TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST. Zadavatel: MONTS s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST. Zadavatel: MONTS s.r.o."

Transkript

1 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST Zadavatel: MONTS s.r.o.

2 Obsah 1. Identifikační údaje zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost zastupující zadavatele... 3 Kontaktní osoba výběrového řízení Definice pojmů Poskytování zadávací dokumentace, dodatečné informace, komunikace se zadavatelem Předmět zakázky Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace... 9 Základní kvalifikační předpoklady... 9 Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob prokázání kvalifikace v nabídce Společná nabídka několika dodavatelů Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Certifikát Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky: Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Lhůty a prohlídka místa plnění Další informace a požadavky zadavatele Zadávací dokumentace 2/23

3 1. Identifikační údaje zakázky Název zakázky Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Projektová a související činnost Název projektu Rekonstrukce haly 3 Číslo projektu Druh zakázky CZ _ zakázka na služby Zahájení výběrového řízení Lhůta pro podání nabídek Identifikační údaje zadavatele Název v 10:00 hod. MONTS s.r.o. IČO DIČ Adresa sídla Právní forma Osoba oprávněná zastupovat zadavatele CZ Vážní 1147, Slezské Předměstí, Hradec Králové 112 společnost s ručením omezeným Vít Vojtěch Společnost zastupující zadavatele Název Eurovision, a.s. IČO Adresa sídla Osoba oprávněná jednat jménem společnosti Veveří 102, Brno Ing. Jarmila Kubešová, statutární ředitelka WWW, telefon Kontaktní osoba výběrového řízení Kontaktní osoba Mgr. Ing. Gabriela Johnová Telefon Zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ), dle Pravidel pro výběr dodavatelů č. j. MPO 33321/15/61100 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále pravidla OP PIK ) Zadávací dokumentace 3/23

4 2. Definice pojmů Kvalifikace způsobilost dodavatele pro plnění zakázky. Lhůta časový úsek, s jehož koncem se váže zánik práva či povinnosti, pokud nedojde k jeho splnění. Pokud není v této dokumentaci či jejích přílohách nebo v zákoně stanoveno jinak, je časový úsek počítán v kalendářních dnech. Profil zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Adresa profilu zadavatele je: Subdodavatel osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva. Uchazeč dodavatel, který podal nabídku. Pokud se v této dokumentaci objeví pojem uchazeč, dodavatel, zájemce či zhotovitel, má se na mysli tatáž osoba. Zadávací lhůta lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího/výběrového řízení a předmět zakázky. Zadávací podmínky veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího/výběrového řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu zakázky. Zadávací dokumentace 4/23

5 3. Poskytování zadávací dokumentace, dodatečné informace, komunikace se zadavatelem 3.1. Kompletní zadávací dokumentaci lze stáhnout na profilu zadavatele na adrese: Zadavatel doporučuje dodavatelům, kteří si stáhnout kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, aby o tom informovali kontaktní osobu výběrového řízení aby jim případné dodatečné informace byly zasílány přímo do ové schránky O kompletní zadávací dokumentaci lze rovněž požádat na ové adrese kontaktní osoby výběrového řízení V takovém případě bude zadávací dokumentace zaslána v elektronické podobě na kontaktní ovou adresu uvedenou dodavatelem Obsah zadávací dokumentace: 1. Zadávací dokumentace (textová část) 2. Editovatelné přílohy (příloha č. 1) a. Krycí list nabídky b. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů c. Seznam významných služeb 3. Formulář pro stanovení nabídkové ceny (příloha č. 2) 4. Základní informace o předmětu projektu (příloha č. 3) 3.4. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele nebo elektronicky kontaktní osobě výběrového řízení Písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou odesílány elektronickou formou e- mailem všem dosud známým uchazečům do 4 pracovních dni od doručení žádosti a budou v souladu s pravidly OP PIK zveřejněny na profilu zadavatele Komunikace uchazeče směřující k zadavateli (zejména doručování) bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby výběrového řízení (zástupce zadavatele). Kontaktní osoba výběrového řízení je zejména oprávněna přijímat žádost o zadávací dokumentaci a žádost o dodatečné informace. Nabídky se podávají v sídle zadavatele Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel komunikuje s uchazeči prostřednictvím ové adresy, kterou uvedou v žádosti o zadávací dokumentaci či v jiné komunikaci směrem k zadavateli. Po otevření obálek s nabídkami zadavatel komunikuje s uchazeči prostřednictvím ové adresy, kterou uvedou v nabídce. Zadávací dokumentace 5/23

