Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem"

Transkript

1 Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití

2 Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí kapacita Kompaktní čtyřcestná Čtyřcestná kazetová kazetová jednotka jednotka Potrubní jednotka s nízkým tlakem ESP Potrubní jednotka s vysokým tlakem ESP 2200W 2800W 3600W 4500W 2200W 2800W 3200W 3600W 4500W 5600W 7100W 7100W 8000W 9000W 10000W 12000W 15000W Potrubní jednotka se středním tlakem ESP Potrubní jednotka s vysokým tlakem ESP (je ve vývoji, aktuálně není dostupná) 5600W 7100W 8000W 9000W 10000W 11200W 12500W 14000W 16000W 7100W 8000W 9000W 10000W 12000W 15000W 20000W 25000W 28000W Jednotka pro podstropní / parapetní montáž 4500W 5600W 7100W 8000W 9000W 11200W 14000W 16000W Jednotka pro nástěnnou montáž 2200W 2800W 3600W 4500W 5100W 5600W 7100W

3 Děkujeme vám, že jste si vybrali produkty od naší společnosti! Technické prostředky klimatizačních zařízení představují velmi hodnotné produkty. Abyste si ochránili svoje práva a zájmy, tak se prosím ujistěte, že instalaci uskutečňují patřičně oprávnění profesionální technici. Tato příručka je všeobecně zaměřená verze, určená pro klimatizační systémy z výroby naší společnost. Ten aktuální systém, který jste si vy zvolili, se může poněkud vzhledově odlišovat od toho systému, který se popisuje v této příručce. Ale tyto odlišnosti nebudou mít žádný vliv na vaši provozní činnost a na použití daného systému. Dříve, než začnete zacházet s tímto systémem, tak si prosím pozorně přečtěte tuto příručku, a ujistěte se, zda je daný model totožný s tím, který jste zakoupili. Příručku pečlivě uchovávejte, abyste ji měli vždy k dispozici pro případné budoucí použití. Doplnění k uživatelské příručce: Toto zařízení není zamýšlené pro použití ze strany takových osob (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti, nebo které mají nedostatek zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nesou pod dohledem nebo nejsou poučené o použití tohoto zařízení ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Na děti je potřeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s tímto zařízením. Toto zařízení musí být nainstalované v souladu s národními instalačními předpisy. OBSAH 1 Bezpečnostní pokyny Pojmenování součástí klimatizační jednotky a jejich funkce Pokyny pro použití Instalace Servis a údržba Aplikovatelné modely klimatizačních jednotek a jejich hlavní parametry

4 1. Bezpečnostní pokyny 1 Bezpečnostní pokyny 1. Dříve, než přistoupíte k použití tohoto zařízení, tak si prosím pozorně přečtěte tuto příručku, a postupujte vždy správným způsobem, v souladu s touto příručkou. 2. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat těm údajům, které jsou označené následujícími symboly a příslušnými signálními slovy: Výstraha: To znamená, že nesprávný postup může způsobit nehodu nebo závažnou škodu. Pozor: To znamená, že nesprávný postup může způsobit zranění osob nebo majetkové škody. Prosím pozorně si přečtěte základní štítky. Pokud se projeví jakákoliv anomálie, taková jako nezvyklý hluk, zápach, kouř, nárůst teploty, probíjení elektrického proudu a vznik ohně, tak prosím neprodleně odpojte napájecí zdroj. Bez zdržení se obraťte na místní servisní středisko nebo na prodejce naší společnost, ale nikdy nepřistupujte žádné neschválené opravě. Pokud to je nezbytné, tak neprodleně informujte vaše místní hasiče a nouzové služby. Správný způsob likvidace tohoto produktu Tato značka ukazuje, že se tento produkt nesmí v rámci EU likvidovat spolu s komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému narušení ochrany životního prostředí anebo ochrany zdraví lidí v důsledku nekontrolovaného zacházení s odpady, tak podporujte postupy trvale udržitelné recyklace materiálových zdrojů. Pro recyklaci vašeho opotřebeného zařízení prosím využijte příslušné provozy pro vracení a sběr materiálu, nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste daný produkt zakoupili. Ten může daný produkt převzít a dále předat do recyklace šetrné k životnímu prostředí. Pozor Dříve, než zahájíte instalaci zařízení, tak překontrolujte, zda jsou veškeré napájecí zdroje v souladu s požadavky uváděnými na typovém štítku, a ujistěte se, že je napájecí zdroj bezpečný. Dříve, než přistoupíte k použití tohoto zařízení, tak překontrolujte a potvrďte, zda jsou elektrické vodiče, odtokové trubky a ostatní potrubní prvky pevně připojené, aby se tak předešlo úniku vody, úniku chladicího média, úrazu elektrickým proudem, vzniku ohně anebo vzniku jiných nehod. Zásuvka napájecího zdroje musí být vybavená uzemňovacím vodičem, aby se tak zajistilo efektivní uzemnění klimatizační jednotky přes napájecí zásuvku, a aby se předešlo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepřipojujte uzemňovací vodič na plynové trubky, na vodní trubky, na tyče bleskosvodu nebo na uzemňovací vodiče telefonního vedení. Jakmile je zařízení uvedené do chodu, tak klimatizační jednotku nikdy nezastavuje v průběhu doby do 5 minut chodu zařízení, nebo protože by se tím ovlivňovat zpětný tok oleje v kompresoru. Nikdy nenechávejte děti, aby ovládaly klimatizační jednotku. Nikdy nepřistupujte k ovládání klimatizační jednotky, pokud máte vaše ruce vlhké. Když budete klimatizační jednotku čistit, nebo když budete vyměňovat vzduchový filtr, tak prosím nejdříve odpojte napájecí zdroj. Pokud se předpokládá delší odstávka zařízení, tak prosím odpojte napájecí zdroj. Nikdy nestoupejte na klimatizační jednotku nebo sem neumísťujte žádné cizí předměty. Po instalaci zařízení zapněte, aby se ověřily případné úniky. 1-1

