NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ"

Transkript

1 TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

2 OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ... 4 PROVOZNÍ INFORMACE... 5 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 8 PÉČE A ÚDRŽBA INSTALACE ODSTRANĚNÍ CHYB BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní informace a postupujte podle nich. Veškeré instrukce se vztahují k bezpečnému a bezproblémovému provozu klimatizační jednotky. Uchovejte tento manuál pro budoucí použití. VAROVÁNÍ Pro instalaci, servis a opravu kontaktujte autorizovaný servis. Klimatizační jednotka není určena k používání malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dozoru. Výměna přívodní šňůry by měla být prováděna pouze autorizovaným servisním technikem. Instalaci a zapojení je nutné provést podle platných místních standardů. VÝSTRAHA VAROVÁNÍ Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. Tento symbol označuje NEDOVOLENOU činnost. Tento symbol označuje POVINNOU činnost. 1

3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dodržujte níže uvedené bezpečností informace. Zabráníte tak vzniku vážných úrazů nebo poškození majetku. VÝSTRAHA Zastrčte správně zástrčku do zásuvky. Nevypínejte jednotku vytažením zástrčky ze zásuvky. Nepoužívejte poškozený přívodní kabel. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Poškozený kabel nevyměňujte sami, kontaktujte autorizovaný servis. Neupravujte nijak přívodní kabel. Může dojít k úrazu el. proudem nebo k požáru. Neovládejte jednotku mokrýma rukama. Nesměřujte proud vzduchu přímo na osoby v místnosti. Dbejte na správné uzemnění jednotky. Zabezpečte jednotku tak, aby se do ní nedostala voda. Může dojít ke zkratu nebo poškození jednotky. Pokud z jednotky vychází nestandardní zvuky, kouř nebo zápach, ihned ji vypněte. Nezapojujte jednotku do poškozené zásuvky. Spuštěnou jednotku neotevírejte. Přívodní šňůru neumisťujte v blízkosti dalších zdrojů tepla nebo jiných hořlavých látek a plynů. Pokud došlo k úniku plynu z jiného spotřebiče, před použitím jednotky vyvětrejte místnost. Nerozebírejte nebo jinak neupravujte jednotku. VAROVÁNÍ Při výměně filtrů se nedotýkejte kovových součástek jednotky. Nečistěte jednotku vodou. Voda by mohla vniknout dovnitř jednotky. Důkladně větrejte místnost, zejména při použití kamen aj. Před čištěním jednotky ji vypněte a vypněte hlavní vypínač. Nepoužívejte jednotku k jiným účelům, než je určena. Tato jednotka neslouží pro uchování potravin, rostlin nebo zvířat, a uměleckých předmětů. Při bouřce nebo hurikánu vypojte jednotku a zavřete okno. Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vypojte ji. Neblokujte vstupní a výstupní otvory. Čistěte filtry každé dva týdny. Vždy filtry správně nainstalujte. K čištění použijte měkký hadřík. Nepoužívejte ředidla a abrazivní prostředky. Nepijte vodu zkondenzovanou v jednotce. Postupujte opatrně při vybalování jednotky z krabice. Ostré hrany mohou způsobit zranění. Pokud se do jednotky dostane voda, okamžitě ji odpojte a kontaktujte autorizovaný servis. 2

