6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek"

Transkript

1 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických kmitů) se používají dříve probírané snímače tenzometrické, piezoelektrické, indukčnostní, indukční, kapacitní, odporové a optoelektrické. Měření polohy bylo řešeno v kapitole pasivních snímačů. V této kapitole se budeme zabývat měřením tlaku, síly a mechanického kmitání. 6.1 Měření tlaku Tlak je definován jako síla působící kolmo na plochu. Obě veličiny můžeme vzájemně přepočítávat. F p = S kde F je síla, S plocha, na kterou síla působí. Často se měří hydrostatický tlak, na kterém jsou založeny hydrostatické tlakoměry. p = h ρ g kde h je výška kapalinového sloupce, e měrná hmotnost kapaliny, g tíhové zrychlení. Jednotkou tlaku v SI soustavě je Pascal - Pa [N/m 2 ]. Často tlak vyjadřujeme v jednotkách násobků Pa, což je kpa nebo MPa. Rozdělení tlakoměrů My se budeme v dalším zabývat hlavně elektrickými manometry, předtím několik příkladů deformačních manometrů.

2 6.1.1 Deformační manometry Deformační manometry využívají pro měření tlaku pružných deformací těchto základních deformačních prvků: - dutě zakřiveně trubice - membrány - vlnovce - deformační krabice Všechny deformační prvky vykazují při působení tlaku poměrně velké přestavné síly, ale poměrně malé deformační změny. Klasické deformační manometry potřebují pro zvětšení citlivosti mechanické zesilovače, jako je např. táhlo s ozubeným segmentem a s pastorkem. Pro převod jejich údaje na elektrický signál jsou k dispozici odporové, indukčnostní a kapacitní vysílače výchylky. Jedná se o levné, přenosné a dostatečně přesné manometry s třídou přesnosti podle rozsahu a provedeni 0,5 až 4,0 s velkým měřicím rozsahem. Jejich konstrukce je jednoduchá a robustní, což je výhodou pro provozní měření. Trubicové manometry Trubicové manometry jsou nejrozšířenější provozní manometry, Jejich deformačním členem je dutá trubice s uzavřeným koncem, jehož posun je mírou tlaku přiváděného do vnitřku trubice. Trubice může být zahnutá do kruhového oblouku, nebo stočená do válcové nebo ploché spirály. Manometry s trubicí zahnutou do oblouku se středovým úhlem 270 se nazývají Bourdonovy manometry. Stoupne-li tlak v trubici, pak se zvětší síla, působící na plochu trubice na vnějším poloměru zakřivení oproti síle, působící na poloměru vnitřním, což způsobí změnu průřezu trubice a její úměrné napřímení. Obr. 6.2 Schéma Bourdonova manometru