5 1. Bezpečnostní pokyny Upozornění Pro instalaci zařízení se prosím obraťte na naše autorizované servisní středisko. Nepatřičný způsob instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem, vznik ohně anebo způsobení jiných nehod. Nikdy nestrkejte žádné tyčky nebo jakékoliv jiné předměty do vzduchového vstupu a výstupu. Jednotku používejte v rámci požadovaného napětí a kmitočtu, a při použití řádně vybaveného ochranného zařízení podle předpisů. Nikdy nepoužívejte nějaký měděný vodič jako náhradu místo pojistky, protože by mohlo dojít k poškození jednotky nebo ke vzniku ohně. Klimatizační jednotka má mít svůj uzemňovací vodič spolehlivě spojený s uzemňovacím vodičem napájecího zdroje. Když jednotku čistíte, tak nikdy nenastříkejte vodu na klimatizační jednotku, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Nikdy neblokujte vstupy nebo výstupy u vnitřní jednotky nebo u vnější jednotky, protože by to mělo vliv na poskytované výkony klimatizační jednotky, a mohlo by to způsobit poruchu. Pokud se má jednotka na dlouhou dobu odstavit, tak odpojte napájecí zdroj, aby se tak zajistila bezpečnost, a aby se šetřila energie. Když jednotku opět uvádíte do chodu po delší době odstávky, tak pečlivě překontrolujte, zda je klimatizační jednotka a její napájecí vedení v normálním stavu. Pokud je napájecí vedení poškozené, nebo pokud se musí vyměnit z jiných důvodů, tak se prosím obraťte na naše pracovníky poprodejního servisu, nebo na profesionální pracovníky autorizované opravny, aby se tak předešlo úrazu elektrickým proudem, přehřátí, vzniku ohně nebo ostatním nehodám. Nikdy nedávejte žádnou nádobu s vodou na klimatizační jednotku, aby se tak předešlo úrazu elektrickým proudem v důsledku proniknutí vody do jednotky. Po delší době použití zařízení prosím ověřte, zda není montážní deska uvolněná, protože uvolněná deska by mohla způsobit pád klimatizační jednotky a tím vznik nehody. Nikdy neovládejte spínače, pokud máte vlhké ruce, protože by tak mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V době opravy zastavte chod klimatizační jednotky a odpojte napájecí zdroj, protože jinak by vnitřní vzduchová turbína v rychlém otáčivém pohybu mohla způsobit zranění osob. Nikdy používejte žádné jiné pojistky, než jak to odpovídá kapacitě stanovené v této příručce. Nikdy používejte žádný železný nebo měděný vodič místo pojistky, protože tak by mohlo dojít ke způsobení nehody, ke vzniku ohně anebo k dalším následkům. V případě napájecího napětí pod jmenovitým napětím klimatizační jednotky používejte speciální obvod. 1.1 Elektrické bezpečnostní požadavky 1) Kabeláž musí realizovat patřičně oprávněný a kvalifikovaný elektrotechnik. 2) Veškerá kabeláž musí splňovat požadavky elektrotechnických bezpečnostních specifikací. 3) Klimatizační jednotka musí být řádně uzemněná, přesněji řečeno, klimatizační jednotka musí mít její hlavní spínač spolehlivě uzemněný. 4) Klimatizační jednotka musí být opatřená nezávislým napájecím zdrojem, v souladu se jmenovitými parametry. 1-2

6 2. Pojmenování součástí klimatizační jednotky a jejich funkce 2 Pojmenování součástí klimatizační jednotky a jejich funkce 2.1 Čtyřcestný kazetový typ Odtokové zařízení (zabudovaný typ) Odvádí vodu z vnitřku jednotky v průběhu chlazení Trubky pro vystupující vodu Směrovač toku vzduchu (je umístěný ve vzduchovém-výstupu) Vzduchový výstup Trubka pro chladicí médium Připojovací vodič Napojuje uzemňovací vodič Vzduchový filtr (je umístěný v mřížce vratného vzduchu) Mřížka vratného vzduchu Obrázek Potrubní typ s vysokým statickým tlakem Vzduchový vstup Vzduchový výstup Vzduchový výstup Obrázek

7 2. Pojmenování součástí klimatizační jednotky a jejich funkce 2.3 Potrubní typ se standardním statickým tlakem Hák Vzduchový vstup Elektrická skřínka Vzduchový výstup Trubka pro kondenzát Plynová trubka Kapalinová trubka Obrázek Potrubní typ s nízkým statickým tlakem Vzduchový vstup Hák Elektrická skřínka Vzduchový výstup Trubka pro kondenzát Plynová trubka Kapalinová trubka Obrázek

8 2. Pojmenování součástí klimatizační jednotky a jejich funkce 2.5 Typ pro nástěnnou montáž Vstup vratného vzduchu Zóna pro ovládací / indikační prvky Vzduchové žaluzie nahoru / dolů Vzduchové žaluzie vlevo / vpravo Odtoková hadice Trubka pro chladicí médium trubka / elektrický kabel Napájecí zástrčka Obrázek 2.5 Typ pro podstropní / parapetní montáž Odtoková trubka Vzduchový výstup Ovládací panel Vzduchový vstup Mřížka vzduchového vstupu Trubka pro chladicí médium je připojená k uzemňovacímu vodiči napájecího vedení. Obrázek

9 3. Pokyny pro použití 3 Pokyny pro použití 3.1 Použití dálkového ovladače Typ s kmitočtovým měničem pro nástěnnou montáž (standardní provedení), typ pro stropní montáž (standardní provedení), typ pro podlahovou montáž (standardní provedení), typ na základě chladicího / topného hada (volitelné provedení) a typ na základě tunelu (volitelné provedení) mají k dispozici použití dálkového ovladače (specifikace: inteligentní univerzální typ), zavedeného následujícím způsobem: Inteligentní univerzální dálkové ovladače (kompatibilní s kabelovými ovladači nebo s panely osazenými kontrolkami, v tomto pořadí). Následující dálkové ovladače s tlačítkem POHYB LAMEL (SWING), s tlačítkem vysoký proud vzduchu (HIGH WIND), s tlačítkem světlo (LAMP) a s tlačítkem čistič (PURIFIER) platí pro speciální nové modely, ale nikoliv pro ty obvyklé. Výstraha Nikdy nedávejte dálkový ovladač do blízkosti takových tepelných zdrojů, jako jsou elektrické podušky nebo vytápěcí pece. Nikdy nedávejte dálkový ovladač na takové místo, které je vystavené přímému slunečnímu záření. Dávejte pozor, aby vám ovladač neupadnul, protože by se mohl poškodit. Nikdy se nesmějí vyskytovat žádné překážky mezi signálovým přijímačem a dálkovým ovladačem klimatizační jednotky, protože by mohlo dojít k narušení vysílání a příjmu signálu. Nikdy nedovolte, aby došlo k postříkání dálkového ovladače vodou nebo jinou tekutinou. 3-6

10 3. Pokyny pro použití Upozornění: Pokud by dálkový ovladač selhal ve své funkci, tak prosím nejdříve nasaďte nové baterie, a zkuste to znovu. Pokud ale i potom dojde k selhání, tak se prosím obraťte na prodejce nebo na naše autorizované servisní středisko. Tlačítko provozní režim (MODE) Používá se pro navolení různých provozních režimů, jako je automatický provoz, chlazení, odvlhčování, topení a větrání. Tlačítko vypnout / zapnout (ON/OFF) Používá se pro uvedení klimatizace do chodu nebo pro její zastavení. Tlačítko rychlost VENTILÁTORU (FAN SPEED) Používá se pro navolení rychlosti toku vzduchu (přírodní tok, vysoký tok, střední tok a nízký tok). Tlačítko časovač (TIMER) Používá se k nastavení činnosti časovače ve stavech vypnout / zapnout, a ve vztahu k hodinám při jeho napojení. Tlačítko TURBO Funkce TURBO určuje práci s vyšší než normální rychlostí tak, aby se umožnilo rychlé topení nebo chlazení v místnosti. Režim TURBO se zruší v případě navolení změny rychlosti toku vzduchu a nastavení režimu usínání (SLEEP), nebo v případě změny provozního režimu. Tlačítka pro nastavení teploty Stisknutím tlačítek se snižuje nebo zvyšuje nastavovací cílová hodnota teploty. Rozsah pro nastavení je: 16 až 32. Tlačítko POHYB LAMEL (SWING) Používá se pro cyklické navolení pohybu POHYB LAMEL a pro jeho zastavení. Tlačítko tok vzduchu (AIR FLOW) Používá se pro navolení proměnného toku, stabilního toku, přírodního toku a oběžného toku. Tlačítko usínání (SLEEP) Používá se pro navolení režimu usínání a pro jeho zrušení. Tlačítko přidržení (HOLD) Používá se pro navolení režimu přidržení a pro jeho zrušení. Tlačítko čištění (CLEAN) Používá se pro navolení čištění a pro jeho zrušení. Chlazení = COOL Sušení = DRY Topení = HEAT Větrák = FAN Usínání = SLEEP Světlo = LAMP Čištění = CLEAN Přidržení = HOLD Automatika = AUTO Tlačítko světlo (LAMP) Používá se pro navolení světla k zapnutí nebo k vypnutí. Pozor Nechte dálkový ovladač směřovat na klimatizační jednotku, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Ovládací signál se tak odešle do klimatizační jednotky. Když je signál správným způsobem přijatý, tak klimatizační jednotka vydá pípnutí Významy symbolů dálkového ovladače 1) Tento ovladač se může aplikovat pro obvyklé klimatizační jednotky, s výjimkou těch vysokoúrovňových. 2) Tento ovladač má vzhled uspořádaný podle dálkových ovladačů ELF, je vybavený 13 tlačítky, a jeho zobrazovač LCD přejímá originální zobrazení ELF, se změnou provedení masky displeje z původního ekonomického provedení na provedení s tlačítkem pro světlo (Tato maska vyžaduje změnu v důsledku vyloučení ekonomické funkce). 3) Zobrazení na displeji LCD a masky jednotlivých zobrazení jsou zavedené následujícím způsobem: Tlačítko Funkce volitelných položek odpovídá dále uvedeným zobrazovacím maskám: automatika, chlazení, odvlhčování, vytápění a větrání. Tlačítka usínání, světlo, vysoký tok, čištění a zámek odpovídají dále uvedeným zobrazovacím maskám: usínání, světlo, vysoký tok, čištění a zámek. Takové funkce, jako je regulace teploty, regulace rychlosti, POHYB LAMEL toku vzduchu, směr toku vzduchu a časování, se zobrazují spolu s ikonami na zobrazovači LCD, jak to je specificky znázorněné dále: Zobrazení teploty: displej zobrazuje teplotu, s rozsahem teploty 16 až 32 C. 3-7

