERFIX-Kanal 150 svìtlost 150 mm K150, typ 0105 K150, typ 01 K150, typ 010 K150, typ 020 K150, typ 01 hranatý vnitøní profil K150, typ 010 hranatý vnitøní profil K150, typ 020 hranatý vnitøní profil FASERFIX-Kanal 200 svìtlost 200 mm K 200, typ 0105 K 200, typ 01 K 200, typ 020 K200, typ 250 hranatý vnitøní profil K 200, typ 01 hranatý vnitøní profil K200, typ 010 hranatý vnitøní profil K200, typ 020 hranatý vnitøní profil , , , , , , , , , , , , , , , , , , FASERFIX-Kanal 300 svìtlost 300 mm K300, typ 0105 K300, typ 01 K300, typ 01 hranatý vnitøní profil , , , FASERFIX-Kanal 0 svìtlost 0 mm K 0, typ 0105 K 0, typ 01 transportní kotva FASERFIX-Kanal svìtlost mm K, typ 0105 K, typ 01 transportní kotva , , , , , , Na zakázku lze dodat žlaby DN mm bez ocelových rámù. 45

17 Universální odtoková vpust Universální odtoková vpust mùže být použita jako odboèovací, rozdìlovací nebo revizní šachta. V pøípadì použití jako odboèovací šachta je na ni možno napojit ze 4 stran žlaby rùzných šíøek. Rovnìž jsou možná rohová nebo T spojení. Z rozdìlovací šachty mohou být rozvody vedeny v rùzných smìrech. hauraton FASERFIX DIN KL. E hauraton FASERFIX DIN KL. E Závìsné háky Technická vedení mohou být ve žlabech KANAL vedena na závìsných hácích nebo v umìlohmotných rozvodných kanálcích.ve žlabech typu K K mohou být vedení uložena v rùzných výškových úrovních. Závìsný hák 2 ks pro 1 bm žlabu obj. èíslo: 710 Umìlohmotný kanálek délka: 1000 mm šíøka: 107 mm výška: 65 mm barva: šedá (RAL 7030) obj. èíslo: 988 Montážní prvky obj. èíslo: 711 V revizních šachtách lze kontrolovat klíèové body rozvodù. Universální šachta FASERFIX Kanal se dodává buï v jednodílném nebo kompletním dvoudílném provedení. Pro zvìtšení výšky lze použít doplòkový mezikus. 390 délka: šíøka: 510 mm 390 mm Horní díl s plným litinovým krytem únosnosti tø. E kn výška: 0 mm hmotnost: 73,0 kg obj. èíslo: DN 150/200 Dvoudílná s plným litinovým krytem únosnosti tø. E kn 510 výška: 850 mm hmotnost: 207,0 kg obj. èíslo: Mezikus výška: 0 mm hmotnost: 82,0 kg obj. èíslo: 54 DN 150/ Èelní stìny Èelní stìny FASERFIX KANAL se hodí na zaèátky a konce žlabù. typ šíøka výška hmotnost obj. mm mm kg èislo Kanal 100 KS, typ 010 typ , , Kanal 150, typ 01 typ 010 typ , , , Kanal 200, typ 01 typ , , Kanal 300, typ , Kanal 0, typ , Kanal, typ ,5 4396

18 Služby na zakázku Žlaby FASERFIX KANAL a universální odtokové vpusti lze na zakázku individuálnì upravit. Dle projektové dokumentace lze do stìn nebo dna žlabù vyvrtat napojovací èi odboèovací otvory DN mm. objednací èíslo Dle projektové dokumentace lze vlepit nátrubky z PVC DN mm do stìny nebo dna žlabu. objednací èíslo Dle projektové dokumentace lze žlaby DN mm zkracovat na libovolnou délku. objednací èíslo Dle projektové dokumentace lze žlaby DN mm øezat pod libovolným úhlem pro rohová spojení. objednací èíslo Kryty Ke žlabùm FASERFIX Kanal se dodávají litinové kryty, nebo kryty z pozinkované oceli. Kryty jsou ke žlabùm bezpeènì pøipevnìny vysokopevnostními šrouby, roubíkovým systémem nebo systémem SIDE-LOCK. obj.è obj.è typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo FASERFIX-Super 100 KS lze použít pro žlaby Kanal 100 KS svìtlost 100 mm uzavøený kryt, pozinkovaný, tø. únosnosti C 250 kn uzavøený kryt, pozinkovaný, tø. únosnosti C 250 kn FASERFIX - Kanal 150 svìtlost 150 mm plný litinový kryt, tø. únosnosti E 600 kn FASERFIX - Kanal 200 svìtlost 200 mm plný litinový kryt, tø. únosnosti E 600 kn FASERFIX - Kanal 300 svìtlost 300 mm plný litinový kryt, tø. únosnosti E 600 kn FASERFIX - Kanal 0 svìtlost 0 mm plný litinový kryt, tø. únosnosti E 600 kn , , , , , , FASERFIX - Kanal svìtlost mm plný litinový kryt, tø. únosnosti E 600 kn , vysokopevnostní šroub kryt šroubu

19 Stavební doporuèení Naše stavební doporuèení/ pøíklady jsou nezávazné, obecnì platné návrhy. Ve zvláštních pøípadech musí projektant navrhnout konkrétní opatøení. 1. Žlaby musí být zapuštìny o 3-5 mm pod úrovní okolních ploch. 2. Jsou-li žlaby osazeny v betonových plochách, je nutno v jejich blízkosti vybudovat dilataèní spáry, které eliminují síly vznikající z roztažnosti betonu. 4. Kde mohou vznikat extrémnì veliké posuvné síly (napø. pøi brzdìní vozidel pøi sjezdu z ramp) jsou nutná mimoøádná opatøení. Pro universální šachty Kanal jsou platná stejná stavební doporuèení. Stavební pøíklady betonová a kamenná dlažba, dlaždice tøída zatížení A (15 kn) - B (125 kn) C (250 kn) dlažba nosná vrstva podkladní beton nebo štìrkopísek 3. Žlaby FASERFIX KANAL jsou mimoøádnì stabilní. Z tohoto dùvodu se není nutno obávat jejich poškození bìhem usazování nebo budování konstrukcí okolních ploch. obetonování betonová plocha tøída zatížení A (15 kn) - D (0 kn) nenamrzavá zemina E (600 kn) - F (900 kn) beton nosná vrstva dilataèní spára max 2m betonování nenamrzavá zemina asfaltobetonový povrch tøída zatížení A (15 kn) - D (0 kn) E (600 kn) - F (900 kn) asfaltobeton nosná vrstva podkladní asfaltová vrstva obetonování nenamrzavá zemina 48

