Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění www stránkách zadavatele pro zadávání zakázek, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Registrační číslo a název akce: Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení v tělocvičně ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, po Název veřejné zakázky: Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení v tělocvičně ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, po Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení v objektu ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Základní škola a Praktická škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Slezského odboje 361/5, Opava Mgr. Jiří Kupka Mgr. Jiří Kupka, ředitel Výzva včetně příloh je zveřejněna také na Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k výběrovému řízení. Písemná žádost musí být doručena na výše uvedenou kontaktní osobu nejpozději do 12 hodin. Zadavatel odešle dodatečné informace k výběrovému řízení, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel tazateli, všem osloveným uchazečům a zároveň budou zveřejněny na stejném místě jako výzva. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k výběrovému řízení i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. Lhůta pro příjem nabídek začíná dnem vyhlášení veřejné zakázky a končí ve 12:00 hodin (rozhodující je čas přijetí nabídky, čas je určován dle podatelny zadavatele). Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, zadavatel obálku s takovou nabídkou neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Popis předmětu veřejné zakázky: Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení v budově tělocvičny Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského Stránka 1 z 4

2 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Typ veřejné zakázky Lhůta a místo dodání Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): odboje 5, příspěvková organizace má být realizována otlučením stávající omítky a podlahy v umývárně, otlučením (případně opravou) omítky v přilehlé šatně. Poté bude provedena penetrace stěn a stropů, natažena nová omítka. Budou vyzděny příčky z Ytong pro sprchový kout, upraveny příčky u toalet. Nově budou provedeny rozvody vody a elektřiny v šatně a umývárně. Budou osazeny nové zařizovací předměty (toalety, vodovodní baterie, umyvadla, zařizovací předměty sprchovacího koutu). Budou provedeny hydroizolační stěrky sprchového koutu a podlah. Vyřešeno bude odvětrávání sprchy. Nově bude položena dlažba a obklady. Do nových zárubní budou osazeny dveře. Celý prostor bude vymalován ,- Kč včetně DPH Veřejná zakázka malého rozsahu Viz návrh Smlouvy Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace - příloha č.2 Poštou nebo kurýrní službou na adresu Základní škola a Praktická škola, Nám. Slezského odboje 361, Opava. Osobní doručení je možné v době od 8:00 11:00 a 13:00 14:30 pouze po předchozí domluvě na tel (min. 2 pracovní dny předem) doručení bude provedeno do kanceláře ekonomky školy, případně řediteli školy. Nabídková cena (s váhou 100%), bude hodnocena cena vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy. Způsob hodnocení: Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Živnostenský list na stavební práce (prostá kopie dokladu) Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, mobilní telefon a ovou adresu. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude podána zadavateli v tištěné písemné formě v českém jazyce v zalepené obálce s označením NEOTEVÍRAT - Výběrové řízení Oprava hygienických zařízení ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována do přiložených vzorů (přílohy č. 1, 2, 3 a 4 této výzvy). Nabídka musí obsahovat tyto doklady: krycí list nabídky (dle přílohy č. 4 této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče; pokud nabídku podepisuje jiná osoba, než Stránka 2 z 4

3 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: osoba uvedená v obchodním rejstříku (resp. jiné ekvivalentní evidenci), musí přiložit k nabídce plnou moc; Reference návrh smlouvy odpovídající příloze č. 2 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy musí obsahovat zejména smluvní strany, přesný předmět plnění, cenu bez DPH, samostatné DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH, která zahrnuje veškeré náklady a je nejvyšší přípustnou. Dále musí obsahovat platební podmínky, závazné termíny, místo plnění, jednotkové ceny jednotlivých položek a délku záruční lhůty. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Pokud se uchazeč v návrhu smlouvy odkazuje na přílohu, musí být tato k návrhu smlouvy přiložena, řádně označena a číslována; podrobná specifikace předmětu zakázky (bude doložena jako příloha č. 1 návrhu smlouvy). Tato příloha bude zpracována minimálně v takovém rozsahu, aby bylo možné ověřit všechny parametry požadované přílohou č. 1 této výzvy. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH v průběhu realizace zakázky, bude uchazeč (dodavatel) k ceně služeb bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smlouva s vybraným uchazečem jej zavazuje, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí na výběrovém řízení a v souvislosti s výběrovým řízením. Zadavatel nebude uchazeče zvát k otevírání obálek s nabídkami. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel požaduje, aby práce byly realizovány výhradně zaměstnanci vítěze soutěže. Veškeré subdodávky jednotlivých odborných prací musí být konzultovány s osobou vykonávající stavební dozor a odsouhlaseny investorem předem. Vyloučení uchazeče Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud: jeho nabídka nebude úplná (případně uchazeč nedoplní svou nabídku ani po písemné výzvě ve lhůtě Stránka 3 z 4

