VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Tato ve ejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona Stavební úpravy p.34 Žit tín, d m pro seniory Stránka 1 z 9

2 Obsah Identifikace zadavatele: , P edm t zakázky , Podklady k zadávacímu ízení: , Lh ta, zp sob a místo podávání nabídek , Zadávací lh ta , Podmínky a požadavky na zpracování nabídky , Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny , Varianty nabídek , Požadavky zadavatele na kvalifikaci... 6 a) Základní kvalifika ní p edpoklady... 6 b) Profesní kvalifika ní p edpoklady... 6 c) Technické kvalifika ní p edpoklady... 6 d) Ekonomická a finan ní zp sobilost... 6 e) Zp sob doložení kvalifikace , Technické podmínky , Platební podmínky , Podání nabídky , Hodnotící kritéria , Zp sob hodnocení nabídek , Vyhrazená práva zadavatele... 8 íloha. I...10 íloha II...12 íloha. III...13 Stránka 2 z 9

3 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Název zadavatele: Obec Ji ín ves Sídlo zadavatele: Ji ín ves p. 82, Ji ín ves : Zastoupený: Jaroslavem Mlejnkem, starostou obce telefon: profil zadavatele: Osoba pov ená zadavatelskou inností: Název: IRBOS s.r.o. Sídlo: estice 115, Kostlec nad Orlicí : Kontaktní osoba: Ing. Radek Myšák (technická oblast), Mgr. Michaela Bartošová (výb r. ízení) Kontaktní adresa: estice 108, Kostelec nad Orlicí telefon: Ing. Myšák , Mgr. Bartošová Obsah zadávací dokumentace: a, textová ást b, návrh smlouvy o dílo c, projektová dokumentace v elektronické podob d, soupis stavebních prací s výkazem vým r 1, P edm t zakázky edm tem pln ní této ve ejné zakázky je rekonstrukce a zateplení stávajícího objektu na d m pro seniory. Název projektu: Stavební úpravy p. 34 Žit tín, d m pro seniory. edm t pln ní je v podrobnostech specifikován v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací - výkazu vým r, které tvo í nedílnou sou ást t chto zadávacích podmínek. 2 a 3. Druh zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce edpokládaná hodnota zakázky bez DPH: ,-K edpokládaný termín zahájení pln ní zakázky: nejpozd ji do 30 ti dn ode dne podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchaze em. Celé dílo by m lo být dokon eno nejpozd ji do 6/2015 ode dne podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchaze em. Místo pln ní: Žit tín 34, Ji ín ves CPV kódy: Stavební práce P estavba budov Tepelné izolace Instalace a montáž kotl Instalace a montáž úst edního topení Instalatérské a sanitární práce Stránka 3 z 9

4 Prohlídka místa pln ní: Prohlídka místa pln ní prob hne dne ve 13:00 na adrese Žit tín 34, Ji ín ves. V p ípad, že se uchaze nebude moci zú astnit prohlídky ve stanovený termín, je možné se domluvit na náhradním termínu. 2, Podklady k zadávacímu ízení: - výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace: a, zadávací dokumentace textová ást b, soupis stavebních prací a výkaz vým r c, návrh smlouvy o dílo d, projektová dokumentace v elektronické podob Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat prost ednictvím em zaslané žádosti u osoby pov ené zadavatelskou inností Zadávací dokumentace bude poskytována prost ednictvím serveru uschovna.cz 3, Lh ta, zp sob a místo podávání nabídek Lh ta pro podání nabídky kon í v hodin místního asu V této lh je možné doru it nabídku poštou na adresu sídla zadavatele. Osobn je možné nabídky p edkládat po p edchozí telefonické domluv s panem Jaroslavem Mlejnkem na tel i mob Pozd ji doru ené nabídky nebudou za azeny do hodnocení nabídek. Otevírání obálek prob hne v sídle zadavatele dne v hodin. Hodnocení edložených nabídek prob hne následn. 4, Zadávací lh ta Zadavatel stanovil zadávací lh tu, po kterou jsou uchaze i vázáni svými nabídkami, na 120 dn ode dne uplynutí lh ty pro podání nabídek. Uchaze doloží estným prohlášením. 5, Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat: a) Krycí list nabídky (identifika ní údaje uchaze e, nabídkovou cenu v len ní dle požadavku uvedeného v této zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e. b) Prokázání kvalifikace. c) Dopln ný návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e nebo osobou pov enou zastupováním osoby oprávn né jednat jménem uchaze e (v takovém p ípad je nutné doložit originál tohoto pov ení). d) Uchaze je povinen návrh smlouvy doplnit o volitelné údaje (údaje v podbarvených polích). Jakékoli jiné zásahy nebo úpravy Smlouvy o dílo nad rámec výše uvedených, budou považovány za nespln ní zadávacích podmínek a nabídka uchaze e bude ze Stránka 4 z 9