6 4. Předmět zakázky 4.1. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je projektová a další činnost související s projektem Rekonstrukce haly 3 dle specifikace v zadávací dokumentaci Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy. Dodavatel není oprávněn plnit část zakázky spočívající ve zhotovení stavebních částí projektových dokumentací prostřednictvím subdodavatele Součástí předmětu zakázky je: Studie Dodavatel zjistí potřebné údaje a navrhne řešení pro danou stavbu. V navrženém objektu budou mimo investora působit ještě další dvě firmy. Dodavatel navrhne prostory i pro tyto firmy. Objekt se bude skládat z halové části a části, ve které bude administrativa a sociální zařízení. Objekt bude navržen v pasivním standardu. Dodavatel návrh odsouhlasí se zadavatelem a po souhlasu bude pokračovat na pracích na další projektové etapě. Součástí plnění je i zajištění: - návrhu rozmístění nábytku v interiéru, - návrhu rozmístění výrobní technologie Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zajištění potřebných vyjádření pro územní rozhodnutí a zajištění vlastního územního rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění posledních předpisů (dále jen stavební zákon ), a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 499/2006 Sb.). Součástí plnění je i zajištění: - vyjádření všech dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, - zapracování případných požadavků z vyjádření do projektové dokumentace, - získání územního rozhodnutí s nabytím právní moci Projektová dokumentace pro stavební povolení Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění potřebných vyjádření pro stavební povolení a zajištění vlastního stavebního povolení. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu se stavebním zákonem a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. V rámci projektu bude dodavatel spolupracovat se energetickým auditorem, kterého vybere zadavatel. Součástí plnění je i zajištění: - vyjádření všech dotčených orgánů a organizací pro stavební povolení, - zapracování případných požadavků z vyjádření do projektové dokumentace, - získání stavebního povolení s nabytím právní moci nebo zprostředkování uzavření veřejnoprávní smlouvy Projektová dokumentace pro provedení stavby Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění Zadávací dokumentace 6/23

7 pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně vyřešení vytápění, osvětlení (u halové části se předpokládá osvětlení úspornými svítidly LED) a statiky. Součástí plnění je i zajištění: - souladu projektové dokumentace s vydaným stavebním povolení, - návrhu a odsouhlasení spárořezů obkladů a dlaždic, Hydrogeologický průzkum Zajištění hydrogeologického průzkumu pro účely stavebního povolení Radonový průzkum Zajištění radonového průzkumu pro účely stavebního povolení Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) dotčeného území Zajištění geodetického zaměření dotčeného území pro návrh vlastní stavby a komunikací Výkaz výměr Zpracování výkazu výměr v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Rozpočet Vypracování ocenění výkazu výměr ve standardních stavebních cenách stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Součinnost při výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací Součástí plnění je součinnost s administrátorem zakázky při přípravě zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavebních prací, příprava odpovědí na technické dotazy uchazečů, účast na jednání hodnotící komise zakázky, vyjádření k nabídkovým rozpočtům uchazečů o zakázku na výběr dodavatele stavebních prací Místo plnění zakázky: MONTS s.r.o., Vážní 1147, Slezské Předměstí, Hradec Králové Termín plnění zakázky: Plnění dle čl zadávací dokumentace: do 10 dnů od podpisu smlouvy Plnění dle čl zadávací dokumentace: předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zadavateli do 3 týdnů od podpisu smlouvy, podání žádosti o vyjádření všech dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby do 2 pracovních dnů od předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zadavateli, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bezodkladně v termínu, kdy to bude poprvé objektivně možné Plnění dle čl , 4.3.5, a zadávací dokumentace: předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výstupu hydrogeologického a radonového a geodetického zaměření průzkumu zadavateli do 6 týdnů od podpisu smlouvy, podání žádosti o vyjádření všech dotčených orgánů a organizací pro stavební povolení do 2 pracovních dnů Zadávací dokumentace 7/23

