Postoje MPO k požadavkům na parametry NGA sítí a jejich klasifikace.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoje MPO k požadavkům na parametry NGA sítí a jejich klasifikace."

Transkript

1 Postoje MPO k požadavkům na parametry NGA sítí a jejich klasifikace. Ing. Vladimír Petržílka Odbor implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu 28. dubna 2016, Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu je ve vazbě na záležitosti, týkající se elektronických komunikací, ústředním orgánem státní správy, jehož práva a povinnosti v tomto oboru vymezují zejména 105 a 106 ZoEK 127/2005 Sb. Mimo své další povinnosti je na základě Kompetenčního zákona (2/1969 Sb. v platném znění) odpovědné za elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou záležitostí svěřených ZoEK do působnosti ČTÚ; V souvislosti s tím spravuje a organizuje podporu podnikání a investování v oblasti průmyslového vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti; Odpovídá za plnění státní politiky v oblasti rozvoje sítí elektronických komunikací v ČR a musí respektovat právní rámec daný nejenom výše uvedeným ZoEK, ale také mezinárodními právními dokumenty a dodržovat rozhodnutí Vlády ČR (např. strategii Digitální Česko, a.j.). 1

2 Odbor elektronických komunikací MPO Zodpovídá za oblast implementace rozhodování Vlády ČR ve věci strategického směrování rozvoje tohoto oboru v ČR, vytváří s tím související dokumenty a návrhy právních předpisů a zastupuje ČR v této oblasti formálně na mezinárodní scéně, byť některé funkce v této věci jsou podle ZoEK svěřeny do působnosti ČTÚ. Odbor implementace strukturálních fondů MPO Odpovídá za kvalitní přípravu programových dokumentů operačních programů pro využití Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti podpory podnikání a zajišťuje operativní výkon funkce Řídicího orgánu programu OPPIK. Spolupodílí se na tvorbě koncepcí národních politik na podporu podnikání v ČR s přihlédnutím k požadavkům na specifické národní přístupy v podpoře podnikání Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) Představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Finanční podpora z fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují zaměření podpory pro daný region nebo sektor. Pro oblast podpory přístupu k vysokorychlostnímu internetu v ČR je to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) V rámci tohoto programu byla pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu ČR alokována dotační podpora ve výši 521 mil Euro (cca 14mld Kč) pro projekty v letech 2015 až 2020 (s možným čerpáním na projekty schválené do r až do r až 2023). Tato podpora je jedinečná a v následujících letech (po roce 2020) již nebude tento obor podnikání (výstavbu sítí NGA) z fondů EU možné v ČR podporovat 2

3 Podmínky využití těchto fondů Splnění závazných pokynů, vyjádřených ve Sdělení EK 2013/C25/01, které stanovují co a jak lze podporovat a co naopak podporovat nelze. Vytvoření lepších předpokladů pro výstavbu nových sítí NGA zajištěním transpozice Směrnice EU 61/2014, zaměřené na zjednodušení a zlevnění výstavby nových sítí elektronických komunikací. Příprava strategie podpory výstavby sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu se zaměřením na oblasti se špatnou dostupností k těmto službám, tedy zejména tam, kde selhala výstavba NGA sítí na komerčním základě, protože je prokázán pozitivní přínos dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu na zaměstnanost, konkurenceschopnost a životní úroveň obyvatel. Zajištění jasných, transparentních a rovných pravidel pro všechny soukromé subjekty, které se budou o uvedenou dotační podporu ucházet a zajištění managementu tohoto procesu tak, aby nedošlo ke znevýhodnění žádného subjektu na trhu, který již služby vysokorychlostního přístupu k internetu veřejnosti poskytuje. Operační program OP PIK pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu Strategie podpory je zaměřena na dosažení cílů, vyjádřených ve vládním dokumentu Digitální Česko, který předpokládá, že do roku 2020 by všichni obyvatelé ČR měli mít (ve své domácnosti) možnost přístupu k internetu s rychlostí 30 Mb/s a polovina obyvatel ČR dokonce s rychlostí 100Mb/s. Současný stav přístupových sítí v ČR takové připojení na mnoha místech neumožňuje. Zejména v řídce osídlených a strukturálně postižených oblastech ČR, trpících vysokou nezaměstnaností je kupní síla obyvatelstva nízká a soukromým subjektům se tam tak nevyplatí budovat sítě, které by výše uvedenou podmínku splnily. Cílem OPPIK je dosažení stavu, kdy nedostupnost vysokorychlostního přístupu k internetu bude v roce 2020 minulostí. Milníky vedoucí k vypsání dotačního programu výstavby sítí NGA: Zpracování strategického dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace (NPRSNG). Tento dokument MPO je v současné době předmětem diskuse s veřejností. Zpracování návrhu zákona o usnadnění a zlevnění výstavby sítí elektronických komunikací. Tento dokument MPO je v současné době v připomínkovém řízení. Mapování pokrytí ČR sítěmi zajišťujícími přístup k internetu pro určení oblastí, které mohou být předmětem intervence. Mapování zajišťuje ČTÚ ve spolupráci s MPO. 3