5 zadávacího ízení vy azena. P ílohou návrhu Smlouvy o dílu musí být dále ádn vypln ný: Soupis stavebních prací - výkaz vým r, tj. cenová nabídka zpracovaná formou položkového rozpo tu, podepsaná osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e (obsah nabídkového rozpo tu musí pln odpovídat obsahu soupisu prací - výkazu vým r, který je p ílohou. 3 této Zadávací dokumentace) Harmonogram prací e) estné prohlášení uchaze e dle 68 odst. 3 Zákona dopln né dle pot eby o: Seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kte í v posledních 3 letech od konce lh ty pro podání nabídek byli v pracovn právním, funk ním i obdobném pom ru u zadavatele, Má-li dodavatel formu akciové spole nosti, doloží seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh pro podání nabídek f) Prohlášení s uvedením ástí ve ejné zakázky, které má uchaze v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatel m. 6, Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k ádné a v asné realizaci edm tu zakázky a veškeré požadavky zadavatele specifikované výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací. Cena bude stanovena jako nejvýše p ípustná, platná po celou dobu realizace zakázky, kterou je možné zm nit pouze za podmínek specifikovaných v návrhu smlouvy o dílo. V nabídce uvede uchaze nabídkovou cenu v len ní: Cena bez DPH (objekt bydlení)...,-k DPH15% z...,-k Cena bez DPH (ostatní objekty)...,-k DPH21% z...,-k Cena bez DPH celkem...,-k Cena celkem s DPH...,-K Cenová nabídka p edložená formou položkového rozpo tu, bude zpracována v len ní dle iloženého soupisu stavebních prací s výkazem vým r. Uchaze je povinen vyplnit nabídnutou cenu za provedení všech jednotlivých položek ve výkazu vým r. Uvedení nulové hodnoty u kterékoli položky výkazu vým r bude považováno za nespln ní zadávacích podmínek a taková nabídka bude ze zadávacího ízení vy azena. Uchaze není oprávn n m nit obsah jednotlivých položek nebo nap. zahrnout náklady na provedení jednotlivých položek do jiných položek výkazu vým r. 7, Varianty nabídek Variantní ešení nabídek je nep ípustné. Stránka 5 z 9

6 8, Požadavky zadavatele na kvalifikaci a) Základní kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje spln ní základních kvalifika ních p edpoklad uchaze em dle 53 odst. 1 zákona, a to p edložením estného prohlášení, jehož vzor je ílohou. I této Zadávací dokumentace). P ed podpisem smlouvy uchaze doloží spln ní základních kvalifika ních p edpoklad v rozsahu a zp sobem uvedeném v 53 odst. 3 zákona. b) Profesní kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad uchaze em dle 54 zákona, a to p edložením estného prohlášení, jehož vzor je ílohou. II této Zadávací dokumentace. ed podpisem smlouvy uchaze doloží spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad edložením následujících doklad : výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci, doklad osv ující odbornou zp sobilost uchaze e nebo osoby, jejímž prost ednictvím odbornou zp sobilost zabezpe uje; uchaze doloží osv ení o autorizaci v oboru pozemní stavby osoby odpov dné za provád ní prací a doklad, ze kterého je patrný vztah této osoby k uchaze i c) Technické kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje, aby uchaze prokázal spln ní technických kvalifika ních edpoklad dle 56 odst. 3 písm. a) zákona, a to p edložením estného prohlášení, jehož vzor je ílohou. III této Zadávací dokumentace. Tento kvalifika ní p edpoklad splní uchaze, který realizoval v posledních p ti letech t i zakázky obdobného charakteru (rekonstrukce a zateplování budov) s finan ním objemem každé zakázky nad 2,2 mil K bez DPH ed podpisem smlouvy uchaze doloží spln ní technických kvalifika ních p edpoklad doložením seznamu minimáln 3 stavebních prací obdobného charakteru (rekonstrukce a zateplování budov) provedených uchaze em za posledních 5 let a osv ení objednatel o ádném pln ní t chto stavebních prací; tato osv ení musí zahrnovat ozna ení objednatele, p edm t pln ní, cenu, dobu a místo provád ní stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ádn a odborn a dále ozna ení kontaktní osoby objednatele pro ov ení pravdivosti p edložené reference. d) Ekonomická a finan ní zp sobilost Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finan ní zp sobilosti uchaze e doložením estného prohlášení o své ekonomické a finan ní zp sobilosti splnit ve ejnou zakázku. Stránka 6 z 9

