III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla"

Transkript

1 S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 Objednatel: Název: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, Tábor zastoupené: Ing. Milan Míka ředitel společnosti IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., České Budějovice číslo účtu: /5500 telefon/fax: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka zástupce pro věci technické Michal Sviták, technický dozor investora Michal Sviták, (dále jen "objednatel") 1.2 Zhotovitel: Název: CHALIŠ spol. s r.o. se sídlem kpt. Jaroše 425, Tábor Klokoty IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 409 zástupce ve věcech smluvních František Chalupský, Ing. Bedřich Liška zástupce ve věcech technických František Chalupský, Ing. Bedřich Liška bankovní spojení KB a.s. Tábor číslo účtu /0100 tel fax Adresa pro písemný styk: kpt. Jaroše 425, Tábor Klokoty (dále jen "zhotovitel") II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem Husovo nám. Výměna kanalizace Nerudova - Šafaříkova a to podle projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, České Budějovice, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 2.2 Rozpočet zhotovitele v rozsahu přílohy č. 2 Výzvy - Specifikace plnění, je přílohou č. 1 smlouvy. Stránka 1 z 12

2 III. URČENÍ DÍLA 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 3.2 Rozsah díla je určen takto: Projekt řeší opravu kanalizace na Husově náměstí v Táboře. Předmětem stavby je výměna dožilé stoky jednotné kanalizace profilu DN mm v úseku mezi Nerudovou a Šafaříkovou ulicí na Husově náměstí v Táboře. Jedná se o úsek v délce 111,4 m. Výměna potrubí je řešena ve stávající trase i niveletě. Výměna stoky je prováděna jako paralelní akce, kdy jiný investor - město Tábor v předmětném úseku řeší předláždění chodníku. Výměna dožilého úseku stoky tak bude provedena v souvislosti s ochranou nových povrchů chodníku. Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též SO ): SO-01 Výměna kanalizace SO-02 Vedlejší náklady 3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, vytýčení stavby oprávněným geodetem, vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Stránka 2 z 12

3 zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod., zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, koordinační a kompletační činnost celé stavby, provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše, zabezpečení díla po dobu přerušení prací, zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla, poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení. 3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné i v elektronické formě. IV. DOBA PLNĚNÍ 4.1 Termíny provedení díla: Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: Požadovaný termín dokončení stavebních prací: Požadovaný termín předání a převzetí díla: Doba provádění prací: 30 kal. dnů. 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu. 4.4 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 4.5 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Stránka 3 z 12

4 4.6 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem V. CENA 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: ,- Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 5.3 Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, b) v případě v průběhu výstavby zjištěných nepředpokládaných změn oproti technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách, c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v technické specifikaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce), d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami výběrového řízení vyvolané průběhem stavby. 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předmětu plnění díla zhotovitelem. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky). 6.2 Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených dozorem investora. Úhrady budou probíhat do výše 90% ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě vystaveného a technickým dozorem investora a investorem schváleného změnového listu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Stránka 4 z 12

5 6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 6.5 Splatnost faktur se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 6.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 6.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou vyčísleny pozastávky. 6.8 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla dle bodu 6.2 je nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 6.9 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle 28 odstavce 2 uvedeného zákona včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou uvedeny v bodu 5.3 smlouvy. VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel. 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. Stránka 5 z 12

6 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 8.1 Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 8.3 Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 8.5 V souvislosti s prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. 8.6 O předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 8.7 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli doklady nezbytné pro zahájení stavebních prací dle vzájemné dohody. 8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola Stránka 6 z 12

7 časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje: jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu; popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu; nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu Zhotovitel se zavazuje k součinnosti, pokud je pro stavbu určen, s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění Stránka 7 z 12

8 pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. úřední překladu V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze standardu kvality nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti standardům kvality a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla nebo veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel Stránka 8 z 12

9 odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby jím vybraní zpracovatelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle obecně závazných právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu jejich plnění dle smlouvy. IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou a s veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, em či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady Stránka 9 z 12

10 díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s následujícím bodem této smlouvy jiným zhotovitelem. 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor. X. SMLUVNÍ POKUTY 10.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.23, a to byť i z části zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení; při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající této pokutě, při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.3 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. Stránka 10 z 12

11 10.6 Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných prací dle bodu 5.2, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl zhotovitel vybrán Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech: zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, zhotovitel uvedl v nabídce předmětné veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení objednatele Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. Stránka 11 z 12