20 FASERFIX-SPORT HAURATON HAURATON HAURATON HAURATON Hauraton nabízí obsáhlý program Sport pro odvodnìní povrchových vod ze sportovních zaøízení a umìlých bìžeckých drah. Žlaby Sport z betonu plnìného sklenìnými vlákny v rùzných tvarech, velikostech, délkách a šíøkách, se sklonem nebo bez sklonu dna a s pøíslušnými odtokovými vpustmi Kryty Sport v rùzných variantách, z umìlé hmoty vyztužené sklenìnými vlákny, polymerbetonu apod. Žlaby nebo obrubníky pro napínání a upevòování umìlých trávníkù v rùzných velikostech a provedeních vè. pøíslušenství a poradenské èinnosti Vodní pøíkop tøídílná sestava vodního pøíkopu. Pøedností je snadná a rychlá montáž Distribuèní šachty pro elektrická a spojovací zaøízení, armatury, mìøící pøístroje a rozvod vody CAD servis Na pøání bezplatnì zpracujeme detailní kladeèské plány pro sportovní høištì a zaøízení pomocí výpoèetního systému CAD. Naši pracovníci Vám rádi a ochotnì kvalifikovanì poradí. Pøejete-li si podrobné informace vyžádejte si prosím náš speciální katalog FASERFIX Sport! Soft obrubníky a soft rámy v rùzných délkách, šíøkách a výškách k ochranì proti zranìní, v bílé nebo èerné barvì Vyýpis prvkù název prvkù obj. c. pozice z lab FASERFIX Sport FASERFIX Sport plastový kryt GFK, rovnyý odtoková vpust FASERFIX Sport Typ pozice 2 52 zžlab FASERFIX Sport 010 G FASERFIX Sport plastový kryt GFK, obloukovyý pozice s te rbinový z lab FASERFIX 010 SG FASERFIX Sport zasl. plast. kryt GFK, obloukový odtoková vpust FASERFIX Sport Typ se s te rbinovým ros tem pozice 4 1 FASERFIX Sport vodní pr íkop

21 DACHFIX DACHFIX-Standard Typ 0 DACHFIX-Standard Typ I DACHFIX-Standard Typ I DACHFIX-Standard Typ III DACHFIX-Standard typ 0 DACHFIX-Standard typ III DACHFIX-Standard typ IV, (obr. s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem) DACHFIX-Standard Typ IV Konstrukce žlabù Dachfix-Standard byla vyvinuta firmou Hauraton, je patentována a již nìkolik let osvìdèená. Spodní díly žlabù DACHFIX Standard mají 4 výškovì nastavitelné podpìrné rámy. Kryty jsou vyrobeny z pozin-kované oceli. Ke všem typùm odvodòovacího sytému DACHFIX se dodávají boèní síta (prùmìr odtokových dìr je cca 5 mm). K spodním dílùm z pozinkované nebo umìlou hmotou potažené oceli se dodávají pozinkovaná boèní síta. Pokud jsou spodní díly systému vyrobeny z nerezové oceli jsou boèní síta dodána ze stejného materiálu. V pøípadì, že jsou žlaby Dachfix položeny podél fasády, mohou být dodány s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem š. 50 mm. Tento úhelník slouží pro napojení omítky na žlab. délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo DACHFIX-Standard typ I DP se štìrbinovým roštem , se štìrbinovým roštem , s pororoštem, rozmìr ok 30/ , s pororoštem, rozmìr ok 30/ , rohový kus 90 se štìrbinovým roštem , rohový kus 90 s pororoštem , boèní síto, 2 kusy / 1 bm , boèní síto, 2 kusy / 0,5 bm kusy , spojovací kanálek , DACHFIX-Standard typ II DP se štìrbinovým roštem , s pororoštem, rozmìr ok 30/ , boèní síto, 2 kusy / 1 bm , spojovací kanálek , DACHFIX-Standard typ III DP s pororoštem, rozmìr ok 30/ , boèní síto, 2 kusy / 1 bm , spojovací kanálek , DACHFIX-Standard typ IV DP s pororoštem, rozmìr ok 30/ , boèní síto, 2 kusy / 1 bm , spojovací kanálek , DACHFIX-Standard typ 0, výškovì nenastavitelný se štìrbinovým roštem , s pororoštem, rozmìr ok 30/ , systém DACHFIX je pochùzný a pojízdný invalidními vozíky, na zakázku lze dodat: žlaby DACHFIX s jednostranným rozšíøeným úhelníkem (š. 50 mm), litinové kryty, spodní díly z nerezové nebo umìlou hmotou potažené oceli (min. odbìr 30 bm). 37