3 Rozsah trubicových manometrů závisí na rozměrech a materiálu trubice a je udán řadou 1,0; 1,8; 2,0; 4,0; 6,0 x 10 n, kde n = 0, 1, 2, 3 pro jednotky tlaku Pa, kpa a MPa až do rozsahu řádu 0-2 x10 3 MPa. Pro provozní měření se vyrábějí s třídou přesnosti 1; 1,5; 2,5; 5, pro laboratorní měření a jako kontrolní manometry se zdvojeným měřicím systémem s třídou přesnosti 0,1 a 0,5 podle ČSN Membránové manometry Deformačním prvkem membránových manometrů je pružná membrána upjatá po obvodu k pouzdru manometru. Na jednu její stranu působí tlak, případně na obě její strany diferenční tlak, což způsobuje její průhyb ve směru většího tlaku. Tento průhyb je velmi malý ( nesmí docházet k trvalým deformacím membrány), a proto má každý membránový manometr zesilovací převod na ukazovatele. Membrány jsou kovové nebo z umělé hmoty. Membrány z umělé hmoty mají vyztužený střed kovovým talířem a jsou doplněny pružinou, protože nemají vlastní tuhost. Z důvodu linearizace závislosti průhybu na přetlaku jsou v membránách vylisované soustředné drážky a v tlakovém prostoru u kovových membrán je vložena pružina. Obr. 6.3 Snímače membránových manometrů a) plochá membrána z umělé hmoty s výztuží, b) plochá membrána s pružinou, c) zvlněná kovová membrána, d) dvojitá membrána vyplněná kapalinou Výhodou membránových manometrů je jejich malá setrvačnost a menši citlivost na otřesy a mírné rázy a dále použitelnost pro měření tlaku suspenzí, protože oproti trubicovému manometru je možno membránový manometr snadněji vypláchnout. Rozsah membránových manometrů je možno volit z již uvedené řady rozsahů u trubicových manometrů, a to od 0-2,5 kpa do maximálně 0-2,5 MPa přetlaku. Vlnovcové manometry Deformačním členem vlnovcových manometrů je vlnovec - uzavřená tenkostěnná bezešvá trubka s vyválcovanými příčnými vlnkami. Účinkem tlaku přiváděného do jeho vnitřku se vlnovec úměrně protáhne (obr.6.4). Pro měřeni tlakové diference se přivádí rozdílný tlak do vnitřku vlnovce i do uzavřeného prostoru vně vlnovce. Vlnovce se vyrábějí z beryliové bronzi, tombaku nebo oceli. Materiál se volí podle použitého rozsahu tlaku, který je možno vybrat z již uvedené řady rozsahů 0-1kPa až do 0-40 kpa. Kvůli lepší linearitě tlakové stupnice bývá uvnitř vlnovce zabudovaná pružina. Velmi rozšířené jsou diferenční manometry nazývané Bartonova cela, které se používají na měření tlakové diference vznikající na škrticích orgánech průřezových průtokoměrů. Je to v podstatě systém dvou vlnovců spojených táhlem a vyplněných kapalinou (obr. 6.5).

4 Obr. 6.4 Snímače vlnovcových manometrů a) vlnovec průtokoměrů b) vlnovec s pružinou Přestavení táhla je mírou působící tlakové diference a přenáší se torzní trubkou na ukazatele. Proti přetažení chrání vlnovec pružina v minusové komoře manometru. Při měření pulzujících tlaků je možno zavést tlumení jejich amplitudy přiškrcením obtoku, viz obr Ve vlnovci v plusové komoře je přepážka s otvory, která umožňuje kompenzaci objemových změn kapaliny způsobených změnou teploty. Torzní trubky se často používá podobně jako deformačních členů k vyvedení pohybu z tlakového prostoru. Je to tenkostěnná kovová trubice na jednom konci upevněná, na druhém konci uzavřená, Působením tečné síly na obvodu dna se trubice kroutí ve směru síly, Tato deformace se převádí na pohyb tyčinky upevněné ke dnu trubice Obr. 6.5 Schéma Bartonovy cely Měření tlaku elektrickými tlakoměry Elektrické tlakoměry transformují malé deformace deformačních členů na elektrický signál bez mechanického pohybového ústrojí. Kapacitní manometr Kapacitní manometr pracuje na principu diferenciálního kondensátoru. V kapacitním snímači tlakové diference (obr. 6.6) jsou změny tlaku přenášeny přes oddělovací membrány na membránu měřící, která je uložena uprostřed tzv. tlakové komory. Po obou stranách měřící komory jsou umístěny desky kondensátoru, které spolu s kovovou měřící membránou tvoří diferenční kondensátor. Dielektrikem a zároveň pomocnou oddě1ovací kapa1nou je