4 Milníky vedoucí k vypsání dotačního programu výstavby sítí NGA II. Zpracování příručky, podrobně popisující co žadatel / příjemce podpory může a co nesmí, co je a co není předmětem podpory (Existuje draft MPO, bude předmětem jednání s reprezentanty profesních sdružení provozovatelů jednotlivých přístupových sítí během následujících měsíců) Zpracování seznamu hodnotících kritérií a jejich váhy pro transparentní zajištění výsledků výběrového řízení, pokud se na výzvy pro dané intervenční oblasti přihlásí více zájemců (Existuje draft MPO, bude předmětem jednání s profesními sdruženími provozovatelů jednotlivých přístupových sítí během následujících měsíců) Vymezení základních systémových definičních pojmů NPRSNG a příloh budoucí výzvy Co to je NGA? Přístupová síť, garantující spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu pro všechny zákazníky, kteří tuto síť používají, s využitím páteřní optické sítě Podpora nejrůznějších vyspělých digitálních služeb včetně konvergovaných služeb, spočívajících plně na technologii IP (tedy i služby IPTV) Co to je vysokorychlostní připojení? Přístupová rychlost, umožňující mezi zákazníkem a NIXem spolehlivý přenos dat rychlostí alespoň 30Mb/s v dopředném a 10Mb/s ve zpětném směru Vymezení základních systémových definičních pojmů NPRSNG a příloh budoucí výzvy II. Bílá místa a oblasti intervence výstavby sítí NGA: Podle závazných pokynů EK lze podporovat výstavbu NGA jen v těch oblastech, kde neexistuje jiná NGA síť, aby nebyly zmařeny soukromé investice do sítí NGA Tato definice je pro praktické vymezení oblasti a následné transparentní vypořádání výběrového řízení na příjemce dotace těžko uchopitelná a na straně poskytovatele dotace de facto nerealizovatelná. Proto je v NPRSNG zvlášť vymezena definice pro administrativní vymezení bílého místa a následně v příloze vlastní výzvy bude pro danou oblast vymezena oblast intervence tak, aby přesně vyhověla Pokynům EK. Pro účely mapování se za bílé místo považuje ta ZSJ, ve které sítě NGA nepokrývají více než 50% domácností (adresních míst). Tento % poměr je ještě diskutován. Množina takových bílých míst z mapování bude sdružena do oblasti, která bude předmětem intervence a na takovou oblast bude vypsána výzva. Příjemci dotace budou dle podmínek výzvy zavázáni, aby své sítě, jenž jsou předmětem dotace, v rámci daných bílých ZSJ nebudovali do adresních míst, kde již existuje (nebo je ve výstavbě) síť NGA, budovaná ze soukromých finančních zdrojů. K tomuto účelu obdrží příjemce dotace databázi adresních míst v určené oblasti, které jsou již připojeny prostřednictvím sítě NGA. 4

