Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění"

Transkript

1 VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku Poskytování sociální služby azylové domy v Pardubickém kraji/hamry 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj Právní forma: Veřejnoprávní korporace Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým PhD., hejtmanem Pardubického kraje Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nováková Tel: Profil zadavatele: Systémové číslo VZ: P14V Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby azylové domy dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v Hamrech na období od do Služba bude poskytnuta 22 uživatelům a při splnění lůžkodnů po dobu trvání zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Počet podpořených Počet lůžkodnů Maximální cena osob v Kč bez DPH Klasifikace předmětu zakázky Název: sociální péče a související služby kód CPV: Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. 5. Způsob a termín jednání Jednání bude vedeno písemně. Bude-li ze strany zájemce vznesen požadavek na osobní jednání, termín posledního možného jednání je stanoven na Kontakt Krajský úřad Pardubického kraje Mgr. Edita Nováková

2 Komenského nám Pardubice Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III 6. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky je stanovena na do 9 hodin. Místem pro podání nabídky je: Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí Pardubice Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do hod., ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do hod., v Pá v době od 7.00 do hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje Podatelna (prostory Czech POINT) Komenského náměstí Pardubice 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel nepožaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. 8. Příloha výzvy Zadávací dokumentace V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková pověřená hejtmanem Pardubického kraje schváleno usnesením Rady Pk dne R/1412/14

3 Příloha výzvy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadávané způsobem jednací řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU ) dle 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Poskytování sociální služby azylové domy v Pardubickém kraji/hamry (dále jen zakázka) Veřejná zakázka je realizována v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočtu ČR

4 1. Název veřejné zakázky Poskytování sociální služby azylové domy v Pardubickém kraji/hamry 2. Údaje o zadavateli Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, PhD., hejtmanem IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nováková Tel: Profil zadavatele: 3. Charakteristika zakázky Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je zajištění sociální služby azylové domy dle 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v Hamrech na období od do Základní činnosti jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy Popis realizace sociální služby Místo plnění veřejné zakázky Hamry Doba plnění zakázky Začátek plnění: Konec plnění: Obchodní a platební podmínky 5.1. Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy o poskytování sociálních služeb, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy: doplní uchazeč Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 6.1. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu bez DPH uchazeč uvede v návrhu smlouvy o poskytování sociálních služeb (příloha č. 1 této ZD). V případě, že dodavatel nabídne cenu

5 vyšší než je maximální možná cena uvedená v bodě 2 výzvy k jednání, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Cena bude uvedena bez DPH z důvodu osvobození sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od daně z přidané hodnoty v souladu s 59 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 7. Pokyny pro zpracování a členění nabídky 7.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů: - Doplněný krycí list nabídky (příloha č. 2 ZD). - Doplněný návrh smlouvy (příloha č. 1 ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Uchazeč přiloží ke smlouvě doplněný Popis realizace sociální služby a Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv, které tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy Nabídka bude podána písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: Neotvírat veřejná zakázka - Poskytování sociální služby azylové domy v Pardubickém kraji/hamry. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné odeslat oznámení dle 71 odst. 5 ZVZ. 9. Zadávací lhůta Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů. 10. Přílohy zadávací dokumentace 1. Návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb 2. Krycí list

6 Smlouva o poskytování sociálních služeb č. OSV/ uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu ustanovení 1746 tohoto zákona Smluvní strany Objednatel: Pardubický kraj adresa: Komenského náměstí 125, Pardubice tel/fax: , IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB, a.s. Pardubice číslo účtu: /0300 zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje (dále jen objednatel ) na straně jedné Poskytovatel: doplní uchazeč adresa: doplní uchazeč tel/fax: doplní uchazeč IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč bankovní spojení: doplní uchazeč číslo účtu: doplní uchazeč zastoupen: doplní uchazeč kontaktní osoba: doplní uchazeč (dále jen poskytovatel ) na straně druhé I. Předmět smlouvy 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele v rámci projektu Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III za dále sjednaných podmínek zajistit poskytování sociální služby, jejíž popis včetně rozsahu a dalších parametrů tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen sociální služba ). 2. Při poskytování sociální služby je poskytovatel povinen dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky (zejména zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropského společenství, a dále povinnosti vyplývající z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 3. Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby azylové domy podle ustanovení 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Místo poskytování služby je obec Hamry, a to pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší těhotné ženy a matky s dětmi

