KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní ásti budovy ve vztahu k zákonu se jedná o ve ejnou zakázku podlimitní užší ízení KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Kvalifika ní dokumentace je sou ástí zadávacích podmínek vymezených v ustanovení 17 písm. l) zákona a zadávací dokumentace vymezené v ustanovení 44 odst. 1 zákona a obsahuje podrobnou specifikaci požadavk zadavatele na prokázání spln ní kvalifikace dodavatel, které byly obsaženy v Oznámení o zakázce. Dodavatel prokazuje kvalifikaci ve lh pro podání žádosti o ú ast. Kvalifika ní dokumentace je pro dodavatele závazná. Nespln ní požadavk zadavatele na prokázání spln ní kvalifikace vede k vylou ení dodavatele z další ú asti v zadávacím ízení. Kvalifika ní dokumentaci obdrží všichni dodavatelé, kte í si vyžádali a objednali zadávací dokumentaci. Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatel m podle podmínek zadávacího ízení, p edává písemn prost ednictvím držitele poštovní licence, prost ednictvím osoby, která provádí p epravu zásilek (kurýrní služba), prost ednictvím datové schránky (pokud to zákon vyžaduje), písemn osobn, em nebo faxem (pokud to zákon umož uje) nebo jinak v souladu s ustanovením 148 zákona, a to v eském jazyce na kontaktní adresy, které dodavatelé uvedou p i vyžádání zadávací dokumentace. Žádost o ú ast lze zpracovat jen na základ podmínek a požadavk zadavatele pro zpracování žádosti o ú ast. Uchaze je povinen se seznámit se s podmínkami a požadavky zadavatele a p ed podáním žádosti o ú ast si p ípadné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví zákon v 49. OBSAH KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE: 1. Rozsah kvalifikace 2. Prokazování spln ní kvalifikace 3. Základní kvalifika ní p edpoklady 4. Profesní kvalifika ní p edpoklady 5. Ekonomická a finan ní zp sobilost dodavatele splnit ve ejnou zakázku 6. Technické kvalifika ní p edpoklady 7. Zm ny v kvalifikaci 8. Nespln ní kvalifikace 9. Upozorn ní Kvalifika ní dokumentace strana 1

2 KVALIFIKACE DODAVATELE POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ A SPLN NÍ KVALIFIKACE 1. Rozsah kvalifikace podle 50 odst. 1 zákona edpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím ízení je spln ní kvalifikace ve lh pro podání nabídek. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže: a) spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle ustanovení 53 zákona, b) spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad podle ustanovení 54 zákona, c) ekonomickou a finan ní zp sobilost dodavatele splnit ve ejnou zakázku podle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona, d) spln ní technických kvalifika ních p edpoklad podle ustanovení 56 zákona. 2. Prokazování spln ní kvalifikace 2.1. Prokázání spln ní kvalifikace podle požadavk zákona a zadavatele je p edpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchaze e v zadávacím ízení, v užším ízení je sou asn edpokladem pro ú ast dodavatele v 2. kole zadávacího ízení Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávn n spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je povinen v takovém p ípad v souladu s ustanovením 51 odst. 4 zákona v nabídce p edložit: a) doklady prokazující spln ní základního kvalifika ního p edpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifika ního p edpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem; b) smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i poskytnutí v cí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní kvalifikace podle 54 písm. a) zákona Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole a za tímto ú elem podávají spole nou nabídku, je každý z dodavatel v souladu s ustanovením 51 odst. 5 zákona povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifika ního p edpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Spln ní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé spole. V p ípad prokazování spln ní kvalifikace prost ednictvím subdodavatele se použije 51 odst. 4 zákona obdobn Pokud podává více dodavatel spole nou nabídku v souladu s ustanovením 51 odst. 5 zákona, jsou povinni v souladu s ustanovením 51 odst. 6 zákona p edložit v nabídce smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé, kte í podávají spole nou nabídku, budou v i zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou vázáni spole a nerozdíln, a to po celou dobu pln ní ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky. Pokud se v užším ízení dodavatelé spojují pro ú ely podání spole né nabídky až po prokázání spln ní Kvalifika ní dokumentace strana 2

