VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY ZABEZPEČENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ PROHLUBOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zadavatel: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sídlo: Ruská 85, Praha 10 IČ: Bankovní spojení: /0100 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu.

2 OBSAH 1. INFORMACE O ZADAVATELI Základní údaje Statutární orgán Zadavatele Kontaktní osoby PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Východiska veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Informace pro uchazeče Předpokládaná hodnota veřejné zakázky DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Doba plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky KVALIFIKACE UCHAZEČŮ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ PODMÍNKY DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Požadavky na plnění zakázky NABÍDKA Obecné požadavky Složení nabídky ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK OSTATNÍ PODMÍNKY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHY znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 2 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

3 1. INFORMACE O ZADAVATELI Základní údaje Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ ) Sídlo: Ruská 85, Praha 10 IČ: (dále jen Zadavatel ) 1.2. Statutární orgán Zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonu souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Vendula Pírková, pověřena řízením 1.3. Kontaktní osoby Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Jaroslav Viduna, tel , 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Východiska veřejné zakázky Zadavatel se záměrem k: prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků; podpoře systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství; udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví; podpoře flexibility a adaptability lékařů, nelékařů a pracovníků ve zdravotnictví; realizuje projekty: - Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen Projekt vzdělávání lékařů ). - Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen Projekt vzdělávání nelékařů ). znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 3 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

4 Pro naplnění cílů Projektu vzdělávání lékařů a Projektu vzdělávání nelékařů je nezbytné uskutečnit zadávací řízení na výběr poskytovatele služeb či dodávek Předmět veřejné zakázky Vymezení veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby výkon administrativních zadavatelských činností ve smyslu ustanovení 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) a poradenství při realizaci zadávacích řízení pro účely plnění Projektu vzdělávání lékařů a Projektu vzdělávání nelékařů. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání smlouvy s vybraným uchazečem bude realizováno cca 135 veřejných zakázek, z toho cca 115 veřejných zakázek malého rozsahu, 10 podlimitních veřejných zakázek a 10 nadlimitních veřejných zakázek. Předpokládané počty jednotlivých druhů zadávacích řízení se mohou měnit podle aktuálních potřeb zadavatele v rámci výše uvedených projektů. Předmětem veřejných zakázek bude zejména: a) poskytování služeb v oblasti vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků b) poskytnutí právních služeb, c) poskytování služeb v oblasti publicity a marketingu, d) organizační zajištění konference, semináře, e) jiné dle požadavku Zadavatele Požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč zajišťoval tyto činnosti: U veřejných zakázek v režimu ZVZ (i) Činnosti spojené s přípravou zadávání veřejné zakázky: - zpracování konceptu formuláře Oznámení o zakázce, včetně zpracování návrhu kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií a projednání tohoto konceptu se Zadavatelem, - zpracování čistopisu formuláře Oznámení o zakázce, - zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (dále jen IS VZ US ) a pokud je to ZVZ vyžadováno v Úředním věstníku Evropské unie (uveřejnění se uskuteční jménem Zadavatele), - zpracování finální verze kvalifikační dokumentace - vyhotovení a kompletace zadávací dokumentace vč. formulářů pro posouzení kvalifikace a formulářů pro posouzení a hodnocení nabídek, - zajištění zpracování případných změn a doplnění formuláře Oznámení o zakázce na základě požadavků a podkladů od Zadavatele a jejich uveřejnění v IS VZ US a pokud je to ZVZ vyžadováno v Úředním věstníku Evropské unie. znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 4 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

