Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo"

Transkript

1 Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel: 1. Smluvní strany Česká televize sídlem Kavčí hory, Praha 4 zastoupená: Milanem Cimirotem, provozním a finančním ředitelem IČ: zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Osoba odpovědná ve věcech technických: Michal Stjažkin Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Martin Rajman (dále jen jako objednatel ) 1.2. Zhotovitel: Název společnosti Sídlo Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z plné moci, kterou musí udělit osob oprávněná jménem zhotovitele jednat] IČ: DIČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vl. Osoba odpovědná ve věcech technických: Osoba odpovědná ve věcech smluvních: (dále jen jako zhotovitel ) 2. Úvodní ustanovení 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace ze dne a nabídka zhotovitele ze dne (dále jen nabídka ) podaná na základě výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou Oprava denní místnosti před vstupem do KH1 a KH2 IDEC: 2/12/842/71077/4000 (dále jen Veřejná zakázka ), zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Nabídka je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č Výchozí údaje: a) Název: Oprava denní místnosti před vstupem do KH1 a KH2 IDEC: 2/12/842/71077/4000 specifikované dokumentací pro provedení stavby (dále jen Předmět realizace či Předmět smlouvy ) b) Místo plnění: Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 c) Investor: Česká televize, Kavčí hory, Praha 4 d) Termín plnění: předpokládané zahájení: po podpisu smlouvy předpokládané ukončení: 26. června / 9

2 3. Předmět smlouvy Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele opraví a obnoví interiér místnosti CH 325, která je využívaná jako denní místnost a relaxační prostor mezi komplexy režií studií KH1 a KH2. Místnost je situována ve třetím patře budovy KH,objekt 102, sektor D. Důvodem oprav je nevyhovující technický stav a nízká estetická úroveň místnosti, která je v kontrastu s přilehlými nově zrekonstruovanými režijními komplexy KH1 a KH2. Předmětem smlouvy je dále dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dokladová část, obsahující příslušné revizní zprávy, měřící protokoly, záruční listy, atesty a certifikáty na použité výrobky vydané příslušnými úřady, Všechny tyto dokumenty se předávají v českém jazyce, v počtu dvou paré v papírové formě, dokumentace skutečného provedení stavby rovněž v digitální formě na CD Předmět smlouvy bude realizován v souladu s těmito dokumenty: - touto smlouvou, - zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, - projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností KZK GROUP, spol. s r.o., v dubnu 2012, pod názvem oprava denní místnosti před vstupem do KH1 a KH2, m.č.ch325, 3.p, sektor D, objekt výkazem výměr zpracovaným společností KZK GROUP, spol. s r.o., v dubnu Veškeré činnosti uvedené v čl. 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako dílo nebo stavba Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění, zadávací dokumentací, dokumentací pro provedení stavby a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště. 4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s dokumentací pro realizaci stavby. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z dokumentace pro realizaci stavby Opakované nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 5. Doba plnění 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání staveniště dle čl. 12 smlouvy Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v době realizace díla s předpokládaným zahájením termínu stavby podle odst. 2.2 písm. d) smlouvy Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle čl. 5.2 smlouvy a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle čl. 5.1 tohoto článku ani do 14 kalendářních dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 2 / 9

3 5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn zahájit předávací a přejímací řízení i v tomto navrženém zkráceném termínu Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu 374 obchodního zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 6.1. Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla objednatel. Nebezpečí škody díla vzniká objednateli dnem jeho převzetí Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 7. Cena díla a fakturace 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, kolaudaci díla a zaměření včetně dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby, v souladu s dokumentací pro realizaci stavby a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy: Celková cena bez DPH činí Kč Zákonná DPH % činí Kč Celková cena včetně DPH činí Kč 7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen faktura ) vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře Řádně vystavená faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby a dodávky bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle čl. 12 smlouvy a na základě soupisu provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude věcně odsouhlasen zástupcem objednatele. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty první a jeho protokolárnímu předání a převzetí. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do 15- ti pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 40 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů ( 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 3 / 9

4 7.5. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. Výši smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou po schválení objednatelem ve schválené výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 8. Změny díla, dodatečné práce 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v soupisech prací nebo oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy, jako příloha č. 2, konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly apod.). Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce O jakékoli změně rozsahu prací musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zadávacího řízení, či v průběhu zhotovování díla vady dokumentace pro realizaci stavby či vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce objednatele. V případě, že objednatel prokazatelně zjistí, že zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v průběhu zadávacího řízení, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Zhotovitel poskytuje na dílo 9. Vady díla a záruky záruku za stavební část plnění se záruční dobou v délce 60 měsíců a záruku za technologickou část plnění a se záruční dobou v délce 36 měsíců (dále společně jako Záruční doba ). Záruční doba, která počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu podle čl. 9.1 této smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé pro účely specifikované v dokumentaci pro provedení díla a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s dokumentací pro provedení stavby a projektovou dokumentací, a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v dokumentaci pro realizaci stavby včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako záruka za jakost ) U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena v předchozím odstavci, platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu 4 / 9

