KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby. Po důkladném přečtení si tento montážní návod ponechejte, abyste do něj mohli nahlížet i v budoucnu. TYP: NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

2 Příručka pro montáž pokojové klimatizace OBSAH Požadavky k montáži Požadované součástky Požadované nástroje Bezpečnostní opatření...3 Úvod...6 Symboly použité v tomto návodu...6 Montáž...7 Součástky k montáži...7 Montážní nástroje...7 Zobrazení montáže...8 Výběr nejlepšího umístění...8 Upevnění montážní desky...9 Vyvrtejte otvor ve stěně...9 Úprava / rozšíření potrubí...10 Montáž vnitřní jednotky...11 Připojení kabelů...15 Kontrola odvodnění...16 Zkušební provoz...17 o Několik kusů šroubů typu A o Připojovací kabel o Pomocná montážní karta o Trubky: přívod plynu Přívod tekutiny o Izolační materiály o Dodatečná odtoková trubka (Vnější průměr...15,5 mm) o Několik kusů šroubů typu B o Několik kusů šroubů typu C o Vodováha o Šroubovák o Elektrická vrtačka o Jádrový vrták (ø 70 mm) o Libela o Sada nástrojů pro roztažení konců trubek o Příslušné momentové klíče 1,8 kg.m, 4,2 kg.m, 5,5 kg.m, 6,6 kg.m (Liší se v závislosti na čísle modelu) o Klíč...na spojovací matice o Sklenice vody o Klíč na šestihranné matice (4 mm) o Detektor úniku plynu o Vývěva o Průměr potrubí o Příručka vlastníka o Teploměr o Držák dálkového ovládače 2 Klimatizace

3 Bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření Aby nedošlo k úrazu uživatele nebo jiných osob a ke škodě na majetku, je nutné dodržovat následující pokyny: n Před provedením montáže jednotky si prostudujte veškerou související dokumentaci. n Přísně dodržujte zde uvedené bezpečnostní pokyny a upozornění. n Nesprávný provoz nebo obsluha plynoucí z nerespektování pokynů mohou způsobit úraz osob nebo škody na majetku. Závažnost těchto upozornění a pokynů je rozdělena následujícím způsobem. VAROVÁNÍ POZOR Takto je označena situace, při které může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí. Takto je označena situace, při které může dojít pouze ke zranění nebo škodám na majetku. n Významy symbolů jsou uvedeny níže. Tohoto se vyvarujte. Pečlivě dodržujte pokyny. VAROVÁNÍ n Montáž Veškeré části musí být uzemněny. Nepoužívejte kabely, zásuvky nebo zástrčky, které jsou poškozené. Pro instalaci produktu vždy kontaktujte servisní centrum nebo profesionální montážní firmu. dojít k požáru, výbuchu, poranění osob nebo k úrazu elektrickým proudem. dojít k úrazu elektrickým proudem. Bezpečně připojte elektrický kryt na vnitřní jednotku a kryt potrubí na venkovní jednotku. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Vždy nainstalujte proudový jistič a používejte dedikovaný rozvodný okruh. V blízkosti klimatizační jednotky neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé nebo výbušné plyny. dojít k požáru nebo poškození produktu. Pokud nejsou kryt elektrické rozvodné části na vnitřní jednotce a kryt potrubí na venkovní jednotce připojeny bezpečně, může to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku působení prachu, vody, apod. dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že montážní rám venkovní jednotky nebyl poškozen dlouhodobým používáním. Při použití poškozeného rámu může dojít k nehodě nebo úrazu. Neprovádějte náhodnou demontáž nebo opravu jednotky. V takovém případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k výbuchu Inertní plyn (dusík) by se měl používat až po kontrole těsnosti potrubí, vyčištění nebo opravě potrubí atd. Pokud používáte hořlavé plyny, včetně kyslíku, mohlo by u výrobku dojít k požáru a výbuchu. Montážní návod 3