22 DACHFIX Spodní konstrukce žlabù DACHFIX Super se skládá z rámù a tøí výškovì nastavitelných podpìr Spodní díly žlabù jsou z pozinkované nebo z nerezové oceli. (min.odbìr 30 bm). Jako kryty ke žlabùm jsou nabízeny pororošty, štìrbinové rošty, dvojité štìrbinové rošty, dìrované rošty pozinkované nebo z nerez. oceli. Spojovací kanálek pro žlaby Dachfix Standard a Dachfix Super, slouží k tomu, aby voda odvádìná žlaby DACHFIX byla odvedena k pøíslušným støešním odtokùm. Spojovací kanál je vyroben z pozinkované oceli. V pøípadì, že je žlab DACHFIX uložen v tìsné blízkosti fasády je ho možno dodat s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem šíøky 50 mm pro napojení fasády. pro tøídu zatížení A 15 kn délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo DACHFIX-Super typ 0/55 DP se pororoštem, rozmìr ok 30/ , se pororoštem, rozmìr ok 30/ , s dvoj. štìrbinovým pozink. roštem ,8 628 s dvoj. štìrbinovým roštem z nerez. oceli , s dìrovaným pozinkovaným roštem , s dìrovaným nerezový nerez. roštem se štìrbinovým pozink. roštem* , se štìrbinovým nerez. roštem* , aretaèní roubík pro pozink. rošty 0, aretaèní roubík pro pozink. rošty z nerez. oceli 0, boèní síto, 2 kusy/1 bm , spojovací kanálek , DACHFIX-Super typ 0/89 DP se pororoštem, rozmìr ok 30/ , se pororoštem, rozmìr ok 30/ , s dvoj. štìrbinovým pozink. roštem ,0 648 s dvoj. štìrbinovým pozink. roštem z nerez oceli , s dìrovaným pozinkovaným roštem , s dìrovaným nerezovým roštem , se štìrbinovým pozink. roštem* , se štìrbinovým nerez. roštem* , aretaèní roubík pro pozink. rošty 0, aretaèní roubík pro pozink. rošty z nerez. oceli 0, boèní síto, 2 kusy/1 bm , spojovací kanálek , DACHFIX-Super typ 0/123 DP se pororoštem, rozmìr ok 30/ , se pororoštem, rozmìr ok 30/ , s dvoj. štìrbinovým pozink. roštem ,2 668 s dvoj. štìrbinovým pozink. roštem z nerez oceli , s dìrovaným pozinkovaným roštem , s dìrovaným nerezovým roštem , se štìrbinovým pozink. roštem* , se štìrbinovým nerez. roštem* , aretaèní roubík pro pozink. rošty 0, aretaèní roubík pro pozink. rošty z nerez. oceli 0, boèní síto, 2 kusy/1 bm , spojovací kanálek , * bez aretaèního roubíku - systém DACHFIX je pochùzný a pojízdný invalidními vozíky, na zakázku lze dodat: žlaby DACHFIX s jednostranným rozšíøeným úhelníkem (š. 50 mm), litinové kryty, spodní díly z nerezové nebo umìlou hmotou potažené oceli (min. odbìr 30 bm) 38

23 DACHFIX DACHFIX-Super typ 0/55, s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem š. 50 mm DACHFIX-Super typ 0/55, s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem š. 50 mm DACHFIX-Super typ 0/89 DACHFIX-Super typ 0/ DACHFIX-Super typ 0/123 DACHFIX-Super typ 0/ DACHFIX Super - pro tøídu zatížení B-C ( kn) pro tøídu zatížení B-C ( kn) Stabilní konstrukce z pozinkované (nerezové) oceli. Pro zakrytí žlabù je možno použít krytù pøíslušných šíøek z programu FASERFIX Super. Vyrábí se dle pøání zákazníka v uvedených šíøkách (viz. tabulka) v požadovaných délkách a výškách. v š typ sš-stav. š-šíøka v-výška délka šíøka mm mm mm DS dle zadání dle zadání DS dle zadání dle zadání DS dle zadání dle zadání DS dle zadání dle zadání sš 39

24 Design krytù- Dachfix-Super Na žlaby Dachfix-Super existují èetné druhy zakrytí v rùzných materiálù. Nabídka krytù viz. FASERFIX Super 100 KS, 150, 200 a 300. Zvolte si pro své speciální požadavky optimální kryty co do funkènosti a designu. Nástavec Dachfix pro støešní vpust Pro støešní odtoky existují výškovì nastavitelné nástavce DACHFIX s pozinkovanou boèní dìrovanou lištou a pororoštem s rozmìrem ok 30/10 mm. typ délka šíøka stav. výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo Vpust DACHFIX typ 1 s pororoštem rozmìr ok 30/10 a boèní lištou , DACHFIX typ 2 s pororoštem rozmìr ok 30/10 a boèní lištou , vpusti DACHFIX jsou pochùzné a pojízdné invalidními vozíky Spojovací kanálek pro žlaby DACHFIX Spojovací kanálek pro žlaby Dachfix Standard a Dachfix Super, slouží k tomu, aby voda odvádìná žlaby DACHFIX byla odvedena k pøíslušným støešním odtokùm. Spojovací kanál je vyroben z pozinkované oceli délka: 1000 mm šíøka: 70 mm výška: 30 mm hmotnost: 0,7 kg obj.è

25 Stavební pøíklady Stavební pøíklad DACHFIX Super v okolí dveøí s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem a spojovacím kanálkem. Odvod vody je zajištìn stávajícími støešními vpustmi. Množství a rozmìry vpustí jsou stanoveny dle pøíslušných pøedpisù. Využitím spojovacích kanálkù lze vzájemnì propojit vzdálenìjší støešní vpusti a žlaby DACHFIX. Naše stavební doporuèení/pøíklady jsou nezávazné a obecnì platné návrhy. Ve zvláštních pøípadech musí projektant navrhnout konkrétní opatøení. dlažba spojovací kanálek štìrkov lože boèní síto jednostrannì rozšíøený úhelník izolace dle norem pro ploché støechy Stavební pøíklad žlabu DACHFIX pøi extrémní nerovnosti podkladní konstrukce. Každá podpìra je individuelnì výškovì nastavitelná. Stavební pøíklad - DACHFIX Standard v okolí zdi s jednostrannì rozšíøeným úhelníkem a spojovacím kanálkem a vpustí DACHFIX. Stavební pøíklad - DACHFIX Standard v dlažbì a zatravnìné støeše. 41

26 FASERFIX-STANDARD Žlaby FASERFIX Standart jsou armovány sklenìnými vlákny. Tato technologie umožòuje v porovnání se žlaby z obyèejného betonu redukci tloušt ky stìn žlabù a zvyšuje pevnost betonu v ohybu. Žlaby FASERFIX Standart jsou dodávány se sklonem nebo bez sklonu dna. Žlaby jsou odolné proti mrazùm a solným roztokùm. Žlaby FASERFIX Standart odpovídají svojí kvalitou, klasifikací a zkoušením požadavkùm normy DIN Pravidelné zkoušky kvality provádìné Institutem pro stavební materiály a technologie pøi Universitì v Karlsruhe a vlastní zkoušky dle normy DIN EN ISO 9001 zajišt ují vysoký standart výrobkù. žlaby se spádem dna 0,6% / žlaby beze spádu dna typ svìtlost šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo * , * , , , , ,0 4 05* , , , , , , * , , , , , , * , , , , , , svìtlost: 100 mm šíøka: 141 mm prùtoková plocha: typ 1: 91 cm 2 typ 020: 208 cm * , S60* , S80* , S95* , * žlaby beze spádu dna - kryty ke žlabùm viz. str

