INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*"

Transkript

1 INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE

2 Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů Význam varování a symbolů Význam použitých termínů Všeobecná bezpečnostní opatření Úvod Obecné informace Funkce bez připojení k jednotce (offline) Funkce při připojení k jednotce... 2 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma... 3 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky Minimální požadavky Připojovací kabel Požadavky na PC Instalace softwaru Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Provozní postup Nejprve spusťte Daikin Configurator Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Podrobnosti ovládání Výběr kategorie aplikace/autodetekce Výběr zařízení Vytvořit/upravit nastavení (offline) Nahrání/stažení jazyků a nastavení Odstraňování problémů Manuální instalace ovladače EKPCCAB* Odinstalace softwaru Daikin Configurator Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku Daikin. Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu. PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. POSKYTNOU VÁM KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ CONFIGURATOR DAIKIN. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ. JEDNÁ SE O VOLITELNOU MOŽNOST K POUŽITÍ V KOMBINACI S JEDNOTKAMI DAIKIN. POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE JEDNOTKY NALEZNETE V NÁVODU K INSTALACI A OBSLUZE. Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály Význam varování a symbolů Varování v této příručce jsou rozdělena podle jejich závažnosti a možnosti výskytu. NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která povede k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VÝSTRAHA Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VAROVÁNÍ Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k drobnému nebo střednímu zranění, pokud se jí nevyhnete. Tento symbol může být použit také k varování před nebezpečnými praktikami. POZNÁMKA Tento symbol označuje situace, které mohou mít za následek pouze škody na zařízení nebo na majetku. Tento symbol označuje užitečné tipy nebo doplňující informace. Některé typy nebezpeční jsou představovány zvláštními symboly: Elektrický proud. Nebezpečí popálení a opaření Význam použitých termínů Instalační návod: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej instalovat, konfigurovat a udržovat v dobrém stavu. Návod k obsluze: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej používat. Prodejce: Obchodní distributor výrobků dle předmětu této příručky. VÝSTRAHA Před spuštěním zařízení Daikin Configurator se ujistěte, že instalace byla správně provedena instalačním technikem. Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, požádejte o radu či informaci vašeho instalačního technika. 1

