Stolní lampa JETT Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití"

Transkript

1 Stolní lampa JETT Návod k použití

2 Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU... 6 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 6 NASTAVENÍ PROBOUZENÍ... 6 Nastavení hodin a budíku... 6 Nastavení budíku s funkcí "Východ slunce" a aromatickou funkcí... 7 Nastavení buzení hudbou/fm rádiem... 8 Nastavení intenzity světla... 9 DALŠÍ FUNKCE A NASTAVENÍ... 9 Rychlá kontrola nastavení buzení (QUICK CHECK)... 9 Zapnutí/vypnutí funkcí budíku Opakované buzení/výběr barvy displeje (SNOOZE) Lampa - světlo pro čtení Režim RGB - změna barev světla Přírodní zvuky (Nature sounds) Přehrávání MP3 (MP3) FM rádio (FM) Aromatická funkce (AROMA) Funkce vynulování - RESET Funkce spánku (SLEEP) ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ OCHRANA PŘÍSTROJE PROTI PÁDU VÝPADEK PROUDU VÝMĚNA ŽÁROVKY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 15

3 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny. Jen tak budete moci zcela využívat všech výhod a předností tohoto přístroje, mezi něž patří: podpora krevního oběhu, dodávání energie, zvyšování produktivity a kvality spánku a probouzení. Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění. Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí! Důležité bezpečnostní pokyny Používáte-li jakékoliv elektrické výrobky, obzvláště v přítomnosti dětí, důsledně dodržujte všechna běžná bezpečnostní opatření vztahující se k používání elektrických přístrojů, a to zejména: Vždy odpojte přístroj ze zdroje napájení ihned po ukončení jeho používání. Nedotýkejte se přístroje, pokud spadl do vody. Okamžitě jej odpojte od zdroje napájení. Zabraňte vniknutí vody dovnitř přístroje a jeho polití vodou, nebo jinými tekutinami. Pokud je přístroj používán za přítomnosti dětí, dětmi, nebo osobami invalidními, je nutný poučený dozor. Přístroj používejte pouze způsoby, které jsou určeny výrobcem a popsány v tomto návodu. Společně s přístrojem nepoužívejte žádná přídavná, nebo rozšiřující zařízení nedodávaná výrobcem. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený napájecí kabel, nebo zástrčku, nebo pokud nepracuje správně. Stejně tak jej nepoužívejte, pokud utrpěl velký náraz, nebo spadl na zem z výšky. Pro opravu, nebo nahrazení vadných dílů kontaktujte servisní centrum prodejce (kontakt na poslední straně návodu). Napájecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Přístroj je vybaven automatickým systémem proti přehřátí. Pokud jsou ventilátory zakryty, přístroj se automaticky vypne. Pokud dojde k vypnutí z důvodu přehřátí, odstraňte přístroj z blízkosti zdroje tepla, odpojte jej z napájení a nechte jej vychladnout alespoň 30 minut. Poté přístroj připojte zpět ke zdroji napájení a znovu zapněte. Předtím, než budete přístroj čistit, nebo jej ukládat na skladovací místo, jej nechte přibližně 15 minut zchladnout. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je objímka žárovky poškozená, prasklá, nebo chybí. Prasklou žárovku vždy nahrazujte pouze čirou 60 W žárovkou, nebo 70 W úspornou halogenovou žárovkou.

4 Popis přístroje a jednotlivých částí

5 Než začnete přístroj používat Instalace 1. Před prvním použitím přístroje otevřete kryt světla v horní části (díl a) a na zadní části (díl b) a do objímky našroubujte žárovku (díl c). 2. Lampu umístěte do vzdálenosti přibližně cm od vaší hlavy, například na noční stolek. 3. Zástrčku napájecího kabelu zastrčte do elektrické zásuvky (díl d).