11 3. Pokyny pro použití Zobrazení pro rychlost: Symbol zobrazuje rychlost VENTILÁTORU, statický symbol indikuje nízkou rychlost VENTILÁTORU, statický symbol indikuje mírnou rychlost VENTILÁTORU, statický symbol indikuje vysokou rychlost VENTILÁTORU a dynamický symbol indikuje automatickou rychlost VENTILÁTORU. Zobrazení pro kývavý pohyb: zobrazuje ven směřující POHYB LAMEL, statický symbol indikuje pevné POHYB LAMEL, statický symbol indikuje přirozené POHYB LAMEL, a dynamický symbol indikuje automatické POHYB LAMEL. Zobrazení pro regulační klapky: Symbol indikuje stav ven směřujícího POHYB LAMEL toku vzduchu, statický symbol indikuje zastavení POHYB LAMEL a dynamický symbol indikuje POHYB LAMEL toku vzduchu. Když se dynamicky zobrazuje směru a ve vodorovném směru, tak to indikuje trojrozměrný tok vzduchu. ve svislém Funkce dálkového ovladače Při výchozím zapnutí napájení je dálkový ovladač v jeho klidovém stavu. Stiskněte tlačítko zapnout / vypnout pro uvedení dálkového ovladače do jeho automatického provozního režimu. Stiskněte tlačítko provozní režim, a dálkový ovladač bude cyklicky přepínat ve stavech automatika chlazení odvlhčování vytápění vzduchové větrání automatika. Pokud je dálkový ovladač v jeho vypnutém stavu, tak jsou platná pouze taková tlačítka, jako je zapnout / vypnout, časovač, čištění, světlo a zámek, ale když se stisknou ostatní tlačítka, tak zde není žádné zobrazení. V případě vypnutého stavu stiskněte tlačítko zapnout / vypnout a tlačítko časovač pro nastavení nastavovacího stavu ostatních tlačítek (na základě nastavovacího požadavku v různých provozních režimech). 1. Provozní režim automatika 1) Tlačítko pro zapnutí / vypnutí chodu zařízení : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí zapnuto vypnuto zapnuto. Při výchozím zapnutí napájení ze stavu vypnuto zapnuto, budou nastavení ostatních tlačítek sledovat výchozí nastavení. Pokud není vykonané výchozí zapnutí napájení ze stavu vypnuto zapnuto, tak takové funkce, jako je světlo, čištění, usínání, vysoký tok vzduchu a časovač budou po odstávce zrušené. Nastavení ostatních tlačítek bude sledovat nastavovací stavy před vypnutím. 2) Tlačítko - : Stiskněte tlačítko -, a zobrazovač stále ukazuje 25 C beze změny. 3) Tlačítko + : Stiskněte tlačítko +, a zobrazovač stále ukazuje 25 C beze změny. 4) Tlačítko POHYB LAMEL (vnější regulační klapka): To má být v jeho stavu POHYB LAMEL podle výchozího nastavení. Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí POHYB LAMEL toku vzduchu, pevný tok vzduchu, přirozený tok vzduchu a POHYB LAMEL toku vzduchu. 5) Tlačítko směr toku vzduchu (vnitřní regulační klapka): To má být v jeho stavu POHYB LAMEL podle výchozího nastavení. Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí POHYB LAMEL toku vzduchu, zastavení a POHYB LAMEL toku vzduchu. 6) Tlačítko rychlost VENTILÁTORU : To má být v jeho stavu automatický tok vzduchu podle výchozího nastavení. Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí ve stavech automatický tok vzduchu, vysoký tok vzduchu, mírný tok vzduchu, nízký tok vzduchu a automatický tok vzduchu. 7) Tlačítko časovač : To má být v jeho stavu žádné časování podle výchozího nastavení. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače o 1 hodinu, popřípadě ve stavech 1H, 2H, až 24H, zrušit a 1H. Ve stavu vypnuto stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby pro zapnutí, dálkový ovladač zobrazuje provozní stav před vypnutím, (v případě výchozího 3-8

12 3. Pokyny pro použití zapnutí napájení zde vstoupí výchozí stav provozního režimu automatika), a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko časovač pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Ve stavu zapnuto stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby pro vypnuto, a časovač bude zobrazovat 1H. Stiskněte tlačítko vypnuto znovu pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Jakmile je funkce časovače nastavená, tak se bude stav zmenšovat v každé 1 hodině až k dosažení doby pro zapnutí nebo vypnutí, a současně se bude deaktivovat činnost zobrazení časovače. Pokud se tlačítko provozní režim stiskne v době časování, tak toto časování nebude zrušené. (Upozornění: Když je časovač aktivovaný, tak stiskněte jakékoliv ostatní tlačítko, například tlačítko POHYB LAMEL toku vzduchu, a vyšle se časovací signál.) 8) Tlačítko vysoký tok vzduchu : To má být ve stavu žádný vysoký toku vzduchu podle výchozího nastavení, a v provozním režimu automatika nemá tlačítko vysoký tok vzduchu žádný účinek. (Při stisknutí tlačítka vysoký tok vzduchu zde není žádné zobrazení nebo žádné vyslání kódu.) 9) Tlačítko usínání : To má být ve stavu žádné usínání podle výchozího nastavení. Stiskněte tlačítko usínání pro přepnutí usínání usínání zrušit usínání. Pokud to je ve stavu usínání, tak usínání nebude zrušené po přepnutí provozního režimu. (Upozornění: Pokud je klimatizační jednotky v chodu s její nízkou rychlostí VENTILÁTORU a rychlost se může seřizovat, tak stiskněte tlačítko usínání znovu pro zrušení usínání a pro návrat zpátky do provozního stavu před nastavením stavu usínání. Tlačítko usínání se může použít pro vypnutí zobrazovače, jmenovitě vypnutí vícebarevného zobrazovače v dělených klimatizačních jednotkách, kromě zpětného podsvícení v balených chladicích zařízeních.). 3-9

