Sedimentární neboli usazené horniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sedimentární neboli usazené horniny"

Transkript

1 Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného v pevném stavu nebo vyloučením látek z roztoku, k němuž dochází při chemických procesech nebo činností organismů. K sedimentům jsou často přiřazovány vulkanoklastické horniny (horniny tvořené úlomkovitým sopečným materiálem, jenž je vyvrhován ze sopečných jícnů); někteří petrografové mezi sedimenty začleňují i tzv. reziduální horniny (tj. nepřemístěné produkty zvětrávání preexistujících hornin). Vznik sedimentů tedy probíhá (jak naznačuje jejich definice) v několika etapách, jimiž jsou mechanické rozrušování a zvětrávání výchozích hornin, transport produktů mechanického rozrušování či zvětrávání a dále jejich sedimentace, po níž může následovat diageneze (zpevňování uloženého sedimentu). Klasifikace sedimentů Základem klasifikace klastických sedimentů je absolutní velikost jednotlivých součástí klastů. Klasty jsou tvořeny v různém poměru úlomky nestabilních hornin, které lehce podléhají zvětrávání (např. živce, slídy aj.), a úlomky stabilních hornin, které jsou vůči zvětrávání odolnější (např. silicity, opály, kvarcity). VELIKOST KLASTŮ v mm STRUKTURA NEZPEVNĚNÝ SEDIMENT nad 2 PSEFITICKÁ štěrk 2,0 0,063 PSAMITICKÁ písek ZPEVNĚNÝ SEDIMENT brekcie konglomerát pískovec arkóza Brekcie droba 0,063 0,004 ALEURITICKÁ spraš prachovec pod 0,004 PELITICKÁ jíl jílovec Brekcie zpevněné horniny ze skupiny psefitových sedimentů. Velikost úlomků (klastů) je větší než 2 mm. Valouny, z nichž zpevněním (diagenezí) brekcie vznikaly, neprodělaly žádný nebo jen minimální transport, a proto jsou ostrohranné. Brekcie lze rozdělit podle geneze na endogenní a exogenní. Do skupiny endogenních patří vulkanické (také lávové nebo intruzívní) brekcie a dislokační, vznikající při tektonických procesech. Exogenní brekcie se dále dělí podle vzniku do čtyř skupin: 1) vzniklé mechanickými procesy na souši brekcie vytvářejí zpevněné skalní sutě, pouštní ) rezidua apod.;