6 4. Rozsvítí se jemné modré světlo na pozadí displeje (tato barva podsvícení displeje je přednastavená výrobcem - je možné ji změnit v nastavení). 5. Na displeji začne blikat údaje o čase, který je nyní možný nastavit a pod ním také údaje o budíku, který je taktéž možné nastavit (obr. 1). Pro nastavení času a budíku přejděte na část "Nastavení času a budíku". 6. Po ukončení nastavování času a budíku stiskněte tlačítko se symbolem budíku pro nastavení "východu slunce" a nastavení aromatické funkce. Nebo po dalším stisknutí tlačítka se symbolem budíku ukončete prvotní nastavování. Pro nastavení "východu slunce" a aromatické funkce přejděte na část "Nastavení probouzení". 7. Po ukončení prvotního nastavování přejde lampa do režimu stand by. Nyní můžete pomocí tlačítka "SNOOZE" měnit barvu podsvícení displeje (obr. 2). Nastavení času a budíku 1. Pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů nastavte správný čas. 2. Podržením jednotlivého tlačítka šipky (trojúhelníčku) dolů, nebo nahoru po delší dobu zajistíte rychlejší nastavení jednotlivých hodnot (čísel). 3. Po správném nastavení hodin stiskněte tlačítko "SET" pro uložení nastavení a přechod na nastavování minut. Po správném potvrzení minut opět stiskněte tlačítko "SET" pro potvrzení tohoto nastavení. 4. Po dokončení nastavování času se stisknutím tlačítka "SET" přepnete na nastavování budíku. Nastavení hodin, minut i potvrzování nastavení provádíte stejně jako v případě nastavení hodin. Používání přístroje Nastavení probouzení Pokud jste si nastavili budík, máte možnost nastavit také efekty doprovázející buzení - úroveň intenzity světla, buzení hudbou či FM rádiem, hlasitost zvuku či aroma. To, že je budík nastaven, poznáte podle toho, že je na displeji zobrazen symbol budíku a nastavený čas buzení. Intenzita rozsvícení světla se pomalu zvyšuje až do dosažení nastavené úrovně během nastavené doby "východu slunce". "Východ slunce" je doba, po kterou se postupně světlo rozjasňuje před tím, než je dosaženo času nastaveného budíku (buzení). Hlasitost zvuků či hudby se také pomalu navyšuje poté, co bylo dosaženo nastaveného času buzení. Aromatická funkce je aktivována a je v provozu po dobu 10 minut před nastavenou dobou buzení. Nastavení hodin a budíku 1. Stiskněte jednou tlačítko se symbolem "budíku" pro nastavení hodin a budíku (obr. 1). 2. Použijte tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů pro správné nastavení hodin a budíku (obr. 3).

7 3. Podržením jednotlivého tlačítka šipky (trojúhelníčku) dolů, nebo nahoru po delší dobu zajistíte rychlejší nastavení jednotlivých hodnot (čísel). 4. Stisknutím tlačítka "SET" potvrzení provedených nastavení a přechod na další nastavování. 5. Po správném nastavení hodit stisknutím tlačítka "SET" potvrdíte toto nastavení a přejdete na nastavování minut. Po jejich zadání opět stisknutím tlačítka "SET" toto nastavení potvrdíte (obr. 4). Nastavení budíku s funkcí "Východ slunce" a aromatickou funkcí 1. Dalším stisknutím tlačítka se symbolem budíku se přepnete do nastavení "východu slunce" a aromatické funkce. 2. Použitím tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů zvolte dobu "východu slunce". Na výběr jsou možnosti 00, 15, 30, 45, 60 minut (obr. 5). Příklad: Pokud zvolíte hodnotu "00", je tím míněno, že nechcete buzení doprovázet funkcí "východu slunce" (postupným rozjasňováním světla) a symbol této funkce nebude zobrazen na displeji (obr. 6). 3. Stisknutím tlačítka "SET" nyní aktivujete aromatickou funkci při buzení. Její aktivování poznáte podle toho, že se symbol této funkce zobrazí na displeji (obr. 6). Pro deaktivaci této funkce stiskněte opět tlačítko "SET" - její symbol z displeje zmizí. POZNÁMKA: Pokud není na displeji zobrazen symbol aromatické funkce, je tím myšleno, že tato funkce není pro aktuálně nastavený budík aktivována. 4. Dalším stisknutím tlačítka se symbolem budíku se lampa opět navrátí do režimu stand-by.

