Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze zásadních výsledků dopravní politiky EU. Nařízení EU o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/ vstoupilo v platnost v únoru 2005 a stanovilo minimální úrovně pomoci a náhrady škody cestujícím, kterým je odepřen nástup na palubu nebo u nichž dojde k významnému zpoždění nebo zrušení letu. Nová pravidla mají za následek výrazné změny chování v odvětví letecké dopravy. Došlo zejména ke snížení případů odepírání nástupu na palubu a rušení letů ze strany leteckých společností (s veškerým narušením cesty, které to cestujícím způsobuje), jakož i k zajištění celkově mnohem spravedlivějšího zacházení s cestujícími během cesty. Uplatňování pravidel EU v oblasti práv cestujících se během osmi let od vstupu tohoto nařízení v platnost soustavně zlepšovalo, v současné době jsme však dospěli k bodu, kdy bylo dosaženo hranice nelegislativních opatření (jako jsou pokyny a dobrovolné dohody) a kdy je nezbytná revize vlastních právních předpisů, aby se zajistilo, že práva cestujících fungují v praxi tak, jak by měla. Jaké jsou hlavní problémy? Hlavním problémem cestujících je, že ačkoli mají v právních předpisech EU vymezena velmi silná práva, mohou mít s domáháním se těchto práv potíže a mohou být frustrováni, pokud je neuplatňují letečtí dopravci. To se týká práv cestujících vymezených podle nařízení (ES) č. 261/2004, ale také jejich práv, pokud jde o ztrátu, poškození nebo zpoždění zavazadel, jak jsou definovány v Montrealské úmluvě a v nařízení (ES) č. 2027/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, Úř. věst. L 46, , s. 1. Nařízení (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel (Úř. věst. L 285, , s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002 (Úř. věst. L 140, , s. 2). MEMO/13/203

2 Z průzkumů provedených v Německu, Dánsku a ve Spojeném království například vyplývá, že 3 : 75 % dotazovaných cestujících, kteří se setkali s problémy z důvodu zpoždění nebo zrušení, bylo nabídnuto přesměrování jejich letu, což jim umožnilo pokračovat v cestě podle plánu, podle týchž průzkumů však byla další péče, jako je strava, občerstvení a ubytování, nabídnuta v méně než 50 % případů, z dotazovaných cestujících, kteří měli nárok na finanční náhradu škody, ji obdržel pouze zlomek (2 až 4 % podle dánského průzkumu), kromě toho německý průzkum ukázal, že více než 20 % cestujících, kteří si stěžovali, neobdrželo od leteckého dopravce odpověď. Za neposkytnutím práv cestujícím stojí čtyři hlavní důvody: šedé zóny zákona: chybějící definice a nejasná ustanovení ve znění nařízení č. 261/2004 ponechávají šedé zóny v oblasti práv cestujících, které vedou k nejednotnostem a uvolnění norem, pokud jde o uplatňování práva; vyřizování stížností: cestující se setkávají s potížemi při prosazování svých práv, neboť postupy vyřizování stížností leteckých společností nejsou dostatečně vymezeny nebo proto, že neexistuje subjekt odpovědný za vyřizování stížností, na který by se mohli obrátit; sankce: nejednotná nebo nedostatečně účinná sankční politika vnitrostátních orgánů neposkytuje dostatečnou motivaci k dodržování předpisů; neúměrné finanční náklady: finanční náklady na některé povinnosti uložené nařízením mohou být za určitých okolností (např. neomezené zajištění ubytování za výjimečných okolností) pro letecké společnosti neúměrné. Co navrhujeme? Návrh vyjasňuje zásadní prvky právních předpisů EU, které byly zdrojem obtíží pro cestující i letecké dopravce. Zavádí nová práva cestujících, kde je to nezbytné. Poskytuje cestujícím účinné postupy pro vyřizování stížností a posiluje politiku prosazování předpisů, sledování jejich dodržování a uvalování sankcí, aby se zajistilo lepší uplatňování všech práv cestujících. Zajišťuje také, aby povinnosti zůstaly z finančního hlediska reálné. Kromě toho se navrhují opatření, pokud jde o cenovou transparentnost a zlepšení ochrany cestujících v případě, že se jejich letecká společnost dostane do platební neschopnosti. Informace o zpoždění či zrušení letu 1: Vyjasnění šedých zón Stávající nařízení č. 261/2004 ukládá leteckým dopravcům povinnost poskytovat cestujícím informace o jejich právech, ale neobsahuje požadavky s ohledem na informace o této události na místě. Návrh zavádí výslovný závazek informovat cestující o situaci jejich zpožděného nebo zrušeného letu co nejdříve. Dopravce musí cestující informovat o situaci co nejdříve a v každém případě nejpozději 30 minut po plánovaném čase odletu. Musí cestující informovat o předpokládaném čase odletu, jakmile jsou tyto informace k dispozici. 3 Výsledky průzkumu poskytly Verbraucherzentrale Brandenburg, dánská rada spotřebitelů, organizace Which? a úřad pro civilní letectví Spojeného království (další informace lze najít v posouzení dopadů). 2

