Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě a I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu a je Renata Šolcová IČO: , Horní Třešňovec 87, Lanškroun (dále jen Prodávající) Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která provede prostřednictvím internetového obchodu nebo objednávku zboží elektronickou formou (dále jen kupující) Tyto obchodní podmínky internetového obchodu a upřesňují vztahy a vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, které jsou pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a které se dále řídí dle právních předpisů a norem, zejména dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění Kupující, který uzavře kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu nebo odesláním závazné objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že je s obsahem obchodních podmínek řádně seznámený a všemu rozumí a zavazuje se jimi řídit. A dále tímto okamžikem odeslání závazné objednávky zboží stvrzuje, že je seznámen s celkovou výši ceny za objednané zboží a se všemi dalšími cenami za expediční a dopravní náklady Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2011 a jakákoli změna, nebo úprava těchto obchodních podmínek, která byla provedena po odeslání závazné objednávky ze strany kupujícího se považuje pro následný vztah mezi prodávajícím a kupujícím za bezpředmětnou Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek Kupující může po dohodě s prodávajícím sjednat v kupní smlouvě odchylná ustanovení od obchodních podmínek Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující je povinen, se jimi řídit. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2 II. Předmět kupní smlouvy 2.1. Předmětem kupní smlouvy je pouze objednané zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu nebo Uzavřením kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží odebrat a zaplatit stanovenou kupní cenu Pokud nebude předmět objednaného zboží v době závazné objednávky kupujícího již v nabídce zboží prodávajícího, je povinen prodávající informovat kupujícího o této skutečnosti co nejdříve a tímto oznámením se považuje objednávka ze strany kupujícího za neplatnou, pokud se nedohodnou prodávající a kupující mezi sebou jinak Předmětem uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je pouze takové zboží, které bylo dle závazné objednávky doručeno kupujícímu včas a řádně Předmětem uzavřené kupní smlouvy, prodávajícímu nevzniká právo kupujícímu objednané zboží instalovat, sestavovat, nebo jinak provádět montáž dodávaného objednaného zboží Prodávající se zavazuje odstranit v co nejbližší době jakékoli nejasnosti a nepřesnosti uváděné k prodávanému zboží, zejména o hmotnosti, rozměrech, technických údajů, popisu a dalších informací, které se vážou k nabízenému zboží na webových stránkách a S ohledem na uváděné možné nepřesnosti údajů, které vycházejí z informací výrobců, dodavatelů či jiných subjektů si prodávající vyhrazuje právo změny a dále se zavazuje učinit v co nejkratší době od doby oznámení nápravu možných nepřesností v nabízeném sortimentu zboží. III. Registrace kupujícího 3.1. Kupující má možnost na webové stránce nebo si vytvořit na základě registrace uživatelský účet (dále jen uživatelský účet ) Kupující je povinen při první registraci do svého uživatelského účtu vyplnit nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu a dále zpracovány dle zákona č.101/2000 Sb., zákon na ochranu osobních údajů, v platném znění. Při dalším přihlášení do svého uživatelského účtu se kupující přihlašuje pouze pod svým zákaznickým jménem a heslem.

3 3.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží na těchto stránkách je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen jakoukoli změnu ve svém uživatelském učtu aktualizovat. Všechny údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží na webové stránce jsou prodávajícímu považovány za správné Kupující je dále oprávněn neumožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího a to zejména v těchto případech: a) kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 (dva) roky nevyužívá b) nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového, nebo softwarového technického vybavení prodávajícího, nebo s ohledem na technickou údržbu vybavení hardwaru a softwaru ze strany třetích osob Kupující je dále oprávněn kdykoli na základě své žádosti podané prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky, zrušit svůj uživatelský účet. Prodávající na základě této žádosti o zrušení uživatelského účtu kupujícího tuto změnu provede a následně potvrdí kupujícímu zrušení jeho uživatelského účtu elektronickou poštou, nebo telefonicky. IV. Objednávka zboží (uzavření kupní smlouvy) 4.1. Za návrh k uzavření kupní smlouvy se považuje řádná objednávka zboží podaná kupujícím, která byla v pořádku a řádně doručena prodávajícímu dle těchto obchodních podmínek Objednávka zboží musí obsahovat cenu nabízeného zboží včetně všech souvisejících poplatků, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob úhrady ceny zboží a způsob dopravy zboží. Dále objednávka zboží musí obsahovat přesné označení kupujícího, platnou adresu trvalého pobytu, nebo sídla, dodací adresu, telefonické a ové spojení, či jiné kontaktní údaje kupujícího.

