OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4, IČO: , DIČ: CZ (dále jen my ) a vámi jako zákazníkem (dále jen vy nebo také zákazník či cestující ). 1.2 Definice. V rámci těchto obchodních podmínek bude užito některých pojmů, které jsou definovány níže: Celkovou cenou se rozumí cena, kterou jste povinni nám uhradit za poskytnutí našich Služeb. Celková cena je vymezena níže v odst. 4.5 těchto Podmínek Přepravou se rozumí silniční přeprava cestujících a zavazadel ze zvolené Výchozí destinace do Cílové destinace a zpět prostřednictvím Přepravce. Nástupní místo zpáteční cesty je vždy identické jako výstupní místo cesty do Cílové destinace. Přeprava zahrnuje též ostatní uvedené služby poskytované Přepravcem v rámci silniční přepravy cestujících a zavazadel. Seznam nabídek Přepravy zveřejňujeme na našem Portálu Výchozí destinace je na základě naší nabídky vámi vybrané výchozí místo Přepravy v rámci vaší Rezervace Cílová destinace je na základě naší nabídky vámi vybrané cílové místo Přepravy v rámci vaší Rezervace Portálem se rozumí webový portál na adrese Yachtbus.cz Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky společnosti YACHTCHARTER, s.r.o Službou či Službami se rozumí zprostředkovatelské a Doplňkové služby, které přímo souvisí s vaší Přepravou a přepravou vašich zavazadel do Cílové destinace, které vám poskytujeme za sjednanou odměnu, a na jejichž základě vám bude mimo jiné zprostředkováno uzavření smlouvy o Přepravě mezi vámi a Přepravcem Doplňkovými službami se rozumí naše činnosti uvedené v odst těchto Podmínek Přepravce je společnost BusPoint s.r.o., IČO: , se sídlem: Křížovnická 86/6, Praha 1, provozující silniční dopravu, která poskytuje přepravní služby v rámci silniční přepravy osob a zavazadel, a se kterou tedy na základě našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte na základě její nabídky odpovídající smlouvu o Přepravě Rezervací se rozumí váš výběr námi nabízené Přepravy, vyplnění údajů o cestujících do webového formuláře na našem Portálu a vyjádření vašeho souhlasu s těmito Podmínkami Smlouvou je smlouva o poskytování Služeb, uzavřená mezi námi a vámi dle těchto Podmínek.

2 Účel Smlouvy. Účelem Smlouvy je specifikace vzájemných smluvních vztahů, na jejichž základě vám poskytneme za sjednanou odměnu Služby související se zprostředkováním smlouvy o Přepravě a s vaší Přepravou z vámi zvolené Výchozí destinace do vámi zvolené Cílové destinace a zpět Přepravcem. Smlouva je uzavřena provedením Rezervace dle odst. 3.1 těchto Podmínek. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky. 1.3 Řešení stížností. Vaše případné podněty a stížnosti budou řešeny prostřednictvím ové adresy pro podporu zákazníků 2. INFORMACE O POVAZE UZAVÍRANÉ SMLOUVY 2.1 Za účelem splnění zákonných povinností uvádíme níže informace, které jsme povinni vám poskytnout dříve, než s námi uzavřete Smlouvu. 2.2 Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Z naší strany nejsou účtovány žádné náklady nad rámec Celkové ceny za použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých s vámi jednáme a uzavíráme Smlouvu. Za komunikaci s vámi prostřednictvím internetu nebo za telefonickou komunikaci vám tedy nebudeme účtovat žádné poplatky. Tímto však samozřejmě není vyloučeno, že váš poskytovatel internetového připojení, telefonní operátor apod. si mohou účtovat poplatky za přístup na Portál, komunikaci s námi apod. 2.3 Dozorové orgány. Dozorovými orgány, které vykonávají dohled nad naší činností, a na které se můžete obracet v případě stížností, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad na ochranu osobních údajů. Na úrovni EU se můžete se svou stížností obrátit na Evropské spotřebitelské centrum ČR. 2.4 Nemožnost odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. S ohledem na charakter námi poskytovaných Služeb, s jejichž plněním započneme ihned po uzavření Smlouvy s vámi (viz odst. 3.3 a odst. 4.7 Podmínek), a tedy před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení, není možné využít zákonného práva na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Veškeré případy, ve kterých lze od Smlouvy odstoupit, jsou výslovně uvedeny dále v těchto Podmínkách (viz ustanovení odst Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.podmínek). 2.5 Uchovávání Smlouvy. O úspěšném přijetí Rezervace z naší strany vám bude vygenerováno potvrzení, které spolu s těmito Podmínkami představuje textové vyhotovení Smlouvy a současně textové vyhotovení smlouvy o Přepravě uzavřené s Přepravcem. Webový formulář pro učinění Rezervace, potvrzení Rezervace a tyto Podmínky si můžete uložit a vytisknout. Smlouvu, kterou s vámi uzavřeme, budeme uchovávat ve formě elektronického záznamu pro svoje interní účely a přístup k ní tedy nebude možný. 2.6 Jazyk Smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. 2.7 Technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy a oprava údajů. Náš Portál umožňuje uzavření Smlouvy mezi námi a vámi prostřednictvím interaktivního webového rozhraní a vyplnění webového formuláře. Předtím, než odešlete webový formulář, můžete údaje do něj vložené kontrolovat, měnit a opravovat. Stránka 2