3 Mimořádné okolnosti Pojem mimořádné okolnosti je velmi důležitý, protože za těch okolností nemají letečtí dopravci povinnost zaplatit cestujícím náhradu škody. Pojem není ve stávajícím nařízení č. 261/2004 jasně definován. Nyní je vyjasněna nejdůležitější zásada ohledně toho, jaké druhy okolností lze považovat za mimořádné. Návrh Komise definuje mimořádné okolnosti jako okolnosti, které nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti příslušného leteckého dopravce a jsou mimo jeho skutečnou kontrolu. Má širší dosah a poskytuje příklady okolností, které se považují za mimořádné. Například přírodní katastrofy nebo stávky řídících letového provozu by měly být považovány za mimořádné, avšak technické problémy zjištěné při běžné údržbě letadel nikoli. To bude znamenat mnohem více jistoty pro letecké společnosti i cestující. Významná zpoždění a zpoždění na odbavovací ploše V současnosti mají cestující právo na pomoc v případě zpoždění v délce 2, 3 nebo 4 hodin v závislosti na vzdálenosti letu. Na základě rozsudku Evropského soudního dvora mohou žádat náhradu škody při zpoždění v délce od 3 hodin (s výjimkou mimořádných okolností). V případech zpoždění potřebují cestující především jasné informace, jakož i péči a pomoc během čekání. Z toho důvodu návrh kromě nových požadavků na informace (viz oddíl výše) posiluje práva cestujících na péči a pomoc, která se uplatní vždy po dvouhodinovém zpoždění bez ohledu na délku letu. Hlavní prioritou zdržených cestujících však je dostat se co nejdříve domů nebo na místo určení. Pokud jde o finanční náhradu škody, návrh proto potvrzuje rozhodnutí Soudního dvora ve znění nařízení, ale stanovuje lhůtu pro náhradu škody na 5 hodin u všech letů uvnitř EU a krátkých mezinárodních letů do km. U zbývajících mezinárodních letů je lhůta 9 hodin u letů kratších než km a 12 hodin u letů delších než km. Cílem je poskytnout leteckým dopravcům přiměřenou dobu k vyřešení problému a motivovat je k uskutečnění letu, a nikoli k jeho zrušení. Mezní lhůta tří hodin je ve většině případů příliš krátká na dopravu náhradních dílů nebo náhradního letadla na místo, zvláště v případě technických poruch na letišti nacházejícím se mimo základny dopravce. Současná ustanovení mají tendenci motivovat rušení letů v neprospěch cestujících (protože problém nelze ve velmi krátké lhůtě vyřešit). Pokud jde o pomoc, platí současná pravidla implicitně rovněž pro zpoždění na odbavovací ploše, tj. případy, kdy cestující čekají na palubě letadla. To zahrnuje právo na občerstvení/stravu a právo po 5 hodinách odstoupit od cesty. Návrh tato práva výslovně stanoví a kromě toho dává cestujícím právo na klimatizaci, použití toalety, lékařskou pomoc a přístup k pitné vodě, když zpoždění na odbavovací ploše přesáhne jednu hodinu. Mimo to může cestující požádat o vystoupení z letadla po zpoždění v délce 5 hodin, a tak uplatnit své právo na odstoupení od cesty. Přesměrování V současnosti mohou být cestující dlouho zdrženi čekáním na přesměrování na jiném letu téhož leteckého dopravce. Není jasné, ve kterém okamžiku musí dopravce umožnit cestujícím přesměrování prostřednictvím jiné letecké společnosti, což vedlo k mnoha sporům mezi leteckými dopravci a cestujícími. Návrh přináší nezbytnou jasnost a uvádí, že pokud letecký dopravce nemůže během 12 hodin zajistit přesměrování na své vlastní služby, musí nabídnout přesměrování s jinými leteckými dopravci nebo jinými druhy dopravy, pokud jsou k dispozici. 3