4 4.3. Objednávku zboží je kupující oprávněn provést těmito způsoby: a) prostřednictvím webových stránek internetového obchodu wwww.4hafic.cz jako neregistrovaný zákazník nebo jako registrovaný zákazník, který tak učiní přihlášením do svého uživatelského účtu pod svým jménem a heslem. b) nebo prostřednictvím telefonního spojení na tel. čísle , nebo elektronicky em: Při těchto způsobech objednávky je kupující povinen uvést svoje identifikační údaje, adresu (fakturační, doručovací), druh zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení objednaného zboží, tel. spojení, a další potřebné údaje nezbytné pro objednání zboží Kupující je oprávněn stornovat objednávku nejpozději do 24 hod po odeslání objednávky prodávajícímu a lze tak učinit stejným způsobem jakým objednávku kupující provedl. Storno objednávky kupujícího lze učinit po dohodě s prodávajícím i jiným způsobem Prodávající, potvrdí kupujícímu objednávku zboží, v co nejkratším termínu elektronicky na uvedenou ovou adresu, nebo telefonicky na uvedené tel. spojení, které kupující uvedl v objednávce zboží Až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím se kupní smlouva považuje za uzavřenou Prodávající v potvrzené objednávce uvede zejména tyto údaje: identifikační údaje kupujícího, doručovací údaje, druh objednaného zboží a jeho počet, cenu za objednané zboží včetně ceny za doručení, způsob doručení objednaného zboží Pokud kupující stornuje objednávku, nebo dojde-li ke stornu objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující provedl patřičné úkony k provedení platby za objednané zboží, se prodávající zavazuje vrátit příslušnou částku zpět kupujícímu na účet, nebo poštovní poukázkou, nebo jiným způsobem po dohodě, kterou tak učiní mezi sebou prodávající a kupující. Prodávající se zavazuje učinit vrácení peněžní částky za storno objednávku kupujícímu do 30(třiceti) dnů. Doba 30(třicet) dnů potřebná k navrácení patřičné peněžní částky se započítává dnem, kdy kupující odstoupil od objednávky Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zboží zaslanou kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře v případě, kdy jsou v objednávce uvedené neúplné údaje, které vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. Prodávající o tomto odmítnutí objednávky vyrozumí kupujícího v co nejkratším termínu a dále dle dohody prodávající navrhne kupujícímu další řešení.