3 2.8 Kodex chování. Při poskytování našich Služeb jednáme v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s našimi interními zásadami ochrany osobních údajů. Tyto naše interní zásady nejsou veřejně přístupné. 2.9 Uvádění cen. Ceny uváděné na našich internetových stránkách zahrnují základní Přepravy a jsou uvedeny včetně DPH. Vzhledem k charakteru námi poskytovaných Služeb tyto ceny zahrnují veškeré poplatky, které budete povinni uhradit na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a Přepravcem (viz odst. 4.5 těchto podmínek). Další poplatky (například v souvislosti s pojištěním, cestovními doklady apod.) nese zákazník sám. 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 3.1 Nabídka Přeprav. Na našem Portálu zveřejňujeme seznam Přeprav, u kterých je možné provést Rezervaci. Na základě Rezervace dojde ke zprostředkování uzavření smlouvy o Přepravě mezi vámi a Přepravcem. Vyhrazujeme si právo nabídku Přeprav kdykoliv změnit či zrušit v případě, že dojde ke změně nabídky na straně Přepravce (zejména ke změně parametrů vámi vybraných Přeprav). 3.2 Přijetí naší nabídky. Rezervací dojde k přijetí nabídky na poskytování Služeb z vaší strany, a tedy k uzavření Smlouvy mezi námi a vámi. 3.3 Pokyn k plnění. Vzhledem k charakteru našich Služeb Vám nám uzavřením Smlouvy s námi zároveň tímto dáváte pokyn k jejich okamžitému poskytnutí. Služby vám tedy poskytneme před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy mezi námi a vámi, a z uvedeného důvodu nebudete moct využít zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (viz odst. 2.4 Podmínek). 3.4 Přijetí nabídky Přepravce. Rezervace se současně považuje za vaše přijetí námi zprostředkované nabídky Přepravce na uzavření smlouvy o Přepravě, jak byla specifikována v rámci Portálu. 4. OBSAH SMLOUVY 4.1 Obecné. Uzavřením Smlouvy se zavazujeme splnit naše povinnosti plynoucí z poskytování Služeb dle těchto Podmínek, zejména zprostředkovat Vám uzavření smlouvy o Přepravě s vybraným Přepravcem, a vy se zavazujete zaplatit nám Celkovou cenu podle odst. 4.5 těchto Podmínek. 4.2 Obsah Služby. V rámci Služby se zavazujeme: zprostředkovat vám uzavření smlouvy o Přepravě s Přepravcem, dodat vám jízdenky na vybranou Přepravu podle odst. 4.9 těchto Podmínek a poskytnout vám Doplňkové služby uvedené v odst těchto Podmínek. 4.3 Zprostředkování smlouvy. Naší povinností je zejména zprostředkovat vám uzavření smlouvy o Přepravě. Obsah takové smlouvy je předem určen vaším výběrem Cílové destinace, dalších charakteristik Přepravy na Portálu a těmito Podmínkami. Zprostředkovávaná smlouva může zahrnovat i přepravu více osob či jiných osob, než jste vy; právní vztah, jehož obsahem je samotné zajištění Přepravy, ovšem vzniká vždy mezi vámi a Přepravcem. Výše ceny za tuto zprostředkovávanou Přepravu je zahrnuta v Celkové ceně našich Služeb (odst. 4.5) a nezahrnuje jakékoliv nadstandardní služby případně poskytované Přepravcem v průběhu přepravy (například placené jídlo a nápoje, atp.). Stránka 3

