VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) P ekladatelské slu by V rámci projektu,,marketingové a koordina ní aktivity v eském ráji, registra ní íslo CZ.1.13/3.2.00/ Zadavatel ve ejné zakázky Sdru ení eský ráj se sídlem: Antonína Dvo áka Turnov Nejedná se o zadávací ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd j ích p edpis. 1/16

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. P EDM T VE EJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY 4. DOBA PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY 5. PO ADAVKY NA KVALIFIKACI 6. ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 10. LEN NÍ NABÍDKY 11. LH TA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 12. ZADÁVACÍ LH TA 13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 14. DAL Í PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Preambule Tato zadávací dokumentace slou í jako podklad pro vypracování nabídek uchaze v rámci poptávkového ízení, které není ve smyslu 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, p i kterém v ak zadavatel dodr uje zásady uvedené v 6 zákona. Práva a povinnosti zadavatele a uchaze se ídí t mito podmínkami a Pravidly pro výb r dodavatel dle P ílohy.11 PP P pro adatele a p íjemce o finan ní podporu z ROP. 2/16

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele : Sdru ení eský ráj Statutární zástupce : PhDr. Hana Maierová, p edsedkyn Sdru ení eský ráj Osoba oprávn ná jednat : Ale Hozdecký, editel Sdru ení eský ráj Sídlo Antonína Dvo áka 335, Turnov I : Telefon : Web : Kontaktní osoby 1. Jméno : Ing. Pavla Bi íková Funkce : projektový mana er Telefon : Jméno : Lucie Rakou ová Funkce : administrátor projektu Telefon : , P EDM T VE EJNÉ ZAKÁZKY P edm tem ve ejné zakázky jsou p eklady eských text o turistické nabídce regionu eský ráj: 1. P eklady stávajících text pro internetové stránky turistického regionu eský ráj 100 normostran eského textu do holand tiny a ru tiny. 2. P eklady nových text pro internetové stránky turistického regionu eský ráj - nové turistické produkty 29 normostran eského textu do angli tiny, n m iny, pol tiny, holand tiny, ru tiny. 3. P eklady nových text pro internetové stránky turistického regionu eský ráj Mapy turistických oblastí eského ráje 40 normostran eského textu do angli tiny a n m iny. 4. P eklady eských text pro nové propaga ní materiály: 4.1 Image propaga ní materiál eský ráj 10 normostran eského textu do angli tiny, n m iny, pol tiny, ru tiny, holand tiny. 4.2 Propaga ní desky Sdru ení eský ráj 2 normostrany eského textu do angli tiny a n m iny. 3/16

4 4.3 anon eský ráj 50 normostran eského textu do n m iny, angli tiny, pol tiny. 4.4 Infomapa eský ráj cca 7 normostran eského textu do angli tiny, pol tiny, n m iny. Dal í po adavky zadavatele: - Sou ástí zakázky jsou vedle p eklad i záv re né p edtiskové korektury u text pro propaga ní materiály. - Dodavatel zajistí u v ech jazykových mutací terminologickou jednotnost a soulad stylu p i dal ích p ekladech. - Bude zaji t na výstupní kontrola p eklad rodilým mluv ím ve v ech jazykových mutacích. - U korektur dodavatel v dy zajistí u nakladatelství nebo tiskárny kontrolu zapracování zm n. Jedná se p edev ím o zapracování oprav u záv re ných p edtiskových korektur. - Podklady budou p edávány v elektronické podob ve standartních formátech (PDF, DOC, HTML, RTF). - Jednotlivé zpracované materiály budou také odevzdány na konci realizace na CD. - Ve kerá autorská práva p eklad p echází na zadavatele ve form neomezené licence. Zadavatel dodá dodavateli eské texty pro p eklad. Tabulka s rozsahem p eklad Po et NS: Po et normostran (NS) eského textu ást P edm t Angli tina N m ina Pol tina Holand tina Ru tina Celkem Stávající texty pro internet. stránky TR eský ráj Nové texty pro internet - nové turistické produkty Nové texty pro internet - mapy turistických oblastí P eklady bez p edtiskových korektur Image propaga ní materiál eský ráj* Propaga ní desky Sdru ení eský ráj* anon eský ráj* /16

