RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE"

Transkript

1 Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Rámcová smlouva ) 1. SMLUVNÍ STRANY Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 jednající: PhDr. Karel Vít, Ph.D., pov. zast. ředitele odboru ostatních fondů EU IČ: bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1 číslo účtu: /0710 ID datové schránky: sc9aavg (dále jen Objednatel ) a Firma se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku jednající: IČ: DIČ: Bankovní spojení: číslo účtu: ID datové schránky: (dále jen Poskytovatel )

2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1 Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona podle zásad 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a s Příručkou pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6A a 6B IOP: Technická pomoc, pod názvem Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 (dále jen veřejná zakázka ) Poskytovatel předložil v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nabídku ze dne.. (dále jen Nabídka ) a tato byla pro plnění veřejné zakázky v souladu se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Rámcové smlouvy. 2.2 Při výkladu obsahu této Rámcové smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Rámcové smlouvy, k účelu daného zadávacího řízení, k průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Rámcové smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak dotčena. 2.3 Tato Rámcová smlouva obsahuje způsob uzavírání jednotlivých dílčích smluv, podmínky provádění jednotlivých dílčích plnění ze strany Poskytovatele, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran související s realizací jednotlivých plnění na základě této Rámcové smlouvy. 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 3.1 Poskytovatel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek sjednaných na základě a způsobem stanoveným v této Rámcové smlouvě Objednateli poskytovat plnění spočívající ve zpracování odborných stanovisek k projektovým dokumentacím předkládaných žadateli o dotaci/ příjemci dotace (ve stupni, který by měl odpovídat dokumentaci splňující požadavky kladené na projektovou dokumentaci pro provádění stavby), a to dle aktuálních potřeb Objednatele. 3.2 Poskytovatel se zavazuje posoudit předloženou projektovou dokumentaci (dále jen PD ) včetně rozpočtu a výkazu výměr v následujícím rozsahu: a. celkové posouzení projektu stavby z hlediska toho, zda projekt stavby neobsahuje stavební, technologická, statická či jiná technická pochybení; b. kontrola výkazu výměr a použitých položek, kontrola shody výkazu výměr s grafickou a textovou částí PD; c. kontrola rozpočtu, jeho úplnosti, příp. rozporů s výkazem výměr a s grafickou částí PD, výše vedlejších rozpočtových nákladů, kompletační činnosti a posouzení výsledné ceny vzhledem k ceně na trhu obvyklé v době posuzování; d. kontrola souladu předložené PD se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami, dále vyhláškami provádějícími zákon o veřejných zakázkách, případně dalšími souvisejícími předpisy (zejména stavebními a hygienickými). 3.3 Na základě činností uvedených v odst. 3.2 této Rámcové smlouvy se Poskytovatel zavazuje řádně, včas a dle pokynů Objednatele zpracovat a poskytnout Objednateli ke každé předložené 2