4 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace stanovené hodnotící komisí); neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů (případně uchazeč nedoplní svou nabídku ani po písemné výzvě ve lhůtě stanovené hodnotící komisí); návrh smlouvy nebude obsahovat náležitosti dané výzvou a nebude odpovídat příloze č. 2 této výzvy; jeho nabídka nebude odpovídat specifikaci minimálně v rozsahu daném přílohou č. 1 této výzvy; bude jakákoliv položka dodávaného zboží v návrhu smlouvy (příloha č. 2 výzvy) oceněna nulou nebo nebude oceněna vůbec. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 Návrh smlouvy Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 - Krycí list nabídky Příloha č. 5 Položkový rozpočet V Opavě Mgr. Jiří Kupka ředitel Stránka 4 z 4

5 Příloha č. 1 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Výzvy k podání nabídek na zakázku Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení v tělocvičně ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Popis záměru: Specifikace předmětu zakázky Jde o opravu hygienických zařízení (umývárna, toalety, šatna) v budově tělocvičny Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Bude opravena stávající omítka, částečně se provede nová omítka a nad podlahou sanační omítka, u podlahy se po obvodě osadí difúzní (sanační) plastové lišty. Ve zmíněných prostorách se provede nová mazanina, hydroizolace a položí se nová keramická dlažba, dále se provedou keramické obklady, vyzdí se nově sprchový kout v umývárně, vymění se zařizovací předměty v umývárně, na toaletách. Nově budou provedeny rozvody vody, odpady, elektroinstalace. Posunuty budou příčky u toalet. Ve sprše vznikne odvětrávání do stávající větrací šachty pomocí ventilátoru. Místnosti budou vymalovány, budou nainstalována nová stropní svítidla, el. vypínače a zásuvky. Nově budou osazeny zárubně dveří, dveře budou vyměněny za nové. Předmět poptávky: -oprava poškozených omítek (otlučení omítky, případně oprava omítek) stěn a stropů -částečně sanační omítky stěn ( sanační omítky budou na obvodových stěnách nad podlahou do v. cca 600 mm ) -u podlahy po obvodě se na zdivo osadí difúzní ( sanační ) plastové lišty -otlučení keramických obkladů ze stěn -penetrace vnitřních opravovaných omítek stěn a stropů -natažení vápenných omítek štukových stěn a stropů -dodávka a montáž keramických obkladů včetně rohových a ukončovacích plastových lišt -provedení elektromontážních prací (rozvody kabelů pro osvětlení a zásuvky, osazení vypínačů a zásuvek, napojení do rozvaděče) -vybourání betonové mazaniny -provedení zdravoinstalatérských prací (rozvody vody, odpady včetně napojení na stávající rozvody) -provedení hydroizolační stěrky ve sprchovém koutě a podlahy -betonáž betonové mazaniny -dodávka a montáž keramické protiskluzné dlažby -instalace ZT zařizovacích předmětů toalety, umývadlové a sprchové baterie, umyvadla, potřebné armatury a tvarovky pro napojení apod. -vyzdění nových příček z pórobetonových tvarovek Ytong -montáž a dodávka ocelových zárubní, osazení nových dveří s CPL fólii včetně dodávky -odstranění malby oškrábáním strop a stěny -výmalba stěn a stropů

6 -montáž a dodávka ventilátoru pro odvětrání sprchového koutu včetně PVC potrubí a el. napojení a regulace Požadované termíny : Realizace prací v délce max. 35 dnů. Termín provádění prací v měsících červenec srpen 2015 bude dohodnut při podpisu smlouvy o dílo. Záruka : 36 měsíců na veškeré stavební práce, na zařizovací předměty podle obchodních podmínek a záručních listů Mgr. Jiří Kupka, ředitel