4 Navazující lety Práva na pomoc a náhradu škody v případě, kdy cestující zmešká navazující let, protože jeho první let byl zpožděn, nejsou v současnosti jasně vymezena. Návrh tato práva jasně definuje, tj. pomoc po dvou hodinách a náhradu škody v případě zpoždění při příletu delším než 5 hodin u všech letů uvnitř EU a krátkých mezinárodních letů do km. U zbývajících mezinárodních letů kratších než km je lhůta 9 hodin a u letů delších než km je 12 hodin. Změna času odletu 2. Nová práva V současné době není jasné, zda cestující, u jehož letu došlo ke změně času odletu, má podobná práva jako cestující zpožděných nebo zrušených letů. Návrh jasně definuje tuto rovnost zacházení v případech, kdy byl čas odletu letu změněn méně než 2 týdny před jeho původním časem odletu. Pravopisné chyby ve jménech Podle návrhu může cestující požádat o bezplatnou opravu pravopisné chyby ve svém jméně až do 48 hodin před odletem. Politika no show (částečně využití letenky / zpáteční lety) Na základě stížností cestujících návrh stanoví, že cestujícímu nesmí být odepřen nástup na palubu na zpáteční let jeho letenky z důvodu, že neuskutečnil první cestu v opačném směru, která je součástí zpáteční letenky. Nová práva, pokud jde o špatně odbavená zavazadla: Vybavení umožňující pohyb Z důvodu omezení odpovědnosti podle Montrealské úmluvy mohou letecké společnosti často nahradit škodu za ztrátu nebo poškození vybavení umožňujícího pohyb cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace v nižší hodnotě, než je skutečná hodnota tohoto vybavení. Návrh stanoví, že letečtí dopravci musí těmto cestujícím dát možnost učinit při odbavení bezplatně prohlášení o skutečné hodnotě vybavení umožňujícího pohyb, a tím i zvýšit omezení odpovědnosti dopravce na tuto skutečnou hodnotu. Hudební nástroje Hudebníci často předem nevědí, za jakých podmínek budou křehké a často velmi drahé nástroje přijaty na palubu. Podle návrhu musí letečtí dopravci přijmout menší nástroje do kabiny pro cestující a musí jasně uvést podmínky pro přepravu větších nástrojů v nákladovém prostoru letadla. Podávání stížností Podle návrhu musí letečtí dopravci poskytnout formuláře, které umožní podat stížnosti přímo na letišti a které letečtí dopravci musí přijmout jako platné nároky (tímto způsobem může cestující snadno uplatnit nárok v rámci přísných lhůt uložených Montrealskou úmluvou pro nároky ohledně zavazadel). Vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování V současné době nejsou práva cestujících ohledně zavazadel, jak jsou definována v Montrealské úmluvě, prosazována žádným orgánem. Podle návrhu budou vnitrostátní subjekty odpovědné za prosazování určené podle nařízení č. 261/2004 rovněž odpovědné za prosazování pravidel pro náhradu škody v případě špatně odbavených zavazadel. 4