5 Vymezení základních systémových definičních pojmů NPRSNG a příloh budoucí výzvy III. Bílá místa a oblasti intervence výstavby sítí NGA: Na otázku, které lokality budou vybrány jako intervenční oblasti, zatím nelze spolehlivě odpovědět, protože to teprve vyplyne z procesu mapování. Pravděpodobně však půjde o oblasti s několika tisíci (3-10) adresních míst. V průběhu letních měsíců 2016 bude k výsledkům mapování (a následného ověřování) vypsána veřejná konzultace, kde se jednotlivé subjekty budou moci vyjádřit k deklarovaným údajům a případě požádat o opravu chyb. Po ukončení veřejné konzultace bude mapa uzamčena a bude přikročeno k vypsání výzev pro předložení žádostí o podporu výstavby nových (modernizace stávajících) NGA sítí. Součástí veřejné konzultace by měl být také návrh intervenčních oblastí. Podle dosud známých údajů to pravděpodobně budou pro první kolo výzvy (ve které se dá předpokládat finanční alokace ve výši cca 7 mld. Kč) do určených lokalit v rámci Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje Předpokládáme, že výzva k předložení nabídek bude zveřejněna na přelomu roku Ve příloze výzvy bude jasně uvedeno, co musí být předmětem nabídky a jaké podmínky musí žadatel splnit. Mimo jiné bude např. muset předložit alespoň projektovou studii řešení včetně předpokládaného vyčíslení nákladů, kilometrové délky kabelových tras, způsob zajištění financování předmětu výstavby a podnikatelský plán dle předepsané osnovy, jenž věrohodným způsobem doloží, že příjemce dotace bude schopen zajistit provoz sítě (poskytování služby připojení k internetu) minimálně po dobu udržitelnosti projektu (7 let od podpisu Rozhodnutí o přiznání dotace). Dále Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období a Formulář finančního a nefinančního zdraví společnosti + další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci s jinými operátory, smlouvy o smlouvách budoucích, atp.). Kdo může být příjemcem podpory do výstavby sítí NGA: Kterýkoli právní subjekt, který je registrován jako provozovatel veřejné sítě elektronických komunikací, takovou síť skutečně provozuje, nemá závazky po době splatnosti vůči státu (finanční úřad, a.j.) a nedluží platby v systému zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Další případné konkrétní podmínky budou uvedeny v dokumentaci k výzvě. Příjemcem dotace může být také konsorcium více právních subjektů, nebo to může být i jen jeden subjekt, který je investorem a provozovatelem pouze jedné části sítě a provoz jiné části sítě si zajistí dodavatelským způsobem (například pronájmem přenosové kapacity na síti jiného provozovatele) tak, aby vznikla celistvá síť NGA. 5

