PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R"

Transkript

1 PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R

2 2

3 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu jsou obsaženy bezpečnostní informace a provozní pokyny. Abyste mohli UPS správně používat, přečtěte si prosím pečlivě tento provozní návod před uvedením UPS do provozu. Provozní návod proto řádně uschovejte. 3

4 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Povinnost instruktáže Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci a provozu včetně předvídaného použití nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) PROTECT C.1000 R (S), PROTECT C R (S), PROTECT C R (S) nebo PROTECT C R a také připojených externích bateriových modulů PROTECT C R BP, PROTECT C.2030 R BP nebo PROTECT C R BP, které jsou dále v tomto dokumentu souhrnně označeny jako PROTECT C.. Provozní návod obsahuje důležité pokyny pro vyloučení možných rizik za provozu. Před prvním uvedením do provozu si proto pečlivě přečtěte tento provozní návod! Tento provozní návod je nedílnou součástí přístroje PROTECT C.R. Provozovatel tohoto přístroje je povinen dát tento provozní návod bez omezení k dispozici osobám, které přístroj PROTECT C.R. dopravují, uvádějí do provozu, provádějí údržbu nebo jiné práce na přístroji. Platnost provozního návodu Tento provozní návod odpovídá technickým podmínkám přístroje PROTECT C. R v době dodávky. Obsah není předmětem smlouvy, ale plní jen informační funkci. Záruka a její platnost Vyhrazujeme si právo provést před uvedením do provozu nebo jako výsledek servisního zákroku libovolnou změnu údajů obsažených v předloženém provozním návodu, zvláště týkajících se technických údajů a funkce. Reklamace dodaného zboží prosím podejte do osmi dnů po příchodu zboží a přiložte balící list. Pozdější reklamace nemohou být uznány. 4

5 Nárok na záruku zaniká u škod, které byly způsobeny nedbáním pokynů návodu (zde se počítá i poškození záruční pečeti "Q.A"). Firma AEG neručí za následné škody. AEG neuzná bez předchozího upozornění veškeré případné závazky přijaté AEG a jejími prodejci, jako např. smlouvu o záruce, servisní smlouvy atd., pokud se k údržbě nebo opravě použijí jiné než originální náhradní díly AEG nebo náhradní díly zakoupené firmou AEG. Zacházení s přístrojem PROTECT C. R je konstrukčně navržen tak, aby se všechny činnosti nutné pro uvedení přístroje do provozu a vlastní provoz mohly provádět bez zásahu do přístroje. Pouze příslušně vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádět údržbu a opravy přístroje. Pro objasnění a usnadnění určitých kroků je provozní návod opatřen ilustracemi. Jestliže nelze u některých činností vyloučit nebezpečí pro osoby, je tato skutečnost zvýrazněna v souladu s piktogramy vysvětlenými v kapitole 3. Hotline Jestliže máte dotazy po přečtení tohoto provozního návodu, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na naši hotline: AEG Power Solutions spol. s r.o. Internet: Copyright Tento provozní návod nebo jeho část nesmí být reprodukovány nebo přenášeny mechanicky nebo elektronicky bez předchozího výslovného písemného souhlasu firmy AEG. Copyright AEG Všechna práva vyhrazena. 5

6 Obsah 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Všeobecné informace Technologie Popis systému Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT C.R Prohlášení o shodě Technické údaje Instalace a provoz Vybalení a kontrola Místo instalace Přehled přípojných míst, ovládacích a zobrazovacích prvků Čelní pohled Pohled zezadu Displej Uvedení do provozu Instalace mechanické části Montáž do stojanu 19 " Rozšiřující externí bateriové moduly Uvedení elektrické části do provozu Provozní režimy Normální provoz Provoz z baterií / autonomní provoz Provoz s by-passem Přetížení přístroje Interface a komunikace Ochrana datové komunikace na konektorech RJ11 a RJ Interface k PC RS Komunikační slot

7 5.4.4 Software pro odstavení IT a ovládání UPS Signalizace poruch a jejich odstranění Signalizace Diagnostika poruch a jejich odstranění Chybová hlášení Údržba Nabíjení baterie Údržba Vizuální kontrola Kontrola baterií Kontrola ventilátoru Skladování, demontáž a likvidace Skladování Demontáž Likvidace Rejstřík Technické výrazy

8 2 Všeobecné informace 2.1 Technologie i Přístroj PROTECT C.R je nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) pro důležité spotřebiče, jako jsou např. osobní počítače (PC), pracovní stanice, síťové prvky, telekomunikační zařízení ISDN a podobné spotřebiče. Skládá se: ze síťového filtru s přepěťovou ochranou (ochrana přístroje / třída D) včetně ochrany před zpětným tokem energie do napájecí sítě z usměrňovače s logikou PFC (jednotka korekce účiníku) z odděleného nabíjecího usměrňovače provedeného technologií spínaných zdrojů z bateriového systému v uzavřeném, bezúdržbovém provedení (pro 2 kva externí provedení) jako zásobníku energie s připojeným měničem DC/DC ze střídače s tranzistory IGBT pro trvalé napájení připojených spotřebičů sinusovým střídavým napětím z automatického by-passu jako dodatečné pasivní redundance řídící jednotky s mikroprocesorem 8

9 PFC automatický by-pass síťový filtr zátěž síť filtr ~ ~ střídač usměrňovač DC/DC booster ~ nabíjecí usměrňovač CPU DSP řídící jednotka RS232 SNMP bater. systém Blokové schéma UPS PROTECT C.R 2.2 Popis systému UPS se připojuje mezi veřejnou napájecí síť a chráněný spotřebič. Výkonová část usměrňovače mění síťové napětí na stejnosměrné napětí pro napájení měniče. Použité zapojení (PFC) umožňuje sinusový odběr proudu a tím provoz s malým rušením. Oddělený druhý usměrňovač (nabíjecí usměrňovač), navržený jako spínaný zdroj, je určen pro nabíjení nebo udržovací nabíjení baterie připojené do meziobvodu měniče. Díky použitému řešení tohoto nabíjecího usměrňovače je obsah vyšších harmonických složek nabíjecího proudu baterie skoro nulový, což má příznivý vliv na životnost baterie. Střídač zajišťuje přeměnu stejnosměrného napětí na sinusové výstupní napětí. Regulace napětí na bázi šířkové modulace (PWM) řízená mikroprocesorem ve spojení s digitálním signálovým procesorovým systémem a extrémně rychle spínajícími tranzistory IGBT zaručuje na zabezpečené přípojnici napěťový systém nejvyšší kvality a provozní pohotovosti. 9

10 Jestliže se vyskytne porucha sítě (např. výpadek sítě), provádí se napájení nadále z měniče, který od tohoto okamžiku již neodebírá energii z usměrňovače, nýbrž z baterie. Protože není nutné žádné přepínání, je spotřebič napájen bez přerušení. Při výpadku sítě se z bezpečnostních důvodů (požadavek německých norem VDE) v UPS dvojpólově odpojí síťový vstup, a tak se bezpečně vyloučí zpětné napájení do sítě a napětí na kontaktech síťové vidlice. K dalšímu zvýšení provozní bezpečnosti napájení slouží automatický by-pass, a to tím, že např. při poruše měniče připojí veřejnou elektrorozvodnou síť přímo na spotřebič. Automatický by-pass tedy představuje z hlediska napájení spotřebiče přídavnou pasivní redundanci napájení. 10