8 od předání projektové dokumentace pro stavební povolení zadavateli, podání žádosti o vydání stavebního povolení bezodkladně v termínu, kdy to bude poprvé objektivně možné Plnění dle čl , a zadávací dokumentace do 10 týdnů od podpisu smlouvy Plnění dle čl zadávací dokumentace v termínech stanovených zadavatelem (předpoklad do ). Odpovědi na technické dotazy je dodavatel povinen doručit administrátorovi zakázky do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku. Na jednání hodnotící komise bude dodavatel pozván alespoň 5 pracovních dní předem. K nabídkovým rozpočtům je dodavatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů od jejich předání Předpokládané zahájení realizace: konec října Předpokládané ukončení realizace: konec roku 2015 kromě plnění dle čl , u kterého se předpokládá ukončení realizace do Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení výběrového řízení, klimatické podmínky, atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění zakázky podle předchozích bodů nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zakázky zahájit Klasifikace předmětu zakázky a předpokládaná hodnota předmětu zakázky: Klasifikace dle CPV: Architektonické, technické a plánovací služby Technicko-inženýrské služby Služby ve stavebnictví Technické studie 4.7. Předpokládaná hodnota zakázky činí Kč bez DPH. Zadávací dokumentace 8/23

9 5. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady 5.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele analogicky k ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Zadávací dokumentace 9/23

10 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Základní kvalifikační předpoklady se v nabídce prokazují čestným prohlášením. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení z přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Profesní kvalifikační předpoklady 5.3. Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele analogicky k ustanovení 54 písm. a), b) a d) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním předmětem činnosti se má na mysli zejména Projektová činnost ve výstavbě Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč doložil autorizaci udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a to pro obor pozemní stavby Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel předložením příslušných dokladů (výpisu z obchodního rejstříku a výpisu ze živnostenského rejstříku / živnostenského listu, osvědčení o autorizaci inženýra pro obor pozemní stavby / osvědčení o autorizaci architekta pro obor architektura). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že se nesmí jednat o informativní výpis pořízený na internetu. Technické kvalifikační předpoklady 5.8. Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů dodavatele analogicky k ustanovení 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona Splnění technických kvalifikačních předpokladů analogicky k 56 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem za poslední tři roky ke dni podání nabídky Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu: alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a/nebo pro provedení stavby (DPS) splňující požadavky uvedené dále. Předmětem alespoň jedné z významných služeb byla DSP a/nebo DPS na zhotovení budovy v pasivním standardu, předmětem alespoň jedné z významných služeb byla DSP a/nebo DPS na zhotovení pozemní stavby, kde hodnota stavby činila alespoň 20 milionů Kč bez DPH. Budovou v pasivním Zadávací dokumentace 10/23

11 standardu se má na mysli budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 20 kwh/m2 za rok Způsob prokázání: Technické kvalifikační předpoklady analogicky k ustanovení 56 odst. 2 písm. a) prokazuje dodavatel předložením seznamu významných služeb dle výše uvedené specifikace podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče, jehož součástí bude informace o objednateli služby, místo a doba (měsíc, rok) plnění, cena, kontaktní osoba objednatele, u níž je možné referenci ověřit. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dodavatel může využít vzor seznamu významných služeb z přílohy č. 1 zadávací dokumentace Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písm. e) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu: Alespoň jedna osoba s vysokoškolským vzděláním, která disponuje odbornou kvalifikací v oblasti projektování budov v pasivním standardu. Odbornou kvalifikací se rozumí ukončená zkušenost (reference) s projektováním alespoň jedné budovy v pasivním standardu, nebo certifikace proškolení k projektování budov v pasivním standardu Způsob prokázání: Technické kvalifikační předpoklady analogicky k ustanovení 56 odst. 2 písm. e) prokazuje dodavatel předložením dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a seznamu referenčních zakázek včetně uvedení kontaktní osoby, u které lze referenci ověřit, nebo certifikátu proškolení k projektování budov v pasivním standardu Tato osoba musí být uvedena v návrhu smlouvy a musí se na plnění zakázky osobně podílet. Způsob prokázání kvalifikace v nabídce Dodavatel předkládá k prokázání splnění kvalifikace prosté kopie dokladů. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost Zadávací dokumentace 11/23