3 kvalifikace, p edloží smlouvu podle 51 odst. 6 zákona nejpozd ji s podáním spole né nabídky Zahrani ní dodavatel prokazuje spln ní kvalifikace v souladu s ustanovením 51 odst. 7 zákona. Nevyplývá-li ze zvláštního právního p edpisu jinak, prokazuje zahrani ní dodavatel spln ní kvalifikace zp sobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném zákonem a ve ejným zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele ur itý doklad nevydává, je zahrani ní dodavatel povinen prokázat spln ní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž spln ní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele stanovena, u iní o této skute nosti estné prohlášení. Doklady prokazující spln ní kvalifikace p edkládá zahrani ní dodavatel v p vodním jazyce s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v p ípad, prokazuje-li spln ní kvalifikace doklady v jiném než eském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky. Povinnost p ipojit k doklad m ú edn ov ený p eklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce V užším ízení, jednacím ízení s uve ejn ním a v sout žním dialogu je dodavatel povinen prokázat spln ní kvalifikace ve lh pro podání žádosti o ú ast. Zadavatel požaduje doložení doklad k prokázání kvalifikace v listinné podob Nestanoví-li zákon jinak, p ekládá dodavatel kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace. Dodavatel, s kterým má být uzav ena smlouva podle ustanovení 82 zákona je povinen na vyžádání ze strany zadavatele p edložit originály nebo ú edn ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona Podle ustanovení 57 odst. 2 zákona doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být starší 90 kalendá ních dn ke dni podání žádosti o ú ast Prokazování spln ní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel podle ustanovení 127 zákona: V souladu s ustanovením 127 zákona p edloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání spln ní: a) základních kvalifika ních p edpoklad podle ustanovení 53 odstavec 1 zákona; b) profesních kvalifika ních p edpoklad podle ustanovení 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních edpoklad pokrývají požadavky ve ejného zadavatele na prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel nesmí být ke dni prokázání spln ní kvalifikace starší než 3 m síce Prokazování kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatel podle ustanovení 134 zákona: V souladu s ustanovením 134 odst. 1 zákona p edloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lh ty pro prokázání spln ní kvalifikace (podle ustanovení 52 Kvalifika ní dokumentace strana 3

4 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v n m uvedených údaj prokázání spln ní kvalifikace dodavatelem. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání Prokazování kvalifikace výpisem ze zahrani ního seznamu kvalifikovaných dodavatel pop. zahrani ním certifikátem podle ustanovení 143 zákona: V souladu s ustanovením 143 zákona p edloží-li dodavatel zadavateli výpis ze zahrani ního seznamu kvalifikovaných dodavatel pop. zahrani ní certifikát ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání spln ní t ch kvalifika ních p edpoklad, jejichž spln ní ze seznamu i certifikátu vyplývá v souladu s ustanovením 143 odst. 3 zákona, pokud má zahrani ní dodavatel sídlo i místo podnikání, pop ípad bydlišt, ve stát, ve kterém byl výpis ze zahrani ního seznamu kvalifikovaných dodavatel i zahrani ní certifikát vydán. Výpis ze zahrani ního seznamu nesmí být starší než 3 m síce a musí být platný k poslednímu dni lh ty pro prokázání spln ní kvalifikace. 3. Základní kvalifika ní p edpoklady podle ustanovení 53 zákona a zp sob jejich prokázání odst. 1 písm. a) zákona základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijetí úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v. p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat: jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li žádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí tento p edpoklad spl ovat vedle osob uvedených v p edchozí odrážce rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento kvalifika ní p edpoklad musí spl ovat dodavatel jak ve vztahu k území eské republiky, tak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt. Spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona estným prohlášením podepsaným oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku, ípadn podle ustanovení 53 odst. 3 písm. a) zákona p edložením výpisu z evidence Rejst íku trest ne staršího jak 90 dn ke dni podání žádosti o ú ast odst. 1 písm. b) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních p edpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat: jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická Kvalifika ní dokumentace strana 4

