Školení projektového řízení PRINCE2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení projektového řízení PRINCE2"

Transkript

1 Příloha 1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL Vysoké učení technické v Brně, sídlem: Antonínská 548/1, Brno, IČ: zastoupený osobou oprávněnou jednat Ing. Vladimírem Kotkem, MBA, kvestorem, dále v textu jen jako zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na služby nezadávané v souladu s 18 odst. 5 postupy dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1 (dále jen zákon zadávané v souladu s vnitřními předpisy zadavatele a dále v souladu s Příručkou pro příjemce v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") pod názvem: Školení projektového řízení PRINCE2 Operační program Název projektu Reg. č. projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život CZ.1.07/2.2.00/ Základní podmínky a podrobnosti tohoto zadávacího řízení jsou stanoveny zadávací dokumentací této veřejné zakázky. 1 Předchozí platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, či odkaz na určitý zákona. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny nebo postupy

2 PREAMBULE: Zadávací podmínky Tato zadávací dokumentace včetně souboru dalších dokumentů, údajů, požadavků zadavatele tvoří zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídek uchazečů na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, nezadávané v souladu s 18 odst. 5 postupem podle zákona (dále jen zadávací dokumentace ). Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení nabídek z hodnocení. Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout jiný ekvivalentní výrobek, nebo jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadávací řízení se řídí Příručkou pro příjemce OP VK, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5, platné od (dále jen Pravidla ). MŠMT je řídícím orgánem OP VK. Pravidla se vztahují na veškeré zakázky spolufinancované z OP VK. Pravidla obsahují kromě povinností zadavatele při zadávacím řízení i ustanovení, která jsou podstatná pro dodavatele jak v průběhu zadávacího řízení, tak zejména pro uzavření smlouvy, po dobu realizace zakázky a též po skončení realizace zakázky. Předložením nabídky v rámci zadávacího řízení dodavatel současně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se plnit ustanovení v nich uvedená, která se vztahují k dodavatelům, a to v průběhu zadávacího řízení, po uzavření smlouvy a po dobu realizace předmětu plnění. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje profilu zadavatele pod ID zakázky: 747. Uživatelská podpora k elektronickému nástroji je zajišťována pomocí telefonní linky , helpdeskových aplikací a prostřednictvím ových adres popř. pro elektronické tržiště TENDERMARKET (v pracovní dny 8-16 hod) - 2 -

3 1. ÚDAJE O ZADAVATELI Údaje o zadavateli: Vysoké učení technické v Brně Sídlo zadavatele: Antonínská 548/1, Brno Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku IČ/DIČ / CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Vladimír Kotek, MBA kvestor VUT v Brně Telefon/fax: / Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky Hana Blažková Telefon INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění je kompletní realizace veřejné zakázky s názvem Školení projektového řízení PRINCE2 (dále jen zakázka), sestávající se ze všech činností, vedoucích k řádné realizaci zakázky. Obsahem zakázky je zajištění odborných kurzů projektového řízení ve standardu PRINCE2. Podrobný popis zakázky: Předmětem této zakázky je zajištění odborných kurzů projektového řízení dle standardu PRINCE2 pro zaměstnance vysokých škol (VUT v Brně a JAMU v Brně). Kurzy budou realizovány ve dvou úrovních: PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. Společnými požadavky na kurzy obou úrovní jsou: Dodavatel bude mezinárodně akreditovanou společností pro výuku kurzů PRINCE2. Odborné proškolení všech zúčastněných v dané úrovni PRINCE2 tak, aby byli samostatně schopni zvládnout certifikační zkoušku k dané úrovni. Kurzy budou vedeny v českém jazyce, stejně tak i závěrečná certifikační zkouška (pokud existuje, jinak v anglickém jazyce). Kurzy budou ukončeny certifikační zkouškou. Minimální úspěšnost u závěrečné certifikace musí být vyšší než 90 % z účastníků, kteří úspěšně absolvují všechny dny školení

