2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2"

Transkript

1 Přepínací telefonní terminál fax - telefon Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákuppřepínacího telefonního terminálu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 1. Úvod a účel použití přístroje Zašle-li Vám někdo faxovou zprávu, nebudete zbytečně rušeni vyzváněním telefonu. Volající telefonní účastník má možnost provést přímou provolbu k telefaxu. Hlavní funkce tohoto terminálu spočívá v přepínaní volání (příchozích hovorů) mezi faxem a telefonním přístrojem. Elektronický obvod tohoto terminálu vyhodnotí druh příchozího hovoru a přepne toto volání automaticky na faxový nebo na telefonní přístroj. Aby rovněž volající věděl, že je aktivována výhybka k faxu, bude o této skutečnosti informován upozorňovacími tóny, které se podobají oznamovacímu tónu. K tonuto přepínacímu terminálu lze připojit pouze telefonní přístroj s tlačítkovou kmitočtovou volbou, záznamník telefonních hovorů, kombinovaný telefax, (faxový) modem a analogovou telefonní přípojku (hlavní telefonní ústředny nebo pobočkové ústředny). Staré typy přístrojů s impulsní volbou nelze k tomuto terminálu připojit. Jiné použití tohoto přepínacího terminálu (než bylo výše uvedeno) není dovoleno. Obsah Strana 1. Úvod a účel použití přístroje Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip Bezpečnostní předpisy (údržba a čištění přepínacího terminálu) Součásti telefonního přepínacího terminálu Instalace telefonního přepínacího terminálu Montáž telefonního terminálu Připojení telefonních přístrojů k terminálu Otestování správné funkce telefonního terminálu Základní nastavení telefonního terminálu Příchozí telefonní hovory Příchozí faxová volání...7 Externí faxové přístroje vysílající volací tón CNG...7 Externí faxové přístroje, které nevysílají volací tón CNG...7 Způsob (možnost) provolby volajícího na jeho faxovém přístroji bez signálu CNG Odchozí telefonní hovory Odchozí faxová volání...7 Váš faxový přístroj je vybaven voličem telefonních čísel...7 Váš faxový přístroj není vybaven voličem telefonních čísel...7 Odeslání dokumentu (faxu) po telefonickém sdělení (během odchozího hovoru) Naprogramování telefonního terminálu Přepnutí terminálu do režimu jeho naprogramování Naprogramování počtu vyzváněcích tónu před uskutečněním spojení Naprogramování počtu vyzváněcích tónů na výstupu pro fax Počet vyzváněcích tónů na výstupu pro telefon a záznamník telefonních hovorů Šířka frekvenčního pásma pro rozeznání faxového spojení Provozní režimy telefonního terminálu...9 a) Režim přepínání faxový modem telefonní přístroj...9 b) Režim přepínání modem telefonní přístroj...9 c) Režim přepínání faxový přístroj telefonní přístroj Přesměrování volání přes záznamník telefonních hovorů k faxovému přístroji Naprogramování doby trvání rozpoznání faxového volání Aktivace nebo deaktivace přídavných (doplňujících) funkcí...10 Přehled přídavných (doplňujících) funkcí Přímé přesměrování příchozího telefonního hovoru na faxový přístroj Automatické snížení počtu vyzváněcích tónů Zpětné nastavení terminálu na základní parametry Vyzváněcí a upozorňovací tóny Technické údaje Případné závady a jejich odstranění Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip Přepínací telefonní adaptér (terminál) Síťový napájecí zdroj s kabelem Propojovací telefonní kabel 2

2 3. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů.. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení adaptéru do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Pokud by tento přepínací adaptér nesprávně fungoval, spojte se prosím se svým prodejcem, který Vám zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu Aby nemohlo dojít k poškození tohoto adaptéru a k němu připojených přístrojů, dodržujte prosím všechny pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Pokud toto nedodržíte, pak neručíme za žádné následné škody způsobené neodborným zacházením s tímto adaptérem. Elektrické a elektronické přístroje nejsou žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Z bezpečnostní důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmí být přístroj přestavován a v jeho vnitřním zapojení nesmějí být prováděny žádné změny. Tento adaptér nikdy neotvírejte. Jakékoliv neodborné zásahy do vnitřního zapojení adaptéru znamenají veškeré ztráty nároků, které by jinak vyplývaly ze záruky přístroje. Toto se rovněž týká síťového napájecího zdroje. Nevystavujte tento přístroj přílišné vlhkosti (působení vodních par), nepoužívejte jej ve vlhkých místnostech (jako jsou například koupelny). Dejte pozor na to, aby se dovnitř přístroje nedostala voda nebo jiná kapalina. Toto by mohlo způsobit vnitřní zkrat v přístroji. Toto se rovněž týká síťového napájecího zdroje. Nevystavujte tento přístroj prachu, silným vibracím (otřesům), příliš nízkým nebo příliš vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření). Neprovádějte instalaci tohoto terminálu v blízkosti topných těles (radiátorů) a v blízkosti jiných elektrických přístrojů. Dodržujte bezpečnostní předpisy a návody k obsluze přístrojů, které k tomuto terminálu (adaptéru) připojíte. Dejte při pokládání propojovacích kabelů mezi přístroji pozor na to, aby o ně nemohl nikdo zakopnout. Nezapínejte tento terminál (nepřipojujte jej k síťovému napájení) nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti). K napájení tohoto přístroje smíte použít pouze k němu přiložený síťový napájecí zdroj. Tento terminál (adaptér) nevyžaduje kromě příležitostného čištění žádnou údržbu. Nečistěte tento adaptér chemickými čistícími prostředky (ředidly barev a laků). K čištění přístroje používejte pouze čistý, mírně vodou navlhčený hadřík bez žmolků a chloupků. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento terminálový přepínací adaptér používat a v tomto návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 4. Součásti telefonního přepínacího terminálu 1 Zdířka k připojení záznamníku telefonních hovorů 2 Zdířka k připojení telefonního přístroje 3 Zdířka k připojení faxového přístroje nebo modemu 4 Zdířka k připojení konektoru kabelu síťového napájecího zdroje 5 Zdířka k připojení telefonního kabelu od telefonní účastnické přípojky 3 4