5 Transparentnost Návrh zavádí nové požadavky na transparentnost informací o kabinových a zapsaných zavazadlech, a cestující tedy musí být při rezervaci a na letištích přesně informováni o povolených zavazadlech a o veškerých dalších poplatcích za zavazadla. Sledování a sankce 3. Prosazování, vyřizování stížností a sankce Vnitrostátní subjekty odpovědné za prosazování, které odpovídají za uplatňování a prosazování práv cestujících, používají různé politiky sankcí a rozdílně vykládají různé části nařízení. Návrh posiluje koordinaci a výměnu informací mezi vnitrostátními subjekty odpovědnými za prosazování za podpory Komise. Komise může rovněž požádat o zahájení šetření. Vnitrostátní subjekty odpovědné za prosazování musí také mít preventivní roli v tom, že budou neustále sledovat politiky leteckých společností a nikoli jen reagovat na stížnosti. Budou rovněž poskytovat technickou podporu subjektům odpovědným za vyřizování jednotlivých stížností cestujících. Vyřizování stížností a prosazování individuálních práv Dnes cestující často nevědí, jak podávat stížnosti na leteckou společnost nebo od letecké společnosti nedostanou odpověď. Podle tohoto návrhu budou muset letecké společnosti stanovit jasné postupy pro vyřizování stížností (internetový formulář, ová adresa). Budou muset rovněž cestujícím odpovědět ve stanovených lhůtách (jeden týden na potvrzení přijetí stížnosti a formální odpověď ve lhůtě dvou měsíců). Nastanou-li spory, budou se cestující moci obrátit na mimosoudní subjekty odpovědné za vyřizování stížností, které budou usilovat o vyřešení sporu (s nízkými náklady a jednoduchým způsobem). Platební neschopnost Zatímco teoreticky jsou práva cestujících plně použitelná v případě, že je zrušení letu způsobeno platební neschopností leteckého dopravce, v praxi často letecký dopravce není schopen tato práva poskytnout, zejména pokud jde o přesměrování. Vnitrostátní orgány budou vyzvány, aby zkoordinovaly své postupy s cílem zajistit vhodné sledování finanční situace leteckých dopravců a v případě nutnosti přijmout koordinovaný přístup k pozastavení jejich činnosti, aby se minimalizoval dopad na cestující. Sdružení leteckých dopravců EU budou vyzvána, aby formalizovala stávající dobrovolné dohody o poskytování záchranných letenek a jejich účinné prosazování. Bude rovněž podpořena širší a systematičtější dostupnost příslušných pojistných produktů napříč EU a širší a systematičtější dostupnost informací o režimech vracení platby na kreditní karty (refundace) nebo podobných produktech, které cestujícím umožňují chránit se podle vnitrostátního práva proti riziku platební neschopnosti. Komise bude uplatňování těchto opatření pečlivě sledovat. Dva roky po přijetí tohoto návrhu Komise přezkoumá jejich výsledky a účinnost. Transparentnost cen Návrhy se přímo nevztahují na transparentnost cen, ale jedná se o zásadní prvek ochrany, kterou spotřebitelům skýtají předpisy EU 4. Jedním ze základních kamenů liberalizovaného evropského leteckého trhu je svoboda společností volně stanovit své ceny, což umožňuje 4 Transparentnost cen upravuje nařízení (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění). 5

6 hospodářskou soutěž a přispívá k hojnosti dostupných leteckých služeb za přijatelné ceny. Tato svoboda však není absolutní, neboť platí pravidla transparentnosti cen. V této oblasti musí uplatňování těchto pravidel ještě dosáhnout odpovídající úrovně. Členské státy každodenně podnikají opatření k prosazování právních předpisů, aby zajistily řádné uplatňování pravidel transparentnosti cen, která chrání cestující, při plném dodržování předpisů Evropské unie. V oblasti prosazování právních předpisů je však nutná užší spolupráce. Komise v současnosti posuzuje přijetí koordinačních opatření s cílem povzbudit hospodářské subjekty, které v této oblasti zaostávají, a zajistit, aby splňovaly požadavky na transparentnost cen ve prospěch cestujících. Omezení pomoci 4. Nepřiměřená finanční zátěž Podle současných pravidel musí letečtí dopravci poskytnout občerstvení, stravu a ubytování na neurčitou dobu, což by mohlo ohrozit jejich finanční přežití (např. krize v důsledku sopečného popela). Pomoc je neomezená, a to i v případě, že dojde k vážnému narušení mimo jejich kontrolu. Návrh stanoví, že poskytnutí ubytování bude za výjimečných okolností omezeno na tři noci. Toto omezení se nevztahuje na cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby, které je doprovázejí, děti bez doprovodu, těhotné ženy a osoby, které potřebují zvláštní lékařskou péči. Pohotovostní plány Dopad výše uvedených omezení na ubytování za mimořádných okolností zmírňuje dříve zmíněná povinnost rychlejšího přesměrování a povinnost, aby letiště, letečtí dopravci a jiní uživatelé letišť připravili pohotovostní plány péče o cestující zdržené velkým narušením cesty. Regionální provoz Pokud jde o regionální provoz malého rozsahu, tj. lety malými letadly na krátké vzdálenosti, mohou být náklady na závazky vyplývající z nařízení neúměrné příjmům dopravců. Návrh ruší povinnost poskytnout ubytování cestujícím letů kratších než 250 km a s letadly s méně než 80 sedadly. Toto omezení se opět nevztahuje na cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby, které je doprovázejí, děti bez doprovodu, těhotné ženy a osoby, které potřebují zvláštní lékařskou péči. Sdílení ekonomické zátěže V současné době mohou některé vnitrostátní předpisy bránit leteckým dopravcům žádat nápravu od třetích stran odpovědných za narušení letu. Podle návrhu nesmí vnitrostátní právní předpisy omezovat právo leteckých dopravců požadovat náhradu škody od odpovědných třetích stran. Toto ustanovení se nevztahuje na cestující, pro které jedinou odpovědnou kontaktní osobou zůstává letecký dopravce. IP/13/219 6