7 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Se sídlem: Nám.Slezského odboje 361, Opava Zastoupen: Mgr. Jiřím Kupkou, ředitelem školy IČ: Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Opava Číslo účtu: /0100 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Jiří Kupka, Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, tel (dále jen objednatel ) 2. Obchodní firma Se sídlem: Zastoupena: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném.. soudem v, oddíl, vložka Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:.., tel... (dále jen zhotovitel ) II. Základní ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

8 4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 7. Účelem smlouvy je zajištění Opravy havarijního stavu sociálních zařízení v tělocvičně příspěvkové organizace ZŠ a PŠ Opava. III. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu Oprava havarijního stavu sociálních zařízení (dále jen stavba ) v rozsahu dle: předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen dílo ). 2. Součástí díla je také: a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), c) zajištění vytýčení obvodu staveniště, d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, e) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, h) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

9 j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, k) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 3. Zhotovitel je povinen při provádění díla a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. IV. Doba a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do dnů (doplní uchazeč, nejvýše však do dnů) od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 2. Místem plnění je Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude

10 jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla. 4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP ), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko investorskou činnost na stavbě (dále jen osoba vykonávající technický dozor stavebníka ), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 14 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. V. Cena za dílo 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: Cena za dílo (v Kč) Základ daně / DPH základní sazba 21% Základ daně / DPH snížená sazba 15% celkem Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

11 v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet ), b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ve výši max...% těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší; (tento způsob oceňování víceprací uvede uchazeč v návrhu smlouvy; způsob musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu, tj. za využití standardizovaných ceníků) c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem; d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 1. Zálohy na platby nejsou sjednány. VI. Platební podmínky 2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen faktura ). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj...), IČ objednatele, b) předmět smlouvy, tj. text zhotovení stavby Oprava havarijního stavu sociálních zařízení, c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele), d) lhůtu splatnosti faktury,

12 e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace), g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 7. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 21 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona). 8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

13 a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se v případě poskytnutí plnění instalačněmontážního charakteru (kód CZ-CPA 41-43) na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH jako nespolehlivý plátce, nebo b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně VII. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 2586 a následujícími občanského zákoníku. 2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, kterou je (bude upřesněno před zahájením stavby zadavatelem) je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,

14 kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je (bude upřesněno před zahájením stavby zadavatelem) 3. Zhotovitel je povinen do21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem opravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. VIII. Jakost díla 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti. 3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. IX. Staveniště

15 1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 3. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Je možné dohodnout s objednatelem jiný způsob odběru elektrické energie a dalších médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 1. Zhotovitel je povinen: X. Provádění díla a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno, b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli, e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

16 ochrany životního prostředí, f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: nebo faxem (na číslo: ) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 4. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel je dále povinen v souladu s 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu

17 i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen odborná osoba ) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba. 9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 11. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Před započetím práce zhotovitel dodá vedení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla. 12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon č. 309/2006 Sb. / se zhotovitel zavazuje k součinnosti

18 s koordinátorem BOZP, kterým je (bude upřesněno zadavatelem po podpisu smlouvy). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP ) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 18. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 19. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 20. Kontrola prováděných prací bude realizována: objednatelem a jím pověřenými osobami, osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, koordinátorem BOZP, orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 22. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací. 23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

19 V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. STAVEBNÍ DENÍK XI. Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o: a) časový postup prací a jejich kvalitu, b) druh použitých materiálů a technologií, c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

20 7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. 9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené. 11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu), b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů, g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit. XII. Předání díla 1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C 131372

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C 131372 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce knihovny v Třinci

SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce knihovny v Třinci Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce knihovny v Třinci uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 536 a následujících

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany OBJEDNATEL: Oderská městská společnost, s.r.o. Se sídlem: Radniční

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti FALK, spol. s r.o. IČ: 40522652, DIČ: CZ40522652 se sídlem : Plzeň, Radobyčická 9, okres Plzeň-město, PSČ 301 00 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str.1 ze 34 Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 26103 4500, fax. 26103 4503, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú.

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více