Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček"

Transkript

1 Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček

2 Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 9 Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle věty první jsou uvedeny v příloze č. 2. vyhlášky.

3 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací odst. (2), písm. e) - Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, odst. (3) Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie umístěné v budovách musí vyhovět všem požadavkům na zajištění bezpečnosti a požárně bezpečnostním požadavkům, odst. (5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.

4 Požárně bezpečnostní zařízení, která ke své funkci z hlediska napájení nobo ovládání potřebují elektrickou energii Zařízení elektrické požární signalizace Zařízení dálkového přenosu Zařízení pro vyhlašování poplachu Zařízení nouzového osvětlení Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par Zařízení pro odvod kouře a tepla Požární uzávěry Požární klapky Hasící zařízení, vodní clony Zdroje požární vody Náhradní zdroje elektrické energie

5 Základní požadavky jsou uvedeny v ČSN (změna 2009) a ČSN (změna 3/2010): ČSN (změna 2009) Čl Dodávka elektrické energie Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení) musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby; v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do požární ústředny nebo jiného místa se stálou službou.

6 Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit nezávislým záložním zdrojem - samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou síť NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat funkční i v případě požáru. Samočinná dodávka elektrické energie pomocí UPS zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která musejí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí je prodleva v napájení elektrické energie po dobu startu dieselagregátu). UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj bez přerušení napájení. Jedná se o napájení požárně bezpečnostních zařízení (např. nouzové osvětlení, ovládání požárních uzávěrů a dalších zařízení souvisících s evakuací osob a zásahem požárních jednotek atd.). Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení elektrickou energií těmito větvemi až na úroveň uzlů 110/22 kv je oddělené a systémově nezávislé. (a dokladem od EZ)

7 Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou se nesmí použít pro zajištění dodávky elektrické energie pro protipožární zařízení: u chráněných únikových cest typu C; u zásahových cest; u požárních výtahů, nebo evakuačních v objektech s požární výškou h > 22.5 m; výtahů jsou-li tyto v objektech vyšších než 45 m, kromě rekonstrukcí budov skupiny OB 2 podle ČSN ; ve shromažďovacích prostorech větších než 2SP/VP1, a prostorách VP2, VP3 podle ČSN ; ve zdravotnických objektech druhu LZ 2 podle ČSN ; v objektech, kde příslušné normy nebo předpisy vylučují tento zdroj elektrické energie.

8 Jsou-li trvalou dodávkou elektrické energie zajištěna i jiná zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu: musí být v případě požáru vypnuta dodávka elektrické energie k těmto zařízením alespoň v požárním úseku, kde je požár a probíhá jeho hašení výjimku činí zařízení, jejichž vypnutím by mohlo dojít k rozšíření požáru, výbuchu či jinému zhoršení podmínek zásahu; v těchto případech musí mít požární jednotky možnost tato zařízení operativně ovládat buď přímo z prostor nástupu nebo přes ohlašovnu požáru apod.

9 POZNÁMKA: Za nezávislou dodávku elektrické energie (v havarijním režimu) se rovněž považují případy, kde požárně bezpečnostní zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru jsou napájena jen z náhradních zdrojů -druhých zdrojů elektrické energie po projektově stanovenou dobu v případě poruchy a výpadku jednoho zdroje. Výpadkem zdroje je narušení jeho funkční činnosti v elektrické rozvodné síti po dobu delší než 120 sekund;

10 Lokální agregáty pro výrobu elektrické energie musí být vybaveny automatickým (samočinným) startem při výpadku distribuční sítě včetně přepojení elektrické sítě pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Strojovny a rozvodny agregátů musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto agregátů, popř. kapacita akumulátorových baterií (i při využití UPS) jako záložního zdroje musí zabezpečit provoz po požadovanou dobu požárně bezpečnostních zařízení popř. dalších zařízení. Náhradní zdroj elektrické energie (akumulátor) může být v některých případech umístěn i uvnitř napájeného zařízení, aniž by tím byl narušen požadovaný provoz.