3 5. Instalace 5. 1 Montáž telefonního terminálu Vyvrtejte do stěny vhodným vrtákem dva otvory hluboké asi 30 mm, o průměru 6 mm ve vzdálenosti 110 mm od sebe. Dejte pozor na to, aby se v místě vyvrtání otvorů pod omítkou, dřeveným nebo kovovým obkladem nenacházela ve stěně žádná elektrická vedení nebo plynová či vodovodní potrubí. Zastrčte do vyvrtaných otvorů vhodné hmoždinky ( 6 mm) a zašroubujte do nich šroubky nebo vruty s průměrem dříku 4 mm. Hlavičky šroubků (vrutů) nechte vyčnívat asi 3 až 5 mm od stěny. Zapojte na spodní straně terminálu do příslušné zdířky (LINE) konektor telefonního kabelu a druhý konektor tohoto kabelu zapojte do zdířky telefonní účastnické přípojky, která je označena písmenem F viz vyobrazení uvedené v předchozí kapitole 4. Součásti telefonního přepínacího terminálu a následující vyobrazení. Do levé zdířky na přepínacím terminálu, která je označena symbolem magnetofonového pásku, zapojte záznamník telefonních hovorů. Do prostřední zdířky na přepínacím terminálu, která je označena symbolem Tel, zapojte telefonní přístroj nebo ovládací jednotku (vysílač) bezdrátového telefonu. Do pravé zdířky na přepínacím terminálu, která je označena symbolem Fax, zapojte faxový přístroj nebo modem. Poznámka: Do prostřední zdířky na terminálu, která je označena symbolem Tel, můžete kromě normálního telefonního přístroje zapojit přípojku pobočkové ústředny. Použití tohoto terminálu v zapojení s pobočkovou (vedlejší) ústřednou má určité nevýhody. Výhybka pro fax, která přesměruje volání okamžitě na faxový přístroj, toto volání okamžitě přijímá (základní nastavení) a z tohoto důvodu bude zvonit i telefonní přístroj připojený k tomuto terminálu. Pokud budete tento terminál používat v zapojení s pobočkovou (vedlejší) ústřednou, pak dejte pozor na počet vyzváněcích tónů viz kapitola 8. Naprogramování telefonního terminálu a její odstavec 8.2 Naprogramování počtu vyzváněcích tónu před uskutečněním spojení. V žádném případě nepřipojujte paralelně (současně) k účastnické přípojce veřejné telefonní sítě žádné další telefonní přístroje nebo jiná podobná telekomunikační zařízení. Totéž platí i pro přípojky na terminálu. 6. Otestování správné funkce telefonního terminálu Zapojte na spodní straně terminálu do příslušné zdířky konektor kabelu síťového napájecího zdroje. Tento zdroj zatím nezapojujte do síťové zásuvky. Nyní zavěste terminál otvory na jeho zadní straně na hlavičky šroubků (vrutů). Zajistěte, aby byly síťový napájecí zdroj terminálu a síťová zásuvka snadno dostupné (abyste mohli tento zdroj v případě nebezpečí vytáhnout ze síťové zásuvky). Toto je důležité též z následujícího důvodu: Tento terminál není vybaven žádným vypínačem, kterým byste jej mohli vypnout. Úplné odpojení terminálu od síťového napájení provedete pouze vytažením síťového napájecího zdroje ze síťové zásuvky. Tento zdroj a terminál v pohotovostním režimu odebírají sice velmi nízký proud (4 W), ale v případě nepřítomnosti a nebudete-li tento terminál používat, se vyplatí odpojit vždy terminál od síťového napájení Připojení telefonních přístrojů k terminálu 1 Nezapojujte síťový napájecí zdroj do síťové zásuvky. Do prostřední zdířky na terminálu, která je označena symbolem Tel, zapojte telefonní přístroj. Zvedněte telefonní sluchátko. V telefonním sluchátku byste měli uslyšet oznamovací tón telefonní ústředny. 2 Nezapojujte síťový napájecí zdroj do síťové zásuvky. Do pravé zdířky na terminálu, která je označena symbolem Fax, zapojte faxový přístroj. Zvedněte sluchátko telefonního přístroje. V telefonním sluchátku byste měli uslyšet oznamovací tón telefonní ústředny. Zkontrolujte, zda je možné odeslat faxovou zprávu. 3 Nezapojujte síťový napájecí zdroj do síťové zásuvky. Do levé zdířky na terminálu, která je označena symbolem magnetofonového pásku, zapojte záznamník telefonních hovorů. Zvedněte sluchátko telefonního přístroje. V telefonním sluchátku byste měli uslyšet oznamovací tón telefonní ústředny. 4 Zapojujte síťový napájecí zdroj do síťové zásuvky.. Zvedněte sluchátko telefonního přístroje. V telefonním sluchátku byste měli uslyšet oznamovací tón telefonní ústředny. Zkontrolujte, zda je možné odeslat faxovou zprávu. Proběhnou-li všechny tyto testy úspěšně, pak jste provedli správnou instalaci telefonního terminálu. Jestliže zjistíte nějaké nesrovnalosti, zkontrolujte všechna propojení a přečtěte si kapitolu 11. Případné závady a jejich odstranění. 7. Základní nastavení telefonního terminálu 7. 1 Příchozí telefonní hovory V základním nastavení telefonního přepínacího terminálu jsou příchozí telefonní hovory signalizovány 10 vyzváněcími tóny na výstupu pro telefonní přístroj a záznamník telefonních hovorů. Volající účastník uslyší ve sluchátku svého telefonního přístroje normální vyzváněcí tón a po uplynutí zkušební fáze oznamovací tón, který vyšle do telefonní sítě přepínací terminál. V základním nastavení telefonního přepínacího terminálu jsou příchozí telefonní hovory okamžitě přijímány. To znamená, že jsou volajícímu okamžitě po přepnutí terminálu na faxovou výhybku účtovány telefonní poplatky viz kapitola 8. Naprogramování telefonního terminálu a její odstavec 8.2 Naprogramování počtu vyzváněcích tónu před uskutečněním spojení. 5 6