3 PD Zprávu výsledné posouzení (dále jen Výsledná zpráva ), která musí obsahovat minimálně následující: a. kontrolní rozpočet zpracovaný Poskytovatelem (neplatí pro případy, kdy se zjištění Poskytovatele shodují s posuzovaným rozpočtem); b. odborné vyjádření Poskytovatele k předložené PD z hledisek uvedených v odst. 3.2 této Rámcové smlouvy, vyjádření Poskytovatele k výkazu výměr a rozpočtu, použitým postupům a materiálům, včetně závěrečného souhrnného výroku v kvalifikaci, a to níže uvedeným způsobem: vyhovující; vyžadující doplnění/úpravy (přesný výčet a závažnost nedostatků); nevyhovující. 3.4 Výslednou zprávu zhotovenou v souladu s odst. 3.3 této Rámcové smlouvy se Poskytovatel zavazuje předat Objednateli ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD ve formátu EXCEL a WORD, příp. v jiném vhodném formátu a 2 listinných vyhotoveních opatřených podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Poskytovatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy (blíže viz čl. 10 této Rámcové smlouvy). 3.5 Součástí plnění dle této Rámcové smlouvy jsou dále Objednatelem vyžádaná ověření nápravných opatření žadatelů o dotaci/příjemců dotace provedených v PD na základě vyjádření Poskytovatele uvedeného ve Výsledné zprávě. Výše uvedená ověření se Poskytovatel zavazuje provést formou písemného doplnění stanoviska Poskytovatele do textu Výsledné zprávy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání nezbytných podkladů Poskytovateli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. První dvě ověření nápravných opatření žadatelů o dotaci/příjemců dotace se Poskytovatel zavazuje zahrnout do ceny provedeného posouzení, resp. do ceny zpracování Výsledné zprávy, ke které se vztahují; každé případné další ověření PD se považuje za nové posouzení ve smyslu tohoto čl. Rámcové smlouvy. 4. SOUČINNOST 4.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Rámcové smlouvy. 4.2 Smluvní strany se zavazují plnit závazky vyplývající z této Rámcové smlouvy a z jednotlivých dílčích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení v úhradě jednotlivých peněžních závazků. 5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 5.1 Místem plnění dle této Rámcové smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Podskalská 19, Praha Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do , popřípadě do doby vyčerpání finančního limitu ve výši ,- Kč bez DPH, pokud tento finanční limit bude vyčerpán před uvedeným datem. K uvedenému datu musí být rovněž splněny veškeré závazky smluvních stran, včetně úhrady ceny za veškerá skutečně poskytnutá plnění. 3

4 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Objednatel se zavazuje za každé jednotlivé posouzení PD (dílčí akci) zaplatit Poskytovateli úplatu, a to maximálně do výše jednotkové ceny nabízené Poskytovatelem, tj. nabídkové ceny za 1 akci v odpovídající kategorii akcí dle následující tabulky: Kategorie akcí dle objemu stavebních (investičních) nákladů v Kč vč. DPH Nabídková cena za 1 akci v Kč bez DPH 1 Výše DPH v Kč Nabídková cena za 1 akci celkem v Kč vč. DPH nad 3 mil. - do 20 mil. nad 20 mil. - do 60 mil. nad 60 mil. - do 100 mil. nad 100 mil. - do 200 mil. nad 200 mil. 6.2 Nabídkové ceny za 1 akci v rámci jednotlivých kategorií akcí se považují za maximální a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy. 6.3 Do nabídkové ceny za 1 akci se Poskytovatel zavazuje zahrnout první dvě ověření nápravných opatření žadatelů o dotaci/příjemců dotace (blíže viz odst. 3.5 této Rámcové smlouvy). 6.4 Nabídkovou cenu za 1 akci je možné měnit pouze v případě změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to pouze o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH. 6.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 6.6 Úhrada ceny bude provedena dle této Rámcové smlouvy, resp. dle jednotlivých dílčích smluv za skutečně provedená dílčí plnění (dílčí akce), která budou Objednateli řádně a bez vad poskytnuta a jím převzata, a to na základě dílčích samostatných faktur daňových dokladů (dále jen faktura ) vystavených Poskytovatelem s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů od data doručení faktury na podatelnu do sídla Objednatele. 6.7 Poslední faktura v kalendářním roce musí být Objednateli doručena na podatelnu do sídla Objednatele nejpozději 15. prosince daného kalendářního roku. Bude-li faktura doručena po tomto termínu, bude splatnost faktury doručené Objednateli od 16. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna následujícího kalendářního roku posunuta na 1. březen následujícího kalendářního roku. 6.8 Uhrazením faktury se pro účely této Rámcové smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního či daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo projektu technické pomoci, identifikační číslo posuzovaného projektu v informačních systémech Ministerstva financí České republiky a název a číslo posuzovaného projektu v informačních systémech pro sledování dotací Evropské unie (uvedené údaje Objednatel sdělí Poskytovateli nejpozději při předání podkladů, jež jsou předmětem posouzení). Nedílnou součástí faktury musí být dále Objednatelem potvrzená dílčí objednávka. 1 Nabídková cena za 1 akci musí být totožná s nabídkovou cenou za 1 akci uvedenou Poskytovatelem v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) - Tabulka stanovení výše celkové nabídkové ceny. 4

