Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo"

Transkript

1 Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec Hevlín Sídlo: Hevlín 224, Statutární orgán: Ing. Antonín Pichanič, starosta obce Hevlín IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: č. účtu: Zástupce pověřený jednáním ve věcech a ) technických: Ing. Zdeněk Dokoupil, TDI b) smluvních: Ing. Antonín Pichanič, starosta obce Telefon : Zhotovitel: Sídlo: Statutární orgán: IČ: DIČ: Zástupce pověřený jednáním ve věcech a) technických: b) smluvních: Telefon: Bankovní spojení: Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 2. Rozsah a předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je bezvadné zhotovení stavby Výstavba zděného bytového domu podporovaného bydlení včetně IS na pozemcích p.č. 841/1, p.č. 841/2 a pč. 841/5 v obci Hevlín, okr. Znojmo včetně zařizovacích předmětů a zpevněných ploch. 2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností související s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné ( např. Zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení sítí na staveništi, atd) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Zhotovitel se bude řídit platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN, 3.Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení vypracovanou projekční kanceláří KÄSTNER PROJEKT s.r.o. se sídlem Pod Svatým Janem 417/8, Přímětice, Znojmo, IČ: , z roku 2016 a doklady vydanými v průběhu sloučeného stavebního a územního řízení nebo v průběhu realizace stavby.

2 4.Součástí dodávky stavby je i vypracování:. dokumentace pro provedení stavby (prováděcí dokumentace) v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb a podmínkami stanovenými při vyhlášení soutěže o veřejnou zakázku nebo je přílohou smlouvy - projektová dokumentace skutečného provedení stavby - blower door test pro doložení splnění podmínek uvedených v projektové dokumentaci, energetickém štítku budovy, který bude předán spolu s předávacím protokolem ke stavbě a blower door test vypracovaný a provedený k předání díla. 5.Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technického charakteru k řádnému provedení díla. zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí dle ČSN zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci ( i dle zákona č. 22/1997 sb prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad. zajištění všech ostatních nezbytných dokladů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na IS ( inženýrské sítě) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb o odpadech uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu ( komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod) dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními ( např. Občanským zákoníkem č. 89/21012 Sb., zák 183/2006 Sb, vyhl 137/1998 Sb, vyhl 369/2001 Sb, vyhl 499/2006 Sb, vyhl 146/2008 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN. 6.Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu pdf. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad: - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn - U výkresů obsahující změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. - Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí ( tato část bude i v digitální podobě) 7.Součástí díla je geodetické zaměření díla - Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v tištěné a 1x v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí Doklady o vytýčení stavby 8. Součástí díla je též zajištění kolaudace stavby včetně dokladů potřebných a vyžadovaných ke kolaudaci. 9. Součástí díla je zabezpečení kontrolních prohlídek dle stavebního povolení. 10. Součástí díla je mimo jiné dodávka a montáž vzduchotechnické podstropní rekuperační jednotky, fotovoltaické panely, zařizovacích předmětů,všech materiálů, konstrukcí, dílů, částí a

3 zařizovacích předmětů uvedených v požadavcích na projekt pro provedení stavby. Požadavky na obsah dokumentace pro provedení stavby jsou dle zákona. Vzhledem k tomu, že stavba je částečně prováděna z dotací, je při provádění díla zhotovitel povinen umožnit kontrolním orgánům přístup a kontrolu prováděného díla a poskytnout kontrolním orgánům všechny potřebné informace a respektovat případné jejich pokyny. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky, za kterých byla poskytnuta dotace z MMR ID EDS 117D Zhotovitel se zavazuje ke spoluprávci s koordinátorem BOZP Termíny a místo plnění Termín dokončení díla je Zhotovitel je současně povinen dodržet termíny dle předloženého harmonogramu nabídky, který je součástí této smlouvy o dílo. Uzazeč se tímto zavazuje, že do budou prostavěny práce minimálně Kč tak, aby objednatel splnil podmínku přijetí dotace z MMR 3.2. Místo plnění je obec Hevlín na pozemcích p.č. 841/1,841/2 a 841/5, k.ú. Hevlín, okr. Znojmo. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 4.1. Výše sjednané ceny Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH... Kč... Kč... Kč Tato cena je pevná a nepřekročitelná. 4.2 Obsah ceny: Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 2 zákona č. 526/1990 Sb, o cenách a je dohodnuta včetně DPH. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytný k řádnému plnění a včasnému provedení díla v rozsahu definovaném ve 2.kapitole této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje náklady na energie a média nutná pro realizaci stavby, pro zabezpečení zařízení staveniště a provedení požadovaných zkoušek a průkazů. Veškeré manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými materiálem nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví kam má být zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidace odpadů vzniklých v průběhu a důsledku s realizací stavby Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 4.4 Způsob sjednání změny ceny Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení

4 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-dní ode dne předložení návrhu zhotovitele Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 5. Platební podmínky Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Postup plateb Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů ( dále jen faktur), vystavených zhotovitelem a to po dokončení každé jednotlivé etapy ( inženýrské sítě, základová deska, hrubá stavba atd.. ) v souladu s platebním kalendářem, který je přílohou této smlouvy. Daňový doklad ( dále jen faktura) může být vystavena až po předložení soupisu provedených prací. Tento soupis provedených prací je povinen objednatel převzít a do 5 pracovních dnů ode dne převzetí se k tomuto soupisu vyjádřit. Po písemném odsouhlasení soupisu prací objednatelem, zhotovitel vystaví fakturu, kde nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený soupis prací. Bez tohoto objednatelem odsouhlaseného soupisu je faktura neplatná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, které byly objednatelem písemně odsouhlaseny. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úroky z prodlení vyplývající z peněžního dluhu objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě a nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, budou projednány v samostatném řízení, ze kterého pořídí smluvní strany zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. Dílčí fakturace bude uhrazena až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Překročí-li zhotovitel některou fakturou výši 90% ze sjednané ceny bez DPH je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jim provedená dosáhla 90% celkové výše sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 90% nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce ani úrok z prodlení Zádržné ( pozastávka) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto : 10% až po úspěšné kolaudaci, odstranění všech vad a nedodělků a po doložení splnění kritérií uvedených v projektové dokumentaci a štítku energetické náročnosti budovy blower door test. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 5.4 Lhůty splatnosti Objednatel a zhotovitel se dohodli, že lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli. Stejná lhůta platí pro úhradu zádržného. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doručeném odeslání zhotovitelem Náležitosti daňových dokladů ( faktur)

5 Faktury zhotovitele musí jak formou tak obsahově odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo ïdentifikační údaje objednatele včetně DIČ ïdentifikační údaje zhotovitele včetně DIČ název akce popis obsahu účetního dokaldu datum vystavení datum splatnosti datum uskutečnění zdanitelného plnění výši ceny bez daně celkem sazbu daně výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů cenu celkem včetně daně podpis odpovědné osoby zhotovitele přílohu soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu odsouhlasených objednatelem Peněžitý závazek ( dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 6. Majektové sankce 6.1. V případě, že zhotovitel do neprostaví a nevyfakturuje min Kč bez DPH, tím by bránil a znemožnil objednateli dodržení podmínky poskytnutí dotace z MMR identifikační číslo EDS 117D ,a to,že by se nevyčerpala přidělená dotace Kč do konce roku V takovém případě si vyhrazuje objednatel vymáhat po zhotoviteli vzniklou škodu, nebo si vyhrazuje právo v případě nedočerpání dotace zhotoviteli o výši nedočerpané dotace snížit sjednanou cenu díla Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení 6.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení Sankce za neodstranění reklamovaných vad pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstranění reklamované vady ( případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každou reklamovanou vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívaní díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu ( havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud zhotovitel nenastoupí včas k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takovéto náklady je povinen zhotovitel objednateli neprodleně zaplatit Sankce za nevyklizení staveniště Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Kč za každý i započatý den prodlení.