4 4.4 Plná moc. V případě, že by k poskytování Služeb či jejich části bylo z vaší strany nezbytné udělení plné moci, udělujete nám uzavřením smlouvy s námi plnou moc, a to v minimálním rozsahu nezbytném k poskytnutí Služeb. 4.5 Celková cena. Celková cena za poskytnutí Služeb v případě konkrétní Přepravy zajišťované Přepravcem je zobrazena na našich internetových stránkách a zahrnuje základní cenu jízdenky (či jízdenek) do Cílové destinace, a naši odměnu za zprostředkování smlouvy s Přepravcem a poskytnutí ostatních součástí Služby. Celková cena uváděná na našich internetových stránkách nezahrnuje poplatky či jiné platby za služby související s vaší Přepravou poskytované třetími subjekty, jako jsou poplatky případně účtované bankou či poskytovatelem plateb v souvislosti s provedením platební operace apod. 4.6 Odměna za zprostředkování. Náš nárok na odměnu za poskytování Služeb vzniká okamžikem zprostředkování uzavření smlouvy s Přepravcem. 4.7 Úhrada Celkové ceny a zahájení poskytování Služeb: Konečnou výši Celkové ceny vám sdělíme prostřednictvím Portálu před odesláním webového formuláře a provedením Rezervace. Celkovou cenu jste povinni uhradit: hotovostní platbou či bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty, a to v našem sídle na adrese Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4, a v rámci našich provozních hodin, tj. ve všední dny od 9:00 17:00; bezhotovostní platbou formou převodu prostředků ve prospěch našeho účtu vedeného u UniCredit Bank, a.s., č / 2700; prostřednictvím platební brány GoPay; či jinou z nabízených platebních metod vyplněním příslušných údajů do webového formuláře na našich internetových stránkách. Podrobnější informace o jednotlivých způsobech platby jsou uvedeny v rámci Portálu nebo budou poskytnuty na vyžádání. Důrazně vás upozorňujeme, že Celkovou cenu nelze uhradit v nástupním místě Přepravy ani ve vozidle. Celkovou cenu také nelze uhradit po částech (nelze platit zálohově). Po úspěšném provedení platby vám budou poskytnuty či zaslány potvrzení o provedení platby platební doklad (pokud vám nebyl zaslán již dříve) a podrobnější informace o termínu, nástupních místech a dalších podmínkách Přepravy. V případě, že Celková cena nebude uhrazena (rozumějte připsána na náš účet) do 24 hodin před zahájením Přepravy, jsme my či Přepravce oprávněni vyloučit příslušné cestující z Přepravy, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím u dle odst Podmínek; tímto však není dotčena vaše povinnost uhradit Celkovou cenu ve výši dle Smlouvy. 4.8 Ochrana před podvodnými transakcemi. Z důvodu zajištění vysokého standardu námi poskytovaných Služeb a v zájmu ochrany před podvodnými transakcemi si vyhrazujeme právo provádět příležitostné kontroly platebních karet. Proto se může stát, že po vás budeme předem vyžadovat součinnost nezbytnou k ověření údajů o držiteli platební karty. Do doby provedení této kontroly se odkládá naše povinnost zahájit poskytování Služeb. Stránka 4