12

13 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Tábor, Husovo náměstí Datum: Zadavatel: IČ: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. DIČ: CZ Uchazeč: IČ: CHALIŠ spol. s r.o. DIČ: CZ Projektant: IČ: Ing. Pavel Douša DIČ: Poznámka: Tábor - Husovo náměstí_výměna kanalizace v úseku Nerudova - Šafaříkova ulice Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek. Cena bez DPH DPH základní snížená ,95 Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,46 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,41 1

14 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Tábor - Husovo náměstí_výměna kanalizace v úseku Nerudova - Šafaříkova ulice Místo: Tábor, Husovo náměstí Datum: Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o Ing. Pavel Douša Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem , , Výměna kanalizace , ,41 STA 002 Vedlejší náklady , ,00 VON 2

15 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Tábor - Husovo náměstí_výměna kanalizace v úseku Nerudova - Šafaříkova ulice Objekt: Výměna kanalizace KSO: CC-CZ: Místo: Tábor, Husovo náměstí Datum: Zadavatel: IČ: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. DIČ: CZ Uchazeč: IČ: CHALIŠ spol. s r.o. DIČ: CZ Projektant: IČ: Ing. Pavel Douša DIČ: Poznámka: Demontáž povrchů v oblasti chodníku (pro hlavní stoku i domovní přípojky) na úroven pláně je investicí Města Tábor. Demontáž povrchů a jejich zpětná obnova v úseku vozovky (hlavní stoka) v křižovatce Nerudova ul./husovo nám je investicí VST s.r.o. V soupise prací se předpokladá, že původní (rušená) délka přípojek je delší (předpoklad neuspořádané trasy či více přípojek na 1 objekt). Nově bude 1 přípojka/dům. Cena bez DPH ,95 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,95 21,00% ,46 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,41 Strana 1 z 8

16 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Tábor - Husovo náměstí_výměna kanalizace v úseku Nerudova - Šafaříkova ulice Objekt: Výměna kanalizace Místo: Tábor, Husovo náměstí Datum: Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o. Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem ,95 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 600, Komunikace , Trubní vedení , Ostatní konstrukce a práce-bourání , Přesun sutě , Přesun hmot 5 041,30 OST - Ostatní ,00 O01 - Ostatní ,00 Strana 2 z 8

17 SOUPIS PRACÍ Stavba: Tábor - Husovo náměstí_výměna kanalizace v úseku Nerudova - Šafaříkova ulice Objekt: Výměna kanalizace Místo: Tábor, Husovo náměstí Datum: Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem ,95 D HSV Práce a dodávky HSV ,95 D 1 Zemní práce ,50 1 K Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva "rozebrání původní kamenné dlažby pod živičnou vozovkou 20 20,000 2 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 20, , ,00 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "odtěžení původních ŠD konstrukcí v tl. 30 cm pod živičnou vozovkou až na pláň 20 20,000 3 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm m2 20, , ,00 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm "odtěžení původních živičných povrchů v tl. 20 cm 20 20,000 4 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 29, , ,00 CS ÚRS Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny "10% ruční vykopávky s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí 296*0,1 29,600 5 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 296, , ,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do m3 "kubatura výkopů uvažována od úrovně pláně chodníku a komunikace "výkopy pro uložení hlavní stoky 151 "do hloubky 2,5 m" 151, "hloubky 2,5-3,15 m" 72,000 Mezisoučet 223,000 "výkopy pro zrušení starých a uložení nových domovních přípojek a UV 73 73,000 Součet 296,000 6 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 296,000 30, ,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 "předpoklad lepivosti 100% celkového množství výkopu dle pol. č ,000 7 K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 115,000 60, ,00 CS ÚRS Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m "plocha pažení uvažována od úrovně pláně chodníku a komunikace "pažení přípojek ,000 8 K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 520,000 80, ,00 CS ÚRS Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m "plocha pažení uvažována od úrovně pláně chodníku a komunikace "pažení hlavní stoky ,000 9 K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 115,000 20, ,00 CS ÚRS Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m "odstranění pažení dle pol. č , K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 520,000 30, ,00 CS ÚRS Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m "odstranění pažení dle pol. č , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 224,000 40, ,00 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "výkopy pro uložení hlavní stoky 151 "do hloubky 2,5 m" 151,000 "výkopy pro zrušení starých a uložení nových domovních přípojek a UV 73 73,000 Součet 224, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 72,000 60, ,00 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m "výkopy pro uložení hlavní stoky 72 "hloubky 2,5-3,15 m" 72, K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 401, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "odvoz výkopové zeminy na mezideponii ve vzdálenosti 5 km (zemina pro zpětný zásyp) ,5 200,500 "odvoz výkopové zeminy z mezideponie k zásypům ,5 200,500 Součet 401, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 95, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 3 z 8

