STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra"

Transkript

1 STROJNCKE TABULKY Čtvrté doplnené vydání POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra

2 r- i OBSAH ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy pro obvody a obsahyrovinnýchútvaru 4 výpočtové vztahy pro objemyapovrchy prostorových útvaru 9 VELČNY A JEDNOTKY Veličiny a jednotky (výber z ČSN) 15 Veličiny a jednotky v mechanice 26 Tabulky prevodních vztahu 27 MECHANKA Pasivní odpory - tfení 34 Pružnost a pevnost 35 Moduly pružnosti v tahu ve smyku a Poissonova čísla 35 Vzperná pevnost pfímých prutu 36 výpočtové vztahy pro plochy kvadratickémomentypolárnímomenty 39 Vetknuté nosníkya nosníky o dvou pod perách 44 Vetknuté nosníky stejné pevnosti o o o o 46 i Nosníky stejné ptnosti o dvou podpérách o o o o o o o o o o o 48 o Součinitele vzpemosti mezí1í štíhlost irepružnf vzper o o o o o o o o o o 50 Tvarový součinitel o o o o o o o o o o o 51 Vrubový soúčinitel skutečného zhuštení napétí o o o o o o o o o 52 Součinitel velikosti součástí : o o o o o o 53 Součinitel stavu povrchu součástí o o o o o o o o o o o o o o o o o o 53 Mechanické hodnoty základních konstrukčních materiálu o o o o o o o o o 54 TERMOMECHANKA Sdílení tepla o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 58 Stavební a izolační hmoty o o o o o o o o o o o o o o o o 59 Fyzikální hodnoty uvedených tuhých látek o o o o o o o o o o 60 Teplotní součinitel délkové roztažnosti tuhých látek o o o o o o o o o o 61 Fyzikální hodnoty technických plynu o o o o o o o o o o o o o 62 Fyzikální hodnoty kapalin o o o o o o o o o 63 Spaná tepla ve výhfevnosti paliv o o o o o o o o o o 63 Merné objemy prehráté vodní páry o o o o o o o o o o o o o o o o 64 Entalpie prehráté vodní páry o o o o o o o o o 65 Sytá vodní pára a voda - usporádání podie teplot o o o o o o o o o o o o o o 66 Sytá vodní pára a voda - usporádání podie tlaku o o o o o o o o 67 Vlhký vzduch pn tlaku Pa o o o o o o o o o o o o o o o o 69 TECHNCKÉ KRESLENÍ Normání délkové rozmery o o o o o o o o o o o o o 71! V

3 Technická dokumentace Grafické prvky 73 Latinská abeceda 74 Ŕecká abeceda 78 Rozmery písmen a velikosti mezer 80 Mefítka 81 Typy čar a jejich význam 82 Tloušťky čar a skupiny čar 82 Soustava tolerancí a uložení Vzorce pro základní tolerance Znázornení tolerančních polí der a hfídelu pro ruzná uložení 86 Úchylky der a hfídelu 87 Číselué hodnoty lolerancí Mezní úchylky tolerančních polí der pro jmenovité rozmery od l do 500 mm Mezní úchylky tolerančních polí hfídelu pro jmenovité rozmery od 1 do 500 mm Doporučená uložení v soustave jednotné díry pro rozmery od l do 500 mm 122 Dopoľučená uložení v soustave jednotného hfídele pro rozmery od 1 do 500 mm 123 Pfíklady uložení Základní pravidla tolerování 124 Všeobecné tolerance Tolerance tvaru a polohy Značky progeometrickétolerování 128 Pfedepisování tolerancí tvaru a polohy na výkrese 129 Zjednodušené označování tyčí a profilu 131 Označování profilu 135 Doporučené obrazové provedení značek 136 Mezní úchylky netolerovaných rozmeru 137 Tolerování délkových a úhlových rozmeru 138 Nepfedepsané geometrické tolerance Geometrické tolerování Geometrické požadavky na výrobky (GPS) 144 Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobku Grafické značky struktury povrchu Skladba úplné grafické značky povrchu Pfíklady označování 151 Stfedící dulky Stfedící dulky se závitem a s vrcholovým úhlem 152 Zaoblení a zkosení hran 155 Zápichy Pružiny Výrobní výkresy pružin Ozubená kola moduly 158 Popisové pole 159 Seznamy položek 160 Pravidla pro kreslení výkresu ozubených kol Ŕetezová kola Rýhování pfímé 168 Vroubkování pravoúhlé a kosoúhlé 170 Jemné drážkování 170 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu Rovnobokédrážkováníválcových hfídelus vnitfnímstfedením Tolerance der a hfídelô Válcové konce hfídelu 176 Dovolené točivé momenty pfenášené konci hfídelu 178 V