3 Technik: Odborně dovedná osoba, která je kvalifikovaná k instalaci výrobků dle předmětu této příručky. Uživatel: Osoba, která vlastní výrobek, nebo jej používá. Příslušenství: Zařízení, které je dodáváno spolu s jednotkou a které musí být nainstalováno dle pokynů v dokumentaci. Volitelné vybavení: Vybavení, které může být volitelně kombinováno s výrobky, o kterých se tato příručka zmiňuje. 3. Úvod Software Daikin Configurator je určen k použití v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Nejnovější dostupnou verzi softwaru Daikin Configurator je možné stáhnout z webových stránek: software-downloads/ Protože se funkce Daikin Configurator spoléhá na aktuální interní databázi, nezapomeňte provést upgrade na nejnovější software Daikin Configurator, než se skutečně připojíte k jednotce. 2. Všeobecná bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, jsou rozdělena do následujících čtyř typů. Všechna zahrnují velmi důležitá témata, a proto je pečlivě dodržujte. NEBEZPEČÍ: HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Před vyjmutím servisního panelu rozváděcí skříňky, před prováděním jakéhokoliv zapojení nebo před dotykem elektrických součástí vypněte veškerý přívod elektrické energie. Nedotýkejte se vypínače mokrými prsty. Dotek vypínače mokrými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem. Před dotekem elektrických součástí vypněte veškeré používané přívody elektrické energie. Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem, před prováděním servisu elektrických částí vypněte napájení a počkejte 1 minutu nebo déle. I po 1 minutě vždy změřte napětí na svorkách kondenzátorů nebo elektrických součástí hlavního obvodu a než se jich dotknete, ujistěte se, že jsou tato napětí 50 V DC nebo méně. Pokud jsou vyjmuty servisní panely, snadno hrozí náhodný kontakt se součástmi pod napětím. Nikdy nenechávejte během instalace jednotku bez dozoru, je-li servisní panel demontovaný. NEBEZPEČÍ: NEDOTÝKEJTE SE POTRUBÍ A VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ Nedotýkejte se rozvodů chladiva, vody ani vnitřních součástí během a bezprostředně po ukončení provozu. Potrubí a vnitřní části mohou být horké nebo studené v závislosti na pracovních podmínkách jednotky. Pokud se dotknete potrubí nebo vnitřních součástí, může dojít k popálení nebo omrznutí vašich rukou. Abyste se vyhnuli zranění, ponechte určitou dobu, aby se teplota potrubí a vnitřních součástí vrátila k běžné teplotě nebo, pokud se jich musíte dotknout, nezapomeňte použít ochranné rukavice Obecné informace Tento návod se týká softwaru Daikin Configurator v.2.*.* pro konfiguraci následujících zařízení: nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma venkovních jednotek VRV IV. Přehled možností naleznete na dalších stránkách Funkce bez připojení k jednotce (offline) V závislosti na výběru zařízení je možné vytvořit soubory s nastavením. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Nastavení je možné exportovat do souboru csv (csv = hodnoty oddělené čárkou). Soubor csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Funkce při připojení k jednotce Je možná automatická detekce jednotky. Po nahrání je možné upravit nastavení a jazyk dálkového ovladače jednotky (dostupnost závisí na typu jednotky). Stáhnutím tohoto softwaru můžete stáhnout nastavení z jednotky a zkontrolovat všechna nastavení na obrazovce počítače. Tato nastavení budou zahrnovat upravitelná nastavení a nastavení pouze ke čtení. Jakmile jsou nastavení stažena, je možné zkopírovat upravitelná nastavení (nastavení pouze ke čtení nejsou kopírována) do jiné jednotky (v rámci stejného typu jednotky). 2

4 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma A. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Příslušné modely a nastavení, které lze upravit, naleznete v datovém listu dostupném na internetu. B. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=0" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Nastavení technika". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastaveno během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. C. Příklad: Připojení Daikin Configurator k nízkoteplotním tepelným čerpadlům Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotnímu tepelnému čerpadlu Daikin Altherma musí být provedeno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b A1P X10A c d e a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) D. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/ stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 3

5 X27A 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky A. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Příslušné modely a nastavení, které lze upravit, naleznete v datovém listu dostupném na internetu. B. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením Připojení konfigurátoru Daikin Configurator Viz pokyny v instalačním návodu pro každou jednotlivou jednotku. Pro venkovní jednotky VRV IV Soubor *.set a *.dwn NEOBSAHUJE nastavení podle typu jednotky a je možné je zkopírovat do různých modelů. C. Příklad: Připojení softwaru Daikin Configurator k venkovním jednotkám VRV IV Připojení USB kabelu EKPCCAB* k venkovní jednotce musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X27A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. VAROVÁNÍ Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém počasí, aby se zabránilo vniknutí vody. H JST a c b X27A A1P a b c PC Kabel (EKPCCAB*) Venkovní jednotka Připojení konfigurátoru Daikin Configurator Viz pokyny v instalačním návodu pro každou jednotlivou jednotku. 4