5 osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li žádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí tento p edpoklad spl ovat vedle osob uvedených v p edchozí odrážce rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento p edpoklad musí spl ovat dodavatel jak ve vztahu k území eské republiky, tak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt. Spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona estným prohlášením podepsaným oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku, ípadn podle ustanovení 53 odst. 3 písm. a) zákona p edložením výpisu z evidence Rejst íku trest ne staršího jak 90 dn ke dni podání žádosti o ú ast odst. 1 písm. c) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku odst. 1 písm. d) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, v i jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nedosta ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních edpis odst. 1 písm. e) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který není v likvidaci odst. 1 písm. f) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. Spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona estným prohlášením podepsaným oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku, ípadn podle 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzením p íslušného finan ního ú adu. Potvrzení nesmí být starší jak 90 dn ke dni podání žádosti o ú ast. Ve vztahu ke spot ební dani prokáže dodavatel spln ní tohoto p edpokladu estným prohlášením podepsaným oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku odst. 1 písm. g) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. Kvalifika ní dokumentace strana 5

6 odst. 1 písm. h) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. Spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona estným prohlášením podepsaným oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku, ípadn podle 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzením p íslušného orgánu i instituce. Potvrzení nesmí být starší jak 90 dn ke dni podání žádosti o ú ast odst. 1 písm. i) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opat ení podle zvláštních právních p edpis, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvláštních právních p edpis. Pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby. podepsaným odpov dným zástupcem. Spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu vyžaduje zadavatel v návaznosti na kvalifika ní edpoklad podle ustanovení 54 písm. d) zákona. Pokud v rámci zadávaného zadávacího ízení není vyžadováno prokázání spln ní kvalifikace podle 54 písm. d) zákona, není nutné tento kvalifika ní p edpoklad prokazovat odst. 1 písm. j) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek odst. 1 písm. k) zákona - základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního p edpisu ( 5 písm. e) bod 3 zákona. 435/2004 Sb. o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších edpis.) 4. Profesní kvalifika ní p edpoklady podle ustanovení 54 zákona a zp sob jejich prokázání písmeno a) zákona profesní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který p edloží výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, (Nap íklad 2f zákona. 252/1997 Sb., o zem lství, ve zn ní zákona. 85/2004 Sb.) pokud je v ní zapsán. Spln ní tohoto profesního kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení 57 odstavec 1 zákona p edložením výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který podle ustanovení 57 odstavec 2 zákona nesmí být ke dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 dn. Kvalifika ní dokumentace strana 6

7 písmeno b) zákona profesní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který p edloží doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci. Spln ní tohoto profesního kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení 57 odstavec 1 zákona p edložením dokladu o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci písmeno d) zákona profesní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel, který p edloží doklad osv ující odbornou zp sobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prost ednictvím odbornou zp sobilost zabezpe uje, je-li pro pln ní ve ejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních p edpis. (Nap íklad zákon. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, ve zn ní pozd jších p edpis.) Spln ní tohoto profesního kvalifika ního p edpokladu prokáže dodavatel podle 57 odst. 1 zákona p edložením dokladu osv ujícího odbornou zp sobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prost ednictvím odbornou zp sobilost zabezpe uje, je-li pro pln ní ve ejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních p edpis, a to: osv ením o autorizaci odpov dného zástupce pro p íslušné oprávn ní k podnikání a prohlášením podle 53 odst. 1 písm. i) zákona; jiným dokladem, který osv uje odbornou zp sobilost odpov dného zástupce pro íslušné oprávn ní k podnikání podle zákona. 455/1991 Sb. ve zn ní pozd jších edpis (Živnostenský zákon), tak jak je uvedeno v p íloze. 2 Živnostenského zákona. Jiný doklad lze nahradit estným prohlášením, které bude podepsáno odpov dným zástupcem pro p íslušné oprávn ní k podnikání, z estného prohlášení však musí být patrné, jakým jiným dokladem byla odborná zp sobilost odpov dného zástupce osv ena (nap. úrovní dosaženého vzd lání a délky praxe). 5. Ekonomická a finan ní zp sobilost dodavatele splnit ve ejnou zakázku podle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona Dodavatel p edloží v žádosti o ú ast estné prohlášení o své ekonomické a finan ní zp sobilosti splnit ve ejnou zakázku. estné prohlášení bude podepsáno oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku. 6. Technické kvalifika ní p edpoklady podle ustanovení 56 zákona a zp soby jejich prokázání Uchaze jako sou ást žádosti o ú ast doloží vypln nou tabulku Seznam doklad k prokázání technických kvalifika ních p edpoklad (v tišt né podob a sou asn v datové editovatelné podob ), v níž uvede soupis doklad, kterými v nabídce prokazuje spln ní technických kvalifika ních edpoklad. Položky, které je t eba v tabulce vyplnit, odpovídají požadavk m 59 odst. 6 zákona. Tabulka bude p enesena do Protokolu o posouzení kvalifikace. Vypln ním tabulky p ímo uchaze em bude zamezeno zkreslení údaj, které mají být uvedeny v Protokolu o posouzení kvalifikace. Zadavatel si však vyhrazuje právo opravit p ípadné chyby i rozdíly, pokud údaje v tabulce nebudou odpovídat doklad m doloženým v žádosti o ú ast. Kvalifika ní dokumentace strana 7