8 Nastavení buzení hudbou/fm rádiem 1. Stiskněte tlačítko se symbolem notičky. Výrobcem přednastavený přírodní zvuk je "01" bude přehráván při hlasitosti na úrovni 10. Pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů je možné vybrat oblíbený zvuk buzení. Volby představují přírodní zvuky, volba 11 pak standardní pípání (obr. 7). 2. Stisknutím tlačítka "FM" vstoupíte do režimu FM rádia. Následním stisknutím tlačítka "SET" začne lampa automaticky vyhledávat rádiové stanice na FM frekvenci. Pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) můžete ručně prohledávat frekvence a vybírat požadovanou stanici. 3. Výrobcem nastavená úroveň hlasitosti je 10. Pro vlastní nastavení hlasitosti použijte tlačítka ovládání hlasitosti se symbolem reproduktoru a naznačenou úrovní hlasitosti. Horní tlačítko slouží ke zvyšování hlasitosti, dolní tlačítko pak k jejímu snižování. Rozmezí, v němž je možné hlasitost nastavovat je 0-20 úrovní. 4. Stisknutím tlačítka "MEM" uložíte do paměti lampy aktuálně nastavené vlastnosti buzení - buzení rádiem/zvuky, úroveň hlasitosti. Po stisknutí tlačítka "MEM" se tento symbol objeví na displeji, uvolněním tlačítka symbol zmizí (obr. 9). 5. Pokud si nepřejete při buzení žádný zvuk, stiskněte tlačítko "MEM" a hlasitost na úroveň "00". 6. Pokud je aktivována funkce buzení zvuky/rádiem a na displeji společně se symbolem notičky, nebo FM svítí zároveň jeden, nebo druhý symbol nalevo od nich (žárovička (lampa)/tři kolečka (RGB režim)), je aktivní funkce vždy zobrazena na displeji a zároveň může blikat. V takovém případě můžete pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků), nebo zvyšování/snižování hlasitosti měnit vlastnosti těchto funkcí. 7. Příklad: Pokud je aktivní buzení zvuky, je možné používat tlačítek šipek (trojúhelníčků), nebo tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti. Stisknutím tlačítka se symbolem žárovičky pak můžete měnit intenzitu světla (obr. 10).

9 Nastavení intenzity světla 1. Stisknutím tlačítka se symbolem žárovičky se světlo pomalu rozzáří až do nastavené úrovně. Výrobcem nastavená úroveň intenzity je 25 (obr. 11). 2. Stisknutím tlačítka se symbolem žárovičky a další volbou tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů je možné nastavovat úroveň intenzity světla. 3. Po zvolení vybrané úrovně intenzity světla je možné stisknutím tlačítka "MEM" uložit zvolenou úroveň do paměti lampy (obr. 12). 4. Pokud si nepřejete doprovázet buzení rozsvěcením světla, zvolte nastavení úrovně světla na úroveň "00" a stiskněte tlačítko "MEM". Další funkce a nastavení Rychlá kontrola nastavení buzení (QUICK CHECK) 1. Pokud je nastaveno buzení a lampa je ve stand-by režimu, je možné provést pomocí tlačítka "QUICK CHECK" kontrolu vlastností nastaveného buzení prostřednictvím simulace zrychleného buzení. 2. Během 60 vteřin můžete zrychleně pozorovat, jak bude vypadat průběh buzení s aktuálně uloženým nastavením (světlo, hlasitost a aroma - pokud je vybráno) (obr. 13). 3. Dalším stisknutím "QUICK CHECK", nebo stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka zrychlené buzení zastavíte.