7 Práva cestujících v letecké dopravě shrnutí 10 základních práv cestujících (podrobnosti uvádí připojené MEMO) 10 základních práv (současný stav) Nový návrh 1. PRÁVO NA NEDISKRIMINACI V PŘÍSTUPU K DOPRAVĚ Všichni cestující mají rovný přístup k přepravě a jsou zejména chráněni proti diskriminaci na základě státní příslušnosti, bydliště nebo zdravotního postižení. 2. PRÁVO NA PŘÍSTUPNOST K MOBILITĚ A POMOC PRO CESTUJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A CESTUJÍCÍ S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE (OOSPO) BEZ DODATEČNÝCH NÁKLADŮ Osoby s OSPO mají právo na pomoc bez dodatečných nákladů při cestách všemi druhy dopravy, aby mohli požívat stejných možností cestování jako ostatní občané. 3. PRÁVO NA INFORMACE PŘED ZAKOUPENÍM PŘEPRAVNÍHO DOKLADU A V RŮZNÝCH FÁZÍCH CESTY, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ CESTY Cestující mají právo být včas a vhodným způsobem řádně informováni o ceně přepravního dokladu, o svých právech a okolnostech cesty před cestou i v jejím průběhu a po skončení cesty v případě jejího narušení. 4. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD CESTY (PROPLACENÍ VÝDAJŮ) V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ CESTY V případě významných zpoždění, zrušení cesty nebo odepření nástupu na palubu mají cestující právo na proplacení ceny letenky v plné výši. 5. PRÁVO NA SPLNĚNÍ PŘEPRAVNÍ SMLOUVY V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ CESTY (PŘESMĚROVÁNÍ NEBO ZMĚNA REZERVACE) V případě významných zpoždění, zrušení cesty nebo odepření nástupu na palubu mají cestující právo na alternativní dopravu, jakmile to bude možné, nebo na změnu Změna není nutná Žádná omezení práva na péči pro OOSPO Náhrada škody za poškozené nebo ztracené vybavení umožňující pohyb v plné výši (je-li odbaveno) Lepší informovanost cestujících o výskytu a charakteru narušení cesty a o jejich právech. Dopravce musí cestující informovat o situaci co nejdříve a v každém případě nejpozději 30 minut po plánovaném čase odletu, a o předpokládaném čase odletu, jakmile jsou tyto informace k dispozici. Letečtí dopravci také při rezervaci a na letišti poskytnou jasné informace o povolených zavazadlech, a to v případě příručních i zapsaných zavazadel. Právo odstoupit od cesty vyjasněno s ohledem na zpoždění na odbavovací ploše: nejvýše po 5 hodinách má cestující právo odstoupit od cesty a dostat cenu přepravního dokladu proplacenu. V případě zpoždění na odbavovací ploše to zahrnuje právo vystoupit z letadla. Posílení trojí volby cestujícího mezi proplacením výdajů, okamžitým přesměrováním nebo alternativním letem později. Zejména s ohledem na přesměrování: jestliže dopravce nemůže zajistit přesměrování s využitím vlastních služeb do 12 hodin, musí nabídnout přesměrování prostřednictvím alternativních dopravců nebo alternativních 7