6 Co může být předmětem podpory? Pouze pasivní infrastruktura! Tedy výstavba kabelového (zejména optického) vedení, např. zemní práce, kabely, chráničky, kabelové komory, rozvaděče včetně energetických přípojek, stožáry, nosné prvky pro antény a nadzemní kabelová vedení, výstavba uzemnění, pasivní prvky sítě (včetně optických rozbočovačů G-PON), konektory, ODF, kabelové spojky, domovní rozvaděčové skříně a kabelové vedení do jednotlivých bytů, připojení rodinných domků (alespoň na hranici pozemku, ne dále, než 30 metrů od objektu), věcná břemena (v ceně obvyklé) a podobně. Ale také inženýrské činnosti, projektování, geodetické zaměření tras kabelů a podobně. Naopak předmětem podpory není výstavba infrastruktury, kterou je možno použít pro podnikatelské účely, nesouvisející s předmětem dotace (tento dotační program EU primárně podporuje připojení residenčních zákazníků a tzv. SOHO), takže například výstavba optické sítě pro účely propojení základnových stanic LTE mezi dotované činnosti nepatří. Konkrétní detaily, týkající se podmínek podpory budou stanoveny v příručce pro příjemce dotace, která bude přílohou výzvy. Jak se bude hodnotit výběrové řízení, kdy a jakou část dotace lze očekávat? Program podpory předpokládá výši dotace do pasivní části sítě ve výši cca 50 ± 10% nákladů. Podporovány mohou být jen náklady investičního charakteru. Žadatel však může požádat o podporu i v jiném rozmezí, pokud to je oprávněné. Ve výběrovém řízení, kdo bude příjemcem dotace na určené intervenční území, se bude hodnotit řada ekonomicko obchodně a provozně - technologických parametrů, jako je například celková požadovaná výše dotace a její podíl na nákladech, průměrná cena přípojky, pokrytí lokality na rámec povinných 75% adresních míst, doba výstavby, technologická vyspělost projektu (s preferencí v zemi uložených optických vedení, projektovaná nabídka služeb, závazná doba reakce na zjištěné poruchy a pravděpodobnost dosažení dlouhodobě udržitelného podnikání, a.j. Příjemci dotace mohou očekávat úhradu finanční podpory teprve po dokončení (plném zprovoznění) projektu. Po dokončení projektu předloží prostřednictvím agentury Czechinvest MPO dokumenty, dokládající (v souladu s požadavky programu OPPIK) investiční náklady na vybudování pasivní infrastruktury v rámci intervenčního území (do těchto nákladů nesmí být započteny náklady na případnou výstavbu připojení do objektů, kde již existuje jiná síť NGA) a teprve po kontrole těchto dokladů lze očekávat vyplacení dotační částky. Protože výstavba sítě NGA může být komplikovaná, poskytovatel dotace připouští, že výstavba může probíhat po jednotlivých celistvých etapách (v rámci dokončení každé etapy musí dojít ke zprovoznění služby vysokorychlostního připojení k internetu určité významné (alespoň 30%) části plánovaných zákazníků. MPO předpokládá, že výstavba sítě NGA v intervenčním území bude dokončena nejpozději do 2 let od podpisu Rozhodnutí o přiznání podpory. V případě, že v předložených dokumentech budou zjištěny rozpory, může být výplata dotačních prostředků podle podmínek programu OPPIK krácena. 6

7 Co poskytovatel dotace považuje za sítě NGA a co nikoli: MPO rozlišuje sítě NGA zvlášť pro účely ochrany stávajících investic a zvlášť pro účel výstavby nových sítí (modernizace stávajících sítí). Za sítě, jenž budou předmětem ochrany stávajících investic budou považovány ty, které: Používají technologie FTTH, FTTB, FTTC, VDSL (pokud jsou schopny zajistit zákazníkovi v dopředném směru přístupovou rychlost alespoň 30Mb/s) a CATV. Z bezdrátových sítí potom ty sítě, které jsou schopny zajistit zákazníkům v dopředném směru kdykoli rychlost připojení alespoň 30Mb/s a zároveň obsluhují oblast, ve které není více, jak 50 adresních míst. Mezi sítě, požívající ochrany před intervenční výstavbou nové NGA sítě patří také sítě WTTB (Wireless to the building) spojené s metalickou LAN (UTP based) sítí ve vícebytovém objektu, používající mikrovlnné připojení P-P v systému FWA, protože i když toto připojení dnes nemusí splňovat všechny atributy, vyžadované pro síť NGA, je možno takovou soukromou investici ke splnění požadavků NGA jednoduše upgradovat například přepojením objektu na distribuční optickou síť, nebo výměnou stávající FWA linky za vysocekapacitní mikrovlnný spoj např. GbE mikrovlnný spoj. Za NGA síť hodnou ochrany ale MPO nepovažuje bezdrátovou P-MP síť provozovanou na kmitočtech volných pásem na základě generálního povolení (např. WIFI, pokud je v oblasti, pokryté takovou sítí více, než 50 adresních míst). Podrobnosti budou uvedeny v podmínkách výzvy. Sítě, které aspirují na ochranu soukromé investice tím, že je jejich provozovatelé považují za síť NGA, musí být m.j. schopny zajistit spolehlivý provoz služby IPTV pro kteréhokoli ze zákazníků na síti. Za sítě, které budou považovány za sítě, jenž mohou být předmětem dotace do výstavby/modernizace sítí vysokorychlostního připojení (NGA), budou považovány sítě, které: Používají technologie FTTH, FTTB, FTTC, VDSL a CATV za podmínky, že beze zbytku splní požadavek na parametry NGA sítí, uvedené v NPRSNG a do konce roku 2020 budou navíc schopny pouhou výměnou aktivních prvků každému zákazníkovi, který o takové připojení projeví zájem, spolehlivě zajistit až do NIXu přenosovou rychlost alespoň 100Mb/s v dopředném a 33Mb/s ve zpětném směru (a např. služby IPTV a OTT v rozlišení HDTV i UHDTV). PROČ MPO ve velké většině nepovažuje WIFI sítě za sítě NGA? Protože používají volná frekvenční pásma a provozovatel přístupové sítě tak nemá pod kontrolou, kdo v dané lokalitě bude tyto kmitočty používat také. Takto vzniklé rušení výrazným způsobem degraduje přenosovou rychlost a zejména chybovost datového přenosu, takže provozovatel takové sítě není schopen garantovat základní podmínku NGA, tedy spolehlivost vysokorychlostního připojení! 7