12 připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Vysokoškolské diplomy mohou být rovněž předloženy v latinském jazyce. Společná nabídka několika dodavatelů Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Tato smlouva musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými zastupovat všechny dodavatele. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1) písm. j) zákona (jen požaduje-li zadavatel prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatelem) a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 127 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Zadávací dokumentace 12/23

13 Certifikát Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání. Zadávací dokumentace 13/23

14 6. Obchodní a platební podmínky 6.1. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeč v rámci nabídky předloží návrh smlouvy, ve kterém budou zapracovány všechny níže uvedené obchodní podmínky. Nabídka, která bude obsahovat návrh smlouvy, jenž níže uvedené obchodní podmínky zapracovány mít nebude, může být vyřazena z výběrového řízení. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu s platnými a účinnými právními předpisy Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění zakázky. Zadavatel upozorňuje, že do návrhu smlouvy je třeba zapracovat všechny uvedené obchodní a platební podmínky. Pokud si dodavatel není jistý, zadavatel doporučuje, aby použil doslovné znění uvedených obchodních podmínek, u kterých to jejich textace umožňuje. Obchodní a platební podmínky: 6.4. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK ). Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OP PIK Přílohou smlouvy bude položkový rozpočet, ve kterém je uvedena cena jednotlivých plnění (vyplněná příloha č. 2 zadávací dokumentace) Cenu plnění uvedenou v položkovém rozpočtu je v průběhu realizace možné změnit v případě, že dojde ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH Dodavatel do smlouvy zapracuje předmět, termín a místo plnění zakázky v souladu s kapitolou č. 4 zadávací dokumentace. (Zadavatel upozorňuje, že ve smlouvě musí být uvedeny všechny součásti plnění a všechny termíny plnění uvedené v kapitole č. 4 zadávací dokumentace, jinak může být návrh smlouvy považován za neúplný a nabídka vyřazena z výběrového řízení.) 6.8. Způsob plnění: Studie Části zakázky a vlastní zakázka bude splněna podepsáním předávacích protokolů jednotlivých částí díla uvedených v bodu 4.3 a násl. zadávací dokumentace Zakázka bude zpracována v 3D BIMu, přitom jednotlivé části díla se předávají následovně: - Tištěná forma: 1 ks - Digitální forma ve formátu PDF 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - Tištěná forma opatřená razítkem autorizované osoby: 6 ks - Digitální forma ve formátu PDF 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Projektová dokumentace pro stavební povolení - Tištěná forma opatřená razítkem autorizované osoby: 6 ks - Digitální forma ve formátu PDF 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Projektová dokumentace pro provedení stavby - Tištěná forma opatřená razítkem autorizované osoby: 6 ks - Digitální forma ve formátu PDF + digitální model ve formátu IFC 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Hydrogeologický průzkum - Tištěná forma: 1 ks Zadávací dokumentace 14/23

15 - Digitální forma ve formátu PDF 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Radonový průzkum - Tištěná forma: 1 ks - Digitální forma ve formátu PDF 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) dotčeného území - Tištěná forma: 1 ks Výkaz výměr Digitální forma ve formátu PDF 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) - Tištěná forma: 1 ks - Digitální forma ve formátu XLS, ODS 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Rozpočet - Tištěná forma: 1 ks - Digitální forma ve formátu XLS, ODS 1 ks na digitálním nosiči (CD, DVD) Celý rozpočet bude v jednom souboru, změna jakékoliv položky bude promítnuta do konečné celkové sestavy Součinnost při výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací - Odpověď na technické dotazy prostřednictvím elektronické pošty s nutnými přílohami (např. výkresy, výkazy výměr) - Vyjádření k nabídkovým rozpočtům uchazečů o zakázku na výběr dodavatele stavebních prací tištěná forma 1 ks, digitální forma na digitálním nosiči (CD, DVD) nebo prostřednictvím elektronické pošty 6.9. Požadovaná délka záruční doby je stanovená na 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání jednotlivého plnění dle předávacího protokolu Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) Na plnění zakázky se bude osobně podílet odborná osoba [jméno osoby dle prokazované kvalifikace], který má odbornou způsobilost k projektování budov v pasivním standardu. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změně této odborné osoby, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová odborná osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici obsažené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení Projektová a související činnost Dodavatel není oprávněn plnit část zakázky spočívající ve zhotovení stavebních částí projektových dokumentací prostřednictvím subdodavatele. V případě porušení tohoto zákazu zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení V případě prodlení dodavatele s předáním části plnění je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny plnění, s jehož dodáním je v prodlení, v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení V případě prodlení zadavatele s úhradou faktury má dodavatel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení V případě, že dodavatel převede celý svůj závazek provést dodávky dle smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení zadavatelem, je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny dodávek. Zadávací dokumentace 15/23