5 4.9 Dodání jízdenek. Jízdenky, které Vám zajistíme v rámci našich Služeb, vám budou doručeny naším prostřednictvím do vaší ové schránky, kterou jste uvedli do webového formuláře při uzavírání Smlouvy. Proto je nezbytné uvést nám správnou a úplnou ovou adresu. Neneseme odpovědnost za vadné dodání jízdenek způsobené okolnostmi na vaší straně, zejména zadáním chybné ové adresy nebo nastavením vaší elektronické pošty. Je vaší povinností ohlásit nám veškeré změny údajů, které mohou mít vliv na možnost dodání vašich jízdenek. Neobdržíte od nás tedy vytištěné jízdenky; vytiskněte si je a vezměte s sebou pro Přepravu za účelem provedení kontroly před nástupem k Přepravě Doplňkové služby. Naše Služby zahrnují také následující doplňkové činnosti: Informační servis. Nejpozději 24 hodin před odjezdem z Výchozí destinace vám bude zaslán automatický a automatická SMS týkající se odjezdu z Výchozí destinace. Nejpozději 24 hodin před odjezdem z Cílové destinace vám bude dále zaslána automatická SMS týkající se odjezdu z Cílové destinace. V případě zpoždění Přepravy o více než 30 minut vám bude též zaslána SMS o zpoždění vozidla; o zpoždění vás můžeme informovat také prostřednictvím personálu Přepravce či našeho personálu v místě odjezdu z Výchozí destinace nebo Cílové destinace. ové nebo SMS zprávy budou zasílány na vaše kontaktní údaje, které jste uvedli do webového formuláře při uzavírání Smlouvy s námi. Neodeslání těchto ů či SMS zpráv není porušením našich povinností a neznamená zrušení či změnu termínu Přepravy z naší strany V případě posunu termínu Přepravy ze strany Přepravce o více než 24 hodin vám zajistíme jinou Přepravu do Cílové destinace, pokud je taková Přeprava k dispozici; V případě zrušení Přepravy ze strany Přepravce vám zajistíme jinou Přepravu do Cílové destinace, pokud je taková Přeprava k dispozici, nebo vám vrátíme uhrazenou cenu za nevyužitou Přepravu, a to dle naší volby. Přepravce je oprávněn zrušit Přepravu v případě, kdy provedení Přepravy brání okolnost vylučující povinnost k náhradě škody (okolnost vyšší moci) ve smyslu 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (živelná pohroma, nemožnost splnění podmínek Přepravy do Cílové destinace stanovených ze strany orgánů státní správy atp.) V případě požadavku zákazníka na změnu termínu Přepravy doručeného nám nejméně 30 dní před sjednaným termínem nástupu k Přepravě zajistíme ve spolupráci s Přepravcem zrušení rezervace Přepravy a rezervaci nového termínu. Za účelem úhrady nákladů spojených se změnou termínu Přepravy účtujeme poplatek ve výši 300,- Kč. Vaše povinnost uhradit tento poplatek vzniká bez ohledu na důvody, které vás vedly ke změně termínu Přepravy. Z tohoto důvodu (a důvodů dle odstavce ) Vám doporučujeme uzavřít příslušné pojištění V případě požadavku zákazníka na zrušení Přepravy zajistíme ve spolupráci s Přepravcem zrušení Přepravy. Váš požadavek na zrušení Přepravy musí být písemný a musí nám být řádně doručen. Za účelem úhrady nákladů spojených s rezervací přepravních kapacit účtujeme poplatek v následující výši, a to v závislosti na okamžiku doručení výše uvedeného požadavku na zrušení Přepravy: Stránka 5