4 Značky pro kincmatickáschémata 181 Značky pro kreslení potrubí 192 Značky pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat 201 MATERÁL Y ČÍsclné omačování a rozdelení ocelí k tvmení 208 Systém zkráceného označování ocelí 217 Systém ČÍselného označování ocelí 217 Číselné omačování a rozdčlení slitin železa na odlitky 220 Číselné označování težkých a lehkých neželezných kovu 221 Hliník a slitiny hliníku 224 Číselné označování a rozdelení plastu 230 TfÍdení a označování pryže 231 Vlastnosti a použití vybraných materiá1i\ 232 Oceli k tvárení 232 RovnovážnýdiagramFc - C 239 Závislost tvrdosti na pevnosti materiálu 241 Nástrojové matcriály 242 Slinuté karbidy 250 Druhy vlastnosti asiožení slinutých karbidô 251 Doporučené použití slinutých karbidu 252 Keramické fczné materiály 255 Supertvrdé remé materiály 256 Slitiny železa na odlitky 257 Težké neželezné kovy 260 Lehké neželezné kovy 262 Plasty 264 Vybrané vlastnosti kovových vodivých materiá1i\ 270 Ocelový a litinový odpad 271 Polotovary 274 Pásy a pruhy z ocelí thd 10 a válcované zatepla 274 Plechy tenkč z ocelí tnd 10 až 16 válcované zatepla 276 Plechy ocelové pozinkované 278 Plechy ocelové žebrované z ocelí tfíd 10 a válcované zatepla 279 Tyče kruhové válcované zatcpla normální a zvýšené pfesnosti 280 Tyče čtvercové válcované zatepla normál ní a zvýšené pfesnosti 282 Tyče ploché válcované zatepla normální a zvýšené pfesnosti 284 Široká oce! thdy 10 a válcovaná zatepla 286 Plechy tlusté z ocelí thd 10 až 16 válcované zatepla 288 Tyče prufezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované zatepla 289 Tyče prôfezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcovaných zatepla 291 Tyče pri\fezu [ z ocelí thd 10 a válcované zatepla 293 Tyče prufezu [PE z konstrukčních ocelí válcované zatepla 294 Tyče prufczu U z ocelí tnd lo a válcované zatepla 295 Tyče prufezu UE z ocelí tfíd () a válcované latepla 296 Tyče prufezu T l ocelí thd 10 a válcované zatcpla 297 Trubky ocelové závitové bežné 298 Trubky ocelové závitové zesílené 299 Trnbky ocelové bezešvé tváfené zatepla 300 Trubky ocelové bezešvé čtvercové tváfené latepla 302 Trubky z ocelí tfíd a 12 podélné svafované hladké 304 Tažený ocelový drát pro všeobccné účely 305 Tyče šestihranné z ocelí tfid až 16 tažené zastudena s úchylkami h a h Tyče kruhové z ocelí tfíd až 16 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 308 V

5 Tyče čtvercové z ocelí ttíd a 12 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 309 Tyče plochéz ocelí tnd a 12 taženézastudenas úchylkamihl 1 a hl2 310 Tyče čtvercové z oceli 600 tažené zastudena s úchylkami h9 na klíny a pera 312 Tyče ploché z oceli 600 tažené zastudena s úchylkami h9 pro šíiku a hll pro tloušťku na klíny a pera 313 Tenkostennéprofilyocelovéuzavrenéčtvercové 314 Tenkosténné profily ocelové uzavrené - obdélníkové 315 Tenkostenné profily ocelové uzavrené - tvaru L 316 Plechy z oceli ttídy 17 válcované zatepla 317 Plechy z ocelí tndy 19 válcované zatepla 319 Široká ocel válcovaná zateplá z ocelí tnd 12 až 16 a 19 vysoké presnosti 321 Tyče nožové symetrické z ocelí tnd a 19 válcované zatepla 323 Jmenovité rozmery pnčného prôrezu mezní úchylky a hmotnosti 323 Délky a jejich mezní úchylky 324 Tyče piilkruhové a úsečové z ocelí ttídy 19 válcované zatepla 325 Jmenovité rozmery pnčného prôrezu mezní úchylky a hmotnosti 325 Délky a jejich mezní úchylky 325 Mezní úchylky pnmosti 325 Hliník a slitiny hliníku plechy pásy a desky tváfené zatepla Hliník a slitinyhliníku - plechy pásy a desky tváfené zastudena 328 Tyče kruhovéz hliníkua slitinhliníkulisované zatepla 331 Tyče čtvercovéz hliníkua slitinhliníkulisované zatepla 332 Tyče kruhovéz hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 333 Tyče ploché z hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 335 Tyče šestihrannéz hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 336 Trubkykruhovéz hliníkua slitinhliníkutaženézastudena 338 Tyče kruhovéz media slitinmeditaženézastudenas meznímiúchylkamihl2 a hll 340 Tyče plochéz media slitinmeditaženézastudenas meznímiúchylkamihb 342 Tyče Šestihrannéz media slitinmeditaženézastudenas meznímiúchylkamih 344 Trubkykruhovéz media slitinmeditaženézastudena 346 Desky z nemekčenéhopolyvinylchloridu(pvc) 348 Trubkyz nemékčenéhopolyvinylchloridu(pvc) pro tlakovápotrubí 349 Tyče z nemékčenéhopolyvinylchloridu(pvc) 351 Trubkyz polyethylenu 352 STROJNÍ SOUČÁST Závity 354 Označovánízávitô 356 Metrickézávity 357 Výbér doporučenýchmezníchúchylekso metrickéhozávitu 362 Hodnotymezníchúchylek metrickéhozávitu Uložení s vôlí 363 Šrouby 365 Metrickézávity Pfechodnáuložení 368 Metrickézávity Uloženís presahem 374 Metrické závity projemnoumechanikua optiku 375 Trubkovézávity pro spojenetésnícína závitech 378 Trubkovézávity pro spojetésnícína závitech 381 Lichobéžníkovýrovnoramennýjednochodýzávit 383 Lichobežníkovýnerovnoramennýzávit 385 Šrouby Konce šroubôs vnéjšímmetrickýmzávitemso 387 Výbehy vnéjšíhometrickéhozávitu 388 Výbéhy vnitfníhometrickéhozávitu 389 Drážky vnéjšíhometrickéhozávitu 390 Drážky vnitrníhometrickéhozávitu 391 Válcové zahloubenípro šroubyse šestihrannouhlavoua pro šestihrannématice s podložkou 392 V