6 4. Minimální požadavky 4.1. Připojovací kabel Software Daikin Configurator může být použit pouze v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Tento hardwarový výrobek je určen a certifikován pro následující podmínky: třída IP: IPX0, nadmořská výška až 2000 m, rozmezí teploty okolí (pokud je zapojen): 25 C až 65 C rozmezí teploty okolí (pokud není zapojen): 25 C až 65 C maximální relativní vlhkost 95% při 40 C, kolísání hlavního napájecí napětí až ±10% jmenovitého napětí, typické přechodné přepětí na přívodu hlavního napájení přepětí kategorie II, dočasné přepětí na hlavním přívodu napájení, dle platných předpisů o životním prostředí: stupeň znečištění 2. VAROVÁNÍ Nečistěte zařízení pomocí rozpouštědel nebo jiných čisticích látek. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin. Pro účely čištění použijte vlhký hadřík, nenamáčejte zařízení do vody Požadavky na PC Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2), Windows 7 nebo Windows 8/8.1 Microsoft.NET FrameWork 2.0 a 4.0 Pentium III 400 MHz nebo rychlejší Volný port USB 2.0, schopný přenosu proudu 50 ma Minimální rozlišení displeje Instalace softwaru 1 Přejděte na stránky software-downloads/ a klikněte na odkaz "Download Software" v položce Configurator Software. Rozbalte stažený sbalený soubor a spusťte instalaci dvojím kliknutím na soubor *.exe. Tím spustíte instalační program. Klikněte na "Install". Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, nová verze nejprve odinstaluje starší verzi. 2 Pokud po přečtení souhlasíte s licenčními podmínkami, zvolte "I accept the terms in the License Agreement" a klikněte na "Install". Ve výchozím nastavení se místo instalace nachází v adresáři uživatele: Příklad: C:\Users\Me\AppData\Local\Daikin Europe NV\ Daikin Configurator 5

7 3 Klikněte na "Finish". 7. Provozní postup 7.1. Nejprve spusťte Daikin Configurator POZNÁMKA Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* správně připojen k PC a jednotce. 1 Přejděte na Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator a kliknutím na "Daikin Configurator" spustíte Daikin Configurator. 2 Program pro kontrolu aktualizací Daikin: Zvolte prosím váš jazyk. V případě že je k dispozici připojení k internetu, klikněte na "Zkontrolujte aktualizace" a řiďte se uvedenými pokyny. Pro spuštění konfigurátoru klikněte na "Spustit Daikin Configurator v2.x.x". 4 Klikněte na "Close". 3 Průvodce nastavením (krok 1): je možné zvolit jazyk. Klikněte na "Další". Instalace byla dokončena. Program je nyní k dispozici v položce Start/Programy/Daikin/Daikin Configurator. 6. Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Správné připojení viz instalační návod a návod k obsluze jednotky a instalační návod USB kabelu EKPCCAB*. Další informace naleznete v příkladu popsaném v části "Souhrn funkcí pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma" na straně 3 a "Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky" na straně 4. 4 Průvodce nastavením (krok 2): Klikněte na "Procházet" a zvolte místo, kam chcete uložit adresáře Configurator s uživatelskými soubory. Klikněte na "Další". 6

8 5 Průvodce nastavením (krok 3): Pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]" je automaticky zvoleno. V případě, že je USB ovladač již nainstalován. V případě, že není nalezen USB ovladač, je možné zvolit možnost "Zavřít a spustit instalaci USB ovladače". Po této instalaci ovladače se program spustí. Postupujte prosím dle pokynů. V případě, že je požadován manuální výběr, je možné zrušit zatrhnutí pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]". Klikněte na "Další". 6 Průvodce nastavením je dokončen a zobrazí se hlavní obrazovka "Kategorie". Pro instalaci ovladače jsou nutná přístupová práva správce. Po instalaci je možné USB kabel připojit k PC. Poté prosím restartujte konfigurátor. 7