2 2) vzniklé mechanickými procesy ve vodním prostředí např. při podmořské erozi, skluzu, příboji apod.; 3) vzniklé fyzikálně-mechanickými procesy např. v krasových oblastech nebo při rozpouštění na solných ložiskách; 4) vzniklé biogenními procesy, při nichž se brekcie vytvářejí např. stmelením úlomků kostí. Podle mineralogického složení klastů se brekcie rozdělují na monomiktní, oligomiktní a polymiktní. Monomiktní brekcie je tvořená úlomky pouze jediného minerálu nebo horniny a lze ji v tomto případě přesněji pojmenovat např. vápencová nebo dolomitová brekcie. Skládá-li se brekcie ze dvou sobě blízkých typů klastů (např. křemen a křemenem bohaté horniny), označuje se jako oligomiktní. Brekcie tvořená rozmanitými úlomky minerálů a hornin (3, 4 i více typů klastů) se nazývá polymiktní. Konglomerát (slepenec) Zrnitost konglomerátů je shodná jako u brekcií. Rozdíl je v opracování jednotlivých částic. Úlomky prodělaly delší transport, a tak jsou subangulární (zaoblené) až ovální. Základní hmotu (matrix) konglomerátů mohou tvořit také psamitické, aleuritické i pelitické součásti. Matrix má nejčastěji povahu pískovců, arkóz a drob, ale může obsahovat také tmel (např. křemičitý, karbonátový aj.). Stejně jako u brekcií, také u konglomerátů se rozlišují monomiktní, oligomiktní i polymiktní typy. Značný význam ve stratigrafii mají tzv. bazální slepence, spočívající na bázi transgresivní sedimentární série a jsou podkladem série dalších sedimentů. Pomocí nich je možné určit relativní stáří hornin. Konglomeráty se nacházejí např. v brdském a příbramském kambriu, namuru ostravskokarvinského revíru, bazálních polohách moravského devonu, v barrandienském kambriu a ordoviku, v Podkrkonoší, u Českého Brodu, v moravském kulmu. Pískovec Pískovec patří do skupiny zpevněných psamitických sedimentů, které mají více než 50% pískových zrn o velikosti 0,063 2,0 mm. Klasty jsou tvořeny hlavně křemenem, živci a úlomky stabilních a nestabilních hornin. Pískovce také obvykle obsahují částice aleuritické, pelitické i psefitické. Tmel, v různém množství, může být křemitý, karbonátový, železitý apod. Nejpevnější pískovce jsou takové, které mají tmel křemitý. Typickým texturním znakem pískovců je zvrstvení, nejčastěji šikmé. Pískovce jsou v České republice běžnou sedimentární horninou. Rozšířené jsou v české křídě např. v Českosaském Švýcarsku, Českém Ráji, Teplických a Adršpašských skalách, kde vytváří známá skalní města. Tyto pískovce jsou charakteristické dobrou vytříděností a přítomností kaolinitu v matrix. Pokud obsahují navíc glaukonit, získává hornina zelenou barvu (s rostoucím množstvím je zelená sytější). V podkrkonošském a českobrodském permokarbonu jsou pískovce často hnědočerveně zbarveny hematitem. Pískovce karpatského flyše mají barvu světle šedou nebo slabě nazelenalou.

3 Droba Droba je zpevněný psamitický sediment. Kromě psamitické složky, jejíž součástí je maximálně 20% nestabilních úlomků, obsahuje do 20% aleuropelitického materiálu. Nestabilními úlomky mohou být sedimenty, metamorfika, bazické i intermediální magmatity, živce, biotit, muskovit, chlorit a těžké minerály. Tmel je tvořen jílovými minerály, chloritem, sericitem a prachovou příměsí křemene a živcových zrn. Droby bývají většinou dokonale zpevněné vlivem druhotné rekrystalizace původní kalové základní hmoty. Barva drob je modravě šedá, zelenavě šedá až tmavě šedá. V České republice se nacházejí droby např. v barrandienském mladším proterozoiku, moravsko-slezském kulmu nebo karpatském flyši. Těženy jsou např. v okolí Hranic na Moravě, Řeky nebo Jakubčovic. Arkóza Hlavní složkou arkóz které jsou zástupcem skupiny psamitů, jsou psamitová zrna. Obsah aleuritického a pelitického materiálu nepřesahuje 20% a psefitického je méně než 10%. Nestabilní úlomky jsou tvořeny živci, kyselými magmatity a rulami a jejich množství je větší než 20%. Dále v menším množství obsahují chlorit, muskovit, biotit a těžké minerály. Základní hmotu vytvářejí prachové jílové částice a někdy také tmel, složený z křemene, karbonátů nebo oxidů železa. Barva arkóz bývá růžová nebo šedá. Bývají střednězrnná, bez zjevné foliace. Výskyt arkóz kontinentálního původu v České republice bývá spojen s polohami karbonských černouhelných pánví a vyskytuje se i mezi permskými sedimenty Plzeňska, Kladenska, žacléřsko-svatoňovické pánve, boskovické brázdy a také v Západních Karpatech. Prachovec Prachovec aleuritická sedimentární hornina, vznikal postupným zpevněním prachových částic, kterými jsou drobná zrnka křemene, živců, slíd, jílových minerálů a akcesorických těžkých minerálů. Tmel může být chemogenní nebo je jím rekrystalizovaná jílovitá hmota. Charakteristickým znakem prachovce je tenká vrstevnatost. Ve vrstvičkách se střídají světlejší polohy s větším podílem zrn křemene a tmavší polohy s převahou slíd nebo organické hmoty. Zvrstvení prachovců je většinou šikmé, časté jsou skluzové a konvolutní texturní rysy. Prachovce jsou horninami nejrůznějších typů sedimentačních prostředí. Protože vytvářejí přechodný člen mezi pískovcem a jílovcem, střídá se s těmito horninami a uhelnými slojkami v tenkých vrstvičkách a toto uspořádání sedimentů je typické pro paralické uhelné pánve. Jílovec a jílovitá břidlice Jílovce a jílovité břidlice jako zástupci pelitických hornin vznikají diagenezí jílů. Tvoří je především jílové minerály, dále mohou obsahovat křemen, slídy, chlority, živce a v prachových zrnech akcesorické minerály. Barva hornin je závislá na příměsích a barvicích komponentech. Proto lze spatřit jílovce a jílovité břidlice šedavě bílé, namodralé, růžové až červené díky obsahu Fe 3+, hnědavé, černé se sloučeninami manganu nebo s bituminózní složkou, zelené od přítomného chloritu nebo glaukonitu.