6 Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou o o o o o o o o o o o o o 393 Kuželové osazené zahloubení pro zápusmé hlavy šroubu o o o o o o o o o o o o o o o o o 394 Díry pro šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 395 Prostor potrebný pro užití klíčfi na šestihrany o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 399 ffehled šroubfi a matic o o o o o o o o o o o o o o o o o o 400 Výchozí materiály pro šrouby a matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 403 Tolerance spojovacích součástí o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 404 Šrouby a matice s prfimery závitfi od 16 mm do 150 mm o o o o o o o o o o o o 404 Šrouby se šestihrannou hlavou s normální a redukovanou hladkou částí dríku o o o o o o o 406 Lícované šrouby s dlouhým a krátkým závitem o o o o o o o o o o o o o o o o 409 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlave o o o o o o o o o o o o o o o o o 410 Šrouby s malou válcovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o 412 Šrouby s válcovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 413 Šrouby s válcovou hlavou s vnitiním šestihranem o o o o o o o o o o o o o o o o o o 414 Šrouby s pulkulovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 415 Šrouby se zápustnou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 416 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 417 Závrtné šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o o 418 Hloubka der pro závrtné šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o 419 Jmenovité délky pro šrouby a závrtné šrouby o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 420 Stavecí šrouby s drážkou a s plochým koncern ČSN EN s kuželovým dfilkem ČSN EN s čípkem ČSN EN s hrotem ČSN EN o o o o o o o o o o o o 421 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou o o o o o o o o o o o o o o o o 422 Šrouby do plechu s pulkulatou hlavou s ktížovou drážkou o o o o o o o o o o o o o o o o 423 Kiídlaté šrouby a matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 424 Matice Šestihranné matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 425 ffesné šestihranné matice malé o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 428 Uzavrená matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 428 Korunové matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o 429 V álcové matice s drážkou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 430 Rýhovanématice o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 431 Kruhové matice se zárezy pro upínací a stahovací pouzdra o o o o o o o o o o o o o o o o o 432 Samojistná šestihranná matice o o o o o o o o o o o o o o o o o o 434 Podložky a závlačkyo Prehled podložek o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 435 Ploché kruhové podložky se zkosením o o o o o o o o o o o o o o o o 438 Podložky pro šrouby s válcovou a pulkruhovou hlavou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 439 Podložky se čtvercovým otvorem pro drevené konstrukce o o o o o o o o o o o o o o o o o o 440 Pružnépodložky o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 441 Pojistné podložky s nosern o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 442 Pojistné podložky s jazýčkem o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 443 Pojistné podložky a vložky k maticím upínacích pouzder o o o o o o o o o o o o o 444 Závlačky o o o o o o o o 445 Čepy kolíkya pojistné kroužky o o o o o o o 446 ~:~~ ~~a~~:y o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o : : : : : : : : : : : ~~ V álcové kolíky nezakalené a kalené o o o o o o o o o 450 Kuželové kolíky nezakalené o o o o o o o o o o o 451 Pružné kolíky se šterbinou o o o o o o o 452 Rýhované kolíky o o o o o o o o 453 Rýhované hreby o o o o o o o o o o o 454 Pojistné trmenové kroužky o o o o 455 o Pojistné kroužky pro hffdele o o o o o o o o o o o 456 Pojistné kroužky pro díry o o o o o o o o 458 o Nýty o o o o o o o o 460 X