5 (ii) Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek: - poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelům, vedení evidence takových dodavatelů, - příjem písemných žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zpracování dodatečných informací organizačního a procesního charakteru, zpracování dodatečných informací týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky ve spolupráci se Zadavatelem, zajištění účasti konzultanta uchazeče na informační schůzce, - zajištění doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům, kteří si objednali/vyzvedli zadávací dokumentaci, a to ve lhůtách stanovených ZVZ, - přijímání obálek s nabídkami od dodavatelů, zpracování Potvrzení o přijetí nabídek a jeho předání dodavatelům, zpracování Seznamu doručených a přijatých nabídek s evidencí data a času doručení. (iii) Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni: - vypracování jmenovacích dekretů členů a náhradníků členů hodnotící komise, příp. též komise pro otevírání obálek a (dále jen komise ), rozeslání nebo osobní předání jmenovacích dekretů členům, resp. náhradníkům členů komise, a to v případě hodnotící komise nejpozději 7 dní před jejím prvním jednáním, - vypracování jednacího řádu komise a seznámení jednotlivých členů komise s tímto řádem před vlastním zahájení jednání, - organizační zabezpečení všech zasedání komise v sídle Zadavatele a vypracování Protokolů z těchto jednání, - zajištění účasti zástupce vybraného uchazeče jako poradce při jednání komise, - příprava návrhu Rozhodnutí Zadavatele o odmítnutí příslušných uchazečů a jeho důvodech a dále oznámení této skutečnosti příslušným uchazečům (v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek), - vypracování Protokolu o otevírání obálek, vypracování Prezenční listiny přítomných uchazečů při otevírání obálek, vypracování návrhů Rozhodnutí Zadavatele o vyloučení uchazeče pro neúplnost nabídky po otevírání obálek, rozeslání Rozhodnutí Zadavatele o vyloučení uchazečům, provedení kontroly vrácených doručenek, případně reklamační řízení u držitele poštovní licence, - vypracování návrhu posouzení splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých uchazečů a návrhu posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, případně též vypracování návrhu Žádosti o předložení dalších informací nebo dokladů prokazujících splnění kvalifikace, návrhu posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Žádosti o písemné vysvětlení nabídky, návrhu Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a navazujícího Oznámení o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky komise vyřadila a Zadavatel je vyloučil z další účasti v zadávacím řízení a oznámení této skutečnosti příslušným uchazečům, znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 5 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

6 - vypracování tabulky pro hodnocení nabídek pomocí hodnotících kritérií stanovených v zadávacích podmínkách, zajištění kopií posuzovacích a hodnotících dokumentů pro všechny členy komise, - vypracování dopisu o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, - v případě, že je to právními předpisy vyžadováno, oznámení Evropské komisi o vyřazení nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, - vypracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. (iv) Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení: - vypracování návrhu Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, resp. návrhu Oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu se závěry jednání komise nebo rozhodnutí Zadavatele, rozeslání tohoto Oznámení uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, zajištění uvolnění jistoty uchazečům umístěným na 2. a následujících pořadích pokud Zadavatel jistotu požadoval, - vypracování návrhu Oznámení o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a rozeslání tohoto Oznámení všem ostatním uchazečům o veřejnou zakázku, se kterými mohl Zadavatel dle ZVZ uzavřít smlouvu, - vypracování formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. formuláře Zrušení zadávacího řízení a zajištění uveřejnění tohoto formuláře v IS VZ US a je-li to ZVZ vyžadováno v Úředním věstníku Evropské unie, - zpracování Písemné zprávy Zadavatele, - vypracování písemné evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči Zadavateli a Zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi, - sumarizace, kompletace a předání veškeré dokumentace (s originály podaných nabídek) z průběhu zadávacího řízení Zadavateli, včetně kontroly úplnosti před založením dokumentace do archivu Zadavatele; o kontrole úplnosti bude vypracován a potvrzen písemný protokol. U veřejných zakázek malého rozsahu Tyto zakázky se neřídí procesními pravidly ZVZ, pouze 6 ZVZ, příslušným metodickým pokynem Zadavatele a metodickými příručkami a manuály Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Některé z těchto činností nemusí být v konkrétních případech nutné pro řádné zabezpečení zadávacího řízení. (i) Činnosti spojené s přípravou zadávání veřejné zakázky: - zpracování finální verze kvalifikační dokumentace, - kompletace finální verze zadávací dokumentace popř. výzvy k podání nabídek, vč. formulářů pro posouzení a hodnocení nabídek. (ii) Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek: - v případě požadavku Zadavatele rozeslání písemné Výzvy k podání nabídky, - poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelům, vedení evidence takových dodavatelů, znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 6 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

