NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s. Sídlo: Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, PSČ Zastoupená Ing. Lubomírem Vavrošem, předsedou představenstva a Ing. Leošem Liškou, místopředsedou představenstva IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: /0100 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2764 Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace veřejné zakázky: Ing. Pavel Zonek tel.: (mobil: ) Ing. Veronika Bordovská tel.: (mobil: ) dále jen mandant nebo zadavatel 2. (varianta pro fyzickou osobu) Trvalé bydliště Podnikající pod jménem: Místo podnikání: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Se sídlem: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsána: (varianta pro právnickou osobu) Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace veřejné zakázky: dále jen mandatář - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 1 (celkem 10)

2 II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu ust. 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku tuto mandátní smlouvu (dále jen smlouva ). 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 3. Mandatář prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu smlouvy. 4. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 5. Účelem uzavření této smlouvy je výběr zhotovitele projektové dokumentace (pro územní řízení, stavební řízení a realizační dokumentace stavby) včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy, účastníky územního řízení, účastníky stavebního řízení a zabezpečení výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (akce) bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum. Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie Bezpečnostní centrum na Letišti Leoše Janáčka Ostrava zpracované společností KANIA a.s, se sídlem: Ostrava, Přívoz, Nádražní 731/165, PSČ Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP ), prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava. Mandatář bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. III. Předmět smlouvy Mandatář se touto smlouvou zavazuje provést osobně úplatně jménem mandanta zadavatelskou činnost podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), k veřejné zakázce označené v čl. IV odst. 1 této smlouvy (dále v textu jen "veřejná zakázka"), a to v rozsahu stanoveném mandantem. Mandatář je dále povinen postupovat v souladu s platnými metodickými pokyny ROP. Jedná se u předmětné veřejné zakázky zejména o tyto činnosti: a) vypracování závazného časového harmonogramu průběhu zadávacího řízení na základě lhůt poskytnutých mandantem včetně volby zadávacího řízení, b) řádné vedení dokumentace o zadání veřejné zakázky, c) vypracování obchodních podmínek tj. návrhu smlouvy dle vzoru a požadavků zaslaného mandantem, zapracování podmínek ROP dle platných metodických pokynů, jejich projednání s mandantem a zapracování případných připomínek mandanta, d) vyhotovení návrhu pro rozhodnutí zadavatele, e) vyhotovení oznámení o zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (dále jen ISVZUS ), projednání s mandantem a odeslání do ISVZUS, f) vyhotovení návrhu kvalifikačních kritérií a hodnotících kritérií (příp. dílčích hodnotících kritérií) pro zadání veřejné zakázky, jejich projednání s mandantem, g) upřesnění návrhu zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce na základě návrhu poskytnuté mandantem vč. kontroly technické specifikace, projednání s mandantem a úprava dle konzultace s mandantem, - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 2 (celkem 10)

3 h) poskytování informací o obsahu podmínek veřejné zakázky ve formě zadávací dokumentace a následně zajištění kopírování a distribuce této zadávací dokumentace k jednotlivým zájemcům o veřejnou zakázku, včetně vyhovení odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci, i) vyhotovení písemné evidence všech zásilek a listin doručených v zadávacím řízení v rozsahu stanoveném zákonem (např. seznam přijatých a doručených nabídek atd.) vč. písemné evidence úkonů, j) oznamování členům komise a náhradníkům členů komise o místě a době konání jednání komise, k) úplné organizační zajištění a řízení jednání hodnotící komise, a to zejména vypracování prohlášení jmenovaných členů a náhradníků hodnotící komise o nepodjatosti, příprava podkladů pro jednání hodnotící komise, posouzení kvalifikace dodavatelů, kteří předložili svou nabídku v zadávacím řízení, rozbor jednotlivých nabídek vč. návrhů smluv a vyhotovení návrhu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem, l) vyhotovení podkladů pro rozhodnutí zadavatele, m) vyhotovení a odeslání oznámení rozhodnutí mandanta o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým uchazečům o veřejnou zakázku, resp. o vyloučení ze zadávacího řízení, n) vyhotovení a odeslání oznámení rozhodnutí mandanta o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, o) vyhotovení písemné zprávy zadavatele v souladu se zákonem, p) vyhotovení oznámení o zadání zakázky do ISVZUS, projednání s mandantem a zaslání do ISVZUS, q) činění dalších úkonů dle zákona výše neuvedených, mimo rozhodovacích činností, r) účast pověřeného zástupce mandatáře na veškerých jednání spojených s příslušným výběrovým řízením, s) zastupování mandanta v námitkovém řízení, resp. v řízení před orgánem dohledu, a to pouze v případě, že o to mandant požádá. Pokud taková situace nastane, mandant pro tyto účely vystaví mandatáři plnou moc k jeho zastupování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě zastupování mandanta mandatářem před orgánem dohledu, ponese mandatář veškeré náklady správního řízení. IV. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky: Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby a) Definice veřejné zakázky: Výběr zhotovitele projektové dokumentace (pro územní řízení, stavební řízení a realizační dokumentace stavby) včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy, účastníky územního řízení, účastníky stavebního řízení a zabezpečení výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (akce) bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum. Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie Bezpečnostní centrum na Letišti Leoše Janáčka Ostrava zpracované společností KANIA a.s, se sídlem: Ostrava, Přívoz, Nádražní 731/165, PSČ b) Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky bez DPH bude činit cca ,-- Kč bez DPH. c) Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby. - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 3 (celkem 10)