4 Z tohoto terminálu vysílané oznamovací tóny se značně odlišují od oznamovacích tónů vysílaných provozovatelem telefonní sítě, neboť volající musí poznat, že byl spojen s telefonním přístrojem (faxem), aby věděl, že jsou mu po tomto spojení účtovány telefonní poplatky. Nebude-li příchozí hovor přijat telefonním přístrojem nebo záznamníkem telefonních hovorů, přeruší v základním nastavení tento přepínací terminál po zaznění desátého oznamovacího tónu telefonní spojení s volajícím účastníkem Příchozí faxová volání Externí faxové přístroje vysílající volací tón CNG Tento přepínací terminál okamžitě rozpozná signál volání (volací tón) CNG (Calling) z faxového přístroje a povede přepnutí příchozího volání automaticky na faxový přístroj bez vyzvánění telefonního přístroje. Externí faxové přístroje, které nevysílají volací tón CNG V tomto případě, protože chybí signál CNG, bude příchozí faxové volání signalizováno vyzváněním telefonního přístroje. Budete-li chtít přijmout faxovou zprávu, pak stiskněte na faxovém přístroji tlačítko přijmu faxové zprávy (START). Způsob (možnost) provolby volajícího na jeho faxovém přístroji bez signálu CNG Jestliže Vám bude chtít někdo zaslat faxovou zprávu a jeho faxový přístroj nevysílá signál (volací tón) CNG, pak sdělte volajícímu, aby v tomto případě postupoval následujícím způsobem: Volající musí mezi prvním a druhým vyzváněcím tónem vytočit číslo 22. Zadání tohoto číselného kódu způsobí automatické přepnutí příchozího faxového volání na Váš faxový přístroj bez vyzvánění telefonního přístroje Odchozí telefonní hovory Tato volání provedete normálním běžným způsobem vytočením (vyťukáním) telefonního čísla. Jestliže uslyšíte interní oznamovací tón (trvale znějící vysoký tón), pak je linka obsazena faxovým přístrojem volaného. V tomto případě počkejte, dokud nedojde u uvolnění telefonní linky Odchozí faxová volání Váš faxový přístroj je vybaven voličem telefonních čísel V tomto případě postupujte podle návodu k obsluze faxového přístroje. Váš faxový přístroj není vybaven voličem telefonních čísel V tomto případě zvedněte sluchátko telefonního přístroje, vytočte (vyťukejte) telefonní číslo na telefonním přístroji a vložte dokument, který chcete odeslat, do faxového přístroje. Jakmile dojde k navázání spojení, stiskněte na faxovém přístroji tlačítko k odeslání dokumentu (START). Nyní můžete zavěsit sluchátko telefonního přístroje. Odeslání dokumentu (faxu) po telefonickém sdělení (během odchozího hovoru) Po vytočení (vyťukání) telefonního čísla a po navázání spojení sdělte svému partnerovi, že mu chcete odeslat fax. Jakmile bude faxový přístroj Vašeho partnera připraven k příjmu faxové zprávy, stiskněte na svém faxovém přístroji tlačítko k odeslání dokumentu (START) a zavěste sluchátko telefonního přístroje. 8. Naprogramování telefonního terminálu 8. 1 Přepnutí terminálu do režimu jeho naprogramování 1. Zapojte do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz) zástrčku síťového napájecí zdroje. Zvedněte sluchátko telefonního přístroje. 2. Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s nulou 0, poté tlačítko s velkým písmenem R a nakonec tlačítko s křížkem #. 3. Zavěste na krátkou dobu telefonní sluchátko a znovu jej zvedněte. Ve sluchátku telefonního přístroje nyní uslyšíte jako potvrzení přepnutí terminálu do režimu jeho naprogramování programovací tón viz kapitola 9. Vyzváněcí a upozorňovací tóny Naprogramování počtu vyzváněcích tónu před uskutečněním spojení V základním nastavení telefonního přepínacího terminálu jsou příchozí telefonní hovory okamžitě přijímány. To znamená, že jsou volajícímu okamžitě po přepnutí terminálu na faxovou výhybku účtovány telefonní poplatky. Toto odpovídá zvednutí telefonního sluchátka (příjmu telefonního hovoru). Aby volající v případě Vaší nepřítomnosti nemusel platit zbytečně telefonní poplatky, může volající po zaznění určitého počtu vyzváněcích tónů (0 až 9) přerušit telefonní spojení (zavěstit telefonní sluchátko). V tomto případě neuskuteční terminál žádné spojení, za které by musel volající platit telefonní poplatky. Toto naprogramování provedete následujícím způsobem: 0 = žádné vyzvánění, vypnutí této funkce (základní nastavení) 1 = 1 vyzvánění 9 = 9 vyzvánění 8. 3 Naprogramování počtu vyzváněcích tónů na výstupu pro fax V základním nastavení tohoto telefonního přepínacího terminálu jsou příchozí faxová volání signalizována 6 vyzváněcími tóny. Pokud faxový přístroj připojený k terminálu nepřijme po odeznění těchto 6 tónů faxové volání, dojde k ukončení (přerušení) telefonního spojení. Tento počet faxových vyzvánění (2 až 18) můžete naprogramovat následujícím způsobem: 1 = 2 vyzvánění 2 = 4 vyzvánění 3 = 6 vyzvánění (základní nastavení) 9 = 18 vyzvánění 8. 4 Počet vyzváněcích tónů na výstupu pro telefon a záznamník telefonních hovorů V základním nastavení tohoto telefonního přepínacího terminálu jsou příchozí hovory signalizovány 10 vyzváněcími tóny. To znamená, že i když volající zavěsí sluchátko na svém telefonním přístroji, může Váš telefonní přístroj zvonit dále. Terminál v tomto případě nerozezná, že volající předčasně zavěsil na svém telefonním přístroji sluchátko, aniž by s Vámi hovořil. Pokud nepřijmete nebo záznamník telefonních hovorů nepřijme po odeznění těchto 10 tónů hovor, dojde k ukončení (přerušení) telefonního spojení. Volající uslyší v tomto případě ve sluchátku svého telefonu obsazovací tón (viz též odstavec Přímé přesměrování příchozího telefonního hovoru na faxový přístroj ). Abyste příliš zbytečně nezatěžovali svoji linku, můžete naprogramovat počet těchto vyzváněcích tónů (2 až 18) následujícím způsobem: 1 = 2 vyzvánění 2 = 4 vyzvánění 5 = 10 vyzvánění (základní nastavení) 9 = 18 vyzvánění Nezadávejte příliš nízký počet těchto vyzváněcích tónů, neboť je tato funkce aktivní i v tom případě, když volající neukončí telefonní hovor předčasným zavěšením telefonního sluchátka. 7 8

