VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Obec Želešice Sídlo Želešice, ul. 24. dubna č. 16, Želešice IČ/DIČ /CZ Bankovní spojení Sberbank Brno č.ú /6800 Právní forma veřejnoprávní korporace Osoba oprávněná jednat starosta Ing. Jiří Kvasnička 2. Kontaktní osoba zadavatele Kontaktní osoba Ing. Jiří Kvasnička Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, služby nebo stavební práce Služby při nakládání s odpady 4. Popis (specifikace) předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady v roce 2015 (sběr a výkup, odvoz, třídění, využití nebo odstranění všech produkovaných odpadů), včetně všech souvisejících služeb a to v souladu s ustanoveními 18 až 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Rozsah požadavků, sběrná místa, velikosti sběrných nádob, frekvence, četnost a sezónnost svozů a požadavky na pronájem sběrných nádob jsou specifikovány v příloze č. 4. U svozů v této příloze označených na výzvu se požaduje realizace svozu následující den, pokud je výzva učiněna telefonicky do 12 hod. Přehled o množství odpadů v roce 2013 dává příloha č Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH Kč, max. přípustná cena Kč 6. Zadávací lhůta, doba a místo plnění zakázky Zadávací lhůta Do Doba plnění zakázky Rok 2015 Místo plnění zakázky Obec Želešice 7. Povinné součásti nabídky a požadavky na plnění veřejné zakázky 1. Návrh smlouvy s podpisem oprávněné osoby/osob. 2. Nabízená cena jako nejvýše přípustná a bude zpracována v souladu s bodem 8 této výzvy. 3. Nabídka bude respektovat rozsah požadavků, sběrná místa, velikosti sběrných nádob, frekvenci, četnost a sezónnost svozů a požadavky na pronájem sběrných nádob jak jsou specifikovány v příloze č Fakturace pravidelně se opakujících služeb měsíčně ve výši 1/12 z jejich nabídkové ceny na rok Fakturace ostatních služeb (služeb na výzvu) po jejich realizaci. Postup tohoto řízení není přímo stanoven zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2 5. V nabídce bude prokázána kvalifikace uchazeče v souladu s bodem 10 této výzvy. 6. Nabídka bude splňovat další požadavky zadavatele uváděné v bodě 12 této výzvy. 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována ve struktuře podle přílohy č. 4 Požadavky na nakládání s odpady v roce 2015 a nabídkové ceny uchazeče v listinné podobě a také v elektronické podobě Excel. Nabídkové ceny uvede uchazeč do této přílohy. Ke zjednodušení kalkulací ceny a zpracování nabídky může zadavatel na vyžádání poskytnout uchazeči em přílohu č. 4 v elektronické podobě Excel. Tato příloha je rovněž dostupná na webových stránkách obce Želešice v sekci Veřejné zakázky. 9. Lhůta, místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky Místo pro podání nabídky Způsob předložení nabídky Jazyk zpracování nabídky Doručení nabídky do do 12,00 hod. Obecní úřad Želešice, ul. 24. dubna 16, Želešice, podatelna Osobně (v pracovní dny v úřední hodiny) nebo poštou do lhůty pro podání nabídek Čeština 10. Požadavky na prokázání kvalifikace č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady analogicky dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení uchazeče. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení uchazeče uvedený v příloze č. 1 této výzvy. č. 2 Vymezení požadavku Profesní kvalifikační předpoklady analogicky dle 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením následujících dokladů (1) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění (živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku) (2) výpis z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 dní. Oba výše uvedené doklady lze předložit v prosté kopii, vybraný uchazeč předloží jejich originály nebo ověřené kopie před podpisem smlouvy. č. 3 Vymezení požadavku Technické kvalifikační předpoklady analogicky dle 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem Uchazeč doloží formou čestného prohlášení seznam min. 2 referenčních zakázek na obdobné dodávky služby provedené uchazečem v posledních 5 letech, z nichž každá spočívala ve stejné nebo obdobné oblasti jako je předmět veřejné zakázky. Seznam musí u každé referenční zakázky obsahovat min.: název a kontakt na objednatele zakázky, objem zakázky a období realizace. 