4 Bezpečnostní opatření Neprovádějte montáž produktu v místě, kde může dojít k pádu. dojít k úrazu osob. Při vybalování a montáži produktu postupujte velice opatrně. Ostré hrany mohou způsobit poranění osob. n Obsluha Zásuvku, kterou používá klimatizační jednotka, nepoužívejte také pro jiná zařízení. vytvářené teplo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte napájecí kabel, který je poškozen. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Neprovádějte náhodné úpravy napájecího kabelu. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k vytažení napájecího kabelu ze zásuvky. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Vycházejí-li z jednotky zvláštní zvuky, zápach nebo kouř, odpojte ji od zdroje napětí. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Chraňte před ohněm. dojít k požáru. V případě nutnosti vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky, a to za tělo zástrčky a nikoli mokrýma rukama. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Chraňte elektrické části před kontaktem s vodou. dojít k poškození jednotky nebo k úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel neveďte v blízkosti topných zařízení. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Při odpojování kabelu jej držte za tělo zástrčky. dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu. Neotvírejte vstup do vnitřní / venkovní jednotky během provozu. dojít k úrazu elektrickým proudem a k poruše. Při demontáží filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí jednotky. Tyto části mají ostré hrany a mohou způsobit poranění osob. Nestoupejte na vnitřní/venkovní jednotku a nepokládejte na ni žádné předměty. Může dojít k úrazu způsobenému pádem jednotky. Nachází-li se produkt ve vodě, vždy kontaktujte servisní centrum. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Zajistěte, aby děti nemohly vstoupit na venkovní jednotku. dojít k úrazu v důsledku pádu. 4 Klimatizace

5 Bezpečnostní opatření POZOR n Montáž Montáž odtokové hadice proveďte takovým způsobem, aby bylo zajištěno bezpečné vypouštění. dojít k úniku vody. Po montáži či opravě produktu vždy poveďte kontrolu těsnosti, zda nedochází k úniku plynů. dojít k poškození produktu. Tloušťka použitých měděných trubek je znázorněna v tabulce Pracovní úprava. Nikdy nepoužívejte měděné trubky tenčí, než je uvedeno v tabulce, i když jsou na trhu k dispozici. U modelu R410A použijte potrubí, flérovací klíč a nástroje, které jsou určeny pro chladivo R410A. Použití potrubí (R22), flérovacího klíče a nástrojů může v chladícím cyklu (potrubí) způsobit abnormálně vysoký tlak, a případně vést k výbuchu a zranění. n Obsluha Vyvarujte se přílišného chlazení a ventilaci provádějte jen občas. te ohrozit zdraví osob. Montáž produktu proveďte takovým způsobem, aby hluk nebo horký vzduch z jednotky nemohl způsobit jakékoli škody obyvatelům či uživatelům sousedních prostor či pozemků. dojít ke sporům s takovými osobami. Montáž produktu provádějte ve vodorovné poloze. docházet k vibracím nebo k úniku vody. Nepoužívejte promáčklé měděné trubky. V opačném případě by mohly nečistoty zablokovat expanzní ventil nebo kapiláru. Je žádoucí, aby množství zbytkového oleje bylo menší než 40 mg/10m. Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte vosk, ředidlo nebo silný čisticí prostředek. Může dojít ke zhoršení vzhledu klimatizační jednotky, změně barvy nebo výskytu povrchových vad. Nepoužívejte toto zařízení pro zvláštní účely, jako například chlazení potravin, měření nebo umělecké účely. dojít ke škodám na majetku. Neumisťujte žádné předměty do blízkosti nasávacích nebo výfukových otvorů. dojít k nehodě nebo selhání zařízení. Montážní návod 5

6 Úvod Úvod Symboly použité v tomto návodu Tento symbol vás upozorní na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento symbol vás upozorní na nebezpečí, která by mohla klimatizaci poškodit. POZNÁMKA Tento symbol označuje zvláštní poznámky. 6 Klimatizace

7 Montáž Pečlivě si přečtěte pokyny, a poté se jimi krok po kroku řiďte. Součástky k montáži Montážní deska Šroub typu A Tato funkce může být změněna podle typu modelu. Šroub typu B Šroub typu C Držák dálkového ovladače Montážní nástroje Obrázek Název Obrázek Název Šroubovák Univerzální měřicí přístroj Elektrická vrtačka Měřicí pásmo, nůž Šestihranný klíč Ampérmetr Jádrový vrták Detektor úniku chladiva Klíč Teploměr, vodováha Momentový klíč Sada nástrojů na úpravu potrubí Montážní návod 7