5 V. Cena zboží a platební podmínky 5.1. Kupující se při objednávce zboží, kterou tak učinil prostřednictvím webových stránek internetového obchodu telefonicky, nebo elektronicky em, řídí cenami uvedenými u objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Ceny zboží uvedené na webových stránkách a jsou včetně DPH (dle zákonné sazby) K ceně objednaného zboží se dále připočítává cena za dopravu zboží, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu dle těchto obchodních podmínek Cenu zboží a cenu za případné náklady za dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) dobírkou (Česká pošta) b) platbou v hotovosti při osobním odběru c) platbou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: č. účtu: /6210 vedený u společnosti Mbank (dále jen účet prodávajícího). Variabilní symbol (dále jen VS ) je číslo vystavené faktury Za řádně uhrazenou se považuje kupní cena, která byla připsána v plné výši na účet prodávajícího, nebo uhrazením kupní ceny při osobním odběru. Pokud se nedohodnou prodávající a kupující jinak, např. písemnou formou, může si kupující objednané zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny Pokud kupující provádí bezhotovostní platbu na účet prodávajícího za objednané zboží, je povinen kupující provést tuto bezhotovostní platbu v co nejkratším termínu, tak aby byla platba za objednané zboží doručena prodávajícímu do 3(tří) kalendářních dnů od vytvořené objednávky, z důvodu dodržení expedičních termínů. Pokud nebude platba za objednané zboží připsána na účet prodávajícího do 3(třech) dnů, bude kupujícímu zaslán s informacemi pro platbu. A pokud kupující neuhradí i po této výzvě kupní cenu prodávajícímu, považuje se objednávka zboží za neplatnou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Je-li u cen zboží na webových stránkách uvedená poznámka akční cena je tato sleva na vybraný druh zboží poskytována po dobu vyprodání zásob, nebo do nového uvedení cen Na základě kupní smlouvy, kterou uzavře prodávající s kupujícím, vystaví prodávající fakturu, která slouží jako daňový doklad a dodací list Případné slevy z cen zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6 5.9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením VS. VI. Odstoupení od kupní smlouvy 6.1. Dle ustanovení 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), bere kupující na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání Nejedná-li se o některý případ uvedený v těchto obchodních podmínkách v (čl. 6.1.), nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn v souladu s ustanovením 53 odst. 7 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu elektronicky em, telefonicky bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 (čtrnácti) dnů na adresu prodávajícího (čl těchto obchodních podmínek). Kupující při odstoupení od kupní smlouvy zpravidla uvede tyto údaje: číslo objednávky zboží, datum převzetí zboží a dále požadovaný způsob vrácení patřičné peněžní částky. Upozorňujeme, že vrácení zboží na dobírku, nebude ze strany prodávajícího akceptováno V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, dle těchto obchodních podmínek, má prodávající právo na náhradu nákladů, které mu účelně vznikly v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou. (zejména nákladů na doručení objednaného zboží kupujícímu). Kupující souhlasí s odečtem těchto účelně vynaložených nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s doručením zboží kupujícímu, od vrácené kupní ceny Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v co nejkratším termínu poté, co mu bylo doručeno či předáno prokazatelně jiné zboží, než si objednal V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy dle některého odstavce tohoto článku, si prodávající vyhrazuje právo ve lhůtě 10 (deset) dnů, vrácené zboží přezkoumat, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno Kupující dále bere na vědomí, že pokud vrácené zboží kupujícím bylo dodáno poškozené, opotřebené, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na patřičnou náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikla.

7 VII. Dodací podmínky a doprava zboží 7.1. Způsob doručení objednaného zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případech, kdy je způsob objednaného zboží stanoven jinak a to na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady na přepravu s tímto způsobem dopravy V případě, že je zboží skladem (příslušné políčko označené skladem ) se prodávající zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 (sedm) pracovních dnů, po uzavření kupní smlouvy. V případě, že je u zboží uvedený termín dodání do 14 dnů, platí vždy údaj o termínu dodání, který je uvedený u zboží v okamžiku objednávky zboží. Pokud prodávající nemá zboží skladem, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednané zboží v co nejkratším termínu po dodání dodavatelem Je-li zvolen kupujícím způsob doručení objednaného zboží osobní odběr na některém z odběrných míst, se prodávající zavazuje objednané zboží (pokud je skladem a není stanovena doba dodání do 14 dnů), připravit objednané zboží k vyzvednutí do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, informovat kupujícího o možnosti osobního odběru objednaného zboží V případě, že prodávající nemá objednané zboží skladem, nebo nemůže zboží z jakéhokoli jiného důvodu vyexpedovat kupujícímu, nebo připravit k osobnímu odběru ve stanovených lhůtách v tomto článku, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu em a dále bude prodávající kupujícího informovat o nejbližším možném termínu expedice objednaného zboží, nebo termínu osobního odběru Při převzetí objednaného zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad, vše oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá vadu, která by se týkala případného neoprávněného vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít Kupující svým podpisem dodacího listu souhlasí, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalů zásilky nebude brán ohled Kupující je oprávněn při objednávce zboží, si vybrat způsob doručení objednaného zboží v rámci ČR a to těmito způsoby: a) Dobírkou přepravní zásilkovou službou České pošty (Česká pošta). b) Osobní odběr na adrese: Verměřovice 238, Verměřovice, nebo Horní Třešňovec 87, Lanškroun (dle dohody po pá 10,00-18,00). c) Rozvoz zboží zdarma: platí za 1) při jedné objednávce zboží uceleného balení krmení s minimální váhou 20kg do max. váhy 200kg), nebo za 2) při jednom nákupu zboží nad 2000,-Kč. Pro obě podmínky (1,2) pro