5 si1ikonový olej. Tento kapacitní snímač umožňuje měření tlakově diference, t1aku, h1adiny a průtoku s přesností 0,25 %. Rozsahy tlaku jsou 0 - l,5 kpa až kpa, povolená teplota snímače v rozmezí -40 C až +110 C Obr. 6.6 Schéma kapacitního manometru Indukčnostní manometr Indukčnostní manometr je v podstatě deformační manometr (podobně jako kapacitní) s membránou nebo vlnovcem uzpůsobeným pro měření přetlaku nebo tlakové diference. Deformace jsou zde snímány indukčnostním snímačem. Obr. 6.7 Schéma indukčnostního manometru Piezoelektrický manometr Piezoelektrickými manometry je možno měřit tlaky do 100 Mpa i výše, vhodné jsou však především pro měření dynamických tlaků. Piezoelektrické snímače se zhotovují z malého počtu krystalových výbrusů, obvykle z přirozeného nebo syntetického křemene (obr. 6.8). Tlak je přiváděn na kovovou membránu jejíž deformace se přenášejí prostřednictvím kovových destiček na dva piezoelementy uspořádané paralelně, takže se jejich náboje sčítají. Izolované elektrické vývody vedou na elektronický zesilovač.

6 Obr. 6.8 Schéma piezoelektrického snímače tlaku Tenzometrické manometry Současné tenzometrické snímače tlaku je možno rozdělit do pěti skupin podle provedení jejich čidel. snímače s kovovými tenzometrickými prvky zhotovenými z kovových vláken o průměru od 20 do 30um nebo z kovové fólie o tloušťce od 2 do l0um. Tyto prvky se obvykle lepí na deformační člen tlakoměru snímače s polovodičovými prvky - křemíkovými destičkami o tloušťce 10-20um, které se také nalepují na deformační člen. snímače s kovovými nebo polovodičovými prvky spojenými bezprostředně při výrobě s deformačním členem, snímače s kovovým prvkem napařeným na deformační části. Takový tenzometrický prvek obsahuje izolační, odporovou a kontaktovou vrstvu, nebo se jedná o polovodičový prvek vytvořený na křemíkovém substrátu snímače s kovovým nebo polovodičovým prvkem v takovém provedení, že tvoří kompaktní celek s deformační částí i měřicím obvodem - Wheatstoneovým můstkem. Manometry s lepenými tenzometry Manometry s polovodičovým tenzometry zahrnují rozsahy od 0-60 Pa až 0-40 MPa. V závislosti na rozsahu měření se od sebe konstrukčně liší. Vstupní tlakový signál působí na deformační člen - membránu nebo vlnovec. Střed membrány nebo vlnovce noho membrány se opírá o pružný si1ový člen s nalepenými tenzometry, což je mechanický-elektrický převodník s výstupním signálem 0-20 ma Obr Snímače tenzometrických manometrů s nalepenými tenzometry a) pro střední tlaky 0 až l MPa, b) snímač pro vysoké tlaky 0 až 40 MPa

