Smluvní strany CZ Česká spořitelna, a.s /0800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800"

Transkript

1 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/ část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, Ostrava IC: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: dáiejen objednatel/' CZ Česká spořitelna, a.s / MIRÓ Audit Services s.r.o. se sídlem: Hvozdíková č.ev. 103, Braky, Zdiby zastoupena: Ing. Danou Šedivou, MBA, jednatelkou IČ: DIČ: CZ bankovní spojem: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka dáiejen auditor" Základní ustanovení 1. Tato smlouvaje uzavřena dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"). 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smiouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně písemně druhé smluvní straně. Pri změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 3. Je-li auditor plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu auditora je auditor povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-íi auditor plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice , etapa" tnves'ice úo voii ou soocnoíli

2 4. Účelem uzavření smlouvy je zajištění auditu pro projekt "Silnice I. etapa", registrační číslo CZ.i. 10/1.1.00/ (dále jen projekt"), který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dáiejen ROP"), prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy. Audit bude zpracován v souladu s metodikou ROP platnou k období jeho provedení a zpracování auditorské zprávy, zejména s platnou Příručkou pro příjemce (všechny projekty s celkovými uznatelnými náklady nad 100 mil. Kč spolufinancované z ROP musí v rámci závěrečné monitorovací zprávy předložit auditorskou zprávu). Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 5. Auditor se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy právní předpisy ČR, Evropské unie, technické specifikace a normy, zásady a metodické pokyny platné pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci ROP, zejména požadavky v oblasti veřejné podpory, hospodářské soutěže, životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí a publicity. 6. Auditor se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací auditu dle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, 7. Auditor prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy, a že je zapsán v seznamu auditorů nebo seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky. Auditor prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Předmět smlouvy 1. Auditor se touto smiouvou zavazuje provést pro objednatele audit projektu, a to včetně vypracování auditorské zprávy o provedení auditu dle níže uvedených podmínek a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (dáiejen audit") a objednatel se zavazuje zaplatit auditorovi za provedení auditu sjednanou cenu. 2. Auditorská zpráva bude zpracována jako zpráva auditora pro zvláštní účely, kde bude ověřeno splnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřené k projektu, zejména kontrola účetních dokladů a účetní evidence, ověření výdajů a příjmů projektu zahrnující období do úhrady poslední platby spojené s fyzickou realizací projektu, včetně kontroly všech dokladů vztahujících se k této poslední platbě. 3. Auditor se zavazuje předat objednateli auditorskou zprávu ve 4 originálních výtiscích v tištěné podobě a zároveň lx v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *pdf, *.doc, *.xls. 4. Auditor se zavazuje provést audit v souladu s: a) mezinárodními auditorskými standardy, b) zákonem č, 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, c) českými auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice etapa" investice do vaíi budoucnosti R^P

3 d) pravidly a podmínkami uvedenými v ROP, programové dokumentaci a metodických pokynech. Auditor je povinen řídit se aktuální verzí těchto dokumentů. Všechny uvedené dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. IV. Cena 1. Cena za provedení auditu včetně vypracování auditorské zprávy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: Cena za dílo (v Kč) Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Základ daně/dph základní sazba 21% , , ,- Celkem , , ,- 2. Cena dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady auditora spojené se splněním jeho závazků z této smlouvy. 3. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, není možno ji překročit a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 4. Auditor odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je auditor k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Doba a místo plnění 1. Auditor se zavazuje provést audit a předat objednateli auditorskou zprávu o provedení auditu bez vad a nedodělků nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti této smiouvy. 2. Originály účetních dokladů objednatele budou auditorovi k dispozici v sídle objednatele, tj. v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava. 3. Auditor je povinen předat objednateli auditorskou zprávu dle této smlouvy v místě plnění, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, odbor evropských projektů. Předání a převzetí 1. Objednatel se zavazuje převzít auditorskou zprávu, bude-li audit proveden bez vad a nedodělků a bude-li mít auditorská zpráva všechny požadované náležitosti. Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silníce etapa" 3 Irrvesiice do vosi budoucnosti