4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU: 1. Kontaktujte autorizovaný servis pro zajištění instalace. 2. Zapojte jednotku do sítě. 3. Nepoužívejte poškozenou nebo neoriginální přívodní šňůru. 4. Nezapojujte více spotřebičů do stejné zásuvky jako jednotku. 5. Nepoužívejte prodlužovací šňůru. 6. Nepoužívejte přívodní šňůru pro zapnutí nebo vypnutí jednotky. POUŽITÍ 1. Dlouhodobé vystavení se přímému proudu vzduchu z klimatizační jednotky může vést ke zdravotním komplikacím. Nevystavujte osoby v místnosti, domácí zvířata nebo rostliny přímému proudu vzduchu. 2. Pokud jsou v místnosti kamna nebo jiné topné spotřebiče, zajistěte dostatečné větrání místnosti. 3. Nepoužívejte klimatizační jednotku k jiným účelům, než je určena. Jednotka neslouží k uskladnění potravin, zvířat, rostlin, přesných zařízení nebo uměleckých předmětů. Mohlo by dojít k jejich znehodnocení. PÉČE A ÚDRŽBA 1. Při výměně filtru se nedotýkejte kovových součástí jednotky. Při manipulaci s drobnými kovovými předměty by mohlo dojít k úrazu. 2. Při čištění klimatizační jednotky nepoužívejte vodu. Mohla by se dostat dovnitř jednotky a způsobit zkrat. 3. Před čištěním jednotky se ubezpečte, že je vypnutá a odpojená od sítě. TEPLOTNÍ PROVOZNÍ ROZSAH Chlazení: Venkovní teplota až 43 C Vnitřní teplota až 32 C Topení: Venkovní teplota až 24 C Vnitřní teplota... 0 až 27 C Poznámka: Mimo doporučený teplotní rozsah se účinnost provozu snižuje. 3

5 POPIS ČÁSTÍ POZNÁMKA: Ilustrace v tomto manuálu jsou pouze informativní. Skutečný vzhled některých částí se může podle typu a modelu lišit. 1. Přední panel 2. Vzduchový filtr 3. Rám 4. Skříň 5. Nasávání vzduchu (na venkovní straně) 6. Výfuk vzduchu 7. Ovládací panel 8. Přívodní šňůra Model A 9. Dálkový ovladač Model B Model C PŘÍSLUŠENSTVÍ Těsnění (volitelné: na zátku kondenzátu) Přípojka hadice (volitelná) Vanička kondenzátu modely <16000Btu/h modely >16000Btu/h Dřevěný šroubek (volitelný) Gumová zátka Šroubek nebo nebo 2 (záleží na typu) 2 nebo 4 (záleží na typu) 4

6 PROVOZNÍ INFORMACE OVLÁDÁNÍ Elektronický ovládací panel se liší podle modelu: Modely s chlazením a topením HIGH MED LOW HIGH MED LOW TIMER DRY AUTO TIMER DRY AUTO SWING TEMP COOL HEAT TEMP COOL HEAT SWING SLEEP MODE SLEEP MODE POWER POWER Modely s chlazením HIGH MED LOW HIGH MED LOW TIMER DRY TIMER DRY SWING TEMP COOL TEMP COOL SWING SLEEP MODE SLEEP MODE POWER POWER : Tento symbol znamená, že rychlost ventilace MED není u některých typů dostupná. PŘISÁVÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU Páčka pro nastavení otvoru pro přisávání venkovního vzduchu se nachází nad ovládacím panelem. Způsob nastavení přisávání se u jednotlivých modelů může lišit. Pro maximální chladicí účinnost ZAVŘETE otvor. To umožní vnitřní cirkulaci vzduchu. OTEVŘETE otvor pro vyvětrání zatuchlého vzduchu. CLOSE VENT OPEN CLOSE OPEN Pro otevření větracího otvoru přitáhněte páčku k sobě. Pro zavření zatlačte páčku dovnitř. Pro otevření větracího otvoru posuňte páčku doprava. Pro zavření posuňte páčku doleva. 5