8 Zobrazení montáže Montážní deska Plášť Plášť hrdla Tmel (Pryžové těsnění) Ohněte trubku tak blízko ke zdi, jak je to jen možné. Dávejte ale pozor, abyste ji nepoškodili. - The feature can be changed according a type of model. Podpěra Vinylová páska (široká) Použijte po otestování odtoku vody. Chcete-li otestovat odtok vody, vyjměte vzduchové filtry a nalijte vodu do výměníku tepla. POZNÁMKA Tato funkce může být změněna podle typu modelu. Výběr nejlepšího umístění Vnitřní jednotka 1. V blízkosti jednotky by neměl být žádný zdroj tepla nebo páry. 2. Vyberte místo, kde nejsou žádné překážky v okolí jednotky. 3. Ujistěte se, že lze snadno odvést sraženou páru. 4. Neumisťujte do blízkosti dveří. 5. Ujistěte se, že mezera mezi stěnou a levou (nebo pravou) stranou jednotky je více než 100 mm. Jednotku je třeba nainstalovat co možná nejvýše na stěnu s minimální vzdáleností 200 mm od stropu. 6. Použijte detektor kovu k nalezení závrtných šroubů, aby se zabránilo zbytečnému poškození zdi. Více než 100 Více než 2300 Více než 200 Více než 100 (Jednotka: mm) POZOR Vnitřní jednotku montujte na stěnu tam, kde výška od podlahy je více než mm. 8 Klimatizace

9 Indoor unit Upevnění montážní desky 1. Přeměřte zeď a vyznačte čáru. Je také důležité dávat pozor při umístění montážní desky. Vodiče se vedou do zásuvek obvykle přes stěnu. Vyvrtání otvoru pro připojení trubek musíte provést opatrně. Obrys jednotky Položte vodováhu na výstupky Ø65 Levá zadní trubka Montážní deska Měřicí pásmo Ø65 Pravá zadní trubka 105 Závěs měřicího pásma 207 (Jednotka: mm) 2. Vybraná zeď by měla být dostatečně silná a pevná, aby zabránila vibracím Upevněte montážní desku na zeď šrouby typu A. Pokud jednotku upevňujete na betonovou zeď, použijte kotevní šrouby. Montážní desku namontujte horizontálně zarovnáním osy pomocí vodováhy. Montážní deska Šroubek typu A Držák kostry Vyvrtejte otvor ve stěně Vyvrtejte otvor pro potrubí pomocí jádrového vrtáku o průměru 65 mm. Vnitřní prostor Stěna Venkovní prostor 5-7mm (3/16in~5/16in) Montážní návod 9

10 Úprava / rozšíření potrubí Hlavní příčinou úniku plynu bývá chybné provedení úpravy potrubí. Proveďte úpravu potrubí správným způsobem podle následujícího postupu. Seřízněte potrubí a kabel. 1. Použijte sadu potrubí objednanou jako příslušenství nebo trubky zakoupené zvlášť. 2. Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou. 3. Seřízněte potrubí na délku o něco větší, než je naměřená vzdálenost. 4. Seřízněte kabely na délku o 1,5 m vyšší než je délka potrubí. Měděná trubka 90 Šikmá Nerovná Hrubá Odstranění ostřin 1. Pečlivě odstraňte všechny ostřiny z celého průřezu potrubí. 2. Při odstraňování ostřin nakloňte měděnou trubku / potrubí koncem dolů, aby se zabránilo pádu ostřin do potrubí. Spodní část Potrubí Výstružník Nasazení matice Odstraňte šestihranné matice připevněné k vnitřní jednotce a po odstranění ostřin a nečistot je nasaďte na potrubí. (není možné je nasadit po provedení úpravy potrubí ) Šestihranná matice Měděná trubka Úprava / rozšíření potrubí 1. Měděnou trubku upevněte do svěráku s průměrem tak, jak je uvedeno níže v tabulce. 2. Proveďte úpravu potrubí pomocí k tomu určeného nástroje. Vnější průměr A Tloušťka mm palec mm mm Ø6.35 1/4" 1.1~ Ø9.52 3/8" 1.5~ Ø12.7 1/2" 1.6~ Ø /8" 1.6~ Ø /4" 1.9~ Držák "A" Držák Měděná trubka Klika svěráku Klika Třmen Kužel Červená šipka 10 Klimatizace