4 2. O provedení auditu a předání auditorské zprávy auditor vystaví předávací protokol, který bude obsahovat: označení předmětu smlouvy, označení objednatele a auditora, číslo a datum uzavření smlouvy, datum zahájeni a dokončení prací na předmětu smlouvy, prohlášení objednatele, že předmět smlouvy přejímá či nepřejímá (pokud nepřejímá, tak z jakých důvodů), datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a auditora. Auditor a objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoli dalšího, co budou považovat za nutné. VII. Povinnosti auditora 1. Auditor se zavazuje na základě provedeného auditu zpracovat a předat objednateli ve lhůtě uvedené v Čl. V odst. 1 této smlouvy auditorskou zprávu, která bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované poskytovatelem dotace, tj. Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 2. Auditor je povinen opatřit si na vlastní nákiady znění výzvy, prováděcí dokumenty, Příručku pro žadatele včetně příloh, Příručku pro příjemce včetně příloh a metodické pokyny řídícího orgánu ROP platné pro výzvu a zpracovat auditorskou zprávu dle těchto dokumentů v aktuálně platném znění, zajišťovat jednání se zástupci institucí, které jsou součástí implementační struktury ROP a při provádění auditu a vyhotovení auditorské zprávy se řídit jejich pokyny. Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici na stránkách 3. Auditor se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo auditor zjistí, že by nastat mohla. 4. Na základě písemné pozvánky objednatele (za písemnou pozvánku se považuje také pozvánka doručená do datové schránky auditora nebo em na adresu: či faxem na číslo: ) se auditor zúčastní všech jednání týkajících se zpracování auditu a auditorské zprávy a dále na základě písemné výzvy objednatele ( em na adresu: poskytne zprávu o stavu přípravy provedení auditu. 5. Auditor se zavazuje zajišťovat veškeré subdodávky vsouladu s pravidly hospodářské soutěže a předložit objednateli před zahájením realizace předmětu smlouvy přehled služeb zajišťovaných subdodavateli. 6. Auditor je povinen navrhnout termín zahájení auditu nejméně 3 pracovní dny před předpokládaným datem zahájení auditu. V případě, že objednatel shledá tento termín nevyhovujícím, je auditor povinen navrhnout jiný termín. 7. V případě, že o to objednatel požádá, projedná auditor obsah auditorské zprávy s příslušnými zaměstnanci objednatele před jejím předáním díe čl. V odst. 1 této smlouvy. 8. Auditor se zavazuje poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumentaci týkající se provedení prací dle této smlouvy za účelem kontroly ze strany státních orgánů, Evropské komise a jiných oprávněných orgánů, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky. Auditor se dále zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací auditu dle této smlouvy po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice etapa" 4 nveslice do vaši budoucnoíii Evropské unie

5 ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákone č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souiadu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 9. Auditor je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, čl. 58 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 upravujícího řídící a kontrolní systémy a ve smyslu dalších právních předpisů ČR a práva EU vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k reaiizaci auditu dle této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci auditu dle této smlouvy se skutečným stavem v místě jejich realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Auditor má povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k realizaci auditu dle této smlouvy plnili také jeho subdodavatelé podílející se na plnění dle této smiouvy. 10. Auditor se zavazuje nezveřejňovat a neposkytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám informace získané v souvislosti s touto smlouvou. Auditor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dozvěděl. Pokud auditor obdrží k provedení auditu od objednatele jakékoli dokumenty nebo jiné podklady, zavazuje se je použit výhradně k provedení auditu a neposkytovat je bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám. Povinnosti dle tohoto odstavce a ustanovení o sankcích za jejich porušení zůstávají v platnosti i po zániku ostatních práv a povinností z této smlouvy. Povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen zajistit auditorovi přístup k vlastním účetním knihám, účtům a dokumentům, vztahujícím se k projektu, za jakékoliv časové období v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti. 2. Objednatel se zavazuje neprodleně písemně informovat auditora o úhradě poslední platby projektu spojené sjeho fyzickou realizací (za písemné oznámení se považuje také oznámení zaslané do datové schránky auditora nebo em na adresu; nebo faxem na číslo: ). Práva z vadného plnění 1. Audit včetně auditorské zprávy má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má audit včetně auditorské zprávy při převzetí auditorské zprávy objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí auditorské zprávy objednatelem, pokud je auditor způsobil porušením své povinnosti. Projeví-íi se vada v průběhu 6 měsíců Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice etapa" 5 investice do vosi butsoucnosfi fc?>