7 PROVOZNÍ INFORMACE ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Pro zapnutí nebo vypnutí jednotky použijte tlačítko POWER na ovládacím panelu. VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU Opakovaným stisknutím tlačítka MODE vyberte požadovaný režim. U modelů s chlazením a topením se výběr po každém stisknutí tlačítka bude střídat mezi režimy AUTO (automatický), HEAT (topení), COOL (chlazení), (ventilace) a DRY (vysoušení). U modelů s chlazení se režimy střídají mezi COOL (chlazení), (ventilace) a DRY (vysoušení). U vybraného režimu se rozsvítí zelená kontrolka. Pokud zvolíte režim DRY (vysoušení) nebo AUTO (automatický), nelze nastavit rychlost ventilace. V režimu vysoušení je rychlost ventilátoru nastavena na LOW (nízká). V automatickém režimu je rychlost ventilátoru MED (střední), u modelů bez střední rychlosti je rychlost na HIGH (vysoká). NASTAVENÍ TEPLOTY Teplotu nastavte pomocí tlačítek a. Po každém stisknutí tlačítka se nastavení změní o 1 C. Povolený rozsah nastavení teploty je od 16 C do 31 C. NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILACE Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou rychlost ventilace. Po každém stisknutí tlačítka se bude výběr střídat mezi LOW (nízká), MED (střední) a HIGH (vysoká). U zvolené rychlosti se rozsvítí zelená kontrolka. Poznámka: U některých modelů není dostupná rychlost MED. NASTAVENÍ KÝVAVÉHO ROZPTYLU VZDUCHU Stiskněte tlačítko SWING (je-li funkce dostupná u daného modelu). Na ovládacím panelu bude u nápisu SWING svítit zelená kontrolka. Lamely se budou pohybovat automaticky ze strany na stranu, a tím rozptylovat vzduch po místnosti. Opakovaným stisknutím tlačítka funkci vypnete. Kontrolka zhasne. Stisknutím tlačítka SWING na déle než 2 sekundy se spustí spánkový režim. Na panelu se rozsvítí zelená kontrolka u nápisu SLEEP. Během spánkového režimu je snížena hlučnost, a tak je zajištěno příjemné prostředí pro spánek. NASTAVENÍ ČASOVAČE Pro aktivaci časovače stiskněte tlačítko TIMER. Nastavení automatického vypnutí nebo zapnutí je možné v rozmezí 0 až 12 hodin. Po každém stisknutí tlačítka se nastavená hodnota změní o 1 hodinu. 6

8 PROVOZNÍ INFORMACE REŽIM VYSOUŠENÍ Během režimu vysoušení pracuje jednotka jako odvlhčovač vzduchu. Vzhledem k tomu, že jednotka pracuje v relativně uzavřeném prostoru, dochází i k částečnému chlazení. REŽIM CHLAZENÍ Nastavení teploty je možné v rozmezí od 16 C do 31 C. Chlazení začne automaticky, jakmile je pokojová teplota 1 C nad nastavenou hodnotou, automaticky se zastaví, když teplota klesne 1 C pod nastavenou hodnotu. Ventilátor se nezastaví. REŽIM TOPENÍ Nastavení teploty je možné v rozmezí od 16 C do 31 C. Implicitně nastavená hodnota pro topení je 24 C, rychlost ventilace je volitelná. Poznámky: 1. Po změně nastavení teploty pracuje ventilátor nejprve cca 3 minuty při nízké rychlosti. 2. Jakmile se režim topení zastaví, může být až 30sekundová prodleva, než se zastaví i ventilátor. 3. Pokud je teplota kondenzátoru pod 35 C, bude rychlost ventilátoru nízká bez ohledu na nastavení. Pokud je teplota kondenzátoru nad 38 C, bude ventilátor pracovat nastavenou rychlostí. 4. Pokud dojde k poruše kompresoru, okamžitě se zastaví i ventilátor. AUTOMATICKÝ REŽIM Při automatickém režimu je rychlost ventilace střední (MED) a jednotka vybere vhodný režim (ventilace, chlazení nebo topení) podle rozdílu mezi skutečnou teplotou v pokoji a nastavenou teplotou. Pokud je pokojová teplota o více než 2 C vyšší než nastavená teplota, spustí se režim chlazení. Pokud je pokojová teplota o více než 2 C nižší než nastavená teplota, spustí se režim topení. Pokud je pokojová teplota v rozmezí +/- 2 C kolem nastavené teploty, spustí se režim ventilace. Poznámky: 1. Pokud zapnete spánkový režim (SLEEP) během automatického režimu, rychlost ventilace se ihned přepne na nízkou rychlost. 2. U modelů, které nemají střední rychlost ventilace, pracuje ventilátor vysokou rychlostí. SPÁNKOVÝ REŽIM U modelů s funkcí SWING stiskněte tlačítko SWING na déle než 2 sekundy. Opětovným stisknutím tlačítka na déle než 2 sekundy spánkový režim vypnete. U modelů bez funkce SWING aktivujte spánkový režim z dálkového ovladače. Během spánkového režimu se při spuštěném režimu chlazení zvýší teplota o 2 C za 2 hodiny, při spuštěném režimu topení se teplota sníží o 2 C za 2 hodiny. Poté jednotka pokračuje na této nové teplotě při nízké rychlosti ventilace. Poznámka: Pokud spustíte spánkový režim při automatickém režimu, teplota se nezmění. 7