8 odstavec 3 písmeno a) zákona tento technický kvalifika ní p edpoklad spl uje dodavatel, který p edloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osv ení objednatel o ádném pln ní nejvýznamn jších z t chto stavebních prací; tato osv ení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provád ní stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ádn a odborn. 1) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno a) zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a doklad pro tento technický kvalifika ní p edpoklad takto: dodavatel ve své nabídce p edloží seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let; dodavatel ve své nabídce p edloží osv ení objednatel o ádném pln ní obdobných stavebních prací. Tato osv ení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provád ní stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ádn a odborn. 2) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno b) zákona stanovuje zp sob prokázání spln ní tohoto technického kvalifika ního p edpokladu takto: dodavatel ve své nabídce p edloží seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, a to formou vypln né tabulky P ehled realizovaných zakázek, která je sou ástí zadávací dokumentace (nebo obdobného p ehledu, který bude obsahovat údaje uvedené v tabulce). ehled bude mít podobu estného prohlášení, které bude podepsáno oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i dodavatel ve své nabídce p edloží osv ení objednatel o ádném pln ní obdobných stavebních prací. 3) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno c) zákona vymezuje minimální úrove tohoto technického kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti p edm tu této ve ejné zakázky takto: obdobnou stavební prací se rozumí stavby v oblasti rekonstrukce pozemních staveb, jejichž finan ní objem byl alespo 7,5 mil. K bez DPH; zadavatel požaduje prokázat minimáln 3 obdobné stavby dokon ené za posledních 5 let, z nichž alespo 2 byly realizovány za provozu rekonstruovaného objektu odstavec 3 písmeno b) zákona tento technický kvalifika ní p edpoklad spl uje dodavatel, který p edloží seznam technik i technických útvar, jež se budou podílet na pln ní ve ejné zakázky, a to zejména technik i technických útvar zajiš ujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zam stnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 1) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno a) zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a doklad pro tento technický kvalifika ní p edpoklad odpovídající druhu, rozsahu a složitosti p edm tu této ve ejné zakázky takto: dodavatel ve své nabídce jmenovit uvede seznam technik (realiza ní tým), kte í se budou podílet na pln ní ve ejné zakázky v t chto funkcích: hlavní stavbyvedoucí stavbyvedoucí manažer kvality Kvalifika ní dokumentace strana 8