7 Manometry s polovodičovými difundovanými tenzometry Manometry s polovodičovými difundovanými tenzometry obsahují tlakové čid1o, které je přímým převodníkem tlaku na elektrický signál. Čid1o v sobě slučuje pružný deformační člen - kruhovou tenkou křemíkovou membránu, kterým jsou snímána mechanická napětí a vlastní tenzometr. Podle nauky o pružnosti mluvíme o kruhové tenké membráně konstantní tloušťky, vetknuté po obvodě a namáhané tlakem rovnoměrně rozloženým po celé ploše membrány. Difúzní technologii jsou na membráně vytvořeny odpory orientované ve směru povrchových napětí. Tyto odpory vykazují piezorezistenci a jsou zapojeny do měřícího Wheatstoneova můstku. Tlakové čidlo, viz obr má tvar válečku uzavřeného křemíkovou membránou s nadifundovanými odpory. Měřený tlak se přenáší na čidlo přes oddělovací kovovou membránu. Prostor mezi kovovou oddělovací a měřicí křemíkovou membránou je vyplněn kapalinou, takže tlak se na čidlo snímače přenáší kapalinovou náplní snímače. Tyto manometry mají rozsah kpa až 0-3 MPa, přesnost 0,6 %. 1 - oddělovací membrána 2 - kapalinová náplň 3 - křemíkově tlakové čidlo 4 - zdroj konstantního proudu 5 - výstupní kabel Obr Schematický řez snímačem tlaku tenzometrického manometru s difundovanými odpory na křemíkové membráně 6.2 Měření síly a krouticího momentu Elektrické metody používané při měření síly a krouticího momentu lze v podstatě rozdělit na dvě skupiny. a) Metody, u nichž se používá snímačů, jejichž vstupní veličinou je přímo některá z měřených veličin, nebo se prostřednictvím jedné z veličin vyhodnocuje veličina druhá (např. vstupní veličinou je tlak a vyhodnocuje se síla apod.). Do této skupiny patří piezoelektrické a magnetické snímače, deformace je vzhledem k jejich velké tuhosti snímačů zanedbatelná. b) Metody, u nichž je použit pomocný převodník jedné mechanické veličiny (síla, tlak) na jinou veličinu (deformace). Převodník je člen, který měřenou veličinu převádí buď na významnou deformaci nebo změnu polohy. Deformace se vyhodnocuje tenzometrickými snímači, poloha indukčnostními, kapacitními nebo optoelektronickými snímači. Snímače pro měření sil (siloměry) jsou určeny ke snímání statické či dynamicky se měnící tahové nebo tlakové síly s prakticky nulovým vlastním prodloužením snímače. Jsou dodávány v široké škále rozsahů a mechanických provedení. Typickými aplikacemi je použití v testovacích stavech pro přímé snímaní vyvozené síly při materiálových zkouškách, nebo hlídání kvality procesu tváření, či výroby lisovaných spojů.

8 Příklad uspořádání snímače síly s tenzometrickými snímači síly v tahu (R1, R3) a tlaku (R2, R4) je na obr Obr Tenzometrický snímač síly Na obr.6.13 je uveden příklad uspořádání tenzometrického hřídelového snímače krouticího momentu a přenášeného výkonu. Pro měření krouticího momentu M k je na měřicí část hřídele nalepena čtveřice aktivních tenzometrů zapojených do můstku. Tenzometry jsou nalepeny pod 45 k ose hřídele. Mezi relativním prodloužením tenzometru ε a krouticím momentem platí M K G J = ε 2 r P kde M k je krouticí moment, G modul pružnosti ve smyku, Jp polární moment setrvačnosti a r poloměr hřídele. Pro přenášený výkon P platí P = 2 π M n, kde n jsou otáčky hřídele. K Obr Tenzometrický snímač krouticího momentu Napájení tenzometrického můstku je provedeno bezkontaktně na principu transformátoru 1 se vzduchovou mezerou. Výstupní napětí měřicí diagonály tenzometrického

9 můstku je převedeno v převodníku napětí - kmitočet na impulsní signál, který se snímá z hřídele kapacitním snímačem 2. Otáčky se měří indukčním principem - na hřídeli jsou upevněny permanentní magnety, které indukují v cívce 3 při otáčení hřídele elektrické impulsy. 6.3 Měření mechanického kmitání Na obr je nakreslen obecný model snímače kmitání. Základem je tzv. seismická hmotnost m, která se v důsledku kmitání tělesa také rozkmitá a její pohyb se měří převodníkem. Kmitající těleso je tedy budičem síly pro soustavu snímače. Obr Obecný model snímače kmitání Snímače mechanického kmitání se dělí na absolutní a relativní. Absolutní snímač měří veličiny kmitajícího tělesa (dráhu, rychlost, zrychlení) vzhledem k vlastní setrvačné (seismické) soustavě. Používá se tam, kde není k disposici vhodný pevný bod k upevnění snímače (velké motory, jedoucí vozidla). Relativní snímače měří veličinu kmitání (dráha měřeného tělesa) vzhledem ke zvolenému bodu v prostoru. Používá se v případech, kdy se vyhodnocuje kmitavý pohyb jedné části stroje vůči druhé (např. hřídel vůči ložisku). Jedním z hlavních problémů při měření s relativními snímači může být nalezení místa v okolí kmitajícího tělesa, které může sloužit jako relativně pevný bod. Tyto obtíže vznikají zvláště při měření malých hodnot dráhy y(t) u větších objektů v provozních podmínkách Elektrodynamické měření amplitudy kmitání Elektrodynamický snímač je nejpoužívanějším indukčním snímačem mechanického kmitání pro měřicí rozsah amplitudy um při frekvenci měřeného tělesa od 1 Hz do 3 khz. Základem snímače je cívka umístěná ve vzduchové mezeře magnetického systému. Cívka je spojena buď pružinou nebo membránou s krytem snímače u absolutních snímačů (obr. 6.15) nebo přímo s měřeným tělesem u relativních snímačů. Pohybem cívky v magnetickém poli se v ní indukuje napětí u = B L w kde l je délka vodiče cívky a w = dy/dt je rychlost pohybu. Pro získání amplitudy kmitů je třeba výstupní napětí integrovat, pro získání zrychlení derivovat.