5 6.9 Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, a to s uvedením konkrétních nedostatků. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura musí být opatřena novou lhůtou splatnosti, jež musí činit 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na podatelnu do sídla Objednatele Pokud se Poskytovatel dostane do prodlení s plněním jakékoli povinnosti dle této Rámcové smlouvy, případně pokud Objednatel vytkne vady plnění a vyzve Poskytovatele k přiměřené lhůtě k jejich odstranění, nebude Objednatel povinen platbu provést do doby, než Poskytovatel na své náklady zjedná nápravu Za den poskytnutí služby a den uskutečnění plnění se považuje den odevzdání Poskytovatelem zpracované Výsledné zprávy a její převzetí Objednatelem Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč. 7. SUBDODAVATELÉ 7.1 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele realizovat předmět plnění prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), pokud tato třetí osoba není uvedena v Nabídce Poskytovatele. Předchozí písemný souhlas Objednatele je rovněž nezbytný pro změnu subdodavatele, k jehož užití pro plnění předmětu této Rámcové smlouvy, resp. jeho části, dal Objednatel souhlas. V případě, že prostřednictvím subdodavatele, jež má být nahrazen, Poskytovatel prokazoval část kvalifikace požadované Objednatelem, udělení souhlasu Objednatele bude podmíněno prokázáním minimálně rovnocenné kvalifikace, jakou disponoval nahrazovaný subdodavatel. 7.2 V případě užití třetí osoby za účelem realizace předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy, resp. jeho části nese Poskytovatel odpovědnost za řádné provádění předmětu plnění, tzn., Poskytovatel nese plnou odpovědnost za poskytnuté služby bez ohledu na to, zda byl předmět plnění dle této Rámcové smlouvy realizován Poskytovatelem či třetí osobou (subdodavatelem). 8. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 8.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi, osobami, které mají potřebnou kvalifikaci. Při poskytování plnění je Poskytovatel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. 8.2 Poskytovatel se zavazuje konzultovat podle potřeby s Objednatelem plnění cílů a postup při realizaci předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy. Běžná komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude probíhat telefonicky či em. Konzultace, klíčová rozhodnutí a konzultační služby budou realizovány v sídle Objednatele, nebo na pracovišti Objednatele uvedeném v bodě 5.1 této Rámcové smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jím pověřený zástupce bude schopen pružně reagovat na požadavky Objednatele a v případě nutnosti konzultace se dostaví nejpozději do 2 pracovních dnů od vznesení požadavku Objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 8.3 Poskytovatel se zavazuje zajistit, že předmět plnění dle této Rámcové smlouvy, resp. dle jednotlivých dílčích smluv nebude zatížen jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly ve prospěch třetích osob jakékoliv další finanční nebo jiné nároky. V opačném případě Poskytovatel ponese veškeré důsledky 5