7 - příjem písemných žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zpracování dodatečných informací organizačního a procesního charakteru, zpracování dodatečných informací týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky ve spolupráci se Zadavatelem, zajištění účasti konzultanta uchazeče na informační schůzce, - zajištění doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům, kteří si objednali/vyzvedli zadávací dokumentaci, - přijímání obálek s nabídkami od dodavatelů, zpracování Potvrzení o přijetí nabídek a jeho předání dodavatelům, zpracování Seznamu doručených a přijatých nabídek s evidencí data a času doručení. (iii) Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni: - vypracování jmenovacích dekretů členů a náhradníků členů hodnotící komise, příp. též komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace (dále jen komise ), rozeslání nebo osobní předání jmenovacích dekretů členům, resp. náhradníkům členů komise, a to v případě hodnotící komise nejpozději 7 dní před jejím prvním jednáním, - vypracování jednacího řádu komise a seznámení jednotlivých členů komise s tímto řádem před vlastním zahájení jednání, - organizační zabezpečení všech zasedání komise v sídle Zadavatele a vypracování Protokolů z těchto jednání, - zajištění účasti zástupce uchazeče jako poradce při jednání komise, - příprava návrhu Rozhodnutí Zadavatele o odmítnutí příslušných uchazečů a jeho důvodech a dále oznámení této skutečnosti příslušným uchazečům (v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek), - vypracování Protokolu o otevírání obálek, vypracování Prezenční listiny přítomných uchazečů při otevírání obálek, vypracování návrhů Rozhodnutí Zadavatele o vyloučení uchazeče pro neúplnost nabídky po otevírání obálek, rozeslání Rozhodnutí Zadavatele o vyloučení uchazečům, provedení kontroly vrácených doručenek, případně reklamační řízení u držitele poštovní licence, - vypracování návrhu posouzení splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých uchazečů a návrhu posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, případně též vypracování návrhu Žádosti o předložení dalších informací nebo dokladů prokazujících splnění kvalifikace, návrhu posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Žádosti o písemné vysvětlení nabídky, návrhu Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a navazujícího Oznámení o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky komise vyřadila a Zadavatel je vyloučil z další účasti v zadávacím řízení a oznámení této skutečnosti příslušným uchazečům, znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 7 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

8 - vypracování tabulky pro hodnocení nabídek pomocí hodnotících kritérií stanovených v zadávacích podmínkách, zajištění kopií posuzovacích a hodnotících dokumentů pro všechny členy komise, - vypracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. (iv) Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení: - vypracování návrhu Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, resp. návrhu Oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu se závěry jednání komise nebo rozhodnutí Zadavatele, rozeslání tohoto Oznámení uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, - vypracování návrhu Oznámení o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a rozeslání tohoto Oznámení všem ostatním uchazečům o veřejnou zakázku, se kterými mohl Zadavatel uzavřít smlouvu, - vypracování písemné evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči Zadavateli a Zadavatelem vůči dodavatelům, - sumarizace, kompletace a předání veškeré dokumentace (s originály podaných nabídek) z průběhu zadávacího řízení Zadavateli, včetně kontroly úplnosti před založením dokumentace do archivu Zadavatele; o kontrole úplnosti bude vypracován a potvrzen písemný protokol. Kromě činností uvedených výše uchazeč v případě potřeby na základě písemného požadavku Zadavatele, v souladu se ZVZ a s metodickými pokyny OP LZZ: - zajistí zpracování odůvodněného návrhu rozhodnutí statutárního orgánu Zadavatele o podaných námitkách, - zajistí zpracování návrhu vyjádření Zadavatele k návrhu na přezkoumání rozhodnutí Zadavatele u orgánu dohledu, - zajistí zpracování dalších dokumentů a analýz, o které Zadavatel požádá uchazeče v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, - poskytne Zadavateli odborné konzultace v oblasti administrovaných veřejných zakázek. Při administraci veřejných zakázek je uchazeč povinen respektovat a dodržovat pokyny obsažené v metodických příručkách a manuálech Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), a to zejména v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ. Veškeré metodické příručky a manuály jsou k dispozici na webových stránkách Informace pro uchazeče Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídek a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 8 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

