Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -"

Transkript

1 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje, kroky posuvu atd. Opakující se jevy je možné indikovat různými snímači. aždé opakování jevu tak může být vyjádřeno el. impulsem. Počet opakování pak odpovídá počtu el. impulsů. Informace o počtu impulsů přitom musí být k dispozici v takové formě, jakou je možno dále zpracovávat log. obvody. Tuto úlohu řeší čítače. Čítač je obecně zařízení, které v nějakém kódu počítá el. impulsy přivedené na čítač. Stav čítače, který odpovídá žádanému počtu impulsů je pak možné dekódovat kombinačními obvody. Výsledkem může být např. povel k realizaci následné operace. Čítače čítají buď směrem nahoru (po každém hodinovém cyklu se číselná hodnota výstupu zvětší o a po dosažení maxima čítač přeteče čítaní pak začíná znovu od minima) nebo směrem dolů (po každém hodinovém cyklu se číselná hodnota sníží o a po dosažení minima čítač podteče čítání začíná znovu od maxima). Binární čítač čítá ve standardním binárním kódu a jeho základem je klopný obvod - (M4) nebo klopný obvod (M44). Předem je nutno říct, že bude-li na vstupech - úroveň, bude se stav klopného obvodu měnit s každou týlovou hranou vstupního (hodinového) signálu (viz obr.4). Toto vyplývá z pravdivostní tabulky klopného obvodu - (takový obvod se chová jako klopný obvod T a dochází k dělení vstupního hodinového signálu). ~ Obr.4: průběhy signálů na obvodu 4... ASYNRONNÍ ČÍTAČE e-li na vstupech bistabilního O typu - současně úroveň, bude se stav obvodu měnit s ukončením každého hodinového impulsu. lopný obvod v takovémto zapojení se označuje jako počítací klopný obvod. Na obr. 4 je uvedeno zapojení se čtyřmi spojenými počítacími obvody. hování celého obvodu se řídí podle uvedeného časového diagramu s tím, že hod. impulsy druhého až čtvrtého O jsou vytvářeny změnou stavu obvodů předchozích. 4 ~ ~ ~ ~ Obr. 4: vojkový asynchronní čítač s O vpřed (nahoru) a jeho časový diagram

2 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - - Impuls lopné obvody - výstup číslo Předpokládejme, že všechny O jsou na počátku vynulovány. Označíme-li hod. impulsy čísly: až, můžeme zapsat kombinace stavů jednotlivých obvodů do tabulky stavů (tab.). Vidíme, že obvod sleduje přirozené pořadí dvojkových čísel. aždý obvod pak představuje jeden bit dvojkového čísla, přičemž bit o nejmenší hodnotě je nejvíce vlevo. Obvod má celkem možných stavů, které vyčerpávají všechny možné kombinace dvojkového čísla o čtyřech bitech. S ukončením šestnáctého hod. impulsu jsou všechny O ve stavu. Obvod sestavený uvedeným způsobem je dvojkový čítač. Počet impulsů přiváděných na vstup je vyjádřen ve dvojkovém kódu. Čítač lze dalšími O rozšířit do libovolné délky. Tento čítač mění svůj stav s přibývajícími hod. imp. směrem k větším hodnotám dvojkového čísla v čítači obsaženém. e to tedy čítač vpřed (nahoru). Změna stavů jednotlivých O probíhá postupně. Stav O příslušného vyššímu bitu se změní až po změnách stavů O příslušných bitům nižším. lopné obvody tedy nepracují synchronně. Čítače tohoto typu jsou čítače asynchronní. Tab.: Stavy O v zapojení podle obr. 4 Z uvedených časových diagramů je patrná další užitečná vlastnost čítače. aždý O produkuje impulsy o kmitočtu, který je polovinou kmitočtu impulsů přiváděných na vstup celého obvodu, dělí jej první O dvěma, druhý čtyřmi, třetí osmi a čtvrtý šestnácti. Čítač se tedy uplatňuje také jako dělič kmitočtu. Obsah čítače můžeme dekódovat kombinačním log. členem. hceme-li např. dekódovat stav čítače odpovídající číslu čili (), postačí uvažovat výstupy O: a 4. e možno namítnout, že čítat pouze do patnácti není zrovna mnoho. V praxi takto jednoduché čítače příliš často nenalezneme. Zařazováním dalších obvodů se čítače rozšiřují do libovolné délky. Obsahuje-li celkové zapojení klopných obvodů, čítá do tisíce, 4 klopných obvodů čítá do a s dvaceti klopnými obvody zvládneme čítat do milionu. ednou z operací, která může následovat po dekódování obsahu čítače je zastavení čítače. elikož jde o asynchronní čítač, zastavíme jej tím, že znemožníme prvnímu klopnému obvodu změnu stavu tj. uvedeme vstupy - prvního O na úroveň (vyplývá to z tabulky klopného obvodu -, neboť je-li na vstupech a klopného obvodu trvale úroveň, zůstane stav O s hod. impulsem nezměněn). Způsob je uveden na obr. 44. Pokud není dosaženo čísla () je některý vstup členu NAN na úrovni a výstup členu spolu se vstupy a prvního obvodu jsou na úrovni. eho výstup spolu se vstupy a klopného obvodu přejdou do stavu a čítač se zastaví. Činnost čítače je možno obnovit vynulováním čítače impulsem úrovně, přivedeným na vstup "nulování". 4 ~ ~ ~ ~ Obr. 44: Příklad asynchronního dvojkového čítače se zastavením