5 4.4 Infomapa eský ráj* P eklady v etn p edtiskových korektur CELKEM (NS): *U t chto text bude zaji t na i záv re ná p edtisková korektura P edpokládaná hodnota iní ,- K bez DPH. Nabídková cena nesmí p ekro it ástku ,- K v. DPH. Dodavatel dále p edlo í minimální lh tu (ve dnech) pro zpracování p eklad v rozsahu 10 normostran eského textu bez expresního p íplatku. Budou p edlo eny minimální lh ty pro p eklad 10 normostran eského textu: do angli tiny, do n m iny, do pol tiny, do ru tiny, do holand tiny. 3. MÍSTO PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Místem pln ní ve ejné zakázky je m sto Turnov. 4. DOBA PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY P edpokládaný termín zahájení pln ní : 05/2011 P edpokládaný termín ukon ení pln ní : 04/2013 Podrobný harmonogram dle jednotlivých ástí p edm tu ve ejné zakázky (termín zahájení pln ní, termín ukon ení a p edání): ást P edm t P eklady P edtiskové korektury Stávající texty pro internetové stránky TR eský ráj Nové texty pro internet - nové turistické produkty 5/2011 8/ / /2012-5/16

6 3. Nové texty pro internet - mapy turistických oblastí 10/2011-2/ Image propaga ní materiál eský ráj 6/ / Propaga ní desky Sdru ení eský ráj 8/ / anon eský ráj 7/ /2012 3/2013-4/ Infomapa eský ráj 1/ / PO ADAVKY NA KVALIFIKACI 5.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY PODLE 53 Základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) - j) : a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný in ú asti v organizované zlo inecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijímání úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i ádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydli t, b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jeho skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání dodavatele podle zvlá tních právních p edpis nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i ádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu 6/16

7 k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydli t, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout e formou podplácení podle zvlá tního právního p edpisu, d) v i jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, v n m bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, e majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zru en proto, e majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvlá tních právních p edpis, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní poji t ní, a to jak v eské republice, tak k zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak k zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn ulo eno kárné opat ení podle zvlá tních právních p edpis, je-li po adováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvlá tních právních p edpis podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek. Dodavatel prokazuje spln ní základních kvalifika ních p edpoklad dle písm. a) - j) p edlo ením estného prohlá ení. Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek star í 90 kalendá ních dn. Základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. k): který p edlo í seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kte í v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. K termínu pro podání nabídek nesmí být tento seznam star í 90 kalendá ních dn. Jestli e se na dodavatele ustanovení v 53 písm. k) nevztahují, p edlo í v rámci prokazování kvalifikace v tomto smyslu estné prohlá ení. Základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. l): který, má-li formu akciové spole nosti, p edlo í aktuální seznam akcioná s podílem akcií vy ím ne 10 %. 7/16

8 K termínu pro podání nabídek nesmí být tento seznam star í 90 kalendá ních dn. Jestli e se na dodavatele ustanovení v 53 písm. l) nevztahují, p edlo í v rámci prokazování kvalifikace v tomto smyslu estné prohlá ení PROFESNÍ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY PODLE 54 Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad proká e dodavatel, který p edlo í: a) výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávn ní k podnikání podle zvlá tních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslu né ivnostenské oprávn ní i licenci TECHNICKÉ KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY PODLE 56 K prokázání spln ní technických kvalifika ních p edpoklad dodavatele pro pln ní ve ejné zakázky na slu by práce zadavatel po aduje dle 56 odst. 2 písm.: Seznam alespo t í významných slu eb (p eklady text z oblasti cestovního ruchu) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (hodnota v K ) a doby pln ní. P ílohou tohoto seznamu musí být: 1. osv d ení vydané ve ejným zadavatelem, pokud byly slu by poskytnuty ve ejnému zadavateli, nebo 2. osv d ení vydané jinou osobou, pokud byly slu by poskytnuty jiné osob ne ve ejnému zadavateli, nebo 3. estné prohlá ení dodavatele, pokud byly slu by poskytnuty jiné osob ne ve ejnému zadavateli a není-li sou asn mo né osv d ení podle bodu 2. od této osoby získat z d vod spo ívajících na její stran. Minimální úrove t chto kvalifika ních p edpoklad : ,- K v etn DPH za zakázku. PODMÍNKY SPOLE NÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE Dodavatel je povinen p edlo it doklady prokazující spln ní kvalifikace v prosté kopii. Výpis z obchodního rejst íku i výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání nabídek star í 90 kalendá ních dn. Zadavatel po aduje v souladu s 57 odst. 1 zákona p ed uzav ením smlouvy p edlo it originály nebo ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace od uchaze e, se kterým má být uzav ena smlouva podle 82 zákona. 8/16