11. Hodnotící kriteria a metoda hodnocení nabídek Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a splní veškeré podmínky v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH zpracovaná podle bodu 8 výzvy. V případě, že mezi uchazeči budou neplátci DPH, pak se jejich nabídková cena hodnotí s nabídkovými cenami uchazečů plátců DPH - vč. DPH 1. 1 Obec nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu Postup tohoto řízení není přímo stanoven zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3 Způsob hodnocení řádně podané nabídky se seřadí podle výše jejich nabídkové ceny, od nejnižší po nejvyšší, čímž zadavatel získá výsledné pořadí nabídek. 12. Další požadavky zadavatele Platební podmínky Formální a další požadavky na zpracování nabídky Požadavky na varianty pokud je zadavatel připouští Záruční doba Upozornění k režimu výběrového řízení Otevírání obálek s nabídkami Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost bude 30 dní od doručení bezvadného daňového dokladu. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály všech účetních dokladů souvisejících s touto veřejnou zakázkou. Účetní doklady budou dodavatelem uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, nejméně po dobu 10 let. Nabídka se podává v jednom písemném vyhotovení v uzavřené obálce s označením VÝZVA Název zakázky. Obálka musí obsahovat firmu a adresu zájemce, na kterou je možné nabídku vrátit či zaslat oznámení dle 71 odst.6 zákona. Všechny listy budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Jako první bude řazen krycí list nabídky podle přílohy č.2. Jako druhý list bude zařazen obsah s uvedením čísel listů k jednotlivým kapitolám. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka bude respektovat Obecná pravidla k režimu výběrového řízení uváděná v příloze č. 3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. V rozsahu odpovědnosti a povinností ze smlouvy Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Zakázka se tak dle 18 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v 6 zákona, další postupy tohoto výběrového řízení nejsou stanoveny zákonem. Otevírání obálek bude neveřejné. Datum Místo Obecní úřad Želešice, ul. 24. dubna č. 16, Želešice Ing. Jiří Kvasnička, starosta Podpis Přílohy k výzvě: 1. Vzor čestného prohlášení uchazeče k bodu Krycí list nabídky k bodu Obecná pravidla k režimu výběrového řízení k bodu Požadavky na nakládání s odpady v roce 2015 a nabídkové ceny uchazeče 5. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 (van Gansewinkel) k bodu 4 Postup tohoto řízení není přímo stanoven zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4 Příloha č. 1 k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Čestné prohlášení uchazeče Já, níže podepsaný, statutární orgán společnosti , se sídlem...ič:.dič... tímto čestně prohlašuji, že firma , jako uchazeč o zakázku: Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2014, jejímž zadavatelem je Obec Želešice, 24. dubna 16, , IČ: , DIČ: CZ , zastoupený: starostou Ing. Jiřím Kvasničkou, tel , e- mail: splňuje základní kvalifikační předpoklady tím, že: a) Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště), b) Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště), c) V posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 občanského zákoníku), d) Vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) Který není v likvidaci, f) Který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) Který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) Který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