11 3 Bezpečnost 3.1 Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si tento provozní návod, dříve než budete poprvé uvádět do provozu UPS PROTECT C.R a jeho externí bateriové moduly (zvláštní příslušenství). Dodržujte bezpečnostní pokyny! Přístroj používejte, jen pokud je v technicky bezvadném stavu, přiměřeně k předvídanému použití, se znalostí bezpečnostních požadavků a rizik při dodržení pokynů provozního návodu! Bez odkladu odstraňte závady, které by mohly snížit bezpečnost UPS. V tomto návodu se používají pro identifikaci nebezpečí a důležitých informací následující piktogramy: Nebezpečí! Označuje smrtelné nebezpečí ohrožující život obsluhující osoby. Pozor! Označuje hrozící nebezpečí poranění osob a poškození přístroje a jeho částí. i Poznámka! Užitečné a důležité informace pro provoz UPS a externích bateriových modulů (zvláštní příslušenství). 3.2 Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT C.R Tato kapitola obsahuje důležité pokyny pro UPS PROTECT C.R a jeho externí bateriové moduly (zvláštní příslušenství), které se musí dodržet při instalaci, provozu a údržbě UPS a také bateriového systému (interního a případně také externího). 11

12 Části UPS vedou nebezpečná napětí. Pozor! Jen vyškolení a odborně zdatní pracovníci smějí otevřít přístroj. Opravy smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci servisu! I když UPS není připojen na síťové napětí, může být na výstupu napětí, protože UPS má vlastní interní zdroj napájení (baterie)! Přístroj musí být vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem řádně uzemněný! Přístroj PROTECT C.R se smí připojit, popř. provozovat na síti 220 V/ 230 V/ 240 V jen se síťovým přívodem označeným CE s ochranným vodičem PE (je součástí dodávky), zkoušeným podle národních předpisů. Nebezpečí popálení! Zkratový proud baterie je vysoký. Vadné připojení nebo závada izolace může způsobit roztavení zástrčkových spojů, přeskočení jiskry a těžké popáleniny! Přístroj je vybavený varovným bzučákem, který se rozezvučí, jestliže dojde k vybití baterie PROTECTU C.R nebo pokud UPS nepracuje v režimu napájení ze sítě (podívejte se také na kapitolu 6.1). Pro udržení trvalé provozní bezpečnosti a bezpečnou práci s UPS a bateriovými moduly (zvláštní příslušenství) postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů: Nerozdělávejte kryt UPS! (Uvnitř UPS nejsou žádné součásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Uvědomte si, že při otevření přístroje zaniká nárok na záruku!) Přístroj neinstalujte na místo s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla! 12

13 Přístroj je určen pro instalaci ve vytápěných vnitřních prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do příliš vlhkého prostředí! Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace, může se vyskytnout orosení. Před uvedením do provozu musí být UPS absolutně suchý. Proto se přístroj musí aklimatizovat alespoň dvě hodiny. Nikdy nepřipojujte síťový vstup na výstup UPS a naopak! Zabezpečte, aby do UPS nepronikly žádné kapaliny nebo cizí tělesa! Nezakrývejte větrací otvory přístroje! Dbejte na to, aby děti nikdy nedávaly žádné předměty do větracích otvorů! K UPS nepřipojujte žádné domácí přístroje, jako např. sušiče vlasů! Věnujte zvýšenou pozornost připojení motorické zátěže. Zásadně nesmí dojít k zpětnému napájení měniče, t.j. pokud je zátěž občas provozována v generátorovém režimu. Síťová přípojka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být lehce dostupná, aby se usnadnilo odpojení síťového vstupu nebo vytažení vidlice! Během provozu nelze odpojit síťovou přípojku ať již z UPS nebo ze zásuvky pevné instalace (zásuvka s ochranným kontaktem), jelikož byste odpojili ochranné uzemnění UPS a všech k němu připojených spotřebičů. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! I po odpojení síťového napětí zůstávají součásti uvnitř UPS připojené na baterii a mohou tedy způsobit úraz elektrickým proudem. Proto musíte před prováděním údržby nebo oprav bezpodmínečně odpojit obvod baterie! Jestliže je nezbytné vyměnit baterii nebo provádět údržbu, pak toto musí provádět nebo přinejmenším dozorovat odborník, který se vyzná v bateriích a nezbytných preventivních bezpečnostních opatřeních! Neoprávněné osoby nemají přístup k bateriím! 13

14 Při výměně baterií dbejte na následující: Použijte výhradně shodné bezúdržbové uzavřené olověné baterie se stejnými parametry jako mají (má) originální baterie. Nebezpečí výbuchu! Baterie se nikdy nesmí házet do otevřeného ohně. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte. (Volný elektrolyt škodí kůži a očím a může být jedovatý!) Baterie mohou způsobit úraz elektrickým proudem a jsou zdrojem velkých zkratových proudů. Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících preventivních bezpečnostních opatření: Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty! Používejte jen nářadí s izolovanou rukojetí! Spotřebiče nezapínejte nebo nevypínejte i hlavním vypínačem UPS. Abyste vyloučili špičky zapínacího proudu, nepoužívejte pro připojení spotřebičů výstupní adaptéry s centrálním vypínačem. Jestliže UPS nechcete delší dobu používat, vypněte UPS hlavním vypínačem UPS (tlačítko OFF ). Pokud Vaši firmu každý večer odpojujete do beznapěťového stavu, musí se PROTECT C.R také každý večer vypnout, protože jinak se vybije baterie (UPS předpokládá výpadek sítě). Měli byste vyloučit časté opakující se úplné vybití baterie vzhledem k její životnosti! Z bezpečnostních důvodů nikdy UPS nezapínejte hlavním vypínačem, jestliže je odpojena síťová zástrčka přístroje PROTECT C.R! 14

15 3.3 Prohlášení o shodě 15

16 16

17 3.4 Technické údaje typový výkon PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R 1000 VA (cos = 0.7 ind.) 700 W 2000 VA (cos = 0.7 ind.) 1400 W 3000 VA (cos = 0.7 ind.) 2100 W 6000 VA (cos = 0.7 ind.) 4200 W vstup UPS jmenovité napájecí napětí 220 / 230 / 240 V AC rozsah napájecího napětí C R (S) C R (S) 160 V AC 300 V AC ± 5 V AC by-pass 80 V AC 264 V AC C R 176 V AC 276 V AC ± 3 % by-pass 176 V AC 261 % jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz (automatická detekce) rozsah frekvence ± 4 Hz proudový příkon (jmenovitá zátěž) PROTECT C R (S) 7 A PROTECT C R 10 A PROTECT C R S 12 A PROTECT C R (S) 16 A PROTECT C R 31 A účiník C R (S) C R (S) 0.96 C R 0.98 síťová přívodka C R (S) C R (S) přístrojová vidlice C R svorkovnice 17

18 přepěťová ochrana datové komunikace RJ11 (telefon, fax, modem) RJ45 (ethernet 10/100 MBit/s) výstup UPS jmenovité výstupní napětí C R (S) C R (S) 220 / 230 / 240 V AC ± 2 % C R 220 / 230 / 240 V AC ± 1 % (konfigurace pomocí software CompuWatch ) jmenovitá frekvence C R (S) C R (S) 50 Hz / 60 Hz ± 0.2 % C R 50 Hz / 60 Hz ± 0.1 % (závisí na napájecí síti) tvar napětí sinusový harmonické zkreslení: 4 % THD (linearní zátěž) 7 % THD (nelineární zátěž) vývody přístrojové zásuvky činitel špičkového proudu (Current Crest Ratio) 3:1 chování při přetížení v provozu z baterií C R (S) C R (S) do 105 % ± 5 % trvale; > 105 % ± 5 % < 150 % ± 5 % po 25 s; 150 % ± 5 % po 200 ms C R do 105% trvale; > 105 % po 10 s chování při přetížení během provozu ze sítě C R (S) C R (S) do 105 % ± 5 % trvale; > 105 % ± 5 % < 150% ± 5 % po 30 s; 150 % ± 5 % po 300 ms pak dojde k automatickému přepnutí do režimu s bypassem za < 4 ms (pokud se 18