7 e) Zp sob doložení kvalifikace V rámci podání nabídky do výb rového ízení spln ní kvalifika ních p edpoklad uchaze prokazuje p edložením estného prohlášení, z jehož obsahu bude z ejmé, že dodavatel kvalifika ní p edpoklady požadované zadavatelem spl uje, podepsané osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e nebo osobou pov enou zastupováním osoby oprávn né jednat jménem uchaze e (v takovém p ípad je nutné doložit originál tohoto pov ení). ed podpisem smlouvy doloží vybraný uchaze zadavateli originály nebo ú edn ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace. Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být starší 90 dn ke dni podání nabídky, resp. dnem, ke kterému bude vybraný uchaze prokazovat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad p ed podpisem Smlouvy o dílo. 9, Technické podmínky Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a p íjmení, specifická ozna ení zboží a služeb, které platí pro ur itou osobu, pop ípad její organiza ní složku za p ízna né, patenty na vynálezy, užitné vzory, pr myslové vzory, ochranné známky nebo ozna ení p vodu, jsou tyto odkazy pouze ilustra ní a uchaze m že uvedené nahradit jinými výrobky i zbožím - kvalitativn a technicky obdobných ešení. Veškeré použité materiály budou nové. Materiály zateplovacího systému musí být provedeny v kvalitativní t íd A (certifikace cechu pro zateplování budov) nebo certifikaci podle norem ETA (ETAG 004). 10, Platební podmínky Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada celkové ceny za provedení díla bude provád na postupn, na základ vystavených da ových doklad (faktur) zp tn za každý kalendá ní m síc. Zhotovitel p edloží objednateli vždy nejd íve 1. a nejpozd ji 10. den m síce následujícího po m síci, za který se úhrada provádí, fakturu za provedené práce ocen né v souladu s výkazem vým r. Nedílnou sou ástí každé faktury bude vzájemn (tj. objednatelem a zhotovitelem) odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu. 563/1991 Sb., o etnictví v platném zn ní a zákonu. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty v platném zn ní. V p ípad, že faktura nebude mít n kterou z náležitostí i p íloh stanovených uvedenými zákony, stanovených touto smlouvou i bude-li trp t jinou vadou, je objednatel oprávn n ve lh splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu k oprav s uvedením d vodu jejího vrácení. V takovém p ípad b ží nová lh ta splatnosti od doru ení ádné faktury. Splatnost faktur (da ových doklad ) je 60 kalendá ních dn od jejich doru ení objednateli. Stránka 7 z 9

8 Okamžikem úhrady se rozumí p ipsání p íslušné ástky na ú et zhotovitele. V p ípad pochybností se má za to, že da ové doklady byly doru eny do 3 dn od jejich odeslání. Úhrada da ového dokladu bude zadavatelem provedena na ú et uvedený ve Smlouv o provedení díla. Podrobné platební podmínky, jakož i další obchodí podmínky, jsou sou ástí Smlouvy o provedení díla (viz. kapitola 3). 11, Podání nabídky Uchaze m že podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemn v listinné podob, v eském jazyce. Uchaze podá nabídku ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno m že být kopie. Uchaze podá nabídku ve lh pro podání nabídek. Nabídky se podávají osobn nebo doporu en poštou v uzav ených obálkách ozna ených názvem ve ejné zakázky VE EJNÁ ZAKÁZKA Stavební úpravy p. 34, Žit tín, d m pro seniory NEOTVÍRAT opat ených na uzav ení razítkem, p ípadn podpisem uchaze e, je-li fyzickou osobou, i jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle 71, odst. 6 nebo 7 zákona. Podané nabídky osoba pov ená zadavatelskou inností eviduje s uvedením po adového ísla, data a asu jejich doru ení. 12, Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý p edm t pln ní. Vít z výb rového ízení bude vybrán na základ vyhodnocení odevzdaných nabídek. 13, Zp sob hodnocení nabídek Nabídky budou se azeny vzestupn dle výše nabídkové ceny. 14, Vyhrazená práva zadavatele a) zm nit nebo doplnit sout žní podmínky b) zadavatel nebude uchaze i hradit náklady na vypracování nabídky c) zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy d) zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchaze em, pokud nebude zadavateli poskytnuta dotace. e) zadavatel si vyhrazuje právo m nit i zrušit zakázku bez uvedení d vodu a odmítnout nabídky bez uvedení d vodu. f) zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchaze e bez udání d vodu. g) oznámení o výb ru nejvýhodn jší nabídky bude oznámeno zve ejn ním na webových stránkách obce Ji ín ves: a zájemc m, kte í podali nabídky pak navíc doporu eným dopisem na jimi uvedenou adresu nebo Stránka 8 z 9