9 DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítka dálkového ovladače: TEMP Tlačítko pro zvýšení/snížení nastavené teploty. POWER Vypne nebo zapne jednotku. TIMER Aktivuje časovač (zapnutí nebo vypnutí jednotky v intervalu 0-12 hodin v 1hodinových přírůstcích). MODE Výběr režimů mezi AUTO (je-li dostupný), HEAT (je-li dostupný), COOL, nebo DRY. SLEEP SLEEP Zapne spánkový režim. SWING (u některých modelů není dostupné) Zapne kývavý rozptyl vzduchu. (u některých modelů není dostupná rychlost MED) Nastavení rychlosti ventilace mezi HIGH, MED a LOW. BATERIE: Vložení/výměna baterií: 1) Otevřete kryt na zadní straně ovladače. 2) Vložte 2 baterie AAA 1,5V (jsou součástí balení). Dbejte na správnou polaritu. Zavřete kryt baterií. Baterie vyměňte v případě, že se při přenosu signálu neozve pípnutí, nebo jednotka nereaguje na pokyny vyslané dálkovým ovladačem. Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. 8

10 DÁLKOVÝ OVLADAČ POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Provozní rozsah dálkového ovladače je cca 7 metrů od klimatizační jednotky. Překážky v místnosti mohou ovlivnit přenos signálu z ovladače do jednotky. Po každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se ozve pípnutí, které značí, že byl přenesen signál do jednotky. Pokud byl signál přenesen správně, na displeji ovládacího panelu se zobrazí příslušná funkce a rozsvítí se zelený indikátor u zvolené funkce. Poznámka: Displej se vrátí na původní zobrazení cca po 10 sekundách. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Pro zapnutí nebo vypnutí jednotky namiřte dálkovým ovladačem směrem k jednotce a stiskněte tlačítko POWER. VÝBĚR REŽIMŮ Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači pro výběr režimů: Model s chlazením: COOL (chlazení), (ventilace), DRY (vysoušení). Model s chlazením a topením: AUTO (automatický), HEAT (topení), COOL,, DRY. NASTAVENÍ TEPLOTY Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu. Povolený rozsah nastavení je 16 C až 31 C. NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU Stisknutím tlačítka nastavte požadovanou rychlost ventilátoru - HIGH (vysoká), MED (střední - není dostupná u všech modelů) a LOW (nízká). KÝVAVÝ ROZPTYL VZDUCHU Stisknutím tlačítka SWING spustíte funkci kývavého rozptylu vzduchu (funkce není dostupná u všech modelů). Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete. NASTAVENÍ ČASOVAČE Stisknutím tlačítka TIMER spustíte časovač. Čas automatického vypnutí nebo zapnutí lze nastavit v rozmezí 0-12 hodin po 1hodinových přírůstcích. SPÁNKOVÝ REŽIM Stisknutím tlačítka SLEEP spustíte spánkový režim. Během spánkového režimu se při spuštěném režimu chlazení zvýší teplota o 2 C za 2 hodiny, při spuštěném režimu topení se teplota sníží o 2 C za 2 hodiny. Poté jednotka pokračuje na této nové teplotě při nízké rychlosti ventilace. 9