9 7.2. Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) 8

10 7.3. Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením VAROVÁNÍ NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky 1 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. 2 Zvolte požadovanou kategorii aplikace. Pokud vyberete "Autodetekce připojením" ihned přeskočíte ke kroku 4. 1 Zvolte si požadovanou kategorii aplikace. KROK 1 KROK 2 2 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)". 3 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Nyní klikněte na "Připojit k zařízení". KROK 2 KROK 3 3 Vytvořte (viz také "8.3. Vytvořit/upravit nastavení (offline)" na straně 10) a uložte požadovaná nastavení (*.set). Klikněte na "Zpět". 4 Zvolte Stáhnout list, zvolte, který soubor s nastavením file (*.dwn) chcete stáhnout a klikněte na "Stáhnout". KROK 3 KROK 4 4 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Klikněte na "Připojit k zařízení". 5 Po dokončení stahování vypněte jednotku a odpojte USB kabel EKPCCAB* od jednotky. 6 Připojte USB kabel EKPCCAB* a ke druhé jednotce a zapněte jednotku. 7 Zvolte Nahrát list a klikněte na "Opět připojit". KROK 4 KROK 7 5 Zvolte Nahrát list, zvolte vytvořené nastavení a klikněte na "Nahrát". KROK 5 6 Po dokončení nahrávání vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně 10. 9

11 8 Zvolte stahovaná nastavení (*.dwn) a klikněte na "Nahrát" Vytvořit/upravit nastavení (offline) 1 Klikněte na "Nový" k vytvoření nového nastavení nebo "Otevřít" k úpravě stávajícího nastavení. KROK 8 Po kliknutí na možnost "Otevřít" se otevře dialogové okno. Zvolte soubor s nastavením, který chcete upravit. 9 Po dokončení stahování vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně Podrobnosti ovládání Při otevírání stahovaných nastavení (*.dwn), jsou některé parametry pouze pro čtení. 2 Zvolte jiné parametry nastavení a vyplňte informace, abyste vytvořili požadované nastavení. Výběrem políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" je možné zjistit adresář pro uživatelské soubory Výběr kategorie aplikace/autodetekce Klikněte na požadovanou kategorii aplikace "Topení" nebo "Klimatizace" pro manuální výběr jednotky. Kliknutím na "Autodetekce připojením" je jednotka automaticky detekována a Daikin Configurator se automaticky přepne na obrazovku nahrávání/stahování (viz " Nahrávání" na straně 11) Výběr zařízení 1 Vyberte požadované zařízení. 2 Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)" pro vytvoření nebo změnu nastavení nebo "Připojit k zařízení" pro nahrání/stažení nastavení. Výběrové pole: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" pro podmíněná nastavení (pouze pro soubor *.set). Viz Podmíněná nastavení, strana 3. Pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma obsahuje soubor s nastaveními (*.set) různá podmíněná nastavení. Budou zobrazena pouze podmíněná nastavení použitelná pro zvolený typ jednotky. Příklad: [4-02] s podmínkou modely *04/08* [4-02] s podmínkou modely *16* Na obrazovce bude zobrazeno pouze 1 ze 2 výše uvedených nastavení, v závislosti na výběru jednotky. Hodnoty pro obě podmíněná nastavení jsou uloženy ve stejném souboru. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" není k dispozici při otevření souboru *.dwn. Podmíněná nastavení jsou zobrazena podle typu jednotky, ze které byla nastavení stažena. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" je určeno pouze pro zobrazení nebo skrytí podmíněných nastavení na obrazovce. NENÍ určeno pro změnu nastavení. Je to stejné jako u stávajícího dálkového ovladače. Pro každé nastavení: Nastavení bude během nahrávání ignorováno. Nastavení bude během nahrávání použito. 10