11 Kontrola 1. Porovnejte upravenou trubku s uvedeným obrázkem. 2. Pokud je upravená část trubky vadná, odřízněte ji a proveďte úpravu znovu. Hladký povrch po celém obvodu Povrch uvnitř je hladký bez škrábanců = Nesprávné provedení úpravy = Rovnoměrná délka po celém obvodu Zešikmení S poškozeným povrchem Trhliny Nerovnoměrná tloušťka Montáž vnitřní jednotky 1. Připevněte vnitřní jednotku na horní část montážní desky. (Zavěste tři háčky na horní části vnitřní jednotky za horní okraj montážní desky.) Pokuste se jednotkou pohnout doleva a doprava a ujistěte se, že jsou háčky řádně usazeny na montážní desce. Montážní deska 2. Uvolněte držák potrubí z kostry a namontujte mezi kostru a montážní desku tak, aby se spodní strana vnitřní jednotky oddělila od stěny. Držák potrubí Montážní návod 11

12 Zapojení potrubí 1. Vytáhněte šroubovací víčko na spodní straně vnitřní jednotky. 2. Sejměte kryt kostry z jednotky uvolněním 3 šroubů (Dávejte pozor, abyste nepoškrábali horizontální lopatku hlavní jednotky!) Kryt kostry 3. Zatáhněte zpět držák potrubí. 4. Odstraňte kryt otvoru potrubí a ustavte polohu potrubí. Zadní boční pohled na vnitřní jednotku Otvor trubky Vlevo Vpravo Držák potrubí Dozadu 12 Klimatizace

13 POZOR Montážní pokyny. Pro pravostranné potrubí. Řiďte se níže uvedenými pokyny. Správně Zatlačte na kryt potrubí a pomalu obraťte potrubí směrem dolů. A potom potrubí pomalu ohněte doleva. Špatně Následující způsob ohnutí zprava doleva může způsobit poškození potrubí. Montážní návod 13

14 POZOR Je-li odtoková hadice vedena dovnitř místnosti, je nutné ji izolovat izolačním materiálem*, aby případné kapání kondenzujících výparů nepoškodilo nábytek nebo podlahu. * Doporučujeme použití pěnového polyetylenu nebo podobného materiálu. <Levostranné potrubí> <Right side piping> Páska Odtoková hadice Propojovací kabel Odtoková hadice Spojovací trubka Páska Propojovací kabel Odtoková hadice Spojovací trubka Připojení montážní trubky a odtokové hadice na vnitřní jednotku. 1. Vyrovnejte středy trubek a rukou dostatečně utáhněte šestihrannou matici. Potrubí vnitřní jednotky Šestihranná matice Potrubí 2. Šestihrannou matici dotáhněte utahovacím klíčem. Vnější průměr Krouticí moment mm inch kgf.m Ø6.35 1/4 1.8~2.5 Ø9.52 3/8 3.4~4.2 Ø12.7 1/2 5.5~6.5 Ø /8 6.3~8.2 Ø /4 9.9~12.1 Momentový klíč Potrubí vnitřní jednotky Maticový klíč (pevný) Šestihranná matice Propojovací potrubí 3. Pokud je třeba prodloužit odtokovou hadici vnitřní jednotky, namontujte odtokovou trubku tak, jak je znázorněno na obrázku Odtokové potrubí Lepidlo Odtoková hadice vnitřní jednotky Izolační páska (úzká) 14 Klimatizace