5 stanovenou těmito výrobci, doba počíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plní zároveň funkci záručního listu potvrzujícího záruku za jakost převzatou zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná a za součást této smlouvy veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a jakosti. Dílo či části díla vadně provedené zhotovitel odstraní bezodkladně Zhotovitel a objednatel do 2 kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy dohodnou reklamační řád, na základě kterého budou řešeny veškeré vztahy vyplývající ze záruky za jakost Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad; v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle čl této smlouvy V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně nejpozději do 24 hod tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. Odstraňování vady typu havárie bude blíže upřesněno v reklamačním řádu dle čl. 9.5 této smlouvy 9.8. Strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, které má odstraněny vady a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli; záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady nebo ho může užívat pouze omezeně Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedodělky jsou řádně odstraněny, potvrdí zhotoviteli jeho Protokol o odstranění vad a nedodělků. 10. Staveniště Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště a to na vlastní náklady Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 neprodleně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ZoBP ) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 13. této smlouvy Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění Nejpozději dnem ukončení realizace stavby, v termínu uvedeném v článku 2.2. písm. d) je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s dokumentací pro provedení stavby. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Ustanovení až této smlouvy se použijí obdobně. 11. Provádění díla Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, 5 / 9

6 je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami Veškeré práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel, na požádání objednatele, povinen kdykoli doložit. Toto ustanovení se vztahuje i na jakékoli pracovníky subdodavatelů Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností, a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany nedohodnou jinak Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 12. Předání díla Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 4 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Spolu s tím zhotovitel prohlásí, že dílo dokončil, má připraveny veškeré potřebné doklady včetně dokumentace skutečného provedení a předává je ke kontrole. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení Zhotovitel je oprávněn požádat o zahájení předávacího a přejímacího řízení, když oznámí, že dílo dokončil a je připraven je předat. Před zahájením předávacího a přejímajícího řízení dohodne zhotovitel s objednatelem, termíny předání dokumentace ke kontrole (zejména listinné, materiálové doklady, zkoušky, revize, atesty apod.). Dokumentace musí obsahovat nejméně: průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle dokumentace pro realizaci stavby, zadávací dokumentace veřejné zakázky a v souladu s touto smlouvou Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu čl. 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl této smlouvy V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 13. Smluvní pokuty Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 1500 Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 5.2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení Za porušení povinnosti stanovené v čl. 10 a 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč a v případě, že se bude jednat o závažné a opakované porušení povinnosti ve výši 1000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této smlouvy vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nemá vliv na případnou náhradu škody, v případě že porušením smluvní povinnosti objednateli vznikla škoda. 6 / 9

7 14. Odstoupení od smlouvy Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou, porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů, kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad Strany se ve smyslu 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující: zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení, strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 15. Rozhodné právo a soudní příslušnost Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 7 / 9

8 16. Zvláštní ustanovení Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a koordinátorovi BOZP Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby Zhotovitel se zavazuje v případě využití dalšího dodavatele pro plnění předmětu této smlouvy k předložení závazku tohoto dodavatele o splnění podmínek čl. 11. této smlouvy. Tento závazek předá objednateli písemně před zahájením zhotovení díla Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, nebo služeb z veřejných výdajů V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené právními předpisy Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (vč. smlouvy o dílo) a též souhlasí se zveřejněním výsledků výběrového řízení na internetových stránkách zadavatele. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách kupujícího nebo jiným způsobem určeným Českou televizí. Prodávající prohlašuje, že kontaktní osoby prodávajícího vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů. 17. Změny smlouvy, oznámení, přílohy Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, popř. i em, a to: objednateli na adresu jeho sídla zhotoviteli na adresu: Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením. 18. Přílohy Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Příloha č. 2 oceněný výkaz výměr Příloha č. 3 nabídka zhotovitele Příloha č. 4 dokumentace pro realizaci stavby 19. Závěrečná ustanovení, podpisy Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 8 / 9

9 či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL: Jméno a Příjmení Funkce V [místo podpisu smlouvy] dne Milan Cimirot provozní a finanční ředitel Česká televize V Praze dne 9 / 9

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o dílo č. 2/2015 uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. ( 2586 a násl.) ve znění novel a ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo č. 2/2015 uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. ( 2586 a násl.) ve znění novel a ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. 2/2015 uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. ( 2586 a násl.) ve znění novel a ve znění pozdějších předpisů evidovaná pod číslem: u objednatele: 2/2015 u zhotovitele: 1.1.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Smlouva o dílo. (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran

Smlouva o dílo. (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran Smlouva o dílo č.se2-0361 (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Smlouva o dílo č. 1RB/2011

Smlouva o dílo č. 1RB/2011 Smlouva o dílo č. 1RB/2011 Zhotovitel:. IČO :. DIČ :. Zástupce ve věcech smluvních:. Zástupce ve věcech technických: Bankovní spojení : I. Smluvní strany Objednatel :STAVEBNINY STUPKA s.r.o. IČO : 47455012

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno,

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno, Smlouva o dílo č. 2015_51 Výmalba prostor Polikliniky Horníkova 34, Brno Líšeň uzavřena podle ust. 2586.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné podmínky pro rok 2015

Všeobecné podmínky pro rok 2015 ENVI-PUR, s.r.o. Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 Dejvice IČ: 25166077 DIČ: CZ25166077 Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596 Obsah 1. Základní ustanovení... 1 2. Práva a

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva )

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším CSc.,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800 Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2015-107 Číslo stavby : 924 115 107 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku I. Smluvní

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č

SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č 1. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Věžnice Sídlo: Věžnice 9, 582 52 Věžnice Statutární orgán: Ing. Josef Málek IČ: 00268461 2. Zhotovitel: Sídlo:. Statutární orgán:.ič:...

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze Příloha č. 2 Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze uzavřená podle 760-773 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a analogicky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO MK -STRABAG: SMLOUVA O DÍLO č.

SMLOUVA O DÍLO MK -STRABAG: SMLOUVA O DÍLO č. Příloha č. 13 usnesení 16. Rady města Stříbra ze dne 13.07.2015 SMLOUVA O DÍLO MK -STRABAG: SMLOUVA O DÍLO č. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby Výměna oken ČÁST A Obecná ustanovení I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více