11 Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují: samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. PBZ musí být připojena tak, aby zůstala pod napětím při odpojení ostatních elektrických zařízení. Obdobný požadavek je i v ČSN ed.2 - objekty pro bydlení a občanskou vybavenost). Pozornost je nutno věnovat řešením, kdy jsou daná zařízení ovládaná přes zařízení M a R.

12 Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů: mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0; nebo mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca s1,d0; nebo musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

13 POZNÁMKA: Pro rozvody vodičů a kabelů, funkčně a technicky odpovídají řešení stanovuje z hlediska požární bezpečnosti podmínka ČSN Vodiče a kabely musí vyhovovat bodům a), nebo b), nebo c) spojitě od ovládacího zařízení (např. hlavní ústředny elektrické požární signalizace) k vlastnímu protipožárnímu zařízení (např. k samočinnému stabilnímu hasicímu zařízení, k samočinnému odvětracímu zařízení, k požárním uzávěrům, k odvětracím zařízením chráněných únikových cest, k požárním a evakuačním výtahům, k posilovacím čerpadlům, ke vzduchotechnickému zařízení a k dalším zařízením s požárně bezpečnostními funkcemi).

14 9.15 Osvětlení únikových cest Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u chráněných únikových cest typu A nejméně po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. U částečně chráněných a u nechráněných únikových cest (podle ) se požaduje nouzové osvětlení po dobu 15 minut. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty, nebo navržené podle , musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut. Zajištění elektrické energie se navrhuje podle POZNÁMKA: Je-li trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje zajištěna samostatným generátorem, musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie pro dobu alespoň 15 minut. Není-li k dispozici druhý zdroj energie z veřejné sítě NN popř. VN smyčkou, musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie jde-li o požadovanou dobu nouzového osvětlení nejvýše 30 minut; pokud je alek dispozici druhý zdroj energie, nejsou akumulátorové baterie požadovány. (Přesněji je toto uvedeno v poznámce v nové ČSN )

15 ČSN (změna 3/2010): Dodávka elektrické energie - totožné jako čl Dodávka elektrické energie v ČSN Osvětlení únikových cest Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u chráněných únikových cest typu A nejméně po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. U částečně chráněných únikových cest podle (popř. u nechráněných únikových cest) se požaduje nouzové osvětlení po dobu 15 minut. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut. Zajištění elektrické energie se navrhuje podle

16 POZNÁMKA Je-li trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje zajištěna samostatným generátorem, musí nouzové osvětlení únikových cest dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s, a plné osvětlenosti do 60 s. Toto lze zajistit např. akumulátorovou baterií (vestavěnou nebo UPS) pro dobu alespoň 15 minut na překlenutí náběhu generátoru. Je-li k dispozici druhý zdroj energie z veřejné sítě NN popř. VN smyčkou, nemusí být použito pro překlenutí náběhu generátoru vestavěné akumulátorové baterie nebo UPS. Zajištění elektrické energie se navrhuje podle s výjimkou nouzových svítidel s vlastními (vestavěnými) trvale dobíjenými akumulátory a požadavek na zachování funkce nouzového osvětlení napájeného pouze z vlastního vestavěného akumulátoru nepřesahuje 30 minut. V případě, že požadovaná doba funkce nouzového osvětlení přesahuje 30 minut, musí být zajištěna dodávka elektrické energie ze dvou nezávislých zdrojů (např. síť a vestavěný akumulátor).