6 takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění. 8.4 Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých dílčích smluv a poskytovat součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení plnění dle této Rámcové smlouvy. 8.5 Poskytovatel se zavazuje na žádost Objednatele bezodkladně písemně poskytnout jakékoliv informace související s realizací předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy. 8.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy v souladu se všemi podmínkami a požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v souladu s Nabídkou Poskytovatele, jimiž je Poskytovatel při poskytování předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy vázán. 8.7 Poskytovatel se zavazuje provádět změny ve složení realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem pověřeného zástupce Objednatele, přičemž při změně ve složení realizačního týmu musí být zachováno splnění kvalifikačních předpokladů Poskytovatele vymezených v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce. 8.8 Poskytovatel se zavazuje, že na základě jednostranného požadavku pověřeného zástupce Objednatele provede výměnu kterékoliv člena realizačního týmu v případě opakovaných reklamací na kvalitu jím provedené služby, a to nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne učinění požadavku ze strany Objednatele. Reklamací se pro účely této Rámcové smlouvy rozumí písemná stížnost na kvalitu plnění poskytovaného daným členem realizačního týmu. Opakovanou reklamací se poté rozumí reklamace učiněná ze strany Objednatele více než jednou. 8.9 Členové realizačního týmu nejsou oprávněni vůči Objednateli uplatňovat práva plynoucí ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem V případě, že Objednatel shledá v Poskytovatelem předložené Výsledné zprávě nedostatky, Poskytovatel se zavazuje doplnit či opravit Výslednou zprávu v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě Poskytovatel se zavazuje po dobu 10 let od ukončení financování projektu umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky; Ministerstva pro místní rozvoj České republiky; Ministerstva financí České republiky; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) kontrolu účetních a daňových dokladů souvisejících s realizací zakázky. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit, že uvedená povinnost ve vztahu k předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy bude plněna též ze strany subdodavatelů Poskytovatele Poskytovatel je dle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy uzavřeno pojištění ve výši ,- Kč, které bude krýt odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou při realizaci plnění dle této Rámcové smlouvy. Originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu se Poskytovatel zavazuje předložit Objednateli do 2 pracovních dnů ode dne, kdy o předložení Objednatel Poskytovatele písemně požádá. Objednatel si vyhrazuje právo požádat Poskytovatele o předložení originálu či úředně ověřené kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu kdykoliv v průběhu trvání této Rámcové smlouvy, nejdříve však po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne podpisu této Rámcové smlouvy oběma smluvními stranami. 6

7 9. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 9.1 Objednatel se zavazuje převzít od Poskytovatele řádně a včas uskutečněné plnění dle této Rámcové smlouvy a uhradit za podmínek v této Rámcově smlouvě stanovených Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté plnění sjednanou cenu. 9.2 Objednatel si vyhrazuje právo provést kontrolu plnění předmětu této Rámcové smlouvy, a to po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy a dále po dobu 10 let následujících po ukončení financování projektu, minimálně však po dobu danou platnými a účinnými právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 9.3 Objednatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v případě, že při plnění předmětu této Rámcové smlouvy a realizaci jednotlivých aktivit v souladu s touto Rámcovou smlouvou nedojde k dohodě mezi jím a Poskytovatelem. 9.4 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v souvislosti s naplňováním předmětu plnění této Rámcové smlouvy. 9.5 Objednatel se zavazuje písemně oznámit Poskytovateli, na adresu jeho sídla, termín ukončení financování projektu, z něhož bude tato Rámcová smlouva financována. Výše uvedený závazek se Objednatel zavazuje splnit nejpozději ke dni V případě, že by z projektu nebyly poskytnuty finance, a to z jakéhokoliv důvodu, Objednatel se zavazuje tuto informaci Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu s tím, že v takovém případě lhůty uvedené v odst a odst. 9.2 této Rámcové smlouvy počínají běžet ode dne ukončení plnění této Rámcové smlouvy. 10. UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV 10.1 Dílčí smlouvy dle této Rámcové smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění, analogicky k postupu upravenému v 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy Poskytovatelem, jež je přijetím návrhu dílčí smlouvy Poskytovatel nemá nárok požadovat uzavření jakékoliv dílčí smlouvy, výzvy k poskytování plnění závisí výhradně na potřebách Objednatele Písemná výzva Objednatele k poskytnutí plnění (dále též Objednávka ) musí obsahovat specifikaci poptávané služby (dílčí akce), Objednatelem poptávané množství, nabídkovou cenu za 1 akci a celkovou cenu za provedení poptávané služby, případně další požadavky Objednatele stanovené v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Podklady nezbytné pro realizaci poptávané služby dle této Rámcové smlouvy budou přílohou Objednávky, případně budou předány a převzaty samostatně, postupem dle odst této Rámcové smlouvy Písemná výzva k poskytnutí plnění bude Poskytovateli dle výběru Objednatele zaslána jedním z následujících způsobů: - do datové schránky Poskytovatele; - prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy; - osobně oproti potvrzení o přijetí; - prostřednictvím kurýrní služby. 7