8 Závěrem mýty, nepravdy a omyly MPO je často terčem útoků ze strany některých podnikatelských skupin. Odpovězte si sami na otázku od kterých Pravda je taková, že v roce 2014 a počátkem 2015 skutečně MPO této problematice nevěnovalo takovou pozornost, jakou by si zasloužila. Potom došlo k personálním změnám a od května 2015 práce běží na plné obrátky. A přináší výsledky. Jenže skupiny, které se obávají toho, že by jim výstavba sítí NGA mohla narušit jejich lokální monopol si změny situace zatím příliš nevšimli a nadále se snaží investiční podpoře tohoto typu podnikání za každou cenu zabránit. Technickému vývoji však nikdo neuteče, ani mu nezabrání. Je tedy efektivnější mít možnost se na logických změnách podílet, než se jim bránit. MPO není konkurenční provozovatel, ani nepodporuje žádné konkurenční provozovatele, kteří by měli v programu úmyslně potlačit pozici malých operátorů. Ovšem pokud ČR propásne tuto příležitost, která může podpořit telekomunikační podnikání ve venkovských oblastech, podnikání, jenž dosud leží v českých rukou, může za pár let do ČR přijít nějaký agresivní zahraniční investor a ten už nebude brát žádný ohled na ochranu soukromých investic malých operátorů Mýty, nepravdy a omyly II. Malí ISP (zejména provozovatelé WIFI sítí) jsou přesvědčeni, že dotace do výstavby NGA sítí ve venkovských lokalitách zničí jejich podnikání a že je velcí operátoři, kteří mají zaplacené úředníky MPO, zardousí. A proto je třeba veškerým dotacím z EU za každou cenu zabránit. Pravda je taková, že MPOrozhodně nepodléhá lobby kteréhokoli z operátorů sítí! WIFI sice nemůže být technologií, která by mohla hrát významnější roli mezi sítěmi, jenž budou moci být podporovány z fondu pro výstavbu NGA sítí, ale položte si sami otázku, kdo dnes obsluhuje zákazníky v obcích, které budou patřit mezi oblasti, kam pravděpodobně budou směřovat dotační prostředky. Realita je taková, že přetáhnout zákazníka od operátora A k operátorovi B znamená mu buď nabídnout poloviční cenu, nebo násobně lepší kvalitu a spolehlivost připojení při zachování ceny. Domníváte se, že toto zachování ceny bude reálné i v těch řídce osídlených venkovských oblastech, kde i s dotací budou náklady na vybudování NGA sítě ohromné? Kdepak! A proto vás velcí telekomunikační hráči na trhu nijak zásadně neohrožují. Naopak! Možná z vaší sítě odlákají těch pověstných 10% stahovačů, kteří vaši síť zatěžují z 90%, takže těm ostatním zákazníkům budete moci doručit lepší službu Ovšem jako provozovatelé veřejných sítí elektronických komunikací budete mít nárok využívat síť jiného operátora postavenou s dotací státu v regulované ceně! 8