4 2. Zahájení doby plnění předmětu veřejné zakázky je předpokládáno v lednu 2009 dle procesních postupů u zadávacího řízení. Zadávací řízení je mandatář povinen ukončit v termínu do V. Provádění předmětu smlouvy, práva a povinnosti stran 1. Mandant se zavazuje předat mandatáři neprodleně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 7 dnů po podpisu smlouvy, studii Bezpečnostní centrum na Letišti Leoše Janáčka Ostrava zpracované společností KANIA a.s, se sídlem: Ostrava, Přívoz, Nádražní 731/165, PSČ , a to v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 2. Mandatář se zavazuje předmět smlouvy realizovat v souladu se zákonem citovaným v čl. III. této smlouvy. 3. Mandatář je povinen po ukončení zadávacího řízení předat mandantovi kompletní dokumentaci o veřejné zakázce, a to nejpozději do 3 dní po podpisu smlouvy s příslušným uchazečem nebo po zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí mandanta. 4. Mandatář je povinen dokumentaci o veřejné zakázce předat zástupci mandanta osobně v místě mandanta, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 5. Mandant nebo jeho zástupce je povinen písemně potvrdit převzetí dokumentace o zadání veřejné zakázky. 6. Zadávací řízení se považuje za ukončené uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem nebo rozhodnutím mandanta o zrušení zadávacího řízení, přičemž smlouva bude uzavřena mezi mandantem a vybraným uchazečem. Mandatář není oprávněn podepsat jménem mandanta smlouvu s vybraným uchazečem. 7. Mandatář je povinen řídit se pokyny mandanta a postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy mandanta. Mandatář použije všechny materiály, které obdrží od mandanta v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu smlouvy. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. Mandatář se zavazuje nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu mandanta. 8. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a mohou mít vliv na změnu pokynu mandanta. 9. Mandant je povinen oznámit mandatáři neprodleně všechny okolnosti, které mohou mít vliv na průběh veřejné zakázky v zadávacím řízení. 10. V případě, že pokyny nebo zájmy mandanta budou v rozporu s touto smlouvou a zákonem, je mandatář povinen mandanta na tuto skutečnost upozornit. 11. Mandatář je povinen předat mandantovi věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy. 12. Mandatář je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na částku odpovídající min. předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Kopii dokladu o pojištění (pojistnou smlouvu, pojistný certifikát) předloží mandatář mandantovi při podpisu smlouvy. - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 4 (celkem 10)

5 13. Mandatář musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR. 14. Mandatář je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/ Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu (tj. Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko) a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. mandanta). 16. Mandatář se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem (faktur apod.). VI. Odměna 1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran jako odměna nejvýše přípustná a činí: cena bez DPH.. Kč DPH.... Kč cena včetně DPH. Kč Výši odměny veřejné zakázky navrhne uchazeč ve své nabídce. Podrobný rozpis odměny za jednotlivé činnosti u veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 této smlouvy Cenové kalkulaci. 2. Celková odměna zahrnuje náklady spojené s realizací předmětu smlouvy včetně uveřejnění podmínek veřejné zakázky v ISVZUS, dále řádné vedení dokumentace o průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce, cestovní náklady a náklady na kopírování a poštovné. 3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 4. Mandatář odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 5. Mandatář je oprávněn odměnu vyúčtovat v souladu s ust. čl. VI. této smlouvy. - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 5 (celkem 10)