7 4. Sociální služba je poskytována v souladu s projektem Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III, reg. č. CZ 1.04/3.1.00/ (dále jen IP Pk III ), financovaného dotací poskytnutou na základě rozhodnutí č. OPLZZ-ZS824-94/2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ) Pardubickému kraji. 5. Účelem smlouvy je zajištění předmětné služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla zaručena odpovídající úroveň a dostupnost pro cílovou skupinu osob a aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. zejména napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a uplatnit se na trhu práce. II. Prohlášení smluvních stran 1. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální služby podle této smlouvy, zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro poskytování sociálních služeb. Poskytovatel rovněž prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, pro které by nemohl poskytovat sociální služby, nebo pro které by nemohl být účastníkem IP Pk III. 2. Jestliže při plnění této smlouvy vzniknou poskytovateli práva k duševnímu vlastnictví související s poskytovaným předmětem plnění, vzniká objednateli a poskytovateli dotace (MPSV ČR) neomezená bezplatná licence k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 3. Poskytovatel souhlasí s využíváním svých údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU. 4. Poskytovatel se zavazuje k jednání o uzavření dodatku ke smlouvě v případě změny podmínek realizace IP Pk III reg. č. CZ 1.04/3.1.00/ vyplývajících ze změny rozhodnutí č. OPLZZ-ZS824-94/2014 vydaného MPSV ČR o poskytnutí dotace objednateli. 5. Poskytovatel souhlasí se svým začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců podpory OP LZZ, na kterém budou zveřejněny údaje v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu OP LZZ. III. Doba a místo plnění 1. Poskytovatel bude poskytovat sociální služby uvedené v předmětu smlouvy po dobu od 1. ledna 2015 do 30. září Místem poskytování sociální služby je obec Hamry. IV. Cena plnění - 2 -

8 1. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje zaplatit poskytovateli za celé období celkovou odměnu ve výši doplní uchazeč,- Kč bez DPH, z toho odměna za každou sjednanou jednotku sociální služby činí doplní uchazeč,- Kč bez DPH. Sjednanou jednotkou sociální služby se pro účely této smlouvy rozumí jeden lůžkoden, vymezený v příloze č. 1 smlouvy. 2. Cena dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je ke dni podpisu této smlouvy v souladu s 59 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od DPH. 3. Cena dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Cena je sjednána na rozsah a kapacitu dle zadávací dokumentace jako cena nejvýše přípustná, platná pro celé období realizace IP Pk III, a není možné ji překročit. 4. Čerpání ceny předmětu plnění bude probíhat dle zásad uvedených v článku V. Platební podmínky. Podle tohoto článku má objednatel rovněž právo ponížit sjednanou cenu v případě nedostatečného plnění monitorovacích indikátorů. V. Platební podmínky 1. Finanční prostředky na realizaci IP Pk III budou poskytovány pouze bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který poskytovatel sdělí objednateli postupem upraveným v čl. VII, bod 10 této smlouvy. Všechny platby budou probíhat výhradně v české měně. 2. Platby za poskytnuté sociální služby budou probíhat formou zálohy na každé monitorovací období a následného vyúčtování realizovaných sociálních služeb k datu ukončení této smlouvy. Na každé monitorovací období bude poskytovateli poskytnuta záloha ve výši odpovídající 1/3 z celkové ceny plnění. 3. Záloha na první monitorovací období ve výši 1/3 z celkové ceny plnění bude poskytovateli vyplacena na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami na základě vystavené zálohové faktury. Poskytovatel vystaví zálohovou fakturu do 10 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. 4. Poskytovatel je povinen vystavit zálohové faktury na další monitorovací období vždy ve výši 1/3 z celkové ceny plnění a doručit je objednateli spolu s průběžnou monitorovací zprávou do 10 dnů ode dne skončení monitorovacího období. 5. Po ukončení poskytování sociální služby podle této smlouvy vystaví poskytovatel fakturu na celkovou sjednanou cenu plnění, ve které budou vyúčtovány poskytnuté zálohy na jednotlivá monitorovací období a případné snížení ceny dle Přílohy č. 1. Poskytovatel doručí tuto fakturu objednateli spolu se závěrečnou monitorovací zprávou nejpozději do 10 dnů ode dne skončení posledního monitorovacího období. 6. Pokud nedojde k naplnění hodnoty všech monitorovacích indikátorů podle Přílohy č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn snížit sjednanou cenu v souladu s touto přílohou. 7. Pokud poskytovatel nevyčerpal přidělené finanční prostředky nebo došlo ke snížení ceny plnění za nenaplnění monitorovacích indikátorů, je povinen rozdílnou částku na základě dobropisu uhradit na účet určený objednatelem do 30 kalendářních dnů od schválení - 3 -