12 Pro každé nastavení: Jestliže poslední buňka NEMÁ žádnou barvu: hodnota není stejná jako výchozí hodnota. Jestliže je poslední buňka modrá: hodnota je stejná jako výchozí hodnota. Modrá buňka s textem "výchozí": hodnota je výchozí hodnotou. Pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma se pro účely úpravy nebo programování plánovacích časovačů otevře samostatné dialogové okno. Výběrem zatrhávacího políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" budete mít možnost zjistit adresář s uživatelskými soubory a zkontrolovat parametry protokolu. Jako výchozí nastavení budou VŠECHNY činnosti zaznamenány do souboru protokolu uloženého v adresáři uživatelských souborů. Můžete si vybrat následující možnosti: "Uložit protokolové údaje": pokud je tato možnost vybrána, bude vytvořen protokolový soubor, do kterého budou zaznamenávány všechny činnosti. Název protokolu je možné měnit. "Uložit datum/čas": pokud je vybrána tato možnost, bude datum a čas každé činnosti uloženo do protokolu. "Vždy přepsat protokol": pokud tato možnost není vybrána, při každém novém spuštění budou činnosti přidány ke stejnému protokolu. Pokud je vybrána, soubor bude přepsán při každém spuštění. 4 Klikněte na "Nahrát" pro nahrání zvolených jazyků a nastavení do jednotky. 3 Klikněte na "Uložit" nebo "Uložit jako" pro uložení nastavení. Kliknutím na "Exportovat jako csv" můžete exportovat nastavení do souboru csv (csv - hodnoty oddělené čárkami). Soubor *.csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Nahrání/stažení jazyků a nastavení 1 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. 2 Spusťte jednotku Nahrávání VAROVÁNÍ NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 5 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma) se zobrazí postup nahrávání. 6 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. 1 Zvolte záložku "Nahrát". 2 Zobrazí se instalované verze. V případě selhání znovu připojte. 3 Zvolte jazyky/nastavení, které chcete nahrát pro sloty. Dostupné možnosti závisí na připojené jednotce. Dostupné položky k nahrání v rozevíracím seznamu: soubory dostupné v databázi aplikaci configurator, soubory dostupné v adresáři uživatele na zvoleném zařízení. 11

13 Stahování 1 Zvolte záložku "Stáhnout". 2 Zvolte zatrhávací políčko "Nastavení", pokud chcete z jednotky stáhnout nastavení. Pokročilá nastavení, viz " Nahrávání" na straně Klikněte na "Stáhnout" pro stažení zvolených jazyků a nastavení z jednotky. Pouze pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě 2 nastavených uživatelských rozhraní zvolte "2. přítomné uživatelské rozhraní". 4 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma) se zobrazí postup stahování. 5 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. 9. Odstraňování problémů Problém: COM port [sériový USB port] není k dispozici v okně pro nastavení COM portu. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* cable správně připojen k volnému USB portu počítače. 2 Pokud je USB kabel EKPCCAB* připojen správně a COM port stále není k dispozici, není ovladač nainstalován správně. Postupujte dle části "9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB*" na straně 13. Problém: Nahrávání/stahování se nespustí. V protokolu je uvedeno: <<<ERROR>>>. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení COM portu. 2 Zkontrolujte zda je správně připojen USB kabel EKPCCAB* k USB portu počítače a konektoru na kartě jednotky, jak je uvedeno v pokynech v instalačním návodu příslušné jednotky. 3 Zkontrolujte, zda je k jednotce přivedeno napájení. Problém: Spuštění aplikace Daikin configurator na systému windows 7 způsobí, že některý text na obrazovce je pouze částečně viditelný. Řešení: Zkontrolujte zvolenou velikost textu (ovládací panel/zobrazení). Velikost textu 125 % by měla být změněna na 100 % nebo 150 %. Problém: Při otevření exportovaného souboru csv v aplikaci Excel jsou na obrazovce zobrazeny zvláštní znaky. Řešení: 1 Otevřete Excel 2 Otevřete soubor 3 Nastavte "soubor nebo typ" na csv 4 Otevřete zvolený soubor csv 5 Ujistěte se, že je zvoleno nastavení importu "(UTF) Unicode" (hodnoty oddělené "středníkem"). Problém: Nahrávání souboru nastavení má za následek následující chybové hlášení protokolu: <<<CHYBA - Informace o výrobku v souboru se liší od cílového zařízení.>>>. Řešení: V případě, že je cílový spotřebič správný, ale potřebujete nahrát soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru ( v2.1.0), můžete to provést pouze tak, že je nahrajete pomocí aplikace Configurator v2.2.0 (nebo novější) po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení" v aplikaci Configurator v