9 bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavku zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídek a v přílohách výzvy k podání nabídek bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Zadavatel neposkytuje uchazečům veřejné zakázky za vypracování nabídky žádné platby. Účastníci ponesou veškeré náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky se neřídí procesními pravidly dle ZVZ. Pokud je v textu zadávací dokumentace zmíněn odkaz na ZVZ, jedná se pouze o izolovaný odkaz upřesňující konkrétní požadavek zadávací dokumentace Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí Kč 1, ,- bez DPH (Kč 1, ,- včetně DPH). Financování předmětu plnění této veřejné zakázky je zajištěné kombinovaně z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané datum nabytí účinnosti smluv na plnění veřejné zakázky bude dne Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy do Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je celá Česká republika. 4. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Zadavatel požaduje k prokázání splnění kvalifikace doložení následujících dokladů: (i) Výpis z obchodního rejstříku uchazeče (je-li v něm uchazeč zapsán) nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě uchazeče. (ii) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. (iii) Čestné prohlášení uchazeče, že: o nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 9 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumen

10 činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, o nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, o nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, o vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, o není v likvidaci, o nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, o není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. (iv) Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení. (v) Čestné prohlášení o obratu uchazeče. Zadavatel požaduje, aby obrat uchazeče v předcházejících 3 letech (ukončených účetních obdobích) činil minimálně 2 milióny Kč ročně. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku. (vi) Kopie pojistné smlouvy, příp. prohlášení nebo potvrzení pojišťovny či příslušného pojišťovacího znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 10 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

11 makléře na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, s limitem pojistného plnění nejméně 5, ,- Kč. (vii) Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Zadavatel požaduje alespoň: - 5 referenčních zakázek, jejichž předmětem byla administrace a poradenství veřejné zakázky malého rozsahu na služby či dodávky, přičemž alespoň u 2 zakázek se musí jednat o zakázky (spolu)financované z prostředků EU; - 5 referenčních zakázek, jejichž předmětem byla administrace a poradenství podlimitní veřejné zakázky na služby či dodávky, přičemž alespoň u 2 zakázek se musí jednat o zakázky (spolu)financované z prostředků EU; - 5 referenčních zakázek, jejichž předmětem byla administrace a poradenství nadlimitní veřejné zakázky na služby či dodávky, přičemž alespoň u 2 zakázek se musí jednat o zakázky (spolu)financované z prostředků EU. Přílohou tohoto seznam musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. (viii) Seznam specialistů jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, přičemž zadavatel požaduje, aby realizační tým sestával z vedoucího týmu a alespoň 2 administrátorů, přičemž: - vedoucí týmu musí mít vysokoškolské vzdělání a alespoň 5tiletou praxi v oboru administrace a poradenství při zadávání veřejných zakázek, přičemž vedoucí týmu současně musí mít prokazatelné zkušenosti s administrací alespoň jedné veřejné zakázky malého rozsahu a 1 veřejné zakázky v režimu ZVZ, které byly (spolu)financované z prostředků EU; - administrátoři musí mít středoškolské vzdělání a alespoň 3-letou praxi v oboru administrace a poradenství při zadávání veřejných zakázek, přičemž administrátoři současně musí mít prokazatelné zkušenosti s administrací alespoň jedné veřejné zakázky malého rozsahu a 1 veřejné zakázky v režimu ZVZ, které byly (spolu)financované z prostředků EU. Tento požadavek prokáže uchazeč předložením seznamu specialistů s uvedením požadovaných údajů a předložením vlastnoručně podepsaných profesních životopisů těchto specialistů, předložením kopií dokladů o jejich nejvýše dosaženém vzdělání a doložením požadovaných zkušeností. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 11 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

12 jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Doklady k prokázání kvalifikačních požadavků se dokládají v prosté kopii a nesmí být starší 3 měsíců. 5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena zvlášť (i) pro veřejné zakázky malého rozsahu, (ii) zvlášť pro podlimitní veřejné zakázky, (iii) zvlášť pro nadlimitní zakázky a (iv) zvlášť jako celková nabídková cena, ve všech případech v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých. Celková nabídková cena bude vypočítána jako součet stanovený na základě jednotkových cen dle předchozího odstavce a předpokládaných počtů zadávacích řízení stanovených v čl zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uchazečem doplněna do krycího listu nabídky a do článku IV. smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky na částku Kč 1, ,- bez DPH (Kč 1, ,- včetně DPH). Překročení stanoveného limitu v nabídkách uchazečů bude znamenat nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka bude vyřazena. 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY a) Uchazeči budou podávat jeden návrh smlouvy pro veřejnou zakázku Zabezpečení zadávacích řízení v rámci projektů Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků přičemž musí respektovat závazný návrh smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. b) Obsah návrhu smlouvy může uchazeč měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu smlouvy nebo z této výzvy a to vždy pouze tak, aby nedošlo ke zhoršení postavení Zadavatele. Veškeré změny oproti návrhu smlouvy musí být v návrhu smlouvy v textu zvýrazněny. c) Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 12 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