17 Ve vnitřních zásahových cestách mají být umístěna nebo z nich alespoň přímo přístupna následující zařízení, pokud jsou v objektu navržena a z objektu také ovládána: požární vodovody; hlavní vypínače elektrických rozvodů; uzávěr plynu či hořlavých kapalin nebo toxických látek; uzávěry rozvodů ostatních energetických zařízení; ovládací prvky samočinných stabilních hasicích zařízení SSHZ; ovládací prvky vzduchotechnických zařízení, zejména pro odvětrání chráněných únikových cest; ovládací prvky pro odvod kouře a tepla při požáru; ovládací prvky posilovacích čerpadel požárních vodovodů; ovládací prvky požárních uzávěrů otvorů (požární dveře a vrata, požární klapky apod.); ústředna elektrické požární signalizace; domácí rozhlas a další zařízení uvedená v ; ovládací prvky nouzového osvětlení. ovládací prvky k výrobním provozům, kde jsou rizikové hořlavé kapaliny, plyny, nebo jiné látky, které mohou rozšiřovat požár v rámci požárního úseku, nebo i mimo požární úsek, kde probíhá požár. V objektech bez vnitřních zásahových cest, musí být k výše uvedeným zařízením zajištěn snadný a bezpečný přístup.

18 Nouzové osvětlení může být provedeno dvojím způsobem: Svítidly s vlastními trvale dobíjenými akumulátory Svítidly napájenými z centrálního zdroje (ČSN EN Centrální napájecí systémy). Svítidla s vlastními trvale dobíjenými akumulátory podmínky pro jejich použití: Tato svítidla mohou být v následujícím provedení: Svítidla, která jsou funkční svítí pouze z vlastního vestavěného akumulátoru. Napájecí kabely zajišťují trvalé dobíjení akumulátorů zabudovaných ve svítidle jsou napojeny z rozvodu normálního osvětlení. V případě požáru a při případném porušení či přerušení kabelu se svítidlo ihned automaticky přepne na svůj vlastní zabudovaný zdroj. Kabelové trasy k těmto svítidlům nemusí splňovat požadavky na systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Tato svítidla jsou při požáru napájena pouze z jednoho zdroje. Tato výjimka je možná pouze v případě, že požadovaná doba na minimální dobu provozu nouzového osvětlení je maximálně 30 minut, Svítidla, která jsou funkční svítí ze dvou nezávislých zdrojů, tj. ze základního zdroje (síť) a z vlastního vestavěného akumulátoru. Napájecí kabely zajišťují napájení a trvalé dobíjení akumulátorů zabudovaných ve svítidle musí být napojeny z rozvodu pro napojení požárně bezpečnostních zařízení.v případě požáru apod. svítidlo svítí ze základního zdroje a teprve při případné jeho poruše se svítidlo automaticky přepne na zabudovaný zdroj. Kabelové trasy k těmto svítidlům musí splňovat požadavky na systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Tato svítidla se musí používat v případě, že požadovaná doba na minimální dobu provozu nouzového osvětlení je delší než 30 minut.

19 Požadavky na minimální dobu provozu nouzového osvětlen stanoví právní předpisy s odvoláním na normové hodnoty v závislosti na druhu jím osvětleného prostoru rozdílně. Základní přehled požadavků na minimální dobu provozu nouzového osvětlení uvádí tabulka (tabulka obsahuje pouze ČSN stanovující nejvyšší požadavky na dobu činnosti v případě nouze). Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované osvětlenosti do 60 s.

20 Druh prostoru Doba provozu Předpis CHÚC A (více než 300 osob) 15 minut ČSN ], ČSN CHÚC B 30 minut ČSN , ČSN CHÚC C 45 minut ČSN , ČSN Cesta vedoucí do CHÚC 15 minut ČSN Vnitřní zásahová cesta (CHÚC) 60 minut ČSN , ČSN Všeobecně 1 hodina ČSN EN 1838 Kina a divadla 3 hodiny ČSN , ČSN Zdravotnictví 3 hodiny ČSN Prostory s velkým rizikem Trvá-li nebezpečí ČSN EN 1838 Klec výtahu k dopravě osob 1 hodina ČSN EN 1838, ČSN EN Klec požárního výtahu 2 hodiny ČSN EN Klec evakuačního výtahu 45 minut ČSN

21 Požadavky ČSN Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru. U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby. Při zpracování Expertizní zprávy nebo Expertizního posudku se doporučuje vycházet pro řešení napájení el. energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu.