9 Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace po adované Zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávn n spln ní této kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém p ípad povinen zadavateli p edlo it a) doklady prokazující spln ní základního kvalifika ního p edpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifika ního p edpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z ní vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí v cí i práv, s nimi bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole n a za tímto ú elem podávají i hodlají podat spole nou nabídku, je ka dý z dodavatel povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad dle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifika ního p edpokladu dle 54 písm. a) v plném rozsahu. Spln ní kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat v ichni dodavatelé spole n. V p ípad, e má být p edm t ve ejné zakázky pln n spole n n kolika dodavateli (tzv. konsorcium), jsou tito dodavatelé povinni zadavateli p edlo it sou asn s doklady prokazujícími spln ní kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které bude obsa en závazek, e se v ichni dodavatelé podávající spole nou nabídku budou podílet na realizaci pln ní ve ejné zakázky. Sou asn bude ve smlouv ur ena osoba oprávn ná jednat jménem konsorcia. Zadavatel nepo aduje, aby byli dodavatelé podávající spole nou nabídku zavázání spole n a nerozdíln. 6. ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Stanovení nabídkové ceny: Uchaze stanoví nabídkovou cenu za provedení ve ejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této ZD jako nejvý e p ípustnou celkovou cenu za vymezený p edm t ve ejné zakázky. Nabídnutá cena bude uvedena v tomto len ní: U nabídnuté ceny bude uvedena nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH. - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do angli tiny bez záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do angli tiny v etn záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do n m iny bez záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do n m iny v etn záv re ných p edtiskových korektur 9/16

10 - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do pol tiny bez záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do pol tiny v etn záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do ru tiny bez záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do ru tiny v etn záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do holand tiny bez záv re ných p edtiskových korektur - Cena za p eklad 1 normostrany eského textu do holand tiny v etn záv re ných p edtiskových korektur - Celková nabídnutá cena Dále celkovou nabídkovou cenu uve te v len ní dle bodu 2 výzvy: ást 1 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) ást 2 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) ást 3 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) ást 4.1 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) ást 4.2 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) ást 4.3 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) ást 4.4 (nabídková cena bez DPH, DPH, v. DPH) Celková nabídková cena (bez DPH, DPH, v. DPH) Nále itosti nabídkové ceny: Nabídková cena musí zahrnovat ve keré náklady nezbytné k ádnému, úplnému a kvalitnímu provedení p edm tu zakázky. 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY Platby budou provád ny v eské m n na základ p íslu ných da ových doklad (faktur) vystavených vybraným dodavatelem na základ výkazu skute n realizovaných slu eb. Splatnost da ových doklad bude 60 dní ode dne ádného doru ení faktury zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. Cena bude fakturována na základ pr b né zprávy, kterou zadavatel nejprve odsouhlasí, dle asové posloupnosti uvedené v lánku 9 této smlouvy. Ve keré ú etní doklady musejí obsahovat nále itosti da ového dokladu dle zákona. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném zn ní. V p ípad, e ú etní doklady nebudou mít odpovídající nále itosti, je zadavatel oprávn n zaslat je ve lh t splatnosti zp t vybranému uchaze i k dopln ní, ani se tak dostane do prodlení se splatností; lh ta splatnosti po íná b et znovu od op tovného zaslání nále it dopln ných i opravených doklad. 10/16

11 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. a) zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil hodnotící kritéria v etn vah takto: Kritérium. 1 Nabídková cena bez DPH váha 90% Uchaze stanoví nabídkovou cenu za provedení ve ejné zakázky v souladu s podmínkami uve ejn nými v této výzv. - Nabídková cena bude zpracována jako nejvý e p ípustná, a to absolutní ástkou v eských korunách. - P edlo ená celková nabídková cena bude p edm tem hodnocení tohoto kritéria postupem pro íseln vyjád itelná kritéria. Kritérium. 2 Lh ta zpracování p eklad váha 10% Uchaze p edlo í minimální lh tu (ve dnech) pro zpracování p eklad v rozsahu 10 normostran eského textu bez expresního p íplatku. - P edlo ená lh ta bude p edm tem hodnocení tohoto kritéria postupem pro íseln vyjád itelná kritéria. - Budou p edlo eny minimální lh ty pro p eklad 10 normostran eského textu: o do angli tiny, o do n m iny, o do pol tiny, o do ru tiny, o do holand tiny. - Dále bude spo ítána z t chto údaj o minimálních lh tách pr m rná hodnota. 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY Sou ástí nabídky musí být návrh smlouvy, který musí akceptovat ve keré po adavky stanovené zadavatelem, a to jak po adavky v cné a technické, tak po adavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nich uchaze nabízí spln ní ve ejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchaze pou ívá razítko) a podepsaný uchaze em i statutárním orgánem uchaze e v souladu se zp sobem podepisování za spole nost uvedenou v obchodním rejst íku i osobou zmocn nou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém p ípad sou ástí nabídky. 11/16