10 Zapnutí/vypnutí funkcí budíku Pokud je budík zapnutý, na displeji je zobrazeno aktivované buzení zvukem, úroveň hlasitosti, aroma a intenzita světla. 1. Je-li dosaženo času nastaveného pro budík, začne hrát hudba a 10 minut předtím je spuštěna aromatická funkce a rozsvěcení světla (funkce "východu slunce") od stupně 01 do nastavené úrovně. (obr. 14). 2. Je-li funkce budíku je aktivována, stisknutím tlačítka "ALARM ON/OFF" dojde k vypnutí všech nastavení budíku - hudby, světla i aromatické funkce. Symboly příslušných funcí z displeje zmizí (obr. 15) 3. Dalším stisknutím tohoto tlačítka dojde zcela k vypnutí budíku a symbol budíku zmizí z displeje. Tím je myšleno, že další den nebude vůbec provedeno buzení (obr. 16). Opakované buzení/výběr barvy displeje (SNOOZE) 1. Stisknutím tlačítka "SNOOZE" přerušíte na 6 minut aktuální buzení po tom, co již buzení probíhá (obr. 17).

11 2. Po 6 minutách se proces buzení začne automaticky opakovat (obr. 18). POZNÁMKA: Funkci opakovaného buzení lze u jednoho buzení použít (opakovat buzení) maximálně šestkrát. Po 35 minutách již tlačítko "SNOOZE" nebude fungovat pro přerušení buzení. Bude však dále fungovat pro výběr barvy světla. 3. Výběr barvy displeje je dostupný pouze tehdy, je-li lampa v režimu stand-by. Stisknutím tlačítka "SNOOZE" je možné vybrat jednu z 8 nabízených barev. Výrobcem přednastavená barva displeje je lehce modrá. 4. V režimu RGB (symbol 3 koleček s písmeny RGB) barva displeje odpovídá aktuální barvě RGB režimu. Po ukončení tohoto režimu se barva displeje přepne zpět na nastavení barvy. Lampa - světlo pro čtení 1. Stisknutím tlačítka se symbolem žárovičky lampu zapnete, nebo vypnete. Pokud je aktivní funkce RGB, stiskněte jednou tlačítko se symbolem žárovičky pro deaktivování funkce RGB. 2. Zapněte světlo a pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) můžete zvýšit, nebo snížit úroveň intenzity světla. 3. Úroveň intenzity světla je zobrazena na displeji a může být nastavena v rozsahu od 00 do Funkci lampy (symbol žárovičky) je možné používat při aktivním buzení zvuky i rádiem. Režim RGB - změna barev světla 1. Stisknutím tlačítka RGB (symbol 3 koleček s písmeny RGB) zapnete, nebo vypnete režim RGB (obr. 19). Je-li funkce RGB aktivní (na displeji je zobrazen symbol RGB), je možné jedním stisknutím tlačítka RGB tuto funkci vypnout. 2. Pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů vyberte vaši oblíbenou barvu, nebo stiskněte tlačítko "SET" pro nastavení automatické volby (00). Vybírat je možné z devíti barev označenými jako (obr. 20). 3. Funkci RGB (symbol 3 koleček s písmeny RGB) je možné používat při aktivním buzení zvuky i rádiem.

12 Přírodní zvuky (Nature sounds) 1. Stisknutím tlačítka se symbolem notičky zapnete, nebo vypnete funkci přírodních zvuků. Pokud je aktivní funkce FM rádia, jedním stisknutím tlačítka se symbolem notičky funkci FM rádia deaktivujete. 2. Pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů můžete vybrat váš oblíbený zvuk (výběr 01-10), nebo zvuk klasického pípání (výběr 11). 3. Funkci přírodních zvuků je možné používat při aktivním buzení zvuky i rádiem. Přehrávání MP3 (MP3) 1. Pro zapnutí přehrávání hudby z vašeho vlastního MP3 přehrávače propojte přehrávač a lampu audio kabelem (otvor pro propojení naleznete na zadní straně lampy (díl e). Na displeji se objeví symbol "AUX" (obr. 21). Aktivní přírodní zvuky i rádio bude přerušeno přehráváním hudby z MP3 přehrávače. 2. Při prvním připojení audio kabelu se na displeji zobrazí symbol notičky a hudba z MP3 přehrávače bude ihned přehrávána a zároveň se ozve zvuk jako při 12. hodině (obr. 22). 3. Pokud je přehrávána hudba z MP3 přehrávače, pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů je možné měnit nastavení oblíbených přírodních zvuků (01-10), pípání (11), nebo hudby z MP3 (12). 4. Poznámka: Hudbu z MP3 přehrávače není možné nastavit jako hudbu pro buzení. 5. Jakmile je audio kabel odpojen, symbol "AUX" z displeje zmizí. 6. Ovládání hlasitosti při přehrávání z MP3 přehrávače je nutné provádět přímo ovládáním MP3 přehrávače. Ovládání hlasitosti pomocí tlačítek lampy není funkční.