9 závěrečné monitorovací zprávy objednatelem. V případě prodlení s vrácením finančních prostředků je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. 8. V případě, že kdykoliv v průběhu plnění nebo po ukončení smlouvy při provedení kontroly bude zjištěn nesoulad mezi vykazovaným nebo fakturovaným a skutečně poskytnutým plněním předmětu smlouvy, bude objednatel požadovat vrácení částky odpovídající rozdílu, a to i v případě, že tato částka převýší zálohu poskytnutou na dílčí období. Poskytovatel je povinen rozdílnou částku na základě dobropisu uhradit na účet určený objednatelem do 30 kalendářních dnů od doručení dobropisu a výzvy objednatele. V případě prodlení s vrácením finančních prostředků je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. 9. Faktura a zálohové faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu a daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, a dále také: a) název a číslo smlouvy a datum jejího uzavření, b) předmět smlouvy včetně specifikace a fakturovanou celkovou cenu, c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve smlouvě, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. VII., bod 10 této smlouvy objednatele informovat), d) lhůtu splatnosti faktury, e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, f) text.. v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III., reg. číslo CZ 1.04/3.1.00/ , g) informaci o tom, že výdaj je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 10. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury včetně monitorovací zprávy, pokud tyto budou úplné a formálně v pořádku. Údaje uvedené na faktuře musí být podloženy údaji obsaženými v monitorovací zprávě. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat poskytovatele k odstranění případných vad a nedostatků faktury i monitorovací zprávy ve stanovené nebo jinak dohodnuté lhůtě. Smluvní strany si poskytnou při odstraňování nedostatků přiměřenou součinnost. Až do odstranění vytčených vad je objednatel oprávněn odložit počátek splatnosti faktury, popř. ji zcela přesunout na další monitorovací období. Pokud poskytovatel nedostatky neodstraní, vychází objednatel pouze z prokázaného rozsahu poskytnutých jednotek. 11. V případě, že finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nebudou doručeny včas na bankovní účet objednatele, vyhrazuje si objednatel právo prodloužit lhůtu splatnosti faktury o nezbytně nutnou dobu. V tomto případě bude poskytovatel včas informován. 12. V případě předčasného ukončení smlouvy, je poskytovatel povinen vrátit zálohově poskytnuté a dosud nevyúčtované finanční prostředky na základě vystaveného dobropisu do 30 kalendářních dnů od doručení dobropisu a výzvy objednatele. V případě, že poskytovatel finanční prostředky nevrátí ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. 13. Při čerpání finančních prostředků podle této smlouvy je poskytovatel povinen zajistit, aby na stejnou činnost nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z jiných - 4 -