5 8. 5 Šířka frekvenčního pásma pro rozeznání faxového spojení Většina faxových přístrojů vysílá před uskutečněním přenosu dat zvláštní identifikační signál volání (volací tón) CNG (Calling). Tento terminál tento signál rozezná a provede přesměrování faxového volání na faxový výstup Fax. V základním nastavení terminálu se může tento signál CNG lišit od normovaného signálu s frekvencí 1100 Hz o ± 10 % (1000 až 1200 Hz). Budete-li mít problémy s rozeznáním faxového spojení, pak proveďte změnu šířky frekvenčního pásma podle následujících kritérií: a) Faxová volání jsou automaticky přepínána (přesměrována) na faxový přístroj: V tomto případě šířku frekvenčního pásma zmenšete. b) Faxová volání jsou přijímána telefonním přístrojem nebo záznamníkem telefonních hovorů místo faxovým přístrojem: V tomto případě šířku frekvenčního pásma zvětšete. Šířku frekvenčního pásma můžete naprogramovat následujícím způsobem: Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí a poté zadejte nebo nebo. 2 = Menší šířka frekvenčního pásma, cca ± 5 % 3 = Standardní šířka frekvenčního pásma, cca ± 10 % (základní nastavení) 4 = Větší šířka frekvenčního pásma, cca ± 15 % Zjistíte-li po provedení změny šířky frekvenčního pásma, že jsou nadále přijímána faxová volání telefonním přístrojem nebo záznamníkem telefonních hovorů místo faxovým přístrojem, pak zřejmě faxový přístroj Vašeho partnera nevysílá signál CNG. Viz kapitola 7. Základní nastavení telefonního terminálu, její odstavec 7. 2 Příchozí faxová volání, pododstavec Externí faxové přístroje, které nevysílají volací tón CNG a Způsob (možnost) provolby volajícího na jeho faxovém přístroji bez signálu CNG Provozní režimy telefonního terminálu a) Režim přepínání faxový modem telefonní přístroj Základní nastavení terminálu. V tomto režimu rozezná tento terminál faxové signály CNG a provede automatické přepnutí příchozího volání na faxový přístroj (na výstup Fax ). Kromě toho rozená tento terminál rovněž volání uskutečněná pomocí modemu. b) Režim přepínání modem telefonní přístroj Jakmile zaregistruje tento terminál volací signál modemu (1300 Hz), přesměruje příchozí volání na svůj faxový výstup Fax. c) Režim přepínání faxový přístroj telefonní přístroj V tomto provozním režimu zkontroluje terminál, zde se jedná o faxové volání. Pokud ano, pak přesměruje terminál příchozí volání na svůj faxový výstup Fax. Tyto provozní režimy terminálu můžete naprogramovat následujícím způsobem: Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí a poté zadejte nebo nebo. 5 = režim přepínání faxový přístroj telefonní přístroj 6 = režim přepínání modem telefonní přístroj 7 = režim přepínání faxový modem telefonní přístroj (základní nastavení) 8. 7 Přesměrování volání přes záznamník telefonních hovorů k faxovému přístroji V některých případech může být pro Vás užitečná následující funkce: Záznamník telefonních hovorů bude přijímat všechna příchozí volání, která poté přesměruje na faxový přístroj. Toto může být důležité z toho důvodu, že tím poskytnete během své nepřítomnosti volajícímu možnost, aby Vám na záznamníku telefonních hovorů zanechal hlasovou zprávu a poté Vám odeslal faxovou zprávu. V tomto případě je též možné, aby Vám volající odeslal přímo faxovou zprávu, aniž by namluvil do záznamníku telefonních hovorů jakékoliv sdělení. Tento terminál by měl poznat, po kolika vyzváněcích tónech příjme záznamník telefonních hovorů příchozí volání. 