9 prost ednictvím systému datových schránek. Stejným zp sobem bude oznámeno ípadné odmítnutí všech nabídek a zrušení výb rového ízení. h) požaduje, aby zástupci uchaze, kte í budou p ítomni na otevírání obálek, prokázali svou totožnost a oprávn ní jednat jménem/za uchaze e. i) nabídky se uchaze m nevracejí a z stávají u zadavatele jako sou ást dokumentace o ve ejné zakázce j) nabídka nesmí obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl k) zadavatel si vyhrazuje právo zve ejnit identifika ní údaje (v etn nabídkových cen) zú astn ných firem na webových stránkách obce ZADAVATEL DOPORU UJE UCHAZE M, ABY: - své nabídky zabezpe ili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevn spojeny i sešity tak, aby byly dostate zabezpe eny p ed jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly o íslovány vzestupnou kontinuální adou. ZADAVATEL DOPORU UJE UCHAZE M, ABY ZPRACOVALI NABÍDKU V NÁSLEDUJÍCÍM LEN NÍ: - obsah nabídky, - krycí list nabídky - doklady, jimiž dodavatel prokazuje spln ní kvalifikace, - návrh smlouvy o dílo, - ocen ný položkový rozpo et, - ostatní doklady vztahující se k p edm tu pln ní ve ejné zakázky. V Ji ín vsi dne ílohy : Jaroslav Mlejnek starosta obce 1) návrh smlouvy o dílo 2) projektová dokumentace stavby 3) soupis stavebních prací s výkazem vým r Vzorová estná prohlášení: íloha. I (Základní kvalifika ní p edpoklady) íloha. II (Profesní kvalifika ní p edpoklady) íloha. III (Technické kvalifika ní p edpoklady) Stránka 9 z 9

10 íloha estné prohlášení o spln ní základních kvalifika ních p edpoklad dle ustanovení 53 odst. 1 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Uchaze.., se sídlem.., O:. podávající nabídku k ve ejné zakázce malého rozsahu s názvem Stavební úpravy p. 34 Žit tín, d m pro seniory tímto prohlašuje, že spl uje základní kvalifika ní p edpoklady uvedené v 53 odst. 1 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších edpis (dále jen ZVZ ), tzn. prohlašuje, že a) nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, ijetí úplatku, podplacení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, b) nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních p edpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou podplácení podle zvláštního právního p edpisu, d) v i jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních p edpis, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, Jedná se o doporu ený vzor estného prohlášení. Odpov dnost za jeho použití nese uchaze.

11 h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opat ení podle zvláštních právních p edpis, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvláštních právních p edpis ; pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek a k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního p edpisu. Uchaze níže p edkládá v souladu s 68 odst. 3 písm. a) ZVZ seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kte í v posledních 3 letech pracovali u zadavatele: (V opa ném p ípad uchaze prohlásí, že žádný ze statutárních orgán nebo len statutárních orgán v posledních 3 letech nepracovali u zadavatele) Uchaze má-li formu akciové spole nosti, níže p edkládá v souladu s 68 odst. 3 písm. b) ZVZ aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10 %: (V opa ném p ípad uchaze prohlásí, že nemá formu akciové spole nosti a z toho d vodu nelze aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10 % sestavit) Toto estné prohlášení iní uchaze na základ své vážné a svobodné v le a je si v dom všech následk plynoucích z uvedení nepravdivých údaj. Uchaze tímto v souladu s 68 odst. 3 písm. c) ZVZ estn prohlašuje, že neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního právního p edpisu v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou. V... dne... Razítko/Firma Jméno a p íjmení (tiskacím) osoby oprávn né Podpis osoby oprávn né jednat za uchaze e i jeho jménem jednat za uchaze e i jeho jménem Jedná se o doporu ený vzor estného prohlášení. Odpov dnost za jeho použití nese uchaze.