3 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - - inou následnou operací může být zkrácení početního cyklu čítače. Znamená to, že čítač nevyčerpá své plné početní pořadí. Po dosažení určitého čísla se vynuluje a počítá automaticky znovu do tohoto čísla. Pro zkrácení početního cyklu čítače můžeme použít vstup "nulování" - R. Příklad je uveden na obr. 45. aný čítač zkracuje početní cyklus na stavů. y log. členu NAN jsou připojeny jako v předchozím případě. Výstup log. členu je připojen na vstup "nulování" čítače. e-li na vstupech členu NAN úroveň, dostane se jeho výstup do stavu, čímž se všechny O vynulují. Od dalšího hod. cyklu počítá početní cyklus znovu. 4 ~ ~ ~ Obr. 45: Příklad asynchronního dvojkového čítače s vynulováním alší variantou dvojkového čítače je dvojkový čítač vzad (dolů). U tohoto čítače jsou hod. vstupy klopného obvodu spojeny s výstupy předchozích obvodů, jak je ukázáno na obr. 4. e-li po nultém hod. impulsu obsah čítače nulový, budou po prvním hod. impulsu všechny O ve stavu tj. log.. S dalšími hod. impulsy se bude obsah čítače zmenšovat. Po patnáctém hodinovém impulsu bude obsah čítače:. 4 ~ ~ ~ ~ ~ Obr.4: Asynchronní čítač vzad (dolů) s O typu - a časový diagram čítače vzad Popis: jsou-li po prvém hodinovém impulsu všechny obvody nastaveny tj. (dekadicky 5), druhým impulsem se první O vynuluje, takže = a jeho negovaný výstup, který nás především zajímá, je: =. Protože se jedná o vzestupnou hranu, nezpůsobí následnému O žádnou změnu. Stav čítače je: (dekadicky 4 bráno v opačném pořadí). Třetím impulsem se první O nastaví jeho = a negovaný výstup =. Týlová hrana z negovaného výstupu spustí druhý klopný obvod. Ten byl dosud nastaven, nyní se vynuluje, takže = a jeho negovaný výstup =. Čítač zaznamená