6 od převzetí auditorské zprávy objednatelem, má se za to, že audit včetně auditorské zprávy byl vadný již pří převzetí auditorské zprávy. 3. Vady auditu včetně auditorské zprávy dle odst. 2 tohoto článku budou auditorem odstraněny bezplatně. 4. Veškeré vady auditu včetně vad auditorské zprávy je objednatel povinen uplatnit u auditora bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo em) obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady oznamovat na: a) ; 5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 6. Auditor je povinen odstranit vadu nejpozději do 4 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem. 7. Provedenou opravu vady auditor objednateli předá písemným protokolem. 8. Auditor je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, v plné výši. Auditor rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. 9. Auditor prohlašuje, zeje ve smyslu 22 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by objednateli mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, a bude takto pojištěn po celou dobu platnosti této smlouvy. X. Platební a fakturační podmínky 1. Úhrada ceny za provedení auditu bude uskutečněna jednorázově po převzetí auditorské zprávy objednatelem. Zálohové platby nebudou poskytovány. 2. Je-li auditor plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li auditor plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3. Lhůta splatnosti faktury bude Činit 30 kalendářních ánů ode dne jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy bude auditor povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, b) číslo veřejné zakázky (104/2015), c) název projektu (Silnice etapa), Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy- pro projekt "Silníce etapa" 6 ffiveslica do vaši budoucnosti <č?

7 d) identifikační číslo projektu (CZ.1.10/1.1.00/ ), e) předmět smlouvy, tj. text Fakturujeme provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt Siínice , etapa", f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čí. I odst. 2, je auditor povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení odboru, který fakturu likviduje (odbor evropských projektů), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, j) datum podpisu předávacího protokolu, v němž objednatel prohlásil, že předmět smlouvy přejímá. Předávací protokol bude přílohou faktury. 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které auditor neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Auditor provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu auditorovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli. 1. Povinnost zaplatit cenu za provedení auditu včetně vyhotovení auditorské zprávy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 8. Je-lí auditor plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet auditora vedený u místně příslušného správce daně v případě, že a) auditor bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) auditor bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v ínsolvenčním řízení. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně auditorovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. Sankční ujednání 1. V případě, že auditor neprovede audit a nepředá objednateli auditorskou zprávu bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení, vždy však nejméně ve výši 500, Kč. 2. Pro pripad prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. V případě porušení některé z povinností vyplývajících z čl. VII odst. 8 až 10 této smlouvy je auditor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé jednotlivé zjištěné porušení povinnosti. Provedení auditu a zpracováni auditorské zprávy pro projekt "Silnice , etapa" Investíca do voí t oudouc nos?i R^