4 Jílovité břidlice jsou nejvíce diageneticky přeměněné. Mají výraznou foliaci, kterou získaly v období sedimentace i diageneze. Plochy odlučnosti jsou paralelní s původní sedimentární vrstevnatostí. Jsou horninami nejstarších geologických období (mladší proterozoikum a starší paleozoikum Barrandienu) i mladších útvarů, v nichž probíhaly procesy vrásnění a metamorfózy např. moravskoslezský kulm nebo trias a jura v Karpatech. Vápenec Vápenec je nejvýznamnějším karbonátovým sedimentem. Obsahuje více než 50% CaCO 3 nejčastěji kalcitu, zřídka aragonitu. Vápence lze klasifikovat podle mineralogického složení, geneze nebo strukturních znaků. Podle strukturních znaků se rozeznávají vápence alochemické, ortochemické a autochtonní (biolitové). O typu rozhoduje obsah mikritu, sparitu a klastů. Mikrit je nejjemnější součástí horniny - vápnitý kal a sparit představuje tmel ze zrnitého kalcitu. Klasty mohou být zastoupeny např. úlomky schránek. Alochemický vápenec obsahuje úlomky organických schránek a pro mezerní hmotu platí mikrit 1 4 m sparit. Ortochemický vápenec je typický absencí úlomků, tvoří jej pouze sparit. Součásti autochtonního vápence neprodělaly žádný transport, vytvářely se z organismů, po jejichž odumření zůstaly jejich schránky na místě. Podle toho, zda vápenec obsahuje mikrit nebo sparit, lze usuzovat na sedimentační prostředí, v němž hornina vznikala. Mezerní hmota tvořená mikritem indikuje klidné prostředí. Při proudění a vlnění se naopak původní kal vymýval a vzniklé prostory zaplnil sparit. Klasifikace na základě geneze rozlišuje vápence organogenní, které vznikly ze schránek nebo kosterních zbytků odumřelých organismů, jakými mohli být např. prvoci, měkkýši nebo koráli, a chemogenní, vznikající přímým chemickým nebo biochemickým vysrážením ze studených nebo horkých roztoků. Ze studených roztoků se tvořily travertiny, z horkých např. sintry, vřídlovce, hrachovce. Travertin Vznik travertinu, tzv. sladkovodního vápence je vázán na okolí pramenů a toků, které jsou bohaté na hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2. Původ může být čistě chemogenní nebo důsledkem působení rostlin dochází k inkrustaci rostlinných zbytků. Hornina bývá jemně až hrubě pórovitá, jemně zrnitá, její barva je nejčastěji šedobílá, nažloutlé nebo žlutohnědé zbarvení jí dodává případná přítomnost limonitu. Travertin se rozděluje podle charakteru vod, z nichž se ukládá. Do první skupiny patří hornina vznikající z krasových vod. Za vhodných klimatických podmínek se mohou tvořit i z vod normálních, které jsou vázány na vápnité horniny. Nejvýznamnějším faktorem vzniku jsou vysoké srážky a teplota. Travertiny druhé skupiny se označují jako pravé travertiny. Vznikaly z minerálních zřídel a jejich výskyt je spojen s existencí zlomových linií. Bývají mnohem kompaktnější, vytvářejí kupy s krátery a kaskádami Dolomit Dolomit obsahuje více než 50% karbonátů. Hlavním minerálem, převažujícím nad kalcitem, je dolomit. Dalšími příměsemi mohou být jílové složky, pyrit, bitumen aj.