15 Spojovací část omotejte izolačním materiálem. 1. Navzájem překryjte izolaci propojovacího potrubí a potrubí vnitřní jednotky. Obalte je vinylovou páskou, aby nezůstala žádná mezera. 2. Nastavte řezací linku potrubí nahoře. inylovou páskou obalte také část obsahující kryt zadního potrubí. 3. Vinylovou páskou obalte a svažte potrubí s odtokovou hadicí v dostatečné délce, aby pokryla i část, kde vstupují do krytu zadního potrubí. Dokončení montáže vnitřní jednotky 1. Namontujte držák potrubí do původní polohy. 2. Pokuste se jednotkou pohnout doleva a doprava a ujistěte se, že háčky jsou řádně usazeny na montážní desce. 3. Zatlačte spodní levou a pravou stranu jednotky proti montážní desce, dokud háčky nezapadnou do drážek (uslyšíte cvaknutí). 4. Montáž dokončete zašroubováním jednotky k montážní desce pomocí dvou kusů šroubů typu C. A zamontujte kryt kostry. Propojovací trubka Plastové pásky Řezací linka Vinylová páska (úzká) Izolační materiál Plynová trubka Kapalinová trubka Řezací linka Správně Špatně * Řezací linka potrubí musí být nahoře. Vinylová páska Obalte vinylovou páskou (široká) Propojovací kabel Trubka Odtoková hadice Obalte vinylovou páskou Trubka vnitřní jednotky Trubka Vinylová páska (široká) Šroub typu C Připojení kabelů Vnitřní jednotka Zapojte kabel do vnitřní jednotky připojením jednotlivých vodičů na svorky ovládacího panelu podle připojení venkovní jednotky. (Ujistěte se, že barva vodičů venkovní jednotky a čísla svorek jsou shodné jako v případě vnitřní jednotky.) 1. Vložte propojovací kabel přes spodní stranu vnitřní jednotky a připojte kabel (podrobně popsáno v části Připojení kabelů ) Kryt ovladače 2. Kabel na ovládacím panelu zajistěte pomocí držáku kabelu. 3. Potrubí, odtokovou hadici a propojovací kabel omotejte páskou. Ujistěte se, že se odtoková hadice nachází nejníže v tomto svazku. Umístění na horní straně může způsobit přetečení ze sběrné nádoby přes vnitřní část jednotky. h Budicí vedení by mělo být provedeno tak, aby vodiče pod proudem se napnuly před zemnicí vodič, pokud kabel vyklouzne z ukotvení kabelu. Montážní návod 15

16 Kontrola odvodnění Zkontrolujte vypouštění. 1. Nalijte sklenici vody na výparník. 2. Ujistěte se, že voda teče hadicí vnitřní jednotky, nedochází k jejímu úniku a vytéká z konce odtokového potrubí. Kontrola netěsnosti Oblast připojení odtokové hadice Sběrná nádoba Kontrola netěsnosti Odtoková hadice Odtokové potrubí 1. Pro snadné vypouštění by odtoková hadice měla být vedena směrem dolů. Naklonění směrem dolů 2. Odtokové potrubí neveďte následujícími způsoby: Neveďte potrubí směrem vzhůru Nahromaděná voda Vzduch Konec odtokového potrubí je ponořen ve vodě Vzdálenost méně než 50 mm Voda uniká Voda uniká Zvlněné Voda uniká Příkop 16 Klimatizace

17 Zkušební provoz 1. Zkontrolujte, zda jsou všechna potrubí a elektrická vedení správně připojena. 2. Ujistěte se, že jsou všechny servisní ventily plynového i kapalinového potrubí plně otevřeny. Příprava dálkového ovladače 1. Odstraňte kryt baterie odsunutím ve směru šipky. 2. Vložte nové baterie a ujistěte se, že jsou umístěny správně podle znamének (+) a (-). 3. Nasuňte kryt baterií zpět na své místo. POZNÁMKA Použijte 2 baterie AAA (1,5 V). Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nebude-li klimatizační jednotka používána po dlouhou dobu, baterie z dálkového ovladače vyjměte. Montáž of filter 1. Vytáhněte trojitý filtr a antibakteriální filtr ze samostatně baleného plastového sáčku. 2. Vložte trojitý filtr do levé přihrádky a antibakteriální filtr do pravé přihrádky. 3. Odlepte dvě Nitto pásky z plazmového filtru. Trojitý filtr Antibakteriální filtr Plazmový filtr Montážní návod 17

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

ARCTIC SERIES venkovní jednotka

ARCTIC SERIES venkovní jednotka NÁVOD K OBSLUZE ARCTIC SERIES venkovní jednotka ASH-13AIA PT, ASH-18AIA PT Překlad původního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

BRIZA FRESH Montážní návod

BRIZA FRESH Montážní návod BRIZA FRESH Montážní návod Instalační požadavky Dostatečně pevnou a silnou zeď pro uchycení JAGA FRESH. Pevnou konstrukci stěny za upevňovacími body. Aby v místě větracích otvorů ve zdi, nevedlo žádné

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

M WRG S/K NÁVOD NA MONTÁŽ

M WRG S/K NÁVOD NA MONTÁŽ M WRG S/K NÁVOD NA MONTÁŽ MONTÁŽ DO STĚNY MONTÁŽ NA STĚNU Montážní rozměry Montáž na stěnu Rekuperační jednotka se musí instalovat vždy na venkovní stěnu budovy. Nejlepší výměny vzduchu dosáhneme při montáži

Více

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K o m b i n o v a n ý o d s a v a č p a r C E C 6 1 X N á v o d n a m o n t á ž a p o u ž i t í Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI BEZPEČNOST PRAČKY Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si vždy

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE UPOZORNĚNÍ -------------------------------------------------------- Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestore musí být nejméne 65 cm. Pokud

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení)

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Instalační příručka Model TY-WK42PV3W Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993 S., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám doporučujeme,

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština Všeobecná bezpečnostní opatření Všeobecná bezpečnostní opatření čeština 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.1 O této dokumentaci Původní dokumentace je napsána v angličtině.