8 rozvoz zboží zdarma platí podmínka doručení do míst: Verměřovice, Lanškroun, Horní Třešňovec, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žichlínek, Sázava, Dolní Dobrouč, nebo do míst dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím) V případě, že si kupující zvolí pro objednané zboží osobní odběr, bude informován em, že je objednané zboží připravené k vyzvednutí. Pokud kupující zvolí pro objednané zboží rozvoz zdarma, bude o rozvozu informován sms zprávou s uvedeným časem doručení, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak Při převzetí zásilky kupujícím od přepravce, doporučujeme kupujícímu doručené zboží zkontrolovat zda nedošlo při přepravě k porušení obalů a zda objednané zboží je to, které si kupující objednal a zaplatil. V případě jakýchkoli závad je kupující povinen tuto závadu oznámit prodávajícímu, nebo přepravci a o této věci nejlépe písemně sepsat záznam. VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy byla kupní cena za objednané zboží řádně a včas zaplacena včetně ceny za dopravu Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky IX. Záruka, odpovědnost za vady a vyřízení reklamace 9.1. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího ohledně odpovědnosti za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění V případech kdy je kupujícím např. podnikatel, se vzájemná práva z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, pokud se nedohodnou jinak Kupujícímu doporučujeme, aby si objednané zboží při převzetí, bez zbytečného odkladu prohlédnul a zkontroloval a v případě zjištění nějaké vady na zboží v době předání tuto vadu ihned oznámil prodávajícímu. Kupující je oprávněn vadné zboží nepřevzít a reklamovat bez zbytečného odkladu.

9 9.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží, které si objednal prostřednictvím internetového obchodu elektronicky em, nebo telefonicky v délce trvání 24 (čtyřiadvacet) měsíců od prokazatelného data převzetí zboží kupujícím. Pokud je uvedena na webových stránkách internetového obchodu nebo výrobcem jiná záruční doba, platí záruční doba, která odpovídá popisu zboží a tato doba platí v dané délce trvání od prokazatelného data převzetí zboží kupujícím Pokud bude kupující požadovat reklamaci dodaného zboží, jenž zakoupil prostřednictvím internetového obchodu doporučujeme kupujícímu učinit tak písemnou formou na adresu prodávajícího (čl těchto obchodních podmínek) 9.5. Po o obdržení reklamace od kupujícího, prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace prostřednictvím el. komunikační sítě ( ). Na základě podané reklamace od kupujícího, následně vydá prodávající písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, popřípadě s odůvodněním zamítnutí reklamace. Bližší informace k reklamovanému zboží, lze získat na tel.: a to v pracovní dny od 10,00 do 18,00 hod Reklamace kupujícího bude považována za neoprávněnou, pokud prodávající zjistí, že k vadě na reklamovaném zboží došlo jiným způsobem, než je uvedeno v návodu a to zejména nesprávnou manipulací, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávným skladováním, nebo neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby, nebo v důsledku živelných pohrom. X. Ochrana osobních údajů Kupující souhlasí, se zpracováváním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: Identifikační údaje, adresa bydliště/sídlo firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen osobní údaje ) Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající dále prohlašuje, že veškeré osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Prodávající dále prohlašuje, že veškeré osobní údaje o kupujícím budou použity pouze za tímto účelem:

10 a) ke splnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím b) nebo k nabídce dalšího obchodu a služeb kupujícímu Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou součástí a podmínkou úspěšného doručení objednaného zboží kupujícímu Kupující má právo kdykoli a to zejména písemně požádat prodávajícího, aby vymazal ze své elektronické databáze, veškeré osobní údaje o kupujícím. Prodávající se dále zavazuje tuto žádost o výmaz osobních údajů z elektronické databáze prodávajícího, v co nejkratším termínu provést. XI. Ochranná známka, autorská práva a práva třetích osob Veškerý obsah a materiály publikované na webových stránkách jsou chráněny autorským právem a některým dalším právem z oblasti duševního vlastnictví. Veškerý obsah webových stránek a je zakázáno bez písemného souhlasu prodávajícího jakýmkoli způsobem kopírovat Kupující je povinen nezasahovat jakýmkoli způsobem do práv prodávajícího a do práv třetích osob.