13 3. Pokyny pro použití 10) Tlačítko zámek : To má být ve stavu odemčení podle výchozího nastavení. Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zamknout odemknout zamknout. Když je aktivované tlačítko zamknout, tak veškerá tlačítka na dálkovém ovladači, s výjimkou pro tlačítko zamknout, nebudou mít žádný účinek. (Upozornění: Když je aktivované tlačítko zamknout, tak dálkové ovladače baleného zařízení a ovládací panely klimatizační jednotky budou mít veškerá tlačítka automaticky uzamčená, ale tato se automaticky odemknou, když se toto tlačítko stiskne znovu. V dělených klimatizačních jednotkách bude uzamčený pouze dálkový ovladač, na rozdíl od nouzového tlačítka, ale hlavní deska bude poskytovat odpověď.) 11) Tlačítko světlo : To má být ve stavu žádné světlo zobrazovače podle výchozího nastavení. Stisknutím tohoto tlačítka se bude dálkový ovladač přepínat ve stavech světlo zobrazovače světlo zobrazovače zrušit světlo zobrazovače. Pokud je světlo zobrazovače aktivované, tak světlo zobrazovače nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. Stisknutím tohoto tlačítka, když je dálkový ovladač v jeho vypnutém stavu, se bude dálkový ovladač přepínat ve stavech světlo zobrazovače světlo zobrazovače zrušit světlo zobrazovače. 12) Tlačítko čištění : To má být ve stavu žádné čištění podle výchozího nastavení. Stisknutím tohoto tlačítka bude dálkový ovladače přepínat ve stavech čištění čištění zrušit čištění. Pokud je čištění aktivované, tak čištění nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. Stisknutím tohoto tlačítka, když je dálkový ovladač v jeho vypnutém stavu, tak se bude dálkový ovladač přepínat ve stavech čištění čištění zrušit čištění. Pozor Nikdy nepoužívejte společně nové a staré baterie. Je potřeba z dálkového ovladače vyjmout baterie, když má být dálkový ovladač po delší dobu odstavený z provozu. Ve všeobecných podmínkách suché baterie, které splňují normy JIS nebo IES, mohou poskytovat dobu životnosti 6 až 12 měsíců. Pokud by ale tyto baterie překročily dobu své životnosti, nebo pokud nesplňují výše uvedené specifikace, tak zde může docházet k úniku elektrolytu, a v důsledku toho přímo k vyloučení dálkového ovladače z provozní činnosti. Na baterii je vyznačená doporučená doba životnosti, ale aktuální provozní doba může být kratší. 2. Provozní režim chlazení 1) Tlačítko zapnutí / vypnutí chodu zařízení : Stisknutím tohoto tlačítka se bude dálkový ovladač přepínat ve stavech zapnuto vypnuto zapnuto. Po odstávce budou zrušené takové funkce jako světlo, čištění, usínání, vysoký tok vzduchu nebo časování. 2) Tlačítko - : Nastavovací cílová teplota se bude zmenšovat o 1 C při stisknutí tohoto tlačítka, a modely Celsius se budou progresivně zmenšovat od 32 C 31 C až 17 C 16 C. 3) Tlačítko + tlačítko: Nastavovací cílová teplota se bude zvětšovat o 1 C při stisknutí tohoto tlačítka, a modely Celsius se budou progresivně zvětšovat od 16 C 17 C až 31 C 32 C. 4) Tlačítko POHYB LAMEL : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL pevný tok vzduchu přirozený tok vzduchu POHYB LAMEL. 5) Tlačítko směr toku vzduchu : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL zastavení POHYB LAMEL. 6) Tlačítko rychlost VENTILÁTORU : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy automatický tok vzduchu vysoký tok vzduchu mírný tok vzduchu nízký tok vzduchu automatický tok vzduchu. 3-10

14 3. Pokyny pro použití 7) Tlačítko časovač : Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače o 1 hodinu, popřípadě ve stavech 1H, 2H, až 24H, zrušit a 1H. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby zapnutí, dálkový ovladač zobrazuje provozní stav před vypnutím (v případě výchozího zapnutí napájení vstoupí do výchozího stavu v provozním režimu automatika ), a časovač bude zobrazovat 1H. Stiskněte tlačítko časovač znovu pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Ve stavu zapnuto stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby vypnutí, a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko vypnuto pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Po nastavení funkce časovače se stav zmenšuje každou 1 hodinu až do doby zapnutí nebo do doby vypnutí, a současně se bude deaktivovat činnost časovače zobrazení. Pokud se stiskne tlačítko provozní režim v době časování, tak časování nebude zrušené. (Upozornění: Když je časovač aktivovaný, tak stiskněte jakékoliv jiné tlačítko, například, POHYB LAMEL toku vzduchu, a bude vyslaný signál časování.) 8) Tlačítko vysoký tok vzduchu : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech vysoký tok vzduchu zrušit vysoký tok vzduchu. Když je aktivované tlačítko vysoký tok vzduchu, tak se bude zobrazovat rychlost VENTILÁTORU, ale stav vysoký tok vzduchu bude zrušený po změně provozního režimu, a pokud je tento nastavený jako průběh usínání, tak potom bude stav vysoký tok vzduchu zrušený. (Upozornění: Ve stavu vysoký tok vzduchu má klimatizační jednotka nastavenou její rychlost VENTILÁTORU jako vysoký tok vzduchu. V této době může dálkový ovladač nastavit rychlost VENTILÁTORU, ale to nebude mít žádný účinek na klimatizační jednotku.) 9) Tlačítko usínání : Stiskněte tlačítko usínání pro přepínání ve stavech usínání usínání zrušit usínání. Pokud to je přepnuté do stavu usínání, tak usínání nebude zrušené po přepnutí provozního režimu. Nastavte vysoký tok vzduchu pro zrušení režimu usínání. 10) Tlačítko zamknout : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zamknout odemknout zamknout. Když je aktivované tlačítko zamknout, tak veškerá tlačítka, s výjimkou pro tlačítko zamknout na dálkovém ovladači, nebudou mít žádný účinek. (Upozornění: Když je aktivované tlačítko zamknout, dálkové ovladače baleného zařízení a ovládací panely klimatizační jednotky budou mít veškerá tlačítka automaticky uzamčená, ale automaticky se odemknou, když toto tlačítko stisknete znovu. V dělených klimatizačních jednotkách bude uzamčený pouze dálkový ovladač, na rozdíl od nouzového tlačítka, ale hlavní deska bude mít odpověď.) 11) Tlačítko světlo : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech světlo zobrazovače světlo zobrazovače zrušit světlo zobrazovače. Pokud je aktivovaný stav světlo zobrazovače, tak světlo zobrazovače nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 12) Tlačítko čištění : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech čištění čištění zrušit čištění. Pokud je aktivovaný stav čištění, tak čištění nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 3. Provozní režim odvlhčování 1) Tlačítko pro zapnutí / vypnutí chodu zařízení : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zapnuto vypnuto zapnuto. Po odstávce budou zrušené takové funkce, jako je světlo, čištění, usínání, vysoký tok vzduchu a časovač. V době činnosti vypnuto zapnuto bude nastavení ostatních tlačítek sledovat nastavení před stavem vypnuto. 2) Tlačítko - : Stiskněte tlačítko -, a zobrazovač bude stále ukazovat 25 C beze změny. 3) Tlačítko + : Stiskněte tlačítko +, a zobrazovač bude stále ukazovat 25 C beze změny. 4) Tlačítko POHYB LAMEL : V provozním režimu odvlhčování bude POHYB LAMEL toku vzduchu nastavené jako pevný tok vzduchu, a nemůže být seřízené. 5) Tlačítko směr toku vzduchu : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL toku vzduchu zastavení POHYB LAMEL toku vzduchu. 6) Tlačítko rychlost VENTILÁTORU : V provozním režimu odvlhčování je rychlost VENTILÁTORU nastavená jako nízký tok vzduchu, a nemůže být seřízená. 7) Tlačítko časovač : Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače o 1 hodinu, popřípadě do stavů 1H, 2H, až 24H, zrušit a 1H. Ve stavu vypnuto stiskněte tlačítko časovač pro 3-11