8 10.4 Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy k poskytnutí plnění písemně tuto výzvu buď potvrdit, nebo částečně potvrdit (s uvedením důvodů pro částečné nepotvrzení), nebo Objednateli sdělit, že tuto výzvu nepotvrzuje s uvedením důvodů. Potvrzením písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění ze strany Poskytovatele je dílčí smlouva uzavřena, a to dnem kdy je Objednateli doručeno potvrzení příslušné výzvy. V případě, že Poskytovatel výzvu nepotvrdí jen zčásti, specifikuje Poskytovatel část výzvy, kterou potvrzuje, přičemž dílčí smlouva je v takovém případě uzavřena pouze ohledně potvrzené části plnění. Potvrzení/částečné potvrzení, či nepotvrzení výzvy k poskytnutí plnění bude Objednateli sděleno jedním z následujících způsobů: - do datové schránky Objednatele; - prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Rámcové smlouvy; - osobně do podatelny Objednatele; - prostřednictvím kurýrní služby V případě, že Poskytovatel ve shora uvedené lhůtě na výzvu k poskytnutí plnění písemně některým se shora uvedených způsobů nezareaguje, pozbývá marným uplynutím lhůty příslušná výzva bez dalšího své účinnosti Zástupcem Objednatele a osobou jím pověřenou pro účely této Rámcové smlouvy, jakož i jednotlivých dílčích smluv, neoznámí-li Objednatel Poskytovateli jinak, je Mgr. Miroslav Nedorostek, Zástupcem Poskytovatele a osobou jím pověřenou pro účely této Rámcové smlouvy, jakož i jednotlivých dílčích smluv, neuvádí-li konkrétní dílčí smlouva jinak, je, e- mail: Změnu adres, ID datových schránek, ů, či telefonu a osob oprávněných k jednání za jednotlivé smluvní strany jsou si smluvní strany povinny bezodkladně písemně oznámit, přičemž změněných údajů se lze dovolávat až po prokazatelném doručení oznámení druhé smluvní straně. 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 11.1 Jednotlivá dílčí plnění dle této Rámcové smlouvy budou Poskytovatelem realizována vždy na základě dílčích smluv uzavřených v souladu s čl. 10 této Rámcové smlouvy Lhůta pro předání předmětu plnění činí maximálně 10 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Lhůty pro předání předmětu plnění jsou stanoveny v odst. 3.4 a 3. 5 této Rámcové smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít předmět dílčího plnění, případně jeho část, nebude-li splňovat podmínky stanovené pro plnění dle této Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv Předání a převzetí podkladů nezbytných pro plnění předmětu této Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv musí být písemně potvrzeno pověřeným zástupcem Objednatele a pověřeným zástupcem Poskytovatele. Místem předání a převzetí předmětu plnění, případně podkladů nezbytných pro plnění je sídlo Objednatele, nebo pracoviště Objednatele uvedené v bodě 5.1 této Rámcové smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak Nepřevezme-li Objednatel předmět plnění nebo jeho část z důvodů uvedených v odst této Rámcové smlouvy, je oprávněn pozastavit úhradu faktur, jejichž lhůta splatnosti dosud neuplynula, a to až do doby řádného splnění předmětu plnění, resp. jeho části. 8