4 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: hodnotu (dekadicky ). Vzestupná hrana signálu přicházející na třetí O z negovaného výstupu se neuplatní. Následující čtvrtý impuls vynuluje první O, takže jeho = a =. o druhého O vstupuje vzestupné hrana signálu a ta nevyvolá žádnou změnu obvod zůstává vynulován. Stav čítače je: (dekadicky ). A takto odečítání pokračuje dále až po. hod. impulsu bude stav a následující impuls opět nastaví všechny O na hodnotu. Zatímco u čítače nahoru byl každý následující obvod zcela jasně spouštěn týlovou hranou, u čítače čítajícího sestupně toto není zcela jasné. okonce se zdá, že druhý a další čítače jsou spouštěny čelní hranou. lamný dojem vzniká tím, že obvody jsou ovládány negovanými výstupy předchozích členů, kdežto my sledujeme a zobrazujeme nenegované výstupy. Zcela pochopitelná tato situace nastane, pokud si do časového diagramu u obrázku č.4 dokreslíte k průběhům výstupních signálů až 4 taky průběhy jednotlivých negovaných výstupů (tj. až 4 ). ~ ~ ~ Ovládání Obr. 4: Obousměrný asynchronní dvojkový čítač Změna asynchronního dvojkového čítače vpřed v čítač vzad spočívá jen v přepojení hod. vstupů druhého až čtvrtého klopného obvodu z výstupu na výstup. U čítače dolů se prvním vstupním impulsem všechny klopné obvody nastaví na hodnotu (). Obvody lze přepojit s použitím kombinačních obvodů. Tak vznikne dvojkový čítač obousměrný, v němž je možné povelem na řídícím vstupu (vstup Ovládání) změnit směr počítání. e-li na řídícím vstupu úroveň, prochází signál z výstupů členem a členem kombinačního obvodu (dvojí negace) na vstup následujících obvodů a čítač počítá vpřed. e-li na řídícím vstupu úroveň, prochází signál z výstupů členem a na vstupy a čítač počítá vzad. Schéma tohoto čítače je uvedeno na obr. 4. Až dosud jsme uvažovali čítače vycházející z O typu - (obvod M4). Počítací klopný obvod je však možno získat také z O typu řízeného změnou stavu hodinového vstupu (obvod M44). Zapojení čítače vpřed je uvedeno na obr. 48. obvodu je spojen s výstupem Potom je před příchodem hodinového impulsu na vstupu vždy opačný stav, než jaký je na výstupu. S příchodem hodinového impulsu se stav O mění v opačný. Protože stav O typu se mění při změně stavu hodinového impulsu z úrovně na, je třeba jednotlivé O v čítači propojovat tak, aby byl výstup vždy spojen s hodinovým vstupem následujícího obvodu. Zapojení čítače vzad je uvedeno na obr. 49. Časové diagramy jsou obdobné jako u zapojení s - klopného obvodu s tím rozdílem, že ke změně stavu dochází s čelem a nikoli s týlem hod. impulsu.

5 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: ~ ~ ~ ~ Obr. 48 Asynchronní dvojkový čítač vpřed s O typu a časový diagram 4 ~ ~ ~ ~ Obr. 49: Asynchronní dvojkový čítač vzad s O typu... INTEGROVANÉ ČÍTAČE Čítače jsou jedním z nejpoužívanějších funkčních bloků v zařízeních číslicové techniky. Byly proto jedněmi z prvních složitějších sestav logických obvodů, které byly integrovány. Integrovaný čítač M49 je asynchronní dvojkový čítač vpřed. Skládá se ze čtyř dvojitých O typu - řízených týlem hod. impulsu. sou uspořádány tak, že vnějším propojením svorek obvodu umožňují určitou variabilitu čítače. Zapojení je na obr. 5. První O má vyvedený hodinový vstup a výstup, je tedy samostatný. alší tři obvodu jsou spojeny jako dvojkový čítač o třech bitech. Všechny O jsou opatřeny asynchronním vstupem "nulování". y jsou spojeny a řízeny dvojvstupovým logickým členem NAN. e-li alespoň na jednom z jeho vstupů úroveň, pracují O normálně. sou-li na obou vstupech členů úrovně, vynulují se všechny O, tj. jejich výstupy přejdou na úroveň. S použitím tohoto log. členu je možno zkracovat početní pořadí čítače. Variabilita uvedeného obvodu dovoluje několik základních aplikací: a) vojkový čítač o čtyřech bitech. Pro tuto funkci se vstupní signál přivede na vstup A. Výstup A se spojí se vstupem B. Informace o stavu čítače se odebírají na výstupech A,B,,, přičemž výstup A odpovídá bitu. b) vojkový čítač o třech bitech. ní signál se přivádí na vstup B. Informace o stavu čítače se odebírají na výstupech B,,, přičemž výstup B odpovídá bitu. c) vojkový čítač se zkráceným početním pořadím. Pro tuto funkci využíváme log. členu NAN