11 PÉČE A ÚDRŽBA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Nastavte vertikální směr proudění vzduchu manuálním posunutím lamel v požadovaném směru. Když nastavujete lamely směrem nahoru a dolů, nechejte horní a spodní lamelu v horizontální poloze. Tím zabráníte kondenzaci vody na předním panelu jednotky. VZDUCHOVÝ FILTR Vzduchové filtry by se při běžném provozu měly čistit přibližně jednou za 2 týdny. Vyjmutí vzduchových filtrů: 1. Nadzvedněte přední panel a vyjměte ho. 2. Vyjměte vzduchový filtr. 3. Umyjte filtr vlažnou vodou s mýdlem. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 C, aby nedošlo k deformaci filtru. 4. Opláchněte filtr a nechejte ho důkladně vysušit na stinném místě. 5. Nainstalujte filtr zpět. VAROVÁNÍ Nikdy nespouštějte jednotku bez nainstalovaných vzduchových filtrů! CHYBOVÁ HLÁŠENÍ V případě, že se na displeji zobrazí některý z níže uvedených kódů, vypněte okamžitě jednotku a zkontrolujte ji. Poté restartujte jednotku a pokud chyba přetrvává, odpojte ji ze sítě a kontaktujte autorizovaný servis. Indikuje poruchu pokojového teplotního senzoru. Indikuje poruchu teplotního senzoru výparníku. Indikuje poruchu teplotního senzoru venkovního kondenzátoru. Pokud se zobrazí níže uvedená chyba, restartujte jednotku. Ta se pak vrátí k běžnému provozu: Indikuje ochranu proti zamrzání. 10

12 INSTALACE ODVOD KONDENZÁTU V závislosti na typu klimatizační jednotky existují dvě možnosti, jak nainstalovat odvod pro zkondenzovanou vodu. Modely s chlazením U modelů s chlazením si můžete vybrat mezi zadním odvodem kondenzátu nebo žádným odvodem. Postup při instalaci zadního odvodu: 1. Nasaďte těsnění na přípojku hadice (dodáváno s jednotkou). 2. Odstraňte gumovou zátku ze zadní strany jednotky a nasaďte gumovou zátku dodávanou s jednotkou do vypouštěcího otvoru na spodní straně jednotky. 3. Připevněte přípojku hadice na zadní stranu jednotky, odkud jste vytáhli gumovou zátku, a otočte o 90, abyste zátku upevnili. 4. Připevněte vypouštěcí hadici (není součástí dodávky) k přípojce. Přípojka hadice Těsnění Gumová zátka Poznámka: Pokud zvolíte možnost bez odvodu kondenzátu, měly by v otvorech na zadní a spodní části být gumové zátky. Modely s chlazením a topením U modelů s reverzním cyklem je možné zvolit spodní odvod konzenzátu. Postup při instalaci spodního odvodu: 1. Přichystejte si vaničku kondenzátu a šroubky (dodáváno s jednotkou). 2. Připevněte vaničku na spodní stranu jednotky pomocí dodávaných šroubků. 3. Připevněte vypouštěcí hadici (není součástí dodávky) na vypouštěcí otvor na spodní straně vaničky. Vypouštěcí otvor Vanička kondenzátu Šroubek Gumová zátka 11

13 INSTALACE VÝBĚR VHODNÉHO UMÍSTĚNÍ STŘÍŠKA ZEĎ STŘÍŠKA ZEĎ cm přibližně 10mm více než 50cm cm přibližně 10mm více než 50cm 1. Abyste předešli vibracím a hluku, nainstalujte jednotku pevně. 2. Nainstalujte jednotku tak, aby nebyla na přímém slunečním svitu. Pokud na jednotku svítí slunce, umístěte nad ni stínění. 3. Ve vzdálenosti minimálně 50 cm za jednotkou by neměly být žádné překážky (např. zeď nebo plot). Překážky v blízkosti jednotky sníží účinnost chlazení a topení. 4. Nainstalujte jednotku tak, aby se mírně svažovala směrem ven (cca 10 mm), abyste zabránili protékání zkondenzované vody do místnosti. 5. Nainstalujte jednotku cca cm vysoko od země. 6. Napájecí kabel musí být připojen na nezávislý okruh. Žlutý/zelený drát musí být uzemněn. POZOR Po instalaci musí být všechny boční lamely na venkovní straně jednotky. MOŽNOSTI INSTALACE JEDNOTKY DO ZDI VZDUCH DOVNITŘ ZEĎ SEŘÍZNUTÁ POD ÚHLEM 45 KVŮLI LAMELÁM PŘEDNÍ STRANA ZEĎ SEŘÍZNUTÁ POD ÚHLEM 45 KVŮLI LAMELÁM VZDUCH DOVNITŘ ZEĎ 100 mm ZEĎ VZDUCH DOVNITŘ VZDUCH VEN LAMELA POHLED SHORA VZDUCH DOVNITŘ 100 mm minimálně 100 mm VZDUCH VEN VARIANTA A VARIANTA B 12