10 zdrojů se stejným účelem. V případě, že se tak stane, je objednatel oprávněn požadovat vrácení poskytnutých prostředků v jím stanovené lhůtě, a vedle toho požadovat uhrazení smluvní pokuty dle článku XI. této smlouvy. VI. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli přiměřenou součinnost, zejména mu včas poskytnout všechny podklady a formuláře, jež bude poskytovatel při realizaci předmětu smlouvy používat. 2. Objednatel je povinen poskytovat po celou dobu plnění zakázky odbornou a informační podporu a metodickou pomoc nezbytnou pro realizaci předmětu plnění. 3. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za všechny řádně prokázané sociální služby poskytnuté na základě této smlouvy, až do výše sjednané celkové ceny dle článku IV. této smlouvy. 4. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat řádné plnění smlouvy v místě realizace předmětu plnění. Zástupci objednatele nebo třetích osob objednatelem zmocněných nebo pověřených jsou oprávněni vstupovat na místo realizace předmětu plnění, provádět monitorovací návštěvy a pravidelné či namátkové kontroly realizace služby, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 5. Objednatel je oprávněn provádět u poskytovatele v souvislosti s plněním této smlouvy veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. VII. Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování sociálních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Poskytovatel je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osoby s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. 2. Při zajištění služeb dle této smlouvy je poskytovatel vázán povinnostmi vyplývajícími ze závazných právních předpisů ČR, přímo závazných norem vydaných orgány Evropské unie, pravidel Operačního programu zaměstnanost a lidské zdroje, zadávací dokumentace a své nabídky pro výběrové řízení. 3. Poskytovatel je povinen vést pro IP Pk III účetnictví ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti dle tohoto zákona a rovněž náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Originály dokladů, které budou dokumentovat použití finančních prostředků, je poskytovatel povinen předložit kdykoliv na vyžádání objednavatele. 4. Poskytovatel je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, a vést účetnictví nebo účetní evidenci své aktivity s jednoznačnou vazbou na - 5 -

11 IP PK III, tj. vést takovou evidenci všech účetních případů, které se vztahují k realizaci IP PK III, ze které bude zřejmé použití veškerých finančních prostředků poskytnutých objednatelem, a bude tak možné poskytovat údaje všem kontrolním orgánům (Pardubický kraj, územní finanční orgány, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) a třetím osobám, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 5. Příjmy získané v souvislosti s plněním této smlouvy (zejména cenu za služby uhrazenou objednatelem) je povinen poskytovatel použít na úhradu nákladů souvisejících s realizací poskytovaných sociálních služeb dle smlouvy a v souladu s účelem smlouvy, popř. také v souladu s účelem zřízení či založení poskytovatele. Příjmy (výnosy) zejména nelze využít: a) ke splátkám finančních závazků nesouvisejících s realizací sociálních služeb, b) k tvorbě kapitálového jmění (zisku), c) na pokuty a sankce, s výjimkou smluvních pokut dle článku XI. této smlouvy, d) na nespecifikované výdaje, které nelze účetně doložit. 6. Poskytovatel je povinen uchovávat originál této smlouvy a monitorovacích zpráv, veškeré účetní záznamy a jiné doklady související s plněním smlouvy a realizací IP PK III po dobu 10 let od ukončení IP Pk III, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovateli vyplacena závěrečná platba. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Po uvedenou dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám provádějícím kontrolu nahlédnout do těchto dokladů. 7. Poskytovatel je povinen pravidelně vypracovávat a předkládat objednateli průběžné monitorovací zprávy za jednotlivá monitorovací období a po ukončení plnění této smlouvy závěrečnou monitorovací zprávu, v souladu s čl. VIII. této smlouvy. 8. Poskytovatel je povinen umožnit výkon kontroly, poskytnout nezbytnou součinnost při kontrole a provést uložená nápravná opatření. 9. Poskytovatel je povinen zajistit souhlas klientů se zpracováním osobních údajů, pokud to daná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách umožňuje, a tyto údaje zpracovávat a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 10. Poskytovatel je povinen oznámit písemně objednateli jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na plnění předmětu smlouvy, nebo změnu identifikačních údajů, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku rozhodné skutečnosti. Toto oznámení nezbavuje poskytovatele povinnosti splnit podmínky dle této smlouvy. 11. Poskytovatel je povinen sledovat informační zdroje objednatele související s realizací IP Pk III a plněním dle této smlouvy, např. webové stránky IP Pk III na adrese: V případě, že při plnění této smlouvy bude vytvořeno autorské dílo, nebo jiný předmět duševního či průmyslového vlastnictví (dále jen autorské dílo ), zavazuje se poskytovatel poskytnout objednateli časově a místně neomezenou bezplatnou licenci k užití takového autorského díla, včetně oprávnění zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (sublicenci), a to bez zbytečného odkladu po vzniku takového autorského díla