6 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - - uvnitř obvodu. Pokud má dvojkové číslo, kterým chceme ukončit početní cyklus, více než dvě jednotky (kde nepostačí počet vstupů vnitřního log. členu), je nutno použít vnější log. člen. S použitím vnitřního členu lze realizovat čítače s dělícím poměrem,,4,5,,8,9,,. iné dělící poměry realizujeme s vnějším členem. Několik příkladů je na obr. 5. Čítač je možno rozšířit tak, že dva nebo více čítačů řadíme do kaskády. Výstup jednoho čítače přitom spojíme se vstupem A čítače následujícího. Čítač lze rozšířit i klopným obvodem. e však nutno použít obvod -. A B A ~ ~ ~ ~ B R R 4 A A B B 9 R() 8 R() Obr.5: Zapojení obvodu M49: (jeho schematický znak a vývody pouzdra) e samozřejmé, že má-li čítač čítat od začátku, musí se vždy napřed vynulovat. Ukažme si způsob, jak se k tomuto účelu využívá nulovacích vstupů. Na obr.5 je dvojí zapojení čítače s modulem. Všimněte si propojení nulovacích vstupů s výstupy B a. Až do stavu dekadicky 5 se propojení neuplatní, čítání probíhá normálně. S následující sestupnou hranou by se výstupy B a dostaly do stavu, což odpovídá desítkové šestce. enže právě nyní přicházejí ke slovu nulovací vstupy, když se oba dostaly na úroveň. Okamžitě nulují čítač, takže po čísle 5 následuje opět číslo. Úplně stejnou funkci vykonává čítač v pravé části obr. Od předchozího se liší tím, že je vynechán první klopný obvod v čítači 49. Zbylé tři zastávají stejnou funkci jako v sousedním zapojení. Rozdíl je v tom, že je nutno vstupní signál přivést na vstup B. f 4 R R 49N A B 9 8 f / f 4 R R 49N A B 9 8 f /

7 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - - Obr.5 : vě různá zapojení čítače modulo s použitím obvodu R R A B R R 49N A B N 4 R R A B N Obr.5: Asynchronní dělič dvanácti, třinácti a osmi Integrovaný čítač M49 je desítkový čítač vpřed v kódu B. eho skladba je podobná jako u čítače předchozího. Početní pořadí je zkráceno na deset stavů. Zapojení je na obr. 5. Uspořádání vývodů umožňuje značnou variabilitu použití. První O je vyveden samostatně. alší tři O jsou spojeny tak, že realizují pětkový čítač. Všechny O jsou opatřeny asynchronními vstupy "nulování", které jsou spojeny paralelně a řízeny dvojvstupovým členem NAN [vstupy R () a R () ]. lopné obvody jsou kromě toho opatřeny dalšími asynchronními vstupy, které prostřednictvím jiného členu NAN se dvěma vstupy dovolují nastavit čítač na číslo (). y jsou označeny R 9() a R 9(). Obr. 5: Integrovaný obvod M49: (jeho schematický znak a vývody pouzdra) 4 A A B B R9() R9() R() R() 9 8 Tento stav čítače nastane, přivedeme-li na oba vstupy členu impuls o úrovni. Variabilita obvodu dovoluje opět několik základních aplikací: a) esítkový čítač. ní signál se přivede na vstup A, výstup A (či A) se spojí se vstupem B. Informace o stavu čítače se odebírá z výstupů A, B,,. b) Symetrický dělič deseti. ní signál se přivádí na vstup B. Výstup (či ) se spojí se vstupem A. Z výstupu A (či A) se pak odebírá signál o kmitočtu děleném deseti. lopné obvody B,, zde pracují jako pětkový čítač, dělič pěti, obvod A je děličem dvěma. c) pětkový čítač - dělič pěti. ní signál se přivádí na vstup B. Z výstupu se odebírá signál s kmitočtem děleným pěti. lopný obvod A může být použit samostatně, nevadí-li společné

8 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: asynchronní vstupy. d) Čítač - dělič se zkrácením početního cyklu. Při této aplikaci se postupuje obdobně, jako u předešlého čítače. S použitím vnitřního log. členu NAN je možno realizovat modifikace čítače s dělícími poměry,, 4, 5,, 8, 9. Čítače je možno řadit do kaskád např. tak, že výstup jednoho čítače spojíme se vstupem A následujícího čítače. Obdobně lze sestavovat kaskády obvodů se zkráceným početním cyklem. Na obr. 54 je ukázán dělič s poměrem 44. V obou čítačích se detekuje přítomnost čísla 4. Vyskytne-li se tento stav u obou čítačů současně, oba čítače se vynulují. Na obr. 55 je ukázán podobně řešený dělič s dělícím poměrem. 4 R R R9 R9 49N A B R R R9 R9 49N A B 9 8 Obr. 54: Asynchronní dělič čtyřiceti čtyřmi 4 R R R9 R9 49N A B R R R9 R9 B N A Obr. 55: Asynchronní dělič sedmdesáti třemi SYNRONNÍ ČÍTAČE V asynchronním čítači postupuje informace od nejméně významného bitu k bitům významnějším. Čítač lze taky sestavit tak, že se stav všech klopných obvodů, které přísluší určitému číslu početního pořadí čítače mění současně. V takovém uspořádání musí být hodinové vstupy všech klopných obvodů spojeny paralelně. a jsou vstupem čítače takové čítače pracují v synchronním režimu. Aby však bylo dosaženo změny stavu jednotlivých klopných obvodů jen tehdy, kdy je to žádoucí, (v souladu s početním pořadím čítače), musí být některé změny stavu blokovány (k tomu se použijí kombinační logické členy). Schéma zapojení synchronního obvodu, čítajícího vpřed, je na obr. 5. První klopný obvod, příslušný bitu, musí měnit svůj stav po každém hodinovém impulsu. eho zapojení je tedy shodné jako u čítače asynchronního tj. na jeho vstupech a je trvale úroveň log. lopný obvod B, příslušný bitu má měnit svůj stav s hodinovým impulsem tehdy, bude-li klopný obvod A ve stavu. V době, kdy je klopný obvod A ve stavu, musí být na vstupech a obvodu B úroveň. Toho lze dosáhnout prostým spojením výstupu obvodu a se vstupy a obvodu B.