19 přetížení sníží < 90 %, UPS se přepne zpět do normálního režimu) C R do 105 % trvale; > 105 % < 130 % po 10 min; 130 % po dobu 1 s pak dojde k automatickému přepnutí do režimu s bypassem za 0 ms (pokud se přetížení sníží < 90 %, UPS se přepne zpět do normálního režimu) chování při zkratu 3 x I N po 140 ms baterie čas přemostění (plně nabitá interní baterie) PROTECT C R 6 min. PROTECT C R, C R a C R je nutný alespoň jeden bateriový modul Doba přemostění s externími rozšiřujícími bateriovými moduly (jen pro typy PROTECT C.): spojené bateriové moduly čas přemostění (jmenovitá zátěž) C.1000 R C R C R C R 1 37 min. 10 min. 5 min. 8 min min. 30 min. 17 min. 25 min min. 30 min. 45 min min. 48 min. 60 min min. 60 min. 70 min. jmenovité stejnosměrné napětí (meziobvod) PROTECT C R (S) 36 V PROTECT C R (S) 96 V PROTECT C R (S) 96 V PROTECT C R 240 V 19

20 dobíjecí proud baterie PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R 1 A 7 A 1 A 9.6 A 1 A 9.6 A 2 A dobíjecí doba pro typy PROTECT C.R (na 90% jmen. kapacity) spojené bateriové moduly C R C R C R C R integr. baterie 5 h h 5 h 5 h 5 h 2 40 h 14 h 14 h 14 h 3-24 h 24 h 24 h 4-32 h 32 h 32 h 5-40 h 40 h 40 h typ uzavřená bezúdržbová PROTECT C R 12 V 7.2 Ah x 3 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 3 x 2 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 8 PROTECT C R BP 12 V 7.2 Ah x 20 poznámka pro verze S UPS má výkonnější nabíječ baterií, umožňující nabíjení externích baterií (bez integrovaných baterií) 20

21 komunikace porty software na CD všeobecné údaje klasifikace RS232 SUB-D (9ti kolíkový) přídavný komunikační slot pro rozšíření (např. AS/400 / SNMP,...) software na odstavení IT systému CompuWatch pro všechny oblíbené operační systémy jako Windows, Linux, Mac, Unix, FreeBSD, Novell, Sun VFI SS 211 podle IEC trvale zapnutý střídač celková účinnost (jmenovitá zátěž) PROTECT C R (S) 85 % PROTECT C R (S) 85 % PROTECT C R (S) 88 % PROTECT C R > 88 % hluk (vzdálenost 1 m) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) PROTECT C R druh chlazení rozsah provozních teplot rozsah skladovacích teplot relativní vlhkost < 45 db (A) < 50 db (A) < 50 db (A) < 55 db (A) cizí chlazení ventilátorem s otáčkovou regulací 0 C až +40 C doporučeno +15 C až +25 C (vzhledem k bateriím) 0 C až +40 C < 95%, bez kondenzace 21

22 max. nadm. výška do 1000 m pro jmenovitou zátěž. Pokud je UPS instalován nebo provozován v místě o nadmořské výšce větší než 1000 m, musí se snížit výstupní výkon: výška (m) snížení výkonu 100% 95% 90% 85% 80% vývody PROTECT C R (S) 4 x IEC A PROTECT C R (S) 4 x IEC A PROTECT C R (S) 1 x IEC A + 1 x IEC A PROTECT C R 4 x IEC A + připojení přes svorkovnici barva přístroje hmotnost: PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R PROTECT C R S PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R BP rozměry š / v / h: PROTECT C R (S) PROTECT C R BP PROTECT C R (S) Black line 16.5 kg 9.5 kg 19 kg 10 kg 11 kg 11 kg 12 kg 29 kg 18 kg 64 kg mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm 22

23 PROTECT C R (S) PROTECT C R BP PROTECT C R PROTECT C R BP mm x 88 mm x 450 mm mm x 88 mm x 450 mm mm x 132 mm x 600 mm mm x 132 mm x 600 mm směrnice UPS PROTECT C. R je ve shodě s výrobkovou normou EN Značka CE na přístroji osvědčuje shodu se směrnicí EU pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23 EEC a 89/336 EEC elektromagnetická kompatibilita (EMC), jestliže je instalace provedena podle pokynů provozního návodu. směrnice 73/23 elektrická zařízení nízkého napětí norma EN : /336 elektromagnetická kompatibilita (EMC) norma EN : 1995 EN : 1995 EN :

24 4 Instalace a provoz 4.1 Vybalení a kontrola Přístroj byl před odesláním plně vyzkoušen a zkontrolován. Ačkoliv byl přístroj zabalen a odeslán s obvyklou péčí, nelze zcela vyloučit poškození během dopravy. i Nároky na náhradu škody za poškození přístroje vzniklé při dopravě se zásadně musí uplatnit vůči dopravci! Zkontrolujte proto při obdržení přepravního kontejneru jeho případné. poškození. Jestliže je to nezbytné, požádejte dopravce, aby zkontroloval zboží a sepište záznam o poškození za přítomnosti pracovníka dopravce. Přístroj nezapínejte a poškození okamžitě nahlaste zástupci AEG nebo prodejci. Zkontrolujte úplnost dodávky: PROTECT C.R (S) o výkonu 1000, 2000, 3000 nebo 6000 VA komunikační kabel CD se softwarem CompuWatch provozní návod PROTECT C.R (S) o výkonu 1000, 2000 nebo 3000 VA obsahují dále: síťovou šňůru s vidlicí s ochranným kolíkem. 3 kabely pro připojení zátěže (10 A) Dodávka externích bateriových modulů obsahuje: Externí bateriový modul speciální kabel pro připojení baterie Odchylky prosím nahlaste naší hotline (podívejte se na str. 5). Originální obal poskytuje účinnou ochranu proti nárazům a měli byste si ho proto uschovat pro případnou další bezpečnou dopravu UPS. 24

25 Abyste vyloučili nebezpečí udušení, odstraňte plastikové obaly z dosahu dětí. Zacházejte opatrně s částmi UPS. Vezměte do úvahy jejich váhu. Může být nutná pomoc další osoby, a to zvláště pro typy 2 a 3 kva a pokud případně jsou součástí zařízení externí bateriové jednotky. 4.2 Místo instalace PROTECT C.R je navržen pro chráněné prostředí. Při instalaci přístroje zvažte takové faktory, jako je dostatečné větrání a vhodné okolní podmínky. PROTECT C.R je chlazen vzduchem. Nezakrývejte větrací otvory! UPS a zvláště jeho externí bateriové moduly by se měly přednostně používat při pokojové teplotě (mezi 15 C až 25 C). UPS instalujte do prostoru, který je suchý, relativně bezprašný a bez výparů chemikálií. Zajistěte, aby v blízkosti PROTECTU C.R nebyla uložena anebo používána magnetická paměťová média. Zkontrolujte podle typového štítku, zda se údaje o napětí a frekvenci shodují s údaji pro Vaše připojené spotřebiče. 25