12 13. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této smlouvy publicitu IP Pk III a dodržovat pravidla publicity uvedená v čl. IX. této smlouvy a Manuálu pro publicitu OP LZZ, který je zveřejněn na stránkách Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli písemně na jeho žádost jakékoliv doplňující informace související s realizací IP PK III, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 15. Poskytovatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. VIII. Monitorovací zprávy 1. Poskytovatel je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s příslušnou fakturou dle článku V. této smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře. 2. Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění smlouvy. Závěrečnou zprávu je poskytovatel povinen předložit spolu se závěrečnou fakturou a celkovým vyúčtováním do 10 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať už jde o řádné či mimořádné ukončení smlouvy. 3. Poskytovatel je povinen řídit se Pokyny pro zpracování monitorovací zprávy a závěrečné zprávy uveřejněné objednatelem na a dokumenty uveřejněnými na týkající se publicity (Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost , Manuál vizuální identity Evropského sociálního fondu v ČR ). 4. V případě, že objednatel zjistí, že je monitorovací zpráva neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, objednatel vyzve poskytovatele k nápravě. Poskytovatel je povinen monitorovací zprávu doplnit nebo opravit v objednatelem stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění nedostatků nesmí být kratší než 5 dnů. Smluvní strany si poskytují při odstraňování nedostatků přiměřenou součinnost. 5. Poskytovatel je povinen dodržet lhůty pro zasílání monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy, dodržovat objednatelem stanovený formát a rozsah monitorovací zprávy i všech příloh. V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokuty dle čl. XI. této smlouvy. IX. Publicita 1. Objednatel má celkovou odpovědnost za realizaci publicity a propagaci dosahovaných výsledků v rámci IP Pk III. Cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o podpoře sociálních služeb z ESF. 2. Poskytovatel je povinen zajistit publicitu následujícím způsobem: - 7 -

13 a) u všech tištěných materiálů se řídit pravidly následujících dokumentů: Manuál vizuální identity ESF v ČR , Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost , případně aktualizovaných verzí těchto dokumentů v průběhu realizace IP PK III (viz ), b) v případě pořádání akcí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy označí poskytovatel prostory dle podmínek uvedených v Manuálu pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dle platné verze tohoto dokumentu), c) v případě uvedení loga poskytovatele musí být dodrženy podmínky dle příručky Manuál pro publicitu OP LZZ , d) v případě dalších možností propagace tiskové zprávy v místním, regionálním nebo odborném periodiku a jiné vždy dodržovat výše uvedená pravidla publicity, zejména v případě pořádání akcí spolufinancovaných z prostředků OP LZZ musí být uvedena informace o tom, že je financovaná z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. X. Ukončení smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 2. Tato smlouva zaniká uplynutím sjednané doby nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace poskytovatele podle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit také na základě písemné výpovědi z následujících důvodů: a) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že poskytovatel přestane poskytovat služby dle této smlouvy, tj. v některém monitorovacím období nebyly služby vůbec poskytovány. V tomto případě bude smlouva ukončena dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli. b) Objednatel je dále oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, kdy byly zjištěny opakované nedostatky v poskytování služeb, nebo kdy monitorovací indikátory pro dané období, stanovené v příloze č. 1, byly naplněny na méně než 30%. V tomto případě činí výpovědní lhůta 30 kalendářních dní ode dne doručení výpovědi poskytovateli. c) Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu také v případě, že poskytovatel dotace pozastavil financování IP Pk III. V tomto případě činí výpovědní lhůta 30 kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. d) Objednatel je oprávněný vypovědět tuto smlouvu také v případě, že poskytovatel není schopen zajistit poskytování sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě bude smlouva ukončena dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. 4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: a) nastane skutečnost, která je důvodem pro zrušení registrace poskytovatele ve smyslu 82 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, - 8 -