22 4.1 Zajištění dodávky elektrické energie Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Základní požadavky jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. a dále v ČSN , ČSN Zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby Zdrojem elektrické energie je veřejná rozvodná síť popř. vlastní nezávislý záložní zdroj elektrické energie, popř. zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie. Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie UPS zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která musí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí prodleva v napájení el.energie po dobu startu dieselgenerátoru). UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj elektrické energie bez přerušení napájení. Jedná se zejména o napájení požárně bezpečnostních zařízení (např. nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, ovládání požárních uzávěrů, elektrozámků, elektricky ovládaných dveří na únikových cestách apod.).

23 4.1.4 Dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto požárně bezpečnostních zařízení po požadovanou dobu stanovenou normativními hodnotami a požárně bezpečnostním řešením stavby. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stále služby; v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do místa se stálou službou. Za splnění tohoto požadavku lze považovat dodávku elektrické energie připojením na distribuční síť NN nebo VN smyčkou, přičemž porucha na jedné z větví nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční. Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení elektrickou energií těmito větvemi až na úroveň uzlů 110/22 kv je oddělené a systémově nezávislé.

24 Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou se nesmí použít pro zajištění dodávky elektrické energie: u chráněných únikových cest typu C; zásahových cest; u požárních a evakuačních výtahů; v objektech vyšších než 45 m; v objektech, kde příslušné normy, nebo technické předpisy vylučují tento zdroj elektrické energie nebo kde by na základě rizikové analýzy bylo prokázáno, že připojení smyčkou je nepřijatelné (např. zařízení protipo žární ochrany ve shromažďovacích prostorách, zdravotnických objektech, a to zejména napájení čerpadel samočinného stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, nouzového osvětlení, evakuační rozhlas apod.). POZNÁMKA Za nezávislou dodávku elektrické energie ( v havarijním režimu) se rovněž považují případy, kdy požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru jsou napájena jen z náhradních - druhých zdrojů elektrické energie po projektem stanovenou dobu v případě poruchy a výpadku jednoho zdroje. Výpadkem zdroje je narušení jeho funkční činnosti v elektrické rozvodné síti po dobu delší než 120 sekund.

25 4.1.5 Pokud není možné zajištění napájení požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie z distribuční sítě, je nutno použít jako druhý nezávislý zdroj elektrické energie záložní zdroj pro výrobu elektrické energie. Agregáty pro výrobu elektrické energie musejí být vybaveny automatickým startem při výpadku distribuční sítě s automatickým přepojením elektrické energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Strojovny a rozvodny agregátů pro výrobu elektrické energie musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto agregátů, případně kapacita akumulátorových baterií při využití UPS jako záložního zdroje musí zabezpečit provoz požárně bezpečnostních zařízení po dobu stanovenou normativními požadavky a požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby. V odůvodněných případech může být náhradní zdroj elektrické energie umístěn vedle, případně uvnitř, požárně bezpečnostního zařízení, pro které slouží (např. nouzové osvětlení, otvírání-zavírání dveří apod.) Pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v případě požáru musí být provozovatelem elektrického zařízení (případně ve spolupráci s distributorem) vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu stanoví pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Tyto postupy jsou stanoveny pro osoby pověřené a kvalifikované k těmto činnostem provozovatelem nebo distributorem elektrické energie. Prostor, ze kterého má být prováděno operativní ovládání elektrického zařízení má být bezpečný v případě požáru a přístupný z volného prostranství do maximální vzdálenosti např. 5 m od vstupu do objektu,nebo z prostoru vnitřních zásahových cest a musí umožnit vypínání elektrické energie podle vypínacích algoritmů stanovených požárně bezpečnostním řešení stavby, viz 4.5.