26 4.3 Přehled přípojných míst, ovládacích a zobrazovacích prvků Čelní pohled PROTECT C. R (S) o výkonu 1000, 2000, 3000 VA PROTECT C. R o výkonu 6000 VA Pohled zezadu PROTECT C R (S) PROTECT C R (S) 26

27 PROTECT C R (S) PROTECT C R Vysvětlivky 1. síťová přípojka (vstup UPS) PROTECT C R používá svorkovnici (poz. 11) 2. síťový jistič 3. připojení zátěže (výstupy UPS) PROTECT C R (S) s dodatečným vývodem (IEC A poz.9). PROTECT C R má navíc svorkovnici (poz.11) 4. konektor pro externí bateriový modul 5. datový interface pro telefon, modem, fax (RJ11) nebo síť 10/100 MBit/s (RJ 45) 6. větrací otvor (Pozor: Ponechejte minimální volný prostor 10 cm za větracím otvorem pro řádnou ventilaci!) 7. komunikační interface RS232 (9ti kolíkový konektor SUB-D) 8. slot pro komunikaci s volitelnými rozšiřujícími jednotkami: SNMP, AS/ vývod 16 A (jen pro PROTECT C R (S)) 27

28 10. jistič pro konektory zátěží (PROTECT C R (S) a PROTECT C R) 11. připojení pomocí svorkovnice (jen pro C R) Displej Vysvětlivky 1. tlačítko ON (zapnout UPS) 2. tlačítko OFF (vypnout UPS) / vypnout alarm 3. zelená LED střídače (UPS je zapnut) 4. oranžová LED provozu z baterie (BATTERY) 5. oranžová LED stavu by-passu (BYPASS) 6. zelená LED stavu napájecí sitě (AC INPUT) sloupcový indikátor z LED ( 7-10 zelená, 11 oranžová) indikuje využití výkonu UPS nebo kapacitu (zbývající doba provozu z baterie) 7. LED zátěž (0-35%) kapacita baterie (96-100%) 8. LED zátěž (36-55%) kapacita baterie (76-95%) 9. LED zátěž (56-75%) kapacita baterie (51-75%) 10. LED zátěž (76-95%) kapacita baterie (26-50%) 11. LED zátěž (96-105%) kapacita baterie (0-25%) 12. červená LED indikace poruchy (ALARM) Podrobný popis displeje najdete na straně

29 5 Uvedení do provozu 5.1 Instalace mechanické části Při instalaci UPS a jejich přídavných bateriových modulů (zvláštní příslušenství) dodržte následujících body: Zkontrolujte, zda stojan má dostatečnou nosnost, a to zvláště při použití externích bateriových jednotek (zvláštní příslušenství). Jednotky umístěte tak, aby se zabezpečila dostatečná cirkulace vzduchu. Na zadní straně přístroje musí být volný prostor nejméně 100 mm pro zajištění ventilace. Nezakryjte otvory pro přívod vzduchu na přední straně a případně i na bočních stěnách přístroje. Zde by měl zůstat volný prostor nejméně 50 mm. Extrémní teploty nejsou přípustné! Pro dosažení maximální životnost baterií Vám doporučujeme teplotu okolí 15 C až 25 C. Jednotky neinstalujte na místa s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla, jako např. topných těles. Jednotky chraňte před vnějšími vlivy (zejména vlhkostí a prachem). V kapitole 4.2, str. 25 tohoto provozního návodu jsou uvedeny pokyny, které byste měli dodržet. Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace nebo jestliže teplota v místnosti náhle poklesne, může uvnitř přístroje dojít k orosení. Aby se vyloučila kondenzace, počkejte 2 hodiny, než přístroj zapnete Montáž do stojanu 19 " PROTECT C R (S), C R (S), C R (S) a C R se montují do stojanu 19". Jednotky přednostně umístěte do spodní třetiny Vašeho stojanu. Pamatujte na polohu těžiště stojanu a dostatečnou cirkulaci vzduchu. Odpovídající vodící lišty do stojanu obdržíte u svého specializovaného prodejce. 29

30 5.2 Rozšiřující externí bateriové moduly UPS PROTECT C R, C R a C R požadují přinejmenším jeden externí bateriový modul pro správnou činnost. Připojením více přídavných bateriových modulů lze dosáhnout delší doby přemostění výpadku sítě. Za tímto účelem spojujte navzájem pouze následující výrobky: PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C R s PROTECT C R BP PROTECT C.R s 1 rozšiřujícím bateriovým modulem obr.: PROTECT C R a C R BP 1. Zkontrolujte, zda je daný přídavný bateriový modul určen pro danou UPS (porovnejte stejnosměrné napětí uvedené na štítku UPS a na bateriovém modulu). Nikdy navzájem nespojujte různé napětí baterií! 2. Nyní spojte přiloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií. Při propojování dbejte na to, abyste rychle a pevně zasunuli vidlice do konektorů baterie. 30

31 PROTECT C.R s dvěma rozšiřujícími bateriovými moduly obr.: PROTECT C R a 2 moduly C R BP 1. Zkontrolujte, zda je daný přídavný bateriový modul určen pro danou UPS (porovnejte stejnosměrné napětí uvedené na štítku UPS a na bateriovém modulu). Nikdy navzájem nespojujte různé napětí baterií! 2. Nyní spojte přiloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií, jak je vidět na výše uvedeném obrázku. Při propojování dbejte na to, abyste rychle a pevně zasunuli vidlice do konektorů baterie. Při připojení dalších bateriových modulů postupujte obdobně, jak je výše uvedeno Uvedení elektrické části do provozu 1. Zkontrolujte, zda jmenovité napájecí napětí v místě instalace odpovídá nastavenému napětí Vaší UPS. Z výrobního závodu je nastaveno 230 V. Změnu výstupního napětí UPS lze provést pomocí software CompuWatch v krocích 220 V AC, 230 V AC a 240 V AC. 31

32 Připojení UPS PROTECT C.R k napájecí síti Aby bylo možné garantovat správnou funkci Vaší UPS a všech dalších zařízení, musí být napájecí síť vybavena odpovídajícími ochranným opatřeními. Typy UPS PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S) připojte k napájecí síti dodaným síťovým kabelem do zásuvky pevného rozvodu s obvyklým ochranným kontaktem. Zkontrolujte, zda je jistič dostatečně dimenzovaný. Zvláštní pozornost věnujte UPS PROTECT C R (S), který vyžaduje jistič 16 A. UPS PROTECT C R s moduly se připojuje pomocí svorkovnice. Průřez každého vodiče činí 6 mm². Jistič se dimenzuje na jmenovitý proud 32 A. Po připojení přístroje k napájecí síti připojte výstupy UPS k Vašim spotřebičům. K tomuto účelu použijte dodané připojovací kabely. Spotřebiče ale ještě nezapojujte. Jestliže potřebujete další připojovací kabely, spojte se s Vaším prodejcem. Pokud používáte stojan s různými způsoby napájení (obvody napájené ze sítě a z UPS), označte každý obvod typem odpovídajícího napájení (síť nebo UPS). Výstup UPS PROTECT C R by měl napájet oddělené obvody. Zkontrolujte, zda je jištění jednotlivých obvodů selektivní. Kabely pro spojení mezi UPS PROTECT C R a podružnými rozvaděči musí mít průřez vodiče 6 mm². Prosím poznačte v podružném rozvaděči následující údaje. maximální celkovou zátěž maximální zátěž pro každý vývod 2. Aktivujte síťový jistič. Pokud je to nutné, přepněte ho do polohy ON. i Z výrobního závodu mají PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S) nastaveno toto chování: Po provedení kroků 1 a 2 není zátěž automaticky napájena z integrovaného by-passu (změnu konfigurace lze nastavit pomocí dodávaného software CompuWatch ). 32