16 6.16. V případě, že zadavateli nebude ze strany OP PIK poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně dodavatele (například nedodržení dodací lhůty), zavazuje se dodavatel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OP PIK vůči zadavateli Zadavatel neposkytuje zálohy Platby budou probíhat na základě vystavené faktury daňového dokladu. Splatnost faktury bude 30 dní. Faktura může být vystavena po ukončení a předání každého jednotlivého plnění dle položkového rozpočtu Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu Zadavatel požaduje zajištění závazku za řádné plnění smlouvy ve formě bankovní záruky ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, která bude platná alespoň do ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací (předpoklad nejpozději ). Dodavatel je povinen předložit originál záruční listiny do 10 dnů od podpisu smlouvy. V případě, že dodavatel nesplní tento závazek včas, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, a to až do výše 5 % z celkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Dodavatel je povinen být po celou dobu platnosti smlouvy pojištěn. Pojištění musí krýt rizika právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností dodavatele s tím, že výše pojistné částky bude minimálně Kč. Dodavatel je povinen předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na vyžádání. V případě, že dodavatel nesplní tento závazek, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné. [dodavatel nesmí navrhnout další smluvní pokutu, nebo jeho nabídka může být vyřazena z výběrového řízení] Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Zadávací dokumentace 16/23

17 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu vyplněním položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Vyplněný položkový rozpočet musí být součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. V položkovém rozpočtu budou uvedeny všechny ceny absolutní částkou bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a částka včetně DPH Všechny položky v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 zadávací dokumentace) musí být oceněny částkou větší než Nabídky v cizí měně se přepočítávají kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Přepočítané ceny budou zaokrouhleny v souladu s matematickými pravidly na dvě desetinná místa (haléře) Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v dané oblasti až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Zadávací dokumentace 17/23

18 8. Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 8.1. Zadavatel stanovil pro zadání zakázky analogicky k ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH Hodnotit se bude celková nabídková cena dle příslušného řádku vyplněného položkového rozpočtu (příloha č. 2 zadávací dokumentace) v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH V případě rovnosti více nejnižších nabídkových cen bude nejvhodnější nabídka určena losem za přítomnosti zástupců všech uchazečů, o jejichž nabídkách bude rozhodováno, a při zachování pravidel transparentnosti a rovného přístupu Uchazeči předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria: a) vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 2 zadávací dokumentace) b) uchazečem vyplněný krycí list nabídky. V případě rozporu celkové nabídkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a v krycím listu nabídky je rozhodující cena uvedená v položkovém rozpočtu a k ceně uvedené v krycím listu nabídky se nepřihlíží. Zadávací dokumentace 18/23