13 FM rádio (FM) 1. Stisknutím tlačítka FM rádio zapnete, nebo vypnete. Pokud je FM rádio zapnuto, jedním stisknutím tlačítka FM jej vypnete. 2. Stisknutím tlačítka "SET" začne rádio automaticky prohledávat FM frekvence. 3. Pokud si nepřejete automatické vyhledávání, je možné pomocí tlačítek šipek (trojúhelníčků) nahoru/dolů vybrat ručně požadovanou frekvenci. 4. FM rádio je možné používat při aktivním režimu lampy i RGB. Aromatická funkce (AROMA) 1. Instalace aroma. Jsou 3 možnosti jak připravit zdroj aroma: a. Vložte suché listy, či byliny do aromatického zásobníku (díl f). b. Nakapejte jednu, nebo dvě kapky esenciálního oleje na podložku a vložte je do přední části aromatického zásobníku (díl g). c. Do aromatického zásobníku vložte pevné aromatické kuličky (díl h). 2. Stiskněte tlačítko "AROMA". Na displeji se zobrazí vedle hodin symbol aroma se 4 zbývajícími dílky (květy). Funkce aroma bude automaticky vypnuta po 30 minutách (obr. 23). Funkce vynulování - RESET 1. Pokud v režimu stand by stisknete a podržíte na 3 vteřiny tlačítko "MEM", budou všechny nastavené hodnoty a nastavení vymazána z paměti a všechna nastavení se vrátí do nastavení, provedených výrobcem. 2. Po resetování je možné je znovu nastavit podle požadavků uživatele (viz popis nastavení jednotlivých funkcí v návodu). Funkce spánku (SLEEP) Stisknutím tlačítka "SLEEP" se na displeji zobrazí symbol "zzz" (obr. 24) a po jedné hodině budou všechny funkce lampy automaticky vypnuty.

14 Řešení technických problémů Ochrana přístroje proti pádu Pokud při provozu lampa utrpí náraz, či pád, vypne lampa automaticky všechny funkce. V takové situaci postavte lampu znovu na stůl a zkontrolujte, zda nemá viditelné poškození. Pokud žádné takové poškození neobjevíte, zkuste lampu zapnout. Výpadek proudu Lampa umožňuje díky své paměti uchovat v případě výpadku proudu nastavení budíku (čas, "východ slunce", nastavení aroma, hudby, rádia a hlasitost). Nedokáže však uchovat nastavení času. Po znovuobnovení napájení je tedy nutné nastavení času provést znovu. Výměna žárovky 1. Odpojte lampu od zdroje napájení. 2. Nechte lampu přibližně 20 minut vychladnout. 3. Sundejte horní a zadní kryt lampy. 4. Vyšroubujte opatrně poškozenou lampu z objímky. 5. Stejně opatrně našroubujte do objímky novou žárovku. 6. Nasaďte zpět zadní a horní kryt. Čištění a údržba Vždy přístroj odpojte od zdroje napájení předním, než je budete čistit. Před každým čištěním nechte přístroj přibližně 20 minut vychladnout. Nikdy pro čištění nepoužívejte hrubé látky, nebo agresivní čisticí prostředky. Pravidelně čistěte prach z vnitřku lampy (sundejte horní a zadní kryt) pomocí jemné suché látky. Vnější části lampy čistěte měkkou látkou.