5 i) Který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; (pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby), j) Který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) Kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 5, písm. e) bodu 3 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). V. dne Jméno oprávněné osoby podpis

6 Krycí list nabídky Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Sídlo IČ/DIČ Právní forma Obec Želešice Želešice, ul. 24. dubna č. 16, Želešice /CZ veřejnoprávní korporace Bankovní spojení Sberbank Brno č.ú /6800 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele starosta Ing. Jiří Kvasnička 2. Identifikační údaje uchazeče Název uchazeče Sídlo IČ/DIČ Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče Bankovní spojení Osoby zmocněné k zastupování Kontaktní adresa 2. Nabídková cena Cena za celou zakázku Kč bez DPH Výše DPH Cena za celou zakázku Kč včetně DPH Kč Kč Kč Datum Místo Jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby Podpis Postup tohoto řízení není přímo stanoven zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7 1. Obecná ustanovení Příloha č. 3 k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Obecná pravidla k režimu výběrového řízení Zadavatel zpracoval tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dále zadávací dokumentace) dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávaní zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Uchazeč se tak musí zejména při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se při zpracování své nabídky řídit. Zadavatel dále stanoví, že z důvodu právní jistoty a rovného zacházení při zadávacím procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. 2. Poskytování zadávací dokumentace Uchazeči mohou písemně nebo mailem požádat o zaslání či vydání zadávací dokumentace po celou dobu lhůty pro podávání nabídek a to na kontaktní adrese zadavatele uvedené v části 1 zadávací dokumentace. 3. Poskytování dodatečných informací V případě, že uchazeč nemá jistotu ve stanovení základních technických nebo obsahových podmínek, je povinen si vyjasnit veškerá sporná místa, a to formou písemné žádosti o dodatečné informace. Uchazeč je tak oprávněn obdobně jako v ustanovení 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemné dotazy zašle uchazeč zadavateli. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zašle zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti některého z uchazečů. Zadavatel poskytuje možnost po předchozí dohodě prohlídku místa plnění veřejné zakázky. 4. Úhrada nákladů Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů na pořízení zadávací dokumentace ani se nepodílí na nákladech zpracování nabídky uchazečem. 5. Nabídková cena Nabídková cena bude zpracována dle požadavků a specifikace uvedených v příloze č.4 zadávací dokumentace. Celková cena bude sestavena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu zakázky včetně všech samostatně vyčíslených položek. Nabídková cena musí akceptovat zadané parametry. Zájemce je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoli vliv na kvalitu nabízených dodávek (služeb) a nabídkovou cenu. Výši

8 nabídkové ceny je možné překročit pouze v důsledku změny sazeb daně z přidané hodnoty. Údaj o nabídkové ceně uvede zájemce v krycím listu (viz.příloha č.2 zadávací dokumentace) a současně tento údaj zapracuje do návrhu smlouvy. 6. Návrh smlouvy Součástí nabídky zájemce musí být návrh smlouvy podepsaný zájemcem osobou oprávněnou jednat za zájemce (statutárním orgánem). Návrh smlouvy musí respektovat zejména podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a to: Zadavatel provede úhradu za plnění veřejné zakázky výhradně v české měně na základě příslušného daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti dle 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystaveného uchazečem. Nebude-li daňový doklad obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, je zadavatel oprávněn takový doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Doručením nového resp. řádného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být soupis dodávek (jednotlivých plnění) potvrzený odpovědným zástupcem zadavatele. Uchazeč je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály všech účetních dokladů souvisejících s touto veřejnou zakázkou. Účetní doklady budou uchazečen uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, nejméně po dobu 10 let. Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace za pravidelné svozy bude ve výši 1/12 měsíčně, svozy na výzvu budou fakturovány vždy po uskutečnění Nabízená cena jako nejvýše přípustná. Upozornění: Po ukončení výběrového řízení nejsou změny v návrhu smlouvy ze strany uchazeče přípustné. Zadavatel je však oprávněn o znění smlouvy jednat a požadovat její doplnění nebo změnu. 7. Kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady se prokazují v souladu s částí 10. zadávací dokumentace. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Plní-li uchazeč část předmětu zakázky prostřednictvím subdodavatele a zároveň není schopen prokázat v plném rozsahu splnění určité části výše požadované kvalifikace je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je však povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu subdodavatelem dle části 10. zadávací dokumentace. V nabídce uchazeč pak uvede, zda a jakou část zakázky má v úmyslu zadat subdodavateli. Seznam subdodavatelů bude pak obsahovat minimálně firmu subdodavatele, jeho sídlo, IČ., kontaktní osobu a část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli včetně uvedení % podílu subdodavatele na finančním plnění veřejné zakázky. Nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu nebo požadovaným způsobem bude zadavatelem vyloučen z účasti na výběrovém (zadávacím) řízení. Zadavatel bezodkladně písemně sdělí vyloučenému uchazeči svoje rozhodnutí o jeho vyloučení s uvedením důvodu vyloučení.