33 Z výrobního závodu má PROTECT C R nastaveno: Po provedení kroků 1 a 2 je zátěž automaticky napájena z integrovaného by-passu (změnu konfigurace lze nastavit pomocí dodávaného software CompuWatch ). 3. Nyní zapněte UPS stisknutím tlačítka UPS ON a jeho držením po dobu asi 2 s. 4. Po zapnutí napájení UPS provede autotest, zapnou se LED sloupcového indikátoru využití výkonu nebo kapacity baterie a pak se zase vypnou jeden po druhém ve vzestupném pořadí. Střídač se nyní synchronizuje s připojenou napájecí sítí. Po úspěšné synchronizaci se po několika vteřinách rozsvítí LED UPS ON a UPS přejde do normálního provozu. Jestliže je napájení v pořádku (síťové napětí je v daných mezích), rozsvítí se dále LED AC INPUT. Pokud tato LED bliká, došlo k záměně fázového a nulovacího vodiče UPS. V tomto případě otočte vidlici v síťové zásuvce s ochranným kontaktem o 180 (PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S)), příp. opravte připojení vodičů (PROTECT C R). i Jestliže byste nemohli vyřešit případně vzniklé problémy, vypněte opět celé zařízení. Znovu stiskněte tlačítko OFF na dobu asi 2 s. Odpojte UPS od napájecí sítě vytažením síťové vidlice. Obraťte se pak na naši hotline (podívejte se na str. 5). 5. Jestliže svítí všechny indikátory, jak bylo popsáno, zapněte postupně Vaše spotřebiče. Dejte pozor, aby přitom nebylo překročeno maximální přípustné zatížení UPS. Mějte na paměti značný příkon takových spotřebičů, jako jsou např. laserové tiskárny, monitory s velkou vakuovou obrazovkou atd., které by mohly rychle způsobit přetížení UPS. i 33

34 i Činnost UPS při zapnutí a vypnutí: Programem CompuWatch můžete definovat činnost po zapnutí (tlačítko ON) nebo vypnutí UPS (tlačítko OFF). Je možné aktivovat automatický by-pass (nastaveno z výrobního závodu u UPS PROTECT C.6000 R) nebo jej deaktivovat (PROTECT C R (S), C R (S) a C R (S). 5.3 Provozní režimy Normální provoz síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při napájení ze sítě nabíjecí usměrňovač baterie Jakmile jste připojili UPS na vhodný síťový přípoj, je možné zahájit provoz pomocí hlavního vypínače UPS (podívejte se také na Uvedení elektrické části do provozu na str. 31). Obvykle zůstává UPS trvale v provozu. UPS nyní napájí výstup napětím a signalizuje to trvalým svitem symbolů sítě (LED AC INPUT) a střídače (LED UPS ON). Tento druh provozu, nazývaný též obvykle provoz online, zaručuje nejvyšší ochranu, obzvlášť při kolísání napětí a výpadcích sítě, protože v tomto režimu jsou přístroje napájeny trvale a bez přerušení. Sloupcový indikátor z LED (řetězec LED nalevo od tlačítka ON/OFF) indikuje za tohoto druhu provozu momentální využití UPS (podívejte se str. 40). 34

35 5.3.2 Provoz z baterií / autonomní provoz síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při poruše napájecí sítě nabíjecí usměrňovač baterie Parametry napájecí sítě nejsou v potřebných mezích nebo síť má poruchu. V tomto případě má střídač okamžitě bez přerušení k dispozici elektrickou energii z nabité baterie. Napájení spotřebičů je tak zabezpečeno i pokud dojde k poruše sítě. Z baterie se odebírá kapacita a vybíjí se. Toto se signalizuje svitem symbolu baterie (LED BATTERY) doprovázeného přerušovanou akustickou signalizací nejprve každé 4 s a pak před vypnutím každou vteřinu. Akustická signalizace se dá v počátku potlačit stiskem tlačítka ALARM OFF. Akustická signalizace se při poklesu kapacity opět automaticky aktivuje. Doba, po kterou lze přemostit výpadek sítě, je omezená a závisí na počtu přídavných bateriových modulů, stavu baterií (vliv stárnutí baterií) a zvlášť na napájené zátěži. Doba přemostění výpadku sítě se proto mění od několika minut do několika hodin. Sloupcový indikátor z LED (řetězec LED nalevo od tlačítka ON/OFF) zobrazuje za tohoto provozu zbývající kapacitu baterie (podívejte se na str. 40) K vypnutí střídače dojde, pokud napětí baterie klesne pod pevně nastavenou minimální hodnotu napětí. V tomto stavu nesmíte UPS nikdy uskladnit! Nové nabití vybitého bateriového systému by se mělo provést nejpozději do týdne. Jestliže po obnovení síťového napájení jsou napětí a frekvence v daných mezích, usměrňovač a nabíječ baterií se 35

36 opět automaticky zapnou. Usměrňovač pokračuje v napájení střídače a nabíjecí usměrňovač převezme dobíjení baterie Provoz s by-passem Při přetížení nebo detekci vysoké teploty střídače a např. také při rozpoznání poruchy střídače se uskuteční napájení spotřebiče přes automaticky zapojený by-pass a toto je signalizováno svitem LED BYPASS. síť usměrňovač ~ ~ autom. by-pass střídač ~ zabezpečená přípojnice: spotřebiče silová část při poruše měniče nabíjecí usměrňovač baterie Tato funkce se označuje jako pasivní redundance. Pasivní redundance chrání napájení na zabezpečené sběrnici před úplným výpadkem napájení na chráněné přípojnici, avšak v tomto režimu by na spotřebiče přímo působily poruchy sítě. Proto se elektronika stále pokouší přepnout zpátky do online normálního provozního režimu (např. po odeznění přetížení nebo vysoké teploty). By-pass je zařízení, které spíná extrémně rychle a je umístěno mezi chráněnou zátěž a napájecí síť. Připojená synchronizační jednotka v by-passu zajišťuje, aby napětí střídače bylo fázově a frekvenčně synchronní se sítí. i Sloupcový indikátor z LED zobrazuje využití výstupního výkonu UPS. V provozu s bypassem se rozezní každé dvě vteřiny akustická signalizace. 36

37 5.3.4 Přetížení přístroje Zátěž UPS by nikdy neměla překročit jmenovitou zátěž. Jestliže přesto dojde k přetížení přístroje, rozsvítí se LED signalizace poruchy, což je doprovázeno akustickou signalizací (2x za vteřinu). Napájení připojených spotřebičů zůstává po určitou dobu v závislosti na velikosti přetížení dále zachováno, avšak připojená zátěž se musí okamžitě snížit. Pokud byste patřičně nereagovali na přetížení UPS, může dojít k naprosté ztrátě všech funkcí UPS! Zabraňte také krátkodobému přetížení UPS, které např. může vzniknout připojením laserové tiskárny nebo faxu s laserovou tiskárnou. Na UPS nepřipojujte libovolné domácí přístroje nebo obráběcí stroje. Jestliže došlo k výpadku sítě, tj. UPS pracuje v autonomním provozu, nesmíte nikdy na UPS připojovat nebo zapínat další spotřebiče! Zásadou musí být, že když se v normálním provozu nikdy nevyskytlo přetížení, nemá k němu dojít ani při provozu z baterií. Rozsvícení červené LED (ALARM) ve spojení s trvalou akustickou signalizací upozorňuje na poruchu. Postupujte podle pokynů v kapitole 6. 37