6 Okamžik doručení požadavku na zrušení Přepravy 60 a více dní před započetím Přepravy z Výchozí destinace dní před započetím Přepravy z Výchozí destinace dní před započetím Přepravy z Výchozí destinace 15 a méně dní před započetím Přepravy z Výchozí destinace Výše poplatku 20 % z Celkové ceny 60 % z Celkové ceny 80 % z Celkové ceny 100 % z Celkové ceny V případě, kdy z vaší strany již došlo k uhrazení Celkové ceny, bude vám vrácena částka odpovídající rozdílu mezi uhrazenou Celkovou cenou a poplatkem, a to způsobem dle odst. 9.1 těchto Podmínek. V případě, kdy z vaší strany k uhrazení Celkové ceny nedošlo, jste povinni uhradit poplatek některým ze způsobů stanovených pro hrazení Celkové ceny uvedených v odst. 4.7 těchto Podmínek, a to do 14 dní ode dne doručení požadavku na zrušení Přepravy. Vaše povinnost uhradit tento poplatek vzniká bez ohledu na důvody, které vás vedly ke změně termínu Přepravy, i v tomto ohledu proto doporučujeme, abyste dbali na sjednání případného pojištění. V případě vyloučení cestujícího z Přepravy z důvodů uvedených výše bude o této skutečnosti sepsán personálem Přepravce či naším personálem záznam; tento jsou určení cestující povinni spolupodepsat Výjimka z garance Doplňkových služeb. V případě, že po uzavření Smlouvy provedete jakoukoliv změnu v itineráři Přepravy jinak než naším prostřednictvím, nárok na poskytnutí jakékoliv naší garance Doplňkových služeb uvedené shora v ustanovení odst zaniká. 5. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 5.1 Časy nástupu. Zahájení Přepravy z Výchozí destinace do Cílové destinace bude uskutečněno v termínu a čase uvedeném na našem Portálu v seznamu Přeprav. Přeprava zpět z Cílové destinace do Výchozí destinace bude zahájena v termínu uvedeném na našem Portálu v seznamu Přeprav, s ohledem na hustotu dopravy předpokládáme dobu odjezdu v čase od 8:00 do 13:00, o čemž vás budeme informovat prostřednictvím SMS dle odst Podmínek. V případě, kdy dojde ke zpoždění se zahájením Přepravy z Výchozí destinace do Cílové destinace nebo se zahájením Přepravy z Cílové destinace do Výchozí destinace o více než 6 hodin (tj. kdy v případě Přepravy z Cílové destinace do Výchozí destinace dojde k jejímu zahájení po 19:00), máte nárok na slevu ve výši 20 % z Celkové ceny. 5.2 Změny nebo rušení Přepravy. Otázky rušení či změny zakoupené Přepravy nebo otázky jiného nakládání se zakoupenou Přepravou je nezbytné řešit prostřednictvím naší zákaznické podpory, a to prostřednictvím kontaktů na tuto podporu uvedených na Portálu. Nedodržení této podmínky má za následek zánik vašeho nároku na poskytnutí Doplňkových služeb (viz odst. 4.11). Stránka 6

7 5.3 Další náklady. Vzhledem k tomu, že součástí našich Služeb není poskytnutí samotné Přepravy, jsou v Celkové ceně zahrnuty pouze základní ceny všech jízdenek do Cílové destinace a zpět (společně s DPH). Jiné poplatky, které vám mohou vzniknout v průběhu přepravy do Cílové destinace a zpět, jsou hrazeny vámi jako zákazníkem. 5.4 Cestovní doklady. Není naší povinností vás upozornit na nutnost obstarat si platné cestovní doklady umožňující vstup do států, které navštívíte během vaší cesty do Cílové destinace a zpět, ani vám při jejich obstarávání jakkoliv asistovat. Upozorňujeme vás proto na nutnost opatřit si veškeré potřebné doklady či povolení na své vlastní náklady s dostatečným předstihem. 6. PODMÍNKY PŘEPRAVY 6.1 Základní podmínky Přepravy. Berete na vědomí, že pro smluvní vztah mezi Vámi a Přepravcem se uplatní následující podmínky stanovené Přepravcem: před zahájením Přepravy je provedena evidence nastupujících cestujících a je zkontrolováno, zda všichni cestující disponují platnými cestovními doklady nezbytnými pro provedení Přepravy; tato kontrola může být provedena také kdykoliv v průběhu Přepravy; v případě nepředložení či neplatnosti cestovních dokladů bude cestující vyloučen z Přepravy; v případě nespokojenosti s poskytovanými Službami či Přepravou a rozporu poskytnutých Služeb se Smlouvou či Přepravy se smlouvou o přepravě jste oprávněni uplatnit reklamaci formou u zaslaného na adresu a to v souladu s příslušnými právními předpisy; tuto reklamaci jste povinni uplatnit bezodkladně, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí Služeb, resp. šesti měsíců od ukončení Přepravy; volba vozidla určeného pro provedení Přepravy je závislá na rozhodnutí Přepravce, přičemž veškerá prohlášení učiněná v této souvislosti námi či Přepravcem jsou pouze indikativní; my ani Přepravce neodpovídáme za drobné závady provozního charakteru vzniklé v průběhu Přepravy, kterými mohou být např. výpadek klimatizace, absence toalety, nebo za zpoždění při Přepravě apod.; Přepravce je oprávněn provést změny usazení cestujících ve vozidle (a to např. ze zdravotních důvodů atp.); každý cestující je oprávněn v rámci Přepravy přepravovat maximálně 2 zavazadla rozměru do 210 cm, tj. součtu jeho délky, šířky a hloubky, a to nanejvýše o celkové hmotnosti 20 kg, a jedno příruční zavazadlo v běžných rozměrech; z kapacitních důvodů není možno přepravit více zavazadel, a to ani s příplatkem; upozorňujeme, že neodpovídáme za jakoukoli škodu či újmu, kterou vy nebo vaši spolucestující způsobí Přepravci; v případě poškození vybavení přepravního prostředku je Přepravce oprávněn účtovat náhradu škody v prokazatelné výši; stejně tak neodpovídáme za jakoukoli škodu či újmu, kterou Přepravce způsobí vám nebo vašim spolucestujícím ani za jakoukoli škodu či újmu způsobenou vám či vašim spolucestujícím během Přepravy třetí osobou; Stránka 7