27 Odtokové vpusti Odtoková vpust tvoøí pøechodový prvek pro napojení žlabu na kanalizaci. Vpusti se dodávají s košem na neèistoty z pozinkované oceli nebo PVC. Žlaby lze napojit na vpust z obou èelních stran. délka: šíøka: mm 141 mm Èelní stìny Èelní stìny FASERFIX Standart se používají k zaslepení èel žlabù. Uzavøené èelní stìny z pozinkované oceli pro typ žlabu 01, 1 objednací èíslo: 5081 pro typ žlabu 010, 10 objednací èíslo: 5082 pro typ žlabu 020 objednací èíslo: 5083 Služby na zakázku Žlaby a vpusti FASERFIX Standart lze na zakázku zkracovat, øezat pod libovolným úhlem, opatøit odpadními nebo napojovacími otvory. vrtání napojovacích otvorù DN mm dle projektové dokumentace, objednací èíslo vlepení nátrubku z PVC DN mm dle projektové dokumentace, do stìny nebo do dna žlabu, objednací èíslo: krácení žlabù vè. krytù dle projektové dokumentace objednací èíslo: 994 šikmé øezy pro rohová spojení dle projektové dokumentace objednací èíslo: / / 345 Odtoková vpust typ H 345 s košem z PVC výška: 345 mm vzdálenost støedu odtok. otvoru od horní úrovnì rámu: 2 mm napojení na kanalizaci èelní: DN 100 mm boèní: DN 100 mm hmotnost: 32,0 kg objednací èíslo: 5053 Odtoková vpust typ H 345 s košem z pozinkované oceli tech. údaje viz výše hmotnost: 33,0 kg objednací èíslo:5055 Odtoková vpust typ H 465 s košem z PVC výška: 465 mm vzdálenost støedu odtok. otvoru od horní úrovnì rámu: 255/270 mm napojení na kanalizaci èelní: DN 100 mm boèní: DN 100/150 mm hmotnost: 42,0 kg objednací èíslo:5057 Odtoková vpust typ H 465 s košem z pozinkované oceli tech. údaje viz výše hmotnost: 43,0 kg objednací èíslo:5059 Zápachový uzávìr DN 100 mm, vnitøní pouze pro typ H 465 objednací èíslo:962 Nátrubky z PVC DN 100 mm objednací èíslo: Èelní stìny z pozinkované oceli s vodorovným nátrubkem z PVC DN 100 mm pro typ žlabu 01 5 objednací èíslo: 5096 pro typ žlabu 010, 10 objednací èíslo: 5097 pro typ žlabu 020 objednací èíslo: 5098 Zápachový uzávìr pro svislý odtok DN 100 mm objednací èíslo: 964 Zápachový uzávìr pro vodorovný odtok DN 100mm objednací èíslo:

28 RECYFIX - pro tøídy zatížení A-C dle DIN Žlaby RECYFIX jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného PE HD. Vyznaèují se vysokou chemickou odolností, jsou odolné mrazu a solným roztokùm, UV-stabilní, nezávadné životnímu prostøedí. Øadí se do skupiny ekologických materiálù, které jsou vhodné pro 100 % recyklaci. Pøedností žlabu RECYFIX je jejich nepatrná hmotnost, která usnadòuje manipulaci pøi pøepravì a zabudování žlabù. Malou hmotností však neztrácejí žlaby na stabilitì èi funkènosti, naopak jsou rovnocenné obvyklým odvodòovacím systémùm. Žlaby jsou ideální pro zabudování svépomocí. Hauraton má dlouholeté zkušenosti s povrchovým odvodòením. Firemní management - certifikovaný dle DIN EN ISO 9001 Vám garantuje prvotøídní kvalitu a servis. RECYFIX DN 100 mm typ 01/010 žlaby beze spádu dna typ svìtlost šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo , , , , , / /185 - kryty ke žlabùm viz. str. 34. Odtoková vpust RECYFIX pro svìtlost žlabu 100 mm Èelní stìny pro svìtlost žlabu 100 mm Pro zaslepení èel. žlabù uzavøené èelní stìny z pozinkované oceli obj. èíslo 281. svìtlost: 100 mm šíøka: 160mm prùtoková plocha: typ cm 2 typ cm 2 Èelní stìny z pozinkované oceli s vodorovným nátrubkem z PVC DN 100 mm obj. èíslo 286. RECYFIX DN 200 mm typ 010 s košem na neèistoty z PVC èelní: DN 100 boèní: DN 100 hmotnost: 3,6 kg obj. èíslo 252 Zápachový uzávìr RECYFIX pro svislý odtok DN 100 obj. èíslo 295 Pro žlab typu 01 univerzální polyetylen. èelní stìna s nátrubkem DN 50 mm obj. èíslo 281. Èelní stìny pro svìtlost žlabu 200 mm Pro žlab typu 010 univerzální polyetylen. èelní stìna s nátrubkem DN 70 mm obj. èíslo 692. svìtlost: 200 mm šíøka: 260mm prùtoková plocha: typ cm 2 33