9 12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 12.1 Záruční doba na předmět plnění dle této Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv činí 24 měsíců a počíná běžet předáním předmětu plnění Objednateli. 13. VLASTNICTVÍ VÝSTUPŮ Z POSKYTOVANÉHO PLNĚNÍ 13.1 Výstupy předmětu plnění, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s poskytováním plnění dle této Rámcové smlouvy, se stávají okamžikem jejich předání Poskytovatelem a převzetím Objednatelem v souladu s čl. 11 této Rámcové smlouvy výlučným vlastnictvím Objednatele Poskytovatel není oprávněn poskytnout žádný z výstupů předmětu plnění dle této Rámcové smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 14. SANKČNÍ PODMÍNKY 14.1 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění, resp. dílčího plnění nebo jeho části dle této Rámcové smlouvy, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dílčí smlouvy, u níž k prodlení došlo, a to za každý i započatý den prodlení. Povinnost Poskytovatele uhradit smluvní pokutu nevznikne v případě, že prodlení s poskytnutím plnění nastalo z důvodu nedodání nezbytných podkladů či informací ze strany Objednatele. Na tento nedostatek musí být Objednatel Poskytovatelem předem písemně upozorněn V případě, že Poskytovatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad či nedodělků předaného dílčího plnění, se Poskytovatel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění dle jednotlivých dílčích smluv, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu zákonného úroku z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti či ochrany citlivých informací stanovenou v čl. 16 této Rámcové smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč v případě, že nesplní povinnost stanovenou v odst nebo odst této Rámcové smlouvy Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč v případě, že nesplní povinnost stanovenou v odst této Rámcové smlouvy Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Poskytovatele se Poskytovatel zavazuje Objednateli uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o nároku na úhradu smluvní pokuty a její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně informován. 9

10 15. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 15.1 Poskytovatel odpovídá za veškerou způsobenou majetkovou či nemajetkovou újmu, a to vzniklou jak porušením ustanovení této Rámcové smlouvy či jednotlivých dílčích smluv, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti, tak i porušením povinností stanovených platnými a účinnými právními předpisy Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za újmu způsobenou prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany Odpovědnost za majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou porušením této Rámcové smlouvy či jednotlivých dílčích smluv, jakož ipovinností stanovených platnými a účinnými právními předpisy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 16. UTAJENÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ 16.1 Poskytovatel se zavazuje, že zachová jako citlivé informace veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu této Rámcové smlouvy a jednotlivých dílčích smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena Poskytovatel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě informace Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky kzabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této Rámcové smlouvy Poskytovatel se zavazuje zabezpečit veškeré Objednatelem mu poskytnuté podklady, mající charakter citlivé informace, proti odcizení nebo jinému zneužití Poskytovatel se zavazuje případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací subdodavatelem odpovídá Objednateli přímo Poskytovatel Povinnost zachovávat mlčenlivost a povinnost ochrany citlivých informací se nevztahuje na informace: - které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany Poskytovatele; - které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele; - které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí osoby, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; - jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy. 10

11 17. PUBLICITA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 17.1 Poskytovatel se zavazuje používat logo Evropské unie a Integrovaného operačního programu (dále též IOP ) a informaci o finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a prohlášení Řídicího orgánu IOP ve znění: Šance pro Váš rozvoj na všech materiálech spojených s předmětem plnění v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření IOP. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při realizaci publicity předmětu plnění Objednatelem Povinnosti stanovené v předchozím odstavci této Rámcové smlouvy se vztahují k posuzování projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu. 18.ROZHODNÉ PRÁVO 18.1 Vztahy mezi smluvními stranami touto Rámcovou smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Rozhodovat případné spory, vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Rámcovou smlouvou či jednotlivých dílčích smluv, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 19.PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 19.1 Tato Rámcové smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Rámcová smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána poslední smluvní stranou Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Rámcové smlouvy či jednotlivých dílčích smluv v případě, že Poskytovatel nezahájí řádné poskytování plnění ani do 30 kalendářních dnů po vyzvání Objednatelem nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Rámcové smlouvy či dílčích smluv v průběhu 3 kalendářních měsíců. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Poskytovateli. Nároky Objednatele na odstoupení od smlouvy podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upravujících podmínky, za kterých je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, tím nejsou dotčeny. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění dílčí smlouvy V případě odstoupení Objednatele od této Rámcové smlouvy či dílčí smlouvy z výše uvedených důvodů, vzniká Objednateli nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního řešení, a Poskytovatel se zavazuje prokázané náklady spojené se zajištěním náhradního řešení Objednateli uhradit. Odstoupením od této Rámcové smlouvy či dílčí smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklou v době před odstoupením od této Rámcové smlouvy či dílčí smlouvy Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna od této Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník V případě, že tato Rámcová smlouva pozbude platnosti a účinnosti před uplynutím doby, na níž byla sjednána, má Objednatel právo požadovat, aby určité dílčí plnění nebylo Poskytovatelem dokončeno nebo aby se s jeho plněním nezapočalo, ačkoliv bylo 11