7 Nýty s pulkulovou hlavou Zápustnénýty 462 Trubkové nýty 463 ~~a~ru 464 Klíny drážkové ~ Pera tčsná 466 Pera výmenná s clvema nebo jeclním pfídržným \roubem 467 Pera Woodruffova 468 Úchylky rozmerll klínu per a drážek 469 Ložiska 470 Materiály kluzných ložisck 471 Pfehlecl valivých ložisek 471 Úložné plochy pro montáž 473 Kuličková ložiskajednofaclátyp Kuličková ložiska jeclnofadá s kosoúhlým stykem typ Označovánívalivých ložisek 479 Kuličková ložiska dvoufadá typ Válečková ložiska jeclnofadá typ NV NJ NVP 481 Soudečková ložiska dvoufadá typ N 484 Označenídvoufadýchsoudečkovýchložisek 487 Kuželíková ložiskajednofadá typ 302 3m AxiáJní kuličková ložiska jednosmčrná s kosoúhlým stykem 489 Axiální válečková ložiskajednosmčrná 492 Jehlová ložiska jednofadá 494 Prehledpoužitelnostivalivých ložisek 496 Valivá ložiska dynamickáúnosnosta trvanlivost Radiální kuličková ložiska 503 Axiální kuličková ložiska 504 Racliálníválečkováložiska 508 Valivá ložiska - jmenovitá statická Tčsnční 513 únosnost 510 Kroužky kruhového prurezu pro lesnční pohyblivých a nepohyblivých části 518 Tčsnicí kroužky strojírenských šroubení s plochým tčsnčním 519 Pfehled tčsnicíchmanžetvrstvených 52 l Tesnicí kroužky ploché a čočkovité 523 Hfídelové tčsnicí kroužky 524 Zpracované silikonové pryže a jejich vlastnosti 525 Ŕemenové pfevody 527 Ŕemeny 529 Klínové remeny klasického prurezu 530 Úzké klínové femeny pro prumyslové použití 530 Ŕemenice pro klínové femeny klasických prure/u 532 výpočtové prumčryfemeneproklínové femeny 534 Výpočet pfevodu a volba velikosti klínového femene klasických prmezu 535 Výpočet pfevodu a volba velikosti klínového femene u/kého 537 Ŕemenice pro synchronní pohony 543 ~~ry 55 Svarované fetézy zkoušené krátkočlánkové kalihrované ~6 Svarované retezy zkoušené dlouhočlánkové kalibrované 556 Válečkové retézy 558 Pouzdrové retezy rychlohežné 559 Gallovy fetezy 561 Ŕetezová kola pro hnací válečkové i pouzdrové retezy 562 Lanové prevody X

8 \ l Ocelová lana šestipramenná 114 drátu 566 Ocelová lana šestipramenná 162 drátu 568 Ocelová lana šestipramenná krytý Warrington 210 drátu ~ 569 Kladkyabubny pro ocelová lana 571 Výpočet oce1ových Jan pro jeráby a zdvihadla Čelní ozubená kola se šikmými zuby 577 Kuželová Šneková Šroubová soukolí soukolí soukolí Určení ve!ikosti hrídelových spojek Zobrazování pružin 606 Šroubovité pružiny tlačné a tažné 611 Pružiny základní pojmy a výpočet Šroubovité pružiny volba základních rozmeru Šroubovité pružiny válcové tažné s predpetím s obyčejnými oky 619 Talírové pružiny a potrubí Prehled armatur a potrubí 628 Jmenovité tlaky a pracovní prettaky 635 Jmenovité svetlosti 637 Označování potrubí pode provozní tekutiny 638 Tlakové ztráty v potrubí 639 Bezešvé ocelové trubky 641 ffiruby a prírubové spoje 643 Fitinky z temperované!itiny 651 Prevody ozubenými koly 574 Hffdelové spojky Pružiny Armatury TV ÁRENÍ Výkovky 654 ODLÉV ÁNÍ Slévárenskéúkosy modelua od!itku 662 Pffdavky na obrábení ploch odlitku 663 Mezní úchylky rozmeru a tvaru odlitku pro stupeň presnosti Polomery vnitrních zaoblení od1itku ze šedé!itiny 668 SV AROV ÁNÍ A PÁJENÍ Tvary a rozmery svarových ploch 672 Označování svaru na výkresech 682 Základní značky 682 Doplňující značky 684 Ph1dady použití doplňujících značek 684 Ph1dady kombinace základních a dop1ňujících značek 685 Značenísvaru 686 Ph1dady umístení značek svaru 687 Ph1dady značení rozmeru svaru 688 Základní výpočtové vzorce pro svarové spoje 692 Dovolené napetí tupých a koutových svarových spoj U 695 Číselné značení technologií svarování a pájení 700 Druhy výrobku a príslušné metody svarování 702 Prehled obalených elektrod 703 Tavidla pro obloukové svarování pod tavidlem 718 Xl l