9 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: ~ ~ ~ ~ A B Obr. 5: Synchronní dvojkový čítač vpřed lopný obvod, příslušný bitu má změnit svůj stav s hodinovým impulsem tehdy, budou-li klopné obvody A a B ve stavu. Tato podmínka je vyjádřena logickým součinem proměnných a. ze ji tedy realizovat s použitím logického členu AN, na jehož vstupy jsou přivedeny výstupy obvodů A a B a jehož výstup je připojen ke vstupům a klopného obvodu. lopný obvod, příslušný bitu má měnit svůj stav s hodinovým impulsem, budou-li klopné obvody A, B, a ve stavu. Podmínku realizujeme log. členem AN podobně jako u předchozího případu. Obecně řečeno, každý klopný obvod synchronního čítače mění svůj stav tehdy, jsou-li všechny klopné obvody příslušné méně významným bitům ve stavu. Integrovaný čítač M49 je dvojkový synchronní obousměrný čítač. e sestaven ze čtyř dvojitých O a z kombinační sítě log. členů pro řízení synchronní činnosti a chodu čítače. Obvod je opatřen dvěma hod. vstupy, z nichž jeden slouží pro chod vpřed, druhý pro chod vzad. Uplatňuje se vždy ten vstup, na který jsou přiváděny impulsy, zatímco na druhém je úroveň log.. Oba vstupy jsou vedeny přes invertory, takže stav O se mění s čelem hod. impulsů. Čítač má programovatelný obsah. eho výstupy mohou být nastaveny na potřebný výchozí stav prostřednictvím vstupů "data" (viz obr.). Aby se zápis realizoval, je nutno na tyto vstupy přivést žádané úrovně. Poté se uvede vstup "nastavení", na úroveň (impuls). Obsah čítače je možno vynulovat dalším asynchronním vstupem "nulování". e připojen přes invertor, takže k vynulování je třeba na něj přivést impuls úrovně. Čítače je možno pohodlně zařadit do kaskád. tomu slouží výstupy přetečení. Pro chod vpřed se spojí výstup "přenos nahoru" se vstupem "počítání vpřed" následujícího čítače. Pro chod vzad se spojí výstup "přenos dolů" se vstupem "počítání vzad" dalšího čítače. Výstupy přetečení jsou na úrovni log.. Pokud např. čítáme vpřed (vstupní frekvence zapojena na U), pak po načítání na hodnotu () následující hodinový impuls na vstupu U nastaví výstup A na úroveň log. (výstup A na této úrovni setrvá, pokud bude vstup U na úrovni log. ). Z čítače 49 je možno pohodlně sestavovat různé čítací moduly prostřednictvím vstupů A až. sou to paralelní nastavovací vstupy, takže dovolují předem nastavit takové úrovně, které znamenají binární slovo, vyjadřující modul čítače. Tak např. chceme-li sestavit čítač MOUO5, potom na vstupy přivedeme následující log. úrovně: A=, B=, =, =. Obr. 5: Schematický znak obvodů M49 a M49