6 6.6. Lhůta splatnosti sankcí je 15 dní ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele na nichž se sankce vztahuje. 7. Staveniště Předání a převzetí staveniště 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší Vybudování zařízení staveniště Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatné měřící místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit Užívání staveniště Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, uvedením údajů o stavbě. Na identifikační tabuli bude uvedeno, že stavba je prováděna z dotací, způsobem a v rozsahu stanovenými zvláštním předpisy. Jiné reklamy či identifikační tabule ( např. Subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele Podmínky užívaní veřejných prostranství a komunikací Veškeré potřebné povolení k užívaní veřejných ploch, případně rozkopávky, objízdné trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 7.5 Vyklizení staveniště Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. ( např. Ponechání staveniště nutných pro odstranění vad či nedodělků) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady a tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 8. Stavební deník 8.1. Zhotovitel má povinnost vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.. stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17 hod, přístupný oprávněným osobám objedntele zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména ( stav staveniště, počasí, počet pracovníků a nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách mající vliv na provádění díla) všechny listy musí být očíslované ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7 8.2.Kontrolní dny Kontrolní dny budou po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem min však jednou za 14 dní. 8.3.Provádění díla a bezpečnost práce Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se k respektování veškerých pokynů objednatele týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 8.4.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k převzetí díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 9. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývající ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nejí-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel je povinen zaplatit také objednateli škodu způsobenou ztrátou dotací, které by jinak objednatel obdržel, pokud by zhotovitel dílo, jednotlivé etapy díla, řádně a včas dokončil. 10. Subdodavatelé zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobou max dle zákona o veřejných zakázkách v platném znění. 11. Kontroly, zkoušky, revize Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán zpracovaný v souladu se stavebním povolením. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě závažného porušení povinnosti zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 12. Protokol o předání a převzetí díla O průběhu předávacího a přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis ( protokol) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí obsahovat: soupis zjištěných vad dohodu o způsobu a termínu ( termínech) jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání dohodu o zpřístupnění díla nebo její části zhotoviteli za účelem odstranění vad či nedodělků V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje provést. Tento požadavek není však důvodem k odmítnutí převzetí díla Doklady nezbytné k převzetí a předání díla šest vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a v digitální podobě ve formátech pdf, dwg zápis o osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů zápisy a výsledky předepsaných měření zápisy a výsledky smontovaného zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách ( např. Tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, tlakové nádoby, odpadů apod) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace

8 seznam strojů a zařízení, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody v českém jazyce stavební deník, případně deník víceprací geometrický plán skutečného zaměření díla v rozadovaném rozsahu a počtu vyhotovení vyhovující blower door test doklady vyžadované dle dotačního titulu doklady vyžadované v rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním povolení Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání. 13. Záruka za jakost díla Odpovědnost za vady díla odpovídá zhotovitel, jež má v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet vždy předáním díla bez vad a nedodělků. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení a převzetí reklamační opravy. Po roce užívání díla zhotovitel je povinen na náklady zhotovitele zajistit další blower test. Pokud tento test bude nevyhovující, je povinen zhotovitel zajisti na své náklady takové úpravy díla. aby dílo splňovalo podmínky k úspěšnému blower test Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí náklady objednateli zhotovitel Jestli-že objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranění vady ( havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace ( oznámení) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní stany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednavatelem jako havárie sjednají obě strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady ( havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. O odstranění vady sepíše objednatel protokol. 14. Pojištění díla Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen prováděné dílo pojistit na částku ,- Kč. 15. Vyšší moc Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních podmínkách a které smluvní stany nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy atd. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 16. Změna smlouvy

9 Jakákoliv změna smlouvy musí být v písemné podobě a musí být podepsána oběma smluvními stranami oprávněnými osobami za jednotlivé strany. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 17. Ostatní ujednání Obě strany se zavazují neposkytnout text této smlouvy, informace které získají při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem místě příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládáné ( např. Změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé straně posílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován třetí den ode dne prokazatelného odslání zásilky. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 1. Položkový rozpočet 2. Projektová dokumentace stavby na jejímž základě bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, Energetický štítek budovy 3. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, doklady které jsou uvedeny ve stavebním povolení a územním rozhodnutí 4. Závazný harmonogram 5. Pojistná smlouva dle bodu 14 této smlouvy V... dne... V...dne objednatel... zhotovitel

10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

rev VQC v pro sočná n\ zařazenu te ocvncme

rev VQC v pro sočná n\ zařazenu te ocvncme é, Město Břeclav uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v v rev VQC v pro sočná n\ zařazenu te ocvncme 1. Smluvní

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Datum: 21.dubna 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Naše čj.: MUSP 63678/2014 Naše sp. zn.: 63672/2014 RUI/EMLO *MUSPX01DSFVY* Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská Naše čj.: MUSP 54782/2015 Naše sp. zn.: 54777/2015 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská 1. Zadavatel:

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 536 a následujících ustanovení zákona č.: 513/1991 Sb., dále jen Obchodní zákoník v jeho platném znění. 1.Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů starosta SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi společností OBEC PETROUPIM sídlo: Petroupim 74, 256 01 Petroupim IČ: 00232475

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 6. zasedání dne 19. 8. 2015 USNESENÍ č. 54/15/ZMČ K zateplení a výměně oken šaten SK Ďáblice Zastupitelstvo MČ po projednání I. bere na vědomí

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění

Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění 1. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami. , nar.., bytem.., (dále objednatel)

Smlouva o dílo. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami. , nar.., bytem.., (dále objednatel) Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, nar.., bytem...,, nar.., bytem.., (dále objednatel) Martin Trnka, sídlem : Máchova 521, 251 64 Mnichovice, IČO: 495 03

Více