15 3. Pokyny pro použití nastavení doby zapnuto, dálkový ovladač bude zobrazovat provozní stav před stavem vypnuto (v případě výchozího zapnutí napájení tento vstoupí do výchozího stavu v provozním režimu automatika ), a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko časovač pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, 2H, v tomto pořadí. Ve stavu zapnuto stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby vypnutí, a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko vypnuto pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, 2H, v tomto pořadí. Po nastavení funkce časovače se stav zmenšuje po každé 1 hodině až do doby zapnutí nebo do doby vypnutí, a současně se deaktivuje činnost zobrazení časovače. Pokud se stiskne tlačítko provozní režim v době časování, tak časování nebude zrušené. 8) Tlačítko vysoký tok vzduchu : V provozním režimu odvlhčování nemá tlačítko vysoký tok vzduchu žádný účinek. 9) Tlačítko usínání : Stiskněte tlačítko usínání tlačítko pro přepínání ve stavech usínání usínání zrušit usínání. Pokud to je ve stavu usínání, tak usínání nebude zrušené po přepnutí provozního režimu. 10) Tlačítko zamknout : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zamknout odemknout zamknout. Když je aktivované tlačítko zamknout, tak veškerá tlačítka, s výjimkou pro tlačítko zamknout tlačítko na dálkovém ovladači, nebudou mít žádný účinek. 11) Tlačítko světlo : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech světlo zobrazovače světlo zobrazovače zrušit světlo zobrazovače. Pokud je světlo zobrazovače aktivované, tak světlo zobrazovače nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 12) Tlačítko čištění : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech čištění čištění zrušit čištění. Pokud je čištění aktivované, tak čištění nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 4. Provozní režim vytápění 1) Tlačítko pro zapnutí / vypnutí chodu zařízení : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zapnuto vypnuto zapnuto. Po odstávce budou zrušené takové funkce, jako je světlo, čištění, usínání, vysoký tok vzduchu nebo časování. V době vypnutí zapnuto bude nastavení ostatních tlačítek sledovat nastavení před stavem vypnuto. 2) Tlačítko - : Nastavovací cílová teplota se bude při stisknutí tohoto tlačítka zmenšovat o 1 C, a modely Celsius se budou progresivně zmenšovat od 32 C 31 C až 17 C 16 C. 3) Tlačítko + : Nastavovací cílová teplota se bude při stisknutí tohoto tlačítka zvětšovat o 1 C, a modely Celsius se budou progresivně zvětšovat od 16 C 17 C až 31 C 32 C. 4) Tlačítko POHYB LAMEL : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL pevný tok vzduchu přirozený tok vzduchu POHYB LAMEL. 5) Tlačítko směr toku vzduchu : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL zastavení POHYB LAMEL. 6) Tlačítko rychlost VENTILÁTORU : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy automatický tok vzduchu vysoký tok vzduchu mírný tok vzduchu nízký tok vzduchu automatický tok vzduchu. 7) Tlačítko časovač : Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače o 1 hodinu, popřípadě ve stavech 1H, 2H, až 24H, zrušit a 1H. Ve stavu vypnuto stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby zapnuto, dálkový ovladač zobrazuje provozní stav před stavem vypnuto (v případě výchozího zapnutí napájení, tento vstoupí do výchozího stavu v provozním režimu automatika ), a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko časovač pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Ve stavu zapnuto, stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby vypnutí, a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko vypnuto znovu pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Po nastavení funkce časovače se stav zmenšuje po každé 1 hodině až do doby zapnutí nebo do doby vypnutí, a současně se deaktivuje činnost zobrazení časovače. 3-12

16 3. Pokyny pro použití Pokud se stiskne tlačítko provozní režim v době časování, tak časování nebude zrušené. 8) Tlačítko vysoký tok vzduchu : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech vysoký tok vzduchu zrušit vysoký tok vzduchu. Když je aktivované tlačítko vysoký tok vzduchu, tak se nebude zobrazovat rychlost VENTILÁTORU, ale vysoký tok vzduchu bude zrušený po změně provozního režimu, a pokud to nastavené jako průběh usínání, tak potom bude stav vysoký tok vzduchu zrušený. 9) Tlačítko usínání : Stiskněte tlačítko usínání pro přepínání ve stavech usínání usínání zrušit usínání. Pokud to je ve stavu usínání, tak usínání nebude zrušené po přepnutí provozního režimu. Nastavte stav vysoký tok vzduchu pro zrušení režimu usínání. 10) Tlačítko zamknout : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zamknout odemknout zamknout. Když je aktivované tlačítko zamknout, tak veškerá tlačítka, s výjimkou pro tlačítko zamknout na dálkovém ovladači, nebudou mít žádný účinek. 11) Tlačítko světlo : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech světlo zobrazovače světlo zobrazovače zrušit světlo zobrazovače. Pokud je aktivovaný stav světlo zobrazovače, tak světlo zobrazovače nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 12) Tlačítko čištění : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech čištění čištění zrušit čištění. Pokud je aktivovaný stav čištění, tak čištění nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 5. Provozní režim větrání 1) Tlačítko pro zapnutí / vypnutí chodu zařízení : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zapnuto vypnuto zapnuto. Po odstávce budou zrušené takové funkce, jako je světlo, čištění, usínání, vysoký tok vzduchu nebo časování. V době činnosti vypnuto zapnuto bude nastavení ostatních tlačítek sledovat nastavení před stavem vypnuto. 2) Tlačítko - : Při stisknutí tohoto tlačítka se bude nastavovací cílová teplota zmenšovat o 1 C, a modely Celsius se budou progresivně zmenšovat od 32 C 31 C až 17 C 16 C. 3) Tlačítko + :Při stisknutí tohoto tlačítka se bude nastavovací cílová teplota zvětšovat o 1 C, a modely Celsius se budou progresivně zvětšovat od 16 C 17 C až 31 C 32 C. 4) Tlačítko POHYB LAMEL : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL pevný tok vzduchu přirozený tok vzduchu POHYB LAMEL. 5) Tlačítko směr toku vzduchu : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy POHYB LAMEL zastavení POHYB LAMEL. 6) Tlačítko rychlost VENTILÁTORU : Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi stavy automatický tok vzduchu vysoký tok vzduchu mírný tok vzduchu nízký tok vzduchu automatický tok vzduchu. 7) Tlačítko časovač : Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače o 1 hodinu, popřípadě ve stavech 1H, 2H, až 24H, zrušit a 1H. Ve stavu vypnuto stiskněte tlačítko časovač pro nastavení doby zapnuto, dálkový ovladač bude zobrazovat provozní stav před stavem vypnuto (v případě výchozího zapnutí napájení, tento vstoupí do výchozího stavu v provozním režimu automatika ), a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko časovač pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. Ve stavu zapnuto, stiskněte tlačítko časovač tlačítko pro nastavení doby vypnutí, a časovač bude zobrazovat 1H. Znovu stiskněte tlačítko vypnuto pro opakování stavů 2H, až 24H, zrušit, 1H, v tomto pořadí. 8) Tlačítko vysoký tok vzduchu : Stiskněte toto tlačítko, a tlačítko vysoký tok vzduchu nebude mít žádný účinek. 9) Tlačítko usínání : Stiskněte tlačítko usínání pro přepínání ve stavech usínání usínání zrušit usínání. Pokud to je ve stavu usínání, tak usínání nebude zrušené po přepnutí provozního režimu. 3-13