8 rezervace, jakmile jim to bude vyhovovat. Tuto volbu musí dopravce jednoznačně a nesporně nabídnout, jakmile dojde k narušení cesty. 6. PRÁVO NA POMOC V PŘÍPADĚ VÝZNAMNÉHO ZPOŽDĚNÍ PŘI ODJEZDU NEBO V MÍSTECH PŘESTUPU Zpoždění cestující mají právo na minimální úroveň péče ihned na místě v terminálech/na nádražích a/nebo na palubě během čekání na zahájení nebo pokračování zpožděné cesty nebo na přesměrování. 7. PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY Za určitých podmínek v případě významných zpoždění či zrušení cesty a vždy v případě odepření nástupu na palubu letadla mají cestující nárok na standardizovanou finanční náhradu škody za problémy, které jim byly způsobeny. Tato náhrada škody se liší u každého druhu dopravy podle časové ztráty v důsledku narušení, vzdálenost cesty a/nebo ceny přepravního dokladu. druhů dopravy, pokud jsou k dispozici. Vyjasnění práv cestujících (na péči/pomoc) v případě zmeškání navazujícího letu Právo na poskytnutí péče je prioritou. Již nezávisí na vzdálenosti letu, ale nárok vzniká vždy po dvou hodinách. Vyjasnění práva na poskytnutí péče v případě zpoždění na odbavovací ploše (pokud zpoždění na odbavovací ploše trvá déle než jednu hodinu, musí dopravce poskytnout bezplatný přístup k toaletám a pitné vodě, zajistit dostatečné vytápění nebo chlazení kabiny pro cestující a dále to, aby byla v případě potřeby dostupná odpovídající lékařská péče). Letiště, letečtí dopravci a jiní uživatelé letišť musí připravit pohotovostní plány péče o cestující zdržené velkými narušeními cesty (včetně v případě platební neschopnosti letecké společnosti). Právo na náhradu škody v případě významných zpoždění je potvrzeno jeho začleněním do znění nařízení: mezní lhůta v případě zpoždění se u všech letů uvnitř EU a krátkých mezinárodních letů prodlužuje z 3 na 5 hodin (s cílem motivovat dopravce k provozování letů a ne jejich rušení). U zbývajících mezinárodních letů je mezní lhůta 9 hodin nebo 12 hodin. Nové právo na náhradu škody u letů se změněným časem odletu (pokud je oznámen méně než 2 týdny před odletem) Vyjasnění práva na náhradu škody v případě zmeškaných navazujících letů: v závislosti na okolnostech může cestující nárokovat náhradu škody od dopravce provozujícího zpožděný let. Práva v případě odepření nástupu na palubu posílená právem na opravu pravopisných chyb a částečným zákazem politiky no show (neodepření nástupu na palubu na zpátečním letu jen proto, že 8

9 nebyla uskutečněna první cesta v opačném směru). 8. PRÁVO NA ODPOVĚDNOST DOPRAVCE ZA CESTUJÍCÍ A JEJICH ZAVAZADLA Podle mezinárodních úmluv a práva EU jsou dopravci odpovědni za cestující a za jejich zavazadla. V případě smrti, zranění a problémů se zavazadly a v některých případech zpoždění mohou mít cestující nárok na určení náhrady škody na základě škody, kterou utrpěli. Tato náhrada škody může být omezena v závislosti na platných právních předpisech. 9. PRÁVO NA RYCHLÝ A PŘÍSTUPNÝ SYSTÉM VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Jsou-li nespokojeni, mají cestující právo podat u dopravce stížnost. V případě, že do určité lhůty neobdrží odpověď, nebo v případě nespokojenosti s odpovědí dopravce mají právo podat stížnost u příslušného vnitrostátního subjektu odpovědného za prosazování, který by ji měl vyřídit v přiměřené lhůtě. Podle právních předpisů EU a jednotlivých členských států jsou k dispozici také mimosoudní i soudní postupy (systémy alternativního řešení sporů nebo vnitrostátní či evropské řízení o drobných nárocích u soudu). 10. PRÁVO NA ÚPLNÉ UPLATŇOVÁNÍ A ÚČINNÉ PROSAZOVÁNÍ PRÁV CESTUJÍCÍCH V EU Cestující mají právo spoléhat na řádné uplatňování pravidel EU dopravci a účinné prosazování těchto pravidel vnitrostátními subjekty odpovědnými za prosazování. Posílené prosazování pravidel týkajících se zavazadel a zvláštních pravidel pro vybavení umožňující pohyb a hudební nástroje: vnitrostátní orgány budou odpovědné za prosazování pravidel týkajících se náhrady škody v případě špatně odbavených zavazadel a nová pravidla o přepravě hudebních nástrojů zajistí, aby jejich přeprava nebyla odmítnuta z jiných důvodů, než je bezpečnost nebo technické specifikace letadla. Letečtí dopravci musí cestujícím umožnit podávat stížnosti účinným způsobem. Zatímco cestující musí svou stížnost podat do tří měsíců od času odletu, musí dopravci rovněž odpovědět ve stanovených lhůtách (jeden týden na potvrzení přijetí stížnosti a formální odpověď ve lhůtě dvou měsíců). Cestující se budou moci obrátit na mimosoudní subjekty odpovědné za vyřizování stížností, které stížnosti vyřídí v přiměřených lhůtách a které budou jednat za podpory vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování. Návrh posiluje koordinaci a výměnu informací mezi vnitrostátními subjekty odpovědnými za prosazování za podpory Komise. Komise může rovněž vnitrostátní orgány požádat o zahájení (společných) šetření. 9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 10. 2013 2013/0072(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237 Návrh stanoviska Hans-Peter Mayer (PE516.966v02-00) Evropského parlamentu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 24. 11. 2011 2011/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě (2011/2150(INI)) Výbor pro dopravu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989 07/sv. 1 277 31989R2299 29.7.1989 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 220/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ STUDIE Obsah Tato studie poskytuje