5 Vzhledem k tomu, že se hornina mísí např. s vápenci, jílovci apod. v různém poměru, vytváří se horninové řady s přechodnými členy. Tzv. primární dolomit vzniká vysrážením minerálu dolomitu v alkalickém prostředí. Geneticky je vázán na solná ložiska, jejichž sedimentaci předchází. Sekundární typ se vytvářel v kalcitových sedimentech vytlačováním kalcitu dolomitem (tzv. dolomitizace vápence). Selektivním odnosem vápníku z vápence s významným podílem hořčíku vzniká třetí typ. Nejčastější strukturou dolomitu je krystalická hrubě, středně, jemně, mikro i kryptokrystalická, a většinou je sekundární, protože původní chemogenní nebo diagenetický dolomit je postižen rekrystalizací. Primární strukturu mívají tzv. synsedimentární dolomity, u nichž dolomitizace probíhá zároveň se sedimentací. Vlivem sekundární dolomitizace jsou překryty i primární textury, např. vrstevnatost, proto jsou dolomity hrubě lavicovité až masivní. Výrazná je i pórovitá textura, která je typická pro dolomitizované organogenní vápence. V České republice se nachází dolomit např. v devonských ostrůvcích kolem Olomouce, v siluru u Prahy a v Barrandienu. Rohovec Rohovec je sedimentární hornina ze skupiny silicitů. Pojmem rohovce se označují silicity chemogenního, organogenního i diagenetického původu. V užším smyslu se jedná o křemité hlízy v karbonátových sedimentech (především vápencích). Tyto útvary jsou s okolní horninou pevně spojeny (Krist, Krivý, 1985). Horninu tvoří mikrokrystalický až kryptokrystalický opál, chalcedon nebo křemen, příměsí může být jemnozrnná organická hmota, kalcit nebo pyrit. Struktura je jemnozrnná, barva horniny bývá černošedá až tmavě šedá, má lasturnatý lom a masivní texturu. Rohovec primárně vzniká na místech, kde se v hornině nacházejí opálové schránky a jiné křemité zbytky organismů. Zároveň může dojít ve vrstevnatých silicitech k primárnímu vysrážení SiO 2. Během diageneze začíná opál, který je lehce rozpustný, migrovat, znovu se vylučovat v podobě hlíz i celých vrstev a vytlačovat karbonátovou složku sedimentu. Pazourek Pazourek je typem rohovce. Nachází se v křídě a příbuzných horninách mořského původu. Vyznačuje se pestrou škálou barev podle lokality od medově žlutohnědé, hnědošedé, světle i tmavě šedé až po červenošedou a černou. Povrch pazourku bývá potažen bílou až několik milimetrů silnou hmotou, která vznikla dehydratací povrchové vrstvičky. Horninu tvoří kryptokrystalické agregáty chalcedonu, v menší míře opálu, silicifikované zbytky jehlic hub nebo foraminifer. Hornina má lasturnatý lom, její lesk je matný a, vyskytuje-li se v tenkých šupinách, je průhledný. Tvarově je velmi rozmanitý nejčastější jsou nepravidelné hlízy, mohou vznikat i celé vrstvy, které jsou rovnoběžné s vrstevnatostí. Geneze pazourku je obdobná jako u rohovce. Vznikal diageneticky rozpouštěním opálových organických zbytků, akumulací a migrací roztoků a následným vyloučením SiO 2. Výskyt pazourku se soustřeďuje na horniny nejsvrchnější křídy zejména přímořských oblastí (např. Francie, Holandsko, Belgie, Dánsko apod.). V České republice jsou výskyty spojeny s horninami české křídové tabule.