4 Učební materiály budou dodány v papírové podobě vždy pro maximální předpokládaný počet účastníků plus jeden výtisk navíc, bez ohledu na naplněnost kurzu. Zároveň budou materiály zadavateli dodány v elektronické podobě. Pro každého účastníka budou dodány učební materiály v češtině a v originálním anglickém znění (pokud existují). Každý účastník obdrží knihu Managing successful projects with PRINCE2 a procesní diagram PRINCE2. Dodavatel dodrží platná pravidla pro publicitu OP VK, zejména umístění logolinku OP VK na všech materiálech. Platný logolink dodá zadavatel v obou barevných variantách. Materiály budou dodány na místo školení minimálně 2 pracovní dny před konáním kurzu. Dodavatel zajistí oběd pro účastníky kurzů včetně jednoho nealkoholického nápoje. Dodavatel zajistí zpětnou vazbu účastníků pomocí evaluačních dotazníků. Každý účastník, který se zúčastní všech školících dní, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Každý účastník, který úspěšně složí certifikační zkoušku, obdrží certifikát, který tuto skutečnost dokládá. Na konci kurzu bude provedena a zpracována zpětná vazba od účastníků, která bude předána zadavateli. Požadavky na úroveň PRINCE2 Foundation jsou: Kurz bude 3 denní. Maximální počet účastníků je 16 osob. Každý účastník obdrží vzory certifikačních zkoušek a testů PRINCE2 Foundation včetně řešení. Termín konání kurzů bude stanoven na základě požadavků zadavatele po podpisu smlouvy. Předpokládá se září až říjen Požadavky na úroveň PRINCE2 Practitioner jsou: Kurz bude 2 denní. Maximální počet účastníků je 8 osob. Každý účastník obdrží vzory certifikačních zkoušek a testů PRINCE2 Practitioner včetně řešení. Termín konání kurzů bude stanoven na základě požadavků zadavatele po podpisu smlouvy. Předpokládá se září až říjen Přesný rozsah, obsah a členění předmětu zakázky je uveden v dokumentu - Specifikace zakázky, který zadavatel předkládá formou přílohy 3 zadávací dokumentace

5 2.2. Klasifikace předmětu zakázky: V souladu s ustanovením 47 zákona zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky a to následujícím způsobem: Kód CPV Název kódu Vzdělávání a školení 2.3. Celková předpokládaná hodnota zakázky: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona, je: ,- Kč bez DPH z toho : Název kurzu Kurz PRINCE2 Foundation Kurz PRINCE2 Practitioner Celková cena Maximální možná přípustná cena bez DPH Kč Kč Kč V souladu s podmínkami poskytovatele dotace zadavatel nepředpokládá, že by nabídková cena uchazeče překročila předpokládanou hodnotu zakázky, která je současně stanovena i jako maximální možná přípustná. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či uchazeče, který překročí předpokládanou hodnotu, vyřadit Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří níže uvedené doklady a dokumenty: Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Obchodní a platební podmínky vzor smlouvy Specifikace kurzů PRINCE2 Vzor formulář Identifikační údaje uchazeče Vzor Čestné prohlášení Prohlášení o subdodavatelích Kompletní zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu už od uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele na adrese: pod ID

6 2.5. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (k zadávacím podmínkám). Žádost musí být doručena písemně zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentace tj. prostřednictvím elektronického nástroje, profilu zadavatele pod ID Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti Zadavatel stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání apod.) je vyloučen Žádosti o dodatečné informace se zasílají prostřednictvím profilu zadavatele, případně na adresu zadavatele či na kontaktní ové adresy: s kopií na 3. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 3.1. Lhůta (termíny) plnění předmětu zakázky Zadavatel stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtám plnění: Školení projektového řízení PRINCE2 Kurz PRINCE2 Foundation Předpokládá se září až říjen Přesné termíny konání kurzů budou stanoveny po uzavření smlouvy, po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Kurz PRINCE2 Practitioner Předpokládá se září až říjen Přesné termíny konání kurzů budou stanoveny po uzavření smlouvy, po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě

7 3.2. Místo plnění zakázky Místo plnění: Sídlo a pracoviště zadavatele, místo Brno Kraj: Jihomoravský 4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných v tomto zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů; c) splnění své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech prostými kopiemi požadovaných dokladů. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace s platností k datu podání nabídky. Doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeče musí být v plném rozsahu zpracovány v písemné formě a to v českém (slovenském) jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být ověřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. (Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce). Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace ( 57 odst. 2 zákona) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění - základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 a 2 zákona a - profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají - 7 -