12 Návrh smlouvy musí obsahovat min. základní nále itosti smlouvy, a to zejména: Ozna ení smluvních stran. Vymezení p edm tu pln ní (viz. lánek 2 této ZD), v etn harmonogramu dle této zadávací dokumentace. Práva a povinnosti smluvních stran. Nabídkovou cenu v len ní dle lánku 6 této zadávací dokumentace. Nabídnutá cena bude v len ní bez DPH, samostatn vy íslené DPH a cena v etn DPH a cenová ujednání. Cena bude fakturována na základ pr b ného pln ní. Finan ní pln ní bude probíhat na základ p edlo ené pr b né zprávy s pr b ným vyú továním. Finan ní pln ní bude probíhat na základ fakturace v této asové posloupnosti: Platební podmínky v souladu s l. 7 ZD. Odpov dnost a povinnosti smluvních stran: 9/2011 ; 12/2011 ; 5/2012 ; 12/2012 ; 4/2013 Smluvní pokuty za nespln ní povinností vyplývajících ze smlouvy, a to min. v následujícím rozsahu: Smluvní pokuta ve vý i ,- K za ka dý p ípad nespln ní povinností vyplývající ze smlouvy (z t chto zadávacích podmínek), resp. za ka dý p ípad neposkytnutí nebo vadného poskytnutí sjednaných slu eb. Za nespln ní povinností ze strany dodavatele se pova uje: nepln ní harmonogramu jednotlivých pln ní (v souladu s l. 4 ZD). Smluvní pokuta ve vý i 5.000,- K za ka dý den prodlení s termínem dokon ení pln ní. V p ípad opo d ní zadavatele s úhradou da ového dokladu má uchaze právo po adovat smluvní pokutu ve vý i 0,02% z nezaplacené ástky za ka dý den prodlení. Uhrazením smluvních pokut není dot eno právo na náhradu kody. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dn od doru ení výzvy k jejich uhrazení. Dodavatel se zavazuje uvád t na v ech fakturách následující text: Marketingové a koordina ní aktivity v eském ráji, reg.. CZ.1.13/3.2.00/ Dodavatel se zavazuje, e pro objednatele provede dílo v souladu s pravidly Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod (dále jen Program). Dodavatel je povinen zajistit pravidla publicity dle podmínek Programu a to zejména výrazné umíst ní loga Evropské unie a Programu na v ech jednotlivých výstupech díla. Dodavatel si je v dom, e je ve smyslu ust. 2 písm. E) zákona l. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen zákon o finan ní kontrole ), povinen spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly. Dodavatel je povinen p i fakturaci dolo it pr b né zprávy o ukon ení jednotlivých etap díla s popisem jejich obsahu a p edávacími protokoly. 12/16

13 Ostatní ujednání: Dodavatel je povinen umo nit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projektu, z n ho je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s pln ním zakázky. Dodavatel se zavazuje ádn uchovávat ú etní záznamy (ú etní doklady, ú etní knihy, odpisové plány, ú tový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení ú etnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci ROP, tj. do konce roku LEN NÍ NABÍDKY 1) Krycí list nabídky (vzor krycího listu je p ílohou. 1 této výzvy) 2) Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením ísel a po tu list a po tu p íloh 3) Doklady k prokázání kvalifikace 4) Nabídka uchaze e dle po adavk stanovených ve výzv 5) Návrh smlouvy dle bodu 9. této dokumentace 6) Ukázky realizovaných zakázek obdobného typu 7) P ílohy (nepovinné) 11. LH TA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Po tou na adresu Sdru ení eský ráj, Antonína Dvo áka 355, Turnov, nebo po tel. domluv na tel osobn na adrese: SDRU ENÍ ESKÝ RÁJ, Markova 311, Turnov LH TA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: :00 hod. 12. ZADÁVACÍ LH TA Zadávací lh ta za íná b et okam ikem skon ení lh ty pro podání nabídek a trvá 30 dní. 13/16