38 5.4 Interface a komunikace Ochrana datové komunikace na konektorech RJ11 a RJ45 Příchozí datové linky se připojují na konektor IN na zadní straně Vaší UPS. Konektor OUT se spojí s Vaším koncovým zařízením. i Ochrana datové linky podporuje sítě o přenosových rychlostech mezi 10 až 100 MBit/s Interface k PC RS232 K dispozici jsou různá interface umožňující ovládání UPS, pohodlné zjištění stavových hlášení a měřených hodnot. Komunikační protokol je optimalizován pro práci s softwarem pro odstavení PC a řízení UPS "CompuWatch" od firmy AEG. Pro připojení Vašeho PC použijte přiložený komunikační kabel a napojte ho na jeden z volných sériových portů Vašeho PC. Interface RS232: Interface RS232 se připojuje pomocí 9ti kolíkového konektoru Sub-D na zadní straně přístroje (poz. 4, str. 26 až 27). Obsazení kolíků : 2 = TxD; 3 = RxD; 5 = GND Komunikační slot Na zadní straně UPS se nalézá kryt (poz. 8 str. 27), po jehož odejmutí lze do tohoto prostoru instalovat volitelně dodávané komunikační jednotky. jednotka AS/400: zásuvná jednotka se stavovými hlášeními je realizována pomocí relé s bezpotenciálovými kontakty jednotka SNMP: zásuvná jednotka pro přímé spojení UPS se sítí Ethernet pomocí konektoru RJ45 (TCP/IP) Podrobnost zjistíte u přiloženého popisu konkrétní jednotky. Další jednotky se připravují. 38

39 i Použití komunikačního slotu odpojuje interface RS-232 popsané v kapitole Software pro odstavení IT a ovládání UPS Firma AEG vyvinula speciálně pro tyto účely software "CompuWatch", který trvale kontroluje síťové napájení a stav UPS. Ve spolupráci s inteligentní UPS je zabezpečena provozní pohotovost součástí výpočetního systému a také bezpečnost dat. Software pro řízení odstavení IT CompuWatch podporuje různé operační systémy, jako např. Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP, Linux SUSE, Linux RedHat, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a další. Podrobnosti k instalaci software v různých operačních systémech zjistíte v příručce nacházející se na CD. Aktualizace se provádí z: >> PRODUCTS >> Software >> CompuWatch 39

40 6 Signalizace poruch a jejich odstranění 6.1 Signalizace 1. tlačítko ON (zapnout UPS): Stisknutím tlačítka ON na dobu 2 vteřin zapnete UPS. vypnutí autotest UPS: Autotest UPS spustíte za normálního provozu stisknutím tohoto tlačítka po dobu asi 2 vteřin. 2. tlačítko OFF (vypnout UPS): Stisknutím tlačítka OFF po dobu asi 2 vteřin vypnete UPS. akustické signalizace: Stisknutím tohoto tlačítka po 2 vteřiny během signalizace alarmu je možné zrušit akustickou signalizaci (alarm). 3. indikátor LED UPS ON (střídač): Zelená LED se rozsvítí, jestliže UPS napájí spotřebiče síťovým napětím přes střídač UPS. 4. indikátor LED BATTERY (baterie): Oranžově zbarvená LED se rozsvítí, jestliže se energie dodává z bateriového systému. 40

41 5. indikátor LED BYPASS (by-pass): Oranžově zbarvená LED se rozsvítí, když UPS napájí spotřebiče síťovým napětím přes by-pass. 6. indikátor LED ON LINE (stav napájecí sítě): Zelená LED svítí, jestliže síťové napětí je v určených mezích. LED ON LINE bliká, jestliže došlo k záměně nulového a fázového vodiče na vstupu UPS. V tomto případě změňte pořadí vodičů v zásuvce s ochranným vodičem sloupcový indikátor LED indikuje využití výkonu UPS nebo zbývající kapacitu baterií (zbývající dobu přemostění). Jestliže je k dispozici síťové napětí (normální provoz), tyto diody LED ukazují aktuální zátěž (využití výkonu) UPS. 11. oranžová LED 96% 105% 10. zelená LED 76% 95% 9. zelená LED 56% 75% 8. zelená LED 36% 55% 7. zelená LED 0% 35% Jestliže je UPS v režimu provozu z baterií, pak diody LED zobrazují kapacitu baterií: 11. oranžová LED 0% 25% 10. zelená LED 26% 50% 9. zelená LED 51% 75% 8. zelená LED 76% 95% 7. zelená LED 96% 100% 12. indikátor LED ALARM (porucha): Jestliže se UPS dostane do poruchového stavu, rozsvítí se červená LED a současně se trvale rozezní výstražná akustická signalizace (akustický alarm). 41

42 6.2 Diagnostika poruch a jejich odstranění UPS PROTECT C.R generuje podrobná chybová hlášení. Servisní pracovníci potom mohou snadno a přesně lokalizovat poruchy a správně je pochopit Chybová hlášení popis poruchy příčina řešení UPS se nerozběhne. Na displeji nejsou údaje, není akustická signalizace ačkoliv UPS je připojena na napájecí napětí. Síťové napětí a napětí baterie není v povolených mezích, může být silně vybitá baterie. Zkontrolujte síťový přípoj v pevném rozvodu a síťovou šňůru. Bliká LED AC INPUT a akustický alarm je slyšet každé 3 minuty. LED AC INPUT bliká a LED BATTERY se rozsvítí. LED AC INPUT and LED BY-PASS svítí, ačkoliv je k dispozici síťové napětí. Připojená zátěž není napájená. LED UPS ON a LED BATTERY se rozsvítí a akustický alarm je slyšet každé 4 vteřiny. Fázový a nulovací vodič na síťovém vstupu UPS jsou zaměněné. Síťové napětí, anebo frekvence nejsou v povolených mezích. Měnič není zapnutý. Porucha síťového napětí. UPS se automaticky přepne do provozu z baterií. Opravte síťovou zásuvku (fázový a nulovací vodič se nesmí zaměnit). Zkontrolujte napájecí síť (napětí, frekvenci) a informujte příslušného elektrikáře, pokud je to nutné. Stiskněte tlačítko ON na 2 vteřiny. Pokuste se obnovit síťové napájení (možná zapůsobilo jištění v podružném rozvaděči). Jestliže se každou vteřinu rozezvučí akustický alarm, baterie je téměř vybitá. V tomto okamžiku se musí uskutečnit odstavení celého Vašeho IT systému. 42

43 Svítí LED ALARM (porucha), akustická signalizace je slyšet jednou za vteřinu. Dosažená doba přemostění výpadku je kratší než jmenovitá hodnota LED ALARM svítí, LED BATTERY bliká, akustická signalizace jednou za vteřinu LED ALARM se rozsvítí, trvale je slyšet akustická signalizace. Přetížení systému UPS. Baterie nebyly úplně nabité nebo jsou staré, příp. vadné. Nabíječ baterií nebo baterie jsou vadné Porucha UPS Snižte využití výkonu UPS odpojením zátěže z výstupu UPS. Nabíjejte baterie alespoň po nabíjecí dobu podle kapitoly 3.4, a zkontrolujte kapacitu. Pokud se problém neodstraní, poraďte se se svým prodejcem. Informujte prodejce! Informujte prodejce! Pokud nemůžete nalézt řešení Vaší závady, ukončete hledání, vypněte UPS a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Obraťte se v tomto případě prosím na naši hotline (podívejte se na str. 5). Připravte si prosím výrobní číslo přístroje a datum prodeje. Na hotline obdržíte technickou podporu a po obeznámení se s Vaším problémem pracovníci hotline rozhodnou o dalších krocích. 43