14 9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB* V případě, že se běžná instalace nezdařila, je možné provést manuální instalaci ovladače, a to následujícím způsobem: 1 Odpojte USB kabel. Ukončete software Daikin Configurator. 2 Přejděte do složky aplikace. V tomto příkladu: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\ EKPCCAB* driver\ Umístění složky aplikace závisí na vybraném umístění instalace (viz "5. Instalace softwaru" na straně 5). 3 Spusťte soubor "CDM v WHQL Certified.exe" a řiďte se pokyny. 4 Po dokončení připojte USB kabel EKPCCAB*. 5 Spusťte software Daikin Configurator. COM port by měl být nyní k dispozici Odinstalace softwaru Daikin Configurator Pro Windows XP 1 Otevřete Přidat/Odstranit programy kliknutím na tlačítko Start, Nastavení, Ovládací panely a výběrem "Add/Remove Programs". 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Remove". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače Pro Windows Vista nebo Windows 7 1 Otevřete Programy a funkce kliknutím na tlačítko Start, dále Ovládací panely, Programy a Programy a funkce. 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Odinstalovat". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače. 13

15

16 Copyright 2013 Daikin 4P G

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665 Dynamic Volume Brush CS Příručka pro uživatele A B C D E F G H I Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA Obsah 1. Obecné Informace 1-1. úvod 1-2. Vhodné použití a provoz 1-3. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah 2-1. Příslušenství 2-2. Názvy dílů 3. Provozní instrukce 3-1. Schéma zapojení 3-2. Popis funkcí 4. Aktualizace

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8361/00. CS Příručka pro uživatele

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8361/00. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 CS Příručka pro uživatele a b c d e + -- --- f g h i j k l Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

USB485 Převodník USB na RS-485. Katalogový list. únor 2007. Komunikační převodníky

USB485 Převodník USB na RS-485. Katalogový list. únor 2007. Komunikační převodníky USB485 Převodník USB na RS-485 Katalogový list únor 2007 Komunikační převodníky Důležité poznámky Copyright 2006 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. USB485 Převodník USB na RS-485 Katalogový list Obsah této

Více

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7 Upgrade ze systému Windows Vista na systém V závislosti na hardwaru a stávající edici systému Windows Vista můžete během instalace systému použít možnost Upgrade a upgradovat tak ze systému Windows Vista

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Conrad Powerline Adapter PL85D

Conrad Powerline Adapter PL85D Conrad Powerline Adapter PL85D Přestože jsou informace v tomto manuálu vytvořeny s nejvyšší opatrností, nemůže být tento manuál považován za záruku charakteristických vlastností tohoto výrobku. Výrobce

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 CS Příručka pro uživatele HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Čeština 1 Gratulujeme Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

B žná péče o počítač. Číslo dokumentu: 383058-222. íjen 2005

B žná péče o počítač. Číslo dokumentu: 383058-222. íjen 2005 B žná péče o počítač Číslo dokumentu: 383058-222 íjen 2005 Obsah 1 Údržba hardwaru Jednotka bateriových zdrojů........................ 3 Zařízení TouchPad a klávesnice...................... 4 Displej.........................................

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

OPTIFLEX 1100 C. Vedený radarový (TDR) hladinoměr. Stručný návod. KROHNE 08/2012-4002241701 - QS OPTIFLEX 1100 R01 cs

OPTIFLEX 1100 C. Vedený radarový (TDR) hladinoměr. Stručný návod. KROHNE 08/2012-4002241701 - QS OPTIFLEX 1100 R01 cs OPTIFLEX 1100 C Stručný návod Vedený radarový (TDR) hladinoměr KROHNE Obsah OPTIFLEX 1100 C 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Montáž 4 2.1 Snímač - jedno lano 2 mm / 0,08 (pro měření kapalin)...4 2.1.1 Rozsah

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více