9 Možná, že malí ISP si díky tomu, že již drží de facto 100% zákazníků v jejich zájmových lokalitách, udržují na lokálním trhu značně silné postavení. Bohužel si je zatím příliš neuvědomují. Naštěstí pro ně je český zákazník mimořádně konzervativní a nespěchá utéci ke konkurenci. A proto v případném konkurenčním boji s velkými hráči na svém vlastním teritoriu tito malí ISP tahají za mnohem silnější konec provazu, než kapitálově silné společnosti. Oni totiž tu novou síť až k zákazníkovi nejsou (i s dotací) schopni postavit a provozovat tak levně, aby si nižší cenou přetáhli vaše zákazníky. Proto vás nezbytně potřebují! Takový CETIN, GTS, ČDT, ČEZ, EON a jiní hráči s vámi rádi uzavřou smlouvy, zajistí vám optickou konektivitu do obcí ve vaší působnosti a vy budete mít příležitost postavit lokální optickou, metalickou, nebo i bezdrátovou síť, která bude splňovat atributy NGA. A vedle toho dále (ale s lepší, tedy optickou konektivitou) provozovat a dále vylepšovat vaši stávající WIFI síť pro ty zákazníky, kteří se s takovou kvalitou služby spokojí m.j. proto, že nejsou za připojení k internetu ochotni zaplatit více, než těch dnešních 250 až 300Kč. Bude tedy jen na vaší volbě, zda sami, nebo v konsorciu s kolegy v dalších obcích, půjdete do soutěže o finanční podporu výstavby NGA sítí ve vašich lokalitách a backhaul konektivitu si zajistíte smluvně u CETINU, ČEZu a podobných společností, nebo naopak zůstanete u provozu vlastní, krok za krokem modernizované sítě a obrátíte se na příjemce dotace a budete (na základě regulovaných cen, odrážejících náklady na výstavbu) sdílet přenosovou kapacitu jejich sítě k obsluze vašich vlastních zákazníků? Uvědomujete si už, proč je ICT Unie spolupořadatelem této konference? Otázky? Spolehlivost provozu sítě versus spolehlivost provozu služeb Ověřování parametrů NGA sítí Vymezení intervenčních oblastí Zpřístupnění sítí fyzické a virtuální zpřístupnění, bitstream, VULA Udržitelnost provozu sítě Jiné otázky? 9

10 MPO však také nezapomíná, že podmínkou úspěchu celého projektu je nastavení takových podmínek, aby výstavba a provoz NGA sítě, která byla postavena se státní dotací nebyly pro alternativní operátory likvidační.. V každém případě: díky za pozornost! Vladimír Petržílka Odbor implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10

Přehled dotačních podmínek pro NGA sítě.

Přehled dotačních podmínek pro NGA sítě. Přehled dotačních podmínek pro NGA sítě. Ing. Vladimír Petržílka Odbor implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Duben 2017 Dotační podmínky pro NGA sítě? I jen stručná prezentace

Více

Akční plán Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace III.

Akční plán Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace III. Akční plán Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace III. Obsah: 1. Časový harmonogram dalších kroků k zajištění schválení a notifikace Národního plánu rozvoje sítí nové generace

Více

PARDUBICE, červen 2017

PARDUBICE, červen 2017 Národní plán rozvoje sítí nové generace NPRSNG I. výzva programu podpory Vysokorychlostní internet, programu OP PIK vyhlášená dne 31. března 2017 PARDUBICE, červen 2017 Program semináře 10.00 až 10.15

Více

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Seminář: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 10. 6. 2015 Obsah prezentace Představení prioritní osy 3 Efektivní energie

Více

Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací. (Metodický postup)

Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací. (Metodický postup) Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací (Metodický postup) 18.1.2017 Verze 0.8.0 1 Obsah: 1. Úvod. 2. Administrativní kontrola kvalitativních parametrů nové anebo

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Pasivní optická infrastruktura FTTx

Pasivní optická infrastruktura FTTx Optical Fibre Apparatus Pasivní optická infrastruktura FTTx Petr Kolátor OFA s.r.o. Úvod Zatím neexistuje univerzální optimální řešení Každý projekt je unikátní Roli hraje Použité řešení aktivní části

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037}

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20/09/2010 K(2010) 6223 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ISP Alliance. Jakub Rejzek Štěpán Beneš

ISP Alliance. Jakub Rejzek Štěpán Beneš ISP Alliance Jakub Rejzek Štěpán Beneš Co je ISP Alliance? - ISP Alliance je sdružení regionálních operátorů - Regionální operátoři jsou víceméně jediní, kdo staví sítě FTTH a FTTB - Ve fixním internetu,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA Praha 28.4.2016 Cíl workshopu Přispět k diskusi: Požadované přenosové parametry sítí NGA (Next Generation Access)? Požadovaná kvalita služby QoS (Qualiaty

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

OP PIK Vysokorychlostní internet aktuální stav k

OP PIK Vysokorychlostní internet aktuální stav k OP PIK Vysokorychlostní internet aktuální stav k 19.4.2017 KKTS Olomouc Jan Brouček AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Národní plán rozvoje sítí NGA Národní plán rozvoje sítí nové generace

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Služby sítě pro organizace veřejné správy

Služby sítě pro organizace veřejné správy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Služby sítě pro organizace veřejné správy Březen 2008 Název projektu: ROWANet krajský páteřní síť Nositel projektu:

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Příloha č. 1 Vymezení způsobilých výdajů Vysokorychlostní internet

Příloha č. 1 Vymezení způsobilých výdajů Vysokorychlostní internet Příloha č. 1 Vymezení způsobilých výdajů Vysokorychlostní internet Vymezení bude sloužit především Příjemcům, vycházet z ní budou rovněž projektoví manažeři zprostředkujícího subjektu (Agentura pro podnikání

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020):

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 1 Prioritní

Více

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v projektech souvisejících s implementací GeoInfoStrategie

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v projektech souvisejících s implementací GeoInfoStrategie BJ1 Významné aktivity MPO v oblasti elektronických komunikací s vazbami na Geoinfostrategii Národní plán rozvoje sítí nových generací Registr pasivní infrastruktury Transpozice směrnice o opatřeních ke

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK WWW.PROFIBER.EU Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Stav FTTH v CZ,SK Stav v roce 2012: ČR: Ze země rostou PONky! Kdo v CZ staví PONky? cca

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

PARAMETRY SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OPPIK Vysokorychlostní internet

PARAMETRY SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OPPIK Vysokorychlostní internet TECHNICKÝ WORKSHOP PARAMETRY SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OPPIK Vysokorychlostní internet ČVUT Praha, 11.5.2017 AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ OPPIK Vysokorychlostní internet Výzva I Vyhlášena

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Strukturální a komunitární fondy Evropské unie

Strukturální a komunitární fondy Evropské unie Strukturální a komunitární fondy Evropské unie Příležitost pro rozvoj konkurenceschopnosti české ekonomiky? Petr Očko Konference IKI, Praha, 22. ledna 2008 Fondy EU: příležitost pro naši budoucí konkurenceschopnost

Více

CEU2C řešení pro návrh NGA sítí. Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka

CEU2C řešení pro návrh NGA sítí. Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka CEU2C řešení pro návrh NGA sítí Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka ConnectEU2Create s.r.o. Nizozemská společnost se sídlem v Praze Založena 2016 (Nominace na Investora roku) Vychází ze zkušeností zahraničních

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

Dotační podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA).