29 Kryty pro laby FASERFIX STANDARD a RECYFIX Program FASERFIX Standard a RECYFIX nabízí více variant zakrytí - litinové kryty, kryty z pozinkované nebo nerezové oceli. obj.è roubení Ke v em svorkovým ro tùm a k litinovým krytùm lze dodat pøídavné roubení pro bezpeèné obj.è uchycení krytù. roubení lze osadit i dodateènì. obj.è obj.è. 673 obj.è obj.è obj.è obj.è. 668 typ tøída zatí ení dle DIN délka mm íøka mm tìrbinový svorkový ro t pozinkovaný í íøka tìrbin: 84 x 10 mm tìrbinový svorkový ro t z nerezové oceli íøka tìrbin: 84 x 10 mm A 15 A 15 A 15 A svorkový pororo t pozinkovaný velikost ok: 30 x 10 mm svorkový pororo t pozinkovaný velikost ok: 30 x 10 mm A 15 A 15 B 125 B C 250 vý ka mm vtokový prùøez cm2/m hmotnost obj. kg èíslo ,2 1,1 2,2 1, ,2 1,6 4,0 2, , C , C 250 C ,0 3, Kryty pro laby DN 100 mm GUGI-litinový pororo t, èerný rozmìr ok: 20 x 30 mm GUGI-litinový pororo t, postøíbøený, rozmìr ok: 20 x 30 mm litinový kryt íøka tìrbin: 81 x 14 mm íøka tìrbin: 81 x 6 mm STANDARD roubení pro svorkové ro ty 5090 STANDARD roubení pro litinové kryty RECYFIX roubení pro v echny kryty Kryty pro laby DN 200 mm svorkový pororo t pozink. velikost ok: 30 x 30 mm B ,2 673 GUGI-litinový pororo t, èerný, velikost ok: 85 x 20 mm C ,5 668 litinový kryt, velikost ok: 15 x 20 mm C ,5 664 RECYFIX roubení pro v echny kryty

30 Stavební doporuèení Naše stavební doporuèení/ stavební pøíklady jsou obecnì platná. Specifická opatøení navrhne projektant dle konkrétních podmínek. Pøi stavbì je nutno respektovat platné stavební pøedpisy. Uživatel musí bezpodmíneènì dbát stavebních podmínek a použít odpovídající výrobky pro danou situaci (napø. vhodnou kategorii únosnosti krytù). Nedodržení stavebních podmínek mùže vést k poškození žlabù, na které se nevztahuje záruka. Vrchní hrana krytu musí trvale ležet 3-5 mm pod úrovní okolních ploch. Jsou-li žlaby osazeny v betonových plochách, je nutno v jejich blízkosti vybudovat dilataèní spáry, které eliminují síly vznikající z roztažnosti betonu. dlažba Stavební pøíklady pro žlaby FASERFIX STANDARD a RECYFIX betonová a kamenná dlažba, dlaždice tøída zatížení A (15 kn) podkladní vrstva obetonování podkladní beton nebo štìrkopísek nenamrzavá zemina betonová a kamenná dlažba, dlaždice tøída zatížení A (15 kn) B (125 kn) Norma-DIN Klasifikace a zkoušky kvality odvodòovacích žlabù odpovídají normì DIN Dle druhu odvodòované plochy jsou žlaby rozdìleny: Tøída A 15 - zkušební síla 15 kn Dopravní plochy, které mohou být využity pouze pro pìší a cyklistický provoz a podobné plochy. Tøída B zkušební síla 125 kn Chodníky, pìší zóny a podobné plochy, parkovištì pro osobní vozy. Tøída C zkušební síla 250 kn Chodníky, pìší zóny a podobné plochy, parkovištì pro osobní a lehkou nákladní dopravu. Viz DIN Pøed hutnìním ploch v tìsné blízkosti žlabù, pøed obeto nováním, pokládáním asfaltobetonu nebo dlažby je nutno žlaby rozepøít døevìnými špalíky. dlažba podkladní vrstva podkladní beton nebo štìrkopísek Pøi pochybnostech u volby tøídy únosnosti volte vždy vyšší tøídu. Pøi použití pro tøídy zatížení C je nutno žlaby obetonovat až po jejich horní úroveò. Pro odtokové vpusti platí stejná stavební doporuèení. obetonování nenamrzavá zemina asfaltobetonový povrch tøída zatížení A (15 kn) C (250 kn) asfaltobeton podkladní vrstva obetonování nenamrzavá zemina 35

31 FASERFIX-PARKING - pro tøídy zatížení A-E dle DIN s tìsnící polodrážkou - s aretaèním systémem SIDE LOCK FASERFIX Parking Žlaby ze sklobetonu smìsi cementu, køemitého písku a sklenìných sekaných vláken. FASERFIX Parking 100 KS typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo , , Na zakázku lze dodat žlaby jiných výšek. FASERFIX Parking / / svìtlost: 100 mm šíøka: 160 mm žlaby bez sklonu dna typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo , , , svìtlost: 150 mm šíøka: 2 mm žlaby bez sklonu dna FASERFIX Parking 200 typ délka šíøka výška hmotnost obj. mm mm mm kg èíslo , svìtlost: 200 mm šíøka: 290 mm žlaby bez sklonu dna , , Na zakázku lze dodat žlaby s rámy z nerezové oceli. 25

32 Export Kat12/97 Cyan t Magenta t Yellow t Schwarz t tschech 12/97 Žlaby FASERFIX Parking Žlaby FASERFIX Parking 100 S z pozinkované oceli mohou být spojeny pomocí pøídavné pøíruby. K zajištení vodotìsnosti spoje žlabu je nutno spáry u spojovací pøíruby utìsnit tìsnícím tmelem. Koncová pøíruba s èelní stìnou slouží k uzavøení èel žlabù. U žlabù vetších délek mohou být pøídavné pøíruby použity jako podpìra. spojovací pøíruba koncová pøíruba svìtlost: 100 mm šíøka: 193 mm svìtlost: 150 mm šíøka: 236 mm svìtlost: 200 mm šíøka: 288 mm 26 Žlaby FASERFIX Parking z nerezové oceli se vyrábìjí dle návrhu projektanta v rùzných stavebních výškách a délkách. Tyto žlaby jsou absolutnì vodotìsné a odolné korozi. typ délka šíøka výška stavební svislý odtokový hmotnost obj. mm mm mm výška nátrubek* kg èíslo FASERFIX Parking 100 S, svìtlost 100 mm typ P 100 S typ P 100 S typ P 100 S typ P 100 S spojovací pøíruba se 4 úchytkami a 4 šrouby M8 koncová pøíruba se 2 úchytkami a 2 šrouby M , , , DN 70 6, , , FASERFIX Parking 150 S**, svìtlost 150 mm typ P 150 S , typ P 150 S , typ P 150 S , typ P 150 S DN 100 7, FASERFIX Parking 200 S**, svìtlost 200 mm typ P 200 S , typ P 200 S , typ P 200 S , typ P 200 S DN , * svislý odtokový nátrubek je umístìn 1250 mm od zaèátku žlabu ve smìru toku vody ** na zakázku lze dodat spojovací pøírubu