12 mezi smluvními stranami závazně sjednáno na základě dílčí smlouvy. Objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit Poskytovateli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením, a to za předpokladu, že takové náklady byly Poskytovatelem vynaloženy v souladu s příslušnou dílčí smlouvou a s touto Rámcovou smlouvou a že budou Poskytovatelem Objednateli řádně doloženy. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty však Poskytovatel nevzniká v případě, že k ukončení platnosti Rámcové smlouvy, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Poskytovatele Objednatel si vyhrazuje právo tuto Rámcovou smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smluvní vztah zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet dnem prokazatelného doručení písemné výpovědi Poskytovateli. 20. ARCHIVACE DOKLADŮ 20.1 Obě smluvní strany se podpisem této Rámcové smlouvy zavazují řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s touto Rámcovou smlouvou, včetně účetních a daňových dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nejméně po dobu 10 let od ukončení financování projektu, a pokud je v českých platných a účinných právních předpisech stanovena lhůta delší než v předpisech evropských, musí být použita pro archivaci lhůta delší. Každý originální doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP (každý doklad musí být označen registračním a/nebo identifikačním číslem a názvem projektu). U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě musí být zajištěno, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Faktury musí být uchovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 21.1 Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná Uzavřením této Rámcové smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu Poskytovatel ani členové realizačního týmu nejsou oprávněni po dobu trvání této Rámcové smlouvy podávat žádosti o poskytnutí dotace, jejichž podklady, resp. PD by mohly být předmětem posuzování dle této Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv Poskytovatel se zavazuje zajistit, že u subdodavatelů Poskytovatele nenastane po dobu jejich účasti na plnění této Rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv střet zájmů. Pro definici střetu zájmů se použijí ustanovení předchozího odstavce této Rámcové smlouvy Tato Rámcová smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Rámcové smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele. 12

13 21.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že jejich projevy, s výjimkou odstoupení od Rámcové smlouvy či dílčí smlouvy mohou být učiněny i prostřednictvím u, není-li v této Rámcové smlouvě či dílčí smlouvě stanoveno výslovně jinak. Neúplnost či nesrozumitelnost ové zprávy musí adresát vždy oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu obdrží. Pokud tak neučiní, nemůže vůči odesílateli namítat, že se skutečným obsahem ové zprávy nebyl srozuměn Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Rámcové smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného Smluvní ustanovení, z nichž vyplývá, že mají přetrvávat i poté, co tato Rámcová smlouva pozbude platnosti a účinnosti, přetrvávají i po skončení platnosti a účinnosti této Rámcové smlouvy Smluvní strany prohlašují, že tato Rámcová smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové smlouvy připojují své podpisy. V Praze dne.. V... dne.. Za Objednatele: Za Poskytovatele:... PhDr. Karel Vít, Ph.D. pov. zast. ředitele odboru ostatních fondů EU 13

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce.

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce. SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: HBH atelier s.r.o. se sídlem: Letkovská 5, 326

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní

SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní Smluvní strany: Objednatel: (dále jen objednatel ) Město Vimperk se sídlem: Steinbrenerova

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO

Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 6 Č.j. : (zhotovitele) IOP Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI uzav ř ená dle 1746 odst. 2 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva" ) Kupujícím:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky HSUL-2604-04/ÚE-2016 Název zakázky: Výstrojní součástky šaty tmavomodré

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: 1. Příkazce: Město Semily Sídlo: Husova

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více