9 8. Práva a povinnosti Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené v nabídce uchazeče. Výběrem nejhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah se zadavatelem. Zadavatel má právo vyloučit uchazeče, pokud jeho nabídka nebude odpovídat podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci nebo bude neúplná. Zadavatel nehradí zájemcům náklady spojené s účastí ve výběrovém (zadávacím) řízení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nevrací podané nabídky zpět zájemcům. Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění. Zadavatel má právo v souladu s ustanovením 77 zákona vyžádat si od zájemce písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli bez udání důvodu a to až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

10 A B C D E F G Požadavky na nakládání s odpady v roce 2015 a nabídkové ceny zájemce Příloha č. 4 k výzvě k podání nabídek Popis služby sazba jednotka celkem bez DPH nádoby; velikost; frekvence svozu; sezónnost; vlastnictví; 7 A. Směsný kom. odpad občané Kč/os./rok osob celkem Kč bez DPH / rok 8 Svoz 1x za 14 dnů vč.odstranění ,00 nádoby litrů, pytle l, 1x14, ve vlastnictví občanů B. Směsný kom. odpad - ostatní (ceny za pronájem nádob uvádět buď v ř.19, ř.23, ř.25, ř.27 a ř.29 nebo souhrnně sazbou za osobu za pronájem v ř.30) Kč/ks/rok počet celkem Kč bez DPH / rok 12 OÚ -svoz ks, 120 l, 1x14, vlastní zadavatele 13 Základní škola -svoz ks, 110 l, 1x14, vlastní ZŠ 14 Školní jídelna 24, ul. Školní -svoz ks, 240 l, 1x14, vlastní ŠJ 15 Školní jídelna 24, ul. Školní -svoz ks, 110 l, 1x14, vlastní ŠJ 16 Hřbitov vnitřní stanoviště -svoz ks (1 kovový+2 plastový), 1100 l, 1x14, , vlastní 17 Hřbitov vnitřní stanoviště -svoz ks (1 kovový+2 plastový), 1100 l, 1x7, , vlastní 18 Hřbitov - venkovní stanoviště -svoz ks, 1100 l, 1x14 (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 19) 19 Hřbitov venk. stan. - pronájem ks, 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Hřbitov parkoviště svoz ks, 5 m3, vlastní zadavatele, 6x ročně 21 Za tunelem svoz ks, 1100 l, 1x7, vlastní zadavatele 22 Za tunelem svoz ks, 1100 l, 1x7, (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 23) 23 Za tunelem - pronájem ks, 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Za tunelem svoz ks, 1100 l, 1x7, , (cena za pronájem viz ř. 25) 25 Za tunelem - pronájem ks, 1100l, , pronájem dodavatelem k ř U hřiště -svoz ks, 1100 l, 1x14, , (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 27) 27 U hřiště pronájem ks, 1100 l, , pronájem dodavatelem k ř Sběrný dvůr kontejner 5m3 -svoz ks, 5 m3, 1x7, (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 29) 29 SD pronájem kontejneru 5 m ks, 5 m3, pronájem dodavatelem k ř Souhrnný pronájem nádob na SKO Kč/osoba/rok jen není-li výše uváděn v ř. 19, ř. 23, ř.25, ř. 27 a ř souhrnná sazba Kč bez DPH/osoba/rok (viz ř. 11 buňka C)

11 Biologicky rozložitelný komunální C. odpad Kč/ks/rok ks celkem Kč / rok 7 stanovišť: 1x odb. u bytovek, 3x 33 Sádky, 2x sb. dvůr, 1x ul.1. máje, 1x ul ks, 1100 litrů, 38 svozů na výzvu/rok, vlastní zadavatele Vášova, 1x u hřiště, 1x u ZŠ, D. Nápojové kartony Kč/ks/rok ks celkem Kč / rok 36 Nápojové kartony u bytovek-svoz ks (kovový), 1100 l, 1x30, výpůjčka z EKOKOMu 37 Nápojové kartony SD svoz ks, 1100 l, 1x30, (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 38) 38 Nápojové kartony SD pronájem ks 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Nápojové kartony u hřiště svoz ks, 1100l, 1x30, (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 40) 40 Nápojové kartony u hřiště pronájem ks, 1100l, , pronájem dodavatelem k ř Nápojové kartony SD svoz ks, 1100l, 1x30, (cena za pronájem dodavatelem viz ř. 42) 42 Nápojové kartony SD pronájem ks, 1100l, pronájem dodavatelem k ř E. Plastové obaly Kč/os./rok osob Svoz Pronájem kontejnerů z ř. 52, ř. 56, ř. 61 a ř ceny za svoz (=vč. odstranění) a za pronájem uvádět v ř. 49 až 63 jen když cena není nabídnuta sazbou za Kč/ks/rok ks osobu v ř. 45 a ř Plast odbočka u bytovek svoz ks, 1100 l, 1x14, , výpůjčka z EKOKOMu 50 plast odbočka u bytovek svoz ks, 1100 l, 1x7, , výpůjčka z EKOKOMu 51 Plast za tunelem svoz ks, 1100 l, 1x14, (cena za pronájem viz ř. 52 ) 52 Plast za tunelem pronájem ks, 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Plast sběrný dvůr svoz ks, 1100 l, 1x7, vlastní 54 Plast sběrný dvůr svoz ks, 1100 l, 1x7, výpůjčka z EKOKOMu 55 Plast sběrný dvůr svoz ks, 1100 l, 1x7, (cena za pronájem viz ř. 56) 56 Plast sběrný dvůr pronájem ks, 1100 l, pronájem dodavatelem k ř. 55