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství "odvoz vytlačené kubatury zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km "hlavní stoka "celková kubatura výkopku" 223, "výkopek pro zpětný zásyp -145,000 Mezisoučet 78,000 "přípojky J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 73 "celková kubatura výkopku" 73,000-55,5 "výkopek pro zpětný zásyp -55,500 Mezisoučet 17,500 Součet 95, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 477,500 20, ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m "odvoz vytlačené kubatury zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km "příplatek za dalších 5 km 95,5*5 477, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 200,500 70, ,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 "nakládka výkopové zeminy na mezideponii k zásypům ,5 200, K Uložení sypaniny na skládky m3 296,000 15, ,00 CS ÚRS Uložení sypaniny na skládky 200,5 "uložení na mezideponii" 200,500 95,5 "uložení na skládce" 95,500 Součet 296, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 152, , ,00 CS ÚRS Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) "objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 95,5*1,6 152, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 200,500 85, ,50 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "zpětný zásyp do úrovně pláně (vozovky a chodníku) výkopovou zeminou "v případě nevhodnosti původní zeminy, bude zpětný zásyp prováděn ŠD 0-63 mm (nutno dopočíst náklady v rámci víceprací!!) "hlavní stoka ,000 "přípojky 55,5 55,500 Součet 200, K Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 95, , ,00 CS ÚRS Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny "podsyp a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem frakce 8/16 mm "hlavní stoka - 0,7 m3/m 111,4*0,7 77,980 "přípojky - 0,5 m3/m 35*0,5 17,500 Součet 95, M kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 190, , ,00 CS ÚRS Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16 Luleč 95,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 190, K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 151,000 10, ,00 CS ÚRS Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním "zhutnění pláně vozovka - Edef,2 min. 45 MPa "zhutnění pláně chodník - Edef,2 min. 30 MPa "hlavní stoka (vozovka + chodník) ,000 "přípojky (chodník) 48 48,000 Součet 151,000 D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 600,00 23 K Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m m 20,000 30,00 600,00 CS ÚRS Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro všechny sklony do 1 kg zálivky na 1 m spáry "zapravení spáry na styku se starým povrchem asfaltovým tmelem a nátěrem 20 20,000 D 5 Komunikace ,00 24 K Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 20, , ,00 CS ÚRS Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm "oprava konstrukce vozovky 20 20, M M zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného m3 5, , ,00 M-položka zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného "oprava konstrukce vozovky - zemina pro vrstvu MZ 20*1,15*0,2*1,1 5, K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm m2 20, , ,00 CS ÚRS P Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN hutnění na Edef,2 min.90 MPa "oprava konstrukce vozovky 20 20, K Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS P Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN "oprava konstrukce vozovky 20 20, K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 40,000 18,00 720,00 CS ÚRS P Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN "oprava konstrukce vozovky Strana 4 z 8

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 20*2 40, K Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 20, , ,00 CS ÚRS P Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN "oprava konstrukce vozovky 20 20, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20, , ,00 CS ÚRS P Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN "oprava konstrukce vozovky 20 20, K Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20, , ,00 CS ÚRS P Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN "oprava konstrukce vozovky 20 20,000 D 8 Trubní vedení ,15 32 K Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 9, , ,00 CS ÚRS Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 "veřejné části domovních přípojek 6 6,000 "přípojky UV 3 3,000 Součet 9, K Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 15, , ,00 CS ÚRS Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 "přípojky UV (budou zaústěny do odboček DN 300/150) 15 15, M trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 15, , ,00 CS ÚRS Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15, K Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 20, , ,00 CS ÚRS Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 "veřejné části domovních přípojek (budou zaústěny do odboček DN 300/200) 20 20, M trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 m 21, , ,00 CS ÚRS Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 200 mm tř.160 F 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21, K Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 111, , ,00 CS ÚRS Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 "hlavní stoka 111,4 111, M trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 114, , ,40 CS ÚRS Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C 111,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 114, K Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 6, , ,00 CS ÚRS Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 "tvarovky pro přípojky "koleno DN 150/45 6 6, M koleno kameninové glazované DN150mm 45 spojovací systém F kus 6, , ,00 CS ÚRS Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 45 F 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6, K Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 6, , ,00 CS ÚRS Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200 "tvarovky pro napojení dešťových odpadů ze střech (další pokračování je investicí Města Tábor) "odbočka DN 200/ , M odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160 kus 6, , ,00 CS ÚRS Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45 ) DN 200/200 mm L = 60 cm F/F tř.160/160 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6, K Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 15, , ,00 CS ÚRS Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 "tvarovky pro přípojky "koleno DN 200/ , M koleno kameninové glazované DN200mm 45 spojovací systém F tř. 160 kus 15, , ,50 CS ÚRS Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 200 mm 45 F tř *1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15, K Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 3, ,00 750,00 CS ÚRS Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 "tvarovky pro přípojky "redukce DN 150/200 3 "předpoklad" 3, M přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. -/160 kus 3, , ,25 CS ÚRS Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 150/200 mm F/F tř. - /160 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3, K Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 9, , ,00 CS ÚRS Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 "odbočka DN 300/200 pro domovní přípojky 6 6,000 Strana 5 z 8