8 6.1.9 cestující nejsou povinni uzavřít jakékoli pojištění týkající se například zdraví či majetku cestujících, důsledky neuzavření takového pojištění však nemohou být dávány k naší tíži ani tíži Přepravce, a lze je jen doporučit; cestující jsou povinni dodržovat ve vozidle pořádek, nerušit ani neobtěžovat ostatní cestující (hlukem, zápachem, nepořádkem apod.) a dbát bezpečnostních a organizačních pokynů našeho personálu a personálu Přepravce, které budou sděleny cestujícím před zahájením Přepravy nebo v jejím průběhu; v případě nerespektování těchto pravidel či pokynů je personál Přepravce či náš personál oprávněn vyloučit cestujícího z Přepravy; cestující jsou povinni nastoupit k Přepravě ve stanoveném termínu a čase a dodržovat přestávky stanovené personálem Přepravce a včas se navrátit do vozidla; Přepravce nemůže z časových důvodů čekat při odjezdech či přestávkách na cestující, kteří se dostaví po stanoveném termínu; při nedodržení této povinnosti je personál Přepravce či náš personál oprávněn vyloučit cestujícího z Přepravy; v rámci Přepravy nelze z hygienických důvodů přepravovat zvířata; v rámci Přepravy nelze ze zdravotních důvodů přepravovat těhotné ženy v 6. či pozdějším měsíci těhotenství ani osoby ve zdravotním stavu zjevně nezpůsobilém pro provedení Přepravy; při nedodržení této povinnosti je personál Přepravce či náš personál oprávněn vyloučit cestujícího z Přepravy; Přeprava nebude poskytována dětem mladším 2 let; děti starší 2 let a současně mladší4 let budou vždy sedět ve spodním patře vozidla, a to vždy na vlastním sedadle - cestování dítěte na sedadle s jinou osobou není z bezpečnostních důvodů dovoleno, cestovní sedačky nezajišťuje Přepravce a jejich zajištění pro děti je odpovědností každého cestujícího, který s dítětem podniká Přepravu; cestující nesmí do vozidla vnášet jakékoli skleněné předměty (s výjimkou zdravotních pomůcek, hodinek apod.); cestující nesmí při Přepravě požívat či být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek - při nedodržení této povinnosti je personál Přepravce či náš personál oprávněn vyloučit cestujícího z Přepravy. V případě vyloučení cestujícího z Přepravy z důvodů uvedených výše bude o této skutečnosti sepsán personálem Přepravce či naším personálem záznam; tento jsou určení cestující povinni spolupodepsat. Cestující vyloučený z Přepravy nemá nárok na vrácení Celkové ceny. Vyloučení z přepravy může proběhnout bez ohledu na dosaženou destinaci. 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 7.1 Zpracování údajů pro plnění Smlouvy. Identifikační a kontaktní údaje vaše a dalších cestujících vámi uvedené ve webovém formuláři, informace o platbách za Služby, záznamy o vzájemné komunikaci mezi vámi a námi či informace jiným způsobem vámi sdělené jsou námi zpracovávány pro účely uzavření a plnění Smlouvy a možnosti uplatnění práv z ní a zajištění Přepravy, a to do uplynutí promlčecí doby závazků vzniklých z případného porušení Podmínek či Smlouvy, a dále jsou z Vaší Stránka 8