26 4.5 Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru - CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení - TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod., viz POZNÁMKA V konkrétních případech lze navrhnout vypínání elektrické energie prostřednictvím systému elektrické požární signalizace v dvouadresné závislosti Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou. POZNÁMKA Vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP budou označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP" a TOTAL STOP".

27 4.6 Všeobecné požadavky pro účinný zásah jednotek požární ochrany Pro každý objekt musí být vypracován postup pro vypnutí elektrické energie. Informace o zásadách tohoto postupu musí být umístěny na viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebního zásahu) a to nejméně v rozsahu požadavků uvedených v 4.5.

28 Princip napájení PBZ a princip vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech (ke 4.1 a 4.5): Dieselagregát G Síť TOTÁL STOP TOTÁL STOP CENTRÁL STOP PBZ napájená ze sítě a generátoru PBZ napájená ze sítě a baterií Napájení provozních a technologických zařízení UPS TOTÁL STOP Např. evak. výtah, SHZ EPS Např. SOZ, NO NO - svítidla funkční pouze z vlastní baterií - přípustné tam kde je požadovaná doba funkce max. 30 min NO - svítidla funkční ze zakladního zdroje a z vlastní baterie - musí být použito tam kde je požadovaná doba funkce delší než 30 min PBZ jsou napájena ze dvou nezávislých zdrojů: - základní - nezávislý zdroj je SÍŤ - jako druhé nezávislé zdroje jsou např. DA, UPS, baterie

29 Centrální napájecí systémy dle ČSN EN ( ) Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na centrální napájecí systémy pro nezávislé napájení energií základních bezpečnostních zařízení Vztahuje na systémy, které jsou trvale připojeny k napájení střídavým napětím do 1000 V a které používají baterie jako náhradní napájecí zdroj Centrální napájecí systémy jsou určeny pro napájení nouzového únikového osvětlení v případě poruchy normálního napájení a mohou být vhodné pro napájení dalších základních bezpečnostních zařízení jako například: - elektrické obvody instalací automatického hasicího zařízení - zařízení pro odvod kouře a tepla - výstražné systémy upozorňující na výskyt oxidu uhelnatého

30

31 Nepřerušovaný provoz

32 Přepínací provoz Automatické

33 ČSN EN ( ) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Část 10: Zásobování energií Všeobecné požadavky na elektrickou energii: Jestliže je zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla zabezpečeno proti poruše při ztrátě energie uvedením do provozní požární polohy, požaduje se pouze jeden zdroj energie. U zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, které nemá zabezpečení při poruše, musí být zajištěny nejméně dva zdroje energie: primární zdroj energie a záložní zdroj energie. Primární zdroj energie je napájen z veřejné elektrické sítě nebo z obdobného systému. Záložní zdroj energie, například baterie nebo generátor, musí být trvale k dispozici, průběžně přezkušován a udržován. Každý zdroj energie musí být schopen samostatně napájet části zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, pro něž je určen. Jestliže dojde k poruše primárního zdroje energie, musí se zařízení pro dodávku energie automaticky přepnout na záložní zdroj energie. Po obnově primárního zdroje energie se musí zařízení pro dodávku energie automaticky přepnout zpět. Existují-li dva nebo více zdrojů energie, nesmí porucha jednoho z nich způsobit poruchu jiného, ani přerušení dodávky energie do zařízení. Zařízení pro dodávku energie se klasifikují: Třída A vhodná pro všechna zařízení; nebo Třída B vhodná pouze pro zařízení, která mají zabezpečení při poruše nastavením do bezpečné polohy.