6 Evapority Evapority se řadí mezi sedimentární horniny s chemickým původem. Horniny se skládají z lehce rozpustných minerálů, které se vytvářejí ve více či méně izolovaných vodních pánvích při odpařování. Tvoří se z hypersalinních vod mořského původu, které obsahují více než 35 g rozpuštěných solí na 1 litr vody (Krist, Krivý, 1985). Nejdůležitějšími minerály jsou chloridy a sírany sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku, sodné karbonáty, dusičnany sodíku a draslíku, výjimečně se tvoří bromidy, jodidy a boráty. Důležitými vlastnostmi evaporitů jsou jejich rozpustnost, plasticita a hydroskopičnost. Rozpustnost je dána složením evaporitů, závisí na teplotě (roste se stoupající teplotou) a tlaku. Evaporitové sedimenty vystavené působení tlaku se plasticky deformují, přičemž není porušena souvislost a soudržnost horniny. Právě plasticita umožňuje vytváření diapirických struktur, které pronikají nadložními vrstvami, z nichž se vytvářejí antiklinální vrásy. Hydroskopičnost je schopnost pohlcovat vzdušnou vlhkost, což může vést k vlhnutí a roztékání evaporitových minerálů (Krist, Krivý, 1985 a Kudělásková 1988). Příměsemi evaporitů jsou nejčastěji karbonáty (dolomit, magnezit), dále jílové minerály i klasty různého složení. Variabilita texturních a strukturních znaků je dána snadnou rozpustností, chemickou nestálostí i složitým chemickým složením. Primární struktury se vytvářejí během vylučování (krystalizace). Mohou být krystalické, vláknité, nátekové nebo krustifikační. Rekrystalizací horniny v tuhém stavu vznikají struktury sekundární. Podle stupně přesycení roztoku krystalizují nejprve anhydrit, po něm sádrovec, následuje halit a naposledy se tvoří hořečnato-vápenaté soli. Anhydrit a sádrovec jsou geneticky velmi blízké horniny, mají podobné chemické složení a vznikají za podobných podmínek. Barva horniny bývá bílá, šedá, narůžovělá i namodralá. Anhydrit krystalizuje z vod, které neobsahují rozpuštěný chlorid sodný, při teplotě nad 42 C. Je jemně krystalický nebo celistvý, má vyšší měrnou hmotnost i tvrdost než sádrovec. Hydratací se mění v sádrovec, přičemž dokáže zvětšit svůj objem až o 30 až 50%. Tato skutečnost vede k deformaci evaporitového ložiska i okolních hornin. Sádrovec je jemně až hrubě krystalický. Je významnou surovinou ve stavebnictví, lékařství a chemickém průmyslu (výroba kyseliny sírové). Ozdobnou odrůdou sádrovce je alabastr, který je bílý, velmi jemnozrnný až kompaktní a slouží k výrobě uměleckých předmětů a jako ozdobný kámen. V současnosti se uplatňuje tzv. antropogenní sádrovec nebo energosádrovec. Vzniká v elektrárnách při procesu odsiřování, může se haldovat, překrývat zeminou a sloužit pak jako ložisko pro další generace. V České republice se sádrovec nachází např. v Kobeřicích u Opavy. Halit je tvořen minerálem stejného jména (NaCl). Příměsemi mohou být anhydrit, jílové minerály, uhelná substance aj. Struktura horniny je výrazně zrnitá, hrubě krystalická. Textura je masivní. Páskování, které je u halitu časté, způsobuje střídání čistějších poloh s polohami s odlišnou zrnitostí nebo obsahující příměsi. Čistá hornina je čirá a bezbarvá, příměsi ji zabarvují šedě, černošedě, hnědě, červeně, namodrale apod. Z nejkoncentrovanějších roztoků se při vyschnutí pánve jako poslední vylučovaly hořečnato-draselné soli. Protože se akumulovaly v nejsvrchnějších částech solných ložisek, byly tyto horniny často vylouženy prosakujícími vodami, a proto jsou ložiska jen velmi vzácná (např. Německo, Francie, Španělsko). Významnými minerály jsou např. sylvín a karnalit. Využití nachází tato skupina hornin např. v chemickém průmyslu, ve sklářství a keramice.