14 b) poskytovatel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku, nebo je v likvidaci, c) Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí poskytování finanční podpory IP Pk III, d) nebylo zahájeno poskytování sociálních služeb během prvního monitorovacího období, e) bylo zjištěno u poskytovatele duplicitní čerpání prostředků finanční podpory v závažném rozsahu, f) byla opakovaně odepřena součinnost poskytovatele při provádění kontroly, g) byly poskytovatelem opakovaně nebo v závažném rozsahu uvedeny nepravdivé údaje v monitorovacích zprávách. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 5. Výpověď a odstoupení od smlouvy se děje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6. V případě jakéhokoliv mimořádného ukončení smlouvy je poskytovatel povinen vypracovat a předložit monitorovací zprávu a závěrečnou fakturu do 10 dnů od ukončení smlouvy. XI. Sankční ustanovení 1. V případě nedodržení stanovených podmínek a povinností poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, nebo pokud poskytovatel odstoupí od realizace sociální služby, na kterou byly poskytnuty finanční prostředky, je poskytovatel povinen do 30 kalendářních dnů od rozhodné skutečnosti na straně poskytovatele vrátit finanční prostředky na účet objednatele. V případě, že poskytovatel nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit zákonné úroky z prodlení a objednatel zahájí další kroky k vymáhání těchto prostředků. 2. V případě nedodržení termínu stanoveného pro doručení faktury je objednatel oprávněn uložit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 3. V případě nedodržení termínu stanoveného pro doručení závěrečné monitorovací zprávy je objednatel oprávněn uložit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 4. V případě, že se poskytovatel odmítne podrobit kontrole, nebo neposkytne nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až ,- Kč za každé takové porušení. 5. V případě, že poskytovatel neprovede nápravná opatření uložená mu na základě provedené kontroly, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až 1 000,- Kč za každý den prodlení se splněním nápravného opatření, maximálně však do výše sjednané celkové ceny plnění. 6. V případě porušení kvalitativních podmínek poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny plnění za každé jednotlivé porušení, maximálně však do výše sjednané celkové ceny plnění

15 7. Nedodrží-li poskytovatel povinnost vrátit včas finanční prostředky dle článku V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až 0,1 % z nevrácené částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše sjednané celkové ceny plnění. 8. Za porušení pravidel publicity je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až 1 % celkové ceny plnění za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. IX. této smlouvy nebo v Manuálu pro publicitu OP LZZ. 9. Za porušení pravidel pro archivaci dokladů a pravidel vedení účetnictví je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až 3 % celkové ceny plnění za každé jednotlivé porušení povinností. 10. V případě neoprávněného duplicitního čerpání finančních prostředků je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli vrácení veškerých neoprávněně čerpaných prostředků a navíc zaplacení smluvní pokuty ve výši až 10 % z částky neoprávněně čerpaných prostředků. 11. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování poskytovateli. 12. Při výkonu veřejnosprávní kontroly může objednatel nebo jiný kontrolní orgán uložit i další sankce vyplývající z právních předpisů, nezávisle na uplatnění smluvních sankcí. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popř. dalšími obecně závaznými předpisy České republiky. 3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uplynutí doby, stanovené pro poskytování sociální služby v souladu s čl. III. odst Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady Pardubického kraje dne a schváleno usnesením č. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí, že s ní souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. V Pardubicích dne V Pardubicích dne