9 Trubičkové svarovací dráty pro obloukové svarování v ochranném plynu i s vlastní ochranou 719 Dráty pro svafování plamenem pro legované a žáropevné oceli 721 Ochranné plyny pro obloukové svafování a rezání Svafovací dráty pro metodu MG/MAG 721 Bezpečnost pri svafování 723 Pájení Mekké pájky : 726 Tvrdé pájky Tavidla pro tvrdé pájení težkých kovi! 727 Tavidla pro tvrdé pájení lehkých kovi! 728 PrehledplatnýchAWS norempro základnídruhysvafovacíchmateriáli!a technologiesvafování 728 PfehJed platných evropských norem a jej ich prevod na ČSN a jiné dosud používané normy svafovacích materiáli! OBRÁBENÍ Rozdelení materiáli! podie obrobitelnosti Piídavky na obrábení 732 Soustružení Nože s pájenými bfitovými destičkami ze slinutých karbidi! Revolverové a vyvrtávací nože s pájenými britovými destičkami ze slinutých karbidi! Soustružnické nože z nástrojové oceli rychlorezné 747 Soustružnické nože s vymenitelnými bfitovými destičkami ze slinutých karbidi! 752 Rezné podmínky pro soustružení 759 Vymenitelné bfitové destičky z SK označování 764 Hoblování a obrážení Frézování Prehled fréz z nástrojové oceli rychlorezné Prehled fréz s vymenitelnými britovými destičkami ze slinutých karbidi! Nástrčné frézy 774 Stopkové frézy Rezné podmínky pfi frézování 775 Frézování rovinných ploch válcovou frézou nástrčnou 776 Frézování rovinných ploch frézovací hlavou s bfity SK Vrtání vyhrubování vystružování zahlubování Vrtáky z rychlorezné oceli - prehled 788 Výhrubníky a výstružníky prehled 791 Záhlubníky - prehled Rezné podmínky pro vrtání vyhrubování a vystružování 792 Doporučené prilmery vrtáki! pro závity matic Vrtáky stredicí 600 tvar A Vrtáky stredicí 60 tvar B Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou strední rada 805 Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou se šroubovicí 40 strední rada 807 Vrtáky šroubovité s kužejovou stopkou Výstružníky strojní se zuby ve šroubovici s válcovou stopkou 808 Výstružníky nástrčné s piímými zuby Vyvrtávání 811 Závitníky prehled Závitové čelisti Závitové hlavy 819 Pfehled a značení tváfecích nástroji! na závity 820 Protahovací a protlačovací tmy Upínání protahováki! Pilové kotouče a listy na kovy ~ 825 Broušení 826 X

10 -- Brousicía rezací kotoučea telíska 826 Nástrojez pojenéhobrusiva 829 Písmennéoznačenírozmerubrousicíchmateriálu 831 Pfehledbrousicíchmateriálu 832 Pfľkladznačenľbrousicíchmateriálu 833 Značenľjakosti brousicľhonástroje 834 Bezpečnostnľfaktor 836 Zásadybezpečnostipráce a ochranyzdravpn práci 838 Bezpečnostnľznačky 839 Volbabrousicľhokotoučepodedruhubrousicľhomateriálu 840 Brousicía rezací kotouče 842 UP{NACÍ PRVKY NÁSTROJÚ A PRÍPRAVKÚ Pfehledupínacíchprvkunástroju 848 Prumerynástrojovýchdutinpro nástrojes válcovou stopkou 848 ObrobenéT-drážky 849 Kuželovitostnástrojovýchstopeka dutin 850 Pfehlednástrojovýchkuželu pro stopkyadutiny 850 Koncevretena stopkynástrojua tmu s kuželem7 : Krátkénástrojovékužele Morseovy s vyražečem 852 Kuželovéstopkyadutiny pro vrtačkovásklíčidla 853 Drážkya unašečenástrojovýchkuželu 1 : 30 pro nástrčnévýhrubnľkya výstružnľky 854 Nástrojovéčtyfhranya dutiny 855 Upľnacípouzdrastopkovýchčelnľchválcových fréz s upľnacímišroubyna upínánľválcových stopeks ploškou 856 Pfehledupľnacľchprvkupfľpravku 858 Šroubyse záfezem a s čľpkem 866 Šroubyse čtyrhrannouhlavou a čípkem 867 Šroubys kolľkovourukojetľ 868 Šroubyk otočnýmpodložkáma tfmenum 869 Rychloupľnacíšrouby 870 Vysokématicešestihrannés rovinnoua kulovoudosedacíplochoua s nákružkem 871 Rýhovanématice 872 Rychloupľnacímatice 872 Matices posuvnourukojetí 873 Kruhovépodložkys výrezem 874 Otočnépodložky 875 Otočnétfmeny 876 Pfľtlačnéoperkys dosedacírovinnouplochou 877 Šroubovérozperky 878 Pevnéoperkys válcovou hlavou 879 Operkystavitené 880 Samostavitelnéa stavitenéoperky s kolľkem 881 Podperypodupľnky 882 Stojánkyk podperámpod upľnky 883 Stfedicľvložky 883 Hvezdice 884 Zubovépodpery 885 Kfľdlatérukojeti 885 Pákys výstfednľkem 886 Sedlovéupínky 887 Pákys drážkovýmvýstrednľkem 888 Upľnkyve tvaruu 889 Plochéupínky 890 Zahnutéupínky 892 l X