13 d) Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. e) Podrobná ustanovení o obchodních podmínkách veřejné zakázky jsou uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídek. 7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 7.1. Požadavky na plnění zakázky (i) Uchazeč je povinen při poskytování služeb Zadavateli dodržovat a splňovat požadavky všech platných a účinných právních předpisů norem a metodických pokynů a příruček OP LZZ, které se vztahují k předmětu plnění zakázky. (ii) Uchazeč dále bere na vědomí, že bude povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu vzdělávání lékařů a Projektu vzdělávání nelékařů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování Projektu vzdělávání lékařů a Projektu vzdělávání nelékařů. Uchazeč bude dále povinen na žádost Zadavatele zpřístupnit Zadavateli nebo jím pověřeným osobám veškeré takto uchovávané dokumenty a předat tyto dokumenty k prověření, kontrole a vyhotovení kopií. (iii) Uchazeč bude povinen umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které se budou realizovat na základě této výzvy k podání nabídek, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této výzvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Zadavatel, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontrol. 8. NABÍDKA 8.1. Obecné požadavky Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, názvem veřejné zakázky: NABÍDKA - znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků - NEOTVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 13 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

14 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 1 k této výzvě. Uchazeč předloží nabídku v 2 výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a druhý Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální radou. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele na adrese Ruská 85, Praha 10 do podatelny, a to v úředních hodinách, tj. v pracovní dny mezi 8:00 hod. a 14:30 hod nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu Zadavatele, v termínu do Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Složení nabídky Nabídka musí obsahovat následující části: Krycí list nabídky Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 této výzvy, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, ) Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Návrh smlouvy Návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 14 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

15 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Za rozhodnou je považována celková nabídková cena bez DPH. Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky této výzvy k předložení nabídky z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. Nabídky zájemců, kteří nesplní požadované předpoklady, nebudou hodnoceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení, právo zrušit zadávací řízení v souladu s podmínkami OP LZZ. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 10. OSTATNÍ PODMÍNKY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK Změna podmínek výzvy Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených touto výzvou, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění výzvy, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob Dodatečné informace k výzvě Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k výzvě. Žádost musí být písemná (akceptována je i ová forma). Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k této výzvě k podání nabídek, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Vyloučení variantních řešení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 11. PŘÍLOHY Přílohami a nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek jsou: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh smlouvy V Praze, dne. Mgr. Vendula Pírková, pověřena řízením znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 15 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

16 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Veřejná zakázka Zabezpečení zadávacích řízení v rámci projektů Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název) Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ) Právní forma IČ DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Kontaktní osoba uchazeče Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Celková nabídková cena za Zabezpečení zadávacích řízení v rámci projektů Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Cena za zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu Cena bez DPH Výše DPH v % Výše DPH v Kč Cena s DPH Cena za zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 16 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

17 Cena za zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky.. Datum zpracování nabídky.. Razítko a podpis znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků Strana 17 z 17Chyba! Neznámý název vlastnosti dokume

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Název: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 Zveřejněno v IS

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní zajištění pneuservisu pro společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A NÁŘADÍ NA VÝUKU NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 PRO OBOR AUTOMECHANIK 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky...4

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu vedená v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Telefonní ústředna Výzva k podání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení v rámci projektu podle podmínek Regionálního operačního programu Střední Morava metodického pokynu pro zadávání zakázek schváleného Regionální radou Regionu soudržnosti

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace v souladu se Sm rnicí. 3 Královéhradeckého kraje Zadavatel: Název: Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Rychnov nad Kn žnou, U Stadionu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více