9 Příklad: Záznamník telefonních hovorů má přijmout příchozí volání (hovor) po zaznění 7 vyzváněcích tónů. Podle odstavce 8. 2 Naprogramování počtu vyzváněcích tónu před uskutečněním spojení jste naprogramovali zaznění 4 vyzváněcích tónů před uskutečněním automatického spojení. Nyní můžete naprogramovat podle tohoto odstavce další 3 vyzváněcí tóny. Důležité upozornění (viz výše uvedený příklad): Naprogramujte podle návodu k obsluze záznamníku telefonních hovorů, aby tento záznamník přijímal příchozí telefonní hovory po zaznění 7 vyzváněcích tónů. K přesměrování volání přes záznamník telefonních hovorů k faxovému přístroji po určitém počtu vyzvánění (0 až 9) můžete naprogramovat následujícím způsobem: 0 = žádné vyzvánění, vypnutí této funkce (základní nastavení) 1 = 1 vyzvánění, 9 = 9 vyzvánění Tyto vyzváněcí tóny budou odpočítávány až po navázání telefonního spojení mezi terminálem a volajícím. Dejte prosím pozor na souvislost s vyzváněcími tóny, jejichž počet jste naprogramovali podle odstavce 8. 2 Naprogramování počtu vyzváněcích tónu před uskutečněním spojení Naprogramování doby trvání rozpoznání faxového volání Tento terminál zkontroluje při příjmu příchozího telefonního volání, zda se jedná o normální telefonní hovor nebo o faxové volání. Volající uslyší po vytočení telefonního čísla nejprve oznamovací tón provozovatele telefonní sítě. Toto prvotní vyzvánění není signalizováno na přístrojích, které jsou připojeny k terminálu. Po uplynutí krátké doby se terminál spojí s telefonní ústřednou a provede čtyřsekundovou kontrolu (základní nastavení terminálu), zda se jedná o faxové volání (nebo o modem či faxový modem). Po provedení této kontroly přepne terminál příchozí volání k příslušnému, k terminálu připojenému přístroji. Nyní uslyší volající ve sluchátku svého telefonního přístroje oznamovací tón vyslaný terminálem. Kromě toho začne nyní vyzvánět též příslušný, k terminálu připojený přístroj. Zvednete-li během této zkušební fáze sluchátko na svém telefonu, uslyšíte v něm interní oznamovací tón (trvale znějící vysoký tón). Tuto dobu trvání kontroly (zkušební fáze), tedy doby od příjmu volání až k zaznění prvního oznamovacího tónu, který vyšle terminál, můžete naprogramovat v rozsahu od 1 až do 9 sekund následujícím způsobem: Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí a poté zadejte počet sekund až. 1 = 1 sekunda, 4 = 4 sekundy (základní nastavení), 9 = 9 sekund Některé faxové přístroje nevysílají okamžitě signál volání (volací tón) CNG (Calling). Z tohoto důvodu nezadávejte příliš krátkou dobu trvání této zkušební fáze Aktivace nebo deaktivace přídavných (doplňujících) funkcí Tyto doplňující funkce (po provedení jejich aktivace) se zapínají stisknutím tlačítka s velkým písmenem R a následným stisknutím některého tlačítka s číslicí nebo tlačítka s hvězdičkou * na klávesnici telefonního přístroje (faxového přístroje) během telefonního volání. Aktivaci nebo deaktivaci přídavných (doplňujících) funkcí provedete následujícím způsobem: Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí a poté stiskněte nebo. 0 = deaktivace přídavných (doplňujících) funkcí (základní nastavení) 1 = aktivace přídavných (doplňujících) funkcí 10