10 Obr Schéma uspořádání absolutního elektrodynamického snímače mechanického kmitání (1 - cívka, 2 - tlumicí kroužek, 3 - magnet, 4 - prstenec z měkké oceli 5 - membrána) Měření zrychlení kmitavého pohybu Jedná se o indukčnostní, tenzometrické a piezoelektrické akcelerometry. Pro přímé měření zrychlení kmitavého pohybu se téměř výlučně používá absolutních snímačů pracujících v oblasti pod rezonancí. Základním prvkem je těleso seismické hmotnosti m. K měření relativního pohybu hmotnosti m vůči pouzdru snímače (tj. dráhy jež je úměrná měřenému zrychlení), lze použít teoreticky všech principů měření dráhy. K nejužívanějším principům patří indukčnostní, tenzometrický a piezoelektrický princip. U indukčnostního akcelerometru je seismická hmotnost m z feromagnetického materiálu, takže se při pohybu mění délka vzduchové mezery δ feromagnetickěho obvodu (obr.6.16). Diferenční indukčnostní snímač (cívky L1,L2) lze také uspořádat jako diferenční transformátor a získat tak výstupní napětí s amplitudou přímo úměrnou zrychlení. Obr Indukčnostní akcelerometr Na obr je znázorněn tenzometrický akcelerometr. Pohyb seismické hmotnosti m se převádí na deformaci vetknutého nosníčku s odporovými tenzometry R1,R2. Velikost změny odporů zapojených do můstku určuje amplitudu kmitání.

11 Obr Princip tenzometrického akcelerometru U piezoelektrických akcelerometrů typického provedení (obr.6.18) je mechanickým předpětím zajištěno, aby krystal byl namáhán pouze na tlak. Vlastní kmitočet snímače je závislý na hmotnosti m a tuhosti krystalu a dosahuje u miniaturních snímačů (celková hmotnost snímače od 0,4 kg do 0,002 kg) hodnot až 180 khz. Jelikož tlumení je dáno pouze vnitřním třením piezoelektrického materiálu, lze měřit zrychlení až asi do kmitočtu 35 khz. Proto se piezoelektrických akcelerometrů používá pro měření rychle proměnných zrychlení (otřesy, exploze, mechanické rázy). Velkého rozsahu kmitočtů však využít za předpokladu dokonalého spojení pouzdra akcelerometru s kmitajícím tělesem. Výstupní náboj piezoelektrického akcelerometru se zpracovává elektrometrickým nebo nábojovým zesilovačem (vysoká vstupní impedance). Obr Piezoelektrický akcelerometr ( 1 pouzdro, 2 seismická hmotnost, 3 mechanické předpětí, 4 piezokrystaly)

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

OVMT Měření základních technických veličin

OVMT Měření základních technických veličin Měření základních technických veličin Měření síly Měření kroutícího momentu Měření práce Měření výkonu Měření ploch Měření síly Hlavní jednotkou síly je 1 Newton (N). Newton je síla, která uděluje volnému

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak. Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ 9.1. Snímače síly 9.2. Snímače tlaku 9.3. Snímače kroutícího momentu 9.4. Snímače zrychlení 9.1. SNÍMAČE SÍLY dva základní principy: 9.1.1.