17 3. Pokyny pro použití 10) Tlačítko zamknout : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech zamknout odemknout zamknout. Když je aktivované tlačítko zamknout, tak veškerá tlačítka, s výjimkou pro tlačítko zamknout na dálkovém ovladači, nebudou mít žádný účinek. 11) Tlačítko světlo : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech světlo zobrazovače světlo zobrazovače zrušit světlo zobrazovače. Pokud je světlo zobrazovače aktivované, tak světlo zobrazovače nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim. 12) Tlačítko čištění : Stiskněte toto tlačítko, a dálkový ovladač bude přepínat ve stavech čištění čištění zrušit čištění. Pokud je čištění aktivované, tak čištění nebude zrušené po stisknutí tlačítka provozní režim Výměna baterií 1) Klimatizační jednotka nemůže přijímat signály odeslané z dálkového ovladače, a zobrazovač na dálkovém ovladači je pohaslý. To ukazuje, že jsou baterie vyčerpané, a že se musí vyměnit. 2) Odeberte zadní kryt, a vyjměte staré baterie. Při výměně baterií prosím dávejte pozor na značky polarity + a - na baterii. 3) Uzavřete zadní kryt a nastavte aktuální čas. Potvrďte, zda se zde zobrazuje informace ve tvaru 0:00 dopoledne ( 0:00 a. m. ) 3.2 Použití dálkového ovladače Tento dálkový ovladač slouží pro komunikaci s ovládacím systémem hlavní desky, pomocí ovládání stavu provozní činnosti systému s použitím tlačítek a se zobrazením pracovního stavu celého systému na zobrazovači LCD. MODE - PROVOZNÍ REŽIM FAN SPEED - RYCHLOST VENTILÁTORU SWING - POHYB LAMEL TIMER - ČASOVAČ ON / OFF - ZAPNOUT / VYPNOUT 3-14

18 3. Pokyny pro použití Provozní činnost a pokyny: Tlačítko zapnout / vypnout (ON/OFF): 1) Stav zapnout / vypnout pro ovládací systém. 2) Když v době zapnutí napájení dálkového ovladače stiskněte tlačítko zapnout / vypnout po dlouhou dobu, tak vstoupíte do režimu samočinného testu, a potom můžete tlačítko zapnout / vypnout uvolnit. Tlačítko provozní režim (MODE): Ve stavu zapnuto, jakmile je stisknuté tlačítko provozní režim nebo tlačítko provozní režim na dálkovém ovladači, tak se bude provozní režim přepínat ve stavech: automatický provozní režim chlazení odvlhčování vytápění větrání automatický provozní režim Tlačítka teplota + (TEMP+) a teplota (TEMP-): 1) Jakmile stisknete tlačítko TEMP+, tak se bude nastavovací cílová teplota zvyšovat o 1 C, a když nastavovací cílová teplota vzroste až na 32 C, tak při dalším stisknutí tohoto tlačítka zůstane nastavovací cílová teplota beze změny u hodnoty 32 C. 2) Jakmile stisknete tlačítko TEMP-, tak se bude nastavovací cílová teplota snižovat o 1 C, a když nastavovací cílová teplota klesne až na 16 C, tak při dalším stisknutí tohoto tlačítka zůstane nastavovací cílová teplota beze změny u hodnoty 16 C. Když stisknete tlačítka TEMP+ a TEMP- současně po dobu 3 sekund, tak se tlačítka mohou uzamknout, a na zobrazovači LCD se bude ukazovat ikona zámku. Když jsou tlačítka uzamčená, tak pro jejich odemčení opět stiskněte tlačítka TEMP+ a TEMP- současně po dobu 3 sekund. Tlačítko časovač : Nastavuje časování pro stav zapnuto nebo vypnuto. Dálkový ovladač poskytuje rozsah časování od 1 do 24 hodin. 1) Ve stavu vypnuto stiskněte tlačítko časovač pro vstup doby 1 hodina pro časování stavu zapnuto, a stiskněte tlačítko časovač znovu, až k zadání doby 24 hodin pro časování stavu zapnuto. Pokud se potom tlačítko časovač stiskne znovu, tak bude časování stavu zapnuto zrušené. 2) Ve stavu zapnuto stav stiskněte tlačítko časovač pro vstup doby 1 hodina pro časování stavu vypnuto, a stiskněte tlačítko časovač tlačítko znovu, až k zadání doby 24 hodin pro časování stavu vypnuto. Pokud se potom tlačítko časovač stiskne znovu, tak bude časování stavu vypnuto zrušené. Tlačítko rychlost VENTILÁTORU : 1) Tlačítko rychlost VENTILÁTORU je účinné v provozním režimu chlazení, vytápění a vzduchové větrání. 2) V provozním režimu chlazení a vytápění, stiskněte tlačítko pro rychlost VENTILÁTORU na kabelovém ovladači nebo tlačítko pro objem toku vzduchu na dálkovém ovladači, a objem toku vzduchu se bude měnit následujícím způsobem: vysoký střední nízký automatický 3) V provozním režimu vzduchové větrání zde není k dispozici žádný automatický tok vzduchu, a rychlost VENTILÁTORU se přepíná následujícím způsobem: vysoký střední nízký Tlačítko POHYB LAMEL (SWING): 1) Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí ikona POHYB LAMEL, s kývavým pohybem dozadu a dopředu. 3-15