6 Přehled přídavných (doplňujících) funkcí Přepnutí telefonního hovoru na faxový přístroj Po zadání (vyťukání) této kombinace (tohoto kódu) během telefonování přepnete příchozí hovor na faxový výstup terminálu Fax. Po vyťukání této kombinace zavěste sluchátko telefonního přístroje. Režim provozu na pobočkové ústředně Po zadání (vyťukání) této kombinace (tohoto kódu) během telefonování provedete dočasnou deaktivaci přídavných (doplňujících) funkcí. Na pobočkové ústředně musíte zvolit tento kód před zadáním kombinace kódů funkcí pobočkové ústředny (např. přesměrování hovoru atd.). Režim provozu jako vedlejší zařízení Po zadání (vyťukání) této kombinace (tohoto kódu) zapnete funkci flash (cca 130 ms). Zadání tohoto kódu způsobí vyslání obslužného nebo programovacího kódu do hlavního zařízení. Aktivace zvláštních funkcí Hook-Flash *** *** Tyto zvláštní funkce Hook-Flash (170 až 310 ms) musejí být provozovatelem telefonní sítě umožněny (jinak je nebudete moci použít). Jedná se například o následující funkce: Zpětná spojení (zpětné dotazy, podržení spojení). Přepínání telefonních hovorů mezi 2 aktuálními spojeními (makléřství, zprostředkování obchodu). Konferenční volání tří účastníků. Přesměrování telefonních hovorů na jiná telefonní čísla. Funkce opakování vytočení telefonního čísla při jeho obsazení. Aktivace nebo deaktivace funkce čekajícího hovoru (odmítnutí čekajícího hovoru). Dočasné zablokování odeslání Vašeho telefonního čísla volanému. Funkce CLIP (Calling Line Identification Presentation), která umožňuje zobrazit na displeji připojeného telefonního přístroje telefonní čísla volajících účastníků nebo též v některých případech textové zprávy SMS z mobilních telefonů nebo z osobních počítačů (pokud bude ovšem Váš telefonní přístroj touto funkcí vybaven) Přímé přesměrování příchozího telefonního hovoru na faxový přístroj V základním nastavení terminálu dochází u všech příchozích telefonních hovorů, které nepřijmete telefonním přístrojem nebo které nepřijme záznamník telefonních hovorů, po zaznění počtu zadaných vyzváněcích tónů k přerušení (ukončení) telefonního spojení. Volající uslyší ve sluchátku svého telefonního přístroje obsazovací tón (viz odstavec 8. 4 Počet vyzváněcích tónů na výstupu pro telefon a záznamník telefonních hovorů ). Budete-li dostávat často faxové zprávy z faxových přístrojů, které nevysílají signál volání (volací tón) CNG (Calling), pak můžete provedením tohoto naprogramování zajistit bezproblémový příjem faxových zpráv. Toto provedete následujícím způsobem: Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí a poté stiskněte nebo. 0 = deaktivace funkce přímého přesměrování příchozího volání na fax (základní nastavení) 1 = aktivace funkce přímého přesměrování příchozího volání na fax Kombinace číslic 8 0 vypne kromě funkce přímého přesměrování příchozího telefonního volání na faxový přístroj rovněž funkci automatického snížení počtu vyzváněcích tónů (viz následující odstavec Automatické snížení počtu vyzváněcích tónů ) Automatické snížení počtu vyzváněcích tónů Provedete-li aktivaci (naprogramování) funkce automatického snížení počtu vyzváněcích tónů v době své nepřítomnosti (například v noci), bude poté tento přepínací terminál reagovat následujícím způsobem: Jestliže nepřijmete telefonní hovor, pak při dalším volání po zaznění dvou vyzváněcích tónů z telefonního přístroje dojde k automatickému ukončení (přerušení) telefonního spojení. Budete-li si přát, aby bylo příchozí telefonní volání po zaznění dvou vyzváněcích tónů z telefonního přístroje přímo přesměrováno na faxový přístroj, pak proveďte aktivaci této funkce (viz odstavec Přímé přesměrování příchozího telefonního hovoru na faxový přístroj ). Tato funkce snížení počtu vyzváněcích tónů bude dočasně přerušena, jestliže na telefonním přístroji zvednete sluchátko. Jestliže poté opět nepřijmete telefonní volání, dojde k opětovné aktivaci této funkce. Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí a poté stiskněte nebo. 0 = deaktivace funkce automatického snížení počtu vyzváněcích tónů jakož i funkce přímého přesměrování příchozího volání na fax (základní nastavení) 2 = aktivace funkce automatického snížení počtu vyzváněcích tónů (2 vyzváněcí tóny) Kombinace číslic 8 0 vypne kromě funkce automatického snížení počtu vyzváněcích tónů rovněž funkci přímého přesměrování příchozího telefonního volání na faxový přístroj (viz předchozí odstavec Přímé přesměrování příchozího telefonního hovoru na faxový přístroj ) Zpětné nastavení terminálu na základní parametry Nebude-li terminál správně fungovat, můžete provést jeho zpětné nastavení na základní parametry. Po této akci budou všechna naprogramování terminálu, která jste předtím provedli, vymazána z vnitřní paměti terminálu. Pokud budete chtít, budete moci terminál výše uvedenými způsoby opět naprogramovat. Zpětné nastavení terminálu na základní parametry provedete následujícím způsobem: Stiskněte na telefonním přístroji tlačítko s číslicí. Po stisknutí tlačítka s číslicí 9 uslyšíte z telefonního sluchátka místo programovacího tónu dlouze znějící potvrzovací tón (dlouhý a krátký) a poté opět programovací tón (krátký, krátký, krátký, pauza, krátký, krátký, krátký, pauza,...). 9. Vyzváněcí a upozorňovací tóny 10. Technické údaje Napájení terminálu: Příkon: Napětí signálu: Interní sekvence volání: Napětí telefonní přípojky: Druh telefonních přístrojů: Vnitřní paměť terminálu: Provozní teplota: 0 C až 40 C Rozměry terminálu (Š x V x H): 128 x 119 x 29 mm Tón po zvednutí sluchátka Trvale znějící vysoký interní vyzváněcí tón. Programovací tón Viz kapitola 8. Naprogramování telefonního terminálu a odstavec 8. 1 Přepnutí terminálu do režimu jeho naprogramování. Dlouhý potvrzovací a poté programovací tón Potvrzení správného zadání druhé číslice v režimu naprogramování terminálu a připravenost provést další zadání. Síťový napájecí zdroj 230 V AC ± 10 % / Hz Pohotovostní režim: 4 W, provoz: 8 W 42 V ef / 50 Hz 1 sekunda volání, 4 sekundy pauza 24 V 60 V Přístroje s tlačítkovou kmitočtovou volbou V případě výpadku napájení zůstanou všechna provedená naprogramování terminálu zachována. 12