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření tlaku - 2 17.SPEC-t.3. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY T- MaR Další pokračování podrobněji

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring napětí a sil doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce) Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce) foliove (kovova folie na podlozce) Ad a) Odporove dratky

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory síly a tlaku Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. ipka, 2010 Senzory mechanického napětí - Hook: měření mechanického napětí v závislosti na deformaci - typy:

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače mechanických napětí, síly, kroutícího momentu a hmotnosti Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření,

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI MĚŘENÍ TLAKU 1 ROZDĚLENÍ TLAKU p = ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI : Podtlak Přetlak tlak určitého prostředí proti normálnímu atmosférickému okolí ROZDĚLENÍ PODLE CHARAKTERU : Atmosférický tlak = Tlak barometrický

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5 Určování parametrů sušícího prostředí Proč? Proč určujeme parametry prostředí? odpovídající plánování / řízení sušícího procesu určuje tvrdost sušících řádů rychlost rušení podle zjištěných hodnot se určuje

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #2 Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 15.12.2014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) DÚ: V domácí

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Proveďte kalibraci polovodičového čidla tlaku 0..0 kpa. Zaznamenejte časový průběh tlaku při zkoušce tlakové odolnosti.. Proveďte kalibraci tenzometrického snímače do 1 MPa

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník 4. Autor INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test Datum

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A. TEPLOMĚRY A.. TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. 9 A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ OSTATNÍ A.. INDIKÁTORY

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Přístroje pro kontrolu provozních hodnot. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1228_přístroje_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

KVALITNÍ TLAKOMĚRY S BOURDONOVÝM PEREM A GLYCERINOVOU NÁPLNÍ TŘÍDA PŘESNOSTI 1,6 ø 63 mm

KVALITNÍ TLAKOMĚRY S BOURDONOVÝM PEREM A GLYCERINOVOU NÁPLNÍ TŘÍDA PŘESNOSTI 1,6 ø 63 mm KVALITNÍ TLAKOMĚRY S BOURDONOVÝM PEREM A GLYCERINOVOU NÁPLNÍ TŘÍDA PŘESNOSTI 1,6 ø 63 mm Pro měřená místa s vysokým dynamickým tlakovým zatíženími a vibracemi. Mazací vlastnosti glycerinu působí také vhodně

Více

4a. Základy technického měření (měření trhlin)

4a. Základy technického měření (měření trhlin) Technická měření a diagnostika staveb 4a. Základy technického měření (měření trhlin) Libor Žídek 1 Vytvořeno za podpory projektu FRVŠ č. 2529/2009 Průzkum trhlin Zaměření na vznik a rozvoj trhlin (příčina

Více

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRNSKÁ ČRPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla Jana Sigmunda 9, 01 TÍN CV Tel.: +0 101, +0 011, +0 10 Fax: +0 0, +0 9

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... Mechatronika Ložiskové jednotky se snímači... 957 Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967 Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... 969 Další jednotky vybavené snímači... 971 955 Ložiskové jednotky

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

PASIVNÍ SNÍMAČE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÝCH HODNOT NAPĚTÍ A DEFORMACÍ

PASIVNÍ SNÍMAČE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÝCH HODNOT NAPĚTÍ A DEFORMACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PASIVNÍ

Více

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310)

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) 1 Ukázka antropomorfního a kartézského robota od firmy ABB (IRB 3200 a IRB

Více

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Obsah Strana 1. Vymezení rozsahu platnosti... 1 2. Měřicí část, konstrukce tlakoměrů a oddělovacích prvků... 1 3. Výběr... 3 4. Příslušenství...