Dotační podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA). Dotační podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA). Ing. Vladimír Petržílka Odbor implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Radiokomunikace 2017 Pardubice

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy

Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy Formulář ART172 - Služby poskytované v elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 Termín odevzdání formuláře: 15.03.2018 Kontaktní

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Otevřená optická síť a Digitální Česko 2

Otevřená optická síť a Digitální Česko 2 Otevřená optická síť a Digitální Česko 2 WWW.PROFIBER.EU DIGITÁLNÍ ČESKO - NÁMĚTY A POSTŘEHY Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu FTTx - náměty a postřehy Stavět FTTx optickou síť (okruh 1 km,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA Bronislav Jašek APKT 9.3.2017, Brno APKT Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR Vznik v roce 1991 24 řádných členů, 9 přidružených

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 48 ze dne 27. března 2013 ke kritériím pro výběr správce Fondu rozvoje města v

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Jaká je budoucnost sítě kabelové TV? Přežije rok 2025? vladimir.petrzilka@gmail.com. Vladimír Petržílka

Jaká je budoucnost sítě kabelové TV? Přežije rok 2025? vladimir.petrzilka@gmail.com. Vladimír Petržílka Jaká je budoucnost sítě kabelové TV? Přežije rok 2025? Vladimír Petržílka vladimir.petrzilka@gmail.com Co to vlastně je síť kabelové TV? privátní kmitočtové spektrum do 1GHz! nedala nám ho příroda, ale

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

RF video jako překryvná služba FTTH

RF video jako překryvná služba FTTH Distribuce TV signálů v sítích FTTH aneb jinak než IPTV Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu RF video jako překryvná služba FTTH P2P (point-to-point) PON (Passive

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Aktivity LK ICTU k diskutovanému tématu Rozvoj vysokorychlostních sítí zejména

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Program studie proveditelnosti

Program studie proveditelnosti Program studie proveditelnosti Česká rozvojová agentura Obsah 1 Cíle a zaměření programu... 2 1.1 Cíle programu... 2 1.2 Teritoriální vymezení... 2 1.3 Odvětvové vymezení... 3 2 Podporované aktivity...

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídicí orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie Název programu podpory Prioritní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č. j.: TACR/3001/2013 Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE 2013

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR Program 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR 1. Materiály k projednání 1.1 Zpráva o stavu čerpání prostředků

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

3.9.101 OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

3.9.101 OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.9.101 OCHRANNÁ

Více

Dotované sítě NGA - co se dá získat a co ztratit?

Dotované sítě NGA - co se dá získat a co ztratit? Podpora výstavby sítí NGA Dotované sítě NGA - co se dá získat a co ztratit? OP PIK 4.1- Vysokorychlostní internet Jan Brouček AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Národní plán rozvoje sítí NGA

Více

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 V Praze dne. prosince 2009 Čj. 107/2009-INV-Z/2 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakáky malého rozsahu Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 dokumentace

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Jaké jsou parametry sítě NGA?

Jaké jsou parametry sítě NGA? Jaké jsou parametry sítě NGA? Brno, 12.3.2015 Jan Brouček AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ NGA Next Generation Access přístupová síť nové generace Co to je síť NGA? Schéma sítě, stavební

Více

č. 4 - Březen 2009 Newsletter Projektové poradenství Informace o připravovaných akcích Seminář Marie Curie - Spolupráce podniků a akademických institucí se koná dne 15. 4. 2009 v Praze. Hlavním tématem

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA. Mgr. Luděk Šrubař

TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA. Mgr. Luděk Šrubař TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA Mgr. Luděk Šrubař ZAMĚŘENÍ PREZENTACE I. Směrnice o usnadnění výstavby důvody vzniku a základní rámec II. III. IV. Transpozice Směrnice do právního řádu

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ A INVESTIC ZE STRANY MSK

PODPORA PODNIKÁNÍ A INVESTIC ZE STRANY MSK PODPORA PODNIKÁNÍ A INVESTIC ZE STRANY MSK PODPORA INVESTIC V MSK Základní rozčlenění aktivit, kterými kraj podporuje podnikání a investice: Příprava podnikatelských nemovitostí Nabídka podnikatelských

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více