14 INSTALACE INSTALACE PLÁŠTĚ JEDNOTKY 1. Vybalte jednotku z krabice, odšroubujte upevňovací šrouby a vytáhněte jednotku z pláště. 2. Připravte otvor ve zdi tak, aby spodní část pláště jednotky byla dobře podepřena a vstupní a výstupní otvory byly přístupné podle jedné ze dvou uvedených variant instalace (viz předchozí strana). Plášť by měl být nainstalován tak, aby se mírně svažoval dolů směrem ven o cca 5 mm. 3. Nainstalujte plášť do zdi a upevněte ho. Utěsněte otvory. Poznámka: Jednotka může být buď podepřena zespodu nebo zavěšena z horní konstrukce. Lamely musí být na venkovní straně Vanička kondenzátu Externí podpěra v těžišti klimatizační jednotky (místo podpěry je možné použít konzolu - viz obrázek vpravo) Konzoly (jedna na každé straně) Vanička kondenzátu Doporučovaná metoda instalace do zdi, přepážky nebo okna Alternativní metoda instalace, když není možné použít externí podpěru. INSTALACE JEDNOTKY DO PLÁŠTĚ 1. Nasuňte jednotku zpět do pláště. Dbejte na to, aby se pěnové těsnění pláště neposunulo. 2. Připojte jednotku k síti a schovejte přebytečný kabel pod základnu jednotky. 3. Připevněte jednotku k plášti fixačními konzolami. 4. Nasaďte přední panel podle Instalačních instrukcí na následující straně. 5. Zapněte jednotku. Zkontrolujte, zda je jednotka dobře uchycena a nevibruje. 6. Připojte vaničku kondenzátu a vypouštěcí hadici. 13

15 INSTALACE POSTUP INSTALACE Krok 1: Sejmutí předního panelu a filtru 1. Nadzvedněte přední panel a sejměte ho ve směru šipek (obr. 1). 2. Vyjměte vzduchový filtr (obr. 2). Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Krok 2: Sejmutí rámu 1. Odšroubujte dva šroubky na spodní straně rámu (obr. 3). 2. Uchopte rám za levý spodní roh, uvolněte ho a sejměte (obr. 4). Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Krok 3: Instalace 1. Odšroubujte dva šroubky na upevňovacích konzolách na plášti jednotky (obr. 5). 2. Uchopte jednotku za ručku a opatrně ji vytáhněte z pláště (obr. 6). 3. Odstraňte transportní podložku kompresoru a ujistěte se, že jsou odtokové otvory zarovnány (obr. 7). 4. Vraťte jednotku zpět do pláště (obr. 8). 5. Přišroubujte zpět upevňovací konzoly pomocí dvou šroubků (obr. 5). ZEĎ PLÁŠŤ ŠROUBKY PODPĚRA Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Krok 4: Instalace rámu 1. Nainstalujte zpět rám. Dbejte na to, abyste neporušili kabel teplotního senzoru (obr. 9). 2. Přišroubujte rám (obr. 3). Krok 5: Instalace filtru a předního panelu 1. Nainstalujte zpět vzduchový filtr (obr. 2). 2. Zavřete přední panel (obr. 10). Obr