9 strany při provedení Rezervace předávány Přepravci pro účely uzavření smlouvy o Přepravě. V případě, že jsou některé údaje součástí účetních nebo daňových dokladů, řídí se doba uchovávání těchto údajů příslušnými právními předpisy. Poskytnutí a zpracovávání uvedených údajů je nezbytné pro řádné plnění našich povinností dle této Smlouvy. Správcem osobních údajů jsme my, s výjimkou osobních údajů předaných z vaší strany Přepravci, jejichž správcem je tento subjekt. 7.2 Zpracování údajů na základě souhlasu. V případě, že budeme zpracovávat i jiné osobní údaje uživatele, než údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění našich povinností dle této Smlouvy, budeme tak činit výhradně s vaším souhlasem, který nám udělujete k okamžiku uzavření Smlouvy. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli odvolat. 7.3 Ochrana osobních údajů. Zavazujeme se chránit veškeré vámi poskytnuté osobní údaje. 7.4 Předání osobních údajů zpracovatelům. Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech poskytnuty (zpřístupněny) třetím osobám, které pro nás na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění povinností ze Smlouvy. Podrobnosti o tomto zpracování a o identitě případných zpracovatelů budou uvedeny na Portálu. 7.5 Práva při zpracování osobních údajů. V případě vašeho podezření, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromí nebo v rozporu s právem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení a nápravu závadného stavu. Dále jste oprávněni požadovat zablokování, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů. Pokud je váš požadavek dle předchozí věty shledán důvodným, tuto vadu odstraníme. 7.6 Informace o zpracování osobních údajů. Pokud požadujete informace o zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vám tyto informace poskytnout. Za poskytnutí těchto informací jsme oprávněni požadovat náhradu nepřesahující náklady na poskytnutí těchto informací. 7.7 Přístup k osobním údajům. Spolu s výše uvedeným jste vždy oprávněni požádat nás o přístup k vašim osobním údajům či vykonávat další práva stanovená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v účinném znění). 8. ZÁNIK ZÁVAZKU 8.1 Zánik závazku splněním. Smlouva mezi námi a vámi zanikne splněním tehdy, pokud vy zaplatíte Celkovou cenu podle odst. 4.5 a my vám poskytneme Služby. 9. POSTUP PRO VRÁCENÍ CELKOVÉ CENY. 9.1 V případě, že vám má být podle těchto Podmínek vrácena zaplacená Celková cena, bude vám Celková cena převedena zpět způsobem použitým pro uhrazení Celkové ceny, v případě nemožnosti využití této metody pak na základě individuální domluvy, a to do 14 dnů ode dne, kdy vám vznikl nárok na vrácení Celkové ceny. Stránka 9