12 57 Plast hřbitov venk. stan. svoz ks, 1100 l, 1x14, (cena za pronájem viz ř. 58) Plast hřbitov venk. stanoviště 58 pronájem ks, 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Plast u hřiště svoz ks, 1100 l, 1x14, vlastní 60 Plast u hřiště svoz ks, 1100 l, 1x14, (cena za pronájem viz ř. 61) 61 Plast u hřiště pronájem ks 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Plast škola svoz ks, 240 l, 1x14, (cena za pronájem viz ř. 63) 63 Plast škola pronájem ks, 240 l, pronájem dodavatelem k ř F. Skleněné obaly Kč/os./rok osob Svoz a odstranění Pronájem kontejnerů z ř ceny za svoz (=vč. odstranění) a za pronájem uvádět v ř. 70 až 74 jen když cena není nabídnuta sazbou za osobu v Kč/ks/rok ks ř. 66 a ř. 67 U bytovek - svoz 1,55 m3/rok; -1x 70 bílé, 1x barevné ks 1,55 m3, svoz 1 x 60, výpůjčka z EKOKOMu Sběrný dvůr - svoz 1,55 m3/rok; -2x 71 bílé, 2x barevné ks 1,55 m3, svoz 1 x 60, výpůjčka z EKOKOMu U hřiště - svoz 1,55 m3/rok; -1x 72 bílé, 1x barevné ks 1,55 m3, svoz 1 x 60, vlastní Za tunelem svoz 2,5 m3/rok; x bílé, 1x barevné ks 2,5 m3, svoz 1 x 60, (cena za pronájem viz ř. 73) 74 Pronájem 1 kontejner/rok ks 2,5 m3, pronájem dodavatelem k ř G. Papírové a lepenkové obaly Kč/os./rok osob Svoz a odstranění (využití) Pronájem kontejnerů z ř. 70 až ceny za svoz (=vč. odstranění) a za pronájem uvádět v ř.70 a 73 jen když cena není nabídka sazbou za osobu v Kč/ks/rok ks ř.66 a ř.67