19 3. Pokyny pro použití 2) Na základě stisknutí tlačítka POHYB LAMEL se budou vzduchové deflektory automaticky kývat ve směrech nahoru / dolů a vpravo / vlevo, ve specifikovaném rozmezí, Dalším stisknutím tohoto tlačítka se POHYB LAMEL opět zastaví. Funkce tlačítko hledání (SEARCH): Stiskněte tlačítko hledání jednou pro zobrazení adres vnitřních jednotek a provozního režimu Ps, stiskněte dvakrát pro zobrazení spotřeby energie vnitřních jednotek, třikrát pro zobrazení T1, čtyřikrát pro zobrazení T2, pětkrát pro zobrazení T2B, šestkrát pro zobrazení střední hodnoty teploty (T2), sedmkrát pro zobrazení otevření expanzního ventilu, a osmkrát pro návrat zpátky do zobrazení výchozí stránky. Funkce dálkového ovladače pro funkce hledání a nastavování adres: Použití vyhrazeného dálkového ovladače pro hledání a nastavování adres vnitřní jednotky. Popisy spínačů DIP 2 zapnuto (ON) 2 vypnuto (OFF) 3 zapnuto (ON) -4 C -2 C 3 vypnuto (OFF) 2 C 0 C zapnuto (ON) vypnuto (OFF) 1 starý protokol nový protokol 4 záznam výpadku do paměti (ano) záznam výpadku do paměti (nikoliv) 1) Spínač DIP má svůj druhý bit a třetí bit určený k volbě kompenzační hodnoty pro teplotu v místnosti. Když jsou druhý bit i třetí bit oba zapnuté (ON), tak je kompenzační hodnota nastavená na -4 C; když druhý bit i třetí bit jsou oba vypnuté (OFF), tak je kompenzační hodnota 0 C; když je druhý bit zapnutý (ON), ale třetí bit je vypnutý (OFF), tak je kompenzační hodnota 2 C; a když je druhý bit vypnutý (OFF), ale třetí bit je zapnutý (ON), tak je kompenzační hodnota -2 C. Pouze pro řadu čidel kabelového ovladače. 2) Spínač DIP má svůj první bit určený pro indikaci volby nového nebo starého protokolu, a většina spojených ovladačů volí nový protokol. 3) Když má spínač DIP svůj čtvrtý bit zapnutý (ON), tak to ukazuje, že zde je paměť výpadku napájení, ale když je čtvrtý bit vypnutý (OFF), tak to ukazuje, že zde není žádná paměť výpadku napájení. 3.3 Seřízení směru vzduchu V souladu s charakteristickým projevem klesání studeného vzduchu směrem dolů a stoupání horkého vzduchu směrem nahoru seřiďte prosím směr vypouštění vzduchu na vzduchových vodicích prvcích v době chlazení a době vytápění tak, aby se zlepšil účinek vykonávaného chlazení a vytápění. Pozor V případě nastavení vodorovného stavu vypouštění vzduchu při vytápění to povede k výskytu rozsáhlejších rozdílů teploty v místnosti. V případě chladicí činnosti se má na vzduchových vodicích prvcích navolit vodorovný stav vypouštění vzduchu. Ve vodorovném stavu vypouštění vzduchu může chladicí činnost vést ke vzniku kondenzace na povrchových plochách vzduchového výstupu a na vzduchových vodicích prvcích Čtyřcestný kazetový typ (1) V chladicím provozu se mají vzduchové vodicí prvky držet ve stavu vodorovném vypouštění vzduchu. (2) Ve vytápěcím provozu se mají vzduchové vodicí prvky držet ve stavu vypouštění vzduchu směrem dolů. 3-16

20 3. Pokyny pro použití (3) Když se používá panel vybavený automatickým POHYB LAMELm vzduchových vodicích prvků, tak stiskněte tlačítko POHYB LAMEL, a výstupní vzduchové vodicí prvky se budou automaticky kývat pro dosažení lepšího chladicího a vytápěcího efektu Potrubní typ Když se používají vzduchové výstupní díly (volitelné provedení), tak je prosím seřiďte následujícím způsobem: (1) V chladicí činnosti (Obrázek a): Pro dosažení lepšího chlazení v celé místnosti prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky pro vodorovné vypouštění vzduchu. (2) Ve vytápěcím provozu (Obrázek b) Pro dosažení lepšího topení v celé místnosti prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky pro vypouštění vzduchu směrem dolů Typ pro nástěnnou montáž Seřízení vzduchu ve směru nahoru / dolů: (1) Ve stavu automatického POHYB LAMEL: Stiskněte tlačítko POHYB LAMEL, a vodorovného vzduchové vodicí prvky budou kývat nahoru a dolů, aby rozšířilo poskytování vzduchu. Obrázek a Obrázek b (2) Když automatické POHYB LAMEL není v dispozici: Pokud jsou vodorovné vzduchové vodicí prvky při provozu na pevné poloze, tak prosím seřiďte směr vypouštění vzduchu vzduchových vodicích prvků v době chlazení a v době vytápění tak, aby se zlepšily účinky při chlazení a při vytápění. (3) V chladicím provozu: Pro dosažení lepšího chlazení v celé místnosti prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky do stavu pro vodorovné vypouštění vzduchu. (4) Ve vytápěcím provozu Pro dosažení lepšího topení v celé místnosti prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky do stavu pro vypouštění vzduchu směrem dolů. Pozor V době chladicího provozu, za stavu vodorovného vypouštění vzduchu, může někdy docházet k odkapávání vody z povrchu pláště a z vodorovných vzduchových vodicích prvků. V době vytápěcího provozu, za stavu vodorovného vypouštění vzduchu, zde mohou vznikat rozsáhlejší odchylky ve vnitřní teplotě v místnosti. Vodorovné vzduchové vodicí prvky nikdy nezaměřujte přímo rukama, aby nedošlo k nějaké poruše. Polohu vodorovných vzduchových vodicích prvků zaměřujte pomocí zapnutí spínače pro POHYB LAMEL na dálkovém ovladači. 3-17

21 3. Pokyny pro použití Podstropní / parapetní typ Seřízení směru vzduchu: (1) V době automatického POHYB LAMEL: Stiskněte tlačítko POHYB LAMEL, symbol ukazuje stav ven směřujícího POHYB LAMEL toku vzduchu, statický symbol indikuje pevné POHYB LAMEL toku vzduchu, statický (2) Když automatické POHYB LAMEL toku vzduchu není v dispozici Pokud jsou vodorovné vzduchové vodicí prvky v provozu umístěné v pevné poloze, tak prosím seřiďte směr vypouštění vzduchu vzduchových vodicích prvků v době chlazení a v době vytápění tak, aby se zlepšily účinky při chlazení a při vytápění. symbol indikuje přirozené POHYB LAMEL toku vzduchu, a dynamický symbol indikuje automatické POHYB LAMEL toku vzduchu. (3) V chladicím provozu Pro dosažení lepšího chlazení v celé místnosti prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky do stavu pro vodorovné vypouštění vzduchu. (4) Ve vytápěcím provozu Pro dosažení lepšího topení v celé místnosti prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky do stavu pro vypouštění vzduchu směrem dolů. 3.4 Optimální provozní činnost Věnujte pozornost následujícím bodům, aby se tak zajistila optimální provozní činnost daného systému při specifických metodách provozní činnosti ve vztahu k odpovídajícímu obsahu. 1) Seřiďte směr toku vzduchu patřičným způsobem tak, aby se předešlo přímému ofukování osob v místnosti. V době chladicího provozu prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky do stavu pro vodorovné vypouštění vzduchu tak, aby byla celá místnost lépe ochlazená; a ve vytápěcím provozu prosím seřiďte vzduchové vodicí prvky do stavu pro vypouštění vzduchu směrem dolů tak, aby byla podlaha místnosti lépe ohřátá. 2) Nastavte cílovou teplotu patřičným způsobem tak, aby se docílilo pohodlné prostředí, a aby se předešlo působení nadměrného tepla nebo chladu. 3) V chladicím provozu používejte závěsy nebo zástěny tak, aby se předešlo působení přímého slunečního záření dovnitř do místnosti. 4) Prosím uzavírejte dveře a okna tak, aby se předešlo proudění vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem, a aby se tak dosáhnul lepší účinek při chlazení nebo vytápění místnosti. 5) Při použití tlačítka časovač na dálkovém ovladači prosím dobře nastavte předem určenou dobu chodu zařízení. 6) Nikdy nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových vstupů nebo výstupů. Jinak by docházelo ke snižování efektivnosti klimatizační jednotky anebo i k zastavení chodu systému. 7) Pokud by došlo k ucpání filtru, tak se naruší chladicí nebo vytápěcí účinek, a proto je potřeba uskutečnit čištění vždy po dvou týdnech. 3-18