16 Objednatel Poskytovatel:.... JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje... doplní uchazeč Přílohy: Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv

17 Příloha č. 1 Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Azylové domy 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Objednatel požaduje zajištění sociální služby azylové domy dle 57 zákona v souladu s dalšími ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah základních činností a úkonů bude zajišťován v souladu s platnou legislativou tzn., že v případě změny relevantních právních předpisů bude odpovídajícím způsobem změněna i realizace sociální služby. Základní vymezení sociální služby: 1. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytovatel nabídne uživatelům zajištění základních činností a úkonů dle uvedených minimálních požadavků. Předmět plnění smlouvy musí být zajištěn kvalifikovaným personálem dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název poskytovatele/název zařízení sociálních služeb: (doplní uchazeč) 2. Adresa zařízení sociálních služeb: (doplní uchazeč) 3. Cílová skupina - okruh osob, pro které je služba určena: osoby bez přístřeší těhotné ženy a matky s dětmi 4. Forma poskytování sociální služby: pobytová 5. Popis průběhu sociální služby: (doplní uchazeč)

18 - Časový rozsah poskytování sociální služby: - Metody práce s uživatelem: - Úhrady za služby: - Fakultativní služby (v případě, že jsou poskytovány): - Další doplňující informace: 6. Monitorovací indikátory: (doplní uchazeč dle veřejné zakázky) Počet podpořených osob-uživatelů 1) Počet lůžkodnů Maximální cena bez DPH v Kč 6.1 Minimální průměrné využití služby: Monitorovací indikátory uživatelé 1 Míra splnění hodnoty monitorovacích indikátorů uživatelé Procento snížení ceny připadající na daný rok 89,99-70 % 10 % 69,99-50 % 30 % 49,99-30% 50 % 29,99-0 % 100 % Sankční ustanovení při nenaplnění kapacity - uživatelé Objednatel sníží cenu služby v případě, že nebude naplněna hodnota monitorovacích indikátorů uživatelé dle výše uvedené tabulky V případě nenaplnění minimálně 90 % kapacity ze stanovených monitorovacích indikátorů - uživatelé, je poskytovatel povinen postupovat dle čl. V. bodu 6. smlouvy Monitorovací indikátory lůžkodny 2 Míra splnění hodnoty monitorovacích indikátorů - lůžkodny Procento snížení ceny 64,99-60 % 10 % 59,99-50 % 30 % 1 Podpořená osoba-uživatel každá podpořená osoba ve službě se po celou dobu trvání projektu započítává pouze jednou 2 Lůžkoden - počet dnů, po které uživatelé reálně využívají službu. Do využívání se započítá i doba, kdy uživatel není ve službě přítomen, ale má platnou smlouvu (např. je na návštěvě u rodiny apod.)

19 49,99-30% 50 % 29,99-0 % 100 % Sankční ustanovení při nenaplnění kapacity - lůžkoden Objednatel sníží cenu služby v případě, že nebude naplněna hodnota monitorovacích indikátorů lůžkodnů dle výše uvedené tabulky V případě nenaplnění minimálně 65 % kapacity ze stanovených monitorovacích indikátorů - lůžkodnů, je poskytovatel povinen postupovat dle čl. V. bodu 6. smlouvy Z projektu nelze čerpat finanční prostředky na službu anebo její část, která je poskytována cílové skupině senioři. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita u obou monitorovacích indikátorů současně, bude cena služby snížena dle monitorovacího indikátoru, u kterého je procento snížení ceny vyšší