16 ODSTRANĚNÍ CHYB TIP Před kontaktováním autorizovaném servisu zkontrolujte níže uvedené příznaky, které mohou znamenat běžnou činnost. NORMÁLNÍ ČINNOST Můžete slyšet cinkání, které je způsobené vodou, která během deště nebo při vysoké vlhkosti naráží na kompresor. Můžete slyšet klapání termostatu, když se kompresor vypíná a zapíná. Během deště nebo při vysoké vlhkosti se může hromadit voda ve vaničce kondenzátu a přetéci. Ventilátor může pracovat dál, i když se kompresor vypne. NESTANDARDNÍ ČINNOST Problém Možná příčina Co dělat? Jednotka nepracuje Jednotka nedostatečně chladí Jednotka není zapojena v síti Jsou vyhozené pojistky/ hlavní jistič Došlo k výpadku proudu Proud vzduchu je omezen Vzduchový filtr je znečištěný Místnost byla příliš přetopená Studený vzduch uniká z místnosti Výměník je namrzlý Zkontrolujte, zda je jednotka správně zapojena v síti, nebo zda není poškozený přívodní kabel Zkontrolujte pojistky/hlavní jistič Pokud došlo k výpadku proudu, odpojte jednotku od sítě. Po obnovení dodávky proudu jednotku zapojte a počkejte 3 minuty před spuštěním jednotky, aby nedošlo k přetížení kompresoru. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu nebrání nějaké překážky (závěsy, nábytek atd.). Čistěte vzduchové filtry jednou za 2 týdny. Po prvním zapnutí jednotky může chvíli trvat, než se místnost vychladí. Zkontrolujte místnost pro úniky tepla. Zavřete větrací otvor. Viz níže Jednotka namrzá Vzniklý led brání proudu vzduchu a chlazení místnosti Nastavte rychlost ventilace na MED nebo HIGH, dokud led neroztaje. 15

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač Odvlhčovač kontroluje vzdušnou vlhkost a odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vodu. Toto zajišťuje ochranu proti tvorbě plísní, vlhkých skvrn a

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače:

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače: Refrigerant R410A NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR Kompatibilní dálkové ovladače: AR-RAH2E (IR bezdrátový) UTB-RNNYM (po drátě, nástěnný) UTB-RSNYM (jednoduchý nástěnný)

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH LG LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER ASF 7UiF-LA ASF 9UiF-LA ASF 12UiF-LA ASF 14Ui3F ASF 18Ui3F Uchovávejte tuto příručku pro další použití 1. Preventivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S bezfreónové ekologické chladivo AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ!

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-12 AN APD-12 ANT Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e bezfreónové ekologické chladivo NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

MODELY FWXV15AVEB FWXV20AVEB KONVEKTOR S TEPELNÝM ČERPADLEM DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE

MODELY FWXV15AVEB FWXV20AVEB KONVEKTOR S TEPELNÝM ČERPADLEM DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE MODELY FWXV15AVEB FWXV20AVEB KONVEKTOR S TEPELNÝM ČERPADLEM DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Bezpečnostní opatření... 2 Názvy dílů... 4 Příprava před uvedením do provozu...

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 MANUÁL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY HITACHI MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 VNITŘNÍ JEDNOTKA Váš dodavatel: MULTI KLIMA s.r.o. Tel.: 257 960 934 Zbuzany 148 Fax: 257 960 934 252 25 Praha západ E-mail:

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu

LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu LG ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FANÇAS DEUTSCH LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu PŘÍUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Horkovzdušný vysoušeč rukou

Horkovzdušný vysoušeč rukou Horkovzdušný vysoušeč rukou high speed air Komfortní a rychlé osoušení pomocí soustředěného proudu vzduchu Návod na instalaci a používání Neprovádějte instalaci zařízení, pokud nejste způsobilá osoba s

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL aqualet Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili elektronické bidetové sedátko E LOO/aqualet. Prosím přečtěte si pozorně manuál před instalací nebo používáním. O

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ Parapetní a podstropní klimatizační jednotka Návod k instalaci a používání MC-P09AI MC-P12AI MC-P18AI Pozor: Na Vašem výrobku

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití. TYP: SLOUPOVÁ JEDNOTKA MODEL : APNH48GTLA0 ( UP48

Více