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jinjang.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: www.jinjang.cz Provozovatel:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 21. 12. 2012 2012/0328(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8 identifikační číslo: 03168204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Medeva spol. s r.o., IČ:25923064, se sídlem Hradecká 1281/37, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Medeva spol. s r.o., IČ:25923064, se sídlem Hradecká 1281/37, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové Všeobecné obchodní podmínky společnosti Medeva spol. s r.o., IČ:25923064, se sídlem Hradecká 1281/37, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel, 14. června 2012 Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem Komise zveřejnila pokyny objasňují práva, která

Více

Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

Global Tungsten & Powders spol. s r.o. Všeobecné prodejní podmínky platné a účinné od 1. ledna 2015 Tyto Všeobecné prodejní podmínky (dále jen VPP ) vydala společnost Global Tungsten & Powders spol. s r.o. se sídlem v Bruntále, Zahradní 1442/46,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů 00345/07/CS WP 132 00345-01/07/CS WP 151 Stanovisko č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) orgánům

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

1. Kontaktní údaje: Jaroslav Kulhánek. 2. Informace

1. Kontaktní údaje: Jaroslav Kulhánek. 2. Informace Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchoděwww.kulhanek-nabytek.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Jaroslav Kulhánek Sídlo:

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě podle Nařízení č. 1371/2007

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě podle Nařízení č. 1371/2007 Práva cestujících v železniční přepravě EU formulář stížnosti TENTO FORMULÁŘ JE MOŽNÉ POUŽÍT PŘI PODÁNÍ STÍŽNOSTI U ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE, PRODEJCE PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ, PROVOZOVATELE STANICE ANEBO ORGÁNU

Více

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen VSP ) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Zante tour s.r.o. včetně reklamačního řádu

Všeobecné smluvní podmínky CK Zante tour s.r.o. včetně reklamačního řádu Všeobecné smluvní podmínky CK Zante tour s.r.o. včetně reklamačního řádu Vážený kliente, dovolte nám, abychom Vás následovně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami obsahujícími důležité informace

Více

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.postele-matrace-rosty.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: Postele-Matrace-Rosty.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost INVIA.CZ, a.s., IČO: 267 02 924, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kateřina Dufková, IČ:03550486, se sídlem Nádražní 11, 471 03 Kravaře

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kateřina Dufková, IČ:03550486, se sídlem Nádražní 11, 471 03 Kravaře Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kateřina Dufková, IČ:03550486, se sídlem Nádražní 11, 471 03 Kravaře 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. A. Občanské právo

OSOBNÍ DOPRAVA. A. Občanské právo OSOBNÍ DOPRAVA A. Občanské právo 1. K čemu se zavazuje dopravce smlouvou o přepravě osoby? a) zavazuje se přepravit cestujícího do míst určení b) zavazuje se vydat cestujícímu jízdenku a dodržovat přepravní

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 1. Všeobecná ustanovení 8.1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 21. května 1973

SMĚRNICE RADY. ze dne 21. května 1973 SMĚRNICE RADY ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb (73/148/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky 1. Obecná ujednání Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi představitelem společnosti Auntie Knitter, Michalem Stančíkem (dále jen "prodávající") jako obchodníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky e-shopu www-equtex-shop.cz 1. Kontaktní údaje Název: Alena Bendová Sídlo/bydliště: Kostelní 172, Krmelín 73924 IČ: 03726703 Zapsaná: ŽÚ v Kopřivnici Telefon: 734691336 Email: a.baffy@seznam.cz

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více