9 2) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno b) zákona stanovuje zp sob prokázání spln ní tohoto technického kvalifika ního p edpokladu takto: dodavatel ve své nabídce p edloží seznam technik (realiza ní tým), kte í se budou podílet na pln ní ve ejné zakázky uvedených výše v tomto odstavci, a to formou vypln né tabulky Realiza ní tým, která je sou ástí zadávací dokumentace. Tabulka má podobu estného prohlášení, které bude podepsáno oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i 3) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno c) zákona vymezuje minimální úrove tohoto technického kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti p edm tu této ve ejné zakázky takto: hlavní stavbyvedoucí 1 osoba stavbyvedoucí 1 osoba manažer kvality 1 osoba odstavec 3 písmeno c) zákona tento technický kvalifika ní p edpoklad spl uje dodavatel, který p edloží osv ení o vzd lání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zam stnanc ( 9 odst. 3 Zákoníku práce) dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpov dných za vedení realizace p íslušných stavebních prací ( 44 odst. 1 Zákona. 50/1976 Sb., ve zn ní Zákona. 83/1998 Sb. a Zákona. 59/2001 Sb.). 1) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno a) zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a doklad pro tento technický kvalifika ní p edpoklad takto: dodavatel ve své nabídce p edloží osv ení o vzd lání a odborné kvalifikaci dále uvedených osob (realiza ní tým) odpov dných za vedení realizace íslušných stavebních prací: hlavní stavbyvedoucí stavbyvedoucí manažer kvality 2) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno b) zákona stanovuje zp sob prokázání spln ní tohoto technického kvalifika ního p edpokladu takto: dodavatel ve své nabídce p edloží dále uvedené doklady o vzd lání, odborné kvalifikaci a praxi pro každou z osob realiza ního týmu: doklad o vzd lání osv ení o autorizaci v p íslušném oboru, a to pro hlavního stavbyvedoucího; doklad o vzd lání VŠ diplom a (nebo) maturitní vysv ení, a to pro každou z osob realiza ního týmu; doklad o odborné kvalifikaci - délce praxe - estné prohlášení, které bude podepsáno osobou, jež délku praxe prokazuje, a to pro každou z osob realiza ního týmu; doklad o odborné kvalifikaci - referencích - p ehled zakázek realizovaných osobou, která své reference prokazuje s uvedením údaj o objemu, po tu a rozsahu referencí, a to pro každou z osob realiza ního týmu. P ehled zakázek realizovaných osobou, která své reference prokazuje, bude mít podobu estného prohlášení a bude podepsán osobou, která své reference prokazuje; 3) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno c) zákona vymezuje minimální úrove tohoto technického kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, Kvalifika ní dokumentace strana 9

10 rozsahu a složitosti p edm tu této ve ejné zakázky pro každou z osob uvedených výše v tomto odstavci takto: hlavní stavbyvedoucí minimální úrove vzd lání: VŠ v oboru pozemní stavby, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby; minimální odborná kvalifikace délka praxe minimáln 5 let p i vedení realizace pozemních staveb, s referencí alespo 2 pozemních staveb, na kterých p sobil ve funkci stavbyvedoucího, a jejichž náklady byly alespo 7,5 mil. K bez DPH za každou stavbu. stavbyvedoucí minimální úrove vzd lání: SŠ v oboru pozemní stavby; minimální odborná kvalifikace délka praxe minimáln 3 roky p i vedení realizace pozemních staveb, s referencí alespo 1 pozemní stavby, na které p sobil ve funkci stavbyvedoucího, a jejíž náklady byly alespo 7 mil. K bez DPH. manažer kvality minimální úrove vzd lání: SŠ; minimální odborná kvalifikace délka praxe minimáln 3 roky ve funkci manažera kvality na stavbách pozemních staveb, s referencí alespo 1 pozemní stavby, na které p sobil ve manažera kvality, a jejíž náklady byly alespo 7 mil. K bez DPH. Ustanovení lena realiza ního týmu na pozici manažera kvality požaduje zadavatel bez ohledu na to, zda je dodavatel certifikovaným dodavatelem v systému ízení kvality, i nikoliv odstavec 3 písmeno e) zákona tento technický kvalifika ní p edpoklad splní dodavatel, který p edloží p ehled pr rného ro ního po tu zam stnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na pln ní zakázek podobného charakteru a po tu vedoucích zam stnanc ( 9 odst. 3 zákoníku práce.) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. 1) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno a) zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a doklad pro tento technický kvalifika ní p edpoklad takto: dodavatel ve své nabídce p edloží p ehled pr rného ro ního po tu zam stnanc dodavatele podílejících se na pln ní stavebních zakázek v profesi zedník, omítká, betoná podílejících se na pln ní stavebních zakázek za poslední 3 roky. 2) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno b) zákona stanovuje zp sob prokázání spln ní tohoto technického kvalifika ního p edpokladu takto: ehled pr rného ro ního po tu zam stnanc dodavatele bude uveden v tabulce Po et zam stnanc, která je sou ástí zadávací dokumentace. Tabulka má podobu estného prohlášení, které bude podepsáno oprávn nou osobou dodavatele v souladu se zp sobem jednání právnické i fyzické osoby podle obchodního i ob anského zákoníku. 3) Zadavatel v souladu s ustanovením 56 odstavec 5 písmeno c) zákona vymezuje minimální úrove tohoto technického kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti p edm tu této ve ejné zakázky takto: dodavatel prokáže, že minimální pr rný ro ní po et zam stnanc dodavatele podílejících se na pln ní stavebních zakázek v profesi zedník, Kvalifika ní dokumentace strana 10