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Textury sedimentů Vnější textury z hlediska uspořádání stavebních jednotek mohou být: paralelní Lavicovitá (20 200 cm) Deskovitá

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová

Více

Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva

Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva Národní technické muzeum Praha 2013 Projekt LAPIDARIUS Komplexní metodika pro výběr a řemeslné

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Autoři: Ing. Alena Kožušníková, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vašíček DrSc., Bc. Lukáš Kubina

Autoři: Ing. Alena Kožušníková, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vašíček DrSc., Bc. Lukáš Kubina Studijní opora k výukovému modulu v oblasti přírodních věd K4/MPV9 Poznej tajemství geologické minulosti byla vytvořena v rámci projektu Poznej tajemství vědy. Projekt s reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0019

Více

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Poznávání minerálů a hornin KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Klastické sedimenty složen ené z klastů Klasty = úlomky preexistujících ch hornin, transportované v pevném m stavu Klasifikace na základz kladě

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Poznávání minerálů a hornin. Sedimenty chemické a organogenní

Poznávání minerálů a hornin. Sedimenty chemické a organogenní Poznávání minerálů a hornin Sedimenty chemické a organogenní Sedimenty neklastické sedimenty neklastické: typicky chemické, biochemické a organogenní. Též označení endogenní, autochtonní nebo cementační.

Více

Sedimentární horniny, pokračování

Sedimentární horniny, pokračování Sedimentární horniny, pokračování Přednáška 5 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Typy sedimentárních hornin Dělení dle geneze (vzniku) - klastické (úlomkovité) - chemogenní

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: otázka doporučení + zajímavost Pracovní list pro žáky Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Úvod: Lázeňské město Karlovy Vary leží

Více

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk.

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk. 7.7. Karbonáty (uhličitany) Karbonáty patří mezi běţné minerály zemské kůry. Jejich vzorce odvodíme od kyseliny uhličité H 2 CO 3. Můţeme je rozdělit podle strukturních typů, nebo na bezvodé a vodnaté.

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny. Sedimentární horniny Sedimentární horniny Sedimentární horniny - zvětrávání 1. Zvětrávání fyzické Sedimentární horniny - zvětrávání 2. Zvětrávání chemické - Rozpouštění - Karbonitizace - Hydratace Sedimentární

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré granidoidy, metasedimenty, metavulkanity), samostatný mikroblok, který

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Sedimentární horniny. Mikroskopie minerálů a hornin. Přednáší Václav Vávra

Sedimentární horniny. Mikroskopie minerálů a hornin. Přednáší Václav Vávra Sedimentární horniny Mikroskopie minerálů a hornin Přednáší Václav Vávra Makrostrukturní a mikrostrukturní znaky sedimentů Podobně jako u magmatických hornin jsou struktury (makrostruktury) viditelné pouhým

Více

Jeskynní minerály a sedimenty

Jeskynní minerály a sedimenty Jeskynní minerály a sedimenty Cílem tohoto článku je popsat jeskynní minerály a sedimenty, které nejsou tvořené kalcitem a většinou se ani nepodobají klasické krápníkové výzdobě, jež je popsána v jiné

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Život zakletý v kamenech FOSILIE ICHNOFOSILIE PSEUDOFOSILIE ŽIVOUCÍ ZKAMENĚLINY

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

historií země za dva dny střední školy

historií země za dva dny střední školy historií země za dva dny střední školy O geovědách obecně Železné hory jsou pro výuku geologie a jim příbuzných oborů velmi vhodné. Důvodem je jejich snadná dostupnost, pozice v Pardubickém kraji i v České

Více

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země: astenosféra litosféra (zemská kůra a svrchní tuhý plášť) plášť 2 900 km

Více

Geologie-Minerály II.