12 íloha II estné prohlášení o spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Uchaze.., se sídlem...., O:. podávající nabídku k ve ejné zakázce malého rozsahu s názvem Stavební úpravy p. 34 Žit tín, d m pro seniory tímto prohlašuje, že spl uje profesní kvalifika ní p edpoklady uvedené v 54 písm. a) a b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších edpis tzn. prohlašuje, že - je zapsán v obchodním rejst íku, i jiné obdobné evidenci ( 54 písm. a) zákona) - má oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci V. dne..... Razítko/Firma Jméno a p íjmení (tiskacím) osoby oprávn né Podpis osoby oprávn né jednat za uchaze e i jeho jménem jednat za uchaze e i jeho jménem Jedná se o doporu ený vzor estného prohlášení. Odpov dnost za jeho použití nese uchaze.

13 íloha III estné prohlášení o spln ní technických kvalifika ních p edpoklad dle ustanovení 56 odst. 3 písm. a) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Uchaze.., se sídlem...., O:. podávající nabídku k ve ejné zakázce malého rozsahu s názvem Stavební úpravy p. 34 Žit tín, d m pro seniory tímto prohlašuje, že spl uje technické kvalifika ní p edpoklady uvedené v 56 odst. 3 písm. a) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis. Toto své prohlášení dokládám p edložením seznamu 3 významných stavebních prací obdobného charakteru za posledních 5 let v hodnot min. 2,2 mil. K bez DPH. Obdobným charakterem stavebních prací se rozumí rekonstrukce a zateplení budov. Název investi ní akce Ozna ení stavebních prací poskytnutých dodavatelem Finan ní objem v K bez DPH Období realizace akce V p ípad prokazování kvalifikace prost ednictvím subdodavatele podle 51 odst. 4 ZVZ nutno uvést identifika ní údaje subdodavatele, prost ednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzav ení subdodavatelské smlouvy podle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ. Název investi ní akce Identifika ní subdodavatele (název, sídlo, I ) údaje Název a datum uzav ení subdodavatelské smlouvy Uchaze, se kterým má být uzav ena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen p ed jejím uzav ením p edložit zadavateli originály nebo ú edn ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace. V. dne..... Razítko/Firma Jméno a p íjmení (tiskacím) osoby oprávn né Podpis osoby oprávn né jednat za uchaze e i jeho jménem jednat za uchaze e i jeho jménem Jedná se o doporu ený vzor estného prohlášení. Odpov dnost za jeho použití nese uchaze.

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace v souladu se Sm rnicí. 3 Královéhradeckého kraje Zadavatel: Název: Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Rychnov nad Kn žnou, U Stadionu

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky M STO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNA KA: MUHO 7340/2015 KSt.J. MUHOCJ 36259/2015 Dle rozpisu VY IZUJE : ing. K íž Evžen TEL : 518316444 FAX.: E-MAIL.: kriz.evzen@muhodonin.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A NÁŘADÍ NA VÝUKU NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 PRO OBOR AUTOMECHANIK 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky...4

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení v rámci projektu podle podmínek Regionálního operačního programu Střední Morava metodického pokynu pro zadávání zakázek schváleného Regionální radou Regionu soudržnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Modernizace farmy Požáry

Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Modernizace farmy

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Dovybavení kompostárny rozšíření a doplnění systému pro svoz a třídění bioodpadu

Dovybavení kompostárny rozšíření a doplnění systému pro svoz a třídění bioodpadu Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku č. 2014/019 Dovybavení kompostárny rozšíření a doplnění systému pro svoz a třídění bioodpadu zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče Mlázovické služby, s.r.o., IČ: 28822773, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZADAVATEL Název zadavatele: Mlázovické služby,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce

M sto eský Krumlov. Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce M sto eský Krumlov Vás vyzývá k podání nabídky na Vypracování projektové dokumentace a výkon funkce Koordinátor bezpe nosti práce na akci Odstran ní bodových závad na místní komunikaci spojující silnici

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

1. Vzor - krycí list nabídky 2. Vzor - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

1. Vzor - krycí list nabídky 2. Vzor - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Město Hrádek nad Nisou Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou tel.: +420 482 411 400, fax.: +420 482 411 499, e-mail: mestohradek@muhradek.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

1. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou ZÁPIS O OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VAROVNÝ SYSTÉM OCHRANY OBYVATEL PŘED POVODNĚMI PRO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více