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz.

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz. PODMÍNKY PRODEJE Vážení zákazníci... Do Německa jezdíme každý týden, většinou v pátek. Veškeré objednávky tedy učiněné do čtvrtka 20hodin, budou nakoupeny následující den a odeslány v pondělí. V případě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY stažení v PDF zde obchodní společnosti Centrum Vrkoč se sídlem Na Pěšině 3283/49, 69003 Břeclav identifikační číslo: 46924850 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 370401, oddíl 1738,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL Martin Kubeš Bílovická 388/46 614 00 Brno Česká republika IČ: 02090341 DIČ: CZ9101274160 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE email: info@gargoylewear.cz telefon: +420 608 003 089 (hovorné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Ing. Daniely Káňové se sídlem U Jelena 5/108, 736 01 Havířov, IČ: 01161695, zapsané v Živnostenském

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51 Všeobecné obchodní podmínky Anna Przepiorová Sídlo: Mosty u Jablunkova 799, 73998 Mosty u Jablunkova Identifikační číslo: 88355365 Nejsme plátci DPH zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) provozovatele internetového obchodu: Michala Konečná, bytem Litovická 465, Hostivice 25301, identifikační

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://zdrave zvire.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společností Svět pohybu z.s. se sídlem Žižkova 139, Bakov nad Jizerou identifikační číslo: 04700201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 64158 a obchodní

Více

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gatapex.cz, www.kinesio-tejping.cz a www.mtc-tejping.cz Prodávající: Jméno a příjmení:

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Eva Schunke, se sídlem a bydlištěm Horní Roveň 216, Dolní Roveň 53371, identifikační číslo: 73650412,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Beauty servis CZ s.r.o. se sídlem: Praha 1 Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, identifikační číslo: 24763 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE Platné od 1. 3. 2016 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 Třebohostická 2283/2 100 00 Praha

Více

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz Obchodní podmínky Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Název:Josef Chejn, spol. s r.o. Sídlo: Křenice 42, 25084, pošta Sibřina Ičo: 27105776 Dič: CZ27105776 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Zuzana Čížková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.5.2016, 23:12

Zuzana Čížková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.5.2016, 23:12 OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eninka.cz. Přečtěte si prosím tyto podmínky ještě před objednáním, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.botanela.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) internetového obchodu www.botanela.cz, který provozuje se sídlem Marie Pujmanové 1755/9,

Více

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzická osoba podnikatel se sídlem identifikační číslo: 75900556, není plátce DPH pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahodnekytice.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993 Obchodní podmínky: Ing. Miroslava Jopková se sídlem Raškovice 218, 739 04 IČ:73229105 DIČ: CZ7952044980 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jablunkově, jako fyzická osoba podnikající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Gender Studies, o.p.s. se sídlem Klimentská 17, 110 00 Praha 1 IČ: 25737058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 95. 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

Obchodní a dodací podmínky platné od: 03.03.2016 (DD.MM.RRRR)

Obchodní a dodací podmínky platné od: 03.03.2016 (DD.MM.RRRR) Obchodní a dodací podmínky platné od: 03.03.2016 (DD.MM.RRRR) OBCHODNÍ PODMÍNKY Česká republika, Slovenská republika firmy Petr Pejchal INSPIRACTIVE pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200 IČ: 29287928 DIČ: CZ29287928 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o.