8 4. Pokud auditor neodstraní vadu auditu ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení, vždy vsak nejméně ve výši 500,-- Kč. 5. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Závěrečná ujednání 1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy objednatel sdělí auditorovi písemně, do datové schránky či em na adresu informaci, ke kterému dni byl objednatelem převzat od zhotovitele stavebních prací v rámci projektu poslední stavební objekt (v případě, že tento objekt byl převzat s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání, nabude smlouva účinnosti až sdělením auditorovi, ke kterému dni byly tyto vady a nedodělky odstraněny). 2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou stím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: a) neprovedení auditu a nepředání auditorské zprávy ve lhůtě plnění dle či. V smlouvy, b) pokud audit čí auditorská zpráva nejsou provedeny v dohodnutém rozsahu a kvalitě, c) neuhrazení ceny objednatelem po doručení druhé písemné výzvy auditora k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá písemná výzva nesmí následovat drive než 30 dnů po doručení první písemné výzvy. 4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel dotace ukončí poskytování podpory. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy i v případě, že se sám rozhodne ze závažných důvodů projekt ukončit. Objednatel je povinen o těchto skutečnostech neprodleně prokazatelným způsobem informovat auditora. 5. Pro účely smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" dle 2002 občanského zákoníku rozumí nejpozději do 3 týdnů". 6. Auditor nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 7. Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tri a auditor jedno vyhotovení. 8. Auditor bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Jeli auditor fyzickou osobou, bude smiouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice etapa" invsslíce dc- vosi budoucnosti

9 9. Doložka platnosti právního jednání dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 69/5600 ze dne Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace požadavků na provedení auditu V Ostravě dne: ú U. V?mzt dne: At-io. lotf za auditora Ing. Dana Šedivá, MBA, jednatelka iro Audíí Services s.r.o. Podvinný Mlýn 2178/6 Praha 9 - PSČ ÍČ: Provedeni auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice L etapa" Jy invesifce do vaši oirdoikíio.li

10 1. Audit musí být proveden auditorem zapsaným v seznamu auditorů nebo auditorskou společností zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky. 2. Výrok auditora musí být v českém jazyce. 3. Výrok auditora bude vydán v podobě, kterou bude Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko požadovat ke dni vydání výroku (typově jde o zprávu auditora pro zvláštní účely). 4. V auditorské zprávě auditor uvede, zda jsou dodané účetní doklady a předložená účetní evidence správné, důvěryhodné a ověřitelné na základě adekvátních podpůrných dokumentů a zda byly splněny podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 5. Auditor se vyjádří také ke správnosti evidovaných uznatelných výdajů a příjmů, které vznikly v souvislosti s projektem. 6. Auditor provede kontrolu účetních dokladů u příjemce dotace (stanovení rozsahu je v kompetenci auditora) a kontrolu vedení oddělené účetní evidence. 7. Auditor prověří povahu, legálnost, evidenci, schválení a úhradu výdajů, které vznikly v souvislosti s projektem, prověří, zda výdaje byly provedeny v souladu s vyhrazenými účty a rozpočtem. 8. Auditor prověří plnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a metodik, jimiž se je příjemce povinen řídit při čerpání dotace (seznam metodik tvoří nedílnou přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, která bude auditorovi poskytnuta k nahlédnutí). 9. Auditor ověří příjmy projektu. h Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt "Silnice etapa" 10 lnves'íce do vaši budoucnosti R%P

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

KUÍ1SP90RN2LU. investice do vaší budoucnosti. Evropská unie. PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA

KUÍ1SP90RN2LU. investice do vaší budoucnosti. Evropská unie. PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA IMORAVSK.OSr r;í:-xv V- R.A. - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍSP90RNLU investice do vaší budoucnosti Evropská unie Čí^f.O SMI.OíJVY f^oo.víku) -4- T /ýffý i Wr rkv. odb. PODPOROVÁNO EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory) Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín a zajištění dotačního managementu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GBYAR Smlouva na zhotovení Auditu bezpečnosti IT Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH Objednatel: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Se sídlem: Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. " KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb.

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2.  KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb. KUMSP00QFZP8 Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. V:0R JZfy\Z^ZIZ'fl r JÍ RAJ " KR AJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOKI Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní podmínky Dílenské centrum Na hrázi 1 zpracování projektové dokumentace 1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 536 a násl. zák. 513/91 Sb. 1) Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB jmo J?.Vv\K0; tl-ssky (CR AJ - KRAJSKY ÚŘAD ') ív-ii.cíivy (DODATKU) KUI1SP00QHXV2 O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM Smlouva na zhotovení projektové dokumentace ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

Článek II. Smluvní strany

Článek II. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. 05/12 Uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku Kupující: Prodávající: I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více