13 81 U bytovek svoz ks, 1100 l, 1x7, výpůjčka z EKOKOMu 82 Sběrný dvůr svoz ks, 1100 l (kovový), 1x7, vlastní 83 U hřiště svoz ks, 1100 l, 1x7, vlastní 84 Za tunelem svoz ks, 1100 l, 1x7, (cena za pronájem viz ř. 85) 85 Za tunelem pronájem ks, 1100 l, pronájem dodavatelem k ř Základní škola svoz ks, 240 l, 1x14, (cena za pronájem viz ř. 87) 87 Základní škola pronájem ks, 240 l, pronájem dodavatelem k ř H. Sběrný dvůr cena za m.j. m.j./rok celkem Kč / rok 90 Stavební suť - odstranění Kč/t 33,46 0 vlastní kontejner zadavatele - vanový 7 m3 91 Stavební suť dopravné Kč/svoz 12 0 dopravné za svoz, četnost 12 x ročně 92 Objemný odpad - odstranění Kč/t 40,75 0 kontejner dodavatele 9 m3, (cena za pronájem viz ř. 94) 93 Objemný odpad dopravné Kč/1 svoz 24 0 dopravné; četnost 24 x ročně 94 Objemný odpad - pronájem kontejneru 1 0 pronájem 1 ks kontejneru 9 m3, Kč bez DPH/rok - viz poznámka 7 95 Papír. a lepenk. obaly výkup Kč/t 11,98 0 kontejner dodavatele 13 m3, (cena za pronájem viz ř. 96) Papír. a lepenk. obaly pronájem 96 kontejneru 1 0 pronájem 1 ks kontejneru 13 m3, Kč bez DPH/rok- viz poznámka 7 Papír. a lepenk. obaly dopravné 97 Kč/svoz 8 0 dopravné; četnost 8 x ročně I. Nebezp. odpady a elektr. zaříz. Kč/os./rok osob celkem Kč / rok Svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu a el svoz 2 x ročně, 2 hodiny 100 zařízení J. Pneumatiky cena za m.j. m.j./rok celkem Kč / rok 103 Pneumatiky odstranění Kč/t 3, Pneumatiky doprava Kč / svoz 6 0 dopravné za svoz, četnost 6 x ročně K. Evidence a ohlašování 107 Vedení průběžné evidence o odpadech pro zadavatele veřejné zakázky a/nebo zpracování hlášení o produkci odpadů v rozsahu platných právních 108 předpisů je zahrnuto v nabídkové ceně L. Celkem Kč bez DPH za rok

14 Poznámky: 1. Cenové údaje se v tabulce uvádějí v Kč bez DPH. 2. V elektronické formě tabulky (zájemce ji najde na webových stránkách obce v sekci Veřejné zakázky) jsou přístupné jen buňky se žlutým pozadím. 3. Množství odpadů uvedené ve sloupci E odpovídá skutečnosti roku Nabídková cena Kč bez DPH ve sloupci E se v elektronické formě tabulky spočítá automaticky dle zadaných vzorců. 5. Ve sloupci G je uvedeno které svozové nádoby vlastní zadavatel nemou má výpůjčkou z EKOKOMu a které zadavatel požaduje pronajmout dodavatelem. 6. Služby v části H. Sběrný dvůr a v části J. Pneumatiky zadávané četností za rok se realizují dle potřeby na základě výzvy zadavatele a fakturují se po uskutečnění svozu). 7. Velikost pronajímaných kontejnerů v části H. může být v nabídce dle možností uchazeče upravena s tím, že v kalkulaci celkového dopravného bude četnost svozů upravena tak, aby se v nabídkové ceně objevilo dopravné za stejný celkový objem svozů v m3 za rok. V Excelu se kalkulace provede automaticky. V případě předložení nabídky se změněnou velikostí kontejneru proto tuto změněnou nabídnutou velikost kontejneru uveďte: K řádkům 92 až 94 objemný odpad K řádkům 95 až 97 papírové a lepenkové obaly nabídnuta jiná velikost kontejneru m3

15

16

17

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A NÁŘADÍ NA VÝUKU NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 PRO OBOR AUTOMECHANIK 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky...4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče Mlázovické služby, s.r.o., IČ: 28822773, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZADAVATEL Název zadavatele: Mlázovické služby,

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení v rámci projektu podle podmínek Regionálního operačního programu Střední Morava metodického pokynu pro zadávání zakázek schváleného Regionální radou Regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace v souladu se Sm rnicí. 3 Královéhradeckého kraje Zadavatel: Název: Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Rychnov nad Kn žnou, U Stadionu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurz anglického jazyka pro XERTEC a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele XERTEC a.s. Sídlo Kloknerova 2278/24,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), na dodávku: Název veřejné zakázky:

Více

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. (dále jen Zadávací dokumentace ) se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Městká část Praha 12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedené pod názvem Zpracování projektové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY ZABEZPEČENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ PROHLUBOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zadavatel: Institut postgraduálního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek Č. j. C231/B/2010/SEKOM Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Výroba a tisk regionálních pracovních sešitů pro 6 základních škol a aplikace pro cestovní ruch regionu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Dodávka tabletů

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (sluţba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Výzva - Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Výzva - Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku v režimu Zakázka malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Nejedná se o zadávací řízení

Více

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce M sto eský Krumlov Vás vyzývá k podání nabídky na Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce na akci Odstran ní bodových závad na místní komunikaci spojující silnici

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více