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o. firmy SMAKO sro společnosti SMAKO sro, se sídlem Luleč 380, LULEČ PSČ 683 03, DIČ:CZ 60727144 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 17085 1 Úvodní ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23 Obchodní podmínky Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UKajiku.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete

Více

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27 Obchodní podmínky - nákupní řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti HOMEO SAPIENS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Ke Koulce 919/7, PSČ 150 00 identifikační číslo: 257 83 190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dušan Urban se sídlem Nad Roklí 218, 252 61 Dobrovíz provozovna: Staré náměstí 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou identifikační číslo: 73581364 Živnostenský list ev.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY družstvo TEXman se sídlem Třešňová 623/12, 460 14 Liberec IČ: 228 00 212 DIČ: CZ22800212 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr,

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) 1. Pro účely těchto VOP se rozumí: I. Vymezení některých pojmů a) prodávajícím obchodní

Více

Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur.

Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur. Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur.cz/sativashop 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Obchodní podmínky ADEON

Obchodní podmínky ADEON Obchodní podmínky ADEON obchodní společnosti Adeon CZ s.r.o. se sídlem Tečovice 390, 763 02 Zlín identifikační číslo: 26276038 zapsané v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudě v Brně, Spis.značka:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti se sídlem Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem Radek Beneš, Lány na Důlku 8, 530 02 Pardubice identifikační číslo:48162965 Obecní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Rozsah platnosti Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné jako smluvní podmínky k jednotlivým dílčím kupní smlouvám. Tyto podmínky nevylučují zvláštní smlouvy a dohody. Definice některých pojmů Zákazník

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.portal.cz, provozovaném obchodní společností Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, 182 00,

Více

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků. Platné od: 1. ledna 2012 Obecná ustanovení: Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a webovým obchodem http://www.tuningsamolepka.cz, Firmou TUNINGSAMOLEPKA s.r.o., IČO: 275 30 159 (dále

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný firmou Ates spol. s r.o., Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm na webové adrese www.ates-cz.cz. Úvodní ustanovení

Více

3. uzavření kupní smlouvy

3. uzavření kupní smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba Jakub Zelenka se sídlem Honezovice 132, 333 01 Stod identifikační číslo: 75442353 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ww2.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, IČ 150 61 612 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 141. Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ 15770265, se sídlem Ferd. Pakosty 1148, 39 501 Pacov,

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Všeobecná ustanovení : Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera. Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod

Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera. Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod Identifikační číslo: 71964622, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Železném Brodě

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Železniční společnosti Tanvald, obecně prospěšná společnost, se sídlem Krkonošská 256, 468 41 Tanvald, identifikační číslo 254 74 481, zapsána v rejstříku obecně

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontaktní údaje Název: BCE s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova. Podnikatel není plátce DPH.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova. Podnikatel není plátce DPH. OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Bc. Václav Kučera Tel.: 603 854 475 E-mail: aukro@vasekkucera.cz IČO: 02785811 Sídlo: Akátová 3/459 736 01 Havířov Šumbark Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka Obchodní podmínky Preambule Obchodní podmínky osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) Tomáše Drápala, se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.3.2016 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Martina Šustková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 21.5.2016, 5:15

Martina Šustková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 21.5.2016, 5:15 Dodací lhůty zboží jsou orientační. Vždy budete informovaní kdy bude zboží PŘIBLIŽNĚ EXPEDOVÁNO 60% ZBOŽÍ se vyrábí až po přijetí objednávky. Zároveň máme i kamennou prodejnu,kde se zboží souběžně prodává

Více

(dále jen Obchodní podmínky )

(dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti nazvané:akuma-motors, v.o.s., se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03, IČ: 29442061, DIČ: CZ 29442061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Lenka Rynešová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 8.6.2015, 19:38

Lenka Rynešová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 8.6.2015, 19:38 Obchodní podmínky obchodní společnosti Lenka Rynešová se sídlem Pasířská 735/40, Jablonec nad Nisou 46601 identifikační číslo: 74935569 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Michal a Pavla Velichovi - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 10.10.2015, 6:57

Michal a Pavla Velichovi - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 10.10.2015, 6:57 Obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babyveci.cz, Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ WWW.FAMILY-NABYTEK.CZ FAMILY NÁBYTEK provozuje: Prodávajícím a provozovatelem FAMILY NÁBYTEK je Josef Coubal, IČ: 44680236 se sídlem a kontaktní adresou: Kolínská

Více