7 11. Případné závady a jejich odstranění Telefonní přístroje mohou být rušeny proudovými impulsy v síti, které vyvolávají jiné elektrické přístroje (například kopírky, laserové tiskárny, elektrické psací stroje, klimatizační zařízení, ventilátory, vysavače prachu, ledničky nebo chladničky atd.). Z tohoto důvodu nezapojujte síťový napájecí zdroj terminálu do síťových zásuvek, které se nacházejí v blízkosti zásuvek, které napájejí výše uvedené elektrické spotřebiče. Nejlepší řešením k napájení tohoto terminálu je instalace vlastního (samostatného) proudového okruhu. V tomto případě neovlivní případné zkraty v jiných zásuvkách (elektrických spotřebičů) správnou funkci terminálu. K zamezení přepětí (například při bouřce) Vám doporučujeme použít vhodnou ochranu proti napěťovým špičkám v rozvodné síti. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/10/

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/03 Obj. č.: 35 07 08 Tento praktický přepínací pult A/V Control Centre AV-signálů se 3 vstupy SCART s 1 vstupem/výstupem SCART (připojení televizoru, videorekordéru), s 1 výstupem

Více

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5 Obsah Strana 1. Úvod...1 Laserový měřič vzdáleností LDM 70 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje...3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky...4 4. Důležité informace k provádění měření...4

Více

Teploměr a vlhkoměr MS-10

Teploměr a vlhkoměr MS-10 Teploměr a vlhkoměr MS-10 Obj. č.: 10 08 41 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru MS-10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4 Obsah Strana Digitální měřič vlhkosti stavebních materiálů testo 616 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru)...1 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi...3 3. Součásti měřícího

Více

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6 Obsah Strana 1. Úvod... 3 Laserový měřič vzdáleností LDM 30 P 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje... 3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky... 4 4. Důležité informace k provádění měření...

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky Popis výrobku RC UFO představuje již sestavený model létajícího objektu, který je možné řídit na dálku, pomocí dálkového ovládaní. K stoupání do výšky se využívají 2 protilehlé rotory. Další menší motor

Více

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži Vyhřívání autosedaček Magic Heat Vlastnosti Tyto podložky Vás příjemně zahřejí, uvolní bederní část Vaší páteře nebo Vašeho spolujezdce. Kromě toho ochrání i originální čalounění (potahy) sedadla ve voze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 03 39 Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino - sice s malými kompaktními rozměry, avšak s úžasným výkonem v provedení technologie Downfire,

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Obj. č.: 51 19 19 NÁVOD K OBSLUZE. Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410

Obj. č.: 51 19 19 NÁVOD K OBSLUZE. Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410 NÁVOD K OBSLUZE Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410 Obj. č.: 51 19 19 1. Úvod Verze 05/10 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni,

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA CT LINE 2 6 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití nabíječky... 3 Automatická nabíječka autobaterií 2 + 4 A Obj. č.: 84 18 57 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 3. Důležitá upozornění

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj č: 67 00 34 Perfektně rozdrcený led toto dokážete pomocí tohoto přístroje pouhým stisknutím knoflíku A pokud nebudete právě míchat

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 Obj. č.: 35 01 44 Perfektní provedení zesilovače za velmi nízkou cenu. Tento malý HiFi-zesilovač s dřevěnými boky, s kovovým předním panelem a s pozlacenými symetricky uspořádanými

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 481 22 18 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 4 5. Vložení (výměna) baterií... 4 A) Meteorologická stanice... 4

Více

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup WiFi couvací kamery. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezsáčkový vysavač M 5036-4. Obj. č.: 82 81 35. Popis a ovládací prvky. Obr. č. 1

Bezsáčkový vysavač M 5036-4. Obj. č.: 82 81 35. Popis a ovládací prvky. Obr. č. 1 Popis a ovládací prvky Obr. č. 1 Bezsáčkový vysavač M 5036-4 Obj. č.: 82 81 35 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezsáčkového vysavače Dirt Devil M 5036-4. Tento návod k obsluze

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

USP je připojená k zajištěné zásuvce která je umístěná mezi běžným domovním rozvodem elektrického proudu a spotřebiči, které mají být chráněny.