22 3. Pokyny pro použití 8) V zájmu racionálního použití klimatizační jednotky je potřeba tuto jednotku provozovat v takových podmínkách, pro jaké je určená (pro získání podrobnějších pokynů se podívejte do příručky pro použití vnější jednotky). Pravidelně vykonávaná prohlídka Ach! Jak to je chladné! Dej to níž! Pozor Instalace klimatizační jednotky musí být vykonaná v souladu s místními předpisy pro instalaci klimatizačních jednotek v místnosti. Když se klimatizační jednotka montuje znovu na nové místo, nebo když se přemísťuje na jiné místo, tak její montáž musejí patřičným způsobem vykonat profesionální instalační techničtí pracovníci, v souladu s pokyny uváděnými v Instalační příručce. Tyto činnosti nikdy nesmí vykonávat samotný uživatel vlastními silami. Nepatřičná instalace klimatizační jednotky může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vznik ohně. 3-19

23 4. Instalace 4 Instalace 4.1 Uživatelské pokyny 1) Uživatel je povinen poskytnout kvalifikovaný (schválený) napájecí zdroj (s napětím v rozmezí 90% až 110% ze jmenovité hodnoty), v souladu s údaji na typovém štítku dané klimatizační jednotky. 2) Napájecí vedení musí být vybavené takovým ochranným zařízením, jako je jistič zemního svodového proudu nebo vzduchový spínač s kapacitou 15 krát větší, než kolik je maximální proudová hodnota klimatizační jednotky. 3) Použijte speciální vedení a účinně uzemněnou zásuvku, která odpovídá společně dodané zástrčce klimatizační jednotky. Taková zástrčka má být dobře uzemněná, takže se nikdy nesmí svévolně měnit. 4) Prosím používejte pojistky nebo odpojovač, jak to je specifikované v Pokynech pro instalaci. 5) Kabeláž musí vykonat patřičně kvalifikovaný elektrotechnik, v souladu s bezpečnostními požadavky. 6) Klimatizační jednotka musí být dobře uzemněná, a to přesně řečeno, hlavní spínač klimatizační jednotky musí mít spolehlivé uzemnění. 7) Pokud to je nezbytné, tak výměnu napájecího vedení musí vykonat profesionální pracovníci z našeho místního zákaznického servisního střediska nebo z autorizovaného servisního střediska. 8) Vnitřní jednotky, s výjimkou podlažních a podhledových typů, mají být nainstalované ve výšce nad 2.5 metru. 4.2 Montážní poloha Klimatizační jednotka se nesmí montovat na následujících místech 1) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte ve vzdálenosti pouze do 1 metru od televizoru, přehrávače nebo radiopřijímače, protože rušení z klimatizační jednotky by mohlo narušovat provozní činnost takových elektrických zařízení. 2) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte v blízkosti strojů vytvářejících vysokofrekvenční energii (komerční šicí stroje nebo masážní stroje), protože by mohlo dojít k výpadku klimatizační jednotky. 3) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte na vlhkých místech, na místech s velkým vystavením působení těžkého olejového plynu, výparů, sazí nebo korozivního plynu. 4) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte na místech s výskytem vysokého obsahu soli, jako je například na mořském pobřeží. 5) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte na takových místech, kde se používají velké objemy motorového oleje / ropných produktů. 6) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte na místech s vysokým výskytem síry, například u termálních pramenů. 7) Klimatizační jednotku nikdy nemontujte na lodi nebo v mobilním jeřábu Pro údaje ke specifickým požadavkům se podívejte do montážní příručky Pozor Klimatizační jednotku namontujte pevně, jinak by mohlo docházet k výskytu abnormálního hluku a vibrací. Vnější jednotky musejí být namontované na takových místech, kde provozní hluk a vyfukovaný vzduch nemá rušivý vliv na sousedy. 4-20

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 1 Komunikační modul dálkového ovládání venkovní kondenzační jednotky a VZT jednotky OBSAH strana 1 Preventivní upozornění 2 2 Pokyny

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER ASF 7UiF-LA ASF 9UiF-LA ASF 12UiF-LA ASF 14Ui3F ASF 18Ui3F Uchovávejte tuto příručku pro další použití 1. Preventivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada Bezdrátový dálkový ovlada Popis a funkce dálkového ovlada e POZNÁMKY: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a senzorem jednotky nejsou žádné p ekážky. Nepus te dálkový ovlada na zem a neházejte s ním.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Pokojové klimatizační zařízení Daikin. Návod k obsluze FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

Pokojové klimatizační zařízení Daikin. Návod k obsluze FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Pokojové klimatizační zařízení Daikin Návod k obsluze FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Bezpečnostní preventivní opatření... 2 Názvy dílů... 4 Příprava před zahájením

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F. Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu

NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F. Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu Děkujeme Vám, že jste si vybrali odpařovací chladící jednotky Munters řady CCX Před použitím si

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02

NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02 NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02 Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť do specializované

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S bezfreónové ekologické chladivo AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ!

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel 14. Vykazuje-li přístroj či příslušenství poruchu či poškození, vyřaďte jej z provozu a nechte jej opravit v určeném servisu! 15. Vadný napájecí kabel ihned odpoje od zásuvky a vyměňte jej! Používání přístroje

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 MANUÁL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY HITACHI MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 VNITŘNÍ JEDNOTKA Váš dodavatel: MULTI KLIMA s.r.o. Tel.: 257 960 934 Zbuzany 148 Fax: 257 960 934 252 25 Praha západ E-mail:

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

klimatizační zařízení příručka pro instalaci, použití a údržbu překlad originálu

klimatizační zařízení příručka pro instalaci, použití a údržbu překlad originálu DOLCECLIMA nano klimatizační zařízení příručka pro instalaci, použití a údržbu překlad originálu DOLCECLIMA silent OBSAH 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE 1.1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1.2. OBRAZOVÉ SYMBOLY 1.2.1.redakční

Více

ALF SSIV-102 ALF DSIV-103 ALF UKIV-104 ALF ISIV-105 ALF DSIV-106

ALF SSIV-102 ALF DSIV-103 ALF UKIV-104 ALF ISIV-105 ALF DSIV-106 AIR TECHNOLOGY ALF SSIV-102 ALF DSIV-103 ALF UKIV-104 ALF ISIV-105 ALF DSIV-106 VENTILÁTORY S IONIZÁTOREM A ZVLHČOVAČEM NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití Bezdrátové sluchátko Český SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Dálkové ovládání indikace 1 2 6 7 9 11

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

Systém F5MSDC MINI VRF

Systém F5MSDC MINI VRF Systém F5MSDC MINI VRF Systém řízení Divize technické podpory 2013.5 Systém F5MSDC MINI VRF řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitrní jednotky 2. Komunikacní systém 3. Ovladace 2 1. PCB venkovní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA Návod na obsluhu DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA typ RG52 Před zapojením zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pečlivě uschovejte. Obsah Obsluha dálkového ovladače 3 Technické údaje dálkového ovladače

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Vnitřní jednotky nástěnné Pro řadu MULTI-SPLIT. Servisní příručka 2015 F5WMY

Vnitřní jednotky nástěnné Pro řadu MULTI-SPLIT. Servisní příručka 2015 F5WMY Vnitřní jednotky nástěnné Pro řadu MULTI-SPLIT Servisní příručka 2015 F5WMY OBSAH 1. Preventivní opatření... 3 1.1 Bezpečnostní opatření... 3 1.2 Výstraha... 3 2. Funkce... 8 3. Rozměry... 9 4. Schéma

Více

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití.

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. UŽIVATELSKÝ NÁVOD KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. TYP: KAZETOVA JEDNOTKA - ČTYŘCESTNÁ Zařízení splňuje

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ Parapetní a podstropní klimatizační jednotka Návod k instalaci a používání MC-P09AI MC-P12AI MC-P18AI Pozor: Na Vašem výrobku

Více