19 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 9.1. Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele (tj. doložit seznam subdodavatelů). Pokud uchazeč nebude zakázku plnit prostřednictvím subdodavatelů, uvede tuto informaci v nabídce ve formě prohlášení (např.: Prohlašujeme, že zakázku Projektová a související činnost budeme plnit bez využití subdodavatelů). Dodavatel není oprávněn plnit část zakázky spočívající ve zhotovení stavebních částí projektových dokumentací prostřednictvím subdodavatele Součástí nabídky bude rovněž doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc; plná moc bude vždy v originále nebo ověřené kopii) Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. Návrh smlouvy bude nadto v editovatelném formátu, např..doc(x) Všechny strany nabídky budou číslovány nepřerušenou číselnou řadou Zadavatel doporučuje uchazeči, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout Uchazečům se doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem: a) Krycí list nabídky (dle závazného vzoru příloha č. 1). b) Doklady k prokázání splnění kvalifikace. c) Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat uchazeče. d) Návrh smlouvy včetně příloh (vyplněný položkový rozpočet příloha č. 2 zadávací dokumentace). e) Seznam subdodavatelů nebo informace, že zakázka bude plněna bez využití subdodavatelů. f) Případné další dokumenty Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a ové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. Na kontaktní osoby ve věci zakázky mohou být doručovány zejména výzvy k doplnění nebo objasnění nabídky, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení a další dokumenty a informace související s výběrovým řízením Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem zakázky: Projektová a související činnost a nápisem: Neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení analogicky k 71 odst. 5 zákona. Nabídka, která nebude řádně označena, bude vyřazena z výběrového řízení Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: MONTS s.r.o., Vážní 1147, Slezské Předměstí, Hradec Králové, a to na recepci v pracovní dny od 8.30 do Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Zadávací dokumentace 19/23

20 9.11. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s 71 odst. 5 zákona otevírány Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. Zadávací dokumentace 20/23

21 10. Lhůty a prohlídka místa plnění Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: MONTS s.r.o., Vážní 1147, Slezské Předměstí, Hradec Králové, a to na recepci v pracovní dny od 8.30 do hod. Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu. V jinou dobu lze podat nabídku jedině po telefonické domluvě s kontaktní osobou výběrového řízení Otevírání obálek je neveřejné. Otevírání obálek proběhne dne v 10:05 hod. na adrese: MONTS s.r.o., Vážní 1147, Slezské Předměstí, Hradec Králové Zadávací lhůta trvá 90 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění na základě žádosti. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vyplynou jakékoliv dotazy, získá uchazeč odpovědi na dotazy podané ve smyslu 49 zákona - na základě písemné žádosti uchazeče na adrese zástupce zadavatele Zadávací dokumentace 21/23

22 11. Další informace a požadavky zadavatele Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v pravidlech OP PIK. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci OP PIK Zadavatel si vyhrazuje právo s uchazečem, jenž podal vítěznou nabídku, jednat o výhodnějších podmínkách při zachování vysoutěženého předmětu plnění Zadavatel upozorňuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se doručuje uveřejněním na profilu zadavatele Zadavatel upozorňuje, že není oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem: a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, b) resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, nebo c) jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito pojmu odkazu na tohoto zákona, jedná se pouze o názorný odkaz. V žádném případě to není projevem vůle směřujícím k závaznému postupu dle tohoto zákona V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat analogicky k 58 zákona Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů). Zadávací dokumentace 22/23

23 Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány Zadavatel prohlašuje, že při tvorbě zadávací dokumentace se zdržel jakéhokoli jednání, jež by mohlo vést ke střetu zájmů Vybraný dodavatel je povinen být po celou dobu platnosti smlouvy pojištěn. Pojištění musí krýt rizika právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností dodavatele s tím, že výše pojistné částky bude minimálně Kč. V Brně dne Gabriela Johnová, Eurovision, a.s. Pověřena zadavatelem Zadávací dokumentace 23/23

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie Dodávky Zadána postupem mimo Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Městká část Praha 12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedené pod názvem Zpracování projektové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení na stavební práce: KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Zadavatel: Obec Kohoutov se sídlem: Kohoutov č. p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ/DIČ: 00278017/CZ00278017,

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Praze dne: 01.03.2012. Výtisk číslo: 1 Počet listů:

Praze dne: 01.03.2012. Výtisk číslo: 1 Počet listů: K čj 359-1/2012/DP - ÚVN Praze dne: 01.03.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Modernizace farmy Požáry

Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Modernizace farmy

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), na dodávku: Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (sluţba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - technický dozor investora

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - technický dozor investora ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. ve znění zákona a č. 167/2012 Sb. (dále jen ZVZ ) v zadávacím řízení s názvem:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výzkumné a vývojové služby Zadávací dokumentace obsahuje: Podrobné základní podmínky zadávacího řízení Část č. 1 Krycí list nabídky Část č. 2 Obchodní podmínky Část

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

Dodavatelský úklid Voctářova ul.

Dodavatelský úklid Voctářova ul. Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.11.2010 Č. j.: 232/122357/2010/D Věc: Referent: Přílohy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více