USP je připojená k zajištěné zásuvce která je umístěná mezi běžným domovním rozvodem elektrického proudu a spotřebiči, které mají být chráněny. Popis systému PROTECT HOME je záložní zdroj napájení (UPS) pro klíčové elektrické spotřebiče, jako jsou osobní počítače (PC) nebo podobné zařízení. Skládá se z: Záložní zdroj napájení UPS PROTECT HOME

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 48 17 17 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy akumulátorového holícího strojku a malého rádia VKV (88 108 MHz) se snadnou obsluhou (s automatickým

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Telefonní záznamník Beetel 1000. Obj. č.: 92 29 17. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky

Telefonní záznamník Beetel 1000. Obj. č.: 92 29 17. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky Popis a ovládací prvky Telefonní záznamník Beetel 1000 Obj. č.: 92 29 17 1. Nastavení max. délky hovoru 2. Přepínač příjmu hovoru 3. Zdířka pro připojení napájecího adaptéru 4. Přípojka telefonní linky

Více

Bezdrátové poplachové zařízení ML (433MHz) Obj. č.: 75 13 64

Bezdrátové poplachové zařízení ML (433MHz) Obj. č.: 75 13 64 Bezdrátové poplachové zařízení ML (433MHz) Obj. č.: 75 13 64 1. Úvod a účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší sady bezdrátového poplachového (zabezpečovacího)

Více

Stolní kalkulačka s tiskem EL 1750 PIII. Obj. č.: 77 58 53. Provozní prvky

Stolní kalkulačka s tiskem EL 1750 PIII. Obj. č.: 77 58 53. Provozní prvky Nastavení data a času Příklad: Chceme nastavit datum 5. září 2004 a čas 5:38. Kalkulačka používá 2 hodinový časový formát, ve kterém se první polovina dne označuje písmeny a. m. a druhá polovina dne písmeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 88 21 75. Skener diapozitivů, filmů a fotografií Combo Scanner PS970. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 88 21 75. Skener diapozitivů, filmů a fotografií Combo Scanner PS970. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Skener diapozitivů, filmů a fotografií Combo Scanner PS970 Obj. č.: 88 21 75 1. Úvod a účel použití přístroje Vážení zákazníci, děkujeme Vám za vaši důvěru a za nákup tohoto skeneru diapozitivů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A8. Tento soubor je chráněn autorskými právy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A8. Tento soubor je chráněn autorskými právy UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE Indikátor A8 Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A8 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

Měřič vibrací VBM-100. Obj. č.: 10 13 68. 2. Rozsah dodávky

Měřič vibrací VBM-100. Obj. č.: 10 13 68. 2. Rozsah dodávky Měřič vibrací VBM-100 Obj. č.: 10 13 68 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup měřiče vibrací VBM-100. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje

Více

Základní stanice (přijímač)

Základní stanice (přijímač) Rozsah dodávky Meteostanice (základní stanice) Venkovní senzor (výr. číslo 30.3205) Návod k obsluze Bezdrátová meteostanice Slim Touch Popis a ovládací prvky Obj. č.: 108 24 06 Obj. č.: 108 24 05 Základní

Více

Digitální luxmetr LX-1108. Obj. č.: 12 18 85. Obsah Strana 1. Úvod... 1. 1. Úvod

Digitální luxmetr LX-1108. Obj. č.: 12 18 85. Obsah Strana 1. Úvod... 1. 1. Úvod Digitální luxmetr LX-1108 1. Úvod Obj. č.: 12 18 85 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního luxmetru LX-1108 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K Obj. č.: 12 14 88 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 1 Interaktivní tlačítka umožňují vybrat funkci zobrazenou nad tlačítky na displeji telefonu. Funkce které se zobrazují jsou: Zvol (výběr položky v menu přístroje)

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 480 57 42. Verze 04/03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 480 57 42. Verze 04/03 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana ÚVOD... 2 ÚČEL POUŽITÍ ČÍSELNÉHO KÓDOVÉHO ZÁMKU... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE KÓDOVÉHO ZÁMKU... 4 Obj. č.: 480 57 42 Verze 04/03 Osvědčená metoda kontroly přístupu

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list CS 3115 CD 1 OPUS Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte

Více

Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto broţuru je třeba uchovat k nahlédnutí, kdykoliv bude potřeba.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

Obsah. Verze 04/09. 1. Úvod + účel použití přístroje...1. 6. Umístění přehrávače...9 7. Připojení přehrávače k zesilovači (k mixážnímu pultu)...

Obsah. Verze 04/09. 1. Úvod + účel použití přístroje...1. 6. Umístění přehrávače...9 7. Připojení přehrávače k zesilovači (k mixážnímu pultu)... NÁVOD K OBSLUZE CD (MP3) přehrávač DJ-1500 Obj. č.: 30 43 07 1. Úvod + účel použití přístroje Verze 04/09 Obsah Strana 1. Úvod + účel použití přístroje...1 2. Rozsah dodávky...2 3. Bezpečnostní předpisy...3

Více

Číslo modelu CH-20B1

Číslo modelu CH-20B1 NÁVOD K OBSLUZE Číslo modelu CH-20B1 Děkujeme, že jste si vybrali tento kompaktní indukční vařič. Před použitím si prosím pozorně pročtěte návod k obsluze a uschovejte ho pro pozdější použití. MANUAL_CH-20B1_02.indd

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více