20 Příloha č. 2 Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv Harmonogram předkládání Monitorovacích zpráv Číslo oblasti podpory 3.1 Název příjemce Název projektu Registrační číslo projektu Pořadové číslo monitorovací zprávy Pardubický kraj Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III CZ.1.04/3.1.00/ Sledované období Začátek Konec Termín podání MZ 1 PRŮBĚŽNÁ 01/ / PRŮBĚŽNÁ 04/ / ZÁVĚREČNÁ 07/ /

21 Příloha č. 2 ZD Krycí list nabídky 1. Název veřejné zakázky Poskytování sociální služby azylové domy v Pardubickém kraji/ místo doplní uchazeč dle výzvy 2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče Obchodní firma / Název: Právní forma: IČ: Sídlo / místo podnikání: Tel. / fax: Kontaktní osoba: 3. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče Titul, jméno, příjmení: Funkce: Datum podpisu: Podpis oprávněné osoby:

22 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ IČO: Osoba oprávněná jednat za JUDr. Martin Netolický, Ph.D. zadavatele: Název veřejné zakázky: Poskytování sociální služby azylové domy v Pardubickém kraji/hamry Zadavatel v souladu s ustanovením 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění. Toto odůvodnění obsahuje: a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková vedoucí kanceláře ředitele úřadu pověřená hejtmanem schváleno usnesením Rady Pk dne , č. R/1412/14 1

23 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b)v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění veřejné zakázky, vynaložení dalších finančních nákladů. Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. V informacích uvedených v odůvodnění účelnosti uvedeném v předběžném oznámení dle 86 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), schváleném Radou Pardubického kraje pod číslem usnesení R/1318/2014 ze dne , a uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem , nedošlo ke změně. Zadavatel pouze jednotlivé části veřejné zakázky bude soutěžit v samostatných řízeních. Zadavatel neidentifikoval žádná rizika spojená s plněním veřejné zakázky, pro která by musel stanovit odpovídající zadávací podmínky

24 Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle 3 odst. 2 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a ve vztahu k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je středoškolské s maturitou, a osvědčení odborné kvalifikace delší než tři roky dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 3

25 Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle 3 odst. 2 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a ve vztahu k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle 4 vyhlášky Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 5% ceny veřejné zakázky. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. Zadavatel stanovil dle odborné znalosti dané oblasti odpovídající výše sankcí z důvodu kvalitního zajištění sociálních služeb a plnění stanovených indikátorů. 4

26 Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle 4 vyhlášky Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k jejich rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle 5 vyhlášky Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky Technické podmínky Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 6 vyhlášky Hodnotící kritérium Odůvodnění Zadavatel bude v rámci JŘBÚ zadávaném dle 23 odst. 4 písm. a) zákona vyzývat pouze jednoho dodavatele, hodnotící kritéria nejsou stanovena, neboť hodnocení nebude prováděno 5

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 76105/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje nadlimitní veřejnou

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji Název projektu: Registrační číslo projektu: Místo realizace projektu: Oblast podpory: Prioritní osa: Využijme zkušeností v Plzeňském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00009 Plzeňský kraj 4.2a.1 Posílení aktivních

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j. KrÚ 27200/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ustanovení 38 zákona. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy c# KUJIP00SXYŤ2 -OV -\> \0 ^ Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 13458/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: 1. Příkazce: Město Semily Sídlo: Husova

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

-text návrhu rámcové smlouvy-

-text návrhu rámcové smlouvy- -text návrhu rámcové smlouvy- RÁMCOVÁ SMLOUVA NA NÁKUP LETENEK pro zahraniční účastníky mezinárodní konference AMON (Anti-Money Laundering Operational Network - Operativní síť proti praní špinavých peněz)

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.68005/2014 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE k projektu SÍDLIŠTĚ příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova CZ.1.04/3.3.05/96.00178 Uzavřená mezi: realizátorem projektu: LIBUŠE, spolek

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Průmysl cestovního ruchu pro projekt OP RLZ - MMR Odborná školení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více