Více

STRADA FRESH Montážní návod

STRADA FRESH Montážní návod STRADA FRESH Montážní návod Instalační požadavky Dostatečně pevnou a silnou zeď pro uchycení JAGA FRESH. Pevnou konstrukci stěny za upevňovacími body. Aby v místě větracích otvorů ve zdi, nevedlo žádné

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU

SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Použití... 3 II. Montáž... 3 III. Pokyny pro provoz... 4 IV. Zazimování... 4 V. Náhradní součásti...

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

CZ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU. SK SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu

CZ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU. SK SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu CZ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU PÁKOU Návod k použití SK SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu HU EGYKAROS KEVERŐS ZUHANYCSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI

Více

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K MONTÁŽI DŮ LEŽITÉ Než začnete montovat tento skleník, přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod. Proveďte, prosím, všechny kroky v pořadí uvedeném v tomto návodu. Neutahujte šroubky skleníku, dokud

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K OBSLUZE VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA ASE-120AH P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat

Více

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro instalaci produktu jsou nutné dvě osoby a 2-3 hodiny práce. PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Upozornění: Pře užitím tohoto

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. > > PŘÍPRAVA Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. 1 Panely Magnum vinyl vždy

Více

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka ZS VV BA CZ 1406 Instalacní Prírucka OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 4 OBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY 5 9 Informace k instalaci 5 Návrh 6 9 Nářadí 9 INSTALACE POTRUBÍ 10 16 Práce s PVC 10 11 Důležité informace k

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 3 SCREEN ZIP 4 Základní specifikace produktu 5 Vyměření a montáž 7 SCREEN GW 13 Základní specifikace produktu 14 Vyměření a

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. Panely Quick-Step Livyn vždy skladujte

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACI SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY

NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACI SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACI SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY Tento návod se týká centrálního vysavače Allaway určeného pro použití v

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI Tato univerzální sada je určena pro typy motocyklů, které mají řídítkovou tyč uvnitř dutou (tzn. nic nebrání umístění topných těles dovnitř

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

NÁVOD K INSTALACI. Potrubní středotlaká jednotka

NÁVOD K INSTALACI. Potrubní středotlaká jednotka NÁVOD K INSTALACI Potrubní středotlaká jednotka Jestliže použijete jednotku v režimu MULTI, postupujte podle návodů k instalaci a použití dodaných s venkovní jednotkou. OBSAH STRANA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X NÁVOD K OBSLUZE Dekorativní odsavač par AD 1079X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ NÁVOD K INSTALACI BRC2E52C7 BRC3E52C7 Před provedením instalace tohoto produktu si přečtěte tento návod k instalaci. Obsah Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 2 2. Příslušenství...

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod k rekuperační jednotce

Návod k rekuperační jednotce Návod k rekuperační jednotce Classic S/M/L S/M/L Color S/M/L Turbo Obsah Úvod Popis výrobku Obsah balení Montáž Funkce a ovládání Údržba Doplňující informace verze 2016-05-02 1 2 4 5 10 12 13 Úvod Děkujeme

Více

Othello. Montážní návod na radiátor

Othello. Montážní návod na radiátor Montážní návod na radiátor Othello Via Francesca, 54/A 24040 Ciserano (BG) Italy tel. +39 035 4191198 fax +39 035 88 36 31 www.ridea.it info@ridea.it P.IVA / VAT Reg. No. 03405090162 OBSAH: 1. ÚDAJE O

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Návod k montáži Strana 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Návod k montáži Strana 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Návod k montáži Strana 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 elektrický ohřívač vody Obsah Použité symboly... 2 Návod k montáži Účel použití... 2 Předpisy...

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka Instalační příručka Bezpečnostní opatření Instalace Provoz Před zahájením provozu Elektrická bezpečnost Instalace Specifikace Výběr místa pro instalaci

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více