8 požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písmene b) a d) zákona (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem; a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Společná nabídka Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Pokud žádost o účast, resp. následně nabídku, hodlá podat více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pokud se dodavatelé případně hodlají spojit či spojí pro účely podání společné nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží členové takového sdružení v nabídce (tj. v další fázi řízení) originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám, z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Spojit se však mohou pouze dodavatelé, kteří prokázali splnění své kvalifikace

9 Změny v kvalifikaci ( 58 zákona) V případě, že do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7mi pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Důsledek neprokázání splnění kvalifikace ( 60 zákona) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI POŽADAVEK ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona prokáže dodavatel čestným prohlášením, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel splňuje v plném rozsahu základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. (Zadavatel doporučuje uchazečům použití vzoru Čestného prohlášení, který tvoří přílohu 5 zadávací dokumentace) POŽADAVEK ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) dle 54 písm. a) zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; b) dle 54 písm. b) zákona kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci POŽADAVEK ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT TUTO ZAKÁZKU Splnění své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, ze kterého jeho způsobilost vyplývá. (Zadavatel doporučuje využít přiložený vzor Čestného prohlášení, který tvoří přílohu 5 zadávací dokumentace) POŽADAVEK ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: - 9 -

10 dle 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud realizoval alespoň: alespoň 3 významné služby v posledních 3 letech v oblasti školení a certifikace PRINCE2 Foundation. Za významnou službu se považuje služba, jejímž předmětem bylo školení a certifikace PRINCE2 Foundation. Alespoň jedna z významných služeb musí být v hodnotě min ,- Kč bez DPH. alespoň další 1 významnou službu v posledních 3 letech v oblasti školení a certifikace PRINCE2 Practitioner. Za významnou službu se považuje služba, jejímž předmětem bylo školení a certifikace PRINCE2 Practitioner v hodnotě min ,- Kč bez DPH. Tyto skutečnosti musí být zřejmé z předložených dokumentů dle 56 odst. 2 písm. e) zákona - předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

11 a) Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: - min 1 lektor - dokončené VŠ vzdělání, - certifikovaný školitel PRINCE2 (platné osvědčení PRINCE2 Approved Trainer vydané některou ze společností oprávněných tento dokument vydat)), - minimálně 4 roky praxe s výukou kurzu PRINCE2 připravující na certifikaci stupně Fundation, - zkušenosti s vedením minimálně 3 školení PRINCE2 připravující na certifikaci stupně Practitioner. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: - jméno a příjmení osoby dodavatele (člena realizačního týmu); -podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky (podíl na realizaci zakázky); - dosažené vzdělání; - celkovou délku praxe v oboru odpovídajícímu předmětu zakázky; - přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky; - nejdůležitější referenční zakázky realizované pracovníkem v minulosti; - pracovní zařazení; - informace o vztahu k dodavateli; - podpis osoby oprávněné, nebo/či pracovníka odpovědného za plnění veřejné zakázky, jehož životopis je předkládán. Přílohou životopisu bude: doklad o odborné způsobilosti této osoby platné osvědčení o tom, že dotyčný je certifikovaným školitelem PRINCE2 (PRINCE2 Approved Trainer) vysokoškolský diplom. b) Dodavatel dále splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že je mezinárodně akreditovanou společností pro výuku kurzů PRINCE2 (například kopie certifikátu od APMG nebo obdobné certifikační instituce PRINCE2 ). Dodavatel předloží prostou kopii certifikátu včetně jeho případného překladu ověřeného tlumočnickou doložkou. Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit informace uváděné k prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Pokud má dodavatel nějaký doklad vystaven v jiném než českém jazyce, je nutné připojit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce

12 5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uchazeč je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci vzniknou nebo mohou vzniknout. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková nabídková cena za splnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v české měně (korunách českých) bez DPH v níže uvedené skladbě: Název kurzu Kurz PRINCE2 Foundation Kurz PRINCE2 Practitioner Celková cena za kurzy PRINCE2 Nabídková cena v Kč bez DPH xxx xxx xxx Celková nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky v místě a čase plnění, včetně nákladů souvisejících (např. daně a poplatky, pojištění, veškeré dopravní náklady, pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, veškeré náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH společně s informací, že nejsou plátci DPH Podmínky změny nabídkové ceny Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena s DPH upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči jiným měnám, či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1. Obchodní a platební podmínky podrobně specifikují Obchodní a platební podmínky vzor smlouvy, které zadavatel předkládá formou přílohy 2 zadávací dokumentace

