Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v rozsahu ustanovení části druhé, hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE zadávaná dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742 Zpracoval: Odbor rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec - 1 -

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 10. JISTOTA 11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 13. ZADÁVACÍ LHŮTA 14. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 16. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel Město Jindřichův Hradec Adresa: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec oficiální www URL: podatelna elektronické pošty: fax: telefon (ústředna): profil zadavatele Bankovní spojení: Základní běžný účet: /0800 Příjmový účet: /0800 Výdajový účet: /0800 Depozitní účet: /0800 IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce Starosta: Ing. Stanislav Mrvka Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku Jméno a příjmení: Karel Tejčka Ivan Nápravník Telefon: ,

3 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna otvorových výplní budovy a zateplení podlahy půdního prostoru. Rozsah prací je uveden v projektové dokumentaci k provedení stavby se soupisem prací a výkazem výměr zpracované projektantem Ing. arch. Miroslav Hájek H.projekt, Václavská 495/II, Jindřichův Hradec, č. zakázky 1129/14 z 03/2014. Dále předmětem zakázky je: a) zajištění veškerých dokladů a zkoušek nutných ke kolaudaci, požadovaných zákony, předpisy, a zadavatelem - předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, atd. b) zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům c) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (dopravního opatření, záborů, uzavírek, atd.) d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech příloh e) likvidace vybouraných hmot na řízenou skládku, vzdálenost do 5 km f) zajištění podružného měření odběru elektrické energie pro realizaci stavby Druh stavebních prací Stavební úpravy budov mateřských škol CPV Zadavatel realizuje tuto veřejnou zakázku v rámci níže uvedeného projektu: Název projektu: Zateplení 4. MŠ Sládkova J. Hradec 742/II Název programu: Operační program Životní prostředí, Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Podoblast podpory Realizace úspor energie 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ,- Kč bez DPH. 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn vydáním Registračního listu akce vydaného poskytovatelem dotace a Rozhodnutím ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. V případě, že Registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory nebude vydán do či nebudou zveřejněny podpořené projekty v rámci 50. výzvy OPŽP schválené Řídícím orgánem OPŽP v téže lhůtě, může být zadávací řízení zrušeno. V případě, že podpořené projekty budou zveřejněny před a zadavatelem předložený projekt nebude vybrán k poskytnutí podpory, může být zadávací řízení zrušeno

4 Předpokládaný termín zahájení: 1. srpna 2014 Předpokládaný termín dokončení: 26. září 2014 (maximální délka realizace) Podmínky realizace: - v termínu od do musí být provedeny (zahájeny/dokončeny) veškeré práce uvnitř všech objektů. Uchazeč předloží do své nabídky závazný časový a finanční harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Harmonogram musí respektovat podmínky realizace viz výše. 4.2 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jindřichův Hradec, Sládkova 742, katastrální území Jindřichův Hradec, p.č KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1 POŽADOVANÁ KVALIFIKACE UCHAZEČE Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Uchazeč je povinen v otevřeném řízení prokázat splnění požadované kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona o veřejných zakázkách v platném znění, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů v případě otevřeného řízení ke dni podání nabídky. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní: - základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1, - profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a), b), d), - technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 3 písm. a), e), - předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 o veřejných zakázkách a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona o veřejných zakázkách v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona o veřejných zakázkách, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje doklady o splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát uchazeč předloží ve lhůtě pro prokázání kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (1 rok ode dne jeho vydání)

5 V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit níže uvedené doklady: - Výpis z obchodního rejstříku (resp. jiné obdobné evidence) v kopii s platností ne starší 90 dnů k poslednímu dni určeném pro podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele, - Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele s datem podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání nabídek v rozsahu specifikovaném v 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách. - Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle 54 písm. a). 5.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v 53 odst. 1 písmena a) k) zákona o veřejných zakázkách v platném znění. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Před podpisem smlouvy je uchazeč povinen doložit kopii potvrzení o bezdlužnosti vystavená příslušnými subjekty dle 53 odst. 1 písm. f) a h) zákona o veřejných zakázkách (FÚ, ČSSZ). 5.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je fyzickou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 17 písm. o) a podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného v článku 2.4 této zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění a dále předložením kopie dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud předloží osvědčení o autorizaci v oboru POZEMNÍ STAVBY. 5.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že má: odborné zkušenosti s plněním v rozsahu předmětu této veřejné zakázky v posledních pěti letech. Odborné zkušenosti doloží uchazeč Seznamem významných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět let a kopiemi osvědčení objednatelů o - 5 -