11 Stredící čepy zploštelé polotovary 895 Pjišťovací kolíky polotovary 896 Čepové západky s knoftíkem Ploché západky 897 Stredící čepy válcové 898 Pevná vrtací pouzdra hladká Pevná vrtací pouzdra s nákružkem 901 Nástrčná vrtací pouzdra Doporučené prumery vrtáku pro závity matíc Rozvadeč - JVS 6809 Prepouštécí ventil LUN Membránové uzávery Zubové čerpadlo ze Druhy kfivkových mechanismu 909 Rovinné a prostorové kfívkové členy Tvary vaček 912 Grafické rešeni tangenciální vačky 914 XV

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-45-L/001 Mechanik seřizovač Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba surového

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování spojů (rozebíratelných i nerozebíratelných),

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

I ; úvod 12. Normální sklonya jehlanovitosti 26 i Sklonyke všeobecnémupoužití 26 Další rada normalizovanýchsklonu 26 Sklonyke zvláštnímúčelum 26

I ; úvod 12. Normální sklonya jehlanovitosti 26 i Sklonyke všeobecnémupoužití 26 Další rada normalizovanýchsklonu 26 Sklonyke zvláštnímúčelum 26 František Drastík a kolektiv STROJNCKE TABULKY PRO KONSTRUKC l DÍLNU MONTANEX 1995 'l STROJNCKÉ TABULKY 3 : OBSAH ; úvod 12 'oo 1 f OBECNÉ NORMY Veličinya jednotky 13 Základní jednotky 13 Vybrané odvozené

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Technologie mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 1. Měřidla a měření o význam

Více

čepy bez hlavy ČSN EN 22340 čepy s hlavou ČSN EN 22341

čepy bez hlavy ČSN EN 22340 čepy s hlavou ČSN EN 22341 Název výrobku Norma čepy bez hlavy ČSN EN 22340 čepy bez hlavy DIN 1443 A,B čepy s hlavou ČSN EN 22341 čepy s hlavou DIN 1444 A,B čepy s hlavou pro vidlice s otvorem pro závlačku DIN 1434 čepy s hlavou

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

STROJNICKE TABULKY. l r. PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber Pavel Vávra ~RA

STROJNICKE TABULKY. l r. PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber Pavel Vávra ~RA J STROJNCKE \ TABULKY Tretí doplnené vydání i l r POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra RA l :o í! OBSAH t 1 ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky technologičnost konstrukce odlitků, výhody a nevýhody slévání v porovnání s ostatními technologiemi, slévárenské materiály - vlastnosti a podmínky odlévání, technologické

Více

63814 ČSN EN ISO 10628 Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla 13010 3.02 1.9.2013 93050 ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010 8.13

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární

Více

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C. Použití Čerpadla CHE jsou určena pro čerpání horké vody, kondenzátů a jiných čistých kapalin do teploty 10 C v průmyslových a ener getických provozech, v teplárenských zařízeních a soustavách přečerpávacích,

Více

Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení.

Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení. Úvod ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Úvod technický systém, technická mechanika 2. Spoje - rozebíratelné spoje

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů tr@bi.cz 2003 Katalog náhradních dílů Trabant Zpracoval: Michal Bidlo Obsah 1 Motor 4 1.1 Válec a kliková skříň...................................................... 4 1.2 Kliková hřídel..........................................................

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

11CZ17680014SP0895 4000 1 5.1.2011 Celní úřad Praha D1 CZ176800 Spojené státy americké US 8481809990 90 2.000

11CZ17680014SP0895 4000 1 5.1.2011 Celní úřad Praha D1 CZ176800 Spojené státy americké US 8481809990 90 2.000 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu KodCelnihoUtvaru ZemeUONazev ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost CelniHodnota PopisZB ROKMESIC aj pro potrubí kotle

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové zapis_casti_stroju_brzdy 08/2012 STR Bd 1 z 5 14. Brzdy Funkce: slouží ke #1 pohybu, příp. jeho (u vozidel) #2 k zajištění #3 polohy (např. břemene u jeřábů, výtahů) Rozdělení: a) #4 brzdy b) #6 brzdy

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie II (VY_32_INOVACE_11_2_ST) Autor: Mgr. Václav Němec, Ing. Stanislav Dlouhý

Tematická oblast: Strojírenská technologie II (VY_32_INOVACE_11_2_ST) Autor: Mgr. Václav Němec, Ing. Stanislav Dlouhý Tematická oblast: Strojírenská technologie II (VY_32_INOVACE_11_2_ST) Autor: Mgr. Václav Němec, Ing. Stanislav Dlouhý Vytvořeno: únor 2013 až květen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení,