6 VII. Platební podmínky 1. Mandatář je oprávněn vyúčtovat odměnu stanovenou v čl. VI této smlouvy po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. V případě zrušení zadávacího řízení na základě rozhodnutí mandanta v kterékoliv fázi průběhu příslušné veřejné zakázky bude mandatáři vyplacena odměna odpovídající činnostem, které již byly v rámci zadávacího řízení zrealizovány a které vyplývají ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 Cenové kalkulace. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 2. Podkladem pro úhradu úplaty bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 13a obchodního zákoníku (dále jen faktura ). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: a) číslo a datum vystavení faktury, b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, označení veřejné zakázky (BC-02/2008), c) předmět smlouvy, tj. text výkon zadavatelské činnosti, konzultační a poradenské činnosti, d) název projektu (tj. Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum ) a registrační číslo projektu, pokud bude známo, označení projektu pro účely fakturace (tj. SZ 90014) a to v textu faktury, nalepením samolepky na fakturu anebo razítkem na faktuře e) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je mandatář povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat mandanta), f) lhůtu splatnosti faktury, g) označení úseku, který akci likviduje (Projektová kancelář), h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 3. Lhůta splatnosti faktur činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení mandantovi. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby mandanta nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je mandant oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit mandatáři k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené faktuře mandant vyznačí důvod vrácení. Mandatář provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li mandant vadnou fakturu mandatáři, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury mandantovi. 5. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu mandanta. VIII. Odpovědnost za vady a škody 1. Mandatář odpovídá za případné vady plnění a vzniklé škody způsobené mandantovi v souvislosti s plněním dle čl. III této smlouvy. Mandatář se zavazuje mandantovi nahradit škodu spočívající mj. i v případně uložených sankcí, která vznikla porušením jeho povinností, a to do 14 dní ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu mandanta k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 6 (celkem 10)

7 2. Pokud mandatář neprovede zadavatelskou činnost u veřejné zakázky ve stanoveném termínu, bude mandatář povinen uhradit mandantovi takto způsobenou škodu. IX. Platnost a účinnost smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení zadávacího řízení u předmětné veřejné zakázky v souladu s čl. V. bodem 6 této smlouvy. X. Termín plnění Mandatář se zavazuje splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to v souladu se zákonem, metodickými pokyny a souvisejícími dokumenty ROP a v termínu max. do dle mandantem odsouhlaseného časového harmonogramu k veřejné zakázce. X. Záruka, smluvní sankce 1. Záruční lhůta je stanovena na dobu 5 let (60 měsíců) a začíná plynout ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení nebo od zrušení zadávacího řízení. 2. Mandatář poskytuje další záruky za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadání veřejné zakázky dle zákona, a to v následujícím rozsahu: a) v případě zrušení zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, vyjma zrušení na základě oprávněného rozhodnutí zadavatele, se mandatář zavazuje provést následné organizační zajištění zadávacího řízení bezplatně, b) v případě uznání návrhu stěžovatele za důvodný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a následné nařízení nového úkonu v rámci zadávacího řízení nebo provedení nápravných opatření, tato mandatář provede na vlastní náklady, c) v případě udělení majetkové sankce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jde tato sankce v plné výši k tíži mandatáře. Shodné ustanovení platí i v případě udělení sankce jiným orgánem. 3. Dojde-li ke zrušení zadávacího řízení zaviněním ze strany mandatáře, je tento povinen uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši ,--Kč. 4. Mandatář je rovněž povinen uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši ,--Kč, nebude-li z důvodu zavinění na straně mandatáře včas ukončeno příslušné zadávací řízení ve lhůtě stanovené v článku IV. odstavci 2 této smlouvy. 5. V případě porušení čl. V. odst. 7 mandatářem je mandatář povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každé jednotlivé zjištěné porušení povinnosti. 6. V případě, že mandatář poruší svou povinnost uloženou v čl. V. odst. 13 nebo 14 této smlouvy, je povinen uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každý zjištěný případ. 7. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 7 (celkem 10)

8 8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 9. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 10. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. XII. Závěrečná ujednání 1. V ostatních touto smlouvou neupravených vztazích, se tyto řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., Obch. zákoníku, v platném znění. 2. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 3. Mandatář nemůže bez souhlasu mandanta postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí se sedmidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží dvě a mandatář jedno vyhotovení. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Cenová kalkulace V dne: Za mandanta: Za mandatáře: Ing. Lubomír Vavroš předseda představenstva Ing. Leoš Liška místopředseda představenstva - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 8 (celkem 10)