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky. Svařování tlakové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 4. KAPITOLY Úvod do problematiky měření tlaků Kapalinové tlakoměry

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů Pavel Urban Bakalářská práce 2006 Zadání bakalářské práce ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého

Více

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE SE SNÍMAČEM POLOHY PRM4-06 HC 5107 6/000 D n 06 p max 3 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Kompaktní konstrukce Neřímořízený proporcionální rozváděč k řízení směru a velikosti průtoku kapaliny

Více

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku o pro měření kapalin a plynů o vodorovná i svislá pracovní poloha o odolnost proti znečištění o odolnost proti tlakovým rázům o robustní

Více

Záznam a reprodukce zvuku

Záznam a reprodukce zvuku Záznam a reprodukce zvuku 1 Jiří Sehnal Zpracoval: Ing. Záznam a reprodukce zvuku 1. Akustika a základní pojmy z akustiky 2. Elektroakustické měniče - mikrofony - reproduktory 3. Záznam zvuku - mechanický

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů. Senzory tlaku - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: p = df ds F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa p F pružný člen změna rozměrů přímý (intrinsický) senzor senzor mechanického napětí (v prostředích,

Více

Snímače teploty, Platinové měřící odpory, Regulátory a omezovače teploty i tlaku - Ceník 2011. Obsah

Snímače teploty, Platinové měřící odpory, Regulátory a omezovače teploty i tlaku - Ceník 2011. Obsah Snímače teploty, Platinové měřící odpory, Regulátory a omezovače teploty i tlaku - Ceník 2011 Obsah - Všeobecné platební podmínky - Obsah - Regulátor teploty kapilárový typ 61126, typ 61126 Ex - Regulátor

Více

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry. Elektroměry Elektroměry měří elektrickou energii, tj. práci elektrického proudu. Práci stejnosměrného proudu ve starých stejnosměrných sítích měřily elektroměry obsahující stejnosměrný motorek a počitadlo.

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

odstředivá typizovaná čerpadla model N

odstředivá typizovaná čerpadla model N Všeobecně Typizovaná čerpadla typové řady N jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání a jsou vyrobená z umělých

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ Vyrábíme snímače osazené polovodičovými nebo kovovými tenzometry pro měření sil, hmotnosti, tlaku, kroutícího momentu, zrychlení. Dodáváme polovodičové křemíkové tenzometry,

Více

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 vydání 14.8.2002 1 Úvod Elektroměry řady C114 představují základní rodinu indukčních elektroměrů Actaris/AEG, které se vyrábí v nejrůznějších

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI 1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI Senzory používající ve většině případů princip převodu síly, tlaku a tíhy na deformaci. Využívají fyzikálních účinků síly. Časově proměnná síla vyvolá zrychlení a hmotnosti

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

Typ Název Kapitola. MR Tlakoměry s bourdonovou pružinou 1. MRF Přesné tlakoměry s bourdonovou pružinou 2. MK Tlakoměry se zapouzdřenou pružinou 3

Typ Název Kapitola. MR Tlakoměry s bourdonovou pružinou 1. MRF Přesné tlakoměry s bourdonovou pružinou 2. MK Tlakoměry se zapouzdřenou pružinou 3 OBSAH MÌØENÍ TLAKU 1.3 Typ Název Kapitola Technické informace k tlakoměrům MR Tlakoměry s bourdonovou pružinou 1 MRF Přesné tlakoměry s bourdonovou pružinou 2 MK Tlakoměry se zapouzdřenou pružinou 3 MP

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C. Použití Čerpadla CHE jsou určena pro čerpání horké vody, kondenzátů a jiných čistých kapalin do teploty 10 C v průmyslových a ener getických provozech, v teplárenských zařízeních a soustavách přečerpávacích,

Více

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM Stránka Bubnový motor TM 114 1 Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 Bubnový motor Typ 850 89 5-6 Typová řada TM 114 Bubnové motory typové řady

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika Číslo Otázka Odpovědi otázky 1. Tah raketového motoru závisí na a) hmotnostním průtoku plynu tryskou

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více