Geologie-Minerály II. Geologie-Minerály II. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Doporučená literatura do cvičení z LGAG:

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Geomorfologie a využití krajiny... 2 Geologie... 2 Závěr... 9 Zdroje... 9 Obrazová příloha...

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY VZNIK SEDIMENTŮ Vnějším geologickým procesem je např.: činnost povrchové vody, větru, ledu, ale i živočichů ke vzniku usazených hornin je zapotřebí zdrojový materiál, kterým

Více

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9. tř. ZŠ základní Předmět Přírodopis Téma / kapitola

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

Struktury a textury hornin

Struktury a textury hornin Struktury a textury hornin - jsou dokladem vzniku hornin Struktura - tvar, velikost horninových součástek a jejich vzájemné sepětí Horninová součástka : KRYSTAL ÚLOMEK Struktury zrnité: Struktury krystalické

Více

Vápenec jako základní kámen maltovin

Vápenec jako základní kámen maltovin Vápenec jako základní kámen maltovin Ing. Vladimír Těhník, Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová, Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Anotace Vápence jsou po jílových a pískových sedimentech třetí nejhojnější

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

historií země za dva dny základní školy

historií země za dva dny základní školy historií země za dva dny základní školy O geovědách obecně Železné hory jsou pro výuku geologie a jim příbuzných oborů velmi vhodné. Důvodem je jejich snadná dostupnost, pozice v Pardubickém kraji i v

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty Poznávání minerálů a hornin Klastické sedimenty Stavby sedimentů - textura Vnější textury jsou podmíněny vrstevnatostí a uspořádáním vrstev nebo se objevují na jejich povrchu. Tyto textury vznikají nejčastěji

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny Cvičení IV SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny Systém sedimentárních hornin Základní dělení sedimentů podle lithifikace dle geneze doplněno o reziduální horniny Lithifikace přeměna čerstvě usazených

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Vyplnění pracovního listu. Název pracovního týmu Členové pracovního týmu. Zadání úkolu. Řešení úkolu. Základní škola Zlaté Hory 1

Vyplnění pracovního listu. Název pracovního týmu Členové pracovního týmu. Zadání úkolu. Řešení úkolu. Základní škola Zlaté Hory 1 Pracovní list Název projektového úkolu UŽ ZNÁŠ HORNINY? Třída: IV. Název společného projektu ZLATOHORSKO KOUZELNÝ KRAJ POKLADŮ aneb NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 253 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 10.2.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802 Suroviny pro výrobu glazur Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední

Více

Vnější (exogenní) geologické procesy

Vnější (exogenní) geologické procesy Vnější (exogenní) geologické procesy Zvětrávání hornin vytváří podmínky pro tzv. sedimentační proces Sedimentační proces - eroze, transport a sedimentace látek v hydrosféře a atmosféře Modelace povrchu

Více

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Pedologie. Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu

Pedologie. Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu Pedologie Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu Půda nově vzniklý přírodní útvar na styku geologických útvarů s atmosférou a povrchovou vodou zvětralá povrchová část zemské kůry,

Více

HORNINY. Lucie Coufalová

HORNINY. Lucie Coufalová HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 2 ANORGANICKÁ CHEMIE A CHEMIE ANORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle

Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle 1 Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle Pracujte ve skupinách. Co potřebujete? Sbírku horniny a nerostů, encyklopedii o minerálech, dva bílé papíry A4, fixy či pastelky, nůžky a lepidlo. Na

Více

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška Sedimentární horniny Strukturní geologie III. přednáška Horninový cyklus vznik usazováním (sedimentací) různé podmínky, různé prostředí rozmanitá povaha ¾ zemského povrchu zakládání staveb mnohé sedimenty

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích

Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích Rešeršní část Vypracovala: Ilona Moravcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Kalcit Kalcit je uhličitan vápenatý CaCO