9 Příloha č. 1: Cenová kalkulace TABULKA PRO REALIZACI NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávané dle 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby Ceník položek Zastupování mandanta v zadávacím řízení mandatářem jednotlivých činností Odměna Procesní postupy v zadavatelské činnosti: (v Kč bez DPH) Vypracování závazného časového harmonogramu průběhu zadávacího řízení vč. 1. návrhu zadávacího řízení Vypracování obchodních podmínek tj. návrhu smlouvy dle vzoru a požadavků 2. zaslaného mandantem, zapracování podmínek ROP dle platné metodiky, jejich projednání s mandantem a zapracování případných připomínek mandanta 3. Vyhotovení návrhu pro rozhodnutí zadavatele zahájení zadávacího řízení Vyhotovení oznámení o zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (dále jen ISVZUS ), projednání 4. s mandantem a odeslání do ISVZUS a Úředního věstníku Evropské unie (TED) Vyhotovení návrhu kvalifikačních kritérií a hodnotících kritérií (příp. dílčích 5. hodnotících kritérií) pro zadání veřejné zakázky, jejich projednání s mandantem Upřesnění návrhu zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce na základě návrhu poskytnuté mandantem vč. kontroly technické specifikace, projednání 6. s mandantem a úprava dle konzultace s mandantem Poskytování informací o obsahu podmínek veřejné zakázky ve formě zadávací dokumentace a následně zajištění kopírování a distribuce této zadávací dokumentace k jednotlivým zájemcům o veřejnou zakázku, včetně vyhovení odpově- 7. dí na dotazy k zadávací dokumentaci Vyhotovení písemné evidence všech zásilek a listin doručených v zadávacím řízení v rozsahu stanoveném zákonem (např. seznam přijatých a doručených 8. nabídek atd.) vč. písemné evidence úkonů na základě šablon zpracovaných zadavatelem Oznamování členům komise a náhradníkům členů komise o místě a době konání 9. jednání komise Úplné organizační zajištění a řízení jednání hodnotící komise, a to zejména vypracování prohlášení jmenovaných členů a náhradníků hodnotící komise o nepodjatosti, příprava podkladů pro jednání hodnotící komise, posouzení kvalifikace dodavatelů, kteří předložili svou nabídku v zadávacím řízení, rozbor jed- 10. notlivých nabídek vč.návrhů smluv a vyhotovení návrhu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí zadavatele výběr nejvhodnější nabídky 11. či vyloučení ze zadávacího řízení Vyhotovení a odeslání oznámení rozhodnutí mandanta o výběru nejvhodnější 12. nabídky jednotlivým uchazečům o veřejnou zakázku, resp. o vyloučení ze zadávacího řízení Vyhotovení a odeslání oznámení rozhodnutí mandanta o uzavření smlouvy 13. s vybraným uchazečem 14. Vyhotovení písemné zprávy zadavatele v souladu se zákonem Vyhotovení oznámení o zadání zakázky do ISVZUS, projednání s mandantem 15. a zaslání do ISVZUS a TED Účast pověřeného zástupce mandatáře na všech jednáních spojených 16. s průběhem zadávacího řízení ODMĚNA CELKEM BEZ DPH DPH ODMĚNA CELKEM VČ. DPH - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 9 (celkem 10)

10 - zadavatelská, konzultační a poradenská činnost Strana 10 (celkem 10)

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/35365/15 č.evidenční: /2015,ORM/106/15 vyřizuje : Mgr.

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: 1. Příkazce: Město Semily Sídlo: Husova

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem,

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GBYAR Smlouva na zhotovení Auditu bezpečnosti IT Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUÍ1SP90RN2LU. investice do vaší budoucnosti. Evropská unie. PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA

KUÍ1SP90RN2LU. investice do vaší budoucnosti. Evropská unie. PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA IMORAVSK.OSr r;í:-xv V- R.A. - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍSP90RNLU investice do vaší budoucnosti Evropská unie Čí^f.O SMI.OíJVY f^oo.víku) -4- T /ýffý i Wr rkv. odb. PODPOROVÁNO EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOKI Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM Smlouva na zhotovení projektové dokumentace ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH Objednatel: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Se sídlem: Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz Vaše zn.: Naše zn.: Vyřizuje: Ing. Datum.: věc: Výzva k předložení nabídky na zpracování PD v rozsahu a obsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory) Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín a zajištění dotačního managementu

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGP5E Zakázka: SFC víceúčelová hala a hřiště SMLOUVA O DÍLO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel Naše čj.: MUSP 70982/2013 Naše sp. zn.: *MUSPX019V7FJ * SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více