33 Export Kat12/97 Cyan t Magenta t Yellow t Schwarz t tschech 12/97 Lapaè neèistot Proti vzniku neèistot do svislého odpadního potrubí lze do žla vertikálním odtokovým nátrubkem vložit lapaè neèistot. Koš na neèistoty pro DN 70 mm výška: 65 mm prùmìr: 60 mm obj. è.: 1189 Koš na neèistoty pro DN 100mm výška: 120 mm prùmìr: 85 mm obj. è.: 1191 Koš na neèistoty pro DN 150mm výška: 180 mm prùmìr: 132 mm obj. è.: 2191 Èelní stìny Pro zaèátek a konec žlabu FASERFIX Parking je možno dodat odpovídající èelní stìny. Uzavøené èelní stìny z pozinkované oceli Parking 100 Typ 80 obj. è Typ 100 obj. è Parking 150 Typ 100 obj. è Typ 150 obj. è Typ 200 obj. è Typ S obj. è Parking 200 Typ 115 obj. è Typ 150 obj. è Typ 200 obj. è Typ S obj. è Služby na zakázku Žlaby a vpusti FASERFIX Parking lze na zakázku zkracovat, øezat pod libovolným úhlem, opatøit odpadními nebo napojovacími otvory. dílenské vrtání napojovacích otvorù DN mm dle projektové dokumentace obj. è dílenské vlepení nátrubku z PVC DN mm do stìny nebo do dna obj. è dílenské øezání žlabù DN mm vè. krytù dle projektové dokumentace obj. è šikmé øezy pro rohová spojení dle projektové dokumentace pro žlaby DN mm obj. è Kotevní systém pro betonové žlaby FASERFIX Parking 150 a Parking 200 Ve vysoce zatìžovaných plochách v prùmyslu, kde jsou pøi jízdách vyvozovány vysoké brzdící síly, otøesy a kmitání, se používá pøídavný kotvící systém. Ve dnì žlabu jsou na 1 bm zabetonovány 2 umìlohmotné trubièky # 14 mm, kterými lze v pøípadì nutnosti provléci ocelové kotvící pruty. Aretaèní systém umìlohmotná trubièka ve dnì žlabu, 2 ks pro 1 bm, # 14 mm obj. è. 703 Kotvící ocelové pruhy 2 ks pro 1 bm, # 12 mm obj. è. 704 hauraton FA RFIX DIN KL. E

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

Žlaby FASERFIX - Parking

Žlaby FASERFIX - Parking Žlaby FASERFIX - Parking Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchová voda musí být ze všech prostor parkovacích budov a podzemních garáží odvedena rychle a spolehlivě. Zabudované odvodňovací systémy musí

Více

Žlaby DACHFIX. Žlaby DACHFIX: pro spolehlivé odvodnění...

Žlaby DACHFIX. Žlaby DACHFIX: pro spolehlivé odvodnění... DACHFIX Žlaby DACHFIX Požadavky Řešení Vody z teras, balkonů a plochých střech musí být rychle a spolehlivě odvedeny. Musí být zabráněno škodám, které může zejména v okolí dveří a oken způsobit proudící

Více

FASERFIX - Kanal. FASERFIX Kanal v průmyslových stavbách. Oblasti použití

FASERFIX - Kanal. FASERFIX Kanal v průmyslových stavbách. Oblasti použití FASERFIX KANAL FASERFIX - Kanal Požadavky Řešení Oblasti použití Technické distribuční, zásobovací a podobné žlaby, které jsou uložené v podlahách a slouží k rozvodům technických médií musí být lehce přístupné

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK

FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK Žlaby FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK Požadavky Řešení Oblasti použití Odvodňovací žlaby ve vysoce namáhaných plochách jako jsou např. překladiště, letiště, logistická centra apod.

Více

Žlab pohled a příčný řez typ 010

Žlab pohled a příčný řez typ 010 I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY O B Č A N S K É S TAV BY AQUA S P O R T OV N Í S TAV BY FASERFIX SUPER 100 Žlab pohled a příčný řez typ 010 Odtoková vpust pohled a příčný řez Žlab pohled a příčný řez typ

Více

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 Ceník 2010 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

ceník 2009 platný od 1. března 2009

ceník 2009 platný od 1. března 2009 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY ceník 2009 platný od 1. března 2009 Ceník 2009 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z polymerického betonu Liniové odvodňovací systémy Ceník 7/2011 RONN DRAIN

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z polymerického betonu Liniové odvodňovací systémy Ceník 7/2011 RONN DRAIN Odvodňovací systémy z polymerického betonu Ceník 7/2011 www.ronn.cz Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN 100 SELF ECO 100, SELF 100 GL 100 KE 100 SF 4 5 6 OCELOVÝ ROŠT VOLITELNÝ TYP ROŠTU VOLITELNÝ TYP

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Žlab pohled a příčný řez Kryty do tř. zatížení C 250. Odtoková vpust s plastovým košem. Šroubení pro litinové kryty

Žlab pohled a příčný řez Kryty do tř. zatížení C 250. Odtoková vpust s plastovým košem. Šroubení pro litinové kryty I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY OBČANSKÉ STAVBY aqua SPORTOVNÍ STAVBY FASERFIX STANDARD E 100 Žlab pohled a příčný řez Kryty do tř. zatížení C 250 Odtoková vpust pohled a příčný řez Odtoková vpust s plastovým

Více

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna.

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna. Žlaby pro lehkou a střední zátěž Rohožky Anglické dvorky Mřížové rošty Bodové vpustě Sklepní okna Ocelové poklopy Drenážní trubky Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Ceník platný

Více

BETONIKA plus. Technický katalog

BETONIKA plus. Technický katalog Odvodňovací systémy BIRCO Technický katalog Obsah Úvod... 3 Výhody použití odvodňovacích žlabů BIRCO... 3 Porovnání bodového a liniového odvodnění... 3 Způsoby upevnění roštů... 4 Poskytované služby...