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množství "odbočka DN 300/150 pro přípojky UV J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 3 3,000 Součet 9, M odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160 kus 6, , ,00 CS ÚRS Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45 ) DN 300/200 mm L = 60 cm C/F tř.160/ M odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 3, , ,00 CS ÚRS Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45 ) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/- 2, *1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 8, , ,00 CS ÚRS Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu "dle tabulky revizních šachet kanalizace 3 "šachta Š1" 3,000 2 "šachta Š2" 2,000 2 "šachta Š3" 2,000 1 "šachta Š4" 1,000 Součet 8, K Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina - s prefa odvozená z CS kus 4, , ,00 šachtovým dnem ÚRS Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do s prefa šachtovým dnem "kanalizační šachty S1 -S4 4 4, M skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 3, , ,00 CS ÚRS Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12 "dle tabulky revizních šachet kanalizace 1 "šachta Š2" 1,000 1 "šachta Š2" 1,000 1 "šachta Š3" 1,000 Součet 3, M skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 5, , ,00 CS ÚRS Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12 "dle tabulky revizních šachet kanalizace 2 "šachta Š1" 2,000 1 "šachta Š2" 1,000 1 "šachta Š3" 1,000 1 "šachta Š4" 1,000 Součet 5, M skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 4, , ,00 CS ÚRS P Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12 Poznámka k položce: - včetně kapsových stupadel "dle tabulky revizních šachet kanalizace 1 "šachta Š1" 1,000 1 "šachta Š2" 1,000 1 "šachta Š3" 1,000 1 "šachta Š4" 1,000 Součet 4, M prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 2, ,00 500,00 CS ÚRS Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 "dle tabulky revizních šachet kanalizace 1 "šachta Š1" 1,000 1 "šachta Š3" 1,000 Součet 2, M prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 4, , ,00 CS ÚRS Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 "dle tabulky revizních šachet kanalizace 1 "šachta Š1" 1,000 2 "šachta Š2" 2,000 1 "šachta Š3" 1,000 Součet 4, M prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 2, ,00 500,00 CS ÚRS Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12 "dle tabulky revizních šachet kanalizace 2 "šachta Š4" 2, M dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm kus 4, , ,00 CS ÚRS Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/ /130 x 115 x 15 "pro kanalizační šachty na potrubí DN 300 "dle tabulky revizních šachet kanalizace 1 "šachta Š1" 1,000 1 "šachta Š2" 1,000 1 "šachta Š3" 1,000 1 "šachta Š4" 1,000 Součet 4, K Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3, ,00 450,00 CS ÚRS Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg "demontáž poklopů včetně rámů u rušených kanalizačních šachet 3 3, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 4, , ,00 CS ÚRS Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg "dle tabulky revizních šachet kanalizace 1 "šachta Š1" 1,000 1 "šachta Š2" 1,000 1 "šachta Š3" 1,000 1 "šachta Š4" 1,000 Součet 4, M poklop litinový 600 C250 kus 4, , ,00 P Revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty DN 600 poklop litinový 600 C250 Poznámka k položce: - poklop včetně rámu - poklop na kloubu bude z výroby opatřen znakem města a možností osazení zámku odvozená z CS ÚRS Strana 6 z 8

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2586 2635 I. Smluvní strany. O B J E D N A T E L: název, adresa:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany OBJEDNATEL: Oderská městská společnost, s.r.o. Se sídlem: Radniční

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více