13 6.2. Dodavatelé doplní Obchodní a platební podmínky vzor smlouvy o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní o další údaje požadované zadavatelem tam, kde to z obsahu obchodních podmínek vyplývá (vynechaná a zvýrazněná místa, případně s pokynem pro uchazeče), není však oprávněn činit jiné změny a předloží jej jako součást nabídky Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou prokazatelně oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zmocnění na základě plné moci doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. V případě jednání prostřednictvím zástupce požaduje zadavatel z důvodu právní jistoty vysvětlit v nabídce právní titul zastoupení (na základě plné moci, vedoucí zaměstnanec apod.), nevyplývá-li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z obchodního rejstříku). V případě společné nabídky více dodavatelů musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle 51 odst. 6 zákona. Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení v souladu s 71 odst. 10 zákona. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy Uchazeč není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče nebo u kterých to vyplývá z této zadávací dokumentace. Není rovněž oprávněn přikládat přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá Obchodní a platební podmínky musí být uchazečem plně respektovány. 7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY 7.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je, ve smyslu 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Nabídkovou cenou je myšlena celková nabídková cena bez DPH. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil Výběr nejvhodnější nabídky: Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise

14 Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů, jejichž nabídka vyhověla požadavkům včetně seznamu nabídek Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění kvalifikace, z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle 22 odst. 1 písm. d) zákona Uchazeč, jehož nabídka při posouzení nabídek nesplní výše uvedená hlediska, bude hodnotící komisí vyřazena a zadavatel následně uchazeče vyloučí. Vyloučení včetně uvedení důvodu zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně oznámí Hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny zákonné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly nepřijatelné ve smyslu 22 odst. 1 písm. d) zákona a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle hodnotícího kritéria pro zadání zakázky. Nejvýhodněji bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 8. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 8.1. Nabídka musí obsahovat: a) Identifikační údaje uchazeče. b) Návrh smlouvy, dle přiložených Obchodních a platebních podmínek text smlouvy, včetně přílohy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky). V případě jednání prostřednictvím zástupce požaduje zadavatel z důvodu právní jistoty vysvětlit v nabídce právní titul zastoupení (na základě plné moci, vedoucí zaměstnanec apod.), nevyplývá-li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z obchodního rejstříku). V případě společné nabídky více dodavatelů musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle 51 odst. 6 zákona. Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení v souladu s 71 odst. 10 zákona. c) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, splnění profesních kvalifikačních předpokladů, doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášené o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

15 d) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. ( 68 odst. 3 písm. a) zákona) e) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, součástí nabídky musí být seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. ( 68 odst. 3 písm. b) zákona) f) Prohlášení uchazeče o tom, že v souvislosti se zadávanou zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších přepisů. ( 68 odst. 3 písm. c) zákona) g) Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil prohlášení o subdodavatelích, vč. jejich identifikační údajů a označení části plnění, které bude prostřednictvím příslušného subdodavatele realizováno. (Zadavatel doporučuje využít přílohu 6 zadávací dokumentace Prohlášení o subdodavatelích) Nebude-li prohlášení o subdodavatelích v nabídce předloženo, má zadavatel za to, že předmět plnění této veřejné zakázky nebude prostřednictvím subdodavatele realizován. h) Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil návrh struktury kurzu, náplň, jednotlivé vyučovací metody k jednotlivým tématům, ukázku výukového materiálu. Podrobně specifikováno bodem 8.2. této části zadávací dokumentace. i) Další dokumenty požadované zadavatelem a doklady dle zvážení uchazeče Předložení specifikace kurzu Zadavatel požaduje, aby uchazeč jako součást nabídky předal návrh specifikace kurzu, který bude obsahovat minimálně: 1) strukturu kurzu 2) náplň kurzu, přesně popsaná jednotlivá témata, která se budou vyučovat včetně hodinové dotace 3) jednotlivé vyučovací metody k jednotlivým tématům dle specifikace v příloze 34) ukázku výukového materiálu úplná ukázka výukových materiálů vybraného tématu Řízení rizik a kvalita, Ze všech požadovaných údajů musí být patrno, že nabízené služby splňují požadavky zadavatele dle zadávací dokumentace. Požadované dokumenty předá uchazeč v českém jazyce. V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu 76 odst. 3 zákona. Pokud bude z předložených dokumentů vyplývat, že uchazeč nesplňuje požadavky zadavatele na specifikaci kurzu, bude toto důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění požadavku zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách

16 Případ, kdy nabídka nebude obsahovat výše uvedené dokumenty, případně nebudou dostatečně detailní, aby z nich bylo možné posoudit splnění požadavku na specifikaci kurzu, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách Další podmínky pro podání nabídek: Předpokladem zadání zakázky dodavateli je podání nabídky. a) Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. b) Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce vyjma dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikací, které lze předložit rovněž v jazyce slovenském. c) Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel zájemcům, aby nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky je doporučeno očíslovat průběžnou číselnou řadou. d) V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce tato plná moc doložena. e) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ( 69 odst. 2 zákona). f) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. g) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů. h) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. i) Nabídku podá uchazeč písemně v jedné obálce, ve které bude vložen 1 originál nabídky s označením ORIGINÁL a současně jedna kopie s označením KOPIE (kopii nabídky lze předložit rovněž formou skenu kompletní nabídky ve formátu.pdf). Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro vlastní potřebu, případně potřebu kontrolních orgánů jakýkoliv počet dalších kopií písemného, či elektronického vyhotovení nabídky. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem a kopiemi či elektronickým vyhotovením nabídky je rozhodující originál nabídky

17 j) Zadavatel doporučuje, aby pro operativní a transparentní průběh otevírání obálek s nabídkami byla nabídka sestavena v dále uvedeném členění: 1 Základní identifikační údaje uchazeče obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být příslušná plná moc součástí nabídky a uložena za tímto formulářem). (viz příloha 4 zadávací dokumentace) 2 Plná moc (v případě zmocnění osoby jednat jménem či za uchazeče; v originále nebo úředně ověřené kopii) 3 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (Uchazeč použije přílohu 2 zadávací dokumentace) Příloha č. 1 Specifikace zakázky (Uchazeč použije přílohu 3 zadávací dokumentace) 5 Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha 5 zadávací dokumentace) 6 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů: Kopie Výpisu z obchodního rejstříku. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (příslušné živnostenské oprávnění či licence) 7 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů Seznam významných služeb, vč. osvědčení (viz bod zadávací dokumentace veřejné zakázky) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (viz bod a) a b) zadávací dokumentace veřejné zakázky) 9 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku (viz příloha 5 zadávací dokumentace) 10 Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a) zákona (v souladu s bodem 8.1. d) (viz příloha 5 zadávací dokumentace) 11 Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 písm. b) zákona (v souladu s bodem 8.1. e) (viz příloha 5 zadávací dokumentace) 12 Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 písm. c) zákona (v souladu s bodem 8.1. f) (viz příloha 5 zadávací dokumentace) 13 Specifikace kurzu - struktura kurzu, náplň, jednotlivé vyučovací metody k jednotlivým tématům, ukázka výukového materiálu, dle bodu 8.2. této části zadávací dokumentace 15 Prohlášení o subdodavatelích (v souladu s bodem 8.1. g) (Uchazeč může použít vzor formuláře tvořící přílohu 6 zadávací dokumentace) 17 Další doklady dle zvážení uchazeče Tuto část dokladů nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele a bude obsahovat:

18 18 Doklady prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace. Smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace. Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem (blíže viz 51 odst. 4 zákona) Tuto část dokladů nabídky předkládá pouze uchazeč v případě společné nabídky několika dodavatelů: 19 Doklady v případě společné nabídky Smlouva dodavatelů. (blíže viz 51 odst. 5 a 6 zákona) 9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 9.1. Lhůta pro podání nabídek Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepením. Dále musí být dle uvedeného ustanovení zákona obálka označena názvem zakázky Školení projektového řízení PRINCE2, adresou, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka bude dále označena textem: NABÍDKA - NEOTVÍRAT Školení projektového řízení PRINCE Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 10:00 hod Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1, nebo osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do hod. na podatelnu zadavatele na adrese uvedené v čl. 1., v poslední den lhůty do hod Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dne v 10:01 hod. v zasedací místnosti č na adrese zadavatele uvedené v čl Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (

19 odst. 7 zákona): a) zástupci zadavatele, případně osoby zadavatelem určené, b) členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci), jmenovaní zadavatelem., c) zástupce uchazeče, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek 9.4. Postup komise při otevírání obálek Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s 71 odst. 8 zákona, zda: a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce, b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje: a) identifikační údaje uchazeče, b) informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona, c) informaci o nabídkové ceně 9.5. Protokol o otevírání obálek bude uchazečům k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby ve věcech zakázky na adrese sídla zadavatele Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům dle 71 odst. 8 zákona, komise nabídku vyřadí. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 10. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta a její délka V souladu s 43 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona, nebo do zrušení zadávacího řízení. 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zakázka pro bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle základního hodnotící kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

20 11.3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. Účastí v zadání zakázky nevzniká dodavateli právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadání zakázky Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že vybraný dodavatel je na základě 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeč bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Uchazeč je povinen zajistit splnění této povinnosti i u svých případných subdodavatelů Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci projektu Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace jednotlivých projektů v rámci OP VK, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané služby ke dni odstoupení Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů Evropské unie stanovené v obecně závazných předpisech (zejména nařízením Komise (ES) č. 1828/2006) a příručkách vydaných Řídícím orgánem OP VK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího/výběrového řízení, tj. zejména ve smlouvách, prezentacích, studijních podkladech, osvědčeních a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Pravidla publicity jsou popsána: Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že vybraný dodavatel je povinen podrobit se kontrolám projektu uvedeného v čl ze strany Řídícího orgánu OP VK a dalších oprávněných subjektů dle předpisů ČR a předpisů ES, a umožnit v plném rozsahu provedení kontroly realizace projektu i svého účetnictví, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že vybraný dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

21 Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že Řídící orgán OP VK, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly po dobu tří let od ukončení OP VK, tj. nejméně do roku 2025, pokud právní řád ČR nestanoví lhůtu delší, právo přístupu také k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Uchazeč také bere na vědomí, že oprávněné subjekty jsou oprávněny obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele vybraného dodavatele Uchazeč/dodavatel bere na vědomí, že zadání této zakázky nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s povinnostmi stanovenými 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout zadavateli potřebnou součinnost. Ing. Vladimír Kotek, MBA kvestor VUT v Brně

22 Příloha 2a Obchodní a platební podmínky vzor smlouvy Smlouva o realizaci kurzů Č. 1. Smluvní strany 1.1. Vysoké učení technické v Brně Zastoupené: Ing. Vladimírem Kotkem, MBA, kvestorem Se sídlem: Antonínská 548/1, Brno IČ: DIČ: CZ (dále jen Objednatel ) 1.2. xxxxxxxxx Zastoupená: xxxxxxxxx Se sídlem: xxxxxxxxx IČ: xxxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxx zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. soudem v, oddíl, vložka.. (dále jen Školitel ) 2. Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je zajištění odborných kurzů projektového řízení dle standardu PRINCE2. Kurzy budou realizovány ve dvou úrovních: PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner Cílem kurzů je vzdělávání zaměstnanců vysokých škol (zaměstnance Objednatele a jeho partnerů - Akademického centra studentských aktivit a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně) Podrobný rozpis náplně kurzů, včetně místa a času výuky, je uveden ve Specifikaci kurzu, která tvoří nedílnou část této smlouvy jako její příloha