Více

NEREZOVÁ OCEL. nerezovè ûlaby byly pouûity pro odvodnïnì baden-zemskè banky

NEREZOVÁ OCEL. nerezovè ûlaby byly pouûity pro odvodnïnì baden-zemskè banky NEREZOVÁ OCEL NEREZOVÁ OCEL Požadavek Řešení Oblasti použití Náš servis Povrchové vody musí být ze všech ploch rychle a spolehlivě odvedeny. K tomu účelu jsou vyžadovány odvodňovací žlaby, které dlouhodobě

Více

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem RECYFIX PLUS 100 Plastový odvodňovací systém s m ocelovým rámem Pohled a příčný řez pro žlab typ 01 Pohled a příčný řez pro žlab typ 010 Kryty do tř. zatížení C 250 Pohled a příčný řez pro žlab typ 60

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

SIDE-LOCK bezešroubová aretace

SIDE-LOCK bezešroubová aretace RECYFIX SUPER Vlastnosti: SIDE-LOCK bezešroubová aretace patentovaný torsní efekt pro připevnění krytů ke žlabům zcela bez šroubů, rozpěrek, tyček apod. s rámy z pozinkované nebo nerezové oceli vertikální

Více

RECYFIX PLUS X. Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem

RECYFIX PLUS X. Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem 110 Ve zkratce Třída zatížení D 400, v souladu s EN 1433 Světlá šířka 100 až 300 Lehký a pevný Jednoduchá

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady Ve zkratce Jednoduchá a rychlá montáž Pro aplikaci do třídy zatížení

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT PLUS Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem Ve zkratce Pro komerční prostory do třídy zatížení C 250 ve smyslu normy EN 1433 Rám z pozinkované

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty 6003_cz 08.10.12 18:28 Stránka 1 Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací

Více

DŮM A ZAHRADU VÝROBKY PRO

DŮM A ZAHRADU VÝROBKY PRO VÝROBKY PRO DŮM A ZAHRADU TOP STANDARD LINEFIX ROHOŽKY GREEN STANDARD POINT DRAINFIX TWIN GREEN STANDARD zatravňovací panely STANDARD odvodňovací systémy LINEFIX obrubníky zámkové dlažby rohožky POINT

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

FASERFIX BIG. Bezpečné odvodnění rychlá montáž Pro mimořádně zatěžované plochy vystavené těžké dopravě

FASERFIX BIG. Bezpečné odvodnění rychlá montáž Pro mimořádně zatěžované plochy vystavené těžké dopravě INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX BIG Bezpečné odvodnění rychlá montáž Pro mimořádně zatěžované plochy vystavené těžké dopravě Ve zkratce Žlaby s vysokou laterální pevností Použitelné

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.04.206 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA FASERFIX STANDARD. Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA FASERFIX STANDARD. Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny Ve zkratce Žlaby FASERFIX E 100 ve shodě s EN 1433 Jednoduchá a rychlá montáž

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

FASERFIX POINT. Bodové odvodnění Pro veřejné a průmyslové plochy

FASERFIX POINT. Bodové odvodnění Pro veřejné a průmyslové plochy INŽENÝRSKÉ CIVILSSTAVBY LANDSCAPING OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT SPORT FASERFIX POINT Bodové odvodnění Pro veřejné a průmyslové plochy 148 Ve zkratce Ideální pro dvory a náměstí s těžkou dopravou Vysoká

Více

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout MultiDrain 16 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby Žlaby s nízkou stavební výškou 3 MultiDrain V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Vpusti a příslušenství

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY Aqua Sport. OBČANSKÉ STAVBY Program pro krajinné a zahradní úpravy

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY Aqua Sport. OBČANSKÉ STAVBY Program pro krajinné a zahradní úpravy INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY Aqua Sport OBČANSKÉ STAVBY Program pro krajinné a zahradní úpravy 1 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY aqua sport Program pro krajinné a zahradní úpravy Inovativní produkty

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Pro stavební firmy: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace. žádné ztratné při výstavbě. žádné kryty. Oblasti použití

Pro stavební firmy: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace. žádné ztratné při výstavbě. žádné kryty. Oblasti použití RECYFIX HICAP RECYFIX - HICAP Přednosti Pro projektanty: Pro stavební firmy: Pro zákazníky: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace úspora nákladů za kanalizaci žádné ztratné při výstavbě jednoduchá

Více

BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012

BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012 BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012 Obsah Přehled nabízených systémů BIRCO... 3 BIRCO plus... 4 BIRCO light 100... 6 BIRCO light 150AS... 10 BIRCO sir 100... 12 BIRCO sir 150... 15 2 BIRCO

Více

SELF SB - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro zatížení A15 - B125 (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd.

SELF SB - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro zatížení A15 - B125 (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd. Stránka 1 autorizovaný dovozce STORA Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO

Více

RECYFIX Standard Plus X

RECYFIX Standard Plus X RECYFIX Standard Plus X Žlaby RECYFIX - Standard Plus X Možnosti využití silnice terasy, zápraží dlážděné plochy zahrady parkoviště chodníky pěší zóny cesty Výhody s přídavným ocelovým rámem do třídy zatížení

Více

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace: 2 U ve ker

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Žlaby RECYFIX -Standard, Plus

Žlaby RECYFIX -Standard, Plus RECYFIX STANDARD Žlaby RECYFIX -Standard, Plus Možnosti využití silnice terasy, zápraží dlážděné plochy zahrady p a rkovi š t ě chodníky pěší zóny cesty Vlastnosti možnost použití ve verzi RECYFIX Standard

Více

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy RECYFIX KS RECYFIX Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy 90 Ve zkratce Lehký a pevný Rychlá a jednoduchá montáž Do třídy zatížení F 900 v souladu s normou EN

Více

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel.