34 ČSN ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech Souběžně s touto normou platí původní ČSN do září 2011 Předmět normy Tato norma platí pro projektování, montáž, provozování, rekonstrukce a revize elektrických zařízení stálých kin v budovách a uzavřených prostorách, letních kinech, v předváděcích síních a kulturních místnostech s profesionálním promítacím zařízením, kde se promítají pouze filmy s bezpečnou podložkou. Rozdělení kin a provedení elektrického zařízení Z hlediska instalace elektrických zařízení se objekty kin dělí na dvě třídy: Třída I Kina v budovách a uzavřených prostorách. Třída II Letní kina (kina třídy II jsou bez omezení počtu sedadel). Podle umístění východů z hlediště a počtu sedadel se kina třídy I dělí na tři skupiny: KT1 Kina s počtem sedadel větším než 400 nebo kina s počtem sedadel větším než 250, pokud mají východy z hlediště nebo únikové komunikace více než 1,5 m nad nebo pod úrovní veřejné komunikace. KT2 Kina s počtem sedadel od 251 do 400 a s východy z hlediště nebo únikovými komunikacemi nejvýše 1,5 m nad nebo pod úrovní veřejné komunikace. KT3 Kina s počtem sedadel do 250 bez zřetele k úrovni východu z hlediště a únikových komunikací vzhledem k úrovni veřejné komunikace. U objektů s víceúčelovým zařízením (například objekt určený pro kino, divadlo, koncertní síň nebo výstavní síň apod.) se elektrické zařízení provádí podle ČSN ed. 2).

35 Zásady pro napájení elektrického silového zařízení v kinech Elektrická silová zařízení kin musí být napájena těmito zdroji: a) hlavní zdroj (distribuční síť nn nebo vn s vlastní transformační stanicí vn/nn) s výkonem přiměřeným nejvyšší spotřebě objektu, b) nouzový zdroj (zpravidla akumulátorová baterie) s kapacitou postačující na provoz nouzového a přídavného osvětlení po dobu nejméně 3 hod. V kinech skupiny KT1 musí být instalovány dva nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené. V objektech kin, kde po sobě následuje více než dvě představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu akumulátorových baterií zvýšit o 50 %.

36 ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely Souběžně s touto normou platí původní ČSN do září 2011 Tato norma platí pro projektování, montáž, rekonstrukce a revize elektrických zařízení v divadlech, kulturních domech, ve stálých přednáškových, koncertních a výstavních síních (objekty s víceúčelovým zařízením) Z hlediska instalace elektrických zařízení se objekty dělí podle počtu sedadel na tyto kategorie: K 1 - nad 1200 sedadel K 2 - od 401 do 1200 sedadel K 3 - od 101 do 400 sedadel K 4 - do 100 sedadel Nouzové osvětlení musí být napájeno při provozu kina napětím SELV z rozvodné sítě přes transformátor, akumulátorové baterie. anebo z nouzového zdroje, tj. z

37 Zásady pro napájení elektrického silového zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely Elektrická silová zařízení musí být napájena těmito zdroji: a) hlavní zdroj (distribuční síť nn nebo vn s vlastní transformační stanicí vn/nn) s výkonem přiměřeným nejvyšší spotřebě objektu; b) nouzový zdroj (zpravidla akumulátorová baterie) s kapacitou postačující na provoz nouzového a přídavného osvětlení po dobu nejméně 3 hodiny. Lze ho využít i pro ovládání požárnětechnických zařízení. V objektech kategorie K 1 a K2 musí být instalovány oba nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené, z nichž jeden musí být při svícení elektricky oddělen od hlavního zdroje. V objektech kin, kde po sobě následuje více než dvě představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu akumulátorových baterií zvýšit o 50 %; c) náhradní zdroj (zpravidla generátor s naftovým motorem) s výkonem postačujícím pro havarijní provoz objektu musí být navíc instalován v objektech kategorie K 1. Pro nouzový zdroj lze použít pouze alkalických akumulátorů. Akumulátorovny nebo stanoviště a jejich vybavení musí vyhovovat ČSN EN Každému nouzovému zdroji přísluší oddělený nouzový rozváděč. Sdružíli se rozváděče do jednoho, musí mít každý zdroj samostatné pole oddělené nehořlavou přepážkou. Je-li nutné (např. z prostorových důvodů) výjimečně sloučit podružné rozváděče hlavního a nouzového zdroje, musí být zařízení obou proudových soustav odděleno nehořlavou přepážkou.