44 7 Údržba PROTECT C.R je zhotoven z moderních součástek, které téměř nepodléhají opotřebení. Přesto doporučujeme pro udržení vysoké pohotovosti a provozní bezpečnosti pravidelně provádět nejméně jednou za 6 měsíců kontrolu UPS, a to zvláště kontroly baterií a ventilátorů. NEBEZPEČÍ: Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy! 7.1 Nabíjení baterie Jestliže je k dispozici síťové napětí, baterie se automaticky dobíjí, a to nezávisle na provozním režimu. Doba nabití baterie po delším vybíjení závisí především na počtu přídavných bateriových jednotek. doba nabíjení na 90% jmenovité kapacity připojené bateriové moduly C R C R C R C R integr. baterie 5 h h 5 h 5 h 5 h 2 40 h 14 h 14 h 14 h 3-24 h 24 h 24 h 4-32 h 32 h 32 h 5-40 h 40 h 40 h 7.2 Údržba Měli byste provádět následující údržbu: činnost interval popsáno v vizuální kontrola 6 měsíců kapitola kontrola baterie, anebo ventilátoru 6 měsíců kapitola /

45 7.2.1 Vizuální kontrola Při prováděných vizuálních kontrolách se musí zkontrolovat, zda: UPS není mechanicky poškozena nebo se nenacházejí cizí tělesa v UPS, v přístroji se nenahromadil nános vodivé špíny nebo prachu, hromadění prachu nevede ke snížení přívodu a odvodu tepla. POZOR: Před následujícími činnostmi se musí PROTECT C.R vypnout do beznapěťového stavu. Pokud je vrstva prachu velmi silná, měl by se přístroj preventivně pečlivě vyfoukat suchým stlačeným vzduchem, čímž se umožní lepší odvod tepla. Intervaly prováděných vizuálních kontrol závisí v první řadě na konkrétních podmínkách v místě instalace přístroje Kontrola baterií Pokračující stárnutí baterií lze rozpoznat při pravidelných zkouškách kapacity. Každých 6 měsíců proveďte srovnávací měření, např. simulací síťového výpadku a kontrolujte dobu přemostění. Zátěž by při každé simulaci měla odpovídat vždy přibližně stejnému výkonu. Kontaktujte svého prodejce nebo volejte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5), pokud se objeví výrazný pokles doby přemostění oproti předchozímu měření Kontrola ventilátoru Pravidelně kontrolujte zanesení ventilátoru prachem a výskyt netypického hluku. Zacpané ventilační otvory musíte vyčistit. Jestliže je chod ventilátoru neobvykle hlučný nebo neklidný, kontaktujte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5). 45

46 8 Skladování, demontáž a likvidace 8.1 Skladování Dlouhé skladování bez nabití nebo vybití v pravidelných intervalech může vést k trvalému poškození baterie. Když budete baterii skladovat při pokojové teplotě (20 C až 30 C), dojde vlivem vnitřní reakce k samočinnému vybíjení asi 3-6 % kapacity měsíčně. Baterie by se neměla skladovat při teplotách vyšších než je pokojová. Vysoká skladovací teplota také znamená zvýšené samočinné vybíjení baterie. Baterie skladované při pokojové teplotě by se měly dobíjet každých šest měsíců, aby se udržela jejich plná kapacita a životnost. i Před uskladněním připojte PROTECT C.R na síť a tak se zajistí úplné nabití baterie. Doba nabíjení by měla odpovídat přinejmenším době uvedené v kapitole Demontáž Demontáž UPS se provádí v obráceném pořadí pokynů pro montáž. 8.3 Likvidace Po konečném vyřazení z provozu zlikvidujte prosím přístroj v zájmu ochrany životního prostředí a opětného zhodnocení jednotlivých částí přístroje v souladu s příslušným zákony, předpisy a směrnicemi. Pamatujte prosím na to, že provinění proti předpisům mohou vést k trestnímu stíhání nebo přestupkovému řízení. 46

47 9 Rejstřík 9.1 Technické výrazy DC/DC Booster IGBT LED PFC PWM přístrojová ochrana SNMP třída D VFD VFI VI Obvod pro zvýšení stejnosměrného napětí na vyšší úroveň Insulated Gate Bipolar Transistor Vysokovýkonové tranzistory nejmodernějšího typu s nejmenším ovládacím příkonem (struktura MOSFET) a nejmenšími ztrátami na výstupní straně (struktura bipolárního tranzistoru). Light Emitting Diode Elektronická polovodičová součástka, obvykle zvaná svítivá dioda. Používá se pro optickou signalizaci. Power Factor Correction Obvod k minimalizaci zpětných vlivů na síť (zvlášť důležité při připojení nelineárních zátěží) Pulse Width Modulation zde: Obvodová technologie pro generaci sinusového napětí nejvyšší kvality ze stejnosměrného napětí termín přepěťové ochrany Obvyklá přepěťová ochrana rozvodné sítě se skládá z uzemňovacího vodiče (třída B), přepěťové ochrany (třída C) a přístrojové ochrany (třída D) - viz také např. (výraz TRABTECH ) Simple Network Management Protocol Běžný protokol na ovládání a správu síťových komponent viz přístrojová ochrana Output Voltage and Frequency Dependent from mains supply Výstup UPS závisí na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Dřívější značení: OFFLINE Output Voltage and Frequency Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Dřívější značení: ONLINE Output Voltage Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání napětí a frekvence napájecí sítě. Napětí sítě se ale upravuje electronickými nebo pasivními regulátory napětí. Dřívější značení: LINE-INTERACTIVE 47

48 Záruční list Typ:.... Výrobní číslo.: Datum prodeje:... Razítko prodejce / Podpis Změna údajů vyhrazena AEG Power Solutions GmbH Emil-Siepmann-Str Warstein-Belecke Germany Provozní návod BAL _02 CZ 48

PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME.

PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROTECT HOME. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT HOME. od firmy AEG s. V tomto návodu jsou obsaženy provozní a bezpečnostní informace. Před použitím UPS

Více

UPS PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT A. PROTECT A PROTECT A CZ2016v2

UPS PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT A. PROTECT A PROTECT A CZ2016v2 UPS PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400 CZ2016v2 1 AEG Protect A. 1000, 1400VA Napájecí zdroj Obsah: 1. Poznámky k provoznímu návodu 1.1 Prohlášení o shodě 2. Bezpečnost 3. Popis

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400 PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400 1 2 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Povinnost instruktáže Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Záložní zdroj SinusPRO-500E

Záložní zdroj SinusPRO-500E Záložní zdroj SinusPRO-500E Obsah Obsah... 2 1. Popis zařízení... 3 1.1 Činnost zařízení... 3 1.2 Upozornění... 3 1.3 Ovládací prvky... 3 1.4 Popis displeje... 4 2. Uvedení do provozu a ovládání... 5 2.1

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém

THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém THOR Modular Modulární UPS systém Online dvojitá konverze Škálovatelné Decentralizované Paralelní Modulární 10, 20, 30, 40 moduly Systémy 10 520 Popis THOR Modular je nový škálovatelný online systém s

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact PG Compact

PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact PG Compact www.regulus.cz PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact CZ PG Compact OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Obecný popis... 3 2 INSTALACE A PROVOZ... 4 2.1 Popis UPS... 4 2.2 Umístění

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05173AB-11/13-01 GF Niky 600/800 CZ CZ 3 2 Niky 600/800 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace 5 5

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

Uživatelský manuál pro UPS řady Adira

Uživatelský manuál pro UPS řady Adira Uživatelský manuál pro UPS řady Adira 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Obecná upozornění...3 1.2 Pokyny pro skladování...3 2 Popis přístroje...4 2.1 Obecné charakteristiky...4 2.2 Technické charakteristiky...4 3

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

PG 500 Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG 500 Compact PG 500 Compact

PG 500 Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG 500 Compact PG 500 Compact www.regulus.cz PG 500 Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG 500 Compact CZ PG 500 Compact OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Obecný popis... 3 2 INSTALACE A PROVOZ... 4 2.1 Popis UPS...