23 3. Termíny a rozsah plnění 3.1. Kurzy budou probíhat v rozmezí 2 měsíců (září - říjen 2014), přičemž přesný harmonogram bude stanoven po domluvě s Objednatelem Kurzy budou probíhat ve dnech a časech sjednaných dohodou mezi smluvními stranami s výjimkou státem uznaných svátků Předpokládaný rozsah kurzů jsou: a) u kurzu PRINCE2 Foundation 3 výukové dny b) u kurzu PRINCE2 Practitioner 2 výukové dny, přičemž výukový den představuje 8 školících hodin (1 školící hod. = 60 min) Kurzy budou probíhat v prostorách Objednatele ve městě Brně Školitel se zavazuje zajistit pro výuku kvalifikovaného lektora tj. osobu, prostřednictvím které prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva Smluvní strany před vyúčtováním plnění dle této smlouvy navzájem písemně odsouhlasí odučené dny/hodiny. Daňový doklad - faktura bude vystavena až na základě tohoto odsouhlasení. 4. Cena a platební podmínky 4.1. Celková cena za realizaci kurzu dle této smlouvy je daná nabídkou Školitele ze dne xxx a činí: Název kurzu Cena v Kč bez DPH Kurz PRINCE2 Foundation xxx Kurz PRINCE2 Practitioner xxx Celková cena xxx 4.2. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů Objednatel je povinen zaplatit Školiteli za realizaci vzdělávacího kurzu cenu ve výši dohodnuté v odst na základě jím vystaveného a objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu - faktury Školitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Školitel tedy není za žádných okolností v souvislosti se smlouvou oprávněn vystavit a doručit Objednateli jakýkoli zálohový list. Školitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit

24 4.5. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon o DPH). Mezi náležitosti daňového dokladu patří označení projektu, ke kterému se plnění vztahuje, tj. Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Přílohou a součástí daňového dokladu - faktury musí být Objednatelem potvrzené odsouhlasení realizace kurzu v obsahové náplni a v počtu odučených hodin Nebude-li daňový doklad faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, a/nebo nebude obsahovat výše uvedené součásti, je Objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě deseti dní ode dne doručení tohoto dokladu Objednateli. Ve vráceném daňovém dokladu faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu faktury běží nová lhůta splatnosti Splatnost daňového dokladu - faktury se dohodou smluvních stran stanoví na dobu 30 dní ode dne doručení V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o Školiteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn uhradit Školiteli z celkové ceny pouze základ daně (cenu bez DPH) a ve smyslu 109a zákona o DPH odvést za Školitele DPH. Takový postup Objednatele nebude považován za porušení smlouvy a Školitel není oprávněn účtovat mu úrok z prodlení. 5. Smluvní pokuty 5.1. V případě, že je Školitel v prodlení s plněním dle této smlouvy, tj. nerealizoval kurzy v souladu s harmonogramem dohodnutým s Objednatelem, je povinen Objednateli zaplatit do 14 dnů po doručení oznámení o jejím uplatnění smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zároveň je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit V případě, že Školitel nedodrží minimální obsahovou skladbu kurzů dle rozpisu uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit do 14 dnů po doručení oznámení o jejím uplatnění smluvní pokutu ve výši ,- Kč Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením fakturované částky je Školitel oprávněn uplatnit u Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 6. Podstatné porušení smlouvy Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje v případě Objednatele prodlení s placením o více než 3 týdny po době splatnosti a v případě Školitele zejména absence lektorů nebo jejich výměna za neadekvátní náhradu

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podlimitní veřejná zakázka Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 V Písku dne: 02.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Rekonstrukce

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Modernizace farmy Požáry

Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Modernizace farmy

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742

Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v rozsahu ustanovení části druhé, hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE zadávaná dle 27 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti TC ORP Rychnov nad Kněžnou

Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti TC ORP Rychnov nad Kněžnou Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Zateplení objektu U Lomu 10, Rýmařov

Zateplení objektu U Lomu 10, Rýmařov MĚSTO RÝMAŘOV náměstí Míru 230/1, 795 01, Rýmařov tel.: +420 554 254 100, fax.: +420 554 254 112, IČ: 00296317 mesto@rymarov.cz, http://czech.rymarov.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu se směrnicí města

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní zajištění pneuservisu pro společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

REKONSTRUKCE TERMINÁLOVÝCH UČEBEN A INFRASTRUKTURY STARÉ BUDOVY

REKONSTRUKCE TERMINÁLOVÝCH UČEBEN A INFRASTRUKTURY STARÉ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE REKONSTRUKCE TERMINÁLOVÝCH UČEBEN A INFRASTRUKTURY STARÉ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ U Lesíčka opakované řízení

Rekonstrukce zahrady MŠ U Lesíčka opakované řízení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Rekonstrukce zahrady MŠ U Lesíčka opakované řízení zadávané ve zjednodušeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 907/20110012 Augustinová/4374 21. 7. 2011 V Ě C Poptávka -

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl.

Více