11 7. Zm ny v kvalifikaci omítká, betoná je 10 osob, podílejících se na pln ní stavebních zakázek v každém roce za poslední 3 roky. i zm nách kvalifikace je povinen dodavatel postupovat v souladu s ustanovením 58 zákona. 8. Nespln ní kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, musí být zadavatelem vylou en z ú asti v zadávacím ízení. Zadavatel dodavateli vylou ení z ú asti v zadávacím ízení bezodkladn písemn oznámí s uvedením d vod. 9. UPOZORN NÍ V zadávacím ízení prokazuje dodavatel kvalifikaci ve lh pro podání žádosti o ú ast ( 52 odst. 1 zákona). Zadavatel v procesu posuzování kvalifikace dodavatel je sice oprávn n požadovat po dodavateli, aby písemn objasnil p edložené informace i doklady prokazující kvalifikaci nebo p edložil další informace i doklady prokazující kvalifikaci ( 59 odst. 4 zákona), avšak takto dodate p edložené doklady i informace musí prokazovat, že kvalifikace byla spln na ke dni podání žádosti o ú ast ( 57 odst. 2 zákona). Zadavatel proto upozor uje, že zejména u doklad, které mají omezenou platnost (výpis z obchodního rejst íku, výpis z rejst íku trest fyzických a právnických osob, potvrzení o bezdlužnosti finan ního ú adu a správy sociálního zabezpe ení) je t eba, aby tyto doklady byly datovány nejpozd ji ke dni podání žádosti o ú ast. P i postupu zadavatele podle 59 odst. 4 zákona proto nelze p edkládat tyto doklady datované po dni podání žádosti o ú ast, nebo takto datované doklady nem že zadavatel p ijmout k prokázání kvalifikace!!! Kvalifika ní dokumentace strana 11

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): ve vztahu

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výzkumné a vývojové služby Zadávací dokumentace obsahuje: Podrobné základní podmínky zadávacího řízení Část č. 1 Krycí list nabídky Část č. 2 Obchodní podmínky Část

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče Mlázovické služby, s.r.o., IČ: 28822773, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZADAVATEL Název zadavatele: Mlázovické služby,

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Revitalizace parku Kampa a rekonstrukce Werichovy vily Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ustanovením 28 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST. Zadavatel: MONTS s.r.o.

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST. Zadavatel: MONTS s.r.o. TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST Zadavatel: MONTS s.r.o. Obsah 1. Identifikační údaje zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost zastupující zadavatele...

Více

Modernizace farmy Požáry

Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Modernizace farmy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce výtahů II Nemocnice Vyškov Zadávací dokumentace obsahuje: Podrobné základní podmínky zadávacího řízení Část č. 1 Krycí list nabídky Poliklinika Část č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení na stavební práce: KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Zadavatel: Obec Kohoutov se sídlem: Kohoutov č. p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ/DIČ: 00278017/CZ00278017,

Více

Praze dne: 01.03.2012. Výtisk číslo: 1 Počet listů:

Praze dne: 01.03.2012. Výtisk číslo: 1 Počet listů: K čj 359-1/2012/DP - ÚVN Praze dne: 01.03.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka

Více

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie Dodávky Zadána postupem mimo Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Název: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 Zveřejněno v IS

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce M sto eský Krumlov Vás vyzývá k podání nabídky na Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce na akci Odstran ní bodových závad na místní komunikaci spojující silnici

Více

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. (dále jen Zadávací dokumentace ) se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více

nabídky KONCESNÍ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE PRO PROJEKT: OBEC VYSOČANY ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

nabídky KONCESNÍ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE PRO PROJEKT: OBEC VYSOČANY ČOV A STOKOVÁ SÍŤ Projekt bude financován ze zdrojů EU Fond soudržnosti Koncesní dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Koncesní dokumentace pro koncesní řízení malého rozsahu zadané v řízení v souladu se Závaznými

Více

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace v souladu se Sm rnicí. 3 Královéhradeckého kraje Zadavatel: Název: Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Rychnov nad Kn žnou, U Stadionu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní zajištění pneuservisu pro společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Radiofarmaka 18 F-Fludeoxyglukosa pro Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Radiofarmaka 18 F-Fludeoxyglukosa pro Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku na uzavření rámcové smlouvy: Radiofarmaka

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více