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ List č. 1 (Počet stran 22) MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: únor 2006 O B S A H: Plášť úplný Tabulka č. 1

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL uskutečnění výměny obsahu válce (spaliny nahradit čerstvou palivovou směsí nebo vzduchem). DRUHY dnes výhradně u 4-dobých motorů ventily ovládané rozvodem OHC, OHV. ČASOVÁNÍ VENTILŮ

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I... 1 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE I.... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II.... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I.... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II.... 7 MECHANIKA I.... 8 MECHANIKA II.... 9 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I.... 10

Více

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. STATICKÁ TAHOVÁ ZKOUŠKA a) zkušební zařízení a zkušební vzorky b) pracovní

Více

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace TECHNOLOGIE Obor Nástrojař Zpracovala: Ing. Marie Špinlerová 2007 Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 9 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 9 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu praxe Obor vzdělávání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 9 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího

Více

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). SPOJE Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). Řeší se : pouze úpravou spojovaných součástí (přímé spoje) úpravou a použitím spojovacích součástí (nepřímé

Více

ND K M11,M13. Sklad Položka Název položky

ND K M11,M13. Sklad Položka Název položky ND K M11,M13 Sklad Položka Název položky 195600025020102 ZÁVLAČKA 2,5X20 195380518500300 ŠROUB 195460217565000 MATICE 195460203084000 ŠROUB 195341080010800 PODLOŽKA 195360606001500 POJISTKA 195375215560000

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRNSKÁ ČRPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla Jana Sigmunda 9, 01 TÍN CV Tel.: +0 101, +0 011, +0 10 Fax: +0 0, +0 9

Více

Popis: Stav zásoby v ks: Cena v Kč/1ks bez DPH: kuželový kolík (ČSN 02 2153): KOLÍK DIN 1-A1 10x40 12 21,63

Popis: Stav zásoby v ks: Cena v Kč/1ks bez DPH: kuželový kolík (ČSN 02 2153): KOLÍK DIN 1-A1 10x40 12 21,63 Popis: Stav zásoby v ks: Cena v Kč/1ks bez DPH: kuželový kolík (ČSN 02 2153): KOLÍK DIN 1-A1 10x40 12 21,63 válcový kolík (ČSN 02 2150): KOLÍK DIN 7-A2 1m6 x 4 800 0,3 KOLÍK DIN 7-A2 2m6 x 4 1000 0,28

Více

1. Šroubové spoje. 1.1. Závit. Spoje rozebíratelné

1. Šroubové spoje. 1.1. Závit. Spoje rozebíratelné 1. Šroubové spoje Spoje rozebíratelné součásti lze rozpojit bez jejich poškození Spoje se silovým stykem spojované části jsou sevřeny utažením šroubu nebo matice Provedení šroubového spoje Šroub s maticí

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Strojírenská technologie v příkladech pro studijní a učební strojírenské obory SOUBOR ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šmejkal Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cosmos/DesignSTAR.

ABSTRAKT ABSTRACT. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cosmos/DesignSTAR. Modernizace výuky předmětu " Základy konstruování a části strojů " využitím software Inventor, Catia, DesignSTAR Upgrade of Subject Machine Parts Tutorial by software Inventor, Catia, DesignStar using

Více

Nůžky NA SPECiáLNÍ MAtERiáLy

Nůžky NA SPECiáLNÍ MAtERiáLy Nůžky NA SPECiáLNÍ MAtERiáLy 94 10 kleště na řezání trubek na plastové trubky (elektroinstalace) 94 10 185 k řezání plastových trubek bez otřepů (např. plastových pancéřových trubek) s Ø 6-35 není vhodné

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Výhrubníky s kuželovou stopkou ČSN 22 1411. Výhrubníky nástrčné ČSN 22 1414

Výhrubníky s kuželovou stopkou ČSN 22 1411. Výhrubníky nástrčné ČSN 22 1414 Výhrubníky s kužeovou stopkou ČSN 22 1411 Provedení: Materiá výkonná rychořezná oce HSS. Provedení čtyřbřité s jmenovitým rozměrem v toeranci H11 nebo s rozměrem zmenšeným o přídavek pro násedné přesnější

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

MOLYDUVAL speciální maziva. Spreje pro údržbu, mazání a montáž

MOLYDUVAL speciální maziva. Spreje pro údržbu, mazání a montáž speciální maziva Spreje pro údržbu, mazání a montáž výroba speciálních maziv již let! je mezinárodně známá značka pro vysoce výkonná maziva s pozoruhodnými vlastnostmi, pokud se týká schopnosti absorpce

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Tváření kovů - kování

Tváření kovů - kování Tvářecí stroje pro kování Tváření kovů - kování a) pro volné kování Pro volné kování používáme buchary. Ty mohou být: 1) Pružinové buchary patří mezi nejjednodušší tvářecí stroje. Jsou poháněny od elektromotoru