14 13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Ozna ení nabídky: Nabídka bude p edána v jednom originále jako výtisk. 1 a jedné kopii jako výtisk. 2. Oba výtisky budou p edány pouze v jedné uzav ené obálce ozna ené VE EJNÁ ZAKÁZKA P ekladatelské slu by,, v rámci projektu Marketingové a koordina ní aktivity v eském ráji, reg.. CZ.1.13/3.2.00/ NEOTEVÍRAT Sou ástí p edlo ené nabídky musí být návrh smlouvy i v elektronické podob. Po adavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních po adavk zadavatele uvedených v této výzv. Dal í pokyny pro zpracování nabídky: Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána uchaze em, resp. osobou oprávn nou k zastupování statutárního orgánu uchaze e v souladu se zp sobem podepisování za spole nost uvedeném v obchodním rejst íku, p íp. osobou zmocn nou k takovému úkonu, v takovém p ípad dolo í uchaze v nabídce originál nebo ú edn ov enou kopii plné moci. Úprava nabídky: Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat p episy, krty i jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v eském jazyce a na papíru formátu A4. Uchaze i podají ka dou svou nabídku s jednotliv o íslovanými listy zabezpe enými proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat p ílohy, pak tyto p ílohy budou neodd liteln za azeny a na konci za vlastní nabídkou uchaze e. Po aduje-li uchaze, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, ne je sídlo uvedené v oprávn ní k podnikání nebo obchodním rejst íku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a dal í identifika ní údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporu ená zásilka uchaze em p evzata, bude p esto pova ována za doru enou. Dal í informace dotazy, konzultace: Pokud bude zájemce po adovat dopl ující informace nebo vysv tlení, za le své dotazy písemnou formou (nebo em) na adresu zadavatele Sdru ení eský ráj Antonína Dvo áka 335, Turnov doporu en nebo em na adresu Odpov di na dotazy jednotlivých uchaze budou v co nejkrat ím mo ném termínu zaslány písemn nebo em v dy v em zájemc m. 14/16

15 14. DAL Í PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo zm nit, p íp. up esnit zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové ízení zru it, a to i bez udání d vod. Uchaze i nemají právo na úhradu náklad spojených s ú astí v poptávkovém ízení. Zadavatel není oprávn n vracet uchaze m jejich nabídky, které musí být spolu s dal í dokumentací o zadání ve ejné zakázky archivovány. Zadavatel si vyhrazuje právo p ed rozhodnutím o p id lení zakázky ov it p íp. vyjasnit informace a skute nosti deklarované uchaze em v jeho nabídce. Zadavatel nep ipou tí variantní e ení. Zadavatel nep ipou tí podání nabídek na díl í pln ní. V Turnov, Za zadavatele Ale Hozdecký, editel Sdru ení eský ráj P ÍLOHA: Vzor krycího listu nabídky 15/16

16 P ÍLOHA KRYCÍ LIST NABÍDKY P ekladatelské slu by Název zadavatele: Sdru ení eský ráj Sídlo: Antonína Dvo áka 335, Turnov I : UCHAZE : I : SÍDLO: STATUTÁRNÍ ORGÁN: OSOBA ZMOCN NÁ K JEDNÁNÍ: TELEFON, FAX, BANKOVNÍ SPOJENÍ: CELKOVÁ CENA BEZ DPH DPH V K CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V ETN DPH Sou asn stvrzujeme, e podáváme nabídku na základ výzvy k podání nabídky. V dne... podpis oprávn né osoby uchaze e 16/16

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení v rámci projektu podle podmínek Regionálního operačního programu Střední Morava metodického pokynu pro zadávání zakázek schváleného Regionální radou Regionu soudržnosti

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce M sto eský Krumlov Vás vyzývá k podání nabídky na Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce na akci Odstran ní bodových závad na místní komunikaci spojující silnici

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

1. Vzor - krycí list nabídky 2. Vzor - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

1. Vzor - krycí list nabídky 2. Vzor - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Město Hrádek nad Nisou Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou tel.: +420 482 411 400, fax.: +420 482 411 499, e-mail: mestohradek@muhradek.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A NÁŘADÍ NA VÝUKU NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 PRO OBOR AUTOMECHANIK 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky...4

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče Mlázovické služby, s.r.o., IČ: 28822773, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZADAVATEL Název zadavatele: Mlázovické služby,

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurz anglického jazyka pro XERTEC a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele XERTEC a.s. Sídlo Kloknerova 2278/24,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ v rámci projektu IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Městká část Praha 12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedené pod názvem Zpracování projektové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (sluţba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), na dodávku: Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Výroba a tisk regionálních pracovních sešitů pro 6 základních škol a aplikace pro cestovní ruch regionu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Název: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 Zveřejněno v IS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI ZAKÁZKY. Podpora vstupu a uplatnění absolventů v oboru dentální techniky na trhu práce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI ZAKÁZKY. Podpora vstupu a uplatnění absolventů v oboru dentální techniky na trhu práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI ZAKÁZKY Podpora vstupu a uplatnění absolventů v oboru dentální techniky na trhu práce 1 OBSAH: 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3. Předpokládaná

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více