38 Nejčastější závady v projektové dokumentaci a při realizaci stavby: Když hasiči při zásahu vypnou CEHTRAL STOP odpojí se od základního zdroje i PBZ a ta jsou potom při požáru napájena pouze z náhradního zdroje. Pokud se vyskytují spotřebiče, které je nutno napájet z náhradních zdrojů v případě výpadku sítě (tzv. nouzové napájení), jsou tato napájena z jedné sekce jako PBZ a nedojde k jejich odpojení v případě požáru po vypnutí CEHTRAL STOP. Navrhování nevhodných typů svítidel pro nouzové osvětlení, která jsou funkční při požáru pouze z jednoho napájecího zdroje i když je požadavek na napájení ze dvou nezávislých zdrojů. CEHTRAL STOP a TOTAL nožových pojistek v HDS. STOP navržen vyjímáním Nerespektování požadavků ČSN Nedodržení normových požadavků při úpravách stávajících objektů.

39 Děkuji za pozornost Ing. Karel Zajíček

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

Více

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2

Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE T E C H N I C K Á Z P R Á V A 150 00 Praha 5 1/11 Příloha

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY:

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: PRACOVIŠT PLZE OSSZ KARLOVY VARY OSSZ NÁCHOD OSSZ LITOM ICE OSSZ P EROV OSSZ BRUNTÁL OSSZ KARVINÁ MSSZ BRNO Objednatel :

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Požární bezpečnost část B2

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Požární bezpečnost část B2 Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Požární bezpečnost část B2 Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova bloku B Bezpečnostní

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek Č. j. C231/B/2010/SEKOM Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným,

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 uzavřený na základě vzájemné dohody smluvních stran, jehož předmětem je rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému pro město Stříbro,

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic

Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic Ing. Petr Junga, Ph.D., Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

01. Technická zpráva. Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7

01. Technická zpráva. Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 01. Technická zpráva Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 Datum: 11.12.2015 Revize: 00 Číslo akce: 118/2015/030 Interní číslo:

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX R ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE OBJEKT A OBJEKT B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 02 - OBJEKT B - BYTOVÝ DŮM DPS SO 02.16 MĚŘENÍ

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Lhůty revizí a kontrol elektrických zařízení. Postup provádění revizí

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Zastupitelstvo obce České Meziříčí příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Financování: OBECNÁ ČÁST Stavební úpravy bytových jednotek provádí vlastník na své náklady. Za škody způsobené při stavebních pracích

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb. 1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 1.1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY 1.1.1. Úschovný objekt typ 4: SS1 = 4 body Úschovný objekt typu 4 je

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požární bezpečnost VYHLÁŠKA č. 26/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 22 Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obec Nové Dvory na základě usnesení zastupitelstva ze dne 8.3.2007 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalací. Brno 17. 4. 2013 kpt. Ing. Luděk Vrána HZS JmK

Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalací. Brno 17. 4. 2013 kpt. Ing. Luděk Vrána HZS JmK Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalací Brno 17. 4. 2013 kpt. Ing. Luděk Vrána HZS JmK Elektrická energie při průchodu elektrickým vodičem vytváří teplo. Běžné provozní podmínky: topení,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY CENÍK SLUŽBA ETHERNET Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY 1. Poskytování služby Ethernet se řídí Provozními podmínkami pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLKA - ŽELEŠICE Místo stavby: k.ú. Želešice, parc.č. 642/3 Investor: Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice IČ: 002 82 952 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projekt pro stavební povolení

Více

Provozní řád podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně (ve znění pozdějších změn účinných ke dni zveřejnění)

Provozní řád podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně (ve znění pozdějších změn účinných ke dni zveřejnění) Zveřejněno dne: 16.10.2015. Provozní řád podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně (ve znění pozdějších změn účinných ke dni zveřejnění) Podzemní garáže jsou v režimu nehlídaného parkoviště

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více