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS neboli záložní napájecí zdroje (z angl. Uninterruptible Power Supply, tedy zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (řádově

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 10A KE 230-24-10 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-10 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA Specifikace Záložního zdroje napájení AEG Protect Blue 1000kVA Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Se statickým Bypassem (SBS) a externím manuálním Bypassem a se samostatnou baterií. Klasifikace dle IEC

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W

Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W Návod k obsluze Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W Uživatelský manuál Tento obrázek je pouze orientační

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Měnič napětí PI&PID série OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní instrukce a varování před nebezpečím 3. DC připojení 4. Obsluha 5. Ochranné funkce 6. Obecné informace o obsluze koncových zařízení

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Invertor. SJ-1k0-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-1k5-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-2k0-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-2k5-2k3_2U2_4kV(_BP) Návod k obsluze

Invertor. SJ-1k0-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-1k5-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-2k0-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-2k5-2k3_2U2_4kV(_BP) Návod k obsluze (varianta základní) (varianta s bypassem) Invertor SJ-1k0-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-1k5-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-2k0-2k3_2U2_4kV(_BP) SJ-2k5-2k3_2U2_4kV(_BP) Návod k obsluze - 2 - Návod k obsluze SJ-1k0(1k5,2k0,2k5)-2K3_2U2_4kV(_BP)

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Bezpečnostní výstrahy

Bezpečnostní výstrahy Návod k instalaci Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac Pro montáž do regálu 2U Bezpečnostní výstrahy TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které je nutné dodržet

Více

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi... ZZA-200/300/400-A/S Manual OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...... vlastnosti 3. Zásada 4. Specifikace 5. Rozměry a 6. Instalace a 7. Údržba a 8. Poznámky

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy Parametry Obecný přehled Elektrické parametry: Vstupní napětí 220 VAC ± 10 % Frekvence 50 Hz ± 2 % Spotřeba energie se zátěží Méně než 10 W Výstupní kanál Výstupní proud každého kanálu Proud celkem v kanálu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV. Návod k obsluze

Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV. Návod k obsluze Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV Návod k obsluze OTD 2K207900 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upozornění... 2 3 Doprava, přejímka... 2 4 Instalace a uvedení do provozu... 4 5 Provozní podmínky... 6 5.1 Vstupní napětí...

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze odvlhčovače.

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze. Zařízení

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. ( Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nového zesilovače GLADEN. Kvalita zapojení může ovlivnit výkonost zesilovače. Proto si před samotnou instalací zesilovače pečlivě přečtěte příbalovou informaci a držte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Návod k instalaci Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Pro montáž do regálu 1U

Návod k instalaci Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Pro montáž do regálu 1U Návod k instalaci Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny USCHOVEJTE TYTO POKYNY- Tato část obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat při instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

PDX015 USB Phono Zesilovač Ref. č.:

PDX015 USB Phono Zesilovač Ref. č.: PDX015 USB Phono Zesilovač Ref. č.:172.775 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1 2 CZ Blahopřejeme k nákupu tohoto produktu Power Dynamics. Před použitím produktu si důkladně přečtěte tuto příručku, abyste mohli plně

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Intelligent Solar Charge Controller Uživatelská příručka Před použitím si přečtěte tento návod. Obsah 1. Informace o výrobku 3 2. Instalace 4 3. Provoz 5 4. Závady a jejich odstranění 10 5. Technická data

Více

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě 4heat s.r.o. Ječná 1321/29a, 621 00, Brno, Česká republika +420 513 035 275 info@4heat.cz www.4heat.cz 1. WAT topné jednotky s axiálními ventilátory jsou určeny k

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT 1. PROTECT PROTECT PROTECT 1.200

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT 1. PROTECT PROTECT PROTECT 1.200 PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT 1. PROTECT 1.100 PROTECT 1.150 PROTECT 1.200 Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT 1. od AEG Power Supply Systems. V tomto návodu jsou obsaženy důležité bezpečnostní

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o.

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o. ET340 NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: 8021626 ENIKA CZ, s.r.o. Obsah 1 Vlastnosti... 3 1.1 Elektrické parametry... 3 1.2 Parametry prostředí... 3 1.3 Parametry výstupu... 3 1.4 LED indikace...

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Jak pracovat s LEGO energometrem

Jak pracovat s LEGO energometrem Obnovitelná energie Jak pracovat s LEGO energometrem Obsah 1. Energometr popis zařízení... 3 2. Připojení zásobníku energie... 3 3. Nabití a vybití... 4 3.1 Nabití a vybití s použitím LEGO bateriového

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

NEOSOLAR. Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200. Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR

NEOSOLAR. Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200. Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR EN CZ NEOSOLAR Phoenix měnič uživatelská příručka 12 800 12 1200 24 800 24 1200 48 800 48 1200 Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR Autorská práva 2008 Victron Energy B.V. Všechna práva vyhrazena

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Návod k použití záložních zdrojů MTN.

Návod k použití záložních zdrojů MTN. Návod k použití záložních zdrojů MTN www.zdroje.cz Rozsah dodávky: Záložní zdroj MTN... 1ks Síťová šňůra délka 1,8m (1,5m pro řadu W). 1ks Teplotní čidlo 3 m..... 1ks Svorky pro připojení baterie 0,5m

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 18 49 85 K přímému provozu světelné diody (LED) nebo nízkonapěťové světelné diody (low-current-led) na 230 V/AC síťové napětí. Technické údaje: Napájecí napětí 230 V/AC

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

STEREO ZESILOVAČ SPL300 - SPL400 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1

STEREO ZESILOVAČ SPL300 - SPL400 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1 STEREO ZESILOVAČ SPL300 - SPL400 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1 ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ: SPL 400-2 - Blahopřejeme k nákupu tohoto SPL zesilovače. Před použitím výrobku si přečtěte instrukce. CZ Bezpečnostní pokyny

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento Phocos CA Solární regulátory nabíjení Uživatelská příručka Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek firmy Phocos. Přečtěte si prosím pozorně a důkladně tento návod před tím, než začnete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) NÁVOD K OBSLUZE Střídač 12 / 24 V DC 230 V AC SW-1200 Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Trade FIDES, a.s. PWR 532. Popis výrobku

Trade FIDES, a.s. PWR 532. Popis výrobku Trade FIDES, a.s. PWR 532 Popis výrobku 2 PWR 532 Obsah 1 Popis... 3 1.1 Popis desky... 3 1.2 TTD... 5 2 Dobíjení baterie... 6 3 Montáž / zatížitelnost zdroje... 7 Seznam obrázků Obr. 1: PWR 532... 3 Obr.

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Business Box 500 & 700

Business Box 500 & 700 Business Box 500 & 700 Návod k použití K zajištění správné instalace a vhodného použití tohoto výrobku Vám doporučujeme přečíst pozorně tento návod k použití. 1. ÚVOD Škála Business Box byla zkonstruována

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více