6 řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že za posledních pět let realizoval minimálně 2 obdobné stavební práce každou s minimálním finančním objemem Kč bez DPH. dostatečné lidské zdroje pro plnění této veřejné zakázky. Dostatečnou kapacitu prokáže uchazeč, který předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední tři roky. Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží formou čestného prohlášení, že průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje minimálního počtu 10 osob, a to za poslední tři roky. 5.5 PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI Zadavatel požaduje prohlášení uchazeče o své ekonomické a finanční způsobilosti, že je schopen splnit tuto veřejnou zakázku. Prohlášení učiní formou čestného prohlášení. 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 obchodní podmínky Obchodní a platební podmínky jsou přesně specifikovány ve vzorové smlouvě o dílo (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace). Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat tato ustanovení: termíny realizace akce: zahájení prací: 1. srpna 2014 maximální termín dokončení prací: doplní uchazeč (hodnotící kritérium) nejpozději však do 26. září 2014 minimální sankce za nedodržení dílčího termínu dokončení díla (do ) je 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, minimální sankce za nedodržení termínu dokončení díla je 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, minimální sankce za nedodržení termínu odstranění písemně oznámených vad vzniklých během záruční lhůty je 500,- Kč za každý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, minimální délka záruční lhůty díla je 60 měsíců s výjimkou výrobků se záručním listem, Zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti, Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení SOD ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne, Při realizaci mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR, Zadavatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů, Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, - 6 -

7 Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu: zvýšení ceny díla je možné pouze při zvýšení rozsahu prací nad rámec zadávací dokumentace, požadované zadavatelem a na základě dodatků ke smlouvě. 6.3 platební podmínky a) zadavatel nebude poskytovat zálohy, b) průběžná měsíční fakturace podle soupisu provedených prací, c) při průběžné fakturaci předloží zhotovitel do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění soupis prací TDO a po jeho schválení předloží do 2 pracovních dnů daňový doklad s náležitostmi podle zákona o dani z přidané hodnoty, d) konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí, e) splatnost daňového dokladu odsouhlaseného technickým dozorem zadavatele bude min. 30 dní, f) předmět plnění veřejné zakázky nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení 92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne , ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel. g) zadavatel požaduje na zajištění závazků zhotovitele bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši ,- Kč. 7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 7.1 PODROBNÝ VÝČET ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Projektová dokumentace - Ing. arch. Miroslav Hájek H.projekt, Václavská 495/II, Jindřichův Hradec, č. zakázky 1129/14 z 03/2014 A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C.1. Situace širších vztahů D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení D Technická zpráva D Půdorysy a řez současný stav D Pohledy současný stav D Půdorysy a řez nový stav - 7 -

8 D Pohledy nový stav D Detaily dle ČSN D výpis plastových výrobků D Barevné řešení fasády D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 7.2 NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY: a) Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky zákonů a norem ČSN, EN. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy. b) Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. c) Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. d) Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení. e) Materiály a výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr či v projektové dokumentaci pro provedení stavby (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace) nejsou podle zákona o veřejných zakázkách závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo výrobků. f) Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. stanovenými i během realizace zakázky. g) Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí této zadávací dokumentace. h) V rámci realizace zakázky bude po celou dobu jejího trvání na staveništi působit koordinátor BOZP jmenovaný zadavatelem. 7.3 POŽADAVKY NA VARIANTNÍ ŘEŠENÍ variantní řešení se nepřipouští 8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY a) nabídková cena díla musí být doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na základě soupisu prací (výkazu výměr) a zadávací dokumentace, a bude uvedena ve skladbě celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena s DPH - 8 -

9 b) nabídková cena bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby, v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a prováděcími předpisy c) cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzových rozdílů d) nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla e) položkový rozpočet musí obsahovat přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek u těchto položek použitý systém zateplení, okna, dveře (výrobce, typ, značka). Požadované údaje může uchazeč v nabídce připojit například jako poslední list soupisu prací. Uchazeči jsou povinni v nabídce u výše uvedených položek uvést konkrétní značky výrobků a dodávek včetně uvedení typu, které budou použity při plnění předmětu zakázky. Neuvedení této specifikace, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek zadavatele a takováto nabídka bude hodnotící komisí vyřazena z hodnocení nabídek a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. f) uchazeči se budou informovat o místních podmínkách při prohlídce staveniště, nedostatečná informovanost neopravňuje uchazeče požadovat úhradu vícenákladů g) prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu Součástí nabídkové ceny musí dále být: 1) zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd. 2) likvidace vybouraných hmot na řízenou skládku, vzdálenost do 5 km 3) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.)- včetně uhrazení správních poplatků, případně zpracování dopravně-inženýrského opatření po dobu výstavby 4) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - kompletní dokumentace včetně všech příloh 5) zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům Náklady na uvedené požadavky zadavatele budou součástí nabídkové ceny díla (pokud již nejsou položkově obsaženy ve výkazu výměr). 9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči

10 1) Nabídka včetně požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky originál plné moci nebo platný pověřovací dokument. 2) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky řádně očíslovat. 3) Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, tzn. svázána a zapečetěna, a bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na uzavřené obálce bude taktéž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. (5) a (6) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (tj. název a adresa uchazeče). 4) Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy formou čestného prohlášení v originálním provedení. 5) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude členěna takto (zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění, tj. ZVZ): 1. Krycí list nabídky, který obsahuje název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele, identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH, datum, jména a podpisy osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče. 2. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc originálně podepsaná zmocnitelem nebo úředně ověřená kopie se dnem ověření podpisu 3. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona ZVZ: odst. (1) písm. a) až k) formou čestného prohlášení (v originálním vyhotovení) doporučený vzor čestného prohlášení je v příloze zadávací dokumentace 4. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona ZVZ: písm. a), b) a d) 5. Technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona ZVZ: odst 3 písm. a), e) doporučený vzor čestného prohlášení k 56 odst. 3 písm. e) je v příloze zadávací dokumentace 6. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - doporučený vzor čestného prohlášení je v příloze zadávací dokumentace 7. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ( 68 odst. (3) písm. a)) 8. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, má-li uchazeč formu akciové společnosti ( 68 odst. (3) písm. b)) 9. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou ( 68 odst. (3) písm. c)) 10. Nabídkovou cenu ve složení bez DPH, výši DPH a celková cena vč. DPH, kterou uchazeč zpracuje formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace), a to jak v tištěné tak elektronické podobě na CD ve formátu.xls

11 11. Řádně doplněná a upravená vzorová smlouva uvedená v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace a originálně podepsaná: a. v případě právnické osoby statutárním orgánem společnosti, případně jinou fyzickou osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby, b. v případě podnikající fyzické osoby podnikatelem, případně jinou fyzickou osobou oprávněnou jednat jménem nebo za podnikatele. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být přiložena plná moc s ověřeným podpisem nebo ověřená kopie plné moci s datem zmocnitelova podpisu. Doplněná smlouva bude doložena rovněž v elektronické podobě na CD ve formátu.doc. 12. Seznam subdodavatelů specifikace dodávek prováděných vlastními pracovníky firmy a dodávek prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případnou změnu subdodavatelů uvedených v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že část veřejné zakázky vnější zateplovací kontaktní systém nesmí být plněna subdodavatelem. 13. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář) 10. JISTOTA Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 11.1 DODATEČNÉ INFORMACE Uchazeči se mohou obracet na kontaktní osoby uvedené v článku 1 této zadávací dokumentace písemně s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do Zadavatel odešle všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, odpovědi na dotazy v písemné formě dle 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti a zároveň zveřejní dodatečné informace na profilu zadavatele na adrese: Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet následujícím dnem po doručení písemné formy dotazu prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace ( ) nebo osobním předáním. Kontaktní osoba zadavatele: Karel Tejčka tel.: , (kopii žádosti odeslat na UPOZORNĚNÍ: V případě veřejné zakázky, kdy je celá zadávací dokumentace volně přístupná na profilu zadavatele, zadavatel nezná a ani znát nemůže údaj o tom, který dodavatel využil neomezeného dálkového přístupu k zadávací dokumentaci a nezná tedy ani adresy, na které by měl poskytovat dodatečné informace. Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele

12 11.2 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ V souladu s ustanovení 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny zájemce, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne Sraz účastníků je v 10,00 hodin před budovou 4. mateřské školy, Sládkova 742, Jindřichův Hradec. 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 12.1 ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídku lze podat: osobně v pracovních dnech Po a St v době od hod., Út,Čt,Pá v době 08,00 13,00 do sídla zadavatele, podatelna Městského úřadu Jindřichův Hradec, adresa Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec zasláním na adresu Město Jindřichův Hradec, odbor rozvoje, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY Nabídku doručte nejpozději: do 10:00 hod DALŠÍ PODMÍNKY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742 NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami proběhne od 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, dveře č Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dne KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky

13 Kritéria hodnocení: Kritérium 1 = nejnižší nabídková cena bez DPH. Váha kritéria: 90% Kritérium nejnižší nabídková cena bez DPH bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena bez DPH, obdrží 100 bodů. Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet procentních bodů získaný výpočtem dle vzorce: Nejnižší nabídková cena bez DPH Počet procentních bodů = x 100 Cena hodnocené nabídky Dosažený počet bodů bude vynásoben váhou daného kritéria, tj. počet dosažených bodů x 90%. Kritérium 2 = lhůta pro dokončení Váha kritéria: 10%. Kritérium lhůta pro dokončení bude hodnocena tak, že nejvhodnější nabídka, tj. nabídka s nejkratším termínem realizace (ve dnech), obdrží 100 bodů. Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet procentních bodů získaných výpočtem dle vzorce: Nejkratší termín realizace ve dnech Počet procentních bodů = x 100 Počet dní realizace hodnocené nabídky Dosažený počet bodů bude vynásoben váhou daného kritéria, tj. počet dosažených bodů x 10%. Zadavatel stanovuje u tohoto dílčího kritéria minimální a maximální hodnotu. Minimální lhůta pro dokončení se stanovuje na 39 dní (do ), maximální lhůta pro dokončení se stanovuje na 57 dní (do ). Uchazeč, který nebude tyto hodnoty respektovat (tj. zkrátí, popř. překročí lhůtu realizace), bude v souladu se ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Poté se počet dosažených bodů za jednotlivá dílčí kritéria u jednotlivých nabídek sečte a určí výsledné pořadí sestupně. Nejvhodnější nabídka = nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů. 15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 15.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci a všechny její přílohy bezplatně. Zadavatel uveřejní dokumenty v souladu s ustanovením 147a na svém profilu zadavatele. Z tohoto důvodu zadavatel si vyhrazuje požadavek, že část veřejné zakázky vnější zateplovací kontaktní systém a zateplení střešních plášťů nesmí být plněna subdodavatelem DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE a) v nabídce bude specifikován dodavatelský systém výstavby, tj. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů, zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případnou změnu subdodavatelů uvedených v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že část veřejné zakázky vnější zateplovací kontaktní systém nesmí být plněna subdodavatelem

14 b) práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. stanovenými i během realizace díla, c) materiály a výrobky jmenovitě uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací nejsou podle zákona o veřejných zakázkách závazné, ale jsou jen reprezentanty určitého kvalitativního standardu zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo výrobků, d) zadavatel si vyhrazuje právo provedení kontroly ve výrobním závodě v době výroby výplní otvorů, e) zadavatel si vyhrazuje právo provedení laboratorní destrukční zkoušky 1 ks okna za účelem ověření deklarovaných parametrů výrobku uvedeného v nabídce vybraného uchazeče. Zkouška bude provedena akreditovanou laboratoří, v případě, že závěr zkoušky bude nevyhovující, náklady půjdou k tíži dodavatele. V opačném případě zkoušku hradí zadavatel, f) před uzavřením smlouvy o dílo doloží vybraný uchazeč kopie potvrzení o bezdlužnosti vystavená příslušnými subjekty dle zákona o veřejných zakázkách (FÚ, ČSSZ), g) zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení, h) účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení, i) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. j) zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v 84 zákona o veřejných zakázkách. 16. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Projektová dokumentace, soupis prací a výkaz výměr 2. Návrh smlouvy o dílo 3. Vzory čestných prohlášení 4. Prohlášení o subdodávkách V Jindřichově Hradci Vladimír Krampera vedoucí odboru rozvoje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích.

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.9.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Zadávací podmínky zakázky: Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016 MĚSTO BOHUMÍN Masarykova 158 735 81 Bohumín Čj.:MUBO/05963/2016/INV/PeE V Bohumíně dne 18. února 2016 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Zateplení objektu U Lomu 10, Rýmařov

Zateplení objektu U Lomu 10, Rýmařov MĚSTO RÝMAŘOV náměstí Míru 230/1, 795 01, Rýmařov tel.: +420 554 254 100, fax.: +420 554 254 112, IČ: 00296317 mesto@rymarov.cz, http://czech.rymarov.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu se směrnicí města

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ Městský úřad, odbor investic VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MÍSTO: OI/0051/10 54580/2010/MUUB Hana Šmídová 572615232 oi@ub.cz 2010-08-19 Uherský Brod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 V Písku dne: 02.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPŽP PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Prioritní osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory - 3.2.1. Realizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby Provozní a školicí středisko firmy Faster CZ spol. s r.o. v Brně Maloměřicích Nejedná se o zadávací řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Školení projektového řízení PRINCE2

Školení projektového řízení PRINCE2 Příloha 1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL Vysoké učení technické v Brně, sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305

Více

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU Obec Jiřetín pod Jedlovou Vinařská 32, Jiřetín pod Jedlovou 407 56 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM V

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na stavební práce Zateplení a výměna oken multifunkčního centra Sány

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací. Výzva k podání nabídek (opakovaná, upravená výzva)

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací. Výzva k podání nabídek (opakovaná, upravená výzva) Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Stavební úprava budovy a přilehlé komunikace Valová 290/9, Zábřeh Výzva k podání nabídek (opakovaná, upravená výzva) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více