15 Technické specifikace Napětí: V, 50 Hz Typ žárovky: A60, E27, V (max. 70 W úsporná halogenová žárovka) (max. 60 W běžná bílá žárovka) Příkon: 80 W Izolační třída: II Výrobky LED: Třída I Rozměry: 21 x 14 x 31,5 cm Váha: 1,5 kg Starý nefunkční přístroj nesmí být zlikvidován s běžným směsným odpadem. Přístroj musí být zlikvidován odděleně jako nebezpečný odpad. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití Sterilizační UV lampa KF-201 - Návod k použití Obsah návodu OBSAH NÁVODU... 2 ÚVOD... 3 PŘEDSTAVENÍ - CO JE TO UV ZÁŘENÍ?... 3 STERILIZACE PROSTŘEDNICTVÍM UV ZÁŘENÍ... 3 FUNKCE PŘÍSTROJE... 3 VLASTNOSTI

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití

Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití Obsah ÚVOD...2 VLASTNOSTI VÝROBKU...2 POSTUP SESTAVENÍ VÝROBKU...2 ROZLOŽENÍ VÝROBKU A SKLADOVÁNÍ...5 TECHNICKÉ SPECIFIKACE...5 Úvod Vážený

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

2. Základní informace a bezpečnostní opatření

2. Základní informace a bezpečnostní opatření SHIATSU MASÁŽNÍ PODLOŽKA CF-1602H Obsah 1. ÚVOD 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 3. INSTRUKCE POUŽÍVÁNÍ 3 4. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE 3 5. SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE 3 6. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Více

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente bsah 2 2 3 4 4 5 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 1 4 5 1 2 3 3 2 Link Power 6 4 Sensor 7 8 5 6 9 7 8 1 9 10 10 Link

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801. Návod k použití

Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801. Návod k použití Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 NÁVOD MONTÁŽE... 4 UPEVŇOVACÍ SYSTÉM... 4 POUŽITÍ DOMA ČI V KANCELÁŘI... 5 POUŽITÍ

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Zářivý úsměv PerfecTeeth

Zářivý úsměv PerfecTeeth Zářivý úsměv PerfecTeeth Návod k použití Prosíme o pečlivé prostudování uživatelské příručky před použitím produktu pro bělení zubů PerfecTeeth. 2 Gratulace Děkujeme Vám za nákup jednoho z nejmodernějších

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

A. Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A. Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. DIGITALNI RADIO DAB+ "RETRO STYL" Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento návod pro případné použití.

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE 3 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 5 4. INSTALACE

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě Návod k použití OBSAH: 1) Upozornění str. 2 2) Rozměrový výkres a montážní otvor v panelu str. 2 3) Přestavba z panelové verze na DIN str. 3 4) Montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu Návod k obsluze Vážený zákazníku, Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě následující

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

INTELIGENTNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR Uživatelská příručka model VENTS ifan

INTELIGENTNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR Uživatelská příručka model VENTS ifan INTELIGENTNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR Uživatelská příručka model VENTS ifan Děkujeme vám za zakoupení ventilátoru VENTS. ifan je inovativní extrakt koupelnového ventilátoru usazeného do Kompaktního pouzdra.

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g obj. č: 3058 Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Informace o produktu: Digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým hardwarem a výkonným softwarem. Využití tohoto

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

Sky 10 detektor radarů a laserů

Sky 10 detektor radarů a laserů N Á V O D K P O U Ž I T Í Sky 10 detektor radarů a laserů DETEKTOR RADARŮ A LASERŮ (RADAROVÁ PÁSMA EURO-X, X, KU, K, KA) 1 1. ÚVOD Děkujeme, že jste zvolili Sky 10 DETEKTOR RADARŮ a LASERŮ. Váš Sky 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Stolní hodiny s projekcí WT480

Stolní hodiny s projekcí WT480 Stolní hodiny s projekcí WT480 Instalace: Pro nejlepší kvalitu signálu hodin a rádia umístěte radiobudík do blízkosti okna a daleko od kovových předmětů, AC/DC adaptérů a jiných zdrojů rušení. Zapojte

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 1 Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 Přístroj Supertooth II využívá radiových vln o frekvenci 2,4 GHz pro spojení s mobilními telefony (které jsou vybaveny funkcí BlueTooth ) do vzdálenosti cca 10 m pro

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

potravin. Mohlo by dojít k jeho poškození. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí

potravin. Mohlo by dojít k jeho poškození. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Tento návod pečlivě uschovejte. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více