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel. Žlaby budoucnosti Hydro BG - myslíme na zítřek! FILCOTEN Ocel Beton Betonové odvodňovací a ocelové žlaby Platí pro rok 2012-2013 Odvodňovací žlaby Vsadili jsme na beton - generacemi odzkoušený materiál

Více

Ø 160 mm. 15 247 Ø 160 mm. info:

Ø 160 mm. 15 247 Ø 160 mm. info: Plus a Expert Odvodňovací systém s utěsňovací drážkou A15 B125 C250 D400** E600** MEARIN Plus 500 500 1000 MEARIN Plus.1RW MEARIN Plus.1 MEARIN 187 152 247 15 247 Vlastnosti materiálu Tělo u a stavební

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2010 Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 184 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 188 Poklopy BE-GU Lift 189 Poklopy GU-GU Fix 190 Poklopy

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Základní ceny bez DPH platné od 10.10.2010, platnost končí vydáním nového ceníku.

Základní ceny bez DPH platné od 10.10.2010, platnost končí vydáním nového ceníku. Základní ceny bez DPH platné od 10.10.2010, platnost končí vydáním nového ceníku. Platnost ceníku - od 1.6 2008, platnost ceníku končí vydáním nového Změna sortimentu a cen vyhrazena Art.Nr. Název výrobku

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat ygienické nerezové žlaby 52 Liniové odvodnění ygienické nerezové žlaby Úvod Unikátní vlastnosti Technické informace 54 55 ACO ygienefirst žlaby pro vpusti ACO

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Žlaby. www.ronn.cz. Polymerbetonové žlaby. s ocelovou hranou. Žlaby z SMC kompozitu. Polymerbetonové žlaby MINI. s ocelovou hranou

Žlaby. www.ronn.cz. Polymerbetonové žlaby. s ocelovou hranou. Žlaby z SMC kompozitu. Polymerbetonové žlaby MINI. s ocelovou hranou Polymerbetonové žlaby s ovou hranou Polymerbetonové žlaby MINI s ovou hranou Žlaby z SMC kompozitu Polymerbetonové žlaby s litinovou hranou Polymerbetonové monolitické žlaby Ocelové žlaby pro odvodnění

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY. Decentní vzhled, bezpečné odvodnění Vhodné pro pěší zóny kde záleží na designu

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY. Decentní vzhled, bezpečné odvodnění Vhodné pro pěší zóny kde záleží na designu INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Decentní vzhled, bezpečné odvodnění Vhodné pro pěší zóny kde záleží na designu Ve zkratce Široká řada odvodňovacích žlabů z betonu vyplněného

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Drenážní žlaby. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat

Drenážní žlaby. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 118 Drenážní žlaby Liniové odvodnění Drenážní žlaby Profiline Úvod Použití drenážních žlabů Přehled systému 120 121 Fasádní a terasové žlaby Výškově nastavitelné

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch Ve zkratce Vysoká vtoková kapacita

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M

IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M CSB - GRANITO Technické Technické údaje údaje výrobku: o výrobku: Dlažba Mikroštěrbinové STRANA ÚVODNÍ je tvořena trouby sestavou jsou 117 určeny nepravidelných

Více

SPORTFIX. Možnosti použití

SPORTFIX. Možnosti použití Požadavek Řešení Možnosti použití Na sportovních plochách musí být povrchové vody rychle a spolehlivě odvedeny. Použité odvodňovací žlaby musí odpovídat normám DIN 18035, EN 1433 a zároveň odpovídat požadavkům

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

FASERFIX KS FASERFIX SUPER. Silný, odolný a všestranný odvodňovací systém z FASERbetonu Pro všechny třídy zatížení do F 900 kn.

FASERFIX KS FASERFIX SUPER. Silný, odolný a všestranný odvodňovací systém z FASERbetonu Pro všechny třídy zatížení do F 900 kn. INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX KS FASERFIX SUPER Silný, odolný a všestranný odvodňovací systém z FASERbetonu Pro všechny třídy zatížení do F 900 kn. 12 Ve zkratce Vysoká pevnost

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 6 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 0 Žlaby se spádem dna 0,5 % Vpusti a příslušenství

Více

FCR 2 FLS 2. Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic

FCR 2 FLS 2. Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic SPRCHOVÝ BOX UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA FCR 2 FLS 2 Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic ROLTECHNIK, SPOL. S R. O., CZECH REPUBLIC 69 33 TØEBAØOV 60, Tel.: + 420

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix.

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix. INŽEN Ý R SK É STAV BY OBČANSKÉ STAVBY aqua SPORTOVNÍ STAVBY OBČaNSKÉ STAVBY recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point faserfix point dachfix recyfix green

Více

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900 -typ SC SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 2mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ

STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ inženýrské stavby občanské stavby aq ua sportovní stavby DRAINFIX BLOC STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ VSAKOVACÍ MODULY PRO PRŮMYSLOVOU A KOMERČNÍ SFÉRU VÝROBKY PRO VSAKOVÁNÍ VODY Efektivní vsakování

Více

Dvoudílná vpust s odtokem DN 150, pozinkovaný koš

Dvoudílná vpust s odtokem DN 150, pozinkovaný koš I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY O B Č A N S K É S TAV BY AQUA S P O R T OV N Í S TAV BY FASERFIX BIG SL 100 Žlab pohled a příčný řez Kryt do tř. zatížení F 900 Odtoková vpust pohled a příčný řez Dvoudílná

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

INFO 1/2015. NOVINKA Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka. INOVACE Nová zápachová uzávěra

INFO 1/2015. NOVINKA Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka. INOVACE Nová zápachová uzávěra INFO 1/2015 www.alcaplast.cz Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka INOVACE Nová zápachová uzávěra VENKOVNÍ ŽLABY Firma ALCAPLAST přináší moderní

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Liniové odvodnûní A C O D R A I N

Liniové odvodnûní A C O D R A I N Liniové odvodnûní A C O D R A I N ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / RD 200 V / RD 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

Hlavice nástrčné Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, kale- Typy hlavic.

Hlavice nástrčné Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, kale- Typy hlavic. RUčNÍ NÁřADÍ SKUPINA 582 HLAVICE A PřÍSLUŠENSTVÍ čtyřhran 3/ 8 Typy hlavic Hlavice nástrčné Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli, kale 12hranné

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB BŘEZOLUPY MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYTVOŘEN 1999 AKTUALIZACE 2003 SEZNAM AKCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE BŘEZOLUPY DNE 14.05.2003 S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více