10 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - - Integrovaný čítač M49 je variantou předchozího obvodu. e to synchronní desítkový obousměrný čítač. eho další vlastnosti jsou tytéž jako u obvodu předchozího. Schématická značka se zapojením vývodů je na obr. 5. log U R UP ~O ~BO OWN U R UP ~O ~BO OWN 5 9 A ~OA A B B 49N 5 9 A ~OA A B B 49N Obr. 58: příklad čítače vpřed z obvodů M49 čítajícího od čísla do.. MONOSTABINÍ OPNÉ OBVOY Existuje celá řada typů a druhů monostabilních O. Podle uspořádání lze těmito obvody prodlužovat dobu trvání vstupního (spoušťového) impulsu, zkracovat délku impulsu, převádět impuls neurčitého tvaru na tvar pravoúhlý apod. Pro vytváření velmi krátkých impulsů můžeme využít doby zpoždění průchodu signálu logickými členy. Příklad je na obr. 5. B Výstup A Obr. 59: Obvod pro vytváření krátkých impulsů. Spoušťový impuls se vede na jeden vstup log. členu NAN přímo, na druhý vstup přes lichý počet invertorů. Ve stabilním stavu je na jednom ze vstupů úroveň, takže výstup je na úrovni. Přivedeme-li na vstup úroveň, přejde výstup působením vstupu A na úroveň. Po době, která je součtem dob zpoždění průchodu signálu v sérii řazených invertorů, dojde na vstup B členu NAN úroveň. Výstup tedy přejde opět na úroveň. vytváření delších impulsů se hodí monostabilní obvody s časováním pomocí členů R. edna z možností je uvedena na obr. 58. R Výstup Obr. : Monostabilní klopný obvod s R členem

11 Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: ASTABINÍ OPNÉ OBVOY Astabilní klopné obvody vytvářejí pravoúhlé impulsy o definované délce, které se opakují s určitým kmitočtem. odí se obecně jako generátory impulsů pro číslicovou techniku nebo i k jiným účelům. S integrovanými obvody TT lze realizovat řadu různých zapojení astabilních obvodů. Velmi jednoduchý obvod sestavený ze dvou invertorů je na obr. 59. Předpokládejme, že na počátku došlo k změně stavu výstupu členu A z úrovně na a ke změně stavu výstupu členu B z úrovně na. ondenzátor se z výstupu členu B nabíjí přes odpor R. eho nabíjecí proud udržuje na vstupu členu B úroveň po dobu asi R. Poté se napětí na vstupu členu B zvětší nad,4 V a změní se stav výstupu členu B. Výstup členu B přejde na úroveň, čímž se změní úroveň na výstupu členu A na úroveň. Nyní dochází k vybíjení kondenzátoru a po době R se napětí zmenší pod,4 V a obvod se opět překlopí. odnota rezistoru R se musí pohybovat v rozmezí až 5 Ω. iný typ oscilátoru je uveden na obr.. R Výstup A B Obr. : Astabilní O sestavený ze dvou invertorů R Výstup Obr. : Oscilátor sestavený ze tří hradel TT

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Využití interaktivní tabule ve výuce

Využití interaktivní tabule ve výuce Využití interaktivní tabule ve výuce Vzdělávání je neustále inovováno využíváním moderní didaktické techniky a učebních pomůcek, které se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými. V

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

SRF08 ultrazvukový dálkoměr

SRF08 ultrazvukový dálkoměr SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin Štefek....,

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_ČT_1.09_ grafická minimalizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví:

1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví: Částka 72 Sbírka zákonů č. 207 / 2012 Strana 2893 207 VYHLÁŠKA ze dne 6. června 2012 o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1 Teoretická část A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1.1 Rozdělení převodníků Analogově číslicové (A/D) převodníky přeměňují analogové (spojité) signály na signály číslicové, u číslicově analogových (D/A) převodníků

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1.1 Úvod Úkolem této úlohy je seznámení se s principy, vlastnostmi a některými obvodovými realizacemi spínaných zdrojů. Pro získání teoretických znalostí k úloze

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.elektronickedrazby.cz (dále též jen Dražební řád )

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.elektronickedrazby.cz (dále též jen Dražební řád ) Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.elektronickedrazby.cz (dále též jen Dražební řád ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy Tento Dražební řád upravuje pravidla užívání internetového

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY CENÍK SLUŽBA ETHERNET Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY 1. Poskytování služby Ethernet se řídí Provozními podmínkami pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-422...3 3.2 Připojení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k instalaci a seřízení Plovákový snímač výšky

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka Technologie FWA (Fixed Wireless Access, FWA) je obecné označení pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádiové přípojky prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Opakovač sériového rozhraní RS-485 ELO E123 Pro Profibus Uživatelský manuál

Opakovač sériového rozhraní RS-485 ELO E123 Pro Profibus Uživatelský manuál Opakovač sériového rozhraní RS-485 ELO E123 Pro Profibus Uživatelský manuál 1.0 Úvod... 3 1.1 Použití opakovače... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení rozhraní RS-485... 4 3.2

Více