10 10. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 10.1 Úplnost údajů. Je vaší povinností poskytnout nám úplné a pravdivé údaje a informace nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout Služby (zejména se jedná o údaje nezbytné pro účely uzavření smlouvy o Přepravě s Přepravcem, pro účely fakturace a dodání jízdenek, apod.) Duševní vlastnictví. Smlouva uzavíraná mezi námi a vámi vás neopravňuje jakkoliv užívat věci chráněné našimi právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou autorská díla, databáze, ochranné známky či jiná chráněná označení Odpovědnost za škodu a újmu. Neodpovídáme za jakoukoliv škodu či újmu, která vám vznikne v důsledku jednání či opomenutí Přepravce či třetích osob v souvislosti s Přepravou. Rovněž neodpovídáme za jakoukoliv škodu či újmu, která vám vznikne v důsledku vašeho vlastního jednání či opomenutí v rozporu s těmito Podmínkami, jakož ani za škodu způsobenou vám vyšší mocí Pojištění. Opětovně raději zdůrazňujeme, že veškeré pojištění si sjednáváte dle vlastního uvážení a toto není součástí Celkové ceny za Služby Rozhodné právo. Smlouva uzavíraná mezi námi a vámi a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR s vyloučením kolizních norem. Pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky Oddělitelnost. Pokud by některé ujednání v rámci Smlouvy mezi námi a vámi bylo shledáno neplatným či neúčinným, ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti v rozsahu, ve kterém nejsou na neplatnou část vázány. V takovém případě bude neplatné či neúčinné ustanovení nahrazeno platným a účinným ustanovením, které bude odpovídat smyslu a účelu původního ustanovení Změna obchodních podmínek. Tyto Podmínky se mohou průběžně měnit. Pro každou uzavřenou smlouvu se použijí obchodní podmínky platné a účinné v době, kdy nám odešlete vyplněný objednávkový formulář prostřednictvím Portálu. Upozorňujeme vás, že při příštím využití našich Služeb mohou být tyto Podmínky odlišné, a proto byste si je měli pozorně přečíst před každým jednotlivým objednáním našich Služeb Účinnost. Tyto Podmínky se použijí na Smlouvy uzavřené od V Praze dne 13. dubna Stránka 10

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Všeobecná ustanovení : Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TO VÁ N Í J E D N O R Á Z O V É H O D Á L KO V É H O P Ř Í S T U P U D O K N

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TO VÁ N Í J E D N O R Á Z O V É H O D Á L KO V É H O P Ř Í S T U P U D O K N O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TOVÁ N Í J E D N O R Á Z OV É H O DÁ L KOV É H O P Ř Í ST U P U D O K N 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti v rámci závazků

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky 1. Obecná ujednání Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi představitelem společnosti Auntie Knitter, Michalem Stančíkem (dále jen "prodávající") jako obchodníkem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky webové rozhraní Ivetou Richterovou prodávajícím kupujícím 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ cena

Všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky webové rozhraní Ivetou Richterovou prodávajícím kupujícím 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ cena Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o prodeji elektronických knih prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz.

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz je Renata

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la 1. Všeobecná ustanovení Jako prodávající v internetovém obchodě Be2la originální březová kosmetika (dostupný na stránce: http://eshop.be2la.cz),

Více

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23 Obchodní podmínky Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UKajiku.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů Všeobecné obchodní podmínky pro účely prodeje a ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka Obchodní podmínky Preambule Obchodní podmínky osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) Tomáše Drápala, se

Více

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Registrace Pokud nakupujete v našem obchodě poprvé, je vhodné, abyste se zaregistrovali (zřídili svůj účet); pokud jste u nás již nakupovali, stačí zadat jméno

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Eva Schunke, se sídlem a bydlištěm Horní Roveň 216, Dolní Roveň 53371, identifikační číslo: 73650412,

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného na webovém rozhraní www.provlasy.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o.

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o. Sídlo společnosti: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

Více

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ WWW.FAMILY-NABYTEK.CZ FAMILY NÁBYTEK provozuje: Prodávajícím a provozovatelem FAMILY NÁBYTEK je Josef Coubal, IČ: 44680236 se sídlem a kontaktní adresou: Kolínská

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Beauty servis CZ s.r.o. se sídlem: Praha 1 Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, identifikační číslo: 24763 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE Platné od 1. 3. 2016 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 Třebohostická 2283/2 100 00 Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby fitlist.cz

Všeobecné obchodní podmínky služby fitlist.cz Všeobecné obchodní podmínky služby fitlist.cz Služba fitlist.cz funguje na principu freemium modelu. Základní verze je pro uživatele služby zcela zdarma. V základní verzi se Vám jako uživateli poskytuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) stanovují podmínky, za nichž

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

1. Obecná ujednání 1. Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi námi, společností SkyPicker.com s.r.o., IČ: , se sídlem

1. Obecná ujednání 1. Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi námi, společností SkyPicker.com s.r.o., IČ: , se sídlem 1. Obecná ujednání 1. Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi námi, společností SkyPicker.com s.r.o., IČ: 29352886, se sídlem Bakalovo nábřeží 2/2, Štýřice, 639 00 Brno, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více