Více

14 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU. Kód SKP N á z e v HS/CN

14 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH TĚŽBOU. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: Práce spojené s těžbou a hrubým opracováním ostatních nerostných surovin se klasifikují v příslušné třídě tohoto oddílu. 14.1 Stavební kámen 14.11 Stavební kámen 14.11.1 Kameny pro výtvarné práce

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler

Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler Čas: 2 hod. Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler Hlavní město Praha GPS: 50 7 0 N, 14 24 39 E Praha 1 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. horniny proterozoika 2. vrása v proterozoických horninách 3.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

Vinařická hora Markéta Vajskebrová Čas: 4 hod. Markéta Vajskebrová Středočeský kraj GPS: 50 10 33 N, 14 5 26 E VINAŘICKÁ HORA Vinařice Kladno 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 7 5 8 4 6 3 2 1 1. náměstí Vinařice 2. počátek naučné stezky

Více

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr. Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí Místo: Lokalita leží na skalním ostrohu v plošině, která je dělena mozaikovitě systémem strmě zaklesnutých údolí. Zde se jedná o údolnice vzniklé erozí

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí Jiří Pešek

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí Jiří Pešek Čas: 3 hod. Jiří Pešek Královéhradecký kraj GPS: 50 37 50 N, 15 35 56 E Vrchlabí Trutnov 1 Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY 1 2 1. začátek vycházky 2. konec vycházky GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 2 Výchoz

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

Vysvětlivky ke katalogu keramiky

Vysvětlivky ke katalogu keramiky Vysvětlivky ke katalogu keramiky VČ: vlastní číslo (číslo, pod kterým se jednotlivé keramické fragmenty nacházejí v tabulce) OBEC: název obce, na jejímţ katastru se lokalita nachází (např. Hartvíkovice)

Více

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) Čím blíže je povrchu, tím bohatší je stříbro ve zlatě, jak také žíly v teplých krajinách všeobecně jsou bohatší na zlato, než v těchto studených zemích nebo Sudetách, kde většinou se láme železo, cín,

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ Příloha č. 5 SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ DOKUMENTAČNÍ BOD: 1 SOUŘADNICE GPS: 49 33'43.94"N, 17 5'37.29"E DRUH BODU: menší skalní výchozy na erodované lesní cestě LITOLOGIE: petromiktní slepenec s drobovou

Více

1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY

1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY 1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY Jedná se o minerály, které jsou tvořeny jedním prvkem. Jsou v přírodě velice vzácné. První mineralogickou třídu dělíme do dvou skupin: a) Prvky kovové (zlato, stříbro, platina,

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy MINERÁLNÍ SLOŽKA PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy Půdní minerály: primární sekundární 2. přednáška Zvětrávání hornin a minerálů Fyzikální zvětrávání mechanické změny: vliv teploty objemové změny větrná

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) Datum: Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) POLOHA A ROZLOHA - území ČR má plochu 78 864 km 2-21. místo v Evropě a 114. ve světě - žije v ní 10, 549 mil. lidí - 78. na světě - průměrná hustota zalidnění

Více

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda. Oxidy Sloučeniny kovů s kyslíkem Křišťál bezbarvá odrůda Ametyst fialová odrůda Křemen Složení: oxid křemičitý SiO2 Vzhled: krystalový šestiboké hranoly Barva: čirý, bělavý, šedavý barevné odrůdy h= 2,6

Více

Geologie Regionální geologie

Geologie Regionální geologie Geologie Regionální geologie Připravil: Ing. Jan Pecháček, Ph.D Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Regionální geologie ČR -

Více

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE PŘÍLOHY I Petrografická charakteristika zkoušených hornin Vzorek KM-ZE Makropopis: klastická sedimentární hornina šedobéžové barvy, na makrovzorku není patrné usměrnění. Mikropopis: Klastická složka horniny

Více

Křemík a jeho sloučeniny

Křemík a jeho sloučeniny Křemík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více