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

OBSAH. - oddíl I. (ocelový spoj. mat.) - oddíl II. (nerezový spoj. mat.) - oddíl III. (spoj. mat. z barevných kovů a plastu)

OBSAH. - oddíl I. (ocelový spoj. mat.) - oddíl II. (nerezový spoj. mat.) - oddíl III. (spoj. mat. z barevných kovů a plastu) OBSAH - oddíl I. ( spoj. mat.) - oddíl II. ( spoj. mat.) - oddíl III. (spoj. mat. z barevných kovů a plastu) 1 022153 Kuželové kolíky 1 1-7 022150 Válcové kolíky 2 2-84 021131 Šrouby s válcovou hlavou

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

101 Těleso čerpadla 132 Mezistěna. 545.2 Zadní ložiskové pouzdro. 550.2 Podložka. 685 Ochranné pouzdro. 813 Stator. 818 Rotor.

101 Těleso čerpadla 132 Mezistěna. 545.2 Zadní ložiskové pouzdro. 550.2 Podložka. 685 Ochranné pouzdro. 813 Stator. 818 Rotor. 20 NTV 73 3 LM 80 819.1 550.2 550.2 950 412.2 Těleso čerpadla Oběžné kolo Těsnící kroužek Těsnící kroužek O 412.2 Těsnící kroužek O Těsnící kruh Distanční kroužek Zadní ložiskové pouzdro Podložka 550.2

Více

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 0, 7 01 Hranice tel.: 02/21 111, fax: 02/202 87 Email: sigmahra@sigmahra.cz 2 2.98. Použití Pístová čerpadla

Více

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost Hodnota SumaPoplatkuCloVymerene CelkovaCastkaPoplatku NazevDruhuDopravy PopisZB

Více

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější. 4. Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením za tepla Nenormalizované polotovary vyráběné tvářením za tepla se vyrábí nejčastěji kováním. Při kování měníme tvar budoucího

Více

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES Verze 1.6 (10.08.2005) ROZTEČ 8 1/19

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

18. Kinematické mechanismy

18. Kinematické mechanismy zapis_kinematicke_mechanismy_108/2012 STR Cc 1 z 6 18. Kinematické mechanismy Přenáší pohyb a zároveň mění jeho a #1 #2 18.1. Hřebenové ozubení mění pohyb pastorku na #3 #4 pohyb hřebenu nebo naopak vznikne

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

Ruční nářadí. 208 Doporučené ceny bez DPH Jednotlivé a náhradní díly od strany 428 po stranu 434. Kleště. Kleště

Ruční nářadí. 208 Doporučené ceny bez DPH Jednotlivé a náhradní díly od strany 428 po stranu 434. Kleště. Kleště Kleště Kleště Kombinované kleště [1850] / silové kombinované kleště [1851] 211 Kleště na drát [1802 1804] 211 Ploché kleště / úzké ploché kleště [1841] 212 Rabicové/monýrovací kleště [1810] 213 Univerzální

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí J1 Systémové armatury Easytop

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí J1 Systémové armatury Easytop _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:40 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Systémové armatury Easytop _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:40 15 Ventily se šikmým

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162 SKUPINA 558 KLEŠTĚ Kleště instalatérské s nylonovými čelistmi Tělo z kalené oceli, výměnné nylonové čelis ti a rukojeti s povlakem z pojeného vinylu. Pro použití na jemné nebo dokončené kom ponenty, na

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 13

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

W.H.MÜLLER, s.r.o. KATALOG VÝROBKŮ

W.H.MÜLLER, s.r.o. KATALOG VÝROBKŮ W.H.MÜLLER, s.r.o. KATALOG VÝROBKŮ W.H.MÜLLER, s.r.o. Na základě mnohaletých zkušeností svého hlavního partnera firmy Wilhelm Herm. Müller Garbsen GmbH Mulco Gruppe, vám nabízíme rozsáhlou pomoc v oboru

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

PRIMA DUO Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L 32.7

PRIMA DUO Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L 32.7 Všeobecné informace : Uzavírací klapky jsou moderní průmyslové armatury, které v současné sobě stále více nahrazují šoupátka, ventily a kulové kohouty v nižších tlacích. Provozují se hlavně kvůli takovým

Více

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000)

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) 235 0. DEFINICE A VŠEOBECNÉ PŘEDPISY Čl. POPIS 000 Čtení Tyto předpisy jsou vytvořeny tak,

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více

CENÍK Kč. Platnost od 01.08.2011

CENÍK Kč. Platnost od 01.08.2011 TRUBKY Trubka PN 20-4 m 16x2,7 m 101016 0,11 0,28 160 17,30 20x3,4 m 101020 0,17 0,44 100 23,00 25x4,2 m 101025 0,27 0,73 60 36,20 32x5,4 m 101032 0,43 1,10 